benzocaine crs

Komentáře

Transkript

benzocaine crs
BENZOCAINE CRS
Bezpečnostní list
Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)
Datum vydání: 27/06/2013
Datum zpracování: 27/06/2013
Nahrazuje: 16/12/2009
Verze: 6.0
ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1.
Identifikátor výrobku
Forma výrobku
: Látka
Obchodní název
: BENZOCAINE CRS
Číslo ES
: 202-303-5
Číslo CAS
: 94-09-7
Kód výrobku
: B0600000
Další způsoby označení
: RTECS No : DG2450000
1.2.
Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
1.2.1.
Relevantní určené způsoby použití
Kategorie hlavního použití
: Výrobek je určen pro výzkum, analýzu a vědecké vzdělávání.
Použití látky nebo směsi
: Pouze pro profesionální použití
Funkce nebo kategorie použití
: laboratorní chemikálie
1.2.2.
Nedoporučené použití
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
1.3.
Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
EDQM, Council of Europe
67081 Strasbourg - France
T +33(0)388412035 - F +33(0)388412771
www.edqm.eu
1.4.
Telefonní číslo pro naléhavé situace
Telefonní číslo pro naléhavé situace
: +44(0)1235239670
ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1.
Klasifikace látky nebo směsi
Třídění podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)
Skin Irrit. 2
H315
Skin Sens. 1 H317
Plné znění H-vět viz oddíl 16
Klasifikace podle směrnice 67/548/EHS [DSD] nebo 1999/45/ES [DPD]
Xi; R38
R43
R52
Plné znění R-vět viz oddíl 16
Nepříznivé fyzikálně-chemické vlivy na lidské zdraví a životní prostředí
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
2.2.
Prvky označení
Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]
Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP)
:
Signální slovo (CLP)
: Varování
Standardní věty o nebezpečnosti (CLP)
: H315 - Dráždí kůži
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci
Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP)
: P261 - Zamezte vdechování prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce a ostatní nechráněná místa
P272 - Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
GHS07
17/12/2014
CS (čeština)
1/6
BENZOCAINE CRS
Bezpečnostní list
Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)
P332+P313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P501 - Odstraňte obsah/obal : Nebezpečný odpad. Dodržujte platné předpisy
2.3.
Další nebezpečnost
Další rizika, která nejsou do klasifikace zahrnuta : Při expozici může dojít k alergické reakci.
ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
3.1.
Látka
Název
: BENZOCAINE
Číslo CAS
: 94-09-7
Číslo ES
: 202-303-5
Název
Identifikátor výrobku
%
Klasifikace podle směrnice
67/548/EHS
BENZOCAINE
(Číslo CAS) 94-09-7
(Číslo ES) 202-303-5
≤ 100
Xi; R38
R43
R52
Název
Identifikátor výrobku
%
Třídění podle nařízení (ES)
č.1272/2008 (CLP)
BENZOCAINE
(Číslo CAS) 94-09-7
(Číslo ES) 202-303-5
≤ 100
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Plné znění R-vět a H-vět viz článek 16
3.2.
Směsi
Nepoužije se
ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1.
Popis první pomoci
První pomoc při vdechnutí
: V případě náhodného vdechnutí přemístěte postiženého na čerstvý vzduch. Zajistěte dýchání
čerstvého vzduchu.
První pomoc při kontaktu s kůží
: Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
První pomoc při kontaktu s okem
: Vyplachujte vodou, oční víčka přidržujte otevřená. Vyjměte kontaktní čočky.
První pomoc při požití
: Vyplachujte ústa vodou.
4.2.
Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Symptomy/poranění
4.3.
: Viz nadpis 2.
Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
V případě pochybností, nebo pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékaře.
ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1.
Hasiva
Vhodné hasicí prostředky
: Malá množství: K hašení okolního požáru používejte vhodná hasiva. Hasicí přikrývka. Oxid
uhličitý. Suchý prášek. Velká množství: Nepoužije se.
Nevhodná hasiva
: Voda může být při hašení požáru neúčinná kvůli nízké rozpustnosti výrobku.
5.2.
Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Reaktivita
5.3.
: Viz nadpis 10.1.
Pokyny pro hasiče
Protipožární opatření
: Malá množství: Používejte běžné osobní ochranné pomůcky proti ohni. Velká množství:
Nepoužije se.
ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1.
Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Obecná opatření
6.1.1.
Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze
Ochranné prostředky
6.1.2.
: Zabraňte uvolňování prachu. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a ochranné pomůcky
