Trendbond - Erste Asset Management

Komentáře

Transkript

Trendbond - Erste Asset Management
Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2015
(dle ustanovení § 233 odst. 1 a § 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb.
a § 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.)
TRENDBOND – otevřený dluhopisový podílový fond
ISIN: CZ0008472297
LEI: 31570010000000018719
Typ fondu dle AKAT ČR
dluhopisový
Investiční strategie
Investičním cílem je poskytnout konzervativnější části investorů dlouhodobé zhodnocení podílových
listů především investicemi do dluhopisů s nízkým kreditním rizikem. Cíle je dosahováno expozicí
především na český stát, na renomované banky, výjimečně i jiné korporace s investičním ratingem.
Za účelem snížení úrokového rizika jsou dluhopisy většinou drženy až do splatnosti. Není investováno
do akcií. Měnové riziko je z převážné části zajišťováno pomocí standardních zajišťovacích operací.
Benchmark není pro podílový fond stanoven.
Podrobný popis investiční strategie je obsažen v článku VI platného statutu fondu.
Portfolio manažeři fondu
Jméno, příjmení, titul/y,
Pavlína Hříbalová, Ing.
funkce vykonávaná/é do 31. 7. 2015 portfolio manažerka
Rok narození
1985
Kvalifikační předpoklady:
vzdělání/obor,
odborné kursy/specializace
Odborná praxe v oblasti
kolektivního investování
(z toho odborná praxe portfolio
manažera)
•
Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze, obor
Podniková ekonomika a management (2011)
 Derivatives and Financial Statement Analysis,
University of Agder, Kristiansand, Norsko (2009)
 Yield Curve – Construction, Modeling and Application,
ČFA a Moneco, Praha (2010)
7 let
(TRENDBOND (05/2013 – 07/2015),
BONDINVEST (05/2013 – 05/2014),
OSOBNÍ PORTFOLIO 4 (05/2013 – 05/2015),
OPF PLUS (05/2013 – 05/2015),
DLUHOPISOVÝ FOND (05/2013 - 07/2015),
CERTIFIKÁTOVÝ FOND (05/2013 - 07/2015),
Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE
(01 – 10/2014),
Privátní portfolio AR REALITY (01 - 10/2014))
Jméno, příjmení, titul/y,
Martin Šmíd, Ing.
funkce vykonávaná/é k 31. 12. 2015 portfolio manažer
Rok narození
1973
Kvalifikační předpoklady:
vzdělání/obor,
odborné kursy/specializace
•
•




Odborná praxe v oblasti
kolektivního investování
(z toho odborná praxe portfolio
manažera)
Absolvent ekonomické fakulty Západočeské univerzity
v Chebu, obor finance a bankovnictví (bakalářské
studium) (1995)
Absolvent Masarykovy univerzity v Brně, fakulta
ekonomicko–správní, obor národní hospodářství
(inženýrské studium) (1998)
Fundamentální analýza a ratingové hodnocení,
ČFA a Moneco, Brno (1999)
Kreditní riziko a kreditní deriváty, ČFA a Moneco,
Brno (1999)
Deriváty, Citibank, Praha (2000)
Pokročilá analýza fixně úročených aktiv, ČFA a Moneco,
Brno (2001)
Strukturované produkty, ČFA a Moneco, Brno (2001)

