Gymnázia, VOŠ, SOŠ, OA, Konzervatoř, SJŠ, SOU, OU, PrŠ

Komentáře

Transkript

Gymnázia, VOŠ, SOŠ, OA, Konzervatoř, SJŠ, SOU, OU, PrŠ
Výroční zpráva o činnosti školy
za školní rok 2014-2015
Dle vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů,
výročních zpráv a vlastního hodnocení školy v návaznosti na § 10 a 11 Zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) ve znění pozdějších předpisů a z návrhu struktury výročních zpráv vypracované
MŠMT.
A) Základní údaje o škole
Název školy, adresa
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola, Domažlice
příspěvková organizace
Plzeňský kraj
48342939
600008932
právní forma
zřizovatel
IČO
IZO ředitelství školy
Kontakty:
telefon
fax
e-mailová adresa
www stránky
ředitel školy
statutární zástupkyně
jmenované zástupkyně
379 724 581
379 722 346
[email protected]
www.oadomazlice.cz
Mgr. Věra Prantlová
Mgr. Kristina Bendová
PhDr. Ivana Havlíčková
PhDr. Hana Šťastná
Datum posledního zařazení do sítě škol:
1. 9. 2012
Vzdělávací program školy, přehled učebních plánů – změny:
Název
Obchodní akademie
Informační technologie
č. oboru
OA 63-41-M/02
IT 18-20-M/01
Zdravotnický asistent
ZA 53-41-M/01
Sociální práce a
VOŠ 75-32-N/01
sociální pedagogika - denní a dálková forma
Č. j.
ŠVP - 547/1/2009 od 1. 9. 2009
ŠVP - 678/2010 od 1. 9. 2010
ŠVP - 679/2010 od 1. 9. 2010
akreditovaný vzdělávací program Sociální
práce – 5905/2009-23 od 1. 9. 2009
1
Činnost školských rad
Ve škole jsou zřízeny dvě školské rady (pro VOŠ a SOŠ). Od konce ledna 2015 existuje jedna
školská rada pro SOŠ i VOŠ v počtu šesti členů.V průběhu školního roku proběhla následující
jednání v těchto termínech:
1) 13. 10. 2014
- připraveno kritérium výběru členů do nové školské rady v počtu 6 členů:
2 zástupci kraje
1 pedagog ze SŠ
1 pedagog z VOŠ
1 žák SŠ
1 student VO
- informace o pokračující akreditaci Diplomovaná všeobecná sestrace
- informace o prodloužení akreditace oboru Sociální práce a sociální pedagogika
- problematika propojování vyuč. hodin všeobecně vzdělávacích předmětů na
oboru Zdravotnický asistent z důvodu malého počtu žáků
- zvětšující se problematika integrace žáků SŠ – převažují vývojové poruchy
učení
- prezentace školy na veřejnosti
- vlastní projekt školy – První pomoc – cílem je propagace oboru Zdravotnický
asistent
- zapojení do projektu „Edison“
- schválena výroční zpráva za rok 2013-2014
2) 4. 3. 2015
- představena nová školská rada – za školu již pouze jedna – šestičlenné složení
- volba předsedy školské rady a zapisovatele
- schváleno doplnění školního řádu VOŠ
- nový projekt „Zbudování a údržba pěstebních ploch léčivých rostlin v arboretu
- navazuje na projekt „Arboretum Domažlice“ – naučné stezky
- informace o rozboru hospodaření školy za rok 2014
- doplňující informace o akreditaci
B) Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku
( bez VOŠ ), včetně žáků závěrečných ročníků
Kód a název oboru
63-41-M/02 Obchodní akademie
18-20-M/01 Informační technologie
53-41-M/01 Zdravotnický asistent
Celkem
k 30. 9.
2014
k 31. 8.
2015
k 30. 9.
2014
k 31. 8.
2015
Počet
tříd
Prům. počet
žáků na třídu
93
94
57
244
91
92
55
238
93
94
57
244
91
92
55
238
4
4
4
12
23,00
23,05
14,00
20,08
2
Počet tříd a žáků v oborech VOŠ – denní forma vzdělávání, dálková forma vzdělávání
Počet žáků
v oborech VOŠ
k 30. 9.
k 31. 8.
2014
2015
Kód a název oboru
75-32-N/01 Sociální práce a sociální pedagogika,
denní vzdělávání
75-32-N/01 Sociální práce a sociální pedagogika,
dálkové vzdělávání
Celkem
Počet tříd
Průměrný
počet žáků
na skup.
71
64
3
22,5
139
127
4
33,2
210
191
7
28,6
C) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Přehled pracovníků školy (stav k 30. 6. 2015)
Počet pracovníků
celkem
fyzický/přepočtený
Z toho počet
pedagogických prac.
fyzický/přepoč.
Počet pedag.
prac. se
vzděláním
VŠ / SŠ
Průměrná délka
pedagog. praxe
/za všechny
pedagog. prac.
Počet pedagog.
prac. splňujících
pedagogickou
způsobilost
53/47,275
37/32,175
30/7
18
37
z toho SOŠ
31/22,275
27/3
21
z toho VOŠ
23/6,9
z toho DM
3/3
Komentář:
Rozdíly v uváděných počtech u SOŠ a VOŠ jsou způsobeny tím, že vyučující SOŠ učí na
VOŠ a naopak.
