11. kvetna 2010: Permutace

Transkript

11. kvetna 2010: Permutace
Permutačnı́ grupy
Cykly a transpozice
Aplikace
Permutace
Rostislav Horčı́k: Y01DMA
11. května 2010: Permutace
1/17
Permutačnı́ grupy
Cykly a transpozice
Aplikace
Motivace
Permutace jsou důležitou částı́ matematiky viz použitı́ v
pravděpodobnosti, algebře (např. determinanty) a mnoho
dalšı́ch.
Jsou zásadnı́ také pro kryptografii viz např. monoalfabetické a
polyalfabetické šifry, enigma.
Pomocı́ permutacı́ lze vydělat penı́ze viz pan Samuel Loyd.
Samuel Loyd a jeho hlavolam “15-ka”
1000$ tomu, kdo najde řešenı́:
1
5
9
13
2
6
10
15
3
7
11
14
4
8
12
Rostislav Horčı́k: Y01DMA
→
1
5
9
13
2
6
10
14
3
7
11
15
11. května 2010: Permutace
4
8
12
2/17
Permutačnı́ grupy
Cykly a transpozice
Aplikace
Definice
Necht’ n = {1, 2, 3, . . . , n} a Sn je množina všech bijekcı́ z n do n.
Pak Sn tvořı́ grupu (Sn , ·, −1 , id) s operacı́ skládánı́ funkcı́ · a
neutrálnı́m prvkem id. Grupa Sn se nazývá grupa permutacı́ (nebo
také symetrická grupa).
Konvence
Permutace budeme skládat zleva do prava, tj. f · g = g ◦ f .
Obraz prvku x permutacı́ f značı́me xf , tj. xf = f (x).
Permutaci f ∈ Sn zapisujeme takto:
1 2 ··· n
1f 2f · · · nf
Rostislav Horčı́k: Y01DMA
11. května 2010: Permutace
3/17
Permutačnı́ grupy
Cykly a transpozice
Aplikace
Přı́klad
Mějme f , g ∈ S4 definované:
1 2 3 4
f =
,
2 4 1 3
Pak
1 2 3
f ·g =
2 1 3
2 4
−1
f
=
1 2
1 2 3 4
g=
3 2 4 1
4
1 2 3 4
6= g · f =
4
1 4 3 2
1 3
1 2 3 4
=
3 4
3 1 4 2
Rostislav Horčı́k: Y01DMA
11. května 2010: Permutace
4/17
Permutačnı́ grupy
Cykly a transpozice
Aplikace
Definice
Mějme r různých prvků x1 , . . . , xr ∈ n. Pak r -cyklus (x1 x2 · · · xr )
je permutace z Sn , která zobrazuje x1 7→ x2 , x2 7→ x3 , . . . ,
xr −1 7→ xr , xr 7→ x1 a fixuje ostatnı́ prvky z n.
2-cykly se také nazývajı́ transpozice.
Přı́klad
Uvažujme permutačnı́ grupu S5 . Pak např. 3-cyklus (1 5 2) je
následujı́cı́ permutace z S5 :
1 2 3 4 5
5 1 3 4 2
Každý 1-cyklus je identická permutace id.
Rostislav Horčı́k: Y01DMA
11. května 2010: Permutace
5/17
Permutačnı́ grupy
Cykly a transpozice
Aplikace
Definice
Dva r -cykly (x1 x2 · · · xr ) a (y1 y2 · · · yr ) se nazývajı́ disjunktnı́,
pokud
{x1 , x2 , . . . , xr } ∩ {y1 , y2 , . . . , yr } = ∅ .
Věta
Každá permutace se dá vyjádřit jako součin disjunktnı́ch cyklů.
Přı́klad
1 2 3 4 5 6 7 8
= (1 2 4 5) · (3) · (6) · (7 8) =
2 4 3 5 1 6 8 7
= (1 2 4 5) · (7 8)
Rostislav Horčı́k: Y01DMA
11. května 2010: Permutace
6/17
Permutačnı́ grupy
Cykly a transpozice
Aplikace
Přı́klad
Stejná metoda funguje i na výpočet součinu cyklů.
(1 4 5) · (4 6) · (6 4 7) · (3 7) = (1 4 5) · (3 7 6)
Tvrzenı́
Mějme r -cyklus (x1 x2 · · · xr ). Pak
(x1 x2 · · · xr )−1 = (xr xr −1 · · · x1 ).
Přı́klad
((1 2 4 5) · (7 8) · (3 6))−1 = (3 6)−1 · (7 8)−1 · (1 2 4 5)−1
= (6 3) · (8 7) · (5 4 2 1)
= (3 6) · (7 8) · (1 5 4 2)
Rostislav Horčı́k: Y01DMA
11. května 2010: Permutace
7/17
Permutačnı́ grupy
Cykly a transpozice
Aplikace
Tvrzenı́
Disjuntnı́ cykly komutujı́, tj. f · g = g · f pro disjunktnı́ cykly f , g .
Tvrzenı́
Řád r -cyklu (x1 x2 · · · xr ) je r .
Přı́klad
Např. (1 4 5)3 = (1 4 5) · (1 4 5) · (1 4 5) = id.
Věta
Necht’ f je permutace a f = f1 · f2 · · · fk je jejı́ rozklad na součin
disjunktnı́ch cyklů. Pak řád f je nejmenšı́ společný násobek řádů f1
až fk .
Rostislav Horčı́k: Y01DMA
11. května 2010: Permutace
8/17
Permutačnı́ grupy
Cykly a transpozice
Aplikace
Přı́klad
