Zpráva o činnosti organizace

Komentáře

Transkript

Zpráva o činnosti organizace
Zpráva o činnosti organizace za rok 2014
Zpracování je uloženo § 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů.
Charakteristika organizace:
Název organizace:
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Adresa:
Erbenova 184, 344 01 Domažlice
Telefon:
379 724 581
Fax:
379 722 346
E-mail:
[email protected]
IZO:
048342939
IČ:
48342939
Právní forma:
příspěvková organizace
Zřizovatel:
Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň
Zřizovací listina:
vydaná Plzeňským krajem dne 31. srpna 2001, č. j. 487/01
Součásti školy:
Název součásti školy
Střední škola
Vyšší odborná škola
Domov mládeže
Školní jídelna
IZO součásti
048342939
110031547
108005283
102576394
Kapacita
320
240
110
-
Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
1)
2)
3)
4)
344 01 Domažlice, Erbenova 184
344 01 Domažlice, B. Němcové 115
344 01 Domažlice, B. Němcové 116
344 01 Domažlice, Chodské náměstí 72
Střední škola a Vyšší odborná škola
Školní kuchyně + jídelna
Domov mládeže
Domov mládeže - od 1. 9. 2011 neobsazen
(v důsledku úbytku žáků)
5)
344 01 Domažlice, Chodské náměstí 97
1
Střední zdravotnická škola
Vzdělávací program ( programy) školy:
Název
Obchodní akademie – OA - ŠVP
č. j.
547/1/2009
Informační technologie – IT – ŠVP
Zdravotnický asistent – ZA – ŠVP
Sociální práce – VOŠ - akreditace
678/2010
679/2010
5905/2009-23
Přehled všech platných studijních, učebních oborů:
Název oboru
Zdravotnický asistent - ŠVP
Obchodní akademie - ŠVP
Informační technologie - ŠVP
VOŠ – soc. práce a soc. pedagogika
VOŠ – soc. práce a soc. pedagogika –
dálková forma vzdělávání
53-41-M/01
63-41-M/02
18-20-M/01
75-32-N/01
Kapacita
poslední
schválená
k 1. 9.
2012
100
110
110
90
75-32-N/01
150
Číslo oboru
Vyučován ve školním
roce
2013-14
2014-15
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
Doplňková činnost školy a školského zařízení:
Název doplňkové činnosti
Hostinská činnost
Ubytovací služby
Pořádání odborných kurzů, školení aj.
vzdělávacích akcí
Realizovaná v roce 2014
ano
ano
ano
Údaje o zaměstnancích:
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2014
(fyzický stav/ přepočtený stav)
52,50/47,94
Z toho počet pedagogických pracovníků
(fyzický stav/přepočtený stav)
36,50/32,84
Údaje o počtech žáků:
Počet žáků
Údaj k 31. 8. 2014
Počet žáků ubytovaných SŠ
Počet studentů ubytovaných VOŠ
Počet žáků stravovaných SŠ
Počet studentů stravovaných VOŠ
Počet tříd
58
11
191
15
19
2
Údaj podle statistických
výkazů pro škol. r.
2014-15
60
11
217
14
19
Počet žáků
Údaj k 31. 8. 2014
Počet žáků SŠ
Počet studentů VOŠ
244
211
Údaj podle statistických
výkazů pro škol. r.
2014-15
244
210
Prospěch žáků ve školním roce 2013-14 (v %):
Prospěl
Prospěl
Neprospěl
Neklasifikován
s vyznamenáním
OA
4,10
30,73
3,28
0
IT
0,41
34,02
2,05
0
ZA
2,05
19,67
3,69
0
Pozn.: Veškeré údaje uvádějte po součástech v %, kdy 100% je počet žáků v dané součásti
školy.
Součást
Chování žáků a docházka žáků v %:
Neomluvené
2. stupeň 3. stupeň
hodiny
OA
0
0
0,05
IT
0
2,86
6,99
ZA
0,81
2,04
24,12
Pozn.: Veškeré údaje uvádějte po součástech v %, kdy 100% je počet žáků v dané součásti
školy.
Snížený stupeň z chování
Součást
Počet absolventů školy ve školním roce 2013-14:
Součást
OA
IT
ZA
VOŠ
Počet absolventů
19
23
21
67
Počet nezaměstnaných absolventů školy registrovaných na Úřadu práce
Plzeň k 31. 12. 2014:
Počet registrovaných nezaměstnaných
absolventů
OA
1
IT
3
ZA
4
VOŠ
6
Pozn.: Údaje se zjišťují 2x do roka k 30. 4. a 30. 9., nikoliv k 31. 12. 2014.
Číslo a název oboru
3
Přijímací řízení (podle údajů ve statistickém výkazu pro školní rok
2014-15):
Číslo a název oboru
OA
IT
ZA
VOŠ denní forma
VOŠ dálková forma
Počet uchazečů
Přihlášených
60
39
28
41
56
Přijatých
42
38
28
39
49
Kurzy k doplnění vzdělání:
Počet kurzů k doplnění základního
vzdělání
0
Počet absolventů ve školním roce
2013-14
0
Výsledky hodnocení ČSI v roce 2014:
V hodnoceném roce se konaly následující kontroly a inspekce:
