Marek Mariusz Tytko Úvod k časopisu "Náboženská a duchovní

Transkript

Marek Mariusz Tytko Úvod k časopisu "Náboženská a duchovní
Marek Mariusz Tytko
Úvod k časopisu "Náboženská a
duchovní poezie” (2)
Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture
and Education 1/2, 31-36
2013
Religious and Sacred Poetry:
An International Quarterly
of Religion, Culture and Education
No. 2 (2) April-May-June 2013
pages 31 - 36
Г
Uvod k časopisu „Náboženská a duchovní poezie” (2)
P o c h v á le n b u ď J e ž íš K r is tu s ! B ů h v á m
ž e h n e j!
L a u d e tu r J e s u s C h ris tu s ! B e n e f a c ia t v o b is D e u s!
Ε υ λ ο γ ή μ ε ν ο ς ó Ί η σ ο υ ς Χ ρ ίσ τ ο ς ! Ό
Θ ε ό ς υ μ ά ς α υ τ ο ύ ς ε υ λ ο γ ε ί!
Vítejte na w ebových stránkách mezinárodního vědeckého
časopisu Religious and Sacred Poetry: A n International Quarterly o f
Religion, Culture and Education („ Náboženská a duchovní poezie :
M ezinárodní čtvrtletník pro náboženství, kulturu a výchovu“). Jde o
časopis (zamýšlený jako čtvrtletník) s interdisciplinárním profilem,
zaměřený na problem atiku křesťanské religiózní a duchovní poezie v
různých aspektech - teologickém, filozofickém, literárním, jazykovém ,
kulturně-vědním, psychologickém, pedagogickém a historiografickém.
M ultidisciplinární, kulturní a vzdělávací profil časopisu umožňuje, aby
na jeho stránkách byly představeny vědecké teorie a úvahy týkající se
biblické
poezie,
bohoslužebné
(liturgické)
poezie,
religiózní
(náboženské) poezie přítomné v proudu křesťanské tradice mnoha národů
od starověku přes středověk, novověk až do současné doby (také
křesťanské
inspirace
v
poezii).
K ato lick á
(římskokatolická,
řeckokatolická atd.), prav o slav n á a p ro te stan tsk á tradice v religiózní
poezii spolutvoří vzájemně se doplňující dědictví křesťanské poezie
Evropy vlastí, kterým se chceme vzájemně obohacovat. Křesťanská
básnická kultura je studována odborníky z různých zemí z různých
aspektů v souladu s hledáním pravdy chápané tradičně jako shoda
poznání se skutečností. Předmětem našeho výzkum u jso u m j. Pravda,
Dobro, Krása, Posvátnost religiózní poezie. Tematický záběr textů, které
publikujeme, se týká věd o člověku (tv ů rčí osoby i p říjem ce religiózní
poezie) a jeho výtvorů v podobě religiózní poezie. Umožňujeme
prezentaci výsledků výzkumu fenoménu religiózní a duchovní poezie
reprezentantům mnoha oborů. Zejména ve vztahu k religiózní a
duchovní poezii máme v každém případě zájem m j. o problamatiku
studovanou vědními obory (nebo podobory), jakým i jsou:
1) teologie, a to zejména biblická teologie (biblická studia ve vztahu
například k žalmům, hymnům, lamentacím, básnickým aspektům Bible)
a liturgie (teologie liturgie, teologie kultu);
31
2)
f ilo z o fie ,
z e jm é n a
filo z o fie
k rá sy
v
re lig ió z n í
lite ra tu ry , a x io lo g ie lite ra tu ry , filo z o fie p o e z ie , v š ir š ím
p o e z ii,
e s te tik a
s m y s lu filo z o fie
k u ltu ry , filo z o fie v ý c h o v y , te o r ie k o m u n ik a c e ;
3 ) l i t e r a t u r a , p ř e d e v š ím h is to r ie a te o rie lite ra tu ry a s ro v n á v a c í lite ra tu ra
všech
e v ro p sk ý ch
lite ra tu r
(re lig ió z n í
a
duchovní
p o e z ie
v
E v ro p ě,
z e jm é n a v e s tře d n í E v ro p ě );
4 ) lin g v is tik a , z e jm é n a s lo v a n s k ý c h n á ro d ů (ja z y k re lig ió z n í a d u c h o v n í
