VNITŘNÍ ODPOJOVAČE Typ 2QAK, 2QAKZ

Transkript

VNITŘNÍ ODPOJOVAČE Typ 2QAK, 2QAKZ
VNITŘNÍ ODPOJOVAČE
Typ
DISONNECTORS OF INDOOR DESIGN
Type
2QAK, 2QAKZ
Ur 7,2 - 38,5 kV
Ir 400 A; 630 A; 1250 A; 1600 A; 2000 A
Držitel certifikátů TÜV CZ dle:
Holder of TÜV CZ certificates to:
ČSN EN ISO 9001: 2001
ČSN EN ISO 14001: 2005
INŽENÝRSKO - VÝROBNÍ ELEKTROTECHNICKÝ PODNIK, A.S.
005a/08/2008
VŠEOBECNĚ
GENERAL INFORMATION
Odpojovače typu 2QAK; 2QAKZ jsou provozně
nenáročné spínací přístroje. Jsou dodávány
v jednopólovém
a
trojpólovém
provedení.
Odpojovače 2QAKZ jsou odpojovače 2QAK
doplněné o uzemňovače a blokovací zařízení
umístěné
mezi
hřídelemi
odpojovače
a
uzemňovače. Stavitelné uzemňovací kontakty
mohou být umístěny na odpojovači podle vývodu
v rozvodně na horních nebo dolních kontaktních
praporcích.
As to their operation the 2QAK and 2QAKZ
disconnectors are undemanding switching devices,
supplied in single-pole or three-pole version. The
2QAKZ are the original 2QAK disconnectors
completed with earthing switch and blocking
equipment, the latter mounted in an area between
the shafts of both the disconnector and the earthing
switch. Adjustable earthing contacts can be fixed to
the disconnector upper or lower contact flags,
depending on the arrangement of outlets at the
switching station.
Přístroj umožňuje montáž ve všech polohách jak
horizontálních tak i vertikálních. Pro ovládání
odpojovačů je možno použít různé typy ručních i
elektromotorových pohonů. V případě, že je
odpojovač vybaven uzemňovačem, je třeba další
pohon k jeho ovládání.
The switching device can be installed both in the
horizontal and vertical positions. The actuation of
disconnectors can be done using various types of
manually and electrically operated drives.
Disconnectors equipped with earthing switch
necessitate to have another drive mechanism for
their operation.
Možnost ovládání:
- ručními pohony typu RPP... nebo RPU...
- elektromotorovými pohony typu: SPT-CB..., MPTCB...
- dále ručními nebo elektromotorovými pohony
jiných výrobců
Actuation options:
- by manual drives of RPP... or RPU... type
- by electric motor drives of SPT-CB... and MPTCB... type
- by other manual or electrically operated drives
from various manufacturers
POUŽITÍ
APPLICATION
The 2QAK and 2QAKZ disconnectors are intended
for use as switching devices in no-load electrical
circuits, and designed for use in indoor distribution
systems installed in the IT and IT(r) networks. The
2QAKZ disconnectors with earting contact system
are capable of earthing the circuit once this has
become disconnected. The disconnectors have two
operating switching positions (ON – OFF) and
feature increased dielectric strength at the isolating
distance. The ON and OFF switching states for both
the disconnectora and the earthing switch can
reliably be transmitted to remote locations. The
disconnector can be equippe with electric blocking
magnet. The 2QAKZ disconnectors have a
mechanical blocking equipment that inhibit the
switching device from faulty handling, mounted in
between the disconnector and earthing switch
shafts.
Odpojovače typu 2QAK; 2QAKZ jsou elektrické
přístroje, které slouží ke spínání nezatížených
elektrických obvodů. Jsou určeny do vnitřních
rozvodných zařízení umístěných v sítích IT a IT(r).
Odpojovače 2QAKZ s uzemňovacím kontaktním
systémem mohou rozpojený obvod uzemnit.
Odpojovače mají dvě pracovní polohy (zapnuto –
vypnuto). V odpojené dráze mají zvýšenou izolační
hladinu. Zapnutý a vypnutý stav odpojovače i
uzemňovače je spolehlivě dálkově signalizován.
Odpojovače lze osadit el. blokovacím magnetem.
Odpojovače typu 2QAKZ jsou vybaveny mezi hřídelí
odpojovače
a
uzemňovače
mechanickým
blokovacím zařízením proti chybné manipulaci.
NORMY A PŘEDPISY
STANDARDS AND REGULATIONS
Odpojovače 2QAK a 2QAKZ vyhovují normám:
The 2QAK and 2QAKZ disconnectors meet the
requirements of the following standards:
ČSN EN 60694:2000 (STN EN 60694) idt. IEC
694:1996 Společná ustanovení pro vysokonapěťová