18 let
(OPF MERKUR (2000 - 2002),
SPOROINVEST (2000 - ),
ČS korporátní dluhopisový (2004 - ),
OPATRNÝ MIX FF (07/2006 – 11/2009),
LIKVIDITNÍ FOND (09/2009 - ),
Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE
(11/2010 – 12/2013),
Privátní portfolio AR REALITY (11/2010 - 12/2013),
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ (12/2012 - ),
HIGH YIELD dluhopisový (12/2012 - ),
SPOROBOND (05/2013 - ),
TRENDBOND (08/2015 - ),
DLUHOPISOVÝ FOND (08/2015 - ),
CERTIFIKÁTOVÝ FOND (08/2015 - ))
Obhospodařovatel fondu
Podílový fond obhospodařuje investiční společnost Erste Asset Management GmbH,
a to prostřednictvím odštěpného závodu Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika,
IČO 041 07 128, se sídlem Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsaného v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 77100. Erste Asset Management GmbH,
pobočka Česká republika vznikla v souladu s projektem fúze jako nástupnická účetní jednotka
vymezením části závodu ze strany zřizovatele a dne 26. května 2015 byla registrována do obchodního
rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Obhospodařovatel je zapsán v seznamu investičních
společností a poboček investičních společností vedeném Českou národní bankou dle ustanovení § 596
písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění
pozdějších předpisů.
Erste Asset Management GmbH, se sídlem Am Belvedere 1, 1100 Vídeň, Rakouská republika,
je investiční společností ve smyslu rakouského zákona o investičních fondech (InvFG 2011).
Má právní formu společnosti s ručením omezeným podle rakouského zákona, je subjektem rakouského
práva a je registrována u Obchodního soudu ve Vídni pod registračním číslem FN 102018 b.
2
Dle notifikačního sdělení ČNB č.j. 2015/031431/CNB/570, ze dne 20. března 2015, vydaného
v souladu s článkem 17 směrnice 2009/65/ES a notifikačního sdělení ČNB č.j. 2015/031409/CNB/570,
ze dne 20. března 2015, vydaného v souladu článkem 33 směrnice 2011/61/EU, je společnost Erste
Asset Management GmbH oprávněna na území České republiky prostřednictvím volného pohybu
služeb vykonávat činnosti obhospodařování a administrace investičních fondů.
Předchozím obhospodařovatelem podílového fondu byla Investiční společnost České spořitelny, a. s.,
IČO 447 96 188, se sídlem Praha 6 - Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1154. Od 16. prosince 2009 patřila tato
investiční společnost do konsolidačního celku společnosti Erste Asset Management GmbH, která byla
její přímo ovládající osobou se 100% podílem hlasovacích práv.
V rámci dlouhodobé strategie investiční skupiny Erste Asset Management, s cílem posílení kapitálové
vybavenosti, zvýšení finanční stability a rozšiřování nabídky produktů koncovým klientům,
byl připraven projekt přeshraniční fúze a po jeho schválení statutárními orgány a valnými hromadami
zúčastněných společností a regulatorními orgány, dne 18. listopadu 2015 zápisem do rakouského
obchodního rejstříku u Obchodního soudu ve Vídni, došlo ke sloučení Investiční společnosti České
spořitelny, a.s., s její mateřskou společností Erste Asset Management GmbH.
V důsledku fúze Investiční společnost České spořitelny, a.s., zanikla, její práva a povinnosti přešly
právním nástupnictvím na společnost Erste Asset Management GmbH a její činnosti
obhospodařovatele a administrátora investičních fondů, jejichž domovským státem je Česká republika,
jsou nadále zajišťovány prostřednictvím odštěpného závodu Erste Asset Management GmbH, pobočka
Česká republika.
Depozitář fondu
Depozitářem podílového fondu je Česká spořitelna, a. s., IČO 452 44 782, se sídlem Praha 4,
Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 1171. Depozitář je zapsán v seznamu depozitářů investičních fondů vedeném Českou
národní bankou dle ustanovení § 596 písm. e) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech
a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.
Komentář manažera fondu
Dluhopisové trhy regionu střední a východní Evropy v roce 2015 zaznamenaly pouze malé zhodnocení
při poměrně vysoké volatilitě. Měřeno indexem, trhy státních dluhopisů ČR, Polska, Maďarska
a Turecka v lokálních měnách vynesly v loňském roce 1,03 %. Největší zhodnocení v lokální měně
přitom přinesly maďarské státní obligace. Začátek roku začal velmi pozitivně. Investoři pod vlivem
očekávaného spuštění kvantitativního uvolňování ze strany ECB vyhledávali riziková aktiva,
což přispívalo k jejich růstu. Zájem přitáhly i státní dluhopisy středoevropského a východoevropského
regionu, mezi kterými nejvíce narostly turecké státní dluhopisy. Růst, s výjimkou tureckého trhu,
trval až dokonce dubna. Turecký trh na přelomu ledna a února přešel do ostré korekce a čelil odlivu
investorů, což bylo způsobeno zpochybněním nezávislosti centrální banky tureckým prezidentem
Erdoganem. Svou roli přitom sehrála i nervozita při čekání na červnové parlamentní volby. V květnu
a červnu si korekcí nakonec prošly v různé míře všechny trhy, za což mohly převážně lepšící se
vyhlídky ohledně stavu evropských ekonomik, odvrácení deflační hrozby a řecká krize. Navíc k tomu
pomáhala lepšící se makro data i z lokálních ekonomik v Polsku, Maďarsku i ČR. V těchto zmíněných
ekonomikách se dokonce ukázal i mírný růst inflace. V Polsku se navíc v květnu konaly prezidentské
volby, které skončily překvapivým vítězstvím opozičního kandidáta Andrzeje Dudy. Vznikaly tak
obavy, že v podzimních parlamentních volbách vyhraje opoziční strana Právo a Spravedlnost a Polsko
by se mohlo vydat maďarským směrem, a to by pro polský trh mohla být negativní zpráva, jak se
později i potvrdilo.
Letní měsíce přinesly na český, polský a maďarský dluhopisový trh opět růst cen (pokles výnosů),
který trval až konce září. Zcela opačně se ovšem vyvíjel turecký trh. Dlouho a s napětím očekávané
3
turecké volby nepřinesly jasný výsledek. I když vládnoucí strana AKP vyhrála, nezískala dostatečný
počet hlasů, aby mohla vytvořit jednobarevnou vládu. Na turecký dluhopisový trh tak dopadla politická
nejistota, což se odrazilo v dalším poklesu cen státních obligací a turecké měny. Několik neúspěšných
pokusů o sestavení vlády nakonec vedlo stranu AKP k rezignaci na snahu sestavit vládnoucí koalici
a k předání odpovědnosti za sestavení funkční vlády do rukou prezidenta Erdogana. Podle očekávání
prezident nakonec stanovil konání nových parlamentních voleb na listopad.
Říjnové oživení na akciových a kreditních trzích (po prudké srpnové a zářijové korekci) se negativně
projevilo na trzích státních dluhopisů růstem výnosů. Výjimkou opět byly turecké dluhopisy, které
naopak poměrně výrazně rostly (výnosy klesaly). Svou roli přitom sehrály atraktivní úrovně výnosů
a blížící se listopadové volby, od kterých se očekávalo ukončení politické nestability v Turecku.
Strana AKP nakonec opravdu získala většinu v parlamentu a mohla tak již sestavit jednobarevnou
vládu, ale nezískala absolutní většinu, aby mohla změnit ústavu.
Závěr roku pak již byl poznamenán především událostmi v Polsku a Turecku. V Polsku se vlády
po volbách ujala vlády strana Právo a Spravedlnost a téměř okamžitě začala veřejnost a investory
překvapovat razancí svých nových kroků. Mezi investory se začaly šířit obavy z následování
„maďarského scénáře“, což se spolu se snížením ratingu Polska negativně projevilo i v prudkém růstu
