top stocks - Erste Asset Management

Komentáře

Transkript

top stocks - Erste Asset Management
Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2015
(dle ustanovení § 233 odst. 1 a § 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb.
a § 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.)
TOP STOCKS – otevřený podílový fond
ISIN: CZ0008472404
LEI: 31570010000000019204
Typ fondu dle AKAT ČR
akciový
Investiční strategie
Cílem investiční strategie je poskytnout podílníkům dlouhodobé zhodnocení podílových listů
prostřednictvím investic do koncentrovaného portfolia akcií obchodovaných na akciových trzích
splňujících podmínky uvedené v § 26 odst. 1 písm. a) zákona o kolektivním investování,
denominovaných v příslušných měnách. Cíle je dosahováno aktivním výběrem jednotlivých akcií
pro dlouhodobé zhodnocení („stock picking“), přičemž podíl akcií a investičních instrumentů
nesoucích riziko akcií na portfoliu se může pohybovat od 80 % do 100 %. Vzhledem k důrazu na vyšší
koncentrovanost portfolia a na delší investiční horizont jednotlivých investic je dosahováno nízkého
obratu aktiv. Podílový fond nese měnové riziko vyplývající z investic do lokálních měn. Toto riziko
je aktivně řízeno pomocí dostupných zajišťovacích instrumentů.
Výběr jednotlivých akciových titulů je řízen s cílem dosažení pravidelného ročního kladného
korunového zhodnocení, při zachování potenciálu dlouhodobého zhodnocování investic podílníků.
Pro dosažení tohoto cíle budou také používány dostupné měnové zajišťovací instrumenty.
Benchmark není pro podílový fond stanoven.
Podrobný popis investiční strategie je obsažen v článku VI platného statutu fondu.
Portfolio manažer fondu
Jméno, příjmení, titul/y,
Ján Hájek, Ing., CFA
funkce vykonávaná/é k 31. 12. 2015 ředitel úseku Správa investičních fondů,
portfolio manažer
Rok narození
1969
Kvalifikační předpoklady:
vzdělání/obor,
odborné kursy/specializace










Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, obor
finance (2000)
Valuation models and M&A, Focal Financial
Consulting, Inc., San Francisco, USA (1995)
Portfolio Investment Management, Focal Financial
Consulting, Inc., San Francisco, USA (1996)
Modern Portfolio Management, ČFA, Brno (2000)
Interní stáž - ING IM US & Latin America Funds,
Atlanta, USA (2001)
ING IM Portfolio Management Conference,
The Hague, Nizozemsko (2001)
Chartered Financial Analyst Course,
CFA Institute, Charlottesville, USA (2002)
Interní stáž – KBC Securities, Brusel, Belgie (2003)
CFA Analyst Seminar, Evanston, USA (2006)
CFA Equity Research & Valuation, Philadelphia,
USA (2015)
Odborná praxe v oblasti
kolektivního investování
(z toho odborná praxe portfolio
manažera)
12 let
(OPF ING český akciový fond (07/1999 - 07/2001),
BBL Dynamic Czech Republic Fund (07/1999 - 07/2001),
TOP STOCKS (08/2006 - ),
Privátní portfolio AR AKCIE (11/2010 – 10/2014),
Privátní portfolio AR 25 (12/2012 - 10/2014),
Privátní portfolio AR 50 (12/2012 - 10/2014),
Privátní portfolio AR 75 (12/2012 - 10/2014),
Privátní portfolio AR 0 (12/2012 - 10/2014),
SPOROTREND (07 – 08/2013))
Obhospodařovatel fondu
Podílový fond obhospodařuje investiční společnost Erste Asset Management GmbH,
a to prostřednictvím odštěpného závodu Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika,
IČO 041 07 128, se sídlem Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsaného v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 77100. Erste Asset Management GmbH,
pobočka Česká republika vznikla v souladu s projektem fúze jako nástupnická účetní jednotka
vymezením části závodu ze strany zřizovatele a dne 26. května 2015 byla registrována do obchodního
rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Obhospodařovatel je zapsán v seznamu investičních
společností a poboček investičních společností vedeném Českou národní bankou dle ustanovení § 596
písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění
pozdějších předpisů.
Erste Asset Management GmbH, se sídlem Am Belvedere 1, 1100 Vídeň, Rakouská republika,
je investiční společností ve smyslu rakouského zákona o investičních fondech (InvFG 2011).
Má právní formu společnosti s ručením omezeným podle rakouského zákona, je subjektem rakouského
práva a je registrována u Obchodního soudu ve Vídni pod registračním číslem FN 102018 b.
Dle notifikačního sdělení ČNB č.j. 2015/031431/CNB/570, ze dne 20. března 2015, vydaného
v souladu s článkem 17 směrnice 2009/65/ES a notifikačního sdělení ČNB č.j. 2015/031409/CNB/570,
ze dne 20. března 2015, vydaného v souladu článkem 33 směrnice 2011/61/EU, je společnost Erste
Asset Management GmbH oprávněna na území České republiky prostřednictvím volného pohybu
služeb vykonávat činnosti obhospodařování a administrace investičních fondů.
Předchozím obhospodařovatelem podílového fondu byla Investiční společnost České spořitelny, a. s.,
IČO 447 96 188, se sídlem Praha 6 - Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1154. Od 16. prosince 2009 patřila tato
investiční společnost do konsolidačního celku společnosti Erste Asset Management GmbH, která byla
její přímo ovládající osobou se 100% podílem hlasovacích práv.
V rámci dlouhodobé strategie investiční skupiny Erste Asset Management, s cílem posílení kapitálové
vybavenosti, zvýšení finanční stability a rozšiřování nabídky produktů koncovým klientům,
byl připraven projekt přeshraniční fúze a po jeho schválení statutárními orgány a valnými hromadami
zúčastněných společností a regulatorními orgány, dne 18. listopadu 2015 zápisem do rakouského
obchodního rejstříku u Obchodního soudu ve Vídni, došlo ke sloučení Investiční společnosti České
spořitelny, a.s., s její mateřskou společností Erste Asset Management GmbH.
V důsledku fúze Investiční společnost České spořitelny, a.s., zanikla, její práva a povinnosti přešly
právním nástupnictvím na společnost Erste Asset Management GmbH a její činnosti
obhospodařovatele a administrátora investičních fondů, jejichž domovským státem je Česká republika,
jsou nadále zajišťovány prostřednictvím odštěpného závodu Erste Asset Management GmbH, pobočka
Česká republika.
2
Depozitář fondu
Depozitářem podílového fondu je Česká spořitelna, a. s., IČO 452 44 782, se sídlem Praha 4,
Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 1171. Depozitář je zapsán v seznamu depozitářů investičních fondů vedeném Českou
národní bankou dle ustanovení § 596 písm. e) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech
a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.
Komentář manažera fondu
Vyspělé akciové trhy v loňském roce zaznamenaly rozdílné zhodnocení. Americký akciový trh měřený
indexem S&P500 v roce 2015 mírně poklesl o 0,7 % (resp. po započtení inkasovaných dividend vyrostl
o 1,4 %), což odpovídá skutečnosti, že podle aktuálních konsensuálních odhadů zůstala ziskovost
amerických společností zahrnutých v tomto indexu v loňském roce nezměněná (výsledky za 4. čtvrtletí
budou teprve oznámené). Významným důvodem nulové změny ziskovosti je pokles ziskovosti
společností ze sektoru těžby ropy a plynu o 58 %. Bez zahrnutí tohoto sektoru se očekává, že ziskovost
zbylých společností vzrostla v roce 2015 o přibližně 7 %, což lze považovat za velmi dobrý výsledek, i
s ohledem na negativní vliv posilování amerického dolaru na růst ziskovosti těchto společností.
Evropský akciový trh měřený indexem Europe Stoxx 600 v loňském roce vzrostl o 6,8 % (resp. o 9,6 %
po započtení inkasovaných dividend), což také odpovídá očekávanému loňskému růstu ziskovosti
evropských společností. Původní optimistická očekávání ohledně růstu ziskovosti ve výši 10 % ze
začátku loňského roku se sice nenaplnila, nicméně i díky loňskému oslabení eura vůči dolaru to byl po
dlouhé době rok, kdy růst ziskovosti evropských společností překonal růst ziskovosti amerických
společností.
Zhodnocení podílového listu fondu v roce 2015 bylo 8,1%. V tabulce výkonností interně definovaných
konkurenčních fondů se fond umístil na 4. místě ze 17 fondů. K nadprůměrné výkonnosti fondu nejvíce
přispělo zhodnocení akcií společností Sarepta Therapeutics (+158 %), Pandora (+71 %) a Starbucks
(+47 %), naopak loňskou výkonnost nejvíce snížily investice ve společnosti Ralph Lauren (-39 %),
Macy’s (-38 %) a Qualcomm (-33 %). Na celkovém zhodnocení se výrazně větší měrou podílel loňský
nadprůměrný růst ziskovosti společností (+16 %), naopak na zhodnocení fondu negativně působil
pokles relativního ocenění o 7 %. Aktuálně se portfolio opět obchoduje s mírným diskontem vůči
zbytku trhu, který podle mého názoru plně neodráží nadprůměrný růst ziskovosti, který společnosti
zařazené v portfoliu předvedly v uplynulých letech a který předpokládám, že ještě bude pokračovat.
Objem majetku ve fondu narostl z počátečních 4,311 mld. Kč na současných 7,175 mld. Kč. Kromě
zhodnocení aktiv fondu se na zvýšení majetku podílel zejména výrazný přírůstek nových investic,
který byl v roce 2015 ve výši 2,516 mld. Kč.
V loňském roce došlo k šesti významnějším změnám ve složení portfolia. Nově byly nakoupeny akcie
společností CDW, LKQ, Macy’s (které byly koncem roku 2015 také prodány), NXP Semiconductors,
Relypsa a Tiffany. Kromě akcií Macy’s byly z portfolia fondu v roce 2015 vyprodány také akcie
společností McDonald’s, NPS Pharmaceuticals, Nordstrom a Reckitt Benckiser. K obvyklým pohybům
došlo také v rámci investičního nápadu „Portfolio poručíka Dana“; v průběhu roku byly nakoupeny
akcie společností Five Prime Therapeutics a prodány akcie společností Depomed a Threshold
Pharmaceuticals.
Ke konci roku 2015 měl největší podíl na portfoliu fondu sektor spotřebitelského zboží s 35,4 %,
následovaný technologickým sektorem s 32,5 % a zdravotnickým sektorem s 29,2 %. K poslednímu
dni roku 2015 obsahovalo portfolio fondu 24 investičních nápadů.
Výnos jednorázové investice od založení fondu dosáhl 9,28 % p. a. k 31. 12. 2015. Srovnatelná pasivní
investiční strategie tvořená investicí do plně měnově zajištěného koše indexů 80 % MSCI Net TR USA
+ 20 % MSCI Net TR Europe za stejné období dosáhla zhodnocení 6,27 % p. a. Pochopitelně je mým
cílem na tuto dosavadní dlouhodobou nadprůměrnou výkonnost fondu úspěšně navázat i v dalších
letech.
3
Informace o soudních nebo rozhodčích sporech, které se týkají majetku nebo nároku podílníků
podílového fondu, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku podílového fondu
v rozhodném období:
- - -
Počet podílových listů vydaných a odkoupených v ČR
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
CELKEM
Vydané podílové listy
ks
tis. Kč
133 474 890
285 363
109 112 573
239 798
155 687 966
358 751
140 692 910
327 609
116 686 741
276 382
142 555 522
348 451
121 662 329
295 507
113 861 739
267 767
114 424 420
263 531
111 754 958
257 184
158 698 272
365 146
122 998 823
280 018
1 541 611 143 3 565 507
Odkoupené podílové listy
ks
tis. Kč
24 203 001
51 845
20 393 636
45 337
33 768 436
77 972
34 138 706
79 549
48 217 319
114 795
33 870 107
82 534
18 028 145
43 642
53 471 657
121 789
41 086 123
95 148
35 087 172
80 874
51 077 815
118 370
60 749 020
138 997
454 091 137
1 050 852
Saldo (+/-)
ks
tis. Kč
109 271 889
233 518
88 718 937
194 461
121 919 530
280 779
106 554 204
248 060
68 469 422
161 587
108 685 415
265 917
103 634 184
251 865
60 390 082
145 978
73 338 297
168 383
76 667 786
176 310
107 620 457
246 776
62 249 803
141 021
1 087 520 006
2 514 655
Poznámky:
1. Nedílnou součástí této výroční zprávy fondu je účetní závěrka sestavená k 31. prosinci 2015.
Dále je součástí této zprávy zpráva nezávislého auditora zpracovaná dle ustanovení § 20
zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.
2. Informace o podstatných změnách údajů uvedených ve statutu fondu, ke kterým došlo
v průběhu účetního období, jsou uvedeny v části 1. CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ
AKTIVITY v příloze k účetní závěrce za rok 2015, která je součástí této zprávy.
3. Investiční společnost neuzavřela s žádnou osobou smlouvu na činnost hlavního podpůrce
podílového fondu, dle ustanovení § 85 až 91 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních
společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.
4. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko výkyvů aktuální hodnoty podílového listu;
rizikový profil podílového fondu je vyjádřen především syntetickým ukazatelem (synthetic risk
and reward indicator). Syntetický ukazatel odkazuje na velikost kolísání hodnoty podílového
listu v minulosti a vyjadřuje vztah mezi šancí na růst hodnoty investice a rizikem poklesu
hodnoty investice. Syntetický ukazatel je investiční společností průběžně přepočítáván,
nejaktuálnější informaci o zařazení fondu do rizikové skupiny lze zjistit ve sdělení klíčových
informací a na internetové adrese http://www.erste-am.cz nebo na internetové adrese
distributora http://www.investicnicentrum.cz. Zařazení podílového fondu do příslušné skupiny
nemůže být spolehlivým ukazatelem budoucího vývoje a může se v průběhu času měnit.
5. Informace o kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik
spojených s technikami a nástroji k efektivnímu obhospodařování podílového fondu,
a kvantitativní informace o zbytkové splatnosti aktiv a pasiv fondu jsou uvedeny
v části 4. ŘÍZENÍ RIZIK a navazujících tabulkách v příloze k účetní závěrce za rok 2015, která
je součástí této zprávy.
6. Pro přepočet cizích měn na Kč je použit kurz stanovený ČNB k 31. 12. 2015 a uveřejněný
v kurzovním lístku č. 251.
4
5
Historické výkonnosti podílového fondu
Použité údaje se týkají minulosti a výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích
výnosů. Níže uvedený diagram má proto pouze omezenou vypovídací schopnost, pokud jde o budoucí
výkonnost podílového fondu.
S vydáváním podílových listů fondu bylo započato v roce 1998. V diagramu se uvádí hodnoty
výkonnosti za posledních 10 let. Do výpočtu historické výkonnosti byly zahrnuty veškeré poplatky
a náklady s výjimkou vstupního (prodejního) poplatku distributorovi, za obstarání nákupu podílových
listů (viz článek XVI odstavec 6 statutu). Výpočet historické výkonnosti spočívá na měně podílových
listů – české koruně (CZK).
Benchmark není pro podílový fond stanoven.
6
Struktura investičních nástrojů v majetku FKI
(informace a metodické pokyny k výkazu - viz internetové stránky ČNB - Výkaznictví České národní banky - Veřejný přístup - Metodické informace)
Část 1: Cenné papíry
Datová oblast: DOFO31_11 Majetkové CP v majetku fondu
Název cenného papíru
ISIN
cenného papíru
1
2
Investiční
Investiční
Celková
Vztah
limit
Země
limit
pořizovací
k
na
emitenta
na majetek
cena,
emitenta
legislativě
fondu
tis. Kč
či FKI
3
4
5
6
7
Celková
reálná
hodnota,
tis. Kč
Počet
jednotek,
ks
Celková
nominální
hodnota,
tis. Kč
8
9
10
Podíl na
majetkových
CP vydaných
jedním
emitentem
či FKI, %
11
APPLE COMPUTER INC.
US0378331005
US
104
148
178
248 531
253 459
97 000
2 408
0,01
AUSTRIAMICROSYSTEMS AG-BR
AT0000A18XM4
AT
104
148
178
243 376
238 374
285 000
7 105
2,59
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
US09061G1013
US
104
148
178
272 334
301 665
116 000
3
0,01
CDW CORP/DE
US12514G1085
US
104
148
178
279 984
313 080
300 000
74
0,00
CELGENE CORP
US1510201049
US
104
148
178
272 258
312 157
105 000
26
0,00
COACH INC
US1897541041
US
104
148
178
283 135
284 371
350 000
87
0,00
DUFRY GROUP REG
CH0023405456
CH
104
148
178
296 787
263 261
88 000
10 969
0,46
L BRANDS INC
US5017971046
US
104
148
178
240 571
285 436
120 000
1 489
0,08
LKQ CORP
US5018892084
US
104
148
178
236 635
272 148
370 000
92
0,00
NXP SEMICONDUCTORS NV
NL0009538784
NL
104
148
178
281 718
271 885
130 000
3 227
0,00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATIOUS6821891057
US
104
148
178
279 210
267 603
1 100 000
273
0,03
PANDORA A/S
DK0060252690
DK
104
148
178
187 876
315 751
100 000
362
0,00
QUALCOMM INC
US7475251036
US
104
148
178
352 270
279 186
225 000
6
0,01
RALPH LAUREN CORP
US7512121010
US
104
148
178
355 710
276 738
100 000
25
0,00
RELYPSA INC
US7595311066
US
104
148
178
198 731
211 054
300 000
7
0,00
SANDISK CORP
US80004C1018
US
104
150
178
380 012
396 139
210 000
52
0,11
SAREPTA THERAPEUTICS INC
US8036071004
US
104
150
178
144 222
430 969
450 000
1
0,00
SHIRE PLC - (ADR)
US82481R1068
GB
104
148
178
271 446
284 980
56 000
1 390
0,23
Datová oblast: DOFO31_11 Majetkové CP v majetku fondu
Název cenného papíru
ISIN
cenného papíru
1
2
Investiční
Investiční
Celková
Vztah
limit
Země
limit
pořizovací
k
na
emitenta
na majetek
cena,
emitenta
legislativě
fondu
tis. Kč
či FKI
3
4
5
6
7
Celková
reálná
hodnota,
tis. Kč
Počet
jednotek,
ks
Celková
nominální
hodnota,
tis. Kč
8
9
10
Podíl na
majetkových
CP vydaných
jedním
emitentem
či FKI, %
11
SILICON MOTION TECHNOL-(ADR)
US82706C1080
US
104
148
178
216 010
311 392
400 000
9 930
1,30
STARBUCKS CORP
US8552441094
US
104
148
178
192 565
290 586
195 000
5
0,00
TEXAS ROADHOUSE INC CLASS A
US8826811098
US
104
148
178
240 201
266 386
300 000
7
0,04
TIFFANY AND CO
US8865471085
US
104
148
178
324 873
284 073
150 000
37
0,00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
US92532F1003
US
104
148
178
272 175
312 360
100 000
25
0,00
Skladba majetku FKI
Část 1: Majetek standardního fondu
Datová oblast: DOFO32_11 Skladba majetku standardního fondu
A
B
Hodnota, tis. Kč
Cenné papíry podle § 2/2a)
1
0
Finanční deriváty podle § 2/2b)
2
0
Vklady podle § 2/2c)
3
0
Majetkové hodnoty podle § 2/2d)
4
0
Investiční cenné papíry podle § 3/1a) bod 1
5
6 966 996
Investiční cenné papíry podle § 3/1a) bod 2
6
0
Investiční cenné papíry podle § 3/1b)
7
0
Investiční cenné papíry podle § 3/1c)
8
0
Investiční cenné papíry podle § 3/1d)
9
0
Investiční cenné papíry podle § 3/1e)
10
0
Nástroje peněžního trhu podle § 5
11
0
Nástroje peněžního trhu podle § 6
12
0
Jiné nástroje peněžního trhu podle § 9
13
0
Cenné papíry podle § 10/1
14
0
Cenné papíry podle § 10/2
15
0
Finanční deriváty podle § 12
16
0
Finanční deriváty podle § 13
17
2 125
Vklady podle § 15
18
206 979
Majetkové hodnoty podle § 16
19
0
Nástroje peněžního trhu podle § 82/1
20
0
Cenné papíry podle § 84/1a)
21
0
Cenné papíry podle § 84/1b)
22
0
Finanční deriváty podle § 85
23
0
Vklady podle § 86
24
0
Doplňkové údaje o fondu kolektivního investování
A
B
Hodnota
k 31. 12. 2015
1
7 175 098
k 31. 12. 2014
2
4 330 629
k 31. 12. 2013
3
2 586 123
4
3 129 474 776
k 31. 12. 2015
5
2,292748
k 31. 12. 2014
6
2,120825
k 31. 12. 2013
7
1,740841
Jmenovitá hodnota podílového listu, Kč
8
1,00
Hodnota všech vyplacených výnosů na jeden podílový list, Kč
9
x
Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování podílového fondu, tis. Kč
10
152 150
Úplata depozitáři, tis. Kč
11
6 891
Náklady na audit, tis. Kč
12
255
Fondový kapitál podílového fondu, tis. Kč
Počet emitovaných podílových listů, ks
Fondový kapitál připadající na jeden podílový list, Kč