1) Česká školní inspekce – Plzeňský inspektorát, pracoviště Branská 5, 44 01 Domažlice
- dne 21. května 2014 - předmět kontroly: - dodržování vybraných ustanovení zákona
č. 561/2004 Sb., která se vztahují k poskytování vzdělávání podle § 174 odst. 2 písm. a)
školského zákona, zaměřená na vytvoření podmínek pro realizaci společné části
maturitní zkoušky školou (§ 80 odst. 5 písm. a), b), c) a § 80 a) odst. 1) – nebylo
zjištěno žádné porušení ustanovení uvedených právních předpisů
2) VZP ČR – pracoviště VZP ČR Domažlice, Kozinova 299– dne 24. 9. 2014 – předmět
kontroly: kontrola plateb pojistného a dodržování povinností plátce pojistného dle
příslušných ustanovení zákona č. 592/1992 Sb. – kontrolou nebyly shledány žádné
nedostatky
3) OSSZ Domažlice, Msgre. B. Staška 265 – dne 12. 5. 2014 – předmět kontroly: kontrola
plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti - drobná
závada vzniklá účastí na pojištění byla neprodleně odstraněna – vše ostatní bylo
v pořádku
4) KHS PK se sídlem v Plzni, územní pracoviště Domažlice – dne 3. 11. 2014 – předmět
kontroly: dodržování zásad osobní a provozní hygieny úložných ploch v suchém skladu
- vše opraveno během zimních prázdnin, ostatní v pořádku – kontrolou vyzdviženo –
čistota a pořádek stravovacího provozu - vzorný
4
Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena
V roce 2014 ukončilo 63 absolventů SOŠ a 67 absolventů VOŠ naši školu (v denní formě i
dálkové formě).
Vzhledem k uváděným číslům téměř všichni našli pracovní uplatnění nebo pokračují
ve studiu na školách vysokých nebo vyšších odborných. Škola tak splňuje hlavní úkol
vychovat z žáka všestranně vzdělaného člověka, znalého cizích jazyků, který umí zacházet
s moderními informačními technologiemi, zvládá potřebné profesní kompetence a dokáže
se uplatnit na trhu práce doma i v zahraničí. Studenti VOŠ jsou připraveni pro výkon činnosti
sociálního pracovníka, který je schopen dodržovat profesně etické i obecně lidské normy
chování a jednání, zná podmínky trvale udržitelného rozvoje života lidí v zemích EU i dalších
států. Absolvent vyšší odborné školy je motivován k celoživotnímu vzdělávání.
Škola vyučuje podle vzdělávacího programu: 75-32-N/01 Sociální práce pro denní
i dálkovou formu vzdělávání. Platnost akreditace je do 31. srpna 2015.
Všechny obory na naší škole se vyučují již podle ŠVP. Škola pracuje na akreditaci nového
oboru VOŠ – Diplomovaná všeobecná sestra.
Mezinárodní spolupráce – partnerství se školou v SRN – pokračování projektu.
Koncem roku 2007 navázala škola partnerství se Staatliche Realschule Furt im Wald v SRN.
Cílem projektuje prohlubování jazykových znalostí českých i německých studentů, poznávání
kultur obou zemí za využití informačních a komunikačních technologií.
V rámci partnerství jezdí naše učitelka Veronika Němcová vyučovat na Realschule ve Furth
im Wald český jazyk pro výběrovou skupinu žáků.
18. prosince 2013 se 7 žáků Realschule Furth im Wald, kteří se učí česky, společně s paní
učitelkou Němcovou zúčastnilo jazykové exkurze 4. ročníků všech oboru OA. IT a ZA do
Prahy po Královské cestě se zakončením na adventních trzích.
8. dubna 2014 se 12 žáků ze 3. IT s paní učitelkou Němcovou zúčastnilo společné odborné
exkurze ve firmě Zollner v obci Zandt a prohlídky města Regensburg – tato akce byla ještě ve
spolupráci Realschule Furth im Wald a SOU a SOŠ elektrotechnické Plzeň.
10. dubna 2014 žáci 4. ZA se 7 německými žáky z Realschule Furth im Wald shlédli
divadelní německé představení „Popelka“ v „českém“ divadle J. K. Tyla v Plzni. Toto
představení bylo pod záštitou bavorského ministerstva školství - jednalo se o německé
představení v českém divadle.
3. července 2014 se Mgr. Věra Prantlová, Mgr. Kristina Bendová a paní Veronika Němcová
zúčastnily slavnostního předávání certifikátu pro mládež o složení zkoušky z českého jazyka
Ministerialbeauftragte Frau Maria Kitzinger (pověřenkyně ministerstva školství pro
Realschule) v Tagungszentu ve Furth im Wald.
18. července 2014 proběhlo předávání závěrečných vysvědčení žