Hyleg - sbírka horoskopů

Transkript

Hyleg - sbírka horoskopů
Hyleg - sbírka horoskopů
Robin SALOMON
(zdroj WIKI)
Ostrava 2013
1
Věnováno Aničce
2
Vážení astrologové,
dovolte, abych Vám představil mou útlou studii, ve které se snažím nastínit metodu
určování Hylegu a dárce let. Je to vlastně sbírka řešených příkladů. Zcela laicky by se dalo říct, že
Hyleg je prvek, jež splňuje v horoskopu zrození určité podmínky. Nalezením Hylegu se dostáváme k
tomu, že "život je darem". Protože co jiného by to bylo? Nalezením Hylegu se dostáváme k dárci let,
tedy prvku, který má "nějaký" vztah k Hylegu, jež nám udělí roky, nebo pouze samotnou délku
života.
Na tomto místě bych chtěl zvlášť poděkovat panu Petru Radkovi, který mi otevřel cestu
k astrologům, které jsem nikdy neznal, neboť v české literatuře je toho o daném tématu pomálu.
Pan Radek ve svých statích nastínil metodiku, shrnul dosavadní poznatky, jež jsou různě poseté po
světových internetových stránkách, ve světové astrologické literatuře, proto se v mé práci odkazuji
na jeho již publikované články, abych zde zbytečně nekopíroval jeho poznatky resp. poznatky, které
už nějakou dobu jsou na internetu a které si může zájemce zdarma stáhnout na adrese:
http://fragmenty.johannes.cz/
Doufám, že má práce bude všem k dobru a že astrologům na všech vědomostních úrovních
poskytne základní vademekum v této prastaré technice, ale nejen jim – má práce je volně přístupná
všem zájemcům o astrologii včetně širokého publika veřejnosti.
autor
3
Ve zkratce
Postup:
Začínáme Světlem, které je ve své sektě. Uvažujme Slunce. Slunce v MC, nebo ve
Vodnářském domě či 9. domě, je Hylegem vždy, bez ohledu na znak, 9. dům je domem
radosti Slunce. Pokud je v 7. nebo 8. domě, pak musí být nutně v mužském znaku. Je-li tomu
tak, je Hylegem Slunce.
Pokud Slunce nevyhovuje kritériím, musíme se podívat na Lunu. Luna může být Hylegem
pouze v rohovém, nebo následném domě, a v ženském znamení. Může být v blíženeckém
domě, je to dům radosti Luny. Pokud tomu tak není, je třeba vyhodnotit Sygyzy, zda běží o
prenatální NOV, či plnou Lunu, u NOV nás prvně zajímá ASC, u plné Luny PF. Uvažujme
plnou Lunu. Je-li PF v následném, či rohovém domě a má aspekt na své vládce, je Hylegem.
Pokud není rohový, či není v následném domě, je třeba přejít k ASC. ASC je Hylegem v
případě, že má aspekt na své vládce. Pokud ani zde není nalezena shoda, může být Hylegem
Sygyzy, pokud je v rohovém, či následném domě a má aspekt na své vládce. Pokud není
nalezena shoda, pak horoskop nemá Hyleg a je třeba zkoumat Almudebit, kdy v této stati
nebudu metodu Almudebitu rozebírat.
Při nočním narození, se postupuje tak, že se kouká prvně na Lunu, pokud je rohová, či je v
následném domě a je v ženském znaku, je Hylegem. Pokud tomu tak není, koukáme na
Slunce. Pokud je v IC, či 5. domě, je Hylegem bez ohledu na znak, pokud je v 2. či prvém
domě, pak musí být i v mužském znaku. Pokud tomu tak není, vyhodnocujeme prenatální
lunaci a postupujeme stejným způsobem, který jsem předeslal výše.
Je-li nalezený Hyleg, musíme přistoupit k nalezení dárce let. To je planeta, která má vztah k
Hylegu. Zkoumáme vlastně Almuten Hylegu. Osobně používám hranice egyptské, dekany
Chaldejské, triplicity podle Dorothea. Přednost má vždy planeta ve své sektě, nebo východní,
taktéž má přednost planeta rohová, důstojně postavená, planeta v Hayz, v recepci na Hyleg, v
ex. nebo partile (st. stupeň) aspektu na Hyleg, v srdci Slunce. Osobně vždy počítám dárce let
pro všechny možnosti a vylučovací cestou, když znám věk tazatele, vyřadím dárce let.
Aspekty nás zajímají přes celá znamení, taktéž recepce a zrcadla planet.
Tabulka
Léta
Velká
Střední
Malá
Dům
radosti
Saturn
57
43,5
30
12
Jupiter
79
45,5
12
11
Mars
66
40,5
15
6
Slunce
120
69,5
19
9
Venuše
82
45
8
5
Merkur
76
48
20
1
Luna
108
66,5
25
3
Pokud je Slunce ve Lvu nebo v Beranu, může být Hylegem i dárcem let. Pokud je Luna v Raku, nebo
Býku, může být Hylegem i dárcem let.
4
Vliv drakonické přímky:
Je-li dárce let vzdálený od této osy do 12 st., pak, pokud jde od konjunkci s dračí Hlavou,
dárce let se zvyšuje o ¼ z let, které má dárce. U konjunkce s Ohonem se léta o ¼ krátí.
Míry přidání:
Dobře postavená Světla přidávají při harmonickém aspektu malá léta a měsíce středních let, pokud
jsou špatně postavena, mohou poslat pouze měsíce, či týdny malých let, vyhodnocují se i hranice.
Příkladem u denního narození je Hylegem Slunce a má aspekt na Lunu, která je mimo sektu a
v hranicích škůdce – přidá měsíce malých let. Pokud je Světla Hyleg a mají harmonický aspekt na
dárce, přidávají léta malá.
Dobře postavené dobrodějné planety taky přidávají podle malých let a měsíců středních let, pokud
jsou dobře postaveny ve znaku (domicil a povýšení), pak přidávají i při neharmonickém aspektu,
pokud jsou spálena, pak měsíce středních let. Neharmonický aspekt bez recepce je neutrální.
Merkur přidává, pokud je spojený s dobrodějem, ubírá, když má vazbu na škůdce. Merkur spálený
důstojně postavený a ve vazbě na dobroděje může přidat měsíce středních let.
Harmonické aspekty škůdců jsou neutrální, ale pokud mají recepci na Hyleg, pak podle dispozice
přidají malá léta, či měsíce malých let.
Je-li harmonický aspekt Světla či dobroděje na Hyleg doplněný o recepci s dárcem let, může být
přidání v řádech let středních.
Neharmonický aspekt Světel ubírá podle malých let, ale mají-li recepci, pak přidávají.
Neharmonické aspekty škůdců odebírají malá léta, jsou-li důstojně postavení, pak 1/3 z malých let,
při recepci nemusejí odebírat vůbec nic., důstojně postavený škůdce odebírá 1/3 malých let i při
harmonickém aspektu.
Antisy a koantisy planet přidávají nebo ubírají podle hranic, ve kterých se dotyčný prvek nachází.
Příkladem - Venuše ve Štíru v hranicích Marse přidá pouze 8 měsíců. Merkur v hranicích škůdce, ale
v recepci na dobroděje se zachová neutrálně. Otázka Merkuru je vždy tak trochu komplikovaná.
Vždy je důležité vyhodnotit samostatný stav planety, podle toho se odvozují míry přidání, či odebrání.
Kde je planeta, v jakém je znamení, co to znamení znamená, je ve své sektě, nebo je v Hayz, je retro,
nebo pomalá, je peregrinní, zda je východní, či západní (fáze), rychlá, mimo sektu, částečně v Hayz,
spálená, jaké přijímá jiné aspekty, v jakých je hranicích, protože staří astrologové upřednostnili
hranici před znakem, zajímá nás vlastně takový „almuten“ planety.
Vždy záleží na konkrétním případu, jeho vyhodnocení - nelze takto kategorizovat a brát to jako
dogma!!!
5
V mé práci jsem použil volně šiřitelný astrologický program Morinus. Poskytuje základní přehled a na
primární direkce je zřejmě nejlepším programem, na který jsem dosud narazil. Taktéž je to asi jediný
volně šiřitelný program, který má pestrou nabídku, a to ve všech směrech. Systém domů je použit
Alcabitius. Triplicity jsou podle Dorothea, hranice jsou použity egyptské a dekany chaldejské.
6
Horoskopy
7
Anastasia Nikolajevna Romanov
18. 6. 1901 v 06:00 Peterhof Palace, Russian Federation - 16.7.1918
Slunce i Luna jsou ze hry, běží o prenatální NOV, ale je v padacím domě, tedy PF v následném domě je
Hylegem, který má aspekt na Slunce, jež zde prezentuje vládce a triplicitu. (dekan Jupitera a hranice
Saturna - vše 150 st., A/KA není). Slunce je v padacím domě, tedy dá do základu 19 let, kdy je v
padacím domě, tedy o jednu pětinu jde vklad dolů - 15,2 let. Kvadratura Mars vezme 15 let, A Luny
dá 25 let (hranice Merkur), A Merkura, jež je v aspektu na škůdce, se zachová tak, že odebere 20 let,
A Venuše pošle 11,75 let. Suma je 16,95 let.
8
Jasir Arafat( 27 August 1929 at 02:00 (= 02:00 AM ), Cairo, Egypt, 30n03, 31e15)
Noční horoskop, s Lunou ve Vodnářském domě v Býkovi, která je Hylegem i dárcem let. Splňuje
všechna kritéria, jsme na počátečním vkladu středních let v plné výši, tj. 66,5 let, Hlava přidá 1/4 z
těchto let k dobru, suma je 83,125 let. Sextil Venuše dá (recepce) 45 let, trigon Slunce dá 24,79 let,
trigon Merkura je neutrální, má aspekt jak na škůdce, tak na dobroděje. Jsme na 152,915 letech, Jasir
umírá v 75 letech, což zde prezentuje polovici vitální síly - 76,4575 let.
9
Václav Mrázek (21.10.1925 23:00 GMT Chomutov - popraven 31.12. 1957)