výnosů polských státních dluhopisů. Na tureckém trhu státních obligací také v závěru roku rostly
výnosy, což bylo tentokrát vyvoláno zprávou o sestřelení ruského bitevníku nad územím Turecka
a následným zavedením ruských sankcí na Turecko.
Informace o soudních nebo rozhodčích sporech, které se týkají majetku nebo nároku podílníků
podílového fondu, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku podílového fondu
v rozhodném období:
- - -
Počet podílových listů vydaných a odkoupených v ČR
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
CELKEM
Vydané podílové listy
ks
tis. Kč
64 385 671
96 678
23 701 749
35 165
22 397 538
32 940
21 918 818
32 497
16 536 403
23 889
14 281 689
20 087
11 027 889
15 624
11 231 025
15 554
7 833 140
10 729
20 348 209
28 230
3 217 482
4 541
3 220 014
4 471
220 099 627
320 405
Odkoupené podílové listy
ks
tis. Kč
112 522 407
169 760
97 626 120
144 873
14 402 677
21 166
8 002 704
11 860
7 109 413
10 261
8 916 782
12 503
8 764 169
12 369
8 365 069
11 583
6 510 176
8 919
7 721 850
10 732
20 773 730
29 322
10 257 478
14 247
310 972 575
457 595
Saldo (+/-)
ks
tis. Kč
-48 136 736
-73 082
-73 924 371
-109 708
7 994 861
11 774
13 916 114
20 637
9 426 990
13 628
5 364 907
7 584
2 263 720
3 255
2 865 956
3 971
1 322 964
1 810
12 626 359
17 498
-17 556 248
-24 781
-7 037 464
-9 776
-90 872 948
-137 190
Poznámky:
1. Nedílnou součástí této výroční zprávy fondu je účetní závěrka sestavená k 31. prosinci 2015.
Dále je součástí této zprávy zpráva nezávislého auditora zpracovaná dle ustanovení § 20
zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.
2. Informace o podstatných změnách údajů uvedených ve statutu fondu, ke kterým došlo
v průběhu účetního období, jsou uvedeny v části 1. CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ
AKTIVITY v příloze k účetní závěrce za rok 2015, která je součástí této zprávy.
4
3. Investiční společnost neuzavřela s žádnou osobou smlouvu na činnost hlavního podpůrce
podílového fondu, dle ustanovení § 85 až 91 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních
společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.
4. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko výkyvů aktuální hodnoty podílového listu;
rizikový profil podílového fondu je vyjádřen především syntetickým ukazatelem (synthetic risk
and reward indicator). Syntetický ukazatel odkazuje na velikost kolísání hodnoty podílového
listu v minulosti a vyjadřuje vztah mezi šancí na růst hodnoty investice a rizikem poklesu
hodnoty investice. Syntetický ukazatel je investiční společností průběžně přepočítáván,
nejaktuálnější informaci o zařazení fondu do rizikové skupiny lze zjistit ve sdělení klíčových
informací a na internetové adrese http://www.erste-am.cz nebo na internetové adrese
distributora http://www.investicnicentrum.cz. Zařazení podílového fondu do příslušné skupiny
nemůže být spolehlivým ukazatelem budoucího vývoje a může se v průběhu času měnit.
5. Informace o kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik
spojených s technikami a nástroji k efektivnímu obhospodařování podílového fondu,
a kvantitativní informace o zbytkové splatnosti aktiv a pasiv fondu jsou uvedeny
v části 4. ŘÍZENÍ RIZIK a navazujících tabulkách v příloze k účetní závěrce za rok 2015, která
je součástí této zprávy.
6. Pro přepočet cizích měn na Kč je použit kurz stanovený ČNB k 31. 12. 2015 a uveřejněný
v kurzovním lístku č. 251.
5
6
Historické výkonnosti podílového fondu
Použité údaje se týkají minulosti a výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích
výnosů. Níže uvedený diagram má proto pouze omezenou vypovídací schopnost, pokud jde o budoucí
výkonnost podílového fondu.
