Řešení únavové analýzy na základě MKP dat

Transkript

Řešení únavové analýzy na základě MKP dat
Program PragTic
pro únavovou analýzu výsledků MKP
Jan Papuga 1, Miroslav Španiel1
Abstrakt:
Program PragTic 2 je dlouhodobě vyvíjen pro automatizovanou analýzu únavového poškození
na základě výpočtů provedených pomocí MKP. PragTic je programován v jazyce C/C++
v prostředí Borland C++ Builder v.5.0 a je určen pro platformu Windows. Od jara 2006 je
program volně ke stažení2.
Program původně vznikal na podporu přípravy dizertační práce jednoho z autorů. Proto je
v současné době zaměřen převážně na víceosé metody výpočtu únavového poškození při
složitém vícekanálovém zatěžování. Jeho další rozvoj, co se týče únavových metod, by měl
směřovat k metodám pro vyhodnocení nízkocyklové únavy. Klíčovým proto v budoucnu bude
rozpracování vlivu koncentrátorů napětí na únavu a jejich kvantifikování na MKP modelu.
Touto cestou bude implementován i popis únavového poškození pomocí Wöhlerových křivek.
PragTic je zamýšlen jako program určený především pro zkvalitnění a zjednodušení
výzkumné práce. Oproti komerčním produktům 3 proto implementuje i metody, které jsou
novějšího data. Z porovnání provedeného pro vysokocyklovou oblast únavového poškozování
na velkém souboru dat (více než 250 experimentů s velkým podílem multiaxiálního
zatěžování) vyplývá, že komerčně implementované metody jsou obecně starší a vůči novějším
bohužel nedosahují dostatečné kvality predikce. Využití programu významně urychlilo vývoj
vlastního multiaxiálního vysokocyklového kritéria, které poskytuje na daném souboru dat
vynikající výsledky.
Protože PragTic má v budoucnu sloužit uživatelům různého zaměření, byla velká péče
věnována vývoji procedury pro import MKP dat. Ta byla ve verzi 0.1.2. výrazně přebudována
s cílem zjednodušit náčet informací potřebných pro únavovou analýzu. Zvolená cesta je
založena na načítání formátovaných ASCII výstupů, které lze získat z takřka libovolného
MKP softwaru. Informace, které program vyhodnocuje (popis topologie modelu a výsledky
napětí či deformace v jednotlivých uzlech), jsou ve všech MKP systémech stejné a liší se
pouze mírně ve struktuře užitého ASCII zápisu. Snahou je minimalizovat vázanost na
konkrétní MKP systémy.
Program používá vlastní databázi pro přístup k datům. Jejím základem je rozčlenění
užívaných dat do separátních binárních souborů tak, aby byl zajištěn rychlý přístup
k požadovaným informacím a ty přitom nemusely být trvale v paměti počítače.
Program v současnosti nedisponuje grafickým prohlížečem výsledků. Výsledky je možné
prohlížet v rámci programu či je exportovat jako formátovaný výstup. Případný požadavek na
grafické znázornění výsledků musí být řešen načtením do některého MKP postprocesoru.
1
Ing. Jan Papuga, Ph.D., Ing. Miroslav Španiel, CSc.: ČVUT v Praze, FS, Ústav mechaniky, Technická 4,
166 07 Praha 6. Tel. +420 224 352 561, e-mail: [email protected], [email protected].
2
Stažení programu a více informací k němu na http://www.pragtic.com
3
Na trhu jsou nyní tyto komerční produkty: FemFat, MSC.Fatigue a FE-Fatigue (oba se stejným únavářským
jádrem od firmy Ncode), Fe-Safe, LMS.Virtual Lab Component Fatigue a WinLife.

Podobné dokumenty

kategorie muži

kategorie muži Výsledková listina 1. ročníku stovkařských dozvuků - kategorie muži - finále Rozběh

Více

Čelisti pro zkoušky vysoko-cyklové únavy žáropevných materiálů

Čelisti pro zkoušky vysoko-cyklové únavy žáropevných materiálů CEITEC ÚFM, Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., Žižkova 22, 616 62 Brno

Více

PRAGTIC FATIGUE FREEWARE AND FATLIM DATABASE

PRAGTIC FATIGUE FREEWARE AND FATLIM DATABASE Mechatronics; Technická 4, 166 07 Prague, Czech Republic; Tel.: +420 224 352 561 [email protected]

Více

07-Hlavacek_vypocty_motory

07-Hlavacek_vypocty_motory Vývoj motoru - výpočty 1D - proudění 1D – výpočetní model (GT-Power) Výsledek – doporučení navrhované konfigurace motoru k ověření Průtok vzduchu

Více

Program WCFA 2011

Program WCFA 2011 10.00 10.30 Redistribuce napětí ve vrubech po elastické MKP analýze 10.30 11.00 Přestávka na kávu 11.00 11.45 PragTic před začátkem FADOFFu a poté - informace k dalšímu vývoji 11.45 12.15 Nový typ ...

Více

Vývoj motoru - výpočty

Vývoj motoru - výpočty Škoda Auto, TPC (Technické centrum - agregáty)

Více

Skacel, Kuchar, Hlavacek: Analyzy klikovych hrideli

Skacel, Kuchar, Hlavacek: Analyzy klikovych hrideli v Haighově diagramu, viz obr.5. Haighův diagram hladkého vzorku daného materiálu je v každém uzlu konečněprvkové sítě modifikován na základě lokálního gradientu napětí, povrchové úpravy a drsnosti ...

Více

PDF ke stazení – leták

PDF ke stazení – leták koncentrátor přinášející:

Více