Jedná se o noční zrození, Luna v mužském znaku je ze hry. Slunce na hrotu IC může být Hylegem, kdy
nejlepším adeptem na dárce je vládkyně Venuše, která je v domě radosti a máme na ni aspekt.
Venuše není východní, je ve své sektě, ale není nad obzorem, což máme 3/5 ze středních let, jsme na
počátečním vkladu 27 let. Luna pošle k dobru 25 měsíců, sextil Slunce, které je Hylegem, pošle 19 let,
sextil Marsu je neutrální, není zde recepce, A Jupitera pošle vzhledem k dobré hranici 15,79 let. Jsme
na 63,87 letech, Mrázek je popravený v 32 letech, což zde prezentuje polovici vitální síly - 31,93 let.
10
Beatrice Cenci (16.2.1577 16:40 LMT Rome, Italy, 41n54, 12e29 - 11.9.1599)
Denní natál, Slunce vyhovuje. Nabízel by se Saturn, avšak na Lunu (dekan) je aspekt, Luna je dárcerm
let. Je v následném domě, mimo Hayz - 53,2, z toho odeberu 1/4 za Ohon, takže konečný vklad je
39,9 let. Kvadrát Saturna vezme 10 let, trinus Slunce dá 19 let, je Hyleg, trinus Merkura - je sice
spálený, ale v aspektu na Marse, v hranicích škůdce - odebere 20 let, opozice Marse vezme 5 let, A
Venuše pošle 8 měsíců, KA Jupitera dá 15,79 let. Suma je 40,35 let. Cenci umírá ve 22 letech, tedy v
polovině vitální síly (20,17). Lze uvažovat i tak, jelikož je Merkur spálený, nemusí odebírat nic, pak
by to byla 1/3 vitální síly.
11
Pierre Laval (28.6.1883 10:00LMT Chateldon, France, 45n59, 3e31)
Slunce vyhovuje v roli Hylegu, Slunce má aspekt na Jupitera, ale ten je spálený (povýšení), má aspekt i
na Lunu (vládce), ale Luna není postavena dobře, rozhoduji se pro Venuši, která je v MC (dekan,
triplicita). Venuše není v Hayz, jsme na počátečním vkladu 65,6 let. Merkur je neutrální, Saturn vezme
30 let, Luna pošle 25 let, A Slunce dá 19 měsíců, A Jupitera dá 15,79 let. Suma je 62,18 let. Laval je
popravený v 62 letech. Zkusme si udělat i případ pro dárce let – Luna. Luna ve Štírovském domě jde
do základu s počtem středních let, tj. 66,5 let, přičemž Luna není v Hayz. Takže to máme 4/5 z 66,5
let, což je 53,2 let. Kvadratura Slunce vezme 19 let, kvadratura Jupitera, který je důstojně postavený,
přidá pouze 45,5 měsíců, protože je spálený, sextil Saturna je neutrální, sextil Venuše dá 11,75 let,
sextil Merkura přidá 20 let, je v aspektu na dobroděje. Jsme na konečném výsledku 69,74 let. Pokud
uvážíme, že Saturn je v Hayz, je tady důstojně postavený, pak by jeho sextil mohl vzít 10 let, což
bychom byli na 59,74 letech.
12
Charles Bukowski (16.8.1920 22:00 GDT Andernach, Germany, 50n26, 7e24 - 9.3.1994)
Luna nevyhovuje, Slunce ve Lvu v 5. domě je Hyleg i dárce let. Není v Hayz, jsme na počátečním
vkladu 55,6 let, Jupiter pošle 45,5 měsíců, Merkur pošle vzhledem ke slabé recepci přes tvář s
Jupiterem 20 let. Kvadratura Marsu odebere 5 let, KA Marse je neutrální. Jsme na 74,39 letech.
Bukowski umírá v 73 letech.
13
Heinrich Himmler (7.10.1900 15:30 MET Munich, Germany, 48n08, 11e34 - 23.5.1945)
Denní natál, Slunce ve Štírovském domě v mužském znaku je Hylegem, nabízel by se na dárce Saturn,
ale je západní, kdežto Venuše je východní, beru jako dárce ji, je zde i recepce. Je rohová mimo sektu,
jsme na 65,6 letech. Slunce pošle 19 let, sextil Merkura vezme 20 let, trinus Jupitera pošle 15,79 let,
trinus Saturn je neutrální, Mars vezme 15 let, KA Merkura vezme 20 let. Jsme na 45,39 letech,
Himmler páchá sebevraždu ve 44 letech.
14
Victor Lutze (28.12.1890 7:30 LMT Bevergern, Germany, 52n17, 7e36 - 2.5.1943)
Luna vyhovuje, je i dárcem let, kdy dá plný počet za střední léta, tj. 66,5 let, sextil Saturna je
neutrální, opozice Slunce vezme 19 let, opozice Merkura, který je v recepci na Saturn, vezme 20 let,
trigon Marse nedá nic, trigon Venuše pošle 11,75 let, KA Venuše dá 11,75 let. Jsme na 51 letech,
Lutze umírá v 52 letech.
15
Luigi Calabresi (14.11.1937 0:30 MET Rome, Italy, 41n54, 12e29 - 12.5.1972)
Luna je Hylegem, je v aspektu na Jupitera (vládce), Jupiter je dárcem let, splňuje 2/5 z 45,5 let, což je
18,2 roky. Sextil Luny dá 25 let, sextil Saturna přidá vzhledem k recepci 30 let, sextil Slunce dá 24,79
let, sextil Venuše dá 8 let, A Merkura je neutrální. Suma je 105,99 let, Luigi umírá v 34 letech, což
zde prezentuje 1/3 vitální síly (35,33 let).
16
Maria Carla Cammarata (21.7.1957 12:00 MET Troina, Italy, 37n47, 14e36 - 18.11.1988)
Slunce je Hylegem, v místě vede Luna, jež je dobře postavena a je zde i aspekt. Luna je rohová, ale
mimo sektu, jsme na 86,4 letech, Ohon vezme 1/4, konečný počáteční vklad je 64,8 let. Slunce pošle
19 let, kvadratura Merkura vezme 20 let, kvadratura Marsu vezme 15 let, Jupiter pošle 12 let, A
Merkura je neutrální, A Marse je neutrální, A Venuše dá 8 měsíců. Jsme na 61,46 letech, Maria umírá
v 31 letech, což zde prezentuje polovici vitální síly (30,73 let).
17
Noor Inayat Khan (1.1.1914 22:15 MMT Moscow, Russian Federation, 55n45, 37e35 - 13.9.1944)
Luna není Hylegem, Slunce je Hylegem, má aspekty na své vládce, já se rozhoduji pro přesný aspekt
na Lunu (triplicita). Z malých let splňuje 2/5, to dá 10 let, Hlava přidá 2,5 roku, suma je 12,5 let
základem. Trinus Mars je neutrální, kvadratura Saturna vezme 30 let, sextil Jupitera dá 12 let, sextil
Slunce pošle 24,79 let, sextil Venuše přidá 11,75 let, kvadratura Merkura - Merkur je v aspektu na
Venuši, ale v hranici škůdce - bude neutrální. Jsme na 31,04 letech, Khan umírá v 30 letech.
18
Claude Buffet (19.5.1933 10:30 GDT Paris, France, 48n52, 2e20 - 28.11.1972)
Slunce je Hyleg, je zde aspekt na Venuši, jež je dostatečně daleko, je dárcem let. Není ve své sektě a
je západní, jsme na 27 letech. Slunce dá 19 let, Mars vezme 15 let, kvadratura Jupitera je neutrální,
sextil Luny dá 30,54 let, trinus důstojně postaveného Saturna vezme 10 let. Jsme na 51,54 letech,
Biffet je popravený ve 49 letech.
19
Jürgen Bartsch (6.11.1946 10:50 MET Essen, Germany, 51n28, 7e01 - 28.4.1986)
Slunce je Hyleg, je aspekt na Mars, beru Mars jako dárce let. Je v padacím domě a splňuje 2/5 z
malých let, to dá 6 let. Venuše dá 11,75 let, Merkur je jak v aspektu na Venuši, tak na Saturna, ale je v
dobrých hranicích, pustí 20 let k dobru, Slunce dá 19 let, Jupiter dá 45,5 měsíců, trinus Luny pošle
30,54 let, kvadrát Saturna vezme 30 let, KA Saturna je neutrální. Konečný výsledek je 61,08 let,
Bartsch umírá v 30 letech, což je zde polovina vitální síly (30,54 let).
20
Susan Atkins (7.5.1948 01:03 PDT San Gabriel, California, 34n06, 118w06 - 24.9.2009)
Luna v domě radosti je Hyleg, je zde ex. aspekt na Mars (vládce), Mars bude dárcem let. Není
východní, jsme na 52,8 letech. Trinus Luny pošle 25 let, trinus Jupitera dá 15,79 let, Saturn vezme 30
let, sextil Venuše pošle 11,75 let, Slunce odebere 19 let, kvadratura Merkura dá 20 let (recepce na
Venuši), A Slunce pošle 24,79 let, A Merkura dá 20 let. Jsme na 121,13 letech, Susan umírá v 61
letech, což je zde polovice vitální síly (60,56 let).
21
Charles Stuart (18.12.1959 05:16 EST Boston, Massachusetts, 42n22, 71w04 - 4.1.1990)
Noční natál, Luna nevyhovuje, Slunce by mohlo být Hylegem, ale Jupiter je spálený a na Saturna není
aspekt, tím je vyčerpána i triplicita, prenatální plná Luna, PF v následném domě v ex. aspektu na
Slunce (povýšení), Slunce je dárcem let. Je rohové, ale mimo Hayz, jsme na počátečním vkladu 96 let,
Jupiter pošle 45,5 měsíců, Mars vezme 15 let, Merkur vezme 20 let, trigon Luny dá 30,54 let. Suma je
95,33 let, Charles umírá ve 31 letech, což zde prezentuje třetinu vitální síly (31,77 let).
22
Dino Campana (20.8.1885 14:15 ST Marradi, Italy, 44n04, 11e37 - 1.3.1932)
Slunce v domě radosti ve Lvu je Hylegem i dárcem let, počáteční vklad je 69,5 let, trinus Luny dá 25
let. Jsme na 94,5 letech, Dino umírá ve 45 letech, což je zde polovice vitální síly (47,25 let).
23
Giovanni Papini (9.1.1881 18:10 ST Florence, Italy, 43n46, 11e15 - 9.7.1956)
Luna vyhovuje, ale není východní, jsme na 86,4 letech (je i dárcem let). Sextil Venuše dá 11,75 let,
trinus Slunce pošle 24,79 let, trinus Merkura dá 20 let, suma je 149,94 let, Papini umírá v 75 letech,
což je zde polovina vitální síly (74,97 let).
24
Werner Molders (18.3.1913 23:30 MET Gelsinkirchen, Germany, 51n31, 7e07 - November 1941)
Luna nevyhovuje, Hylegem je Slunce, je v aspektu na své vládce, já se rozhoduji pro východního
Jupitera v následném domě, jsme na 27,3 letech. Sextil Slunce dá 19 let, kvadrát Merkura je
neutrální, trinus Venuše pošle 11,75 let, trinus Saturna je neutrální. Jsme na 58,05 letech, Werner
umírá v 28 letech, což zde prezentuje polovici vitální síly (29,05 let).
25
Robert Ritter von Greim (22.6.1892 06:45 MET Bayreuth, Germany, 49n57, 11e35 - 24.5.1945)
Slunce je ze hry, Luna ve Vodnářském domě v Býku je Hylegem a dárcem zároveň, je mimo sect, takže
jsme na 53,2 letech, sextil Slunce pošle 19 měsíců, sextil Merkura je neutrální, sextil Venuše dá 11,75
let, trinus Saturna je neutrální, kvadratura Marse vezme 15 let, A Marse je neutrální. Jsme na 51,53
letech, Greim umírá v 52 letech.
26
Franz Gurtner (26.8.1881 03:45 LMT Regensburg, Germany, 49n01, 12e06 - 29.1.1941)
Luna v Panně je Hylegem, je v aspektu na své vládce, já volím východní Venuši v Hayz, splňuje 4/5 z
malých let, tj. 6,4 let. Sextil Slunce mimo sektu dá 19 let, sextil Luny, která je Hyleg, pošle 25 let, sextil
Jupitera v hranicích škůdce dá pouze 12 let, sextil Saturna je neutrální, A Marse je neutrální. Jsme na
62,4 letech, Gurtner umírá v 59 letech.
27
Wilhelm Weiss (31.3.1892 21:00 LMT Stadtsteinach, Germany, 50n09, 11e30 - 24.2.1950)
Luna v sedmém domě, povýšena, je i dárcem let, není východní, což nám vezme 1/5 z velkých let,
avšak Hlava přidá 1/4 z 4/5, takže jsme na 108 letech. Venuše pošle 11,75, trinus Saturna je neutrální,
konjunkce Merkura taky, sextil Jupitera - spálený - pošle 45,5 měsíců, trinus důstojného Marse vezme
5 let. Suma je 118,54 let, Weiss umírá v 57 letech, polovina vitální síly (59,27 let).
28
Ludwig Muller (23.6.1883 17:15 LMT Gutersloh, Germany, 51n54, 8e23 - March 1946)
Slunce je ze hry, Luna v domě radosti je Hylegem, v místě vede Saturn, je zde i aspekt, bude dárcem
let on, je mimořádně postavený, má plný počet z velkých let - 57. Venuše dá 11,75 let, Merkur pošle
20, trinus Luny dá 25 let, A Slunce k dobru vylepší 19 měsíci, A Jupitera dá 15,79 let. Suma je 134,12
let, Ludwig umírá v nedožitých 63 letech, což zde prezentuje polovice vitální síly (65,56 let).
29
Theodor Eiche (17.10.1892 17:00 LMT Hampont, Německo, 48n50, 6e35 - 16.2.1943)
Slunce je Hyleg, v místě vede Saturn, na který je aspekt, Saturn je dárcem let. Počáteční vklad Saturna
jsou 3/5 z malých let, jsme na 18 letech. Slunce dá 19 let, trinus Marse a opozice Jupitera jsou
neutrálními prvky, KA Luny dá 25 měsíců, KA Venuše pošle k dobru 11,75 let. Jsme na 50,83 letech,
což je věk skonu Theodora.
30
Adolf Eichmann (19.3.1906 19:30 MET Solingen, Germany, 51n10, 7e05 - 31.5.1962)
Luna vyhovuje, je v aaspektu na své vládce, přičemž já se rozhoduji pro východní Saturn, který je v
padacím domě a splňuje 3/5 z malých let, jsme na 18 letech. Slunce pošle 19 měsíců, sextil Marsu je
neutrální, tak samo kvadrát Jupitera, sextil Luny dá 25 let, KA Merkura je neutrální, KA Venuše pošle
11,75 let. Jsme na 56,33 letech, Adolf je popraven v Izraeli v 56 letech.
31
Nicola Sacco (22.4.1891 09:15 LST Torremaggiore, Italy, 41n41, 15e17 - 23.8.1927)
Slunce vyhovuje, v místě vede Venuše, na kterou je i aspekt, Venuše bude dárcem let. Není v Hayz,
ale je rohová, jsme na 65,6 letech. Sextil Slunce pošle 19 let, sextil Merkura je neutrální, kvadratura
Marse vezme 15 let, opozice Saturna vezme 30 let, Jupiter dá 12 let, A Luny dá 25 let. Úhrnem jsme
na 76,59 let, Nicola umírá ve 36 letech, což zde prezentuje polovici vitální síly (38,29 let).
32
Maria Nicolaevna Romanov (26.6.1899 12:10 MMT Petrodvorec, Russia, 59n53, 29e54 - 16.7.1918)
Slunce vyhovuje, je Hyleg, Jupiter má aspekt na Slunce, je dárcem let on. Je v následném domě a
splňuje 2/5 ze středních let, jsem na 18,2 letech. Sextil Marse je neutrální, kvadratura Luny vezme 25
let, trinus Slunce dá 19 let, trinus Merkura je neutrální, A Luny pošle k plusu 30,54 let. Součtem jsme
na 42,74 letech, Maria je popravena s celou svou rodinou v 19 letech, kdy se zde jedná o polovinu
vitální síly (21,37 let).
33
Clara Petacci (28.2.1912 10:15 MET Rome, Italy, 41n54, 12e29 - 28.4.1945)
Slunce ve Vodnářském domě vyhovuje, je zde aspekt na Jupitera (Ryby), bude dárcem let on. Je
rohový a má plný počet let - 79 let. Kvadratura Slunce vezme 19 let, kvadratura Merkura, jež je
navázán na škůdce, odebere 20 let, sextil Venuše dá 11,75 let, opozice Mars vezme 15 let, KA Luny
pošle k dobru 30,54 let. Jsme na 67,29 letech, Clara je popravena ve 33 letech, což zde prezentuje
polovinu vitální síly (33,645 let).
34
Louis XVI, King of France (23.8.1754 LMT 06:26 Versailles, France, 48n48, 2e08 - 21.1.1793)
Slunce je ze hry, Luna vyhovuje, je v aspektu na Mars, Mars je dárcem let, základ je 3/5 z 66, což je
39,6 let, Merkur je spálený, ale v dobrém aspektu s Jupiterem, dá 48 měsíců, sextil Luny pošle 25 let,
trinus Saturna je neutrální, KA Venuše dá 8 let. Jsme na 76,6 letech, král byl popravený ve 38 letech,
což je zde jasná polovina vitální síly (38,3 let).
35
Ercih Hoepner (14.9.1896 12:45 LMT Frankfurt nad Odrou, Německo, 52n20, 14e33 - 8.8.1944)
Slunce v domě radosti vyhovuje, jako dárce by se nabízel Merkur, avšak je zde aspekt na Mars
(hranice), bude dárcem on. Je v padacím domě a splňuje pouze 2/5 - 6 let. Trinus Saturna je neutrální,
sextil Slunce dá 19 let, sextil Merkura, jež je v širší konjunkci na Venuši, v jejím dekanu, dá 20 let,
sextil Venuše pošle 11,75 let. Suma je 56,75 - Hoepner je popraven gestapem v 57 letech.
36
Hermann Fegelein (30.10.1906 09:00 MET Ansbach, Germany, 49n17, 10e34 - April 1945)
Slunce ani Luna nevyhovují požadavkům na Hyleg, prenatální NOV, přičemž ASC je v aspektu na
vládce, Mars je dárcem let, kdy splňuje 3 podmínky, jsme na 39,6 letech, kvadratura Jupitera přidá 12
let, sextil Venuše 11,75 let, opozice Luny vezme 25 let, KA Saturna je neutrální. Finálně jsem na 38,35
letech, Hermann je popraven ve 38 letech.
37
Caryl Chessman (27.5.1921 12:10 CDT St.Joseph MI, USA, 42n06, 86w29 - 2.5.1960)
Slunce vyhovuje a Merkur je dostatečně daleko, Merkur je noční a není východní, dá ze středních let
3/5 - 28,8 let. Slunce pošle 19 let, Mars vezme 15 let, sextil Venuše dá 8 let, trinus Luny pomůže
30,54 lety, kvadratura Jupitera je neutrální, kvadrát Saturna vezme 30 let, jsme na 41,34 letech, Caryl
umírá těsně před 39. rokem.
38
Richard Buckham (16.11.1885 17:20 UTC London, England, 51n30, 0w10 - 4.12.1906)
Noční Luna v Hayz je Hylegem, v místě Vede Jupiter, je dárcem let. Je mimo Hayz a v následném
domě, počáteční vklad je 36,4, kdy 1/4 nám vrátí Hlava, takže jsme na středních letech - 45,5. Sextil
Slunce dá 19 měsíců, sextil Merkura je neutrální, kvadratura Merkura taky, kvadratura Saturna vezme
30 let, A Luny dá 25 let, KA Marse je neutrální. Total je 42, kdy Richard umírá ve 21 letech - polovice
vitální síly.
39
Ferdinand de Brinon (16.8.1885 12:00 LMT Libourne, France, 44n55, 0w14 - 17.4.1947)
Denní horoskop, Slunce nádherně postaveno, je Hylegem i dárcem let. Počáteční vklad bude 120 let,
kvadratura Luny vezme 25, KA Luny pošle 25 let. Brinon je popraven v 61 letech, což je jasná
polovina životní síly (60).
40
Robert Brasillach (31.3.1909 22:00 LST Perpignan, France, 42n41, 2e53 - 6.2.1945)
Noční zrozenec, ale Luna v mužském znamení, Slunce v 5. domě v Beranu je i dárcem let. Je mimo
Hayz, jsme na 55,6 letech. Konjunkce Saturna vezme 30 let, konjunkce Venuše dá 45 měsíců, trinus
Luny pošle 25 měsíců, kvadratura Marse odebere 5 let, A Jupitera dá 12 let, KA Merkura - má aspekt
na Mars, ale je v recepci na Jupitera - je neutrální. Finálně jsem na 38,43 letech. Robert je popraven
těsně před 36. rokem života.
41
John Joubert (2.7.1963 05:22 EDT Methuen, Massachusetts, 42n44, 71w11 - 17.7.1996)
Denní natál, avšak Slunce v ženském znaku, Luna ve Štíru vyhovuje, je zde aspekt i na Marse, Mars je
dárcem let, ale je mimo Hayz - 36,6 let. Sextil Luny pošle 25 let, sextil Slunce dá 24,79 let, Kvadratura
Venuše je neutrální, kvadratura Merkura, jež je spojený s dobrodějem, ale i škůdcem, bude neutrální,
