Prezentace L. Habich, Policie ČR

Komentáře

Transkript

Prezentace L. Habich, Policie ČR

SPOLUPRÁCE ŠKOLY, RODINY
A POLICIE V PROBLEMATICE
INTERNETOVÉ KRIMINALITY

,
plk. Mgr. Lukáš Habich
konference 7. června 2011, Senát ČR
PRŮBĚH SEMINÁŘE
 OSNOVA PŘÍSPĚVKU SEMINÁŘE






Úvod do problematiky
Možné způsoby útoků na lidskou důstojnost dětí
Postupy školy a rodiny při zjištění kyberšikany
Řešení prevence
Spolupráce orgánů státní správy v krizovém plánu školy
Projekty zaměřené na prevenci
 CÍL PŘÍSPĚVKU:
 SPOLUPRÁCE RODINY, ŠKOLY A ORGÁNŮ STÁTNÍ
SPRÁVY SPOČÍVAJÍCÍ V ELIMINACI DĚTSKÉ
INTERNETOVÉ KRIMINALITY
ÚVOD

S nárůstem elektronické komunikace se každý rok zvyšuje počet útoků na lidskou
důstojnost.

PROSTŘEDEK ÚTOKU – INTERNET, MOBILNÍ TEL, ATD..

NEJČASTEJŠÍ ÚTOKY – KYBERŠIKANA, KYBERGROOMING, KYBERSTALKING,
SEXTING..

OBĚTÍ KYBERŠIKANY – více než 10% DĚTÍ

ZNALOST PC A MOBILNÍHO TELEFONU

Dle mého názoru mají největší zkušenosti s elektronickou komunikací ti nejmladší,
proto čím více se budou těmto moderním technologiím věnovat, bez znalosti
možných negativních dopadů na jejich lidskou důstojnost, tím bude větší
pravděpodobnost, že se stanou svědky, agresory nebo oběti útoků.

Možné způsoby zneužití ITC
technologií


A) publikace záznamu – videa, zvuku, fotografií, web stránky, blogy, internet. hry,
ankety atd..


B) online komunikace – pomlouvání a ponižování pomocí komunikačních
programů a sociální sítě (instant massager) – LIDE.CZ, FCB, SKYPE,ICQ,SPOLUZACI,TWITTER


C) krádež identity – nabourání do osobního účtu, mazání a zneužití účtu,
manipulace s profily, agresor se vydává za oběť (prostředník) atd.

E) vyloučení z virtuální komunity – heslo a blokace účtu

F) obtěžování (harassment)

G) zasílání nevyžádaných mailů a kódů –př. pornotématika(rodiče, vztahy), viry
pronásledování - kyberstalking
Výhody útoků pomocí ICT
technologií pro útočníka
 anonymita
 velké množství lidí ve virtuálním prostředí
 rozšíření internetu
 snadná dostupnost (fotoaparát a internet v mobilních




telefonech,...)
důvěřivost a neopatrnost lidí (komu byste sdělili své
rodné číslo a osobní údaje?)
útočník už nemusí mít převahu nad svou obětí
rychlý rozvoj moderních technologií a nedostatečná
prevence
neznalost možných negativních dopadů
POJMY ÚTOKŮ NA LIDSKOU DŮSTOJNOST POMOCÍ
EL. PROSTŘEDKŮ
 ŠIKANA – je to sociálně – patologický jev, dlouhodobě, opakující se

psychické či fyzické útoky na
jednotlivce či skupinu s cílem mu ublíţit
 KYBERŠIKANA – šikanování pomocí elektrotechnických prostředků


ROZDÍL od šikany: anonymitu, psychický útok, stačí jednorázově, výskyt (ne jen třída), proměně agresora, proměnou
oběti, není úniku, kontrola, časové určení
 STALKING – („STOPOVÁNÍ, LOVENÍ“) pronásledování, opakované stupňující obtěţování osob

prostřednictvím maily, dopisy, telefon atd.., prostřednictvím výhruţek, které mohou

přejít k agresi a ničení majetku (vymezen v trestním zákoníku § 354 – nebezpečné

pronásledování)
 KYBERSTALKING – zneužívání internetu, mobilních telefonů s cílem získat kontakt s osobou
 KYBERGROOMING – ( „KYBERKRÁŠLENÍ“) zmanipulování osoby přes el. prostředek s cílem sjednat osobní

schůzku (POKUD SE NADAŘÍ, PŘECHÁZÍ V KYBERŠIKANU ČI KYBERSTALKING)
 SEXTING – („SEX plus TEXTOVÁNÍ“) rozesílání foto, mailů atd, s erotickým podtextem
 HAPPY SLAPPING
(„VESELÉ FACKOVÁNÍ“) fyzické napadení osoby pro zábavu
DOPADY ÚTOKŮ
 Uvedené útoky mohou přivodit velmi závažné fyzické, sociální i
psychické problémy. Jedná se o stres a vážné depresivní
symptomy. Děti odmítají chodit do školy, straní se kamarádů,
neboť zažívají pocit trapnosti, studu a hanby. Tyto depresivní
pocity můžou v extremních případech dovést oběť až
k sebevraždě. V zavažných případech se dítě může stát obětí
trestného činu.