spínací a řídící zařízení včetně změny A1 i A2.
ČSN EN 60694:2000 (STN EN 60694) idt. IEC
694:1996 „Common provisions for MV switchgear
and controlgear, including the A1 and A2
modifications“.
ČSN EN 62271-102:2002 (STN EN 62271-102) idt
střídavého proudu na napětí nad 1000 V.
ČSN EN 62271-102:2002 (STN EN 62271-102) idt
IEC 62271-102:2001 „MV switchigear and
controlgear, part 102: AC Disconnectors and
earthing switches for voltages above 1000 V“.
ČSN 330405 – Navrhování venkovní elektrické
izolace podle stupně znečištění
ČSN 330405 – Design of outdoor electrical
insulation
depending
on
the
degree
of
contamination“
PNE
330000-2
–
stanovení
základních
charakteristik vnějších vlivů působících na rozvodná
zařízení distribuční a přenosové soustavy
PNE 330000-2 – Determination of basic
characteristics of external effects acting upon
distribution equipment and power transmission
systems“.
IEC 62271-102:2001 vysokonapěťová spínací a
řídící zařízení, část 102: Odpojovače a uzemňovače
2
005a/08/2008
PRACOVNÍ PODMÍNKY
OPERATING CONDITIONS
Odpojovače typu 2QAK; 2QAKZ jsou určeny pro
provoz ve vnitřním prostředí do normálních
pracovních podmínek podle ČSN EN 60694 čl. 201
(dále jsou uvedeny pouze některé vybrané
hodnoty):
Nejvyšší teplota okolí
Nejnižší teplota okolí
Nadmořská výška
The 2QAK and 2QAKZ disconnectors are intended
for use in indoor environments, under normal
operating conditions as defined by ČSN EN 60694
standard, part 201 (hereinafter only some chosen
values are shown):
+ 40 °C
- 15 °C
do 1000 m
Highest ambient temperature
Lowest ambient temperature
Altitude up to
Odpojovače splňují navíc požadované hodnoty pro
IV – vnitřní prostor dle PNE 33000-2.
+ 40 °C
- 15 °C
1000 m
Additionally, the disconnectors meet the required
values for No. IV areas – i.e. indoor environments
to PNE 33000-2.
Ambient temperature: -5°C to + 45°C; External
effect class: AE1.
Teplota okolí -5 až + 45°C; t řída vnějších vlivů AE1.
TECHNICKÉ PARAMETRY
SPECIFICATION
Počet pólů (fází)
No. of poles (phases)
Provedení
Design version
Jmenovité napětí (Ur)
Rate voltage (Ur)
Jmenovitá izolační hladina mezi živou částí a zemí
Rated insulation level at the isolating distance
Jmenovité výdržné napětí při atmosférickém impulsu (Up)
(vrcholová hodnota): proti zemi
(Up) Rated lightning impulse withstand voltage (peak-topeak value): against the earth
Jmenovité jednominutové krátkodobé výdržné střídavé
napětí 50 Hz (Ud) (efektivní hodnota): proti zemi
(Up) Rated one-minute short-time power frequency (50
Hz) voltage (rms value): against the earth
Jmenovitá izolační hladina v odpojovací dráze
Rated insulation level at the isolating distance
Jmenovité výdržné napětí při atmosférickém impulsu (Up)
(vrcholová hodnota): mezi póly a mezi rozpojenými
kontakty
(Up) Rated lightning impulse withstand voltage (peak-topeak value): between the poles and across the
disconnected contacts
Jmenovité jednominutové krátkodobé výdržné střídavé
napětí 50 Hz (Ud) (efektivní hodnota): mezi póly a mezi
rozpojenými kontakty
(Ud) Rated one-minute short-time withstand power
frequency (50 Hz) voltage (rms value): between the poles
and across the disconnected contacts
3
vnitřní
for indoor use
25 kV
125 kV
50 kV
145 kV
60 kV
Jmenovitý kmitočet (fr) - Rated frequency (fr)
50 Hz
Jmenovitý proud (Ir) - Rated current (Ir)
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (Ik)
(Ik) Rated short-time withstand current
Jmenovitý dynamický výdržný proud (Ip)
(Ip) Rated dynamic withstand current
Jmenovitá doba zkratu (tk)
(tk) Rated duration of short circuit
Třída z hlediska mechanické trvanlivosti odpojovače
Class of disconnector mechanical endurance
Třída z hlediska elektrické trvanlivosti uzemňovače
Class of earthing switch electrical endurance
Povrchová izolační dráha izolátoru (podpěry)
Leakage insulation distance of the insulator (supports)
Typ izolátoru (výrobce) - Insulator type (manufacturer)
Materiál izolátoru - Material of insulator
3
630 A