A Jupitera dá 12 let. Jsme na 101,39 letech, John je popraven ve 33 letech, což zde prezentuje
třetina vitální síly (33,79).
42
Salvatore Giuliano (16.11.1922 15:10 MET Montelpre, Sicily, 38n05, 13e10 - 5.7.1950)
Slunce v ženském znaku, není Hylegem, Luna v mužském taky nevyhovuje, Sygyzy je úplněk, avšak PF
v padacím domě, ASC - v místě ASC má 3 hodnosti Slunce, Slunce je dárcem let. Je v následném domě
a mimo Hayz, jsme na 55,6 letech. Konjunkce Merkura je neutrální, má aspekt jak na škůdce, tak na
dobroděje, konjunkce Jupitera dá 12 let, kvadratura Marsu vezme 15 let, A Marse je neutrální. Jsme
na 52,6 letech, Salvatore umírá ve 27 letech, což zde běží o polovici vitální síly (26,3).
43
Jacques Fesch (6.4.1930 10:45 GMT Saint Germain en Laye, France, 48n53, 2e05 - 1.10.1957)
Denní natál, Slunce v zenitu v Beranu, je i dárcem let. Začínáme na 120 letech, konjunkce Merkura je
neutrální, kvadratura Saturna vezme 10 let, kvadratura Luny, která je sice v Raku, ale není zde
recepce, vezme 25 let, sextil Jupitera dá 15,79 let, KA Marse je neutrální. Suma - 100,79 let, Fesch
skonal ve 27 letech, tedy zdejší 1/4 vitální síly (25,19).
44
Isabela I. Kastilská (1.5.1451 16:40 LMT Madrigal de las Atlas Torres, Spain, 41n05, 5e00 24.11.1504)
Noční natál, Luna v Kozorohu vyhovuje a je v aspektu na své vládce, já se rozhoduji pro povýšeného
Saturna ve Váze. Splňuje pouze 2 podmínky z malých let, jsme na 12 letech, trinus Luny pošle 25 let,
trinus Jupitera dá 15,79 let, trinus Marse a opozice Venuše jsou neutrálními prvky - suma je 52,79 let.
45
Dennis Allen (7.11.1951 23:50 AEST Melbourne, Australia, 37s49, 144e58 - April 1987)
Noční Luna v osmém domě vyhovuje, je Hylegem, má aspekty na své vládce, přičemž já se rozhoduji
pro Marse, neb Venuše není postavená dvakrát dobře. Mars v následném domě mimo Hayz dá 32,4
let, konjunkce Venuše pošle 8 měsíců, sextil Slunce dá 24,79 let, sextil Merkura, jež je v aspektu na
dobroděje, pošle 20 let, opozice Luny odebere 25 let, A Jupitera pošle vzhledem k hranicím 15,79 let,
KA Saturna je neutrální. Jsme na 68,64 letech, Allen umírá v 36 letech, což by zde reprezentovalo
polovinu vitální síly (34,32).
46
Jean Bonello (7.2.1937 19:00 GMT Marseille, France, 43n18, 5e24 - 5.9.1972)
Noční horoskop, Luna v Kozorohu vyhovuje, je v aspektu na svého vládce, tedy Saturn bude dárcem
let. Saturn je rohový, mimo Hayz a východ, jsme na 34,2 letech. Sextil Merkura je neutrální, byť má
aspekt na Jupitera, ale taky je v hranicích škůdce, sextil Jupitera pošle 15,79 let, trinus Marse odebere
5 let, sextil Luny dá 25 let. Jsme na 69,99 let, kdy Bonello umírá ve 35 letech, což zde reprezentuje
jasnou polovici vitální síly (34,995).
47
Marry Shelley (30.8.1797 23:20 LMT London, England, 51n30, 0w10 - 1.2.1851)
Luna je ve Střelci, nemůže být Hylegem, Slunce v IC je Hyleg, v místě vede Merkur, na který je i
aspekt, Merkur je dárcem let, přičemž splňuje 3/5 z velkých let - 45,6 let. Konjunkce Venuše dá 11,75
let, Slunce pošle 19 let, Mars odebere 15 let, sextil Saturna je neutrální, kvadratury Luny odebere 25
let, A Jupitera pošle 15,79 let, KA Venuše hodí 8 měsíců k dobru. Finálně jsem na 52,8 let, což je věk
odchodu Shelleyové.
48
Albert Hofmann (11.1.1906 15:00 MET Baden (AG), Switzerland, 47n2736, 8e1924 - 28.4.2008)
Denní natál, avšak Slunce v Kozorohu nemůže být Hylegem, Luna ve Lvu taky není vhodná, před
narozením jde o úplněk, PF v základním domě v aspektu na své vládce, přičemž já se rozhoduji pro
Jupitera (hranice). Jupiter z malých let má pouze jednu pětinu, takže jsme na 2,4 letech. Sextil Luny
pošle 30,54 let, trinus Slunce dá 24,79 let, trinus Venuše hodí 11,75 let, sextily Marse a Saturna jsou
neutrální, A Luny pošle vzhledem k hranicím 30,54 let. Finálně jsem na 100,02 roků, Hofmann umírá
ve 102 letech.
49
Gavrillo Princip (13.7.1894 Jul. 16:40 MET Obljaj, Bosnia and Herzegowina, 44n1042, 16e2319 28.4.1918)
Slunce nad obzorem ve Lvu je Hylegem i dárcem. Počáteční hodnota let je 69, 5 let. Merkur odebere
vzhledem k Saturnu 20 let, sextil Saturna vezme 10 let, sextil Jupitera dá 12 let, trinus Luny pošle 25
měsíců, trinus Marse odebere 5 let. Jsme na 48,58 let, kdy Princip umírá ve 23 letech, což by
odpovídalo polovině vitální síly.
50
Alex Harvey (5.2.1935 07:15 GMT Glasgow, Skotsko, 55n53, 4w15 - 4.2.1981)
;
Noční horoskop, Luna v Rybách ve 2. domě v aspektu na Venuši (povýšení), Venuše je dárcem let.
Venuše splňuje 35/ z 45 let, jsme na 27 letech. Konjunkce Merkura, jež je blízko Saturna, vezme 20
let, konjunkce Luny přidá 25 let, trinus Jupitera pošle 15,79 let, A Marse je neutrální. Total - 47,79 let.
51
Peppino Impastato (5.1.1948 09:10 MET Cinisi, Itálie, 38n09, 13e06 - 9.5.1978)
Denní horoskop, Slunce v 11. domě je Hyleg, je v hranicích Jupitera, a protože je zde exaktní A
Slunce/Jupiter, je Jupiter dárcem. Je nadmíru dobře postavený, jsme na 79 letech. Kvadratura Marse
vezme 15 let, trinus Saturna je neutrální, sextil Venuše dá 11,75 let, A Slunce pošle 27,79 let, A
Merkura (hranice dobroděje) pošle 20 let. Jsme na 120,54 letech, Impastato je zabit ve 30 letech,
což zde prezentuje 1/4 vitální síly.
52
Gaetano Badalementi (14.9.1923 06:30 MET Cinisi, Italy, 38n09, 13e06 - 30.4.2004)
Denní natál, avšak Slunce v padacím domě, Luna ve Štíru s aspektem na Mars, který bude dárcem let.
Mars je v padacím domě a dá svůj vklad 9 let, kdy tento vklad se navýší o 1/4 z těchto let (Hlava),
jsme na 11,25 let základu. Konjunkce Slunce dá 24,79 let, konjunkce Venuše pošle 45 měsíců, sextil
Luny dá 25 let, sextil Jupitera hodí 15,79 let, KA Merkura, který je ve spojení se Saturnem, ale v
recepci na Venuši, se zachová neutrálně, KA Saturna (hranice dobroděje) je neutrální. Jsme na 80,58
let.
53
Brynn Hartman (11.4.1958 16:51 CST Thief River Falls, Minnesota, 48n07, 96w11 - 28.5.1998)
Denní natál, Slunce je rohové v Beranu, je i dárcem let. Základem je 120 let, z toho se ubere 1/4 za
Ohon, jsme na 90 letech. Sextil Mars je neutrální, sextil Luny pošle 25 let, trinus Saturna je neutrální,
opozice Jupitera taky, konjunkce Merkura je neutrální (hranice škůdce, opozice na Jupitera), KA
Venuše dá vzhledem k dobrému postavení 11,75 let. Dostáváme se na cca 126 let, kdy Brynn umírá
vlastní rukou ve 40 letech, zde by se jednalo o 1/3 životní síly (42).
54
Nancy Ling Perry (19.9.1949 23:35 PST Oakland, California, 37n48, 122w16 - 17.5.1974)
Noční horoskop, Luna ve 3 domě je Hylegem. Aspekt na vládce (Mars) tady je, Mars je tedy dárcem
let. Dává do základu 32,4 let, konjunkce Luny dá 25 let, sextil Merkura pošle 20 let, kvadratura
Venuše je neutrální, KA Venuše pošle 8 měsíců. Jsme na 78,06 letech, Perry umírá ve 25 letech, kdy
se zde jedná o třetinu vitální síly.
55
Gudrun Ensslin (15.8.1940 18:00 MEWT Bartholoma, Germany, 48n45, 9e59 - 19.10.1977)
Slunce ve Štírovském domě ve Lvu je Hylegem i dárcem zároveň. Počáteční výše let je 69,5.
Konjunkce Marsu vezme 15 let, konjunkce Merkura je neutrální, kvadratura Jupitera je neutrální,
kvadratura Saturna vezme 30, A Jupitera, jež je sice ve své hranici, ale s aspektem na škůdce, pošle 12
let. Jsme na 36,5 letech.
56
Andreas Baader (6.5.1943 0:05 MEDT Mnichov, Německo, 48n08, 11e34 - 13.10.1977)
Noční horoskop, Luna v Blížencích není Hylegem, Slunce v IC je Hyleg. Slunce je v hranicích Jupitera s
aspektem na Jupitera, Jupiter bude dárcem let. Je rohový, ale splňuje pouze 3 podmínky, jsem na
počátečním vkladu 47,4 let. Sextil Slunce dá 19 let, trinus Mars je neutrální, A Luny dá 30,54 let, A
Merkura je neutrální, A Venuše dá 8 měsíců, KA Saturna je neutrální. Jsme na 97,60 let, kdy Baader
páchá sebevraždu ve 34 letech, zde by se jednalo o třetinu vitální síly (32,53).
57
Farida - Safinaz Zulficar (5.9.1921 17:00 EET Alexandria, Egypt, 31n12, 29e54 - 16.10.1988)
Slunce v ženském znamení je ze hry, Luna ve Střeleckém domě taky, před narozením jde o NOV,
avšak ASC nevidí žádného ze svých vládců, čímž je zároveň i vyčerpána triplicita Vzduchu (Saturn,
Jupiter a Merkur - vše 150 st., A/KA není), takže jdeme na PF, který v následném domě je v aspektu
na své vládce, přičemž dávám přednost východnímu Marsu. Mars je mimo Hayz, jsme na 52,8 letech,