http://i.iinfo.cz/rs2/682/deprese.jpg
MOŽNÉ ZPŮSOBY ŠIKANÓZNÍHO
JEDNÁNÍ
PROTISPOLEČENSKÉJEDNÁNÍ
ŠKÁDLENÍ
PROTIPRÁVNÍJEDNÁNÍ
SPRÁVNÍDELIKT
(př.přestupek)
ŠIKANA
TRESTNÝČIN
TRESTNÝČIN
- legracepromě,
aleiproněj
- pokudtopřeženu,
následujeomluva
*
- legracejenproněja
okolí
- neomlouváse
- svéjednáníopakuje
astupňuje
OBECNÉ
ZNAKY
OSOBA
STARŠÍ15LET
FYZICKÁ
OSOBA
PŘÍČETNÁ
TYPOVÉZNAKY
NAPLNĚNÉ
ZNAKY
SKUTKOVÉPODSTATYPŘ
UVEDENÉVEZVL.ČÁSTI
PŘ.Z.
OBECNÉ
ZNAKY
OSOBASTARŠÍ
15LET
FYZICKÁ
OSOBA
PŘÍČETNÁ
TYPOVÉZNAKY
NAPLNĚNÉ
ZNAKY
SKUTKOVÉPODSTATYTČ
UVEDENÉVEZVL.ČÁSTI
TrZ
ČINJINAKTRESTNÝ
OBECNÉ
ZNAKY
OSOBAMLADŠÍ
15LET
FYZICKÁ
OSOBA
PŘÍČETNÁ
TYPOVÉZNAKY
NAPLŇENÉZNAKY
SKUTKOVÉPODSTATYTČ
UVEDENÉVEZVL.ČÁSTI
TrZ
PROVINĚNÍ
OBECNÉ
ZNAKY
*McihaKl oálřs,pecaisiltanadětskouškianu
ZVYŠUJESEŠKODLIVÉ
JEDNÁNÍ
MLADISTVÍ
OD15DO18
LET
FYZICKÁOSOBA
PŘÍČETNÁ
TYPOVÉZNAKY
NAPLŇENÉZNAKY
SKUTKOVÉPODSTATY
TČUVEDENÉVEZVL.ČÁSTI
TrZ
NASTAL PROBLÉM CO DĚLAT?
 Otázky ? ? ?
 Co se přesně stalo?
 Koho všeho se případ týká?
 O jak závažný útok nebo útoky jde?
Možné postupy školy v případě zjištění
kyberšikany

1. Zjištění všech skutečností související s útoky - ! Vyhledat všechny agresory útoku !

2. Ochrana oběti – př. psycholog

3. Zjistit příčinu narušení klima třídy

4. Zajištění všech důkazů – obrázky (print screen), texty, maily, rozhovor mezi účastníky, motiv..
NIC NEZAMLČET !



5. Spolupráce a podpora pracovníků st. správy – PČR, OSPOD, SZ psycholog, spec. pedagog, soud,
Probační a mediační služba, Krajský úřad (Městský) úřad
„ § 61 z.č. 273/2008 Sb. „ Policie ČR je oprávněna požadovat potřebné vysvětlení od osoby, která
může přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení trestného činu či přestupku a jeho
pachatele“. O podání vysvětlení sepíše policejní orgán úřední záznam.

6. Informace rodičům – vysvětlení situace , v prvotní fázi nevystavovat rodiče „face to face“

7. Nahlášení závadovému materiálu správci sítě či využití tzv. HORKÉ LINKY

8. Komunikace dané problematiky s ostatními školami



Možné postupy školy v případě zjištění
kyberšikany

9. SPRAVEDLIVÝ A RYCHLÝ TREST


A) u méně závažné formy kyberšikany tzv. „alternativní školní tresty“ př.
přednáška na téma kyberšikana, preventivní nástěnka atd..