p o e z ie );
5 ) s la v is tik a z e jm é n a v e v z ta h u k e k ř e s ť a n s k é p o e z ii s lo v a n s k ý c h z e m í,
v č e tn ě :
6)
p o lo n is tik a
(p o ls k á
r e lig ió z n í
a
d u c h o v n í p o e z ie , v č e tn ě
p ro m ě n
v
d ia le k tu ),
7) b o h e m is tk a
(č e s k á , m o ra v s k á a č e s k o -s le z s k á re lig ió z n í a d u c h o v n í
p o e z ie );
8)
s lo v a k is tik a (s lo v e n s k á re lig ió z n í a d u c h o v n í p o e z ie ),
9)
u k ra jin is tik a
(ru sk á ,
u k ra jin s k á
a
ru s ín s k á
re lig ió z n í
a
duchovní
p o e z ie );
10)
11)
b e lo r u s is ti k a ( b ě lo ru s k á r e lig ió z n í a d u c h o v n í p o e z ie );
d a lš í
s lo v a n s k é
filo lo g ie
(re lig ió z n í
a
duchovní
p o e z ie
jin ý c h
s lo v a n s k ý c h n á ro d ů );
12)
k u ltu r o l o g i e ( n á b o ž e n s k á lite r á r n í a u m ě le c k á k u ltu ra );
1 3 ) p e d a g o g ik a , z v lá š tě p e d a g o g ik a k u ltu r y (v č e tn ě p e d a g o g ik y u m ě n í a
lite ra tu ry , p e d a g o g ik y
u m ě le c k é k u ltu ry , n á b o ž e n s k é k u ltu r y ) , v ý c h o v a
v o b la s ti r e lig ió z n í p o e z ie , v ý c h o v a k ř e s ť a n s k o u p o e z ií, k r á s n á lite ra tu ra
v n á b o ž e n s k é v ý c h o v ě , d id a k tik a p o e z ie ;
14)
p s y c h o lo g ie
(v č e tn ě
p s y c h o lo g ie
tv o řiv o s ti),
p s y c h o lo g ie
nábož­
e n s tv í, p s y c h o lo g ie u m ě le c k é a lite r á r n í r e lig ió z n í tv o rb y ;
1 5 ) h is to r io g r a f i e k u ltu ry , p ř e d e v š ím
h is to rio g ra fie n á b o ž e n s k é lite ra tu ­
r y ( h is to rie k ř e s ť a n s k é p o e z ie , d ě jin y k n iž n í k u ltu r y v e v z ta h u k r e lig ió z ­
n í p o e z ii, h is to rie je d n o tliv ý c h k ře s ť a n s k ý c h n á b o ž e n s k ý c h b á s n ík ů ).
N a š i p o z o r n o s t z a m ě ř u je m e j a k n a o b j e k t (d íla r e lig ió z n í p o e z ie ),
ta k i n a s u b j e k t (k ře s ť a n s k y z a m ě ře n ý b á s n ík , v ý tv a rn ík tv o říc í r e lig ió z ­
ní
d íla ),
v š ím á m e
si p ů s o b e n í,
š iro k é m v ý z k u m n é m
p re ta c e
a
pochopení
tv o rb y
i
o s o b n o s ti
v ě říc íh o
b á s n ík a
v
z a m ě ře n í, v k te r é m je m o ž n ý p o p is , a n a lý z a , in te r ­
p ro b lé m u
z
rů z n ý ch
ú h lů
p o h le d u . U v á d ím e
do
o k r u h u v ý z k u m n é h o p r o b lé m u ta k é p ř íje m c e n á b o ž e n s k ý c h d ě l, č te n á ř e
B ib le ( n a p ř. ž a lm ů , h y m n ů , ž a lo z p ě v ů , p o e tic k ý c h p a s á ž í z P ís m a ), je n ž
je a d re s á te m
z p rá v y o b s a ž e n é v re lig ió z n í p o e z ii (v s o u la d u se z á s a d a m i
te o rie
k o m u n ik a c e ).
c tv ím
hodnot
K la d e m e
re lig ió z n í
d ů ra z
p o e z ie ,
na
na
k ř e s ť a n s k é b e le trie , b ib lic k é h o v z d ě lá v á n í.
32
p ro c e s
p ro c e s
v z d ě lá v á n í
v z d ě lá v á n í
p ro s tře d n i­
p ro s tře d n ic tv ím
O v y s o k é p ro fe s io n á ln í ú r o v n i č a s o p is u v y p o v íd á m j. p říto m n o s t
p ře d n íc h
o d b o rn ík ů
-
vědců
v
m e z in á ro d n í
vědecké
ra d ě
z
d e s íte k
u n iv e r z it r ů z n ý c h z e m í E v r o p y a A m e rik y . M á m e v ú m y s lu s p ln it v y s o k é
