odkaz zde - ÚJOP UK - Univerzita Karlova

Komentáře

Transkript

odkaz zde - ÚJOP UK - Univerzita Karlova
METODY VÝUKY A TESTOVÁNÍ CIZÍCH
JAZYKŮ
(včetně češtiny pro cizince)
21. – 22. 6. 2016
Univerzita Karlova v Praze, Ústav jazykové a odborné přípravy
Výzkumné a testovací centrum
Jiřího nám. 1/I, 290 01 Poděbrady
ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ
Za obsahovou správnost anotací i příspěvků odpovídají jejich autoři.
PhDr. Šárka Blažková Sršňová, Ph.D. – Ing. Jana Bílková
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Ústav dějin lékařství a cizích jazyků, ČR
Metody kooperativní edukace na podporu výuky češtiny na 1. LF UK v Praze
Cílem příspěvku je seznámit s metodami kooperativní edukace, která je aplikována ve snaze podpořit
výuku českého jazyka v anglické paralelní skupině a anglického jazyka v české paralelní skupině
studentů 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. První část příspěvku se bude zabývat
projektem tandemového učení, který poprvé a úspěšně proběhl v tomto akademickém roce. V další
části budou zmíněny zkušenosti s metodou koedukace jako doplňku standardní výuky u těchto skupin
studentů. Bude věnována pozornost roli učitele ve vztahu k těmto metodám a popsány jejich cíle
i výstupy.
PhDr. Jitka Cvejnová
Národní ústav pro vzdělávání, ČR
Jazykové zkoušky pro trvalý pobyt
Autorka představí ve svém příspěvku aktuální stav zkoušek pro trvalý pobyt v jednotlivých vyspělých
zemích. V rámci svého příspěvku bude analyzovat různé přístupy k jazykovým zkouškám pro trvalý
pobyt především v zemích, které jsou cílem migrantů. V konkrétních případech se pokusí zachytit
rovněž vývoj v pojetí jazykových zkoušek pro trvalý pobyt od počátku tohoto tisíciletí. Příspěvek se
bude opírat o údaje, které autorka zpracovávala jako podklad pro potřeby MŠMT ohledně
eventuálního zavedení zkoušky pro trvalý pobyt úrovně A2.
1
Mgr. Katarína Čermáková, Ph.D.
University of Glasgow, Velká Británie
Online výuka češtiny a testování studentů začátečníků
Příspěvek se zabývá volbou přístupu k výuce online kurzů u studentů na úrovni začátečníků, jakož
i způsoby vytváření vhodných forem testů. V duchu současného trendu, v jehož důsledku se většina
výukových materiálů a mnohdy i celé výuky přesouvají na online portály, je nezbytné se tomuto
směřování přizpůsobit nejen zpracováním podkladů pro výuku, ale i testováním online kurzů.
Vycházíme z online kurzu na portálu Moodle 2, který slouží jako platforma na mnoha zahraničních
univerzitách, konkrétně ve Velké Británii. Tvorba online kurzů zde v neposlední řadě napomáhá
k udržení českých studií, protože místní akademický trh je neúprosný a malé jazyky, k nimž
nepochybně čeština patří, mají stále menší šanci se na tomto dravém trhu udržet. Online výuka
umožňuje přístup širšího okruhu studentů, prakticky studentů z celé země.
Mgr. Jana Černá – RNDr. Helena Tenglerová
Univerzita Karlova v Praze, Ústav jazykové a odborné přípravy, ČR
Metodické posuzování a vysvětlování biologických otázek na VŠ pomocí češtiny
V modelových otázkách (biologie) na VŠ (lékařské a přírodovědecké obory) jsou pro studenty otázky,
kterým se svými znalostmi nemohou správně porozumět. Příspěvek je zaměřený na metodu Aplikace
biologických problematických „pasáží“ v otázkách směrem k češtině jako pomoc při zvládnutí
pochopení smyslu otázek. Jedná se tedy o metodu, jak vysvětlovat a metodicky posuzovat biologické
otázky ve vztahu k češtině. Naším cílem je ukázat průřez od nejjednodušších otázek až po ty
nejsložitější (od úrovně AOK po úroveň B2).
Radka Garbuzova – PhDr. Halyna Klichak – Kateryna Udilova
České centrum Kyjev, Ukrajina
Metody výuky češtiny v českém centru Kyjev
Ve svém příspěvku představíme způsob výuky češtiny jako cizího jazyka v Českém centru Kyjev na
Ukrajině. Nepůjde tedy o budoucí bohemisty, ale o občany Ukrajiny různého věku a s různými
motivacemi ke studiu češtiny. Zaměříme se na cílovou skupinu – studenty, kteří chtějí v češtině
dosáhnout úrovně B1 a B2 podle SERR. Budeme se věnovat způsobům výuky češtiny, konkrétně
gramatiky, materiálům, které používáme, a aktivitám, které nám ve výuce pomáhají. Zaměříme se
také na otázku podobnosti dvou mateřských jazyků našich studentů, tj. ukrajinštiny a ruštiny na jedné
straně a češtiny na straně druhé, a z toho vyplývajících výhod a nevýhod při osvojování češtiny.
Podělíme se o své zkušenosti s používáním různých her a aktivit, kterými se snažíme „zamaskovat“
gramatické jevy a zpříjemnit a leckdy i zjednodušit výuku.
2
PaeDr. Dana Hánková, Ph.D.
AKCENT College, Praha, ČR
Metody ve výuce cizích jazyků a příležitosti k učení
V úvodu se příspěvek zaměřuje na různý obsah pojmu „metoda“ v obecné didaktice, v lingvodidaktice