S vydáváním podílových listů fondu bylo započato v roce 2001. V diagramu se uvádí hodnoty
výkonnosti za posledních 10 let. Do výpočtu historické výkonnosti byly zahrnuty veškeré poplatky
a náklady s výjimkou vstupního (prodejního) poplatku distributorovi, za obstarání nákupu podílových
listů (viz článek XVI odstavec 6 statutu). Výpočet historické výkonnosti spočívá na měně podílových
listů – české koruně (CZK).
Usilováno je o dosažení výkonnosti překonávající následující výkonnostní benchmarku v horizontu
3 let:
BTB = (1 - kD) * ( 25%*G0CZ + 75%*GEEDCZK ) – poplatky
G0CZ = Bank of America Merrill Lynch Czech Government Bonds Index – index českých státních dluhopisů, v CZK
GEEDCZK = Bank of America Merrill Lynch CZ, PL, HU, TR Government Bonds Index - index státních dluhopisů České
republiky, Polska, Maďarska a Turecka, v USD, (vyjádřeno v CZK)
kD = daňový koeficient
poplatky = úplata investiční společnosti za obhospodařování majetku v podílovém fondu + úplata depozitáři
K 23. 7. 2010 došlo k formulační úpravě benchmarku.
Ve druhé polovině roku 2008 se rychle rozšířila finanční krize, která zasáhla i středoevropské trhy.
Nejvíce trpěly pozice na maďarském dluhopisovém trhu. Ještě markantnější byl tento vývoj na polském
dluhopisovém trhu. Pod vlivem prudkého zpomalení ekonomiky centrální banka snižovala sazby a to
přineslo zisky na domácích dluhopisech. Propad zlotého však veškeré zisky pro zahraniční investory
umazal. Hluboké zadření kreditních trhů vedlo rovněž k nevídanému navýšení rizikové prémie
pro dluhopisy, které emitovaly nové a kandidátské země EU. Proto, i přes rychlé zotavení hodnoty
podílových listů podílového fondu během posledních týdnů roku 2008, skončil celý rok 2008 se ztrátou
téměř 3 %.
7
Struktura investičních nástrojů v majetku FKI
(informace a metodické pokyny k výkazu - viz internetové stránky ČNB - Výkaznictví České národní banky - Veřejný přístup - Metodické informace)
Část 1: Cenné papíry
Datová oblast: DOFO31_11 Majetkové CP v majetku fondu
Investiční
Investiční
Celková
Vztah
limit
Země
limit
pořizovací
k
na
emitenta
na majetek
cena,
emitenta
legislativě
fondu
tis. Kč
či FKI
Celková
reálná
hodnota,
tis. Kč
Počet
jednotek,
ks
Celková
nominální
hodnota,
tis. Kč
Název cenného papíru
ISIN
cenného papíru
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Podíl na
majetkových
CP vydaných
jedním
emitentem
či FKI, %
11
xxx
Datová oblast: DOFO31_12 Dluhové CP v majetku fondu
Název cenného papíru
ISIN
cenného papíru
1
2
Investiční Investiční Celková
Vztah
Země
limit
limit
pořizovací
k
emitenta
na
na majetek
cena,
legislativě
fondu
tis. Kč
emitenta
3
4
5
6
7
Celková
reálná
hodnota,
tis. Kč
Počet
jednotek,
ks
Celková
nominální
hodnota,
tis. Kč
Podíl na
dluhových
CP vydaných
jedním
emitentem, %
8
9
10
11
GOVERNMENT BOND 1.5 10/29/19
CZ0001003834
CZ
104
152
184
42 480
42 640
4 000
40 000
0,05
GOVERNMENT BOND 2.5 08/25/28
CZ0001003859
CZ
104
152
184
23 325
24 336
2 000
20 000
0,04
GOVERNMENT BOND 3.75 09/12/20
CZ0001001317
CZ
104
152
184
24 013
23 813
2 000
20 000
0,03
GOVERNMENT BOND 3.85 09/29/21
CZ0001002851
CZ
104
152
184
24 809
24 636
2 000
20 000
0,03
GOVERNMENT BOND 4 04/11/17
CZ0001001903
CZ
104
152
184
10 875
10 876
1 000
10 000
0,01
GOVERNMENT BOND 4.6 08/18/18
CZ0001000822
CZ
104
152
184
11 603
11 459
1 000
10 000
0,01
GOVERNMENT BOND 4.7 09/12/22
CZ0001001945
CZ
104
152
184
39 857
39 752
3 000
30 000
0,04
GOVERNMENT BOND 5.7 05/25/24
CZ0001002547
CZ
104
152
184
51 827
52 119
3 500
35 000
0,04
HUNGARY GOVERNMENT 3 06/26/24 HU0000403068
HU
104
152
184
9 494
9 330
11 000
9 413
0,35
HUNGARY GOVERNMENT 5.5 12/20/1HU0000402631
HU
104
152
184
24 025
23 345
25 000
21 393
0,06
HUNGARY GOVERNMENT 6.5 6/24/19HU0000402433
