VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 LEICA GALLERY PRAGUE o.p.s.

Transkript

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 LEICA GALLERY PRAGUE o.p.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
LEICA GALLERY PRAGUE o.p.s.
OBSAH:
1.
Základní údaje společnosti
2.
Organizační struktura společnosti
3.
Cíle a poslání společnosti
4.
Přehled aktivit Leica Gallery Prague o.p.s.
4.1. Výstavy v kamenných prostorách na Praze 1
4.2. Výstavy v jiných prostorách a institucích na území ČR
4.3. Výstavy a prezentace v zahraničí
4.4. Odborné přednášky a besedy v kamenných prostorách na Praze 1
4.5. Workshopy
4.6. Nakladatelská činnost
5.
Sponzoři a partneři Leica Gallery Prague o.p.s.
6.
Finanční zpráva
7.
Zpráva auditora
Výroční zpráva 2013 LEICA GALLERY PRAGUE o.p.s.
2
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI
LEICA GALLERY PRAGUE o.p.s.
Obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném
Krajským soudem v Praze, oddíl O, vložka 724
Sídlo společnosti: Školská 28, 110 00 Praha 1, Česká republika
IČ: 24668460
DIČ: CZ24668460
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, číslo účtu: 91619/5500
Telefon: +420 222 211 567
www.lgp.cz
e-mail: [email protected]
2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI
STATUTÁRNÍ ORGÁN:
Ředitelka:
Ing. Milena Dubská
SPRÁVNÍ RADA (SR):
Předseda SR:
Místopředsedkyně SR:
Člen SR:
Ing. Petr Dvořák
Zuzana Rašková
Mgr. Vratislav Urbášek
DOZORČÍ RADA (DR):
Člen DR:
Člen DR:
Člen DR:
Milena Foukalová
MUDr. Dagmar Smetková
Ing. Marek Votlučka
ZAMĚSTNANCI SPOLEČNOSTI:
Manažerka pro prodej
a zahraniční aktivity galerie: Bc. Pavlína Pořízková
Manažerka galerie:
Mgr. Nina Zemanová, ode dne 25. 7. 2013 na mateřské dovolené
Mgr. Táňa Šedová, nástup k 1. 8. 2013
Galerijní kavárna:
Bc. Iveta Novotná
Hana Kuncová
Výroční zpráva 2013 LEICA GALLERY PRAGUE o.p.s.
3
3. CÍLE A POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI
LEICA GALLERY PRAGUE, český člen nadnárodní skupiny galerií LEICA, ve svém výstavním programu pravidelně představuje české veřejnosti jak tvorbu zahraničních autorů, tak tvůrců českých.
Dramaturgickou osou prezentovaných výstav je špičková kvalita, kvalitně a různorodě vedený kurátorský výběr představovaných cyklů, často s přesahem do dalších uměleckých a vědních disciplín, či s kritickým pohledem na dané téma. Cílovou skupinou dramaturgie LEICA GALLERY PRAGUE je široké spektrum návštěvníků: milovníci fotografie nebo výtvarného umění obecně, amatéři
i profesionálové, lidé zabývající se fotografií aktivně, teoreticky či nakladatelsky, studenti umění
a fotografie, místní (Praha, turisté z celé ČR) i návštěvníci ze zahraničí.
Svou činností galerie rozvíjí dialog mezi českými a zahraničními fotografy a institucemi. Dramaturgie
je zaměřena na vyvážený poměr zahraničních i českých autorů, zachování rozmanitosti, prezentaci
významných osobností a projektů, které dosud v České republice nejsou známy širokému publiku,
nicméně které mají respekt odborné veřejnosti. LEICA GALLERY PRAGUE spojuje úctu
k hodnotám a tradici s otevřeností novým trendům v české i zahraniční fotografii.
LEICA GALLERY PRAGUE je respektovanou platformou pro pravidelné diskuse, odborné přednášky a místem setkávání a hlubšího poznávání osobností špičkových fotografů a jejich tvorby. Tvůrčí
dílny a workshopy pro všechny věkové kategorie oslovují především nejmladší generaci. Prodejna
knih umožňuje návštěvníkům seznámení s českou i zahraniční fotografickou knižní produkcí. Tradicí se zde stává představování nových fotografických publikací českých nakladatelů formou přednášek a besed s autory a nakladateli.
Personálně je chod galerie a její náročná dramaturgie zajištěna jednak z řad stálých zaměstnanců,
jednak z řad externích odborníků. Pro svoje vysoká kritéria na kvalitu spolupracuje LEICA GALLERY
PRAGUE s řadou renomovaných a respektovaných odborníků v oblasti fotografie a umění, s kurátory či teoretiky. Vzhledem k tomu, že galerie pravidelně prezentuje i díla zahraničních umělců,
spolupracuje i s řadou zahraničních kurátorů a odborníků. Díky členství v prestižní nadnárodní
galerijní síti galerií LEICA je kromě ředitelů jednotlivých galerií, naším nejvýznamnějším partnerem
v zahraničí paní Karin Rehn-Kaufmann a paní Tina Wiesner.
LEICA GALLERY PRAGUE svojí celoroční činností předkládá nejširšímu publiku a milovníkům fotografie celistvou kulturní nabídku, obvyklou ve vyspělých světových metropolích a napomáhá tak
propagaci České republiky na mezinárodní kulturní mapě.
Výroční zpráva 2013 LEICA GALLERY PRAGUE o.p.s.
4
Působení LEICA GALLERY PRAGUE se dá souborně shrnout do následujících bodů:
•
provozování informačního centra v oblasti fotografie, v plném slova smyslu,
•
provozování knihovny a specializovaného knihkupectví fotografických publikací,
•