1250 A
1600 A
2000 A
20 kA
20 kA
20 kA
20 kA
50 kA
50 kA
50 kA
50 kA
1s
1s
1s
1s
M1
M1
M1
M1
E0
E0
E0
E0
417 mm
417 mm
417 mm
417 mm
SGB24F
SGB24F
SGB24F
SGB24F
epoxi
epoxi
epoxi
epoxi
005a/08/2008
Počet pólů (fází)
No. of poles (phases)
Provedení
Design version
Jmenovité napětí (Ur)
Rate voltage (Ur)
Jmenovitá izolační hladina mezi živou částí a zemí
Rated insulation level at the isolating distance
Jmenovité výdržné napětí při atmosférickém impulsu
(Up) (vrcholová hodnota): proti zemi
(Up) Rated lightning impulse withstand voltage (peakto-peak value): against the earth
Jmenovité jednominutové krátkodobé výdržné střídavé
napětí 50 Hz (Ud) (efektivní hodnota): proti zemi
(Up) Rated one-minute short-time power frequency (50
Hz) voltage (rms value): against the earth
Jmenovitá izolační hladina v odpojovací dráze
Rated insulation level at the isolating distance
Jmenovité výdržné napětí při atmosférickém impulsu
(Up) (vrcholová hodnota): mezi póly a mezi
rozpojenými kontakty
(Up) Rated lightning impulse withstand voltage (peakto-peak value): between the poles and across the
disconnected contacts
Jmenovité jednominutové krátkodobé výdržné střídavé
napětí 50 Hz (Ud) (efektivní hodnota): mezi póly a mezi
rozpojenými kontakty
(Ud) Rated one-minute short-time withstand power
frequency (50 Hz) voltage (rms value): between the
poles and across the disconnected contacts
Jmenovitý kmitočet (fr)
Rated frequency (fr)
Jmenovitý proud (Ir)
Rated current (Ir)
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (Ik)
(Ik) Rated short-time withstand current
Jmenovitý dynamický výdržný proud (Ip)
(Ip) Rated dynamic withstand current
Jmenovitá doba zkratu (tk)
(tk) Rated duration of short circuit
Třída z hlediska mechanické trvanlivosti odpojovače
Class of disconnector mechanical endurance
Třída z hlediska elektrické trvanlivosti uzemňovače
Class of earthing switch electrical endurance
Povrchová izolační dráha izolátoru (podpěry)
Leakage insulation distance of the insulator (supports)
Typ izolátoru (výrobce)
Insulator type (manufacturer)
Materiál izolátoru
Material of insulator
3
vnitřní
38,5 kV
180 kV
80 kV
210 kV
90 kV
50 Hz
630 A
1250 A
1600 A
20 kA
20 kA
20 kA
50 kA
50 kA
50 kA
1s
1s
1s
M1
M1
M1
E0
E0
E0
644 mm
644 mm
644 mm
SGC 36N
SGC 36N
SGC 36N
epoxid
epoxid
epoxid
Mechanická trvanlivost odpojovačů 2QAK, 2QAKZ je 2000 cyklů C-O patří do třídy M1.
Mechanical service life of the 2QAK and 2QAKZ disconnectors: 2000 C-O cycles (pertain to the M1 class).
Poznámka:
Odpojovače pro vyšší hodnoty (např. zkratové proudy Ik, Ip ) jsou dodávány dle přání zákazníka.
Odpojovače s odlišným typem izolátoru, povrchem izolátoru nebo materiálem izolátoru jsou dodávány podle přání
zákazníka.
Note:
Disconnectors for higher values (e.g. the Ik, Ip short circuit currents) are supplied on customer request.
Disconnectors with another type of insulator, another surface finish of insulator or another material of insulator are
supplied at the option of the customer.
4
005a/08/2008
TECHNICKÝ POPIS PŘÍSTROJE
Odpojovače typu 2QAK jsou sestaveny z těchto
hlavních částí:
TECHNICAL DESCRIPTION OF DEVICE
The 2QAK type disconnectors consist of the
following main parts:
- základního nosného rámu s hřídelí odpojovače a
ložisky
- izolačních a proudových dílců odpojovače
-supporting base frame with disconnector shaft and
bearings
- insulation and current-carrying parts
Odpojovače typu 2QAKZ jsou doplněny:
Additionally, the 2QAKZ
completed with:
-
přídavnými nosnými rameny s ložisky a
uzemňovací hřídelí
- proudovodnými
dílci
uzemňovače
včetně
ohebného Cu připojení mezi pohyblivou část
uzemňovače a jeho rámem o průřezu 75 mm2
- mechanickým blokovacím zařízením umístěným
mezi hřídelí odpojovače a uzemňovače
disconnectors
are
- auxiliary supporting arms with bearings and
earthing shaft
- current-carrying parts, including the flexible Cu
connection between the earthing switche´s
movable part and its frame, of 75 mm2 of crosssection
mechanical blocking equipment installed in