HU
104
152
184
27 315
26 964
27 000
23 104
0,04
HUNGARY GOVERNMENT 7 06/24/22 HU0000402524
HU
104
152
184
15 132
15 145
14 000
11 980
24,62
HUNGARY GOVERNMENT BOND
HU0000402383
HU
104
152
184
11 501
11 216
11 000
9 413
0,03
POLAND GOV.BOND 1.5 04/25/20
PL0000108510
PL
104
152
184
13 158
12 442
2 000
12 680
0,02
POLAND GOVERN BOND 4 10/25/23 PL0000107264
PL
104
152
184
51 193
48 458
7 000
44 380
0,03
POLAND GOVERN.BOND 2.5 07/25/26PL0000108866
PL
104
152
184
17 542
18 180
3 000
19 020
0,04
POLAND GOVERN.BOND 3.75 04/25/1PL0000107314
PL
104
152
184
37 967
37 353
5 500
34 870
0,02
POLAND GOVERN.BOND 5.25 10/25/1PL0000104543
PL
104
152
184
14 168
13 620
2 000
12 680
0,01
POLAND GOVERN.BOND 5.25 10/25/2PL0000106126
PL
104
152
184
33 997
32 706
4 500
28 530
0,02
POLAND GOVERN.BOND 5.5 10/25/19PL0000105441
PL
104
152
184
41 148
39 638
5 500
34 870
0,02
POLAND GOVERN.BOND 5.75 10/25/2PL0000106670
PL
104
152
184
15 789
15 086
2 000
12 680
0,01
Datová oblast: DOFO31_12 Dluhové CP v majetku fondu
Název cenného papíru
ISIN
cenného papíru
1
2
Investiční Investiční Celková
Vztah
Země
limit
limit
pořizovací
k
emitenta
na
na majetek
cena,
legislativě
fondu
tis. Kč
emitenta
3
4
5
6
7
Celková
reálná
hodnota,
tis. Kč
Počet
jednotek,
ks
Celková
nominální
hodnota,
tis. Kč
Podíl na
dluhových
CP vydaných
jedním
emitentem, %
8
9
10
11
ROMANIA 4.625 09/18/2020
XS0972758741
RO
104
152
184
16 145
15 915
500
13 513
0,03
TURKEY 10.5 01/15/20
TRT150120T16
TR
104
152
184
40 381
33 811
38 000
32 334
0,03
TURKEY 6.3 02/14/18
TRT140218T10
TR
104
152
184
42 251
36 109
45 000
38 291
0,04
TURKEY 9 01/27/16
TRT270116T18
TR
104
152
184
19 727
17 642
20 000
17 018
0,02
TURKEY 9 03/08/17
TRT080317T18
TR
104
152
184
15 025
12 902
15 000
12 764
0,01
TURKEY GOVT BOND 8.8 09/27/23
TRT270923T11
TR
104
152
184
29 994
22 893
29 000
24 676
0,02
TURKEY GOVT BOND 9 07/24/24
TRT240724T15
TR
104
152
184
12 732
12 121
15 000
12 764
0,01
TURKEY REP 9.5 01/12/22
TRT120122T17
TR
104
152
184
37 106
29 578
35 000
29 782
0,03
Skladba majetku FKI
Část 1: Majetek standardního fondu
Datová oblast: DOFO32_11 Skladba majetku standardního fondu
A
B
Hodnota, tis. Kč
Cenné papíry podle § 2/2a)
1
0
Finanční deriváty podle § 2/2b)
2
0
Vklady podle § 2/2c)
3
0
Majetkové hodnoty podle § 2/2d)
4
0
Investiční cenné papíry podle § 3/1a) bod 1
5
728 298
Investiční cenné papíry podle § 3/1a) bod 2
6
0
Investiční cenné papíry podle § 3/1b)
7
0
Investiční cenné papíry podle § 3/1c)
8
0
Investiční cenné papíry podle § 3/1d)
9
0
Investiční cenné papíry podle § 3/1e)
10
0
Nástroje peněžního trhu podle § 5
11
0
Nástroje peněžního trhu podle § 6
12
0
Jiné nástroje peněžního trhu podle § 9
13
0
Cenné papíry podle § 10/1
14
0
Cenné papíry podle § 10/2
15
0
Finanční deriváty podle § 12
16
0
Finanční deriváty podle § 13
17
155
Vklady podle § 15
18
49 845
Majetkové hodnoty podle § 16
19
0
Nástroje peněžního trhu podle § 82/1
20
0
Cenné papíry podle § 84/1a)
21
0
Cenné papíry podle § 84/1b)
22
0
Finanční deriváty podle § 85
23
0
Vklady podle § 86
24
0
Doplňkové údaje o fondu kolektivního investování
A
B
Hodnota
k 31. 12. 2015
1
778 684
k 31. 12. 2014
2
946 218
k 31. 12. 2013
3
833 781
4
559 355 533
k 31. 12. 2015
5
1,392109
k 31. 12. 2014
6
1,455209
k 31. 12. 2013
7
1,344875
Jmenovitá hodnota podílového listu, Kč
8
1,00
Hodnota všech vyplacených výnosů na jeden podílový list, Kč
9
x
Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování podílového fondu, tis. Kč
10
12 102
Úplata depozitáři, tis. Kč
11
909
Náklady na audit, tis. Kč
12
153
Fondový kapitál podílového fondu, tis. Kč
Počet emitovaných podílových listů, ks
Fondový kapitál připadající na jeden podílový list, Kč