B) závaznější forma – výchovné opatření ( § 31 z.č. 561/2004 Sb. Školský zákon)







Napomenutí
Důtka třídního učitele
Důtka ředitele
Snížená známka z chování
Převedení do jiné třídy
Podmíněné vyloučení ze školy nebo školského zařízení a
Vyloučení ze školy nebo ze školského zařízení




Ve vyjímečných případech může ředitel školy:
→doporučit rodičům umístění do pobytového oddělení SVP, případně do diagnostického zařízení
→podat návrh na OSPOD zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření
nebo ústavní výchovy
Možné postupy školy v případě zjištění
kyberšikany
Soud pro
mládež
Správní orgán

C) Nejzávaznější formy

D

Dítě mladší 15 let:
Dítě mladší 15 let

– lze uložit opatření na návrh SZ
- není trestně odpovědné (ODLOŽENÍ VĚCI)

(nebylo – li řízení zahájeno na návrh SZ

může soud pro mládež zahájit i bez návrhu)

Druhy opatření:
Trestný čin, provinění, čin
jinak trestný
a) Výchovná povinnost
b) Výchovné omezení
c) Napomenutí s výstrahou
d) Zařízení terapeutického, psychologického

nebo jiného vhodného výchovného programu

ve středisku výchovné péče
e) Dohled probačního úředníka
f) Ochranná výchova
Přestupkové jednání –
§ 49, § 50 z.č. 200/1990 Sb.
Možné postupy školy v případě zjištění
kyberšikany
Soud pro
mládež
Správní orgán

C) Nejzávaznější formy

D

Mladistvý 15 – 18 let:

- vyšetřování provádí proškolené osoby
dle § 11 odst. z.č. 200/ 1990 Sb.

s mládeží ve spolupráci s OSPOD a Probační
Sankce – napomenutí, pokuta

a mediační službou

Druhy opatření:
a)
Výchovná opatření – dohled probačního úředníka, probační program, výchovné povinnosti,
Trestný čin, provinění, čin
jinak trestný
Přestupkové jednání –
§ 49, § 50 z.č. 200/1990 Sb.
Mladistvý 15 – 18 let:
zákaz činnosti, propadnutí věci
výchovné omezení, napomenutí s výstrahou
b)
Ochranné opatření – ochranné léčení, zabezpečovací detence, zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty a
ochranná výchova)
c) Trestní opatření – obecně prospěšné práce, peněţité opatření, peněţité opatření s podmíněným
odkladem výkonu, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, zákaz činnosti, vyhoštění, domácí
vězení, zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, odnětí svobody podmíněně odloţené
na zkušební dobu („podmíněné odsouzení“), odnětí svobody podmíněně odloţené na zkušební dobu s
dohledem, odnětí svobody nepodmíněně
Možné postupy školy v případě zjištění
kyberšikany
9. SPRAVEDLIVÝ A RYCHLÝ TREST

Vyrozumět OSPOD :

Při podezření ze spáchání provinění či trestného činu, nebo děti které vedou zahálčivý nebo
nemravný život, zejména v tom, že zanedbávají povinnou školní docházku, nebo
opakovaně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití

Na dětech na kterých byl spáchán trestný čin či provinění (i podezření) – ohrožující život a
zdraví, lidská důstojnost, mravní vývoj nebo jmění

Děti které jsou ohrožovány násilím mezi dalšími fyzickými osobami

POZOR na trestný čin neoznámení trestného činu § 368/2009 Sb. Tr. z. („kdokoliv
neoznámí“)
Možné postupy rodičů v případě zjištění
kyberšikany
1. Podpora bezpečí – vzájemná komunikace o problémech a potřebách dítěte
2. Zodpovězení na otázky – co se stalo, kdo to spáchal, jak to začalo atd..
3. Nezakazujte striktně dítěti přístup na sociální sítě a komunikační programy – „ všechno zakázané
nejlépe chutná“ , vyloučení z komunity !
4. Kontaktujte rodiče agresora, popřípadě učitele ve škole – cílem je najít společné řešení
5. Kontaktujte Horkou linku, Linku bezpečí, poskytovatele internetové služby – odstranění
nevhodného materiálu
6. V závažných případech kontaktujte Policii ČR – podezření ze spáchání protiprávního jednání
(trestný čin, přestupek)
7. Hovořte o dané problematice s ostatními rodiči
8. Zamezení agresorovi v tvrdém a rychlém trestu
9. Zúčastněte se pravidelných školních schůzek a seminářů ve škole
ŘEŠENÍ PREVENCE

Co může dělat škola?