between the disconnector and earthing switch
shafts
Odpojovače
2QAK
(včetně
kombinace
s uzemňovačem) splňují všechny požadavky na
funkce mechanického a elektrického blokování mezi
odpojovačem a uzemňovačem.
The 2QAK disconnectors (incl. those with the
earthing switch) meet all requirements on the
operation of mechanical and electrical blocking
between the disconnector and the earthing switch.
El. blokovací magnet typu HEVS 3721 pro
jmenovitá napětí 24 V; 48 V; 60 V; 110 V a 220
V DC nebo 110 V a 230 v AC je součástí ručního
pohonu.
The HEVS 3721 electrical blocking magnet for rated
voltages of: 24 V; 48 V; 60 V; 110 V and 220 V DC
or 110 V and 230 V AC forms a part of the manual
drive.
Poznámka:
Odpojovače
2QAK
(včetně
kombinace
s uzemňovačem
2QAKZ)
ovládané
ručním
pohonem lze vybavit blokovacím magnetem pro
vzájemnou funkci blokování mezi odpojovačem a
vypínačem.
Note:
The 2QAK disconnectors (including the 2QAKZ
combination with earthing switch), controlled by
manual drive mechanism, can be equipped with
blocking magnet to provide for interlocking between
the disconnector and the corresponding circuit
breaker.
Konstrukční nosné prvky jsou z válcovitých nebo
tažených profilů a ocelových plechů s povrchovou
ochrannou proti korozi galvanickým zinkováním o
minimální tloušťce 8µm. Všechny díly proudovodné
dráhy odpojovače i uzemňovače jsou vyrobeny
z tažené elektrolytické mědi a jsou postříbřeny
(tloušťka vrstvy Ag 10 µm). Proudovodná dráha je
umístěna na podpěrných epoxidových izolátorech.
The disconnector structural elements are made of
cylindrical or drawn profiles and steel sheets with
galvanized surface finish of at least 8 µm coating.
All parts of the current-carrying path for both the
disconnector and the earthing switch are made of
drawn electrolytical copper are silver coated (Ag
coat of 10 µm). The current-carrying path is fixed on
supporting epoxi insulators.
Blokování koncových poloh (zapnuto – vypnuto)
odpojovače i uzemňovače proti samovolnému
pohybu,
případně
účinku
dynamických
sil
vyvolaných zkratovými proudy je zajištěno použitím
ručního nebo elektromotorového pohonu. U ručního
pohonu jsou koncové polohy spínaného přístroje
zajištěny zamknutím pohonu a samosvorností
šnekového mechanismu pohonu.
End (ON – OFF) switching positions of the
disconnector and the earthing switch are inhibited
against spontaneous and unintended motion or
against the effects of short-circuit dynamic currents
with the use of manual or electromotoric drive. End
positions of the switching device equipped with
manual drive are fixed by locking the drive and by
self-locking properties of the screw-type drive
mechanism.
U elektromotorového pohonu jsou koncové polohy
zajištěny samosvorností převodovky – šnekový
převod.
End positions of switching devices with electric
motor drives are ensured by the self-locking
properties of the screw-type gear unit.
Kostra odpojovače je opatřena uzemňovací svorkou
– šroub M12. Místo pro připojení je označeno
značkou č. 5019 dle IEC 417.
The frame of the disconnector is equipped with M12
earthing terminal. In accordance with IEC 417 the
connection point is labelled with mark No. 5019.
Rozměrové náčrtky jsou uvedeny na obrázcích 1, 2, 3.
The dimensional sketches are shown in figurs 1, 2, 3.
5
005a/08/2008
DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ, MONTÁŽ A OBSLUHA
TRANSPORT, STORAGE, ASSEMBLY AND OPERATION
The 2QAK and 2QAKZ disconnectors are supplied
Odpojovače 2QAK a 2QAKZ se dodávají jako
individually as completely assembled devices,
jednotlivé přístroje, kompletně smontované a
aligned and adjusted by the manufacturer. The
seřízené od výrobce. Odpojovače se standardně
dispatch takes place on wooden pallets. The 2QAK
expedují na dřevěných paletách. Odpojovače typu
disconnectors are dispatched in ON switching state,
2QAK se expedují v zapnutém stavu. Odpojovače
while
the 2QAKZ disconnectors have the
typu 2QAKZ se expedují ve stavu, odpojovač