Podobné dokumenty

Top Stocks - Erste Asset Management

Top Stocks - Erste Asset Management Počet podílových listů vydaných a odkoupených v ČR

Více

výroční zpráva 2014 - Nadace České spořitelny

výroční zpráva 2014 - Nadace České spořitelny Jednak jsme začali pracovat podle nové strategie, kde jsme si dali za úkol věnovat se péči o lidi vyloučené ze společnosti z důvodu věku, sociálního handicapu nebo mentálního postižení. Oblast ment...

Více

top stocks - Erste Asset Management

top stocks - Erste Asset Management Asset Management GmbH oprávněna na území České republiky prostřednictvím volného pohybu služeb vykonávat činnosti obhospodařování a administrace investičních fondů. Předchozím obhospodařovatelem po...

Více

TOP STOCKS – otevřený podílový fond

TOP STOCKS – otevřený podílový fond Asset Management GmbH oprávněna na území České republiky prostřednictvím volného pohybu služeb vykonávat činnosti obhospodařování a administrace investičních fondů. Předchozím obhospodařovatelem po...

Více

sborník 2013 - Sympozium Sychrov

sborník 2013 - Sympozium Sychrov využitím k výkonu státní správy a samosprávy (např. nové předpisy, normy), zavedením do oblasti vzdělávání či poradenství (např. nová metodika v učebních osnovách, nový předmět, nový studijní obor,...

Více

2011 - ELEKTROWIN, as

2011 - ELEKTROWIN, as Vážení přátelé,

Více

Pololetní zpráva 2009 CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT

Pololetní zpráva 2009 CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT peněžních instrumentů denominovaných v CZK. Fond stále nevyužívá možnosti investovat prostředky do cizoměnových dluhopisů a také zatím neinvestoval do povolených derivátových instrumentů. Fond je i...

Více