Další údaje o pedagogických pracovnících
Ped.prac
ovník –
číslo
Pracovní
zařazení,
funkce
Úvaze
k
1.9.20
14
Kvalifikace – stupeň vzdělání, obor,
aprobace,DPS
Věk
Roků
ped.
praxe
k 1.9.
2014
1.
8054
Ředitel
3
PF Plzeň, Mat-Zem
56
31
2.
3.
4.
5.
157
17627
Zástupce ředitele
Vyučující
Vyučující
Vyučující TU
14
22
12
15
UK Praha, PF,M-CH
PF Plzeň, TV - Z
ZČU Plzeň, FP
JČU,ČB f. zemědělská DPS 2004
53
44
24
38
33
17
3
13
7078
17632
3
6.
60635
Ved. praxe –vyuč.
14
ČZU f. provoz.-ekonom. DPS 1999
40
16
7.
17616
8.
10169
9.
17613
10.
8053
11.
2410
Vyučující
Vyučující TU
Vyučující TU
Vyučující
Vyučující
21
20
21
18
15
VŠZ Č. B. PF, UK Praha NEJ
PF Plzeň, ČJL -DEJ
VŠE Praha, učitelství odb. předmětů
VŠZ Praha, Katedra Pedagogiky
ČVUT Praha, DSP 1996
56
53
47
55
54
23
29
24
33
22
21
18
21
21
21
16
14
21
21
14
14
21
12
7
8
4
13
21
22
18
2
24
6
21
6
21
20
4
21
4
2
2
2
2
640
VŠE Praha
JČU Č. B., PF - NEJ
UK Praha, f. TVS
VŠE Praha, učitelství odb. předm.
PF Plzeň, ČJL -OBN
UK Praha, LF Plzeň
UK Praha, fil.fakulta
UK Praha, přír. fakulta
UK Praha, fil. fak., PF Plzeň
UK Praha, fil.fakulta
UK Praha, fil.fakulta
UK Praha, lék fakulta
SZŠ Do, Úst. dalšího vzděl. prac. Brno
UK Praha, PF
VŠ SNB obor Právo PF Holešov
ZČU Plzeň, f. humanitní
SŠ pedag. – K. Vary
SŠ pedag. – K. Vary
Jihočeská univerzita PF Č. Budějovice
Jihočeská univerzita Č. Budějovice, PF
VŠZ Praha, UK PK Praha
ZČU Plzeň
SEŠ Klatovy
SPŠ textilní AŠ
SZŠ Klatovy
PF UK Praha
VŠZ EF Praha
LF UK Plzeň
ZČU Plzeň FP
ZČU Plzeň FP
VOŠ, OA a SZŠ, Domažlice – VOŠ soc. práce
SPŠ tex. Brno, St.zk. NEJ
VŠE Praha, učitel odb. předmětů
JČU Č. B. F. soc.-právní, ošetřovatelství
52
41
48
57
48
58
53
50
48
52
43
41
59
55
68
56
53
54
42
35
57
33
51
57
53
44
59
39
28
58
39
65
61
37
2214
13
19
24
19
25
22
27
27
25
25
20
14
16
23
18
17
35
35
18
9
8
8
5
17
2
17
7
3
5
7
3
21
38
13
829
Vyučující TU
Vyučující TU
14. 17619
Vyučující TU
15. 13352
Vyučující TU
16. 13351
Vyučující
17. 39004
Zástupce ředitele
18. 39087
Ved.pr.,vyuč. TU
19
39031
Vyučující
20. 39001
Vyučující TU
21. 17620
Zástupce ředitele
22. 39012
Vyučující TU
23. 39009
Vyučující TU
24. 17623 Ex
Vyučující
25. 60644 Ex
Vyučující
26. 60659
Vyučující TU
27. 60608 Ex
Vyučující
28. 8055
Ved.vychovatelka
29. 10990
Vychovatelka
30. 17630
Vyučující TU
31. 7031
Vyučující TU
32. 60696 Ex Vyučující
33. 7030
Vyučující TU
34. 7064 Ex Vyučující
35. 7052
Vychovatelka
36.
Vyučující
37. 7050
Vyučující TU
38. 7048
Vyučující TU
39. 39015
Vyučující
40. 7075
Vyučující TU
41. 17629 Ex Vyučující
42. 7041 Ex Vyučující TU
43. 17612 Ex
Vyučující
9641
Ex
44.
Vyučující TU
45. 17626Ex
Vyučující
12.
17624
13. 39013
4
Výuka vedená odborně způsobilým učitelem
Počet hod. odučených týdně
Předmět
Český jazyk
Německý jazyk
Anglický jazyk + TA
Latinský jazyk
Matematika
Občanská nauka
Daně
Dějepis
Tělesná výchova + ZTV
Zeměpis
Inf. technologie (OA)
Písemná elektronická
komunikace
Ekonomika
Účetnictví, Základy účet.