s ta n d a r d y n á r o d n íh o a m e z in á ro d n íh o b o d o v á n í z a p u b lik o v a n é v ě d e c k é
č lá n k y .
D á v á m e k d is p o z ic i b a d a te lů m z r ů z n ý c h o b o rů v o b la s ti h u m a n i­
tn íc h
věd,
vědeckém
ňování
vědcům
č a s o p is e
svých
V y b íz ím e
z
rů zn ý ch
p ů v o d n íc h
a u to ry
zem í
s trá n k y
v
n ašem
(v ě d e c k y re c e n z o v a n é m ). Z v em e
i k
te x tů , k te ré js o u
p u b lik o v á n í
v ý s le d k e m
re ce n zí
a k a d e m ic k é m
a u to ry k e
je jic h
p ře č te n ý c h
z v e ře j­
výzkum u.
o d b o rn ý c h
k n ih ,
k te ré js o u z a m ě ř e n y n a o tá z k y k ř e s ť a n s k é r e lig ió z n í p o e z ie , k ře s ť a n s k é
lite r á r n í k u ltu ry , v z d ě lá v á n í p r o s tř e d n ic tv ím p o e z ie a p o d o b n ý c h n á b o ž e ­
nských
a k u ltu rn ě -v z d ě lá v a c íc h
u č ite li),
o tá z e k . Č a s o p is j e
o d b o rn ík y
z
o te v ře n s p o lu p rá c i s
vědci
( u n iv e rz itn ím i
s tv e m
i la ik y , k te ř í s e h lu b o c e z a jím a jí o k ř e s ť a n s k o u k u ltu r u a v y n ik a jí
p ra x e, p ed ag o g y ,
duchoven­
k o n c e p č n í i tv ů rč í v ě d e c k o u m e n ta lito u .
Jazy k em
R e lig io u s
and
v ě tš in y
S a c red
vědeckých
P o e try :
A n
č lá n k ů ,
In te rn a tio n a l
C u ltu re a n d E d u c a tio n v e v z ta h u k a u to rs k ý m
m e z in á ro d n í
u p ře d n o s tň o v a n ý m
(k o n g re s o v ý ) ja z y k , je n ž
je
Q u a rte rly
re d ak c í
o f R e lig io n ,
te x tů m , je a n g lič tin a ja k o
všeobecně
s ro z u m ite ln ý ,
a le
z á ro v e ň je m o ž n é p u b lik o v a t n ě k te ré te x ty ta k é v e s lo v a n s k ý c h ja z y c íc h
-
p o lš tin ě , ru š tin ě , č e š tin ě a s lo v e n š tin ě . C h tě li b y c h o m
sp o jit V ý c h o d a
Z á p a d a in fo rm o v a t o v ý s le d c íc h v ý s le d k ů v ý z k u m u m e z in á ro d n í p u b li­
k u m . B u d e m e rá d i, b u d e te -li p u b lik o v a t v n a š e m
č a s o p is e , tě š ím e s e v
re d a k c i n a v a š e a u to rs k é te x ty . T e x ty p ř ijím á m e p r ů b ě ž n ě . Z v e m e a u to ry
a č te n á ře k s e z n á m e n í se s je d n o tliv ý m i ru b rik a m i n a n a š ic h w e b o v ý c h
s trá n k á c h : h ttp ://w w w .r e lig io u s - a n d - s a c r e d - p o e try .in f o
Z vem e
v á s , v á ž e n í č te n á ři, k s e z n á m e n í se
s
c e lý m
o b sah em
-
m o d e le m n e jn o v ě jš íh o , a k tu á ln íh o v y d á n í n a š e h o č a s o p is u R e lig io u s a n d
S a c re d P o e try : A n In te rn a tio n a l Q u a rte rly o f R e lig io n , C u ltu re a n d E d u ­
c a tio n . K a ž d é č ís lo o b s a h u je d v ě h la v n í č á s ti:
1)
2)
č lá n k y , s tu d ie , z p r á v y z v ý z k u m ů , k te r é tv o ř í já d r o n a š e h o č a s o p is u ;
re c e n z e -m a te riá ly
o b s a h u jíc í h o d n o c e n í k n ih a jin é m a te riá ly (n a p ř.
p ra m e n y , b ib lio g ra fie ).
R e lig io u s
and
b e z p la tn ý m ) p řís tu p e m
A ccess
(v o ln é h o
S a c red
ke
p řís tu p u
P o e try
je
č a s o p is e m
s
v o ln ý m
(z d a rm a ,
sv é m u o b sa h u , c o ž v y p lý v á z e z á s a d y O p e n
-
žádná
om ezení
p řís tu p u
k
p ln ý m
v e rz ím
u m ís tě n ý c h m a te riá lů ) . T o p o m á h á a u to rů m , a b y se p o d ě lili o s v é o d b o r ­