konjunkce Venuše pošle 11,75 let, sextil Luny dá 25 měsíců. Suma je 66,63 let.
58
Alice Salomon (19.4.1872 17:30 LMT Berlín, Německo, 52n29, 13e21 - 30.8.1948)
Denní natál se Sluncem v sedmém domě v Beranu, Slunce je Hyleg a dárce zároveň. Základ je 120 let.
Konjunkce Marse vezme 15 let, otázka Merkura - širší konjunkce se Sluncem, dle mého je už Merkur
daleko, ale uvažme obě možnosti, jednak Merkura jako neutrálního a jednak v roli škůdce, konjunkce
Venuše dá 11,75 let, kvadratura Jupitera, který je důstojně postavený, pošle 15,79 let, kvadratura
Saturna odebere 10 let, A Luny pošle 30,54 let. S Merkurem, co by neutrálním prvkem, bychom se
dostali na 153,08 let, přičemž do hry by vstoupila polovina let, kdy Alice skutečně umírá - 76 let.
Pokud by se Merkur zachoval jako škůdce, pak by byla životní síla na 133,08 letech, kdy to nesedí.
Merkur se tedy zachová neutrálně.
59
Margareta Tudorovna (7.12.1489 21:15 LMT Westminster, England, 51n30, 0w09 - 18.10.1541)
Noční natál s Lunou na DSC v Rybách, kdy je zde sice přesný aspekt na Venuši (hranice), avšak mi se
jeví lépe postavený důstojný Saturn v 5. domě za dekan, plus je zde sextil. Saturn dá do základu 43,5 splňuje pouze 3 podmínky. Sextil Luny pošle 25 let, je Hyleg, konjunkce Marse, který je blízko Marse,
vezme 20 let, Venuše pošle, jelikož je ve své sektě v ženském znaku (částečně v Hayz), 11,75 let,
kvadratura Jupitera je neutrální, antis Slunce dá 24,79 let, antis Marse odebere (hranice) 15 let. Jsme
na 52,64 letech. Margaret umírá v 51 letech.
60
Thomas More (16.2.1478 02:30 LMT London, England, 51n30, 0w10 - 6.7.1535)
Noční horoskop, ale Luna je v Beranu, Slunce sice v mužském znaku, ale v Blíženeckém domě, před
narozením jde o NOV, kdy v místě ASC má nejvyšší důstojnost Jupiter, na kterého je i aspekt, bude
dárcem let on. Jupiter splňuje 3 podmínky, jsme na 47,4 letech, konjunkce Luny dá 30,54 let,
konjunkce Venuše dá 11,75 let, sextil Slunce pošle 19 měsíců, sextil Merkura, jež je navázaný na
škůdce, sejme 20 let, opozice Marse odebere 15 let, A Saturna je neutrální. Jsme na 56,275 letech,
More byl popraven v 57 letech.
61
Leonardo da Vinci (23.4.1452 21:40 LMT Vinci, Italy, 43n47, 10e55 - 2.5.1519)
Noční natál s Lunou v domě radosti, je Hyleg. Luna v Rybách v aspektu na Jupitera - Jupiter je dárcem
let. Do základu dá pouze 7,2 let. Konjunkce Luny, jelikož je Hyleg, dá 25 let, sextil Slunce pošle 24,79
let, sextil Venuše, která je ve svém znamení, pošle 11,75 let, KA Merkura je neutrální, KA Saturna, jež
je v hranicích dobroděje, je neutrální. Total - 68,74 let. Leonardo umírá v 67 letech.
62
Bruce McLaren (30.8.1937 15:00 +11:30 Auckland, Nový Zéland, 36s52, 174e46 - 2.6.1970)
Denní horoskop, Slunce v Panně je ze hry, Luna v mužském znaku taky, před narozením běželo o
úplněk, PF je v rohovém domě v aspektu na své vládce (Jupiter a Saturn). Jelikož je Venuše orientální,
dávám přednost jí. Je v padacím domě, takže to nebude žádná sláva do základu - jsme na 4,8 letech.
Sextil Slunce pošle 24,79 let, sextil Merkura, který je silný svým postavením, sice v aspektu na
Saturna, ale taky na Venuši, ve svém dekanu, se zachová neutrálně, trinus Saturna je neutrální, A
Luny je pouze o 25 měsících a KA Marse, který je v hranicích dobroděje, je neutrální. Jsme na 31,67
letech, Bruce umírá při nehodě ve 32 letech.
63
Rene Bousquet (11.5.1909 22:51 GMT Montauban, France, 44n01, 1e21 - 8.6.1993)
Noční horoskop, ale Luna v mužském znaku, Slunce v IC je Hylegem, v místě má nejvyšší důstojnost
Luna, která je i východní, a je zde trinus, takže Luna bude dárcem let. Luna je v základním domě
mimo Hayz, jsem na 86,4 letech, Mars odebere 15 let, sextil Saturna je neutrální, kvadratura Venuše,
která je dobře postavená, ale spálená, dá 45 měsíců, kvadratura Slunce vezme 19 let, trinus Merkura,
který je navázán na Saturna, ale i na Jupitera, dobře postavený, v hranicích Jupitera, bude neutrální,
KA Slunce hodí, jelikož je Hyleg, 19 let, KA Venuše opět 45 měsíců. Jsme na 84,69 letech, což je i věk
dožitý.
64
Samuel Mesquita (6.6.1908 07:30 LMT Amsterdam, Netherlands, 52n22, 4e54 11.2.1944)
Denní natál, Slunce ve Vodnářském domě, Slunce je Hyleg. Je zde aspekt na Saturna, který zastupuje
triplicitu, Saturn bude dárcem let. Je v zenitu v Hayz, ale v opozici na povýšení, jsme na 45,6 letech.
Sextil Slunce, jelikož je Hyleg, pošle 19 let, kvadratura Merkura odebere 20 let, je spojená s Marsem,
ale taky nemusí odebírat nic, je v hranici dobroděje, recepce na Lunu, uvážíme obě možnosti,
kvadratura Marse, který je mimo sektu, postavený v Raku (opozice Beran), odebere 15 let, Trinus
Jupitera pošle 15,79 let, antis Luny pošle (hranice Merkura) 25 let. S Merkurem jako škůdcem jsme
na 70,39 letech, Samuel umírá v 35 letech v Osvětimi, což zde reprezentuje polovinu životní síly.
Kdybychom vzali Merkura jako neutrální prvek, pak bychom se dostali na 90,39 let, kdy 1/3 je 30
let. Vidíme, že Merkur se musí zachovat jako škůdce.
65
Hans Fritzsche (21.4.1900 01:15 ST Bochum, Německo, 51n28, 7e13 - 27.9.1953)
Noční horoskop s Lunou na ASC, je Hylegem, v aspektu na vládce Saturna, kterého to předurčuje na
roli dárce. Konjunkce Luny pošle 25 let, kvadratura Merkura, který je v hranicích Jupitera a ve volném
trinu na Jupitera se zachová neutrálně vzhledem k aspektaci Marsem, kvadratura Mars vezme 5 let,
trinus Slunce pošle 24,79 let, A Jupitera dá 15,79 let, KA Venuše dá 11,75 let. Jsme na 106,53 letech,
Hans umírá přesně v 53 letech, zde jde o polovinu.
66
Saddám Husajn (28.4.1937 0:35 UTC Tikrít - 30.12.2006)
Noční horoskop, avšak Luna sice v ženském znaku, ale v padacím domě, na řadu jde Slunce, které je v
ženském znaku, je taky ze hry. Před narozením šlo o NOV, kdy ASC má aspekt (opozici) na Mars, který
má v místě největší důstojnost. Mars je rohový, ale splňuje pouze dvě podmínky, jsme na 26,4 letech.
Konjunkce Saturna odebere 30 let, konjunkce Luny, vzhledem ke slabému postavení a aspektaci, ale v
hranicích dobroděje, pošle 66,5 měsíců, trinus Slunce pošle 24,79 let, trinus Merkura, jež má aspekt
na dobroděje, dá 20 let k dobru, opozice Venuše, která je zde povýšená, ale v hranicích škůdce, pošle
8 let, opozice Jupitera, který Rybám vládne, dá 15,79 let. Jsme na 70,52 letech.
67
Regiomontanus (15.6.1436 16:40 LMT Unfinden, Německo, 50n06, 10e34 - 6. 7. 1476)
Denní natál, Slunce v následném domě v mužském znaku, kdy je aspekt na Merkura, který je
mimořádně postavený, bude tedy dárcem on. Merkur dá svá maximální léta - 79. Slunce pošle 19 let,
je Hyleg, kvadrát Luny odebere 25 let, kvadrát Saturna odebere 30 let, trinus Jupitera v hranicích
Merkura pošle 12 let, A Venuše, která je v aspektu na škůdce, mimo sektu pošle 8 měsíců, A Marse
odebere 15 let. Jsme na 40,66 letech.
68
Marylin Monroe (1.6.1926 09:30 ST Los Angeles, California, 34n03, 118w15 - 5.8.1962)
Denní horoskop, Slunce ve Vodnářském domě může být Hylegem. Nabízel by se Merkur, avšak je
spálený, za hranici se mi jeví dobře postavený v Hayz Jupiter, na kterého je aspekt. Jupiter leze do
základu s plným počtem let - 79. Konjunkce Luny pošle 30,54 let, kvadratura Saturna odebere 30 let,
sextil Venuše, která je mimo sektu, v opozici na domicil a v hranicích škůdce dá jenom 8 měsíců,
trinus Merkura jest neutrální, trinus Slunce, jelikož je Hyleg pošle 19 let, A Saturna odebere 30 let.
Jsme na 69,20 letech, kdy krize nastala v polovině vitální síly, tj. v 34 letech. Monroe umírá v 36
letech. Lze uvážit i Merkura, který je dobře postavený v hranicích Jupitera, by mohl nakonec poslat
48 měsíců (je spálený). Vitální síla by byla 73,20 let, kdy polovina je 36,6 let.
69
Agatha Christie (15.9.1890 04:00 GMT Torquay, Anglie, 50n28, 3w30 - 12.1.1976
Noční natál, avšak Luna v mužském znaku, Slunce v ženském znaku v 1. domě rovněž není vhodné na
Hyleg. Před narozením běželo o NOV, kdy ASC je v aspektu na jednoho svého vládce - Slunce (dekan).
Slunce je tedy dárcem let. V prvním domě jsme na 120 letech. Konjunkce Saturna odebere 30 let,
sextil Venuše pošle 11,75 let, kvadratura Marse odebere 15 let, KA Luny pošle 25 měsíců (hranice
škůdce), KA Merkura je neutrální. Jsme na 88 letech.
70