a v laickém pojetí a připomíná hlavní principy komunikativně zaměřené výuky cizího jazyka.
V současném období „po metodách“ se zvažují různé aspekty volby výukových postupů, např.
zařazení explicitní výuky gramatiky cizího jazyka, využití mateřského jazyka v procesu výuky či místní
sociokulturní podmínky a očekávání studentů. Stále důležitějším se stává koncept „příležitostí
k učení“ a aktivní role studenta v procesu osvojování cizího jazyka. Zvláštní pozornost příspěvek
věnuje roli učitele v řízení výuky a principům, podle kterých učitel volí výukové materiály, specifické
postupy a učební činnosti v rámci konstruktivisticky pojímaného vyučování. Příspěvek uzavírá přehled
doporučení pro efektivní výuku cizího jazyka odvozených z výzkumů v oblasti osvojování druhého
jazyka (second language acquisition) a zamyšlení nad rolí učitele jako tvůrce příležitostí k učení.
PhDr. Marie Hanzlíková
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Jazykové centrum, ČR
Výběr textů a testování čtení s porozuměním na VŠ
Příspěvek se zabývá problematikou testování čtení s porozuměním na VŠ. Častá věta typu: „studenti
snad ani nemusí umět mluvit, hlavně když si umí v cizím jazyce něco přečíst“, může být ve skutečnosti
velmi zavádějící. Co se vlastně po studentech chce? Je třeba si uvědomit, že studenti by takto měli
„jenom přečíst a porozumět“ odbornému textu ze specifického vědeckého oboru, umět ho kriticky
vyhodnotit, vysvětlit a poté aktivně přeformulovat a uplatnit ve svém studiu, při přípravě
seminárních a jiných prací. Příspěvek se bude zabývat vyhodnocením tzv. „readability“ textů, které
studenti reálně přinesli na odbornou zkoušku z anglického jazyka na FF UK v Praze. Toto vyhodnocení
bude provedeno za pomoci tzv. Gunning Fog Index, který určuje úroveň „čtivosti“ a porozumění
anglických textů v závislosti na věku rodilých anglicky mluvících studentů a pokusí se o porovnání
s úrovní dosahovanou studenty při závěrečné zkoušce z angličtiny na FF UK.
Laura Haug, M.A. – Mgr. Zuzana Kovářová
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, Oddělení jazyků, ČR
Vocabulary Subtest of the Bachelor's Examination at the Faculty of Science, University of South
Bohemia
The presentation describes the vocabulary subtest of the Bachelor's Examination at the Faculty of
Science, University of South Bohemia. It provides brief information about the system of courses and
examinations at the Language Department of the Faculty; it describes the development of the
vocabulary subtest, its format, the design process and its washback effect.
3
Mgr. Svatava Heinlová, Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni, Ústav jazykové přípravy, ČR
Výuka anglického jazyka pro specifické potřeby studentů VŠ s dyslexií na ZČU v Plzni
Prezentace informuje o výuce angličtiny pro specifické potřeby studentů VŠ s dyslexií v rámci Ústavu
jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni. Přednášející čerpá z vlastní praxe při poskytování
individuálních hodin dyslektickým studentům různých fakult ZČU. Pozornost je věnována zejména
výzvám, metodám, cílům a perspektivám takovéto výuky, přičemž nejsou spouštěny ze zřetele
komplexnost a individuální projevy této specifické „poruchy“ učení. Prezentaci je možno též chápat
jako úvod k autorčině workshopu na danou problematiku.
PhDr. Petr Hercik, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, Ústav jazykové a odborné přípravy, Centrum distančního vzdělávání, ČR
Metody výuky cizích jazyků v e-learningových kurzech Centra distančního vzdělávání Ústavu
jazykové a odborné přípravy UK
Článek se zabývá procesem nácviku a upevňování receptivních řečových dovedností čtení
s porozuměním a poslech s porozuměním a produktivní řečové dovednosti psaní v jazykových
kurzech v e-learningu, o kterém je zde uvažováno ve smyslu distančního studia provozovaného
prostřednictvím virtuálního systému pro řízení výuky přístupného přes internet. V článku je popsán
proces vývoje kurzů ve třech časových fázích lišících se způsobem využití informačních technologií.
Jeho součástí byl i výzkum, jehož cílem bylo zjistit, zda použité informační technologie ovlivnily
úroveň procvičení a upevnění jednotlivých řečových dovedností.
Mgr. Martina Hulešová, M.A.
Univerzita Karlova v Praze, Ústav jazykové a odborné přípravy, Výzkumné a testovací centrum, ČR
Změny v Certifikované zkoušce z češtiny pro cizince aneb týmová cesta ke zvyšování kvality
Tématem příspěvku jsou zásadní změny, které budou implementovány do Certifikované zkoušky
z češtiny pro cizince (CCE) od roku 2017. V příspěvku nejprve zmíníme důvody, které vedly
k rozhodnutí změnit specifikace CCE, rozebereme východiska navržených změn a podrobněji se
zaměříme na probíhající i plánované obsahové změny a s nimi související procesy přípravy zkoušky.
Pokusíme se ukázat, jak se CCE změnila oproti původním specifikacím, a zdůvodnit, proč považujeme
tyto změny za kvalitativní posun; naznačíme, jak změny ovlivnily kvalitu a proces tvorby zkoušky a také
interpretaci výsledků; popíšeme, s jakými omezeními se navrhované změny v CCE musely vypořádat,
jaké důsledky změny ve specifikacích budou mít a jakým způsobem budou komunikovány směrem
k uživatelům výsledků zkoušky (testovaní, univerzity, zaměstnavatelé). V závěru se pokusíme zhodnotit
přínosy i možná rizika navržených změn a naznačíme další kroky v plánované revizi CCE.
4
Mgr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D. – Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, Ústav jazykové a odborné přípravy, Metodické a odborné centrum, ČR
Variabilita přístupů k prezentaci jazykových jevů aneb od funkce k formě
Přístupy k prezentaci jazykových jevů pro nerodilé mluvčí, resp. k prezentaci gramatiky, se různí.
Koncepty, kterým se v příspěvku chceme věnovat, lze stručně charakterizovat jako postup od formy
k funkci a od funkce k formě. Druhý zmíněný přístup v českém prostředí prozatím příliš nezdomácněl,
v posledních letech se však objevují výukové materiály, jež tento inovativní způsob jazykového výkladu
zapojují. V příspěvku zmapujeme, které prezentační přístupy se uplatňují v současných učebnicích
češtiny pro cizince a jak takové učebnice s problematikou výkladu zacházejí. Zároveň poukážeme na
možnosti využití potenciálu jazykové funkce při výuce a při budování gramatické kompetence studentů
češtiny jako nemateřského jazyka.
Mgr. Petra Chvojková, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, ČR
Jazyková zkouška jako nástroj začlenění, nebo vyloučení?
Povinné skládání jazykových zkoušek za účelem získání vstupu do země, trvalého pobytu či státního
občanství se stalo v posledních letech běžnou součástí integračních politik řady evropských států,
Česká republika není v tomto ohledu výjimkou. Byť se na první pohled může zdát požadavek jazykové
zkoušky podle úrovně SERRJ legitimní, spravedlivý a vstřícný vůči potenciálním uchazečům o vstup do
země, trvalý pobyt či občanství, přesto neexistuje dostatečné množství důkazů pro to, že by zvládnutí
jazykové zkoušky na dané úrovni SERRJ přispělo k vyšší míře jazykové integrace těch, kteří zkoušku
úspěšně složili. O tom svědčí i skutečnost, že tvůrci národních jazykových politik si sami mohou
určovat, jaká jazyková úroveň podle SERRJ bude použita (srov. Van Avermaet 2008). Cílem příspěvku
je představit současné směřování jazykové politiky Rady Evropy EU v otázkách využívání zkoušek jako
„integračního“ nástroje. Dále bude pozornost věnována vybraným indikátorům jazykové integrace
(Leopard a Griffith 2003) a budou představeny jazykové politiky těch států, které se snaží v rámci
daného nastavení „povinných zkoušek“ podporovat i reálné jazykové potřeby migrantů.
Mgr. Zlata Ilievová
Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania, Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov,
Slovensko
Čítanie s porozumením na vyučovaní slovenského jazyka ako cudzieho jazyka a reálií
Príspevok sa zaoberá metódou práce s textom ako jednou z aktivizačných metód vo vyučovaní,
problematikou čítania s porozumením, resp. čitateľskej gramotnosti pre jednotlivé jazykové úrovne
podľa SERR pre jazyky. Špecifikuje štyri úrovne čítania s porozumením, prezentuje využitie čitateľských
stratégií na vyučovaní slovenského jazyka ako cudzieho jazyka a reálií. V príspevku je načrtnutá práca
s textom s využitím rôznych typov úloh, ktoré pomáhajú osvojovať si jazyk, fixovať vedomosti a
rozvíjať komunikačné kompetencie.
5
Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra francouzského jazyka a literatury, ČR
Distraktor, (ne)přítel didaktického testu?
Příspěvek se zaměří na problematiku volby tzv. distraktorů při tvorbě didaktického testu, zároveň se
však pokusí nastolit otázku, zda je snaha o hledání a vkládání distraktorů do zdrojových textů
v souladu s přirozeností jazyka a autentičností situací k evaluaci volených. Příspěvek bude obsahovat
konkrétní ukázky z tvorby testů a bude se opírat o autorovy dlouholeté zkušenosti jako tvůrce úloh
pro tzv. státní maturitu a jako člena expertních týmů CERMATu. Vycházet bude zejména
z francouzštiny, ale i angličtiny či španělštiny.
Bc. Kateřina Kotková
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta / Ústav jazykové a odborné přípravy, ČR
Efektivita metod práce učebnice Čeština pro cizince: úroveň B1 při přípravě studentů
ke zkouškám formátu semestrální zkoušky ÚJOP UK
Cílem příspěvku je zhodnotit efektivitu metod práce v jednotlivých oddílech učebnice a některých