né
v ý s le d k y
s
c e lý m
vědeckým
s v ě te m .
N aši
a u to ři
te n to
p rin c ip
p o c h o p ili, a p ro to u n á s rá d i p u b lik u jí. Z v e m e v á s k e sp o lu p rá c i!
33
Výsledky výzkumu, které jsm e obdrželi od autorů po uzavření
posledního, aktuálního čísla a splňující příslušná kritéria, budou
publikovány v následujícím (dalším) čísle. Autoři-badatelé z různých
zemí m ohou průběžně předkládat své články do dalších vydání. Texty
předložené redakci jsou předmětem procesu vzájemného vědeckého
hodnocení a práce publikované v časopise jso u chráněny autorským
právem.
Časopis Religious and Sacred Poetry: A n International Quarterly
o f Religion, Culture and Education („ Religiózní a duchovní poezie.
Náboženství, kultura a vzdělávání. M ezinárodní vědecký časopis“) je
relativně nový časopis, založený v roce 2012, ale díky svému profilu i
výběru spolupracovníků, vědom ých si křesťanských kořenů evropských
národních kultur, hluboce zakořeněný v tradici latinské, řecké a křesťan­
ské civilizace. Cílem časopisu je zpřístupnění a šíření výsledků výzkumu
křesťanské religiózní poezie v náboženském (teologickém), kulturním
(kulturní studia), vzdělávacím (výchovném), umělecko-literárním
(literárněvědném), jazykovém (jazykovědném), psychologickém a filo­
zofickém (etickém, estetickém, antropologickém) kontextu, prováděného
v různých, většinou evropských univerzitních centrech.
M ezinárodní povahu časopisu Religious and Sacred Poetry: An
International Quarterly o f Religion, Culture and Education zajišťuje
nejen mnohonárodnostní složení mezinárodní vědecké rady, ale také
autoři, představitelé mnoha národů, prezentující své hodnotné texty i
originální, nové a důležité výsledky svých výzkum ů. Náš vědecký
časopis má v úm yslu neustále rozvíjet spolupráci s mnoha vysokými
školam i. Usilujeme o vysokou znalostní a formální úroveň, snažíme se o
vysokou přesnost výzkum ných postupů, dbáme na interdisciplinární
bohatství pohledů, snažíme se o pestrost obsahu časopisu i přes jeho úzké
tematické zam ěření. Jsme vedeni mezinárodní otevřeností při respek­
tování zásady úcty k myšlence Evropy suverénních vlastí, Evropy
vzájemně se doplňujících, jedinečných národních kultur, Evropy latinské
a řecké civilizace, Evropy křesťanských kořenů, z nichž vyrůstáme jako
národní kulturní společenství tím, že po dobu dvou tisíciletí předáváme
Evangelium, tradice a bohaté dědictví církve, která dýchá dvěma plícemi
- Východem a Západem.
Náš časopis je v podstatě stálým mezinárodním, interdisci­
plinárním, sociálním, evropským, nezávislým výzkumným projektem
věnovaným náboženské a duchovní poezii. Hodnoty uváděné v
„Náboženské a duchovní poezii“ jsou výrazem uskutečňování mise, která
řídí tvůrce (autory) a editory. Posláním našeho společného mezinárod­
ního projektu spolutvořeného řadou akademiků, je dát čtenářům k dis34
p o z ic i č a s o p is , k te r ý
p o s k y tu je v ě d e c k é v ý z k u m n é p o z n a tk y tý k a jíc í se
k ře s ť a n s k é re lig ió z n í a d u c h o v n í p o e z ie a u v á d ě n é d o o b ě h u n a e v ro p s k é
i c e lo s v ě to v é
p ro file m
ú ro v n i. Ž á d n ý v ě d e c k ý
(n e n í u v e d e n n a
č a s o p is
s podobným
se z n a m u m e z in á ro d n íc h
te m a tic k ý m
č a s o p is ů , v č e tn ě
ev­