Herbert von Karajan (5.4.1908 22:30 ST Salzburk - 16.7.1989)
Noční horoskop, avšak Luna v mužském znaku, Slunce v pátém domě je Hylegem, a jelikož je v
Beranu, je i dárcem let, není v Hayz, to nám dá do základu 55,6 let. Konjunkce Saturna, který není
dobře postavený, odebere 30 let, trinus Jupitera pošle 15,79 let, sextil Luny pošle 30,54 let, sextil
Venuše 11,75 let, KA Merkura je neutrální. Jsme na 83,68 letech.
71
Josef Lux (1.2.1956 13:24 UT Ústí nad Orlicí - 22.11.1999)
Denní natál, Slunce v následném domě v mužském znaku může být Hylegem. V místě Hylegu má sice
nejvyšší důstojnost Saturn, avšak Merkur se mi zdá lépe postavený, je v Hayz, za hranici Venuši Hyleg
nevidí. Merkur je dostatečně daleko od Slunce, může být dárcem let, jediná jeho chybka je
retrogradita, jsme na 38,4 letech. Konjunkce Slunce, jelikož je Hyleg, pošle 19 let, sextily Marsu a
Saturna jsou neutrální, trinus Luny pošle 30,54 let (hranice dobroděje). Jsme na 87,94 letech, jelikož
víme, že Lux umírá ve 43 letech, pak zde krize nastala v polovině - 43,97 letech.
72
Simon Wiesenthal (31.12.1908 23:30 +2.30 GMT 49n04, 25e23 - 20.9.2005)
Noční natál, kdy Luna je v 8 domě v Býkovi, je tedy i dárcem. Luna není východní, takže jsme na 53,2
letech, trinus Merkura, který je ve spojení s dobrodějem, avšak je spálený, pošle 48 měsíců, trinus
Slunce pošle 24,79 let, trinus Jupitera pošle 15,79 let, opozice Marse, který je ve své sektě, znamení a
v hranicích dobroděje, jež je velmi mírný, se zachová neutrálně. Jsme na 97 letech.
73
Jan Palach (11.8.1948 01:27 GMT Praha - 19.1.1969
Noční horoskop, kdy Luna je v následném domě ve Štíru v hranicích Venuše, v místě Hylegu má
největší důstojnost Mars, byť není východní, avšak je rohový, kdežto Venuše, na kterou je aspekt, je v
padacím domě. Mars v základním domě splňuje pouze dvě podmínky, jsme na 26,4 letech. Sextil
Jupitera pošle 15,79 let, sextil Merkura pošle 20 let (aspekt na Jupitera), sextil Slunce dá 24,79 let,
sextil Saturna a kvadratura Venuše jsou neutrální. Výsledek je 86,98 let. Jelikož je výsledek větší než
známé číslo skonu, lze výsledek vydělit částí kruhu - zde 4 - jsme na 21,754 let. To je věk, kdy Palach
skutečně skonal.
74
Eva Braunová (6.2.1912 04:30 GMT Mnichov – 30.4.1945)
Noční horoskop, avšak Luna v padacím domě, Slunce v IC může být Hylegem. Aspekt na vládce
Saturna, což jej jednoznačné korunuje na dárce. Saturn rohový mimo Hayz a východ dá do základu
34,2 let. Kvadratura Slunce vezme 19 let, trinus Merkura odebere (aspekt na Mars) 20 let, trinus
Venuše pošle 11,75 let, trinus Luny (hranice škůdce) pošle 25 měsíců, koantis Slunce v hranicích
dobroděje dodá 24,79 let. Jsme na 33,82 let.
75
Erwin Rommel (15.11.1891 12:00 LM Heidenheim – 14.10.1944)
Denní horoskop se Sluncem v MC, Slunce je Hylegem. Slunce je v hranicích Jupitera, na které má
aspekt (120). Jupiter je v následném domě a je mimo Hayz, jsme na 27,3 letech. Trinus Slunce pošle
19 let, kvadratura Merkura přidá 20 let, kvadratura Venuše bude neutrální, sextil Luny pošle 30,54
let, opozice Saturna odebere 30 let, antis Marse vezme 15 let. Jsme na 52 letech. Rommel skonal v
nedožitých 53 letech.
76
Hermann Goering (12.1.1893 03:00 UT Rosenheim Bavorsko – 15. 10. 1946 Norimberk)
Noční horoskop, kdy Luna je v padacím domě ve Štíru, nemůže být Hylegem. Slunce v základním
domě, ale v ženském znaku, taky nemůže být Hylegem. Před narozením šlo o úplněk, PF se nachází na
hrotu 3. domu, takže ani on není vhodným kandidátem na Hyleg. Zůstává ASC, které nemá aspekt na
svou hodnost (Venuše je mimo, Saturn taky, Marse a Jupitera ASC nevidí), v místě ASC má nejvyšší
důstojnost Mars (triplicita a vládce), ale chybí aspekt. Přistoupíme nyní na bod prenatální Sygyzy na
12 Rak 27, kdy Sygyzy má aspekt na Jupitera (kvadratura), Marse (kvadratura), Slunce (opozice),
Merkura (opozice), Saturna (kvadratura), Lunu (trinus). V místě Sygyzy mají hodnost Luna, Merkur,
Venuše, Mars a Jupiter. Jupiter a Mars jsou západní, Luna se mi zdá nic moc postavená, zkusím prvně
Merkura, který je východní.
Merkur v následném domě dá do základu 48 let, z toho splňuje 4 podmínky (není v Hayz), takže jsme
na 38,4 let. Konjunkce Venuše nám přidá 8 měsíců (je v hranicích škůdce), konjunkce Slunce, které je
rovněž v hranicích škůdce, pošle 19 měsíců, kvadratura Marsu, který je důstojně postavený, odebere
5 let, kvadratura Saturna, kdy Saturn má hodnost ve svém postavení, odebere 10 let, kvadratura
77
Jupitera je neutrální, sextil Luny – Luna je vlastně v Hayz – by mohl poslat 25 let, antis Venuše by
mohl dát 8 měsíců. Jsme na cca 51,3 letech.
Zkusme si udělat i Lunu, kdy Sygyzy je v trigonu na Lunu. Luna dá do základu 25 let, z toho splňuje 3
podmínky, 15 letech. Sextil Slunce by poslal 19 měsíců, sextil Merkura, který je v konjunkci s Venuší,
20 let, Ohon odebere 25 % z 15 let, takže se dostáváme na 32,83 let.
Otázka Marse, který dobře postavený ve znamení, ale je západní, vypadá následovně. Mars v
následném domě leze do hry s 40,5 lety, kdy splňuje 3 podmínky, takže jsme na 24,3 letech.
Konjunkce Jupiter přidá 15,79 let, kvadratura Slunce odebere 19 let, kvadratura Merkura přidá 20 let,
opozice Saturna odebere 10 let, trinus Venuše přidá 11,75 let. Suma je 42,88 let.
Poslední zůstává Jupiter, který dá základem 45,5 let, z toho splňuje 3 podmínky, jsme na 27,3 letech.
Konjunkce Mars vezme 5 let, opozice Saturna 10 let, kvadrát Slunce odebere 19 let, kvadratura
Merkura dá 20 let, trinus Venuše pošle 11,75 let. Jsme na 25,05 letech.
Venuši (za triplicitu) Sygyzy nevidí.
Jelikož víme, že Goering zemřel v 53 letech, pak nejblíže mému výpočtu je dárce Merkur.
78
John Dillinger (22.6.1903 07:05 LM 39n46/86w09 – 22.7.1934)
Slunce v padacím domě je ze hry, Luna povýšena může být Hylegem. V místě Hylegu má
nejvyšší důstojnost Venuše, avšak Saturn, který zde zastupuje hranici a dekan, je východní ve
svém znaku, a je zde taky aspekt. Saturn splňuje všechny podmínky, ale je retro, jsme na 45,6
letech. Trigon Merkura odebere 20 let (aspekt na Mars), kvadratury Luny přidá 25 měsíců (je
v hranicích škůdce), trigon Slunce pošle 19 měsíců (hranice škůdce), opozice Venuše a trigon
Marse jsou neutrální, koantis Luny dá 25 měsíců. Jsme na 31,35 letech.
Lze postupovat i tak, že Luna, jelikož je v povýšení, může být i dárcem. Základ by byl 66,5
let, avšak Luna není v Hayz, takže jsme na základu 53,2 let. Sextil Jupitera pošle 15,79 let,
kvadratura Saturna odebere 10 let, kvadratura Venuše bude neutrální, antis Venuše pošle 8
měsíců, koantis Saturna je neutrální. Jsme na 59,24 let. Jelikož je výsledek vyšší než
skutečnost, pak lze postupovat tak, že se počet let dělí částmi kruhu, zde 2 - jsme na
29,62 letech. Dotyčný umírá v 31 letech.
79
Lucky Luciano (24.11.1897 11:00 GMT 37N45/13e36 – 26.1.1962)
Denní horoskop, Slunce v MC může být Hylegem. V místě Hylegu má nejvyšší důstojnost
Jupiter (hranice a vládce + je zde aspekt), Jupiter bude dárcem let. Jupiter v následném domě
splňuje všechny podmínky, jsme na 45.5 letech. Sextil Mars je neutrální, sextil Slunce pošle
19 let (Slunce je Hyleg), sextil Saturn je neutrální, sextil Luny pošle 25 dní (je spálená, aspekt
na škůdce, mimo sect), sextil Merkura je neutrální. Jsme na 64,5 letech.
80
Rudolf II. 18.7. 1552 19:35 LMT Vídeň – 20.1. 1612
Slunce na západním horizontu vyhovuje, je Hylegem. Jelikož je Slunce výsostně postaveno ve Lvu je i
dárcem let, kdy do hry vstupuje¨s maximálním možným vkladem pro Slunce - 120 let. Konjunkce
Jupitera, který je spálený, vyšperkuje sumu jedním rokem, sextil Marsu je neutrální. Víme, že Rudolf
skonal v 59 letech, což prezentuje polovici mnou vypočtené vitální síly (60,5).
81
Jany Bessière 20.11. 1944 04:03 MET Liège
Noční Luna na IC v ženském znaku vyhovuje, je Hylegem. Adepti na dárce jsou 2, jednak je to Saturn
(vládce) a druhý je Mars (povýšen), jelikož je Mars spálený, na Saturna máme aspekt, je dárcem let
on. Není dvakrát dobře postavený, je pouze východní, takže to máme 1/5 z 30 let, což je 6 let, Hlava
přidá 1/4 z tohoto počtu, což je 1,5 roku, tedy finálně jsme na 7,5 letech. Sextil Jupitera pošle 12 let,