dílčích aktivit v ní obsažených, a to v kontextu přípravy na zkoušku B1, která testuje všechny řečové
dovednosti. Příspěvek vychází ze zkušeností získaných při práci s větší skupinou slovanských
studentů. Efektivita metod a aktivit je hodnocena vzhledem k výsledkům členů skupiny v semestrální
zkoušce a postupně se zaměřuje na jednotlivé řečové dovednosti. Zejména u některých aktivit
příspěvek nastiňuje problémy spojené s jejich realizací – podle způsobu doporučeného v učebnici –
při větším počtu studentů ve skupině. V návaznosti je představena taková realizace metod a aktivit,
která se při práci se skupinou osvědčila lépe.
Mgr. Martina Kubátová
Vysoká škola finanční a správní, ČR
Specifika elektronického testování se zaměřením na češtinu jako cizí jazyk
Příspěvek rozebírá problematiku tvorby elektronického vstupního testu z češtiny, určeného pro
cizojazyčné uchazeče o studium na české vysoké škole. Popisuje skladbu testovacích úloh, zamýšlí se
nad vhodným výběrem testovaných jevů a ukazuje možnosti pro ověřování různých jazykových
kompetencí. Pracuje se vzorkem konkrétních odpovědí, na nichž demonstruje specifickou vlastnost
českého jazyka disponovat vyšší variabilitou odpovědí, jež lze považovat za správné. Jedná se
například o záměnu pořadí slov ve větě, explicitní vyjádření osobního zájmena u slovesných tvarů
apod. Variabilita proces vývoje testu komplikuje, neboť vyžaduje, aby byly všechny možnosti
zahrnuty do potenciálních odpovědí. Příspěvek se rovněž dotýká evaluace testů i faktorů majících vliv
na úspěšnost kandidáta, jakými jsou jeho počítačová gramotnost, znalost české klávesnice a českého
pravopisu, schopnost porozumět pokynům v zadání, respektive znalost české lingvistické
terminologie.
6
Mgr. Teresa Piotrowska-Małek
Varšavská univerzita, Ústav západní a jižní slavistiky, Polsko
Problémy s evaluací češtiny
Příspěvek je zaměřen na otázku evaluace jazykových znalostí a na její roli v celém procesu získávání
jazykových kompetencí. Jeho východiskem je analýza výsledků testů a zkoušek z češtiny jako cizího
jazyka, jimž byli podrobeni studenti, pro které je mateřským jazykem jeden ze slovanských jazyků. Tato
analýza ukazuje, jak odlišných výsledků dosahují tito studenti při testování jednotlivých kompetencí
(největší rozdíl je mezi čtením s porozuměním a psaním). Proto si také musíme položit otázku, jestli
jeden formát zkoušky pro všechny jazyky může skutečně a přesně diagnostikovat jazykovou úroveň
studentů.
Mgr. Alena Prošková, Ph.D.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, Ústav anglistiky, ČR
An Action-oriented Approach within the Teacher Training Courses for Future Secondary School
Teachers
The objective of the contribution is to point out basic questions concerning the implementation of an
action-oriented approach, as it is specified in the Common European Framework of Reference for
Languages, into foreign language teaching within Czech education environment. The introduction
of the contribution treats briefly theoretical bases of action-oriented language teaching which is
recommended by the CEFR as a means for achieving expected outcomes. We also seek to put the
methodological principles of task-based and competency-based language teaching into perspective of
secondary school teacher training courses. We assume that it is possible to apply the abovementioned language teaching methods also on teaching theoretical subjects concerning foreign
language teaching methodology as well as on the organisation of teaching practice for future
language teachers. We try to outline the possible benefits but also problems connected with the
implementation of the action-oriented approach and finally, we briefly summarise the key principles
which must be taken into consideration when trying to implement the action-oriented approach into
practice.
PhDr. Mgr. Hana Romová
Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. / Policejní akademie, ČR
Test Construction and Testing for Full-time and Part-time Studies
We use paper-based testing and computer-based-testing out of practical reasons, especially because
of financial demands on technical equipment.
The tests with tasks are chosen by the tester from the item bank, with an answer sheet for putting
down the answers and scanning, measuring and evaluation by the computer. Team work is based on
sharing experience at task creation for the item bank. It influences its quality and brings a certain
surplus in the form of trust of the students in objective evaluation than with the competitive approach
of individual testers. By the gradual formation of the item bank followed by means of combination