ro p s k ý c h ) d o s u d n e b y l z a lo ž e n . R e d a k c e a a u to ři to u ž ili p o v y p ln ě n í té to
m ez ery ,
po
o b h o sp o d a řo v á n í
s p e c ia liz o v a n é h o
výzkum u,
po
z a p ln ě n í
„ b ílé h o m ís ta “ v h u m a n itn íc h o b o re c h .
N á š č a s o p is j e v y d á v á n p ř e d e v š ím v p r v o tn í e le k tro n ic k é p o d o b ě
p řís tu p n é p ře s in te rn e t (o te v ře n ý p řís tu p ) a k r o m ě to h o v d ru h o tn é tiš tě n é
p o d o b ě . B u d e m e u s ilo v a t o d o s a ž e n í v y s o k é h o s ta tu s u č a s o p is u n e je n v
n á ro d n ím
(p o ls k é m )
p a ra m e tric k é m
hodnocení
M in is te rs tv a
vědy
a
v y s o k é h o š k o ls tv í, a le ta k é o d o s a ž e n í p o z ic e v s e z n a m u E u r o p e a n R e f ­
e re n c e
In d e x
f o r H u m a n itie s
(E R IH
-
E v ro p s k é h o re fe re n č n íh o
in d e x u
p ro h u m a n itn í o b o ry ).
S tra n a 0 4 C Z E S
M y š le n k a v y tv o ř it v ě d e c k ý
č a s o p is , k te r ý b y p o s k y to v a l p r o s to r
in f o m a c ím z lite ra tu ry , k u ltu r n íc h s tu d ií, te o lo g ie a p e d a g o g ik y , h u m a n it­
n íc h a s o u v is e jíc íc h o b o rů , v z n ik la v r o c e 2 0 1 0 u z a k la d a te le
u č ite le a h is to r ik a
M a riu s z e
T y tk a .
č a s o p is u ,
u m ě n í z J a g e llo n s k é u n iv e rz ity v K ra k o v ě d r. M a rk a
T e n to
nápad
p o d p o řil
e m e ritn í
v ě d e c , p e d a g o g a k u ltu ro lo g p ro f. B o g u s ła w
p ro fe so r U J,
lite rá rn í
Ż u ra k o w s k i, k te rý s ta n u l v
č e le m e z in á ro d n í v ě d e c k é r a d y p e r io d ik a . Č a s o p is R e lig io u s a n d S a c re d
P o e try :
A n
b y l z a lo ž e n
dvou
v ý še
In te rn a tio n a l Q u a rte rly
o f R e lig io n ,
C u ltu re
and
E d u c a tio n
d n e 3 . k v ě tn a 2 0 1 2 v K ra k o v ě . P r v n í r e d a k č n í tý m , k ro m ě
z m ín ě n ý c h
u č e n c ů : p ro f. U K S W
v ěd ců , se
n y n í s k lá d á
z
n á s le d u jíc íc h
p o ls k ý c h
d r h a b . W o jc ie c h F e lik s K u d y b a ( lite r á r n í v ě d e c ),
p ro f. U J d r h a b . M a c ie j J a n U r b a n o w s k i ( lite r á r n í v ě d e c ), p ro f. K U L J P II
d r h a b . P i o t r J u liu s z J a r o s z y ń s k i ( f i lo z o f k u ltu r y , z á s tu p c e tz v . L u b lin s k é
filo z o fic k é
š k o ly ), p ro f. U M C S
g o ž k a , h is to rič k a
výchovy
dr hab. A nna
u m ě n ím ), p ro f. U S
M a rta
Ż u k o w sk a
d r h a b . U rs z u la
(p e d aJ o la n ta
S z u ś c ik (p s y c h o lo ž k a tv ů rč í p rá c e ), s e s tra p ro f. U P J P II d r h a b . A d e la jd a
S ie le p in
C H R
( te o lo ž k a , litu rg is tk a ), d r h a b . R o m a n B o g a c z , k n ě z
o lo g , b ib lis ta ), p ro f. A G H
B a rb ara
K r y s ty n a
dr hab. A dam
N ie m ie c
(te ­
M ic h a ł N o d z e ń s k i (s ta tis tik ), d r
( lin g v is tk a , p e d a g o ž k a );
z
Č esk é
re p u b lik y
d o c . [ d r h a b .] P h D r. L ib o r M a r tin e k , P h .D ., p r o f . U W r. ( lite r á r n í v ě d e c ,
p ře k la d a te l); z e
S lo v e n s k a d o c .
[ d r h a b .] M a r i á n A n d r i č ík
lite r á r n í v ě d e c ) , d r. I v ic a H a j d u č e k o v á
p ro f.
dr
B ě lo ru s k é
hab.
S v itla n a
re p u b lik y
doc.
I v a n iv n a
dr
( lite rá rn í v ě d k y n ě );
K ra w č en k o