trigon Marsu odebere 5 let, trigon Slunce pošle 19 měsíců, opozice Venuše je neutrální, opozice Luny,
vzhledem k recepci, pošle 25 let, KA Merkura, jež je svázán recepcí na Jupitera, dá 20 let. Suma je
61,08 let. Janny umírá v 60 letech.
82
Pieter Zeeman 25.5.1865 19:00 LMT Zonnemaire
Denní natál, Slunce v Blížencích vyhovuje, je Hylegem. Adepti na dárce jsou dva, a to Merkur a
Saturn. NA Merkura nemám aspekt, na Saturna jej mám, tedy beru jako dárce jeho. Saturn je v
následném domě v Hayz, ale není východní a je retro, takže to máme počáteční vklad na 26,1 letech,
kdy Hlava pošle 6,525 let, suma je 32,625 let. Kvadratura Marsu vezme 15 let, trigon Slunce dá 19 let,
trigon Luny v dobré hranici pošle 30,54 let, Jupiter dá 12 let. Jsme na 79,165 letech, Zeeman umírá v
78 letech.
83
Jean Borotra 13.8.1898 17:00 LST
Slunce v 8. domě ve Lvu vyhovuje, je Hylegem, jelikož je ve Lvu, je i dárcem let. Počáteční vklad je
69,5 let, sextil Jupitera dá 15,79 let, sextil Venuše pošle k dobru 11,75 let. Trigon Saturna jest
neutrální. Tak samo i sextil Marse. Jsme na 97,04 letech. Borotra umírá v 95 letech.
84
Steve Prefontaine 25.1.1951 08:05 PST Coos Bay, Oregon
Slunce ve 12. domě nemůže být Hylegem, Luna v sedmém domě v ženském znaku - ano, je tedy
Hylegem. Má aspekt na Merkura, který je zde dárcem let. Není v Hayz, takže jsme na počátečním
vkladu 38,4 let. Sextil Marse je neutrální, sextil Jupitera dá 15,79 let, kvadratura Saturna vezme 10
let, trigon Luny dá 25 let. Suma je 69,19 let, Steve tragicky umírá ve 24 letech, což zde prezentuje
1/3 vitální síly (23,06).
85
Fabián Jacomet 19,7,1967 23:00 MET St.Gaudens, France
Luna v Hayz vyhovuje, je Hylegem, má aspekt na Saturna, který je dárcem let. Saturn je v opozici na
povýšení a není ve své sektě, to mám počáteční vklad 34,2 let. Kvadratura Luny vezme 25 let,
kvadratura Merkura dá 20 let, kvadratura Slunce vezme 19 let, trigon Jupitera pošle 15,79 let,
opozice Mars vezme 15 let, A Venuše dá 11,75 let. Úhrnem to dělá 22,74 let, Jacome umírá těsně
před 21. narozeninami.
86
Clifford Olson 1.1.1940 22:10 ST Vancouver, Canada
Noční horoskop, avšak Luna je v mužském znaku, nemůže být Hylegem. Slunce na hrotu 5. domu je
Hylegem. V místě vede Saturn s Marsem, Mars se mi zdá lépe postavený než Saturn, budu brát jako
dárce jeho, je ve své sektě. Mars splňuje 3 podmínky, jsme na počátečním vkladu 39,6 let. Jupiter dá
15,79 let, Slunce pošle 19 let, kvadratura Merkura vezme 20 let, A Luny dá 30,54 let, KA Jupitera
taktéž pomůže 15,79 lety, KA Saturna vzhledem k hranicím vezme 30 let. Jsme na 70,72 letech. Olson
umírá v 71 letech.
87
Emile Fabre 24.3.1869 11:00 LMT Metz, France
Slunce v Beranu nad obzorem v MC je Hylegem i dárcem let. Základem jsme na 120 letech. Jupiter
pošle 15.79 let, trigon Saturna je neutrální, trigon Marse vzhledem k recepci pošle 15 let, trigon Luny
dá 25 měsíců, KA Merkura dá 20 let, KA Venuše pošle pouze 8 měsíců. Suma je 173,54 let, Emila
umírá v 86 letech, což je polovice vitální síly (86,77).
88
Cesare Borgia 22.9.1475 05:00 LMT Řím
Noční natál, avšak Luna v domě Panny je ze hry, Slunce je v 1. domě, ale je zase v ženském znaku,
nevyhovuje, Před narozením běželo o prenatální konjunkci, avšak ASC nemá aspekt na žádného
svého vládce,čímž je vyčerpána i možnost triplicity Země (Mars); na Merkura, Venuši, Lunu a Jupitera
nemá ASC žádný aspekt, Luna s Jupiterem jsou v kvinkunxu na ASC, Merkur s Venuší jsou o jedno
znamení od ASC. Následuje PF, které v následném domě vyhovuje a má aspekty na své vládce, kdy já
se rozhoduji pro vládce hranice PF, Merkura, i aspekt je přesnější. Mars je sice východní, v Hayz, ale
není dobře postavený. Merkur je mimo sect a není východní, což nám dá do základu 28,8 let. Trigon
Jupitera pošle 15,79 let, trigon Luny dá pouze 25 měsíců, sextil Venuše dá 11,75 let, sextily Marse a
Saturna jsou neutrální, KA Slunce dá 19 měsíců. Suma je 60 let, Cézare umírá v 31 letech, což zde
prezentuje polovici vitální síly (30).
89
Rudolf Säumenicht 13.2.1916 05:15 MET Harburg
Noční zrozenec, Luna v šestém domě nevyhovuje. Slunce ve 2. domě ve Vodnáři je Hylegem. Má
aspekty na své vládce, přičemž já se rozhoduji pro východního Merkura (trip). Merkur je rohový, ale
není v Hayz a je retro, což nám dá do základu 45,6 let, Hlava navíc přidá 11,4 let, úhrnem jsme na 57
letech. Slunce pošle 19 let, opozice důstojného Marsu vezme 5 let, trigon Luny dá pouze 25 měsíců,
sextil Jupitera pošle 15,79 let. Suma je 78,87 let, Rudolf umírá ve 28 letech, což zde prezentuje 1/3
vitální síly (29,62 let).
90
Andrew Cunanan 31.8.1969 21:41 PDT National City, California
Noční horoskop s vycházející Lunou v Býkovi, Luna je Hylegem i dárcem let. Do základu dá 108 let.
Saturn vezme 30 let, kvadratura Venuše je neutrální, trigon Slunce dá 24,79 let, A Venuše pošle 11,75
let. Suma je 114,54 let. Andreew spáchal sebevraždu ve 27 letech, což zde prezentuje 1/4 vitální
síly (28,635).
91
Pantani, Marco 13 January 1970 at 11:50 MET Cesena, Italy, 44n08, 12e15 – 14.2.2004
Denní natál, Slunce na MC je Hylegem. V místě vede Saturn, ale máme zde přesnější aspekt na Mars,
tedy beru jako dárce jeho. Je v padacím domě, není v Hayz a je západní. To máme 6 let a z toho nám
Hlava přidá ¼, což je 1,5 a jsem na počátečním vkladu 7,5 let. Sextil Slunce, jelikož je Hyleg, dá 19 let,
sextil Merkura, který je spálený, ale má aspekt na Venuši, přidá 48 měsíců, sextil Venuše pošle 45
měsíců, sextil Saturna je neutrální a KA Luny dá vzhledem k hranicím 30,54 let. Suma je 64,79 let,
Marco umírá ve 34 letech, což zde prezentuje polovinu vitální síly – 32,395 let.
92
Hexum, Jon-Erik 5 November 1957 at 11:41 EST Englewood, New Jersey, 40n54, 73w58 –
18.10.1984
Denní natál, Slunce na MC je Hylegem. V místě vede Mars, ale Merkur je postavený lépe, nemám
aspekt na Mars. Merkur je rohový mimo Hayz a je západní, což nám dá 45,6 let, Hlava pošle ¼
z těchto let, jsme na počátečním vkladu 57 let. Slunce dá 19 let. Suma je 76 let, zrozenec umírá ve 26
letech, což zde prezentuje 1/3 vitální síly tj. 25,33 let.
93
Maxim, Joey 28 March 1922 at 00:00 EST Cleveland, Ohio, 41n30, 81w42 – 2.6.2001
Noční Luna, ale v mužském znaku, Slunce na IC v Beranu je Hylegem i dárcem let, ale není v Hayz, což
nám dává 96 let, Ohon ubere 24 let a jsem na základu 72 let. Luna pošle 66,5 měsíců, Venuše dá
11,75 let, Saturn vezme 10 let, Jupiter je neutrální, i Mars, KA Merkuru vzhledem k dobré hranici, ale
napojení na škůdce, je neutrální. Suma je 75,54 let. Maxim umírá v 76 letech.
94
Marchais, Georges 7 June 1920 at 04:00 GDT La Hoguette, France, 48n53, 0w10 – 16.11.1997
Noční Luna, ale v mužském znaku je ze hry. Slunce je ve 2. domě a je v Blížencích, což nám jej ihned
pasuje do role Hylegu. V místě vede Merkur, dala by se uvážit i východní Venuše, ale Merkur, je
doma, proto volím jeho. Merkur je v následném domě, mimo v Hayz, a je západní, což nám do
základu 28,8 let. Slunce pošle k dobru 19 let, Venuše dá 11,75 let, Luna pošle 30,54 let, Saturn vezme
30 let, trigon Marsu je neutrální, sextil Jupitera vylepší léta 15,79 lety. Suma je 75,88 let, Marchais
umírá v 77 letech.
95
Bonness, Bill 15 December 1923 at 22:15 EST Cleveland, Ohio, 41n30, 81w42 – 3.12.1977
Noční Luna v mužském znaku nemůže být Hylegem, Slunce v IC v mužském znaku je Hylegem, v místě
vede Jupiter, na který máme aspekt, a je dobře postavený doma, ale není Hayz, což nám dá do
základu 63,2 let. Slunce dodá 19 let, sextil Saturna vezme 10 let, trigon Luny pošle 25 let, A Merkura
je neutrální, je sice v dobré hranici, ale má aspekt na Mars, A Venuše pošle 11,75 let. Suma je 108,99
let, Bill umírá v 54 letech, což nám zde prezentuje ½ vitální síly – 54,475.
96
Creamer, Tara 30 November 1970 at 10:29 EST Worcester MA, USA, 42n15, 71w48 – 11.9.2001
Slunce ve své sektě v MC je Hylegem. V místě vede Jupiter, který je východní, proto bude dárcem let
on. Není v Hayz, což nám ubere pětinu z velkých let, a to nám dá do základu 63,2 let. Venuše pošle 8
měsíců, je retro a je v opozici na domicil, opozice Saturna vezme 30 let, sextil Luny dá 25 let. Suma je
88,2 let, Tara umírá ve 30 letech, což jezde 1/3 vitální síly - 29,4 let.
97
http://hyleg.webnode.cz/
98