Právo
Statistika
Základy biologie a ekologie
Cestovní ruch
Konverzace – německý
jazyk
Konverzace – anglický
jazyk
Cvičení z matematiky
Marketing
Management
Ekonomická cvičení
Grafika a multimédia
Grafika na PC
Hardware
Operační systémy
Aplikace na P
Počítačové sítě
Webové technologie
Zpracování dokumentů
Programování a
algoritmizace
Fyzika
Chemie
Biologie
Inf. a komunikační
technologie
Zákl. veřejného
zdravotnictví
První pomoc
OA
IT
ZA
VOŠ
Celkový počet
hodin odučených
týdně
12
21
21
9
5
2
2
12
2
10
12
19
20
13
4
2
8
2
-
12
3
6
2
2
4
0
6
-
9
9
2
-
36
52
56
2
24
13
2
4
28
4
10
36
52
56
24
13
2
4
28
4
10
16
-
-
-
16
16
12
15
3
2
2
6
10
5
1
-
2
-
2
-
24
20
3
4
3
6
24
20
3
4
3
6
4
2
0
-
6
6
4
2
2
-
8
8
2
2
2
4
-
4
4
4
5
8
12
8
4
8
-
-
2
2
2
8
4
4
5
8
12
8
4
8
2
2
2
8
4
4
5
8
12
8
4
8
-
8
-
-
8
8
2
2
-
3
2
-
4
2
3
-
9
6
3
9
6
3
-
-
4
-
4
4
-
-
1
-
1
1
-
-
1
-
1
1
5
Z toho
odučených
aprobovaně
Psychologie
a komunikace
Klinická propedeutika
Somatologie
Základy epidemiologie
a hygieny
Ošetřovatelství
Ošetřování nemocných
VOŠ: denní
Filosofie
Kultura osobního projevu
Sociologie
Základy ekonomiky
Aplik. výpočetní techniky
Základy korespondence
Sociální politika
Právo
Psychologie
Metody sociální práce
Základy pedagogiky
Zdravotní nauky
Sociální patologie
Odborný seminář
Gerontologie
Supervizní seminář
Psychosociální výcvik
Problematika dětí a mládeže Multikulturní společnost
Znaková řeč
Krizová intervence
Sociálně právní ochrana dětí Celkem
174
-
7
-
7
7
-
2
4
-
2
4
2
4
-
1
-
1
1
-
18
52
-
18
52
18
52
170
138
2
2
3
3
8
2
6
6
4
10
2
4
2
7
6
4
2
4
2
2
103
2
2
3
3
8
2
6
6
4
10
2
4
2
7
6
4
2
4
2
2
585
2
2
3
3
8
2
6
6
4
10
2
4
2
7
6
4
2
4
2
2
583
Z celkového počtu 585 hodin je aprobovaně odučeno 583 hodin (tj. 99,66 %) - denní
vzdělávání.
Rámcový popis personálního zabezpečení výuky
Škola má na všech vyučovaných oborech poměrně stabilizovaný profesorský sbor. Většina
vyučujících působí na škole delší časové období a prohlubují tak své praktické zkušenosti
(průměrná pedag. praxe je 18 roků – viz tab., aprobovanost výuky dosahuje 99,66 % tab.)Mezi vyučující ve VOŠ patří řada externích učitelů, pracujících v institucích sociální
práce. Mohou tak uplatňovat bohaté zkušenosti ze své praxe ve výuce VOŠ i seznamovat
studenty s nejnovějšími legislativními úpravami vyučovaného oboru.
6
D) Údaje o přijímacím řízení
Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých vzdělávacích a učebních oborů
denního vzdělávání včetně nástavbového vzdělávání
Počet žáků
přihlášených
Počet
Počet žáků
celkem
odvolá
přijatých
ní proti
celkem
1.kolo Další
k 31. 8. 2014 nepřije
př. říz. kola
tí
př. říz.
Kód a název oboru
63-41-M/02 Obchodní akademie
18-20-M/01 Informační technologie
53-41-M/01 Zdravotnický asistent
Celkem
61
41
31
133
1
1
3
5
Počet
tříd
Z toho
víceoborové
třídy
1
1
1
3
-
17
6
23
31
31
34
96
Údaje o přijímacím řízení do vzdělávacích oborů VOŠ
Kód a název oboru
75-32-/01 Sociální práce a
sociální pedagogika - denní
75-32-N/01 Sociální práce a
sociální pedagogika - dálková
Celkem
Počet žáků
přihlášených
celkem
1. kolo Další
př. říz. kola
př. říz.
Počet žáků
přijatých
celkem
k 31. 8. 2015
Počet
odvolání
proti
nepřijetí
Počet
tříd
Forma Z toho
studia víceobor
třídy
15
18
22
-
1
DE
-
50
-
45
5
1
DÁ
-
65
18
67
5
2
-
E) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími
programy a podle poskytovaného stupně vzdělávání včetně výsledků závěrečných
zkoušek a maturitních zkoušek
Prospěch žáků
Prospěch žáků celkem
( včetně závěrečných ročníků )
Počet žáků
%
Žáci celkem (k 31. 8. 2015)
Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
Žáci vyloučeni ze studia v průběhu hodnoceného škol. roku
238
8
216
14
1
100%
3,36
90,75
5,89
-
7
Výsledky maturitních zkoušek, absolutorií
Součást – kód a název oboru
Maturitní zkouška:
63-41-M/02Obchodní akademie
18-20-M/01 Informační technologie
53-41-M/01 Zdravotnický asistent
Celkem
Absolutorium:
75-32-N/01 Sociální práce – denní
forma
75-32-N/01 Sociální práce dálková
forma
Celkem
Žáci,
konající
zkoušky
celkem
Konali
/budou konat/
Prospěli
zkoušku
s
Prospěli Neprospěli
v opravném
vyznamenáním
termínu
24
21
20
65
1
1
20
20
13
53
3
1
7
11
3
1
7
11
21
4
15
2
7
21
6
15
-
-
42
10
30
2
7
Údaje o integrovaných žácích ve školním roce 2014-2015
V hodnoceném roce 2014–2015 měla škola celkem 23 žáků s IVP, z toho 6 žáků bylo
integrováno na základě zpráv z PPP, 1 žákyně měla IVP na základě doložené péče o dítě, 2
žákyně ze závažných zdravotních důvodů, 8 žákům byl vypracován IVP na základě zprávy
z PPP bez integrace, 6 žákům z důvodu zaměstnání. 1 žákyně měla podle zprávy z PPP
doporučenou toleranci.