1 2 3 4 5 6 7 8
Spočtěte řád f =
∈ S8 .
2 4 6 5 1 3 8 7
Máme f = (1 2 4 5) · (7 8) · (3 6). Řád f je tedy lcm(4, 2, 2) = 4.
Rostislav Horčı́k: Y01DMA
11. května 2010: Permutace
9/17
Permutačnı́ grupy
Cykly a transpozice
Aplikace
Věta
Každá permutace lze vyjádřit jako součin transpozic.
Důkaz
Cyklus (x1 x2 · · · xr ) lze vyjádřit jako
(x1 x2 ) · (x1 x3 ) · (x1 x4 ) · · · (x1 xr ).
Přı́klad
f = (1 2 4 5) · (7 8) · (3 6) = (1 2) · (1 4) · (1 5) · (7 8) · (3 6).
Rostislav Horčı́k: Y01DMA
11. května 2010: Permutace
10/17
Permutačnı́ grupy
Cykly a transpozice
Aplikace
Definice
Transpozici tvaru (i i + 1) budeme nazývat sousednı́ transpozice.
Věta
Každou permutaci lze vyjádřit jako součin sousednı́ch transpozic.
Důkaz
Pro i < j platı́ (i j) = σ · (j − 1 j) · σ −1 , kde
σ = (i i + 1) · (i + 1 i + 2) · · · (j − 2 j − 1).
Přı́klad
Vyjádřete transpozici (3 7) ∈ S8 jako součin sousednı́ch transpozic.
Máme σ = (3 4) · (4 5) · (5 6). Pak
(3 7) = (3 4) · (4 5) · (5 6) · (6 7) · (5 6) · (4 5) · (3 4) .
Rostislav Horčı́k: Y01DMA
11. května 2010: Permutace
11/17
Permutačnı́ grupy
Cykly a transpozice
Aplikace
Definice
Permutaci f nazveme lichou (sudou), pokud lze vyjádřit jako
součin lichého (sudého) počtu transpozic.
Lemma
Identická permutace id je sudá (a ne lichá).
Věta
Každá permutace je bud’ lichá nebo sudá (nikdy ne obojı́). Tj.
liché permutace jdou vyjádřit pouze jako součin lichého počtu
transpozic a sudé permutace sudého počtu.
Rostislav Horčı́k: Y01DMA
11. května 2010: Permutace
12/17
Permutačnı́ grupy
Cykly a transpozice
Aplikace
Definice
Definujme zobrazenı́ s : Sn → Z2 vztahem:
(
0 pokud je f sudá,
s(f ) =
1 pokud je f lichá.
Věta
Necht’ f , g ∈ Sn . Pak s(f · g ) = s(f ) + s(g ), tj. s je
homomorfismus grup.
Rostislav Horčı́k: Y01DMA
11. května 2010: Permutace
13/17
Permutačnı́ grupy
Cykly a transpozice
Aplikace
15-ka
1
5
9
13
2
6
10
15
3
7
11
14
4
8
12
→
1
5
9
13
2
6
10
14
3
7
11
15
4
8
12
Zadaný stav se lišı́ o jednu transpozici. K řešenı́ je tedy potřeba
lichá permutace. Naopak na to aby se prázdné polı́čko vrátilo zpět
na svoji pozici je potřeba sudá permutace.
Pan Loyd prodal mnoho svých 15-tek, aniž by musel někomu
vyplatit slı́benou odměnu, protože řešenı́ prostě neexistuje.
Rostislav Horčı́k: Y01DMA
11. května 2010: Permutace
14/17
Permutačnı́ grupy
Cykly a transpozice
Aplikace
Enigma
Enigma je šifrovacı́ přı́stroj použı́vajı́cı́ symetrickou
polyalfabetickou šifru. Chod přı́stroje je určen:
3 rotory — permutace %1 , %2 , %3 , počátečnı́ nastavenı́ a
nastavenı́ zarážek,
Plug board — součin disjunktnı́ch transpozic τ ,
Reflektor — součin disjunktnı́ch transpozic %,
Pak j-té pı́smeno zprávy je šifrováno permutacı́:
j = τ · (σ i1 · %1 · σ −i1 ) · (σ i2 · %2 · σ −i2 ) · (σ i3 · %3 · σ −i3 )·
−i3
−i2
−i1
· % · (σ i3 · %−1
) · (σ i2 · %−1
) · (σ i1 · %−1
)·τ,
3 ·σ
2 ·σ
1 ·σ
kde σ = (ABCD · · · Z ) a i1 , i2 , i3 závisı́ na j a nastavenı́ rotorů.
Rostislav Horčı́k: Y01DMA
11. května 2010: Permutace
15/17
Permutačnı́ grupy
Cykly a transpozice
Aplikace
Rostislav Horčı́k: Y01DMA
11. května 2010: Permutace
16/17
Permutačnı́ grupy
Cykly a transpozice
Aplikace
UPOZORNĚNÍ!
Oficiálnı́ stránky předmětu:
http://cs.cas.cz/∼horcik
1
Požadavky na zápočet
2
Průběh zkoušek
3
Studijnı́ materiály (skripta a errata skript, sbı́rka přı́kladů a
jejı́ errata)
4
Vzorky testů a pı́semné zkoušky
5
Handouts z přednášek
Rostislav Horčı́k: Y01DMA
11. května 2010: Permutace
17/17