disconnector switched ON and the earthing switch
zapnut – uzemňovač vypnut.
switched OFF during the dispatch.
Doprava, skladování, montáž a údržba odpojovačů
typu 2QAK a 2QAKZ musí být prováděna podle
pokynů uvedených v průvodní dokumentaci, která
se dodává s přístrojem. Pečlivá a profesionální
instalace přístrojů je jedním ze základních
předpokladů bezporuchového provozu.
The transport, storage, assembly and maintenance
of the 2QAK and 2QAKZ disconnectors must be be
done in accordance with directions contained in the
accompanying documents, supplied along with the
switching device. Careful and professional
installation one of the essential prerequisites for a
defect-free operation of the switching device.
Průvodní dokumentace obsahuje:
- osvědčení o jakosti a kompletnosti (závěsný štítek)
- pokyny o balení, transportu a skladování
- montážní postup, doplněny rozměrovými náčrty
jednotlivých typů odpojovačů, schémat zapojení,
údajů o
nouzovém ovládání
- pokyny pro údržby, kterou je nutno provádět
The accompanying documents include:
- certificate of quality and completeness (bin type)
- packing, transport and storage instructions
- assembly procedures, completed with dimensional
sketches of the corresponding disconnectors,
wiring
diagrams and emergency control data
- maintenance instructions to be conducted on
regular
basis
Pro manipulaci a zvedání přístroje není nutno
používat speciálních zvedacích zařízení. Při
manipulaci je nutno uchopit odpojovač jen za nosný
rám, v žádném případě za izolátory, proudovodné
dílce nebo hřídel.
The handling and lifting of the switching devices
does not necessitate the use of special lifting
equipment.
During
the
manipulation
the
disconnector is to be taken up by the supporting
frame. By no means it is allowed to lift the
disconnector by taking it up at the insulators,
current-carrying parts or the shaft.
POKYNY PRO OBJEDNÁVKU
V objednávce je nutné specifikovat tyto údaje:
ORDERING INSTRUCTIONS
The following data are to be specified in the order:
- parametry (jmenovité napětí, jmenovitý proud,
zkratovou odolnost
- vyvedení hřídele odpojovače (vlevo – vpravo)
- vyvedení hřídele uzemňovače (vlevo – vpravo)
- umístění uzemňovače (nahoře – dole – nahoře +
dole)
- operating parameters (rated voltage, rated current,
short-circuit withstand capacity)
- side on which the disconnector shaft is to be
placed (left-right hand side)
- side on which the earthing switch shaft is to be
placed (left-right hand side)
- placement of the earthing switch (at the top – on
the bottom – both options)
Poznámka:
Pohony
odpojovačů
specifikovány zvlášť.
Note:
The drives of the disconnectors and earthing
switches are specified separately.
a
uzemňovačů
jsou
6
005a/08/2008
KÓD ÚDAJŮ PRO OBJEDNÁVKU ODPOJOVAČŮ 2QAK, 2QAKZ
ORDERING CODE OF THE 2QAK AND 2QAKZ DISCONNECTORS
Základní provedení
Basic design
Odpojovač - Disconnector
2QAK
Odpojovač s uzemňovačem – Disconnector with
earthing switch
2QAKZ
Jmenovité napětí:
Rated voltage:
25 kV
38,5 kV
25
38
25
38
Jmenovitý proud:
Rated current:
630 A
1250 A
1600 A
2000 A
630
1250
1600
2000
630
1250
1600
2000
20
20
Jmenovitý výdržný krátkodobý proud:
Rated short-time withstand current
20 kA
Vyvedení hřídele pro pohon:
Location of drive shaft:
vlevo od odpojovače
to the left from the disconnector
vpravo od odpojovače
to the right from the disconnector
vlevo od uzemňovače dolního
to the left from the lower earthing switch
vpravo od uzemňovače dolního
to the right from the lower earthing switch
vlevo od uzemňovače horního
to the left from the upper earthing switch
vpravo od uzemňovače horního
to the right from the upper earthing switch
Pólová rozteč v mm:
Pole pitch in mm:
0 mm (jednopólový)
(single-pole)
300 mm
350 mm
420 mm
450 mm
xxx mm (dle požadavku)
(as required)
Umístění uzemňovače:
Placement of earthing switch:
uzemňovač na horních kontaktech
on upper contacts
uzemňovač na dolních kontaktech
on lower contacts
uzemňovač na dolních a horních kontaktech