organizace diskusních panelů a přednášek spojených s aktuálními výstavami, fotografickými
trendy či významnými osobnostmi české i světové fotografie,
•
organizace dětských programů během výstav,
•
mezinárodní prezentace českých fotografů,
•
vydávání neperiodických publikací (např. katalogy, informační brožury, letáky, knihy),
•
zajištění, podpora a organizace odborných kurzů, školení, workshopů a jiných vzdělávacích
akcí,
•
zajištění, podpora a organizace výstav, veletrhů, přehlídek a odborných akcí,
•
zajištění, podpora a organizace kulturních a společenských akcí,
spolupráce s jinými fyzickými a právnickými osobami při zajišťování činnosti v rozsahu
vymezeném posláním Společnosti.
Zahájení výstavy fotografa MAGNUM Photos J. A. Sobola
Výstava fotografa MAGNUM Photos Elliotta Erwitta
Galerijní kavárna s knihkupectvím
Beseda s Tonem Stanem
Výroční zpráva 2013 LEICA GALLERY PRAGUE o.p.s.
5
4. PŘEHLED AKTIVIT LEICA GALLERY PRAGUE o.p.s.
4.1. VÝSTAVY V KAMENNÝCH PROSTORÁCH NA PRAZE 1
FRAME012
Přehlídka vítězných prací mezinárodní fotografické soutěže
11. 1. – 10. 2. 2013
Návštěvnost: 766 osob
Leica Gallery Prague představila na začátku roku 2013 práce vítězů a finalistů mezinárodní fotografické soutěže FRAME012. Soutěže, která je každoročně otevřena pro mladé profesionály a studenty fotografických škol
z České republiky, Polska, Slovenska a Maďarska, se letos zúčastnilo celkem 101 fotografů ze tří
zemí s celkovým počtem 130 prací.
Mezinárodní odborná porota pracovala ve složení:
•
Maja Dabrowska (PL), editor Poncz magazine,
•
Bohunka Koklesová (SK), teoretička umění a kurátorka,
•
Thomas Licek (AT), ředitel měsíce fotografie ve Vídni,
•
Evžen Sobek (CZ), fotograf a pedagog,
•
Vendula Tůmová (CZ), kurátorka a teoretička umění.
Na slavnostní vernisáži výstavy převzali v LEICA GALLERY PRAGUE svá ocenění nejen vítězové
soutěže, ale již tradičně byla udělena i speciální cena LEICA GALLERY PRAGUE, kterou každoročně
uděluje ředitelka galerie Míla Dubská. Tato cena je spojena s finanční podporou další tvorby oceněného umělce a prezentací jeho fotografické tvorby na galerijním webu.
Oficiální výsledky FRAME012:
1. cena: Vendula Knopová (CZ), „Interpretujeme“
2. cena: Martin Novák a Tomáš Lumpe (CZ), „Dual authenticity“
3. cena: Zuzana Pustaiová (SK), „Trivial stories – Trip to mountains“
finalisté: Michaela Čejková (CZ), „Forestmades“
Štěpánka Paseková (CZ), „To my grandparents“
Daniel Peschl (SK), „To the mountains“
Cena LEICA GALLERY PRAGUE: Michaela Pospíšilová Králová (CZ), „In between time“
Výroční zpráva 2013 LEICA GALLERY PRAGUE o.p.s.
6
EVA FUKOVÁ: PÁBENÍ
15. 2. – 14. 4. 2013
Kurátor výstavy: Aleš Kisil
Návštěvnost: 1761 osob
Výstava Pábení byla kapesní retrospektivou tvorby této legendární fotografky. Eva Fuková svým dílem a jeho významem patří mezi hrstku zakladatelských a průkopnických osobností české fotografie. Silná poválečná
generace českých fotografů (Fuková, Reichmann, Medková ad.), kterou lze nazývat druhou fotografickou modernou, pozměnila vnímání fotografie jako média. Otevřela cestu, možnosti a přístupy
k tvorbě stovkám a tisícům dalších fotografů. A to nejen ve fotografii ale i ve výtvarném umění
obecně.
Výběr více jak pěti desítek fotografií byl soustředěn vesměs na dvě tvůrčí etapy této umělkyně –
fotografie vzniklé v Čechách a na cestách po Evropě v letech 1951–1964 a dále na cyklus newyorských fotografií (s důrazem na sérii vzniklou během krátkého pobytu v New Yorku v roce 1964).
U příležitosti výstavy vydala LEICA GALLERY PRAGUE monografii Evy Fukové, viz. Kapitola 4.6..
TONO STANO: MOJE BARVY
19. 4. – 16. 6. 2013
Kurátor výstavy: Tono Stano
Doprovodný text: Jáchym Topol
Návštěvnost: 2498 osob
Jeden z nejuznávanějších současných fotografů česko-slovenské scény
Tono Stano se proslavil zejména svými černobílými pracemi. V LEICA
GALLERY PRAGUE představil dosud nejrozsáhlejší prezentaci své barevné tvorby vůbec.
Tono Stano je charakteristický typickým výtvarným rukopisem v oblasti aktu a portrétu, nebrání se však ani experimentům na poli fotografického média či ojedinělým a netypickým směrům
umělecké fotografie (např. projekt White Shadow). V průběhu celé své umělecké činnosti pracoval
paralelně vedle své klasické (a pro něho výsostně charakteristické černobílé tvorby) i na barevném
pojetí svých děl, která však na ucelenou výstavní expozici dosud čekala. Výstavní projekt “Moje
barvy” byl připraven speciálně pro prostory LEICA GALLERY PRAGUE a poprvé návštěvníkům
otevřel možnost projít vývojovou etapou barevné tvorby Tona Stana na jednom místě; seznámit se
s jeho prvotními, konceptuálně laděnými fotografiemi, až po díla s jasně definovaným, a pro Tona
Stana charakteristickým rukopisem.
Výroční zpráva 2013 LEICA GALLERY PRAGUE o.p.s.
7
JACOB AUE SOBOL: PŘÍJEZDY A ODJEZDY
MOSKVA, ULÁNBÁTAR, PEKING
21. 6. – 8. 9. 2013
Kurátor výstavy: Jacob Aue Sobol
Návštěvnost: 1350 osob
Výstavní cyklus “Příjezdy a odjezdy | Moskva – Ulánbátar – Peking” byl
přehlídkou černobílých fotografií z cest mezi těmito vzdálenými městy,
který autor, člen prestižní fotografické agentury MAGNUM Photos, premiérově pořídil fotoaparátem Leica M Monochrom.
Jednalo se o unikátní výstavní soubor, kdy dánský fotograf Jacob Aue Sobol poprvé ve své fotografické historii použil digitální fotoaparát. Fotografie prezentované v LEICA GALLERY PRAGUE vyprávěly unikátním výtvarným jazykem příběhy měst: zatímco Sobolovy fotografie ulic a městských
prostranství jsou komponovány až téměř artistním způsobem tvorby, s expresivní kompozicí a
virtuózním použitím šedé škály, jeho portréty jsou naopak charakteristické až bolestným smyslem
pro intimitu a blízkost, ve které se hranice mezi fotografovaným subjektem a jeho pozorovatelem
téměř ztrácí a rozplývá se.
Výstava se konala pod záštitou dánského velvyslance v ČR pana Christiana Hoppeho.
JAN MALÝ: TORZO | RETROSPEKTIVA
13. 9. – 3. 11. 2013
Kurátor výstavy: Pavel Vančát
Návštěvnost: 920 osob
Malého vůbec první retrospektiva představuje autora, jenž pracuje s rozmyslem a vážností, která se z fotografického řemesla již téměř vytratila.
Zároveň se však nebojí experimentovat, ale vždy v zájmu výsledného sdělení; jeho cykly nestaví na prvoplánové atraktivitě, ale na porozumění a vhledu, protkaného někdy
pobavenou ironií a jindy zas jemnou melancholií.
Vzhledem k tomu, že poslední Malého samostatnou výstavu uspořádala Anna Fárová v roce 1980,
představuje autorova retrospektivní výstava v LEICA GALLERY PRAGUE dlouho odkládanou splátku
dluhu tomuto neokázalému a osobitému autorovi.
Výroční zpráva 2013 LEICA GALLERY PRAGUE o.p.s.
8
PERSONAL BEST FOR LEICA BY ELLIOTT ERWITT
8. 11. – 31. 12. 2013 (výstava dále pokračovala v roce 2014)
Kurátor výstavy: Elliott Erwitt
Návštěvnost (k 31. 12. 2013): 2819 osob
Elliott Erwitt, renomovaný americký fotograf ruského původu a člen prestižní agentury MAGNUM Photos, vytvořil pro nadnárodní síť galerií LEICA
exkluzivní kolekci svých stěžejních snímků. Tento výběr byl poprvé představen veřejnosti v rámci veletrhu fotografie Photokina 2012 v Kolíně nad Rýnem. Výstava přijela
do Prahy z LEICA GALLERY SALZBURG.
Elliott Erwitt je celosvětově považován za jednoho z nejvýznamnějších fotografů. Jeho práce jsou
hodnoceny jako mistrovská díla ve svém oboru. V tvorbě Elliotta Erwitta dominují černobílé fotografie, na kterých vedle prominentních osobností líčí absurdní situace z každodenního života.
Dominantní charakteristikou jeho tvorby je jemný humor, který je tolik typický pro sociálně laděné
fotografie z různých koutů světa. Na výstavě v LEICA GALLERY PRAGUE nechyběly jak slavné portrétní záběry, tak ukázky z Erwittovy celosvětově známé série psů a psíků.
Ocenění v soutěži FRAME012
Vernisáž výstavy Pábení
Návštěvníci výstavy Moje barvy
Instalace výstavy Torzo | Retrospektiva
Výroční zpráva 2013 LEICA GALLERY PRAGUE o.p.s.
9
4.2. VÝSTAVY V JINÝCH PROSTORÁCH A INSTITUCÍCH NA ÚZEMÍ ČR
ROBERT VANO: VÝBĚR Z PLATINOVÉ KOLEKCE
21. 7. – 30. 8. 2013, Městské kulturní středisko Strakonice
1. 10. – 24. 11. 2013, Oblastní muzeum v Litoměřicích
4. 12. – 31. 12. 2013, Gaudia, liga proti rakovině, Praha
(výstava pokračovala dále v roce 2014)
JIŘÍ TUREK: cityLAB
29. 4. – 3. 5. 2013, Atrium Poslanecké sněmovny ČR
LUKÁŠ DVOŘÁK: VÝBĚR
28. 6. – 6. 7. 2013, Vinárna Bokovka, Karlovy Vary
DAGMAR HOCHOVÁ: AKROBAT NA GLÓBU ŽIVOTA
12. 12. – 31. 12. 2013 , Fotografická galerie Fiducia, Ostrava
(výstava pokračovala dále v roce 2014)
4.3. VÝSTAVY A PREZENTACE V ZAHRANIČÍ
ROBERT VANO: VÝBĚR Z PLATINOVÉ KOLEKCE
3. 4. – 15. 6. 2013, Art-centrum Marka Chagalla Kyjev
3. 4. – 15. 6. 2013, výstavní sál CSI, Vitebsko
3. 4. – 15. 6. 2013, společenské prostory hotelu Hermitage, Brest
MILOŇ NOVOTNÝ - KLASIK ČESKÉ DOKUMENTÁRNÍ FOTOGRAFIE
11. 6. – 30. 6. 2013, Český dům, Moskva
Výroční zpráva 2013 LEICA GALLERY PRAGUE o.p.s.
10
4.4. ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY A BESEDY V KAMENNÝCH PROSTORÁCH NA PRAZE 1
25. 2. Eva Fuková a Aleš Kisil: Pábení Evy Fukové, beseda nad tvorbou autorky.
11. 3. „Vracím se do země labyrintu“, promítání dokumentárního filmu režiséra Aleše Kisila o životním
osudu a výtvarném díle manželů Evy a Vladimíra Fukových, diskuze s autorem.
18. 3. Komentovaná prohlídka výstavy „Pábení“ s kurátorem výstavy Alešem Kisilem.
25. 3. Křest knihy „Josef Jindřich Šechtl: Deník fotografa; 1928 – 1954“, přednáška autora knihy
Josefa Mouchy s Marií Michaelou Šechtlovou.
8. 4. Imrich Veber: HOMOurban, přednáška Tomáše Pospěcha, nakladatelem knihy s fotografem
Imrichem Veberem nad jeho tvorbou a jejich společným knižním počinem.
Křest knihy HOMOurban.
13. 5. Tono Stano: Tvorba nejen barevná.
16. 9. Křest knihy Eva Fuka: PÁBENÍ | FABULATION, besedují autoři knihy Eva Fuková (autorka
fotografií), Aleš Kisil (autor koncepce knihy a textu) a Zuzana Lednická (grafický design knihy)
s nakladatelem LEICA GALLERY PRAGUE. Kmotrem knihy Jiří Podzimek.
3. 10. Komentovaná prohlídka výstavy Torzo|Retrospektiva s Janem Malým a kurátorem výstavy
Pavlem Vančátem.
7. 10. Křest knihy Ivo Loos: Fotograf 1966–1975, besedovali autoři knihy Jan Mlčoch a Lucie
Loosová s nakladatelem Karlem Kerlickým.
21. 10.Rostislav Švácha, Josef Pleskot, Jan Malý a Pavel Vančát: Fotografie architektury.
25.11.Jiří Siostrzonek a Tomáš Pospěch: Co archivuje objevený archív? Beseda nad nově nalezenými fotografickými archivy.
Křest knihy Pábení
Výroční zpráva 2013 LEICA GALLERY PRAGUE o.p.s.
Komentovaná prohlídka výstavy Torzo | Retrospektiva
11
4.5. WORKSHOPY
Workshopy pro děti, mládež a rodiny s dětmi, vedené odbornou lektorkou:
28. 1. „Pestrost mladé fotografie“
Výtvarná dílna tematicky koncipovaná k přehlídce soutěžních prací FRAME012, vycházející ze současných trendů současné mladé fotografie a z různorodosti jejich pracovních postupů a forem.
14. 3. „Multipláže, koláže, fotomontáže“
Výtvarná dílna opírající se o výstavu a tvorbu Evy Fukové: Pábení | Fabulation. Účastníkům výtvarné
dílny byla předloženo celé spektrum rozmanitosti práce s fotografií jako tvárným médiem a nabídlo
tak srovnání s výtvarnými postupy fotografky, která ve své době byla jednou z nejinovativnějších
umělkyň ve svém výtvarném oboru.
16. 5. „Tělo jako barevná krajina“
Výtvarná dílna organizovaná k výstavě Tona Stana „Moje barvy“, vycházející z aktové fotografie
autora, možnou různorodou barevností a rozmanitými výtvarnými postupy, jako podbarvování, překrývání, apod..
27. 6. „Na cestě“
Na ideové a dramaturgické ose výstavy „Příjezdy a odjezdy“ Jacoba Aue Sobola byla LEICA GALLERY
PRAGUE proměněna ve velkou železniční trať, kam účastníci dílny doplňovali prostřednictvím jednotlivých fotografií či jejich výřezů části měst či přírody a vytvářeli tak po celý den (v rámci kolektivní, celodenní práce) krajinu, vinoucí se podél železniční osy.
17. 10. „Český člověk“
Výtvarná dílna připravená k retrospektivní výstavě Jana Malého. Pomocí kolážové techniky s dokreslováním byly vytvářeny archetypy lidí různého věku, národností či specifických charakteristik.
28. 11. „Humor ve fotografii“
Odborná lektorka pracovala s důležitým prvkem v tvorbě celosvětově uznávaného fotografa Elliotta
Erwitta - smyslem pro humor, ironii a nadsázku. Návštěvníkům výtvarné dílny tak ukázala, že fotografie může být i médium, nesoucí v sobě vkusný a inteligentní humor, kterým toto odvětví výtvarné
tvorby ještě více přiblížila mladým návštěvníkům galerie.
Výroční zpráva 2013 LEICA GALLERY PRAGUE o.p.s.
12
Workshopy určené amatérům či poloprofesionálům pro zdokonalení konkrétní fotografické
dovednosti či techniky:
1. 6. „Portrét“
Ateliérový workshop vedený Robertem Vanem zaměřený na základní pravidla portrétního fotografování a jejich následného praktického procvičení.
8. – 9. 6. „Železnice a život kolem ní“
Dvoudenní workshop vedený Janem Zatorskym se speciální tematikou zaměřený na fotografování
železnice, nádraží a života na železnici a kolem ní, obecně.
15. 6. „Sociální dokument v ulicích Prahy“
Fotografické zpracování života v pražských ulicích, zákoutích i vyloučených lokalitách na periferiích
města pod odborným vedením našeho předního dokumentaristy Jaroslava Kučery.
14. 9. „Akt v hotelu Evropa“
Fotografování aktu za denního světla v prostorách secesního hotelu Evropa pod vedením fotografky
Terezy z Davle.
26. 10. „Akt“
Ateliérové focení s jedním z nejuznávanějších fotografů současné česko-slovenské scény Tonem
Stanem.
Worskhop s Robertem Vanem - Portrét
Železnice a život kolem ní
Akt v hotelu Evropa s Terezou z Davle
Výroční zpráva 2013 LEICA GALLERY PRAGUE o.p.s.
Sociální dokument v ulicích Prahy
Workshop s Tonem Stanem
13
4.6. NAKLADATELSKÁ ČINNOST
Ku příležitosti stejnojmenné výstavy Tona Stana: My Colours | Moje barvy, která byla připravena
speciálně pro prostory galerie, vydala LEICA GALLERY PRAGUE výstavní katalog.
Název:
Fotografie:
Výběr:
Autor textu:
Redakce:
Překlad:
Grafický návrh a zpracování:
ISBN kód:
My Colours
Tono Stano
Tono Stano, Aleš Najbrt
Jáchym Topol
Bohdan Chlíbec
Derek & Marzia Paton
Aleš Najbrt, Studio Najbrt
978-80-905103-1-9
Dvojjazyčný katalog, představující v ucelé podobě barevnou tvorbu známého fotografa Tona Stana,
která zůstávala dosud spíše v ústraní a souborně nebyla do této doby uchopena a výstavně či publikačně souborně zpracována.
V srpnu 2013 vydala LEICA GALLERY PRAGUE reprezentativní monografii významné české fotografky Evy Fukové.
Název publikace:
Podtitul: Fotografie:
Autor koncepce knihy a textu:
Grafický návrh a zpracování:
Autor biografie:
Redakce:
Překlad textu do angličtiny:
Překlad biografie do angličtiny:
ISBN kód:
Výroční zpráva 2013 LEICA GALLERY PRAGUE o.p.s.
Eva Fuka
Pábení | Fabulation
Eva Fuková
Aleš Kisil
Zuzana Lednická, Studio Najbrt
Josef Moucha
Bohdan Chlíbec
Robert Russell
Derek Paton
978-80-905103-2-6
14
Dvojjazyčná monografie žijící legendy české fotografie 20. století Evy Fuka prezentuje celý její život
a tvorbu. Kniha není pojata jako suše popisná a konstatující, ale svým charakterem odpovídá charakteru tvorby autorky samotné. Autorka používá fotografie nejen v klasickém slova smyslu, ale i ve
smyslu média, které poskytuje nepřeberné množství možností v rámci tvorby - koláže, multipláže,
překryvy. Kniha zahrnuje rozsáhlé citace samotné autorky, citace Emanuela Frynty, Jiřího Koláře
a dalších, kteří s ní úzce spolupracovali a vzájemně se ve vlastní tvorbě oblivňovali.
Publikace získala v soutěži „Nejkrásnější české knihy | The Most Beautiful Czech Books 2013“,
kterou každoročně vyhlašuje a organizuje Památník národního písemnictví v Praze ve spolupráci
s Ministerstvem kultury České republiky 2. místo v kategorii „Knihy o výtvarném umění, obrazové a fotografické publikace“.
Náhledy knihy
Diplom k 2. místu v kategorii „Knihy o výtvarném umění, obrazové a fotografické publikace“
Výroční zpráva 2013 LEICA GALLERY PRAGUE o.p.s.
15
5. SPONZOŘI A PARTNEŘI LEICA GALLERY PRAGUE o.p.s.
EVA FUKOVÁ: Pábení
- partner výstavy: Státní fond kultury ČR
- mediální partneři: FotoVideo, ArtMap
TONO STANO: Moje barvy
- partner výstavy: Státní fond kultury ČR
- mediální partneři: FotoVideo, Xantypa, ArtMap
JACOB AUE SOBOL: Příjezdy a odjezdy | Moskva – Ulánbátar – Peking
- záštita: Dánské velvyslanectví v ČR
- partneři výstavy: Státní fond kultury ČR, Skupina ČEZ, Czech Airlines
- mediální partneři: FotoVideo, Xantypa, ArtMap
JAN MALÝ: Torzo | Retrospektiva
- partner výstavy: Státní fond kultury ČR
- mediální partneři: FotoVideo, Xantypa, ArtMap
ELLIOTT ERWITT: Personal best for Leica
- partner výstavy: Státní fond kultury ČR
- mediální partneři: FotoVideo, Xantypa, ArtMap
Partnery Leica Gallery Prague se stávají i jednotliví návštěvníci galerie či milovníci fotografie, kteří
se zařadili do abonentního programu galerie. Tento způsob diferencované podpory kulturního
programu (typu Abonent, Rodina, Škola, Dárce, Patron) je spojen s řadou výhod, které jsou abonentům na půdě Leica Gallery Prague poskytovány.
V Praze dne 20. 6. 2014
Výroční zpráva 2013 LEICA GALLERY PRAGUE o.p.s.
16
6. FINANČNÍ ZPRÁVA
Výroční zpráva 2013 LEICA GALLERY PRAGUE o.p.s.
17
a
IV.
Oprávky k
dlouhodobému
majetku
I.
Zásoby
Stav k prvnímu dni
účetního období
Stav k poslednímu
dni účetního období
b
1
2
29
0
0
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
(072)
Oprávky k softwaru
(073)
Oprávky k ocenitelným právům
(074)
31
37
53
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
(078)
32
19
19
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
(079)
33
Oprávky k stavbám
(081)
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům
movitých věcí
34
40
79
(082)
35
1 153
1 211
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
(085)
Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
(086)
37
0
0
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
(088)
38
0
0
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
(089)
39
0
0
Součet ř. 29 až 39
B.
Číslo
řádku
30
36
Materiál na skladě
(112)
Materiál na cestě
(119)
Nedokončená výroba
(121)
Polotovary vlastní výroby
(122)
Výrobky
(123)
Zvířata
(124)
Zboží na skladě a v prodejnách
(132)
Zboží na cestě
(139)
Poskytnuté zálohy na zásoby
( 314)
Součet ř. 42 až 50
II.
Odběratelé
Pohledávky Směnky k inkasu
(311)
(312)
Pohledávky za eskontované cenné papíry
(313)
Poskytnuté provozní zálohy
(314-ř.50)
0
0
42
513
507
43
44
45
46
47
48
49
50
0
0
0
0
0
505
0
0
(348)
173
0
400
0
0
56
0
0
Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC
0
395
60
(346)
0
55
0
(345)
0
1 230
0
0
58
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem
0
0
54
121
(336)
Ostatní daně a poplatky
0
53
52
57
(343)
0
1 737
(335)
Daň z přidané hodnoty
0
1 018
Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a
veřejného zdravotního pojištění
(341)
2 897
51
Pohledávky za zaměstnanci
(342)
0
1 362
1 825
(315)
Ostatní přímé daně
0
1 249
Ostatní pohledávky
Daň z příjmů
0
40
41
Krátkodobý majetek ř. 51 + 71 + 80 + 84
0
59
61
62
63
64
0
1
0
0
0
0
164
0
0
0
0
0
0
2
Výroční zpráva 2013 LEICA GALLERY PRAGUE o.p.s.
18
a
II.
Pohledávky za účastníky sdružení
Pohledávky Pohledávky z pevných termínových operací a opcí
(358)
(373)
Stav k prvnímu dni
účetního období
Stav k poslednímu
dni účetního období
b
1
2
65
66
67
Pohledávky z vydaných dluhopisů
(375)
Jiné pohledávky
(378)
Dohadné účty aktivní
(388)
Opravná položka k pohledávkám
(391)
70
(211)
72