na oči nebo obličej. Velká množství: Nepoužije se.
: Viz záhlaví 7/8.
Pro pracovníky zasahující v případě nouze
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
17/12/2014
CS (čeština)
2/6
BENZOCAINE CRS
Bezpečnostní list
Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)
6.2.
Opatření na ochranu životního prostředí
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
6.3.
Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Způsoby čištění
6.4.
: Rozsypanou látku zameťte do nádob. Je-li to nutné, nejprve ji navlhčete, aby neprášila. Zajistit,
aby odpady byly odebrány a bezpečně uloženy. Důkladně vyčistěte. Obtížně rozpustný ve
vodě. Čistěte za použití čisticích prostředků.
Odkaz na jiné oddíly
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1.
Opatření pro bezpečné zacházení
Další rizika v případě zpracování
: Malá množství: Viz nadpis 1. Pokud je výrobek používán a je s ním nakládáno v souladu se
specifikacemi, nemá podle našich zkušeností a dostupných informací žádné škodlivé účinky.
Opatření pro bezpečné zacházení
: Zacházejte s obalem opatrně a opatrně jej otevírejte. Viz nadpis 8.
Hygienická opatření
: Zacházejte s výrobkem podle zásad hygieny a bezpečnosti na pracovišti.
7.2.
Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Technická opatření
: Dodržujte platné předpisy.
Skladovací podmínky
: K zaručení kvality a vlastností výrobek uchovávejte: suchý, Uchovávejte na chladném dobře
větraném místě mimo dosah zdrojů tepla. Skladujte v původní nádobě.
Nekompatibilní látky
: Silně oxidující látky.
7.3.
Specifické konečné / specifická konečná použití
Viz nadpis 1.
ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
8.1.
Kontrolní parametry
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
8.2.
Omezování expozice
Ochrana rukou
: Rukavice.
Ochrana kůže a těla
: Laboratorní plášť.
Ochrana dýchání
: čtvrtmaska (DIN EN 140).
ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1.
Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Skupenství
: Pevná látka
Vzhled
: Crystalline powder. Bílý. Bezbarvý. Prášek.
Barva
: Nejsou dostupné žádné údaje
Zápach
: Nejsou dostupné žádné údaje
Práh zápachu
: Nejsou dostupné žádné údaje
pH
: Nejsou dostupné žádné údaje
Relativní rychlost odpařování (butylacetátem=1) : Nejsou dostupné žádné údaje
Bod tání / rozmezí bodu tání
: 88 - 92 °C
Teplota tuhnutí
: Nejsou dostupné žádné údaje
Bod varu
: Nejsou dostupné žádné údaje
Bod vzplanutí
: Nejsou dostupné žádné údaje
Teplota samovznícení
: Nejsou dostupné žádné údaje
Teplota rozkladu
: Nejsou dostupné žádné údaje
Hořlavost (pevné látky, plyny)
: Nejsou dostupné žádné údaje
Tlak páry
: Nejsou dostupné žádné údaje
Relativní hustota par při 20 °C
: Nejsou dostupné žádné údaje
Relativní hustota
: Nejsou dostupné žádné údaje
Rozpustnost
: Alkohol.
Voda: < 1 mg/l
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log Pow) : Nejsou dostupné žádné údaje
Viskozita, kinematická
: Nejsou dostupné žádné údaje
Viskozita, dynamická
: Nejsou dostupné žádné údaje
Výbušnost
: Nejsou dostupné žádné údaje
17/12/2014
CS (čeština)
3/6
BENZOCAINE CRS
Bezpečnostní list
Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)
Oxidační vlastnosti
: Nejsou dostupné žádné údaje
Limity výbušnosti
: Nejsou dostupné žádné údaje
9.2.
Další informace
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1.
Reaktivita
Stabilní za běžných podmínek.
10.2.
Chemická stabilita
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
10.3.
Možnost nebezpečných reakcí
Malá množství: Pokud je výrobek používán a je s ním nakládáno v souladu se specifikacemi, nemá podle našich zkušeností a dostupných informací
žádné škodlivé účinky. Velká množství: Nepoužije se.
10.4.
Podmínky, kterým je třeba zabránit
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
10.5.
Neslučitelné materiály
Malá množství: Žádné za běžného používání. Velká množství: Nepoužije se.
10.6.
Nebezpečné produkty rozkladu
Při zahřívání na teplotu rozkladu uvolňuje nebezpečné výpary. Velká množství: Nepoužije se.
ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1.
Informace o toxikologických účincích
Akutní toxicita
BENZOCAINE CRS (94-09-7)
LD50, orálně, potkan
: Neklasifikováno
3042 mg/kg
žíravost/dráždivost pro kůži
: Dráždí kůži.
Vážné poškození očí / podráždění očí
: Neklasifikováno
Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace
kůže
: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Mutagenita v zárodečných buňkách
: Neklasifikováno
Karcinogenita
: Neklasifikováno
Toxicita pro reprodukci