on both the upper and lower contacts
L
L
-
P
P
-
-
L
-
-
P
-
-
-
L
-
-
P
0
0
300
350
420
450
xxx
300
350
420
450
xxx
H
D
DH
Příklad označení údajů pro objednávku:
Example of coding for ordering:
2QAK 25.630.20.P.300
2QAKZ 25.630.20.PL.300.D
(odpojovač - disconnector)
(odpojovač s 1 uzemňovačem - disconnector with 1 earthing switch)
7
005a/08/2008
ROZMĚROVÝ NÁČRTEK VNITŘNÍCH ODPOJOVAČŮ TYPU 2QAK
DIMENSIONAL SKETCH OF 2QAK DISCONNECTORS OF INDOOR DESIGN
Obrázek 1
Fig. 1
Připojovací praporce = connecting flags; Dotahovací moment = torque
Poznámka: kótu „L“ lze upřesnit při objednávce
Note: the „L“ dimension can be specified in the order
Rozměry jsou orientační, uvedené v mm.
The dimensions are approximate values, in mm.
2QAK
25.630
2 QAK
25.1250
2 QAK
25.1600
2 QAK
25.2000
2 QAK
38.630
2 QAK
38.1250
2 QAK
38.1600
Ur
kV
Ir
A
A
B
C
D
E
F
H
I
K
L
M
O
P
R
S
T
T1
Z
Kg
25
630
650
840
745
410
490
300
770
210
420
590
5
30
60
18
M16
30
--
300
47
20
40
285
57
20
40
285
57
20
40
285
62
30
--
405
76
20
40
385
88
20
40
385
89
25
1250
730
840
760
415
490
300
770
210
420
590
10
30
60
18
25
1600
730
940
760
415
490
350
870
210
420
640
10
30
60
18
25
2000
730
940
760
415
490
350
870
210
420
640
10
30
80
18
38,5
630
770
1140
935
500
610
420
1080
300
520
795
5
30
60
18
38.5
1250
850
1140
940
505
610
420
1080
300
520
795
10
30
60
18
38.5
1600
850
1200
940
505
610
450
1140
300
520
825
10
30
60
18
8
2x
M16
2x
M16
4x
M16
M16
2x
M16
2x
M16
005a/08/2008
ROZMĚROVÝ NÁČRTEK VNITŘNÍCH ODPOJOVAČŮ S UZEMŇOVAČEM TYPU 2QAKZ
UZEMŇOVAČ NA DOLNÍCH KONTAKTECH
DIMENSIONAL SKETCH OF 2QAKZ INDOOR DISCONNECTORS WITH EARTHING SWITCH,
WITH EARTHING SWITCH PLACED ON LOWER CONTACTS
Obrázek 2
Fig. 2
Připojovací praporce = connecting flags; Dotahovací moment = torque
Poznámka: kótu „L“ lze upřesnit při objednávce
Note: the „L“ dimension can be specified in the order
Rozměry jsou orientační, uvedené v mm.
The dimensions are approximate values, in mm.
Ur
kV
2QAKZ
25.630
2 QAKZ
25.1250
2 QAKZ
25.1600
2 QAKZ
25.2000
2 QAKZ
38.630
2 QAKZ
38.1250
2 QAKZ
38.1600
Ir
A
A
B
C
D
E
F
H
I
K
L
M
O
P
R
S
T
M16
25
630
650
840
745
410
490
300
770
210
420
590
5
30
60
18
25
1250
730
840
760
415
490
300
770
210
420
590
10
30
60
18
25
1600
730
940
760
415
490
350
870
210
420
640
10
30
60
18
25
2000
730
940
760
415
490
350
870
210
420
640
10
30
80
18
38,5
630
770
1140
935
500
610
420
1080
300
520
795
5
30
60
18
38.5
1250
850
1140
940
505
610
420
1080
300
520
795
10
30
60
18
38.5
1600
850
1200
940
505
610
450
1140
300
520
825
10
30
60
18
9
2x
M16
2x
M16
4x
M16
M16
2x
M16
2x
M16
T1
U
X
Z
Kg
30
--
375
955
300
64
20
40
375
995
285
74
20
40
375
995
285
75
20
40
375
995
285
80
30
--
485
1165
405
96
20
40
485
1205
385
108
20
40
485
1205
385
109
005a/08/2008
ROZMĚROVÝ NÁČRTEK VNITŘNÍCH ODPOJOVAČŮ S UZEMŇOVAČEM TYPU 2QAKZ
UZEMŇOVAČ NA HORNÍCH KONTAKTECH
DIMENSIONAL SKETCH OF 2QAKZ INDOOR DISCONNECTORS WITH EARTHING SWITCH,
WITH EARTHING SWITCH PLACED ON UPPER CONTACTS
Obrázek 3
Fig. 3
Připojovací praporce = connecting flags; Dotahovací moment = torque
Poznámka: kótu „L“ lze upřesnit při objednávce
Note: the „L“ dimension can be specified in the order
Rozměry jsou orientační, uvedené v mm.
The dimensions are approximate values, in mm.
Ur
kV
2QAKZ
25.630
2 QAKZ
25.1250
2 QAKZ
25.1600
2 QAKZ
25.2000
2 QAKZ
38.630
2 QAKZ
38.1250
2 QAKZ
38.1600
Ir
A
A
B
C
D
E
F
H
I
K
L
M
O
P
R
S
T
M16
25
630
650
840
745
410
490
300
770
210
420
590
5
30
60
18
25
1250
730
840
760
415
490
300
770
210
420
590
10
30
60
18
25
1600
730
940
760
415
490
350
870
210
420
640
10
30
60
18
25
2000
730
940
760
415
490
350
870
210
420
640
10
30
80
18
38,5
630
770
1140
935
500
610
420
1080
300
520
795
5
30
60
18
38.5
1250
850
1140
940
505
610
420
1080
300
520
795
10
30
60
18
38.5
1600
850
1200
940
505
610
450
1140
300
520
825
10
30
60
18
10
2x
M16
2x
M16
4x
M16
M16
2x
M16
2x
M16
T1
U
X
Z
Kg
30
--
375
955
300
64
20
40
375
995
285
74
20
40
375
995
285
75
20
40
375
995
285
80
30
--
485
1165
405
96
20
40
485
1205
385
108
20
40
485
1205
385
109
005a/08/2008
SMĚRNICE PRO ÚDRŽBU
MAINTENANCE INSTRUCTIONS
As to the maintenance and revision works the 2QAK
and 2QAKZ disconnectors are undemanding
switching devices. In order to ensure the required
level of reliability it is recommended to make visual
checks (at least on a 2-years basis or after 500 C-O
operating cycles). The purpose of such a visual
check is also the verification of the state of the
supporting insulators.
Odpojovače 2QAK a 2QAKZ jsou spínací zařízení,
která jsou nenáročná na údržbu a revizi. Pro
zajištění spolehlivosti doporučujeme vizuální
prohlídky přístroje (min. 1 x za 2 roky a nebo po 500
funkcích C-O). Účelem prohlídky je též ověření
bezporuchového stavu podpěrných izolátorů.
Vizuální prohlídku doporučujeme provádět i po
zvýšeném el. namáhání odpojovače tj. po zkratu.
V případě nejasnosti o stavu kontaktů odpojovače
doporučujeme
provést
několik
manipulací
naprázdno. Manipulaci naprázdno doporučujeme
provádět v případě, že odpojovač je delší dobu
mimo provoz – očištění kontaktních spojů a ověření
mechanické činnosti pohonu.
It is recommended to make the visual inspection
after any occurrence of excessive load acting on the
disconnector, i.e after a short circuit. If the state of
contacts is unknown it is recommended to carry out
a few no-load switching cycles with the
disconnector. Also, no-load operations should be
carried through if the disconnector was longer time
inoperative. In this way the contact surfaces are
cleaned and the mechanical operaion of the drive is
verified.
NÁHRADNÍ DÍLY
V případě poškození odpojovačů 2QAK, 2QAKZ lze
u výrobce objednat:
- všechny dílce proudovodné dráhy včetně
kontaktních pružin a čepů
- izolační táhla, izolátory
SPARE PARTS
In case of damaging the 2QAK and 2QAKZ
disconnectors the following spare parts can be
ordered at the manufacturer´s:
- all parts of the current-carrying path,
including the contact springs and bolts
- insulated rods, insulators
POTŘEBNÉ NÁŘADÍ PRO MONTÁŽ
Pro montáž a revizi odpojovače 2QAK není potřeba
žádné speciální nářadí.
TOOLS NECESSARY FOR ASSEMBLY
No special tools and aids are necessary for the
assembly and revision on the 2QAK disconnector.
ZÁRUČNÍ DOBA
Na přístroje je standardní záruční doba 5 let.
WARRANTY PERIOD
By default the warranty period for the switching
devices is 5 years.
Ze záruky jsou vyjmuty případy mechanického
funkčnost přístroje.
Excluded from the warranty are occurrences of
intentional mechanical damage (vandalism, natural
hazards), the use of incorrect assembly procedures
and operation of the device out of the guaranteed
parameter range.
During the warranty period some changes in the
surface finish may appear on the device which,
however, do not affect its functionality.
BALENÍ, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ
Přístroje se standardně dodávají na dřevěných
paletách a nesmí být při dopravě a manipulaci
namáhán nadměrnými otřesy. Všechny použité
obalové materiály jsou plně recyklovatelné nebo
energeticky využitelné.
PACKAGING, TRANSPORT, STORAGE
As a rule the switching devices are supplied on
wooden pallets. It is not allowed to expose the
drives to excessive shocks during the transport and
handling. All packaging material is fully recyclable
and can be used also as an energy source.
Podrobnější popis je uveden v průvodní
dokumentaci, která obsahuje návod na přepravu,
uskladnění, montáž, obsluhu a údržbu.
More detailed data are part of the accompanying
documents that include also transport, storage,
assembly, operation and maintenance instructions.
poškození (vandalismus, úmysl, živel), nesprávné
montáže
a
překročení
zaručených
parametrů
přístroje.
Po dobu trvání záruky se může na přístroji projevit
částečná změna povrchové úpravy nemající vliv na
11
005a/08/2008
Inženýrsko-výrobní elektrotechnický podnik,a. s.
Vídeňská 117a, 619 00 Brno, Czech Republic
Tel.: +420 547136 654 e-mail:[email protected]
Fax: +420 547136 402
http:// www.ivep.cz