Součet ř. 52 až 69 minus 70
III.
Pokladna
Krátkodobý Ceniny
finanční
Bankovní účty
majetek
Majetkové cenné papíry k obchodování
(213)
(221)
(251)
Dluhové cenné papíry k obchodování
(253)
Ostatní cenné papíry
(256)
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
(259)
68
0
738
73
0
87
0
0
79
2
74
13
289
76
0
0
75
77
78
81
(385)
Kursové rozdíly aktivní
(386)
0
0
0
0
0
0
0
0
80
100
370
82
0
0
83
84
85
ř. 1 až 83 997
Kontrolní číslo
0
636
(381)
ř. 1+41
0
0
71
Příjmy příštích období
ÚHRN AKTIV
0
0
0
Náklady příštích období
Součet ř. 81 až 83
0
120
79
Součet ř. 72 až 79
0
69
(+/-261)
Peníze na cestě
IV.
Jiná aktiva
celkem
Číslo
řádku
71
0
71
2 240
13 956
52
0
52
3 258
18 480
3
Výroční zpráva 2013 LEICA GALLERY PRAGUE o.p.s.
19
PASIVA
A.
1.
Jmění
2.
Výsledek
hospodaření
B.
1.
2.
Dlouhodobé
závazky
3.
Krátkodobé
závazky
5.
Jiná pasiva
c
Vlastní zdroje č.90 + 94
Vlastní jmění
Fondy
Oceňovací rozdíly z přecenění finančnního majetku a
závazků
Součet ř. 87 až 89
Účet výsledku hospodáření
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let
Součet ř. 91 až 93
Cizí zdroje ř.96 + 104 + 128 + 132
Rezervy
Dlouhodobé bankovní úvěry
Vydané dluhopisy
Závazky z pronájmu
Přijaté dlouhodobé zálohy
Dlouhodobé směnky k úhradě
Dohadné účty pasivní
Ostatní dlouhodobé závazky
Součet ř. 97 až 103
Dodavatelé
Směnky k úhradě
Přijaté zálohy
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění
Daň z příjmů
Ostatní přímé daně
Daň z přidané hodnoty
Ostatní daně a poplatky
Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu
Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků
Závazky z upsaných nespl.cenných papírů a vkladů
Závazky k účastníkům sdružení
Závazky z pevných termínových operací a opcí
Jiné závazky
Krátkodobé bankovní úvěry
Eskontní úvěry
Vydané kratkodobé dluhopisy
Vlastní dluhopisy
Dohadné účty pasivní
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
Součet ř.105 až 127
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Kursové rozdíly pasivní
Součet ř. 129 až 131
ÚHRN PASIV
Kontrolní číslo (ř.86 až 133)
(901)
(911)
(921)
(+/-963)
(+/-931)
(+/-932)
(941)
(953)
(953)
(954)
(955)
(958)
(389)
(959)
(321)
(322)
(324)
(325)
(331)
(333)
(336)
(341)
(342)
(343)
(345)
(346)
(348)
(367)
(368)
(373)
(379)
(231)
(232)
(241)
(255)
(389)
(379)
(383)
(384)
(387)
ř.86 + 95
Číslo
řádku
Stav k prvnímu dni
účetního období
Stav k poslednímu
dni účetního období
d
86
87
88
3
4
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
998
X
-20 557
10
0
0
10
-3 480
-17 087
-20 567
22 797
0
0
0
0
0
0
0
14 137
14 137
1 903
0
32
316
84
0
42
0
8
-87
0
0
200
0
0
0
5 774
0
0
0
0
388
0
8 660
0
0
0
0
2 240
8 960
Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz
X
-23 415
10
0
0
10
-2 858
-20 567
-23 425
26 673
0
0
0
0
0
0
0
18 403
18 403
1 789
0
0
365
89
0
42
0
8
0
0
0
0
0
0
0
5 774
0
0
0
0
203
0
8 270
0
0
0
0
3 258
13 032
4
Výroční zpráva 2013 LEICA GALLERY PRAGUE o.p.s.
20
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Zpracováno v souladu s vyhláškou
č. 504/2002 Sb. ve znění
pozdějších předpisů
k 31.12.2013
(v celých tis. Kč)
Název účetní jednotky
LEICA GALLERY PRAGUE
o.p.s.
Školská 28
Praha 1
IČO
24668460
Číslo
účtu
Název ukazatele
110 00
Číslo
řádku
A. NÁKLADY
I. Spotřebované nákupy celkem
Činnosti
hlavní
hospodářská
5
6
celkem
7
8
217
1 459
0
1 676
501
Spotřeba materiálu
1
80
206
0
286
502
Spotřeba energie
2
118
59
0
177
503
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
3
9
5
0
14
504
Prodané zboží
4
II. Služby celkem
10
1 189
0
1 199
1 781
588
0
2 369
511
Opravy a udržování
5
29
50
0
79
512
Cestovné
6
386
0
0
386
513
Náklady na reprezentaci
7
0
36
0
36
518
Ostatní služby
8
1 366
502
0
1 868
1 036
646
0
1 682
521
Mzdové náklady
9
774
530
0
1 304
524
Zákonné sociální pojištění
10
258
114
0
372
525
Ostatní sociální pojištění
11
0
0
0
0
527
Zákonné sociální náklady
12
4
2
0
6
528
Ostatní sociální náklady
13
0
0
0
0
531
Daň silniční
14
532
Daň z nemovitostí
538
Ostatní daně a poplatky
541
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
17
542
Ostatní pokuty a penále
543
Odpis nedobytné pohledávky
544
545
III. Osobní náklady celkem
IV. Daně a poplatky celkem
13
2
0
15
0
0
0
0
15
0
0
0
0
16
13
2
0
15
128
49
0
177
0
0
0
0
18
0
0
0
0
19
0
0
0
0
Úroky
20
0
0
0
0
Kursové ztráty
21
0
0
0
0
546
Dary
22
0
0
0
0
548
Manka a škody
23
0
0
0
0
549
Jiné ostatní náklady
V. Ostatní náklady celkem
24
128
49
0
Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz
1
Výroční zpráva 2013 LEICA GALLERY PRAGUE o.p.s.
177
21
Číslo
účtu
Název ukazatele
Číslo
řádku
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek
celkem
Činnosti
hlavní
hospodářská
5
6
celkem
7
8
61
69
0
130
551
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
25
61
69
0
130
552
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého
nehmotného a hmotného majetku
