Cvičení KATA – Analytická chemie Acidobazické titrace

Transkript

Cvičení KATA – Analytická chemie Acidobazické titrace
Cvičení KATA – Analytická chemie
Acidobazické titrace
1) Při stanovení amoniaku bylo 50 ml jeho vodného roztoku titrováno
odměrným roztokem HCl (c~0,5 M) na methyloranž, spotřeba roztoku
HCl činila 7,8 ml. Přesný titr tohoto roztoku byl stanoven pomocí
roztoku Na2B4O7·10 H2O.
a) Jaký je titr odměrného roztoku a titrační faktor roztoku kyseliny
chlorovodíkové, jestliže se při titraci 2,1500 g dekahydrátu
tetraboritanu sodného na indikátor fenolftalein spotřebovalo
22,10 ml odměrného roztoku kyseliny chlorovodíkové?
Hydrolýza tetraboritanu sodného probíhá dle rovnice:
B4O72- + 7 H2O Æ 4 H3BO3 + 2OHHydroxidové ionty vzniklé při této reakci jsou neutralizovány
kyselinou chlorovodíkovou.
b) Jaká je molární koncentrace amoniaku v neznámém vzorku?
Mr (Na2B4O7·10 H2O) = 381,34 g·mol-1, Mr (NH3) = 17,02 g·mol-1
2) Kolik gramů šťavelanu sodného je třeba navážit, aby po jeho vyžíhání
a převedení na uhličitan sodný byla spotřeba odměrného roztoku
0,06 mol·dm-3 kyseliny chlorovodíkové 30,00 ml?
M (Na2C2O4) = 133,999 g·mol-1
3) 20 ml roztoku kyseliny octové o koncentraci 0,1 M titrujeme
roztokem hydroxidu sodného o koncentraci rovněž 0,1 M. Jaké bude
pH titrovaného roztoku po přídavku 0, 10, 15, 20, 40 ml titračního
činidla? Načrtněte titrační křivku. Ve všech výpočtech zanedbejte vliv
iontové síly.
pKA = 4,756
4) Při titraci směsi kyseliny sírové a kyseliny fosforečné bylo 10,36 g
vzorku zředěno na 500 ml. Určete obsah obou kyselin v hmotnostních
procentech, jestliže se při titraci 50 ml vzorku na methyloranž
spotřebovalo 21,6 ml odměrného roztoku 0,1mol·dm-3 hydroxidu
sodného (f = 1,0300) a při titraci na dalších 50 ml vzorku
na fenolftalein 28,15 ml téhož odměrného roztoku.
M (H2SO4) = 98,079 g·mol-1; M (H3PO4) = 97,995 g·mol-1
Cvičení KATA – Analytická chemie
Acidobazické titrace
Příklady k procvičení:
1) Jaký je přípustný obsah kyseliny mravenčí v medu v procentech,
připouští-li norma na navážku 10 g vzorku spotřebu 0,40 ml
odměrného roztoku 1,00 mol·dm-3 hydroxidu sodného?
M (HCOOH) = 46,026 g·mol-1
[0,18 %]
2) 10 ml 0,05M roztoku diethylaminu bylo titrováno 0,1M roztokem
kyseliny chlorovodíkové. Jaké bude pH titrovaného roztoku
po přídavku 0, 2, 5, 10 ml titračního činidla? Načrtněte titrační
křivku. Ve všech výpočtech zanedbejte vliv iontové síly.
pKB = 3,02
[11,84; 11,16; 6,23; 1,60]
3) Při stanovení oxidu uhličitého ve vzduchu bylo 80 l vzduchu
prosáváno 50 ml odměrného roztoku 0,1mol·dm-3 hydroxidu
barnatého (f = 0,9520). Po oddělení sraženiny uhličitanu barnatého
se na neutralizaci zbylého hydroxidu barnatého spotřebovalo
42,70 ml odměrného roztoku 0,2mol·dm-3 kyseliny chlorovodíkové
(f = 1,0125). Kolik objemových procent oxidu uhličitého obsahoval
analyzovaný vzduch? Předpokládejte ideální chování plynu.
[0,012 % obj.]
4) Navážka 10 g technického NaOH byla po rozpuštění v převařené
vodě doplněna na 500 ml. Spotřeba 0,2500 molární HCl na podíl
25 ml roztoku NaOH byla 46,20 ml do odbarvení fenolftaleinu
a po přidání methyloranže ještě 1,60 ml. Zjistěte obsah NaOH
a uhličitanu sodného ve vzorku.
M (NaOH) = 40 g·mol-1; M (Na2CO3) = 105,98 g·mol-1
[89,2 % NaOH; 8,48 % uhličitanu]

Podobné dokumenty

rodamin

rodamin • fluorescenční značky (fluorescent labels) jsou vnější (extrinsic fluorescence) fluorofory, které se ke sledovaným biomolekulám (proteinům, peptidům, ligandům, oligonukleotidům a jiným) vážou

Více

barva indikátoru lakmus fenolftalein kyselina červený bezbarvý

barva indikátoru lakmus fenolftalein kyselina červený bezbarvý Co je to pH? Hodnota pH určuje zda je sledovaný vzorek kyselý a nebo zásaditý a to podle

Více

lakmus fenolftalein Kyselina červený bezbarvý Zásada modrý

lakmus fenolftalein Kyselina červený bezbarvý Zásada modrý 7. Příklady bezkyslíkatých kyselin Kyselina chlorovodíková = HCl ( solná )

Více

procvičování 1_3.test

procvičování 1_3.test Kolik g bromidu sodného potřebujeme na přípravu pěti litrů roztoku této látky o molární koncentraci 0,20 mol/l? Ar: Na – 23; Br – 80 NaBr; V = 5 l; c = 0,20 mol/l c = n/V n = m/M…………c = m / (M . V)...

Více

Stanovení celkové k ní celkové kyselosti nápojů potenciometrickou t

Stanovení celkové k ní celkové kyselosti nápojů potenciometrickou t 4. Po kalibraci elektrodu opláchněte, osušte a vložte do titrovaného roztoku tak, aby bylo ještě místo pro přidávání titračního činidla z byrety a aby byla elektroda zcela ponořena v roztoku (přípa...

Více

C H E M I CKÁ ODMAŠŤOVACÍ LÁZEŇ R o g a l 10

C H E M I CKÁ ODMAŠŤOVACÍ LÁZEŇ R o g a l   10 Metodika kontroly lázně : Stanovení koncentrace : Do titrační baňky 250 ml odpipetujeme mikropipetou 2 ml lázně Rogal 10, spláchneme destilovanou vodou, přidáme metylčerveň (3 - 5 kapek) a titrujem...

Více

Stanovení alkalického hydroxidu vedle uhličitanu podle Winklera

Stanovení alkalického hydroxidu vedle uhličitanu podle Winklera Návody na laboratorní cvičení z analytické chemie Téma: Úkol:

Více

vypocty_chemie_101222 | 262.8 KB

vypocty_chemie_101222 | 262.8 KB 1. Vypočtěte, kolik ml 96% kyseliny sírové (hustota=1,8355g/cm3) je třeba k přípravě 1 litru roztoku o koncentraci 0,05 molu/litr! Řešení: Mr(H2SO4)=98 (zaokrouhleně), takže kyselina o koncentraci ...

Více