: Neklasifikováno
Toxicita pro specifické cílové orgány –
jednorázová expozice
: Neklasifikováno
Toxicita pro specifické cílové orgány –
opakovaná expozice
: Neklasifikováno
Nebezpečnost při vdechnutí
: Neklasifikováno
Možné nežádoucí účinky na lidské zdraví a
příznaky
: Vyvarujte se přímému kontaktu s výrobkem. Malá množství: Pokud je výrobek používán a je s
ním nakládáno v souladu se specifikacemi, nemá podle našich zkušeností a dostupných
informací žádné škodlivé účinky. Velká množství: Nepoužije se.
ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1.
Toxicita
Ekologie – všeobecné
BENZOCAINE CRS (94-09-7)
LC50 ryby 1
12.2.
: Malá množství: Viz nadpis 2. Obtížně rozpustný ve vodě. Nejsou k dispozici žádná data o
toxicitě pro životní prostředí. Velká množství: Nepoužito.
22 mg/l LC50-96 Hour - fish
Perzistence a rozložitelnost
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
12.3.
Bioakumulační potenciál
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
12.4.
Mobilita v půdě
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
12.5.
Výsledky posouzení PBT a vPvB
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
17/12/2014
CS (čeština)
4/6
BENZOCAINE CRS
Bezpečnostní list
Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)
12.6.
Jiné nepříznivé účinky
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1.
Metody nakládání s odpady
Místní předpisy (o odpadu)
: Likvidujte bezpečným způsobem podle místních/národních předpisů.
ODDÍL 14: Informace pro přepravu
V souladu s předpisy ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
ADR
IMDG
IATA
14.1.
Číslo OSN
Nejedná se o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů
14.2.
Příslušný název OSN pro zásilku
Nepoužije se
Nepoužije se
Nepoužije se
14.3.
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
Nepoužije se
Nepoužije se
Nepoužije se
Nepoužije se
Nepoužije se
Nepoužije se
14.4.
Obalová skupina
Nepoužije se
Nepoužije se
Nepoužije se
Nebezpečný pro životní prostředí : Ne
Způsobuje znečištění mořské vody : Ne
Nebezpečný pro životní prostředí : Ne
14.5.
Nebezpečnost pro životní prostředí
Nebezpečný pro životní prostředí : Ne
14.6.
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
14.6.1.
Pozemní přeprava
14.6.2.
Doprava po moři
14.6.3.
Letecká přeprava
14.6.4.
Vnitrozemská lodní doprava
Nepoužije se
14.6.5.
Železniční přeprava
Nepoužije se
14.7.
Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC
Nepoužije se
ODDÍL 15: Informace o předpisech
15.1.
Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi
15.1.1.
Předpisy EU
Žádná omezení podle přílohy XVII nařízení REACH
BENZOCAINE CRS is not on the REACH Candidate List
BENZOCAINE CRS is not on the REACH Annex XIV List
15.1.2.
Národní předpisy
Německo
Třída nebezpečnosti pro vodu (WGK)
15.2.
: 2 - ohrožující vodu
Posouzení chemické bezpečnosti
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
ODDÍL 16: Další informace
Plné znění R-vět, H-vět a EUH-vět:
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
H315
H317
R38
R43
17/12/2014
Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2
Senzibilizace kůže, kategorie nebezpečnosti 1
Dráždí kůži
Může vyvolat alergickou kožní reakci
Dráždí kůži
Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží
CS (čeština)
5/6
BENZOCAINE CRS
Bezpečnostní list
Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)
Škodlivý pro vodní organismy
Dráždivý
R52
Xi
Strategie udržitelného rozvoje EU (příloha II k nařízení REACH)
Tyto informace vycházejí z našich současných poznatků a jejich účelem je popsat výrobek výhradně z hlediska požadavků na ochranu zdraví, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
Nesmějí být být chápány jako záruka jakýchkoli konkrétních vlastností výrobku
17/12/2014
CS (čeština)
6/6

Podobné dokumenty

pregnenolone isobutyrate crs

pregnenolone isobutyrate crs : Zacházejte s výrobkem podle zásad hygieny a bezpečnosti na pracovišti.

Více

saccharin sodium crs

saccharin sodium crs Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Více

cefalexin monohydrate crs

cefalexin monohydrate crs P285 - V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla P304+P341 - PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýc...

Více

domperidone crs

domperidone crs : Zacházejte s výrobkem podle zásad hygieny a bezpečnosti na pracovišti.

Více

betahistine mesilate crs

betahistine mesilate crs Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Více

hyoscine hydrobromide crs

hyoscine hydrobromide crs Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Více