Podobné dokumenty

Průvodní dokumentace - Accompanying documentation

Průvodní dokumentace - Accompanying documentation Odpojovače QAK a QAKZ a uzemňovače QZ(R) jsou určeny pro montáž v poloze dle objednávky zákazníka. Standardně se používají dvě varianty, horizontální a vertikální. Přístroje se odlišují seřízením d...

Více

Elektrické přístroje - střední škola elektrotechnická, ostrava, na

Elektrické přístroje - střední škola elektrotechnická, ostrava, na Elektrické kontakty dělíme podle vzájemného pohybu na: - Čelní - jedná se nejčastěji o můstkové kontaktní ústrojí, konstruuje se pro velký počet spínání, šetří kontakty, ale nerozrušuje cizí vrstvy...

Více

Test Equipment for Lab and Production Product Catalog

Test Equipment for Lab and Production Product Catalog Abraision and Friction............................................................................................................................ 34 Raw Material......................................

Více

KBE 3 - IVEP, a.s.

KBE 3 - IVEP, a.s. napětí průmyslového kmitočtu za sucha a za deště Rated 1 minute power-frequency withstand voltage in dry and wet conditions - v odpojovací dráze....................................kV - across the i...

Více

Pr vodce - Podnikání ve fitness

Pr vodce - Podnikání ve fitness &'%4,);%+*/"#%1#150)%9'$<2#&!%'%$*=&*345%.:;=54!>%?@%.:A!,B4#% /*/'.'4#"#%85%$*=&*345%+,*%.:A'.#&!%3B";%&'%37;+5&*.6%"#70#C%&#A*% 0)0#4#%7*;+54%&*.6%85&7:%85%.:;=!4%3";=#A%.:A'.#&!%D.(#%.%1#/&*$EC%...

Více

OUTDOOR SWITCH DISCONNECTOR type LEV...(PPN)

OUTDOOR SWITCH DISCONNECTOR type LEV...(PPN) The LEV...(PPN) outdoor switch disconnectors are controlled from the ground level using the hand operated drive mechanism. The design of the manual drive is tailored for its attachment to a wooden,...

Více