A) VYTVÁŘET PODVĚDOMÍ – ŢÁCI, RODIČE, UČITELE STANOVIT JASNOU DEFINICI

B) PRAVIDLA CHOVÁNÍ A RESPEKT – ŠKOLA VYTVOŘIT PRAVIDLA A

VŠICHNI JE RESPEKTOVAT (PŘ. ZÁKAZ MOBILŮ A SOC. SÍTÍ VE ŠKOLE –

prevence blokace stránek)
POKYN MŠMT VE VĚSTNÍKŮ 1/2009 – VIZ. – VYTVOŘENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU a
krizového plánu

C) URČIT ODPOVĚDNOU OSOBU ZA KYBERŠIKANU

D) POMOC OD OSTATNÍCH ST. ORGÁNŮ – POLICIE, PSYCHOLOGOVÉ,




OSPOD, SPECIÁLNÍ PEDAGOG ATD.
E) NOVÉ METODY VÝUKY S CÍLEM E-BEZPEČNOSTI A KOMUNIKACE -
(INTEGRACE DO VÝUKY)
F) VZDĚLÁVÁNÍ RODIČŮ A PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
ŘEŠENÍ PREVENCE


Co může dělat UČITEL?
A) ZLEPŠOVAT KLIMA TŘÍDY – BEZPEČNOST VE TŘÍDĚ (VYUŢITÍ
SKUPINOVÝCH PROGRAMŮ)


SCHÉMA STUPŇŮ ŠIKANY – VIZ ..\Přehled stupňů školní šikany a její
projevy.docx

B) POZITIVNÍ EVALUAČNÍ VAZBY – PŘ.
Líbí se mi na tobě, ţe nepomlouváš,“ je sice myšlené pozitivně, ale
negativně formulované. Lepší by bylo: „Líbí se mi na tobě, ţe umíš udrţet
tajemství.“(WWW.SAFERINTERNET.CZ)





C) DOBRÝ VZTAH UČITEL X ŢÁK

D) VČAS SI VŠIMNOUT PROBLÉMU – včasný zásah můţe problém vyřešit
(ŠIKANA – 5 STÁDIÍ)
ŘEŠENÍ PREVENCE
 Co může dělat UČITEL?

JAK SI VŠIMNOUT?


A) ZŘÍDIT SCHRÁNKU DŮVĚRY – EMAIL, SCHRÁNKA (ANONYMNÍ)
B) ZHORŠENÍ ATMOSFÉRY VE TŘÍDĚ
C) VŠÍMAT SI ROZPADY PŘÁTELSTVÍ
D) BĚHEM NĚJAKÉ AKCE SE UKÁŢE KDO JE OUT

ČEHO SI VŠIMNOUT?

ZDRAVOTNÍ POTÍŢE – HUBNUTÍ
PSYCHICKÉ PROBLÉMY
NECHUŤ CHODIT DO ŠKOLY
ZRÁCENÍ OSOBNÍCH VĚCÍ – dítěti mizí jeho oblíbené hračky








NEGATIVNÍ STRÁNKA
- ZLEHČOVÁNÍ SITUACE – SNAŢÍ SE PROBLÉM SMÉST ZE STOLU
- „V NAŠÍ ŠKOLE ŠIKANA NENÍ“
NAVRHOVANÉ PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

ŠKOLENÍ ŢÁKŮ, UČITELŮ, RODIČŮ, OČTŘ

ŢÁCI – UČITELE, PIS PČR, OSPOD, SPEC. PEDAG.

UČITELE – SEMINÁŘE, KRIZOVÝ PLÁN

RODIČE – problém – NÁVRH : ZŘÍDIT CHAT POMOCÍ KVALIFIKOVANÉHO
PRACOVNÍKA NA KÚ NEBO LINKA BEZPEČÍ , UČITELE ROD. SDRUŢENÍ,

POLICIE – METODICKÝ POKYN PRO POLICII ČR, VZDĚLÁVACÍ KURZY

PRO POLICII ČR, ZAHRNUTÍ DO VÝUKY ZOP
Na těchto internetových stránkách získáte
důležité informace:
 Centrum prevence rizikové virtuální komunikace







(www.prvok.)upol.cz
Projekt E-Bezpečí (http://www.e-bezpeci.cz/bezpeci.cz)
Poradna E-Bezpečí (www.napisnam.cz)
SaferInternet (www.)saferinternet.cz
E-Nebezpečí pro učitele (http://www.e-nebezpeci.cz/nebezpeci.cz)
Kybergrooming (www.kybergrooming.cz)
Seznam se bezpečně (www.seznamsebezpecne.cz)
Minimalizace šikany (www.minimalizacesikany.cz)
Děkuji za pozornost
plk. Mgr. Lukáš Habich

Vedoucí vnitřního oddělení Vyšší policejní školy MV v Jihlavě

Učitel předmětu Trestně-právní vztahy a Základy práva
Kontakty:
tel: 725047488
e-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

kyberšikana

kyberšikana agresor se vydává za přítele a umí rozpoznat potřeby dítěte (př. dobití telefonní karty, čímž dostává kontakt na oběť, zaslání plyšové hračky na adresu oběti apod.), za pár dní dovede získat co nej...

Více