Na oboru IT bylo vypracováno 6 IVP, na oboru OA 7 IVP a na oboru ZA 10 IVP.
Obor/
druh
IT
OA
ZA
celkem
Integrace
3
1
2
6
Bez
integrace
2
2
4
8
Péče o
dítě
Zdravotní
důvody
1
2
1
2
Zaměstnání,
studium
1
1
4
6
Tolerance
1
1
celkem
6
7
10
23
Během školního roku žákyně Přerostová (péče o dítě), Voldřichová (zaměstnání), Nguyen
(zaměstnání) ukončili studium a žákyně Mašková přerušila studium.
F) Prevence sociálně patolog. jevů
Hodnocení výsledků výchovného poradenství
V letošním školním roce byly průběžně plněny úkoly výchovného poradce podle požadavků
vedení školy, TU, ostatních pedagogů a samozřejmě samotných studentů. Výchovné
poradenství zajišťuji na obou našich pracovištích – OA i SZŠ. Protože nebylo možné, aby
měli všichni žáci oboru ZA podle rozvrhu možnost navštěvovat VP v konzultační době na
ZA, byl vybrán nejvhodnější čas pro konzultační hodiny na OA tak, aby všichni žáci mohli
8
spolupracovat s VP. Byli seznámeni také s telefonním číslem VP a e-mailovou adresou pro
případ akutní potřeby.
V prvních měsících školního roku byla zaměřena pozornost na studenty 1. ročníků, na jejich
adaptaci na nové škole – pohovory ve třídách i s jednotlivci na téma adaptace na nové
prostředí, nové vyučující, nové formy učiva, nové odborné předměty a také na zvládnutí
prvních neúspěchů, nepřijetí ostatními studenty, zaujmutí místa v kolektivu. V měsíci září byl
uskutečněn adaptační kurz pro jednotlivé třídy prvního ročníku. Akce probíhala v areálu ČZS
Starý Klíčov za spolupráce s realizačním týmem Domu dětí a mládeže Domino v
Domažlicích. Dle hodnocení samotných studentů byla tato aktivita přijata velmi pozitivně.
Také rodiče na podzimním rodičovském sdružení hodnotili adaptační kurz kladně.
V průběhu roku se několikrát uskutečnilo jednání s jednotlivými studenty o jejich konkrétních
problémech. Ve spolupráci s ostatními učiteli jsme vždy našli nějaké řešení, které jim
napomohlo v jejich dalším studiu. Také proběhlo řešení problémů se vztahy mezi spolužáky
v rámci celé třídy. Situace se po intervenci VP uklidnila a v současnosti třída spolupracuje a
vztahy se urovnaly.
Celý školní rok spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Domažlicích na
řešení problematických situací s chováním a studijními výsledky ve třídách. Několikrát jsme
doporučovali návštěvu PPP, která umožňovala vyřešení konkrétních i rodinných problémů.
V letošním školním roce jsme museli přizvat ke spolupráci také Policii ČR, při řešení
kyberšikany. Ze závažných důvodů, které ohrožovaly životy a zdraví spolužáků a které
navazovaly na předchozí porušení školního řádu bylo jednomu žáku ukončeno studium a
s rodiči dvou dalších žáků bylo dohodnuto ukončení studia na základě jejich žádosti.
Byly řešeny potřeby studentů, kteří absolvovali speciální pedagogické vyšetření z důvodů
specifických vývojových poruch. Ve spolupráci s TU byly vytvořeny individuální vzdělávací
plány, všichni vyučující obdrželi kopie IVP, případně byla provedena dohoda s příslušnými
učiteli o přístupu k jednotlivým studentům. Kopie IVP a zpráv PPP v Domažlicích jsou
uloženy v ředitelně školy. Tam do nich mohou v případě potřeby nahlédnout všichni
vyučující.
V měsíci říjnu jsme se zúčastnili v MKS akce Hospodářské komory a Úřadu práce
v Domažlicích, která měla za úkol prezentovat naši školu budoucím uchazečům. Podobné
akce jsme se zúčastnili také v dalších okolních regionech.
Současně bylo nutné spolupracovat se studenty a TU 4. ročníků. Hodně času bylo věnováno
státním maturitám. Studenti byli také upozorněni na stávající formu v přijímacím řízení na
některých školách – národní srovnávací zkoušky (SCIO), byli seznámeni s možností přípravy
na tyto zkoušky i s termíny zkoušek a místem, kde je mohou vykonat. Informace o školách
byly předány písemnou formou, prostřednictvím nabídnutých letáků a také seznámením
s internetovými adresami, na kterých mohou studenti přehledně hledat jednotlivé informace.
Se státními maturitami a s formami přijímacího řízení na VŠ byli průběžně seznámeni i
studenti 3. ročníků, aby se v předstihu mohli lépe rozhodovat o své budoucnosti a případně
také lépe připravit na státní maturitní zkoušky a na NSZ. Také byli několikrát upozorněni na
nutnost sjednání včasného termínu v PPP v Domažlicích pro případ uzpůsobených podmínek
pro vypracování maturitní zkoušky.