in individual subtests a proportionally high number of subtests with the same specification and
construction can be created.
7
PhDr. Eva Složilová, M.A.
Masarykova univerzita v Brně, Centrum jazykového vzdělávání, ČR
Výzvy standardizovaného testování
Cílem příspěvku je představit standardizované jazykové testování nejen jako smysluplný nástroj měření
jazykové způsobilosti, ale především jako sofistikovaný systém, jehož zavádění je pro všechny
zainteresované strany velkou výzvou: od koordinátorů přes autory testových specifikací a testových
položek, moderátory a hodnotitele produktivních dovedností, účastníky standard-settingových
a benchmarkingových událostí, školitele hodnotitelů a autory hodnotících škál, až po evaluátory
a auditory. Osobní zkušenosti z participace ve výše uvedených rolích a z implementace
standardizovaného testování v různých kontextech (od rezortní výuky až po terciární školství) umožňují
autorce příspěvku představit takové aspekty standardizovaného testování, které zasluhují zvláštní
pozornost.
Dr. Ursula Stohler
Albert-Ludwigs-University Freiburg, Slavic Department / Educational Studies, Germany
Application the 4C/ID model to the Training of Assessment Skills for Teachers of Russian
This contribution discusses an element in the development of a new Master of Education in Russian as
a foreign language at the Albert-Ludwigs-University in Freiburg in Germany. It refers to task and
competence oriented learning, as outlined in the Four Components Instructional Design (4C/ID) model
developed by Jeroen van Merriënboer. It takes into account the strong emphasis on communicative
competencies in foreign language learning, as outlined in the Common European Framework of
Reference for Languages. The contribution applies the 4C/ID model to a course for students who want
to become teachers of Russian at secondary schools, focusing on the development of assessment
skills, which teachers of Russian require in their evaluation of learners´ progress. The contribution looks
at the assessment of writing skills in particular. In addition, it addresses the challenges that future
teachers of Russian encounter in a heterogeneous classroom where the majority of the pupils are
heritage speakers, and discusses to what extent the 4C/ID model could be useful for such learning
settings.
Mgr. Hana Svobodová
Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a literatury, ČR
Poznámky k užití literárního textu ve výuce konverzace středně pokročilých
Prezentace představuje využití literárního textu ve výuce češtiny pro cizince, konkrétně ve skupině
středně pokročilých. Náplní výuky je poslech neznámé části díla vybraného autora, analýza tohoto
textu a celkové zhodnocení formou diskuze. Následně proběhne domácí samostatná písemná tvorba.
Student je motivován poslechem textu, ale i předcházející diskuzí, a (do určité míry) i samostudiem.
Získá tak základní orientaci v české literatuře, seznámí se s kulturně-historickým prostředím, naučí se
vnímat text poslechem (oproti vlastnímu čtení) a bude i schopen celkového zhodnocení. Tato forma
výuky rovněž podnítí rozvoj slovní zásoby a pomůže zdokonalit psaný projev.
8
Mgr. Ivana Šálená
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka a teorie komunikace, ČR
Připravují vyučující své studenty na testování? A jak?
V dnešní době je testování nedílnou součástí výuky cizích jazyků. Jsou však studenti v rámci výuky na
testy systematicky připravováni? Je ve výuce časový prostor k záměrné přípravě na testy? Pokud ne, tak
proč? Pokud ano, jaké metody vyučující používají? V rámci našeho příspěvku bychom rádi prezentovali
výsledky z dotazníkového šetření realizovaného mezi vyučujícími češtiny jako cizího jazyka, abychom
zjistili, jaká je aktuální situace, a mohli vzájemně sdílet osvědčené metody připravující studenty na
testování.
Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.
Technická univerzita v Liberci / Univerzita Karlova v Praze, ČR
Česká deminutiva a úskalí jejich užití pro nerodilé mluvčí
Deminutiva patří ve slovanských jazycích ke slovní zásobě, která je nejen obsáhlá, ale i frekventovaně
užívaná, a to v běžných denních situacích, které nejsou nijak specificky komunikačně zatížené. Pro
výuku jinojazyčných mluvčích představují deminutiva jev, ke kterému je třeba specificky přistupovat, ať
už se jedná o Neslovany či o Slovany. Příspěvek představí analýzu užití deminutiv s ohledem na
problémy v jejich užití polskými žáky češtiny. Zvl. pro tyto studenty jsou deminutiva důležitou součástí
výuky, neboť blízkost českých a polských deminutiv je často zdrojem negativního transferu. Analýza se
opírá o překladové texty paralelního korpusu a je podpořena elicitací užití vybraných lexémů polskými
studenty. Na základě dané analýzy poukazujeme na metodická specifika prezentace deminutiv pro
polské žáky.
PhDr. Martina Žáčková
Škoda Auto Vysoká škola o. p. s., ČR
Výuka odborného předmětu interkulturní kompetence v německém jazyce na ŠAVŠ
V rámci příspěvku je popisována výuková koncepce pro účely splnění cílů odborného cizojazyčného
vyučování, v tomto případě německého jazyka v podmínkách ŠAVŠ. Cílem cizojazyčné výuky je získání
odborné jazykové kompetence. Koncept výuky zahrnuje i povinnost studia ekonomického předmětu
v cizím jazyce, v případě německého jazyka v podmínkách ŠAVŠ se jedná o odborný předmět
„Interkulturelle Kompetenz”. Učení odborného předmětu v cizím jazyce (metoda CLIL) jistě zvyšuje
jazykové znalosti studentů a při volbě vhodných vyučovacích metod, při využívání informačních médií
či projektové činnosti, může pomoci studentům v připravenosti na praktický pracovní život.
9
Mgr. Renata Žiláková
Univerzita Karlova v Praze, Ústav jazykové a odborné přípravy / Pedagogická fakulta UK, Katedra českého jazyka, ČR
Metodické přístupy pedagogického konstruktivismu ve výuce českého jazyka jako jazyka cizího
Struktura výzkumného záměru, s jehož dílčími výsledky příspěvek adresáty seznamuje, vychází
z metodologického rámce pedagogického konstruktivismu. Cílem autorů bylo popsat možné výchozí
prostředí pro uplatnění metodologických přístupů pedagogického konstruktivismu v procesu výuky
českého jazyka jako jazyka cizího. Kvalitativní výzkum proběhl formou případové studie, pro niž byli
vybráni studenti, kteří dosáhli ve znalosti českého jazyka dle SERR úrovně B1 a jejichž mateřský jazyk je
jazykem slovanským. Příspěvek shrnuje možnosti diagnostiky prekonceptů a miskonceptů studentů.
Popisuje pozici a využitelnost jazykových univerzálií. Na základě výzkumu sumarizuje možnosti
konstruktivistického pojetí výuky českého jazyka jako jazyka cizího na základě zdrojů přirozeného
jazyka.
WORKSHOPY
PhDr. Petra Borovková
Gymnázium Nad Štolou, Praha, ČR
Leximapping: jak učit pomocí myšlenkových map angličtinu a další cizí jazyky
Příspěvek představí základní principy uvedené v publikaci: Borovková, Petra. Leximapping: jak učit
pomocí myšlenkových map angličtinu a další cizí jazyky. Praha: Karolinum, 2015. Kromě využití
myšlenkových map v praxi ukáže novou techniku na výuku slovní zásoby pomocí myšlenkových map –
Leximapping. Technika si dává za cíl naučit žáky správně se učit, dobře si pamatovat a umět využívat
to, co se naučí jak ve škole, tak mimo ni. Je založená na učení se v kontextu. Slouží jako protiklad ke
klasickým seznamům slovíček s výrazem v cizím jazyce a českým překladem. Tyto seznamy jsou
nedostatečné. Neučí nic o tom, jak dané slovíčko správně použít a nevedou k plynulosti řeči. Technika
Leximapping se snaží na toto reagovat tím, že učí žáky zapisovat si další informace o slovíčku,
orientovat se ve slovnících a rozumět základní jazykové terminologii. Staví na metodě kartiček, které
nabízejí spoustu možností využití v hodinách, spojují učení, procvičování a opakování formou her.
Ing. Lenka Fiřtová
společnost Scio / Fakulta informatiky a statistiky VŠE
Aplikace MDT (Measurement Decision Theory) v testování cizích jazyků
Cílem workshopu je seznámení s Measurement Decision Theory (MDT), která umožňuje zařadit
respondenta do jedné z předem definovaných kategorií. Zařazení testovaného do kategorie nám pak
umožňuje snadno interpretovat výsledek testování. Jinými slovy naprosto přesně víme (z popisu
kategorie), co můžeme od testovaného očekávat a v čem se liší od druhého testovaného, který je
zařazen do jiné kategorie. V kontextu výuky jazyků se tato metoda využívá k zařazení respondentů do
kategorií definovaných v rámci CEFR. Účastníci workshopu budou nejprve seznámeni se základními
principy metody a statistickým pozadím postupu. Následovat bude praktická ukázka s reálnými
úlohami, z nichž se účastníci naučí sestavit test tak, aby pomocí něj dokázali určit úroveň respondenta
dle referenčního rámce.
10
Mgr. Svatava Heinlová, Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni, Ústav jazykové přípravy, ČR
Tak už máme dyslektiky i na VŠ
Přijďte si na vlastní kůži zažít, jaké to asi je mít „specifickou poruchu učení“, konkrétně dyslexii,
pochopit její podstatu a utvrdit se v názoru, že dnes lze i s dyslexií úspěšně studovat na vysoké škole.
Obeznámíte se s některými podpůrnými metodami výuky adekvátními pro dospělou populaci
a ověřenými praxí, jinými jistě sami ostatní účastníky obohatíte, a snad se i přimknete k názoru, že
dyslexie nemusí být chápána výlučně jako prokletí, ale též jako dar. Tento workshop je možno též
chápat jako doplnění k autorčině prezentaci na danou problematiku.
Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra francouzského jazyka a literatury, ČR
Internetem k hodnocení i učení – Quizlet, Kahoot a Socrative
Během hodinového setkání se účastníci dílny seznámí s internetovými nástroji vhodnými (nejen)
k učení a testování cizích jazyků (Quizlet.com, Kahoot.it a Socrative.com). Sami zažijí jejich přínos pro
organizaci hodin, motivaci i zjednodušení administrace hodnocení. Uvedené nástroje jsou vhodné
i pro úplné začátečníky. Vaše chytré mobilní telefony si vezměte s sebou!
Mgr. Zuzana Lehoučková
Univerzita Karlova v Praze, Ústav jazykové a odborné přípravy, ČR
Výslovnostní problémy při studiu češtiny jako cizího jazyka – specifika studentů z Asie
Během workshopu budu prezentovat své zkušenosti s výukou správné výslovnosti, a to konkrétně při
práci se studenty z Japonska, Koreje, Číny a Vietnamu. Na nahrávkách výslovnosti ukážu specifické
problémy jednotlivých jazykových skupin a představím používaná cvičení, zaměřená na rozlišování
jednotlivých hlásek sluchem a na vlastní artikulaci.
Mgr. Anastasiia Martínková
Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky, ČR
Dialog kultur, aneb Jak využít hry série Děti světa ve výuce cizích jazyků?
Cílem studia cizího jazyka je dialog kultur bez zprostředkovatelů, dialog založený na vzájemném
obohacování a porozumění si. Přitom tento dialog představuje nejen pouhou výměnu výpovědí ve
společném jazyce, ale i diskuzi kulturních možnostíˊ“ (V. Bibler).
Mezinárodní laboratoř Inovační technologie ve sféře polykulturního vzdělávání připravila sérii
interaktivních her s důrazem na rozvoj mezikulturní komunikativní kompetence, která je klíčová
v podmínkách globalizace a která zahrnuje socio-kompetenci, etno-kompetenci, lingvo-kompetenci aj.
Jak prokazují studie, metoda gamifikace přitom přispívá k zefektivnění vzdělávacího procesu, zvyšuje
skupinovou aktivitu a interakci mezi studenty (L. Varenina).
11
Na workshopu si vyzkoušíme tři hry série Děti světa, a to Mluvidrom (osvojujeme si umění krásně
mluvit a logicky přemýšlet), Gestofon (trénujeme mezikulturní komunikaci jak na úrovni řeči, tak na
úrovni gest) a Piktograf (poznáváme piktogramy jako symboly globálního jazyka a učíme se
globálnímu myšlení). A tak se studovaný jazyk v procesu samoaktualizace a socializace stává primárně
nástrojem, nikoliv pouze cílem.
Mgr. Dana Nevrklová
Univerzita Karlova v Praze, Ústav jazykové a odborné přípravy, ČR
Odborná čeština – online kurz
V rámci projektu Jasně - Alles klar bylo vytvořeno několik modulů pro výuku odborné češtiny. Moduly
netvoří souvislý na sebe navazující kurz, je možné je libovolně kombinovat, vybrat si jen některé části
a využít je jako doplněk a zpestření výuky. Pro výuku zahraničních studentů z různých zemí jsou
vhodné moduly s anglickými instrukcemi. Představíme práci s některými moduly i výsledky testování
a možnosti využití v hodinách odborných předmětů i češtiny. Účastnici workshopu budou potřebovat
vlastní notebook (stačí do dvojice), na kterém si vyzkouší různá interaktivní cvičení.
Mgr. Kateřina Pokorná
Univerzita Karlova v Praze, Ústav jazykové a odborné přípravy, ČR
Slovní zásoba češtiny pro cizince
Ráda bych ve svém příspěvku představila podpůrný učební materiál určený pro děti či dospělé, jejichž
mateřským jazykem není český jazyk a kteří se český jazyk učí buď v České republice, nebo mimo ni.
Tento materiál je inspirován anglickým modelem. Procvičuje slovní zásobu užívanou v běžných,
každodenních situacích na úrovni A1/A2. Materiál je možné využít v hodině i k samostudiu, k rozšíření
slovní zásoby či k jejímu upevnění. Nová slova jsou prezentována s obrázky, v dialozích a s vysvětlením
na jedné straně. Cvičení a aktivity najdeme na straně druhé. Jednotlivé lekce mohou být použity
v jakémkoliv pořadí. Kniha se nezaměřuje pouze na slova, ale na užitečné fráze a situace, ve kterých
se jednotlivá slova a výrazy používají. Na konci jednotlivých kapitol je klíč a slovník.
Mgr. Michaela Schusová
ČVUT v Praze, ČR
Emphasizing of Communicative Competence / Focus - Students of Technical Sciences
My presentation-workshop aims on real needs of technical students on the pattern of foreign
language learning. These students tend to be rather punctual, so inner factors as self-fulfilling
prophecy or growing concerns over making mistake in public can cast negative influence on the
learning process. My workshop will present instructional lesson that will permit students to acquire
a sense of linguistic and social appropriateness in the use of spoken language on technically oriented
background core of the lesson (CNN news video – NAVY ship, aircraft vocabulary) aimed
on meaningful content and fluency of the language.
12

Podobné dokumenty

PDF - Katechismus 21

PDF - Katechismus 21 otázek a odpovědí je připojen citát z biblických textů (používáme Český studijní překlad Bible), na našem webu naleznete i krátké komentáře, vybrané z teologické literatury, dostupné v češtině, kte...

Více

uzivatelska prirucka verze 6

uzivatelska prirucka verze 6 Svazu účetních Praha a podléhá gesci tzv. Metodické rady, složené ze špičkových odborníků z praxe. Předpisy lze vyhledávat podle časového nebo obsahového hlediska, výběr se provádí sekvenčně z téma...

Více

Příloha - MP

Příloha - MP Dirs.QBUpdateDownloads

Více

metody výuky a testování cizích jazyků (včetně češtiny

metody výuky a testování cizích jazyků (včetně češtiny Martina Hulešová Změny v Certifikované zkoušce z češtiny pro cizince aneb týmová cesta ke zvyšování kvality ............. 89 Zlata Ilievová Čítanie s porozumením na vyučovaní slovenského jazyka ako...

Více

O čem vypovídá pád doplňku infinitivu

O čem vypovídá pád doplňku infinitivu vyloučit. Právě zde můžeme hledání v korpusu doplnit jinak méně vhodnými alternativními metodami, tedy introspekcí a elicitací. V části 2 se podíváme na metody získávání jazykových dat z hlediska l...

Více

Sborník_ZS_2014_sběrná verze

Sborník_ZS_2014_sběrná verze 9. vydání sborníku Albertovští studenti píší…, které jste právě otevřeli, je výsledkem tvořivé činnosti studentů Albertova, studijního střediska Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlov...

Více