26
0
0
0
0
553
Prodané cenné papíry a podíly
27
0
0
0
0
554
Prodaný materiál
28
0
0
0
0
556
Tvorba rezerv
29
0
0
0
0
559
Tvorba opravných položek
30
0
0
0
0
0
0
0
0
VII. Poskytnuté příspěvky celkem
581
Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními
složkami
31
0
0
0
0
582
Poskytnuté členské příspěvky
32
0
0
0
0
595
Dodatečné odvody daně z příjmů
33
VIII. Daň z příjmů celkem celkem
Účtová třída 5 celkem ( řádek 1 až 33 )
0
0
0
0
0
0
0
0
3 236
2 813
0
6 049
931
1 720
0
2 651
B. VÝNOSY
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
601
Tržby za vlastní výrobky
1
0
0
0
0
602
Tržby z prodeje služeb
2
377
98
0
475
604
Tržby za prodané zboží
3
554
1 622
0
2 176
0
0
0
0
611
Změna stavu zásob nedokončené výroby
4
0
0
0
0
612
Změna stavu zásob polotovarů
5
0
0
0
0
613
Změna stavu zásob výrobků
6
0
0
0
0
614
Změna stavu zvířat
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem
III. Aktivace celkem
621
Aktivace materiálu a zboží
8
0
0
0
622
Aktivace vnitroorganizačních služeb
9
0
0
0
0
623
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
10
0
0
0
0
624
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
11
0
0
0
0
2
3
0
5
IV. Ostatní výnosy celkem
641
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
12
0
0
0
0
642
Ostatní pokuty a penále
13
0
0
0
0
643
Platby za odepsané pohledávky
14
0
0
0
0
644
Úroky
15
0
0
0
0
645
Kursovné zisky
16
1
1
0
2
648
Zúčtování fondů
17
0
0
0
0
649
Jiné ostatní výnosy
Výroční zpráva 2013 LEICA GALLERY PRAGUE o.p.s.
18
2
1
2
0
3
22
Výroční zpráva 2013 LEICA GALLERY PRAGUE o.p.s.
23
Výroční zpráva 2013 LEICA GALLERY PRAGUE o.p.s.
24
Výroční zpráva 2013 LEICA GALLERY PRAGUE o.p.s.
25
Výroční zpráva 2013 LEICA GALLERY PRAGUE o.p.s.
26
Výroční zpráva 2013 LEICA GALLERY PRAGUE o.p.s.
27
7. ZPRÁVA AUDITORA
Zpráva nezávislého auditora
o ověření
Výroční zprávy a řádné účetní
závěrky sestavené
za rok 2013
účetní jednotkou
LEICA GALLERY PRAGUE o.p.s.
Praha, červen 2014
Výroční zpráva 2013 LEICA GALLERY PRAGUE o.p.s.
28
Údaje o auditované účetní jednotce
Účetní jednotka:
LEICA GALLERY PRAGUE o.p.s.
Sídlo:
Praha 1, Školská 28, PSČ 110 00
Městského soudu v Praze
Zápis proveden u:
Zápis proveden pod číslem:
IČ:
DIČ:
Statutární orgán:
Druh
obecně
služeb:
Ověřované období:
Příjemce zprávy:
Oddíl O, vložka 724
246 68 460
CZ 24668460
Ředitelka obecně prospěšné společnosti
Ing. Milena Dubská
Praha 7, Pod Havránkou 657/10b
prospěšných  Provozování informačního centra v oblasti fotografie
 Mezinárodní prezentace českých fotografů
 Zajištění, podpora a organizace odborných kurzů, školení a
jiných vzdělávacích akcí
1. leden 2013 až 31. prosinec 2013
Správní rada účetní jednotky LEICA GALLERY PRAGUE o.p.s.
Údaje o auditorovi
Auditor:
Ing. Antonín Janda
Oprávnění KA ČR:
č. 0351
Sídlo podnikání:
IČ:
DIČ:
Telefon:
E-mail:
Praha 4, Rytířova 856, PSČ 143 00
17024731
CZ490902251
+420 606341291
[email protected]
s. 2
Výroční zpráva 2013 LEICA GALLERY PRAGUE o.p.s.
29
Zpráva nezávislého auditora pro správní radu účetní jednotky LEICA GALLERY PRAGUE o.p.s. o ověření výroční zprávy a auditu řádné účetní závěrky Účetní závěrka
Na základě provedeného auditu jsem dne 29. 4. 2014 vydal k účetní závěrce, která je součástí této
výroční zprávy, zprávu následujícího znění:
„Ověřil jsem přiloženou účetní závěrku sestavenou k 31. prosinci 2013 účetní jednotkou LEICA
GALLERY PRAGUE o.p.s., tj. rozvahu k 31. prosinci 2013, výkaz zisku a ztráty za období od 1. ledna
2013 do 31. prosince 2013 a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných
účetních metod.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá
statutární orgán účetní jednotky LEICA GALLERY PRAGUE o.p.s. Součástí této odpovědnosti je
navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky
tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat
vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.
Odpovědnost auditora
Mou úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsem provedl
v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími
aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsem povinen
dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abych získal přiměřenou jistotu, že účetní
závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a
skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora,
včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo
chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro
sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné
auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení
vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení
celkové prezentace účetní závěrky.
Domnívám se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého
výroku.
s. 3
Výroční zpráva 2013 LEICA GALLERY PRAGUE o.p.s.
30
Výroční zpráva 2013 LEICA GALLERY PRAGUE o.p.s.
31

Podobné dokumenty

výroční zpráva 2012 institut pro studium literatury o. p. s.

výroční zpráva 2012 institut pro studium literatury o. p. s. vědy nezávisle na stávajících akademických institucích podaří uskutečnit. Institut jsme založili jako obecně prospěšnou společnost s představou, že nová organizace přispěje vedle velkých badatelsky...

Více

Month of Photography 2013 - institut tvůrčí fotografie

Month of Photography 2013 - institut tvůrčí fotografie o ktorej sa hovorí ako o fotografickej „Nobelovej cene“. Českú fotografiu po roku 2000 predstaví výstava „Vnútorný okruh“ v autorskej koncepcii Vladimíra Birgusa. Po prvýkrát sa bude prezentovať vý...

Více

Milí farníci! Malá pouť k Neposkvrněnému srdci Panny Marie 13. 6

Milí farníci! Malá pouť k Neposkvrněnému srdci Panny Marie 13. 6 1,25 milionu těchto šupinek a váží-li náš paškál 3 kilogramy, padlo na jeho tvorbu 3 750 000 voskových šupinek. Proto je nutné vyslovit včelám za tuto píli uznání.

Více

Newsletter Září 08

Newsletter Září 08 Musea Kampa, zahrnuje starší i nová díla, která však tvoří vyvážený celek. Někdy jsou její objekty interaktivní, reagují na přítomnost či pohyb diváků. V expozici přichystané pro Museum Kampa se ob...

Více