V prosinci se uskutečnil DOD na naší škole.
9
Na začátku 2. pololetí tohoto školního roku bylo zajištěno kvalitní vyplňování přihlášek na
VŠ v písemné i v elektronické formě. Přehled podaných přihlášek zajistili TU. V dalším
období se pak jednalo o vyplňování přihlášek na VOŠ.
V průběhu celého školního roku výchovný poradce spolupracoval podle potřeb s TU a
s vedením školy při řešení problémových studentů – docházka do školy, neomluvená
absence, nevhodné chování studentů, vztahy mezi studenty.
V květnu 2015 proběhly maturitní zkoušky. Závěrečné hodnocení těchto zkoušek proběhlo
v jednotlivých třídách až po přijetí výsledků z Cermatu. Předávání maturitních a závěrečných
vysvědčení se uskutečnilo ve slavnostní atmosféře v obřadní síni města Domažlice.
Hlavní úkoly výchovného poradce:
1) Poskytovat informace studentům, rodičům i veřejnosti o vzdělávání
2) Ve spolupráci se vzdělávacími instituty (Sokrates, Tutor) zajistit dostatečnou
informovanost studentů o přípravných kurzech na přijímací řízení
3) Zajistit ve spolupráci s třídními učiteli kvalitní vyplnění přihlášek na VŠ, VOŠ a jejich
včasné zaslání
4) Získávat nové informace o pomaturitním studiu na VŠ, VOŠ, JŠ i na školách v zahraničí
5) Spolupracovat s pedagogicko-psychologickou poradnou, úřadem práce, rodiči
6) Spolupracovat při přijímacím řízení s vedením školy
7) Poskytovat žákům pomoc při individuálních potížích studijních, výchovných, sociálních
8) Na základě údajů z úřadu práce informovat průběžně studenty o situaci na trhu práce na
našem okrese
9) Odborná podpora při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Hodnocení výsledků metodika prevence
V tomto školním roce bylo základním principem preventivní strategie na naší škole
osvojování důležitých kompetencí v oblasti zdravého životního stylu, prevence a rozvoj
dovedností, které vedou u dětí a mládeže k odmítání všech druhů sebedestruktivního chování,
šikany, projevů agresivity a porušování zákona. O šikaně jsou žáci schopni mluvit a s pomocí
učitelů se i bránit. Co se týká alkoholu a kouření, žáci vědí o možných následcích, ale dokud
bude současný stav okolím tolerován, ani prevence nebude všemocná. Je nutné se žáky mluvit
otevřeně, bez zastrašování. Největším nebezpečím je kouření a alkohol. Velkým problémem
je vandalismus.
Právě tyto nebezpečné jevy se projevily ve třídě 1. IT, kde došlo ke třem vážným porušením
školního řádu: kyberšikana, nebezpečná manipulace s ohněm, ničení - zapalování nábytku a
mikin.
Akce, které byly naplánovány na tento školní rok, byly splněny v jeho průběhu.
1) Ve spolupráci s VP J. Pelnářovou se uskutečnil Adaptační kurz pro všechny první
ročníky, tentokrát poprvé ve Starém Klíčově ve spolupráci s DDM v Domažlicích, je
potřeba upravit tento kurz na podmínky adaptačního kurzu, více pracovat s tvorbou
třídního kolektivu a s TU (připomínky byly předány Mgr. Kamile Bendové)
10
2) V září se uskutečnila beseda na téma: Poruchy příjmu potravy – se Simonou
Váchalovou – Vroblovou
Akce proběhla ve třídě 1. OA, 1. IT a v 1. VOŠ
3) Na konci 1. pololetí 29. 1. 2015 navštívila celá škola film Fair play (téma života
v socialismu, sportu a dopingu)
4) Dne 10. 4. 2015 – se třídy 1. OA, 2. OA, 3. OA, 1. IT, 2. IT, 3. IT – zúčastnily filmové
projekce dokumentu Indie – všechny barvy Orientu
5) Dne 20. 4. 2015 se žáci 1. OA, 2. IT a 3. IT účastnili zájezdu do Švandova divadla v
Praze na představení Hamlet.
6) Dne 2. 6. 2015 se konala v prvních ročnících beseda s MUDr. Fajtovou na téma:
Sexuální život
7) Dne 18. 6. 2015 proběhla beseda s mluvčí Policie ČR Mgr. Danu Brožovou, aby
objasnila všem žákům prvních ročníků problematiku kyberšikany a odpovědnost
související s věkem 15 let
8) V pátek dne 19. 6. 2015 se besedovalo s válečným veteránem Waldemarem
Janečkem ve třídách 1. OA, 1. IT a 1. ZA na téma Svět v současnosti – zejména
vyprávěl o svých vojenských misích do oblasti Bosna a Kosovo, zároveň upozornil na
situaci s utečenci a migrací do Evropy.
9) V letošním roce se ve třídě 1. IT objevily znaky kyberšikany, ve spolupráci s VP
J. Pelnářovou jsme celou třídu vyslechly, pozvaly jsme do školy rodiče účastníků a
zároveň jsem pozvala mluvčí Policie ČR Mgr. D. Brožovou do všech prvních ročníků
na besedu. (viz bod 7)
Závěr
Všechny naplánované akce byly uskutečněny, přinesly očekávané využití v rámci
prevence rizikového chování, zároveň se podpořilo působení na žáky v oblasti
zlepšení mezilidských vztahů ve třídě – zejména v 1. IT. Zároveň byli žáci opět
poučeni o nebezpečí kyberšikany. Poslední beseda přinesla informace o současné
nebezpečné situaci s migrací obyvatel a utečenci.