Podobné dokumenty

TOP STOCKS – otevřený podílový fond

TOP STOCKS – otevřený podílový fond obratu aktiv. Podílový fond nese měnové riziko vyplývající z investic do lokálních měn. Toto riziko je aktivně řízeno pomocí dostupných zajišťovacích instrumentů. Výběr jednotlivých akciových titul...

Více

Top Stocks - Erste Asset Management

Top Stocks - Erste Asset Management trzích splňujích podmínky uvedené v § 26 odst. 1 písm. a) zákona o kolektivním investování, denominovaných v příslušných měnách. Cíle je dosahováno aktivním výběrem jednotlivých akcií pro dlouhodob...

Více

Trendbond - Erste Asset Management

Trendbond - Erste Asset Management Asset Management GmbH oprávněna na území České republiky prostřednictvím volného pohybu služeb vykonávat činnosti obhospodařování a administrace investičních fondů. Předchozím obhospodařovatelem po...

Více

Fond farmacie a biotechnologie - generali

Fond farmacie a biotechnologie - generali ELI LILLY (KL) MERCK & CO. INC. NOVARTIS AG-ADR PFIZER INC SPDR S&P BIOTECH ETF ST JUDE MEDICAL INC Shire PLC - ADR TEVA PHARMACEUTICALS - SP ADR Thermo Fisher Scientific INC UNITEDHEALTH GRP. VERT...

Více

Raiffeisen – Health - Raiffeisen Capital Management

Raiffeisen – Health - Raiffeisen Capital Management (veřejné fondy s investováním podle § 20 rakouského o investičních fondech)

Více