Podobné dokumenty

www.hledejpoklad.cz

www.hledejpoklad.cz děláme). Jinak audio výstup by měl být stejný v okamžiku kdy sondu přibližujete k zemi, stejně tak jako když ji od země oddalujete. Pokud je nastavení odrušení zemního efektu nesprávné, uslyšíte ro...

Více

Ř A D A O M E G A Délka života Hyleg a Alcocoden. Část I. Úvod. V

Ř A D A  O M E G A Délka života Hyleg a Alcocoden. Část I. Úvod. V Omar začíná postup z vládce hranice a preferuje ho před vládcem domu a exaltace, a to proto, jak říká, že vládce hranice má velkou sílu v cestě ukončení věcí.Je nutné však uvážit zda není v esenciá...

Více

Práce se solárním horoskopem

Práce se solárním horoskopem pohybu, který uvažujeme (rotace Země pokračuje jak dlouho potřebujeme – bez omezení; a pak máme například Naibodův klíč pro direkční oblouk, 1º pro 1 rok...), v případě solárního horoskopu, který j...

Více

ŘADA OMEGA Délka života Hyleg a alcocoden. Část II. Z toho co

ŘADA OMEGA Délka života Hyleg a alcocoden. Část II. Z toho co varianty, i když sám preferuji u hranice(Trm) sílu větší než vládce domu nebo povýšení. Za důstojnostmi následují aspekty k dané planetě včetně aspektů přes znamení.V pravém krajním rohu pod Total ...

Více