E u g e n iu š
(lite rá rn í
A rk a d e jo w ič
( p ře k la d a te l,
z U k ra jin y :
v ě d k y n ě),
Pańków
z
(lite rá rn í
v ě d e c ) a d o c . d r O lg a E u g e n ije w n a P a ń k o w a (lite rá rn í v ě d k y n ě ). J s m e
o te v ře n i v ě d e c k é re d a k č n í s p o lu p rá c i a v b u d o u c n u b u d e re d a k č n í ra d a v
35
p říp a d ě
p o tře b y
ro z š íře n a
o
d a lš í
o d b o rn ík y
(se z n a m
re d a k to rů
není
u z a v ře n ý ).
V z n ik č a s o p is u b y l r e a k c í m e z in á r o d n íh o v ě d e c k é h o s p o le č e n s tv í
n a s o u č a s n o u k r iz i h u m a n itn í lite r a tu r y . Z a k lá d a c í lis tin a č a s o p is u u v á d í,
že
č a s o p is j e
z a lo ž e n ja k o
u s ta n o v e n í, k te rá js o u
p o č á tk u je
s o u la d u
s
u č e n ím
p ro fil č a s o p is u je d n o z n a č n ě
ro v n o v áh y
k u ltu rn ím i
v
m e z in á ro d n í v ě d e c k ý
m ezi
filo lo g ic k ý m i
s tu d ii, te o lo g ií a
na
řím s k o k a to lic k é
z á k la d ě
c írk v e . O d
in te rd is c ip lin á rn í p ři z a c h o v á n í
v ě d a m i,
filo z o fií.
č tv r tle tn ík
p e d a g o g ik o u ,
Funkce
p s y c h o lo g ií,
š é fre d a k to ra
se v
k v ě tn u
2 0 1 2 u j a l d r M a r e k M a r iu s z T y tk o .
Č a s o p is ,
i když
se
v y v in u l
z
vědeckého
p ro s tře d í
u n iv e rz ity
v
K r a k o v ě , n e n í s p o je n p o u z e s j e d n o u u n iv e r z ito u , a le o d z a č á tk u p r o p o ju ­
j e u n iv e rz itn í s tře d is k a m n o h a z e m í E v ro p y . V to m to s m y s lu jd e o m e z ­
in á ro d n í
s p o lu p rá c i
p ro v á d ě n ý c h
m noha
p ře d e v š ím
v
vědců,
p re z e n tu jíc íc h
a k a d e m ic k ý c h
c e n tre c h
v ý s le d k y
ve
výzkum ů
s tře d n í E v ro p ě
a
z a h rn u jíc í n ě k o lik h u m a n itn íc h o b o rů . T e m a tic k ý z á b ě r č a s o p is u je p a t­
r n ý z je h o n á z v u a te n ta k é u rč u je rá m c o v ý p r o f il p e rio d ik a . O d p o č á tk u
e x is te n c e č a s o p is u js m e z á ro v e ň v y tv o ř ili p ro fe s io n á ln í w e b o v é s tr á n k y v
n ě k o lik a ja z y c íc h : p o lš tin ě , a n g lič tin ě , ru š tin ě , b ě lo r u š tin ě , č e š tin ě , s lo ­
v e n š tin ě
a
o te v ře n i
s p o lu p rá c i
č a s o p is u j e
strá n k y
u k r a jin š tin ě
v
(jin é
ja z y k y
na
b u d o u c n o s ti).
w ebu
n e js o u
P r o fe s io n á ln í
v y lo u č e n y , js m e
e le k tro n ic k á
v e rze
u p ra v e n a ta k , a b y k a ž d á n á ro d n í (ja z y k o v á ) s trá n k a w e b o v é
o d k a z o v a la
na
s te jn ý
o bsah
č a s o p is u
u m ís tě n ý
v
so u b o ru
ve
fo rm á tu P D F (P D F ), a b y b y lo m o ž n é v y h le d á v á n í a s ta h o v á n í z lib o v o l­
n é h o m ís ta n a s v ě tě p r o s tř e d n ic tv ím
in te rn e tu : h ttp ://w w w .r e lig io u s - a n d -
s a c re d -p o e try .in fo
M a r e k M a r iu s z T y tk o
E d ito r-in -C h ie f
( P ře lo ž il L ib o r M a rtin e k )
Key w ords:
religious poetry, sacred poetry, literature, culture, education, scholarly periodical,
religious literary culture, Slavic philology, Christian culture
Bibliography:
“Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly o f Religion, Culture and
Education”. Edited by Marek Mariusz Tytko. Year 1: 2013. Volume 2 (2). April - May June 2013.
36