G) Přehled o dalším zdělávání pedagogických pracovníků
Počet akcí v průběhu školního roku:
18
Počet zúčastněných pedagogů :
38
Obsah vzdělávání - předmět nebo oblast, pro kterou bylo vzdělávání určeno:
Většina navštívených akcí byla zaměřena na další vzdělávání v rámci aprobace vyučujících.
Vzdělávání vedoucích pracovníků školy
2x
Vzdělávání v oblasti cizích jazyků
3x
Informační technologie
4x
Prohloubení odbornosti v aprobaci
10x
Ostatní akce (práce třídního, přípr. projektů,
19x
školení metodiků prevence, vých. poradenství)
Finanční náklady vynaložené na DVPP:
54.280,-- Kč
11
H) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Účast žáků v soutěžích
Za hodnocený školní rok 2014-20154 jsme se zúčastnili následujících soutěží:
1) Soutěže znalostí v odborných dovednostech:
- olympiáda v českém jazyce – školní i okresní kolo (3. místo v okresním kole)
– Karel Němeček postoupil do krajského kola
- soutěž v recitaci – školní kolo
- konverzační soutěž v AJ a NEJ – školní i okresní kolo (2. místo v okresním
kole – Karel Němeček)
- účast v soutěži Angličtinář roku 2014 – škola obsadila 173. místo z 273 škol
ze všech krajů ČR
- matematická soutěž Klokan (kategorie Junior i Student)
- soutěž v psaní na klávesnici – školní i krajské kolo středních odborných škol
(3. místo v krajském kole v Plzni)
- soutěž v psaní na klávesnici pro ZŠ – „Talentovka“ – 14. 1. 2015
oblastní kolo soutěže 2. ročníků v psaní na klávesnici – Domažlický datel
- zapojení do celostátní soutěže ZAV (již 8. rokem)
- účast v mezinárodní soutěži v psaní na PC on-line INTERSTENO
- účast na 6. ročníku soutěže Finanční gramotnost – 1. místo v okresním kole,
2. místo v krajském kole
- soutěž Region 2015 – 5. místo v družstvech – 22. - 23. 1. 2015 Plzeň
- soutěž „První pomoc“ – školní kolo pro 1. ročníky
2) Sportovní aktivity a soutěže:
- sportovně turistický kurz v Itálii – Toskánsko – 3. ročníky
- okresní i krajský přebor v atletice
- okresní přebor ve florbale, ve volejbale, kopané – hoši 2. místo
- středoškolské atletické hry - CORNY
- LVK – Železná Ruda – 1. ročníky
- krajský přebor v pohybových skladbách a ve sportovní gymnastice
Prezentace školy na veřejnosti
Škola se pravidelně zúčastňuje prezentačních akcí, kde seznamuje veřejnost (především žáky
vycházejících tříd a jejich rodiče) o náplni vyučovaných oborů
V hodnoceném školním roce jsme se zúčastnili následujících akcí:
4. 11. 2014 ve spolupráci s OHK Domažlice („Od vzdělání k zaměstnání“)
12. 11. 2014 ve spolupráci s OHK Klatovy („Akademie řemesel“)
11. 11. 2014 ve spolupráci s ÚP Tachov („Burza středních škol“)
Kromě těchto akcí organizujeme i „Den otevřených dveří“ – 3. 12. 2014 pro SOŠ (18. 2. 2015
pro VOŠ). Zde mají budoucí žáci možnost, spolu se svými rodiči navštívit školu za provozu,
prohlédnout si všechny odborné učebny a zúčastnit se informační schůzky o vzdělávání.
V průběhu listopadu navštěvují naši vyučující schůzky rodičů na všech ZŠ v domažlickém
okrese a částečně i v okrese Tachov a Klatovy. Poskytují základní informace o vzdělávání
v jednotlivých oborech.
12
Již sedmým rokem organizujeme talentovou soutěž pro žáky základních škol v psaní na PC
„Metodou ZAV“. V tomto školním roce byla organizována pod záštitou krajského radního
pro kulturu a neziskové organizace Mgr. Jaroslava Šobra dne 14. ledna 2015. Cílem je
propagace psaní na klávesnici a zároveň propagace ekonomických oborů. Soutěže se zúčastnil
přímo autor deseti-hmatové metody psaní na PC pan Jaroslav Zaviačič, jehož program při
výuce využíváme – dobrá reklama a propagace školy na ZŠ okresu Domažlice.
I) Výsledky kontrol a inspekcí provedených v průběhu školního roku ( včetně
výsledků inspekce provedené ČŠI )
V hodnoceném školním roce se konaly následující kontroly a inspekce:
1) KÚPK – odbor kontroly, dozoru a stížností
- dne 26. května 2015 - předmět kontroly: - vnitřní kontrolní systém dle zákona
č. 320/2001 Sb.
- soulad vnitřních předpisů organizace s platnou legislativou ČR
- poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
- dodržování směrnice RPK č. 3/2015, č. 1/2013, č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek
závěry: - nutno aktualizovat právní předpisy, doplnit a na všeobecně přístupném místě
zveřejnit informace dle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., zveřejnit kompletní strukturu
informací o povinném subjektu dle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 442/2006 Sb.
opatření: 25. 6. 2015 – byla přijata: Opatření k odstranění nedostatků uvedených
v Protokolu o výsledku kontroly: soulad vnitřních předpisů s platnou legislativou,
opraven vnitřní kontrolní systém, na všeobecně přístupném místě zveřejněny kompletní
povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., způsobem
umožňující dálkový přístup byla zveřejněna struktura informací o povinném subjektu
dle Přílohy č. 1 k vyhlášce 442//2006 Sb., byl upraven ceník úhrad za poskytování
informací v souladu s § 17 zákona č. 106/1999 Sb.
2) a) KHSPK se sídlem v Plzni
- dne 3. 11. 2014 – předmět kontroly: - dodržování zásad osobní a provozní hygieny,
skladovací teploty a systému HACCP
závěry: poškozené povrchy u robotu, varné a úložné plochy v suchém skladu
opatření: 5. 11. 2014 – ŘŠ nařízeno odstranit závady během zimních prázdnin
b) KHSPK se sídlem v Plzni
- dne 6. 2. 2015 – předmět kontroly: - plnění povinností vyplývajících ze zákona
č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí
a mladistvých – vyhláška č. 410/2005 Sb.
závěry: okna v havarijním stavu – vnitřní část oken tvoří plíseň, okna se za větru
samovolně otevírají, do ubytovacích pokojů zatéká, ztíženy mikroklimatické podmínky
opatření: informován KÚPK o nutné výměně oken, zpracována projektová dokumentace
na nová okna, realizace až ve školním roce 2015-2016
13
Řešení stížností
Počet stížností
-
z toho
částečně
oprávněných
-
oprávněných
-
neoprávněných
-
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
počet podaných žádostí o informace
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
počet podaných odvolání proti rozhodnutí
počet stížností na postup při vyřizování žádostí o informace
-
J) Základní údaje o hospodaření školy
A.
Přehled o hospodaření k 31. 12. 2014 (v Kč)
a) příjmy
1. celkové příjmy
2. poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných
zákonných zástupců
3. příjmy z hospodářské činnosti
4. ostatní příjmy
b) výdaje
1. investiční výdaje celkem
2. neinvestiční výdaje celkem a z toho:
 náklady na platy pracovníků školy
 ostatní osobní náklady
 zákonné odvody zdravot. a soc. pojištění
 výdaje na učebnice, uč. texty a uč. pomůcky
 stipendia
 ostatní provozní náklady
28.095.640,2.817.843,862.241,24.415.556,-
585.292,27.909.303,13.976.089,630.466,4.772.089,74.432,0,8.456.227,-
B. Kopie účetních výkazů k 31. 12. 2014 u příspěvkových organizací zřízených krajem
(výkaz Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce).
14
C. Úkoly v hospodářské oblasti
- dokončení výměny oken v budově školy, Erbenova 184, Domažlice
- oprava WC v budově školy, Erbenova 184, Domažlice
- oprava 3 koupelen v DM, B. Němcové 116, Domažlice
- projektová dokumentace oprav budov školy
- dovybavení dalších 4 tříd dataprojektory, nového serveru a multifunkční tiskárny
- výměna 4 tabulí za tabule keramické bílé
- výměna židlí ve 2 třídách VYT
- oprava krovu a výměna střešní krytiny na budově školy, Erbenova 184, Domažlice
- modernizace odborné třídy ošetřovatelství na SZŠ
- školní nábytek do nové třídy na SZŠ
- nákup 22 ks notebooků pro učitele (Kantor Ideál)
K) Zapojení škol do rozvojových a mezinárodních programů
Mezinárodní spolupráce – partnerství se školou v SRN – pokračování projektu.
Koncem roku 2007 navázala škola partnerství se Staatliche Realschule Furt im Wald v SRN.
Cílem projektuje prohlubování jazykových znalostí českých i německých studentů, poznávání
kultur obou zemí za využití informačních a komunikačních technologií.
V rámci partnerství jezdí naše učitelka Veronika Němcová vyučovat na Realschule ve Furth
im Wald český jazyk pro výběrovou skupinu žáků.
17. – 19. října 2014 se 6 žáků naší školy (pod vedením Mgr. Kristina Bendové a Ing. Jana
Řezníčka) a 6 žáků Realschule zúčastnilo projektu „Tschechisch lernen im Schullandheim“
(výuka češtiny v školícím centru) v Gleissengergu, kde se pomocí krátkých divadelních
scének a za použití „umělého jazyka – čojč“ snažili navzájem porozumět.
Workshop „Theaterpädagogik“
24. března 2015 se 10 žáků ze 2. OA a 3. OA s paní učitelkou Mgr. Kristinou Bendovou
zúčastnilo společné odborné exkurze ve firmě Zollner v obci Zandt a prohlídky města
Regensburg – tato akce byla ještě ve spolupráci Realschule Furth im Wald a SOU a SOŠ
elektrotechnické Plzeň.
24. dubna 2015 žáci 2. OA a 3. OA (7 žáků) spolu s německými žáky z Realschule Furth im
Wald a dalšími žáky z Bavorska shlédli muzikál „The King of Queen“ – v Novém divadle
v Plzni. Toto představení bylo pod záštitou bavorského ministerstva školství. Pak si společně
prohlédli náměstí a další pamětihodnosti města Plzně.
1. července 2015 byly na divadelní představení hry „Ikarus“, ve kterém se představili žáci
partnerské školy, do tělocvičny Realschule ve Furthu pozvány Mgr. Věra Prantlová, Mgr.