Podobné dokumenty

příklady

příklady Schödingerův, Heisenbergův, Diracův obraz Mějme systém popsaný Hamiltoniánem Ĥ, který lze rozložit na část Ĥ0 nezávisejı́cı́ na čase a na časově závislou poruchu ĤI : Ĥ(t) = Ĥ...

Více

Matice

Matice Důkaz: P ∼ E a stejné kroky eliminace použijeme na (P | B), tj.: (P | B) = (P | P ⋅ A) ∼ (E | X) = P−1 (P | P ⋅ A) = (E | A), takže A ∼ B. Věta: Násobı́me-li matici A jakoukoli regulárnı́ ma...

Více

E - Katedra optiky

E - Katedra optiky sin(kx a) = sin(ky a) = sin(kz a) = 0 nx π ny π nz π ; ky = ; kz = a a a dnx dny dnz ≡ d3n · · · infinitezimálnı́ počet řešenı́

Více

Kombinatorika

Kombinatorika K dalšı́mu rozvoji přispěl G. Leibniz, kterému vděčı́me za slovo kombinatorika. J. Bernoulli použil kombinatoriku v teorii pravděpodobnosti. L. Euler je zakladatelem matematických metod vy...

Více

Matematická logika

Matematická logika symbolem 0. L-struktura je např. dvojice hA, J−Ki, kde A = {a, b, c, d}, J0K = c, JHK = {(a, b), (a, c), (b, c), (c, d), (d, a), (d, b)}.

Více

Doporucene denni davky (DDD) vitamin" a mineralnich

Doporucene denni davky (DDD) vitamin" a mineralnich Doporucene denni davky vitaminu a mineralnich latek se vztahuji na celkovy denni pifjcm vitaminu a mineralnich latek. Za zdroj vitaminu a mineralnich latek lze povazovat dopliiky stravy s obsahem a...

Více

Bezdrátové síte

Bezdrátové síte většı́ šı́řka pásma, většı́ počet kanálů, při přibližně dvojnásobné frekvenci se data přenášejı́ cca dvakrát rychleji Beam-forming: počı́tá s tı́m, že signál se odrážı́ od...

Více