Podobné dokumenty

Předběžný program korpusového workshopu 25. 4. 2015: kdy kde

Předběžný program korpusového workshopu 25. 4. 2015: kdy kde Předběžný program korpusového workshopu 25. 4. 2015: kdy

Více

PREPRESS: Vytvoření digitálních dat

PREPRESS: Vytvoření digitálních dat u pracovníků přípravy výroby (pre-press). Na FTP server ukládejte svá data do složek a s jasným označením souborů! O uložení dat je nutné nás vždy informovat e-mailem nebo telefonicky.

Více

pdf 3-2011 317.009 kB Stáhnout - Praha

pdf 3-2011 317.009 kB Stáhnout - Praha diabetickou retinopatii a neurology. Péče o pacienty s postižením ledvin má v IKEM již dlouholetou tradici a u diabetiků sahá od samotné prevence diabetické nefropatie až po léčbu transplantační. J...

Více

Ordinarium missae. Zpevy ordinaria. Organ

Ordinarium missae. Zpevy ordinaria. Organ Ordinarium - II, Agnus Dei; K Y R I E

Více

INSTRUCTION - Hands free klíčenka pro Switch2

INSTRUCTION - Hands free klíčenka pro Switch2 OX lme n, prer to ck. ken, PR ro allatio read is pa er to t cardthe st the in th a us en by en lm in to ns ate ro wed At 1. card toke alid is en follo e -v t th er th re en read To n. 2. pres the k...

Více