Kristina Bendová a paní učitelka Veronika Němcová.
10. července 2015 se uskutečnila tradiční „Letní slavnost“ pořádaná Radou školy Staatliche
Realschule spojená s prohlídkou školy a postupem jejích oprav – na akci byly pozvány také i
Mgr. Věra Prantlová, Mgr. Kristina Bendová a paní učitelka Veronika Němcová.
24. července 2015 proběhlo – slavnostní vyřazení absolventů - předávání závěrečných
vysvědčení žáků 10. ročníků Ralschule Furth im Wald a 25. července 2015 se uskutečnil
15
Abschlussball (ples k ukončení studia 10. ročníků v Realschule), kterého se zúčastnily Mgr.
Věra Prantlová a paní Veronika Němcová.
L) Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Ve školním roce 2014-2015 se uskutečnil akreditovaný kvalifikační kurz „Sociální
pracovník“ pro pracovníky v sociálních službách v rozsahu 204 hodin – zúčastnilo se 13
účastníků. Dále probíhaly krátkodobé kurzy v rámci dalšího vzdělávání pracovníků
v sociálních službách a sociálních pracovníků. Kurzy byly realizovány na základě požadavků
konkrétních poskytovatelů sociálních služeb na následující témata: Sebereflexe a
seberealizace v sociálních službách, Restriktivní opatření v sociálních službách. Pro daňovou
kancelář Stephens Moore byl organizován kurz „Psaní všemi deseti“.
M) Předložené a školou realizované projekty
V tomto školním roce jsme se od listopadu zapojili to projektu „Kantor Ideál“, jehož cílem
bylo vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky –
CZ.1.07/1.3.00/51.0013. Projekt běží do 30. září 2015. V rámci tohoto projektu získalo 20
pedagogů dotyková zařízení, která jim umožnila využít moderní informační technologie ve
výukovém procesu.
Opět jsme se zapojili do Projektu Edison, který spojuje mladé lidi odlišných kultur a
národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak
generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru. Edison je vzdělávací projekt,
který poskytuje mládeži v České republice prostor a motivaci k přemýšlení o budoucích
možnostech, založených na poznání lidí z různých kultur a jejich chování. Díky multikulturní
atmosféře vyvolané zahraničními stážisty, také oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi
žáky a studenty. Stážisté naši školu navštívili ve dnech 16. – 20. února 2015.
Tento projekt je pod záštitou Ministerstva školství České republiky.
V hodnoceném roce se škola též zapojila do projektu „Podpora technických dovedností žáků
Plzeňského kraje“, tentokrát pro dívky, „ Cherchez la femme“, který realizuje Regionální
hospodářská komora Plzeňského kraje pro žákyně 8. a 9. tříd. Ukázkové dny proběhly ve
dnech 19. a 26. listopadu 2014.
Pokračujeme také ve vlastním projektu „První pomoc“. Náš program nabízí základní
informace o stavech, při kterých dochází k ohrožení zdraví dítěte, a jednoduchou radu, jak
těmto stavům předcházet. Dále žáci získají návod, jak postupovat v rámci první pomoci. Celý
program probíhá na SZŠ Domažlice pod vedením odborných učitelek za asistence žáků ze 4.
ročníku oboru Zdravotnický asistent. I druhý běh našeho projektu měl velmi kladný ohlas ze
základních škol okresu Domažlice.
N) Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery
1. s Úřadem práce v Domažlicích
- pořádání vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů
- příprava prezentačních akcí
2. s Okresní hospodářskou komorou v Domažlicích
- příprava a organizace prezentačních akcí
16
3. s poskytovateli sociálních služeb v okrese Domažlice, Klatovy, Tachov (DOZP
Bystřice, Domov pro seniory Kdyně, Centrum sociálních služeb Domažlice a
Černovice, Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb Domažlice)
- zajišťování kvalifikačních kurzů
4. s Městským úřadem Domažlice
- účast (vyučujících školy) na komunitním plánování
5. s Českým červeným křížem
- zajištění odběrů krve v budově SZŠ (každý měsíc)
6. spolupráce s organizacemi sdružujícími VOŠ (AVOŠ, AVSP)
- účast na jednáních o vývoji a případných reformách vyššího odborného studia
7. účast na charitativních akcích a veřejných sbírkách (Bílá pastelka, projekt Šance, den
boje proti AIDS, Světluška)
8. Diecézní charita Plzeň
9. SOŠ a SOU Domažlice – ubytování učňů
- praxe učňů
Datum zpracování zprávy: 9. října 2015
Datum projednání v Radě školy: 12. října 2015
Podpis ředitelky a razítko školy:
Mgr. Věra Prantlová
17

Podobné dokumenty

Gymnázia, VOŠ, SOŠ, OA, Konzervatoř, SJŠ, SOU, OU, PrŠ

Gymnázia, VOŠ, SOŠ, OA, Konzervatoř, SJŠ, SOU, OU, PrŠ s problematikou učení a v dalších dvou hodinách si žáci vyzkoušeli různé techniky pro určení stylu učení. V průběhu celého školního roku výchovný poradce spolupracoval podle potřeb s TU a s vedením...

Více

Zpráva o činnosti organizace

Zpráva o činnosti organizace s problematikou učení a v dalších dvou hodinách si žáci vyzkoušeli různé techniky pro určení stylu učení. V průběhu celého školního roku výchovný poradce spolupracoval podle potřeb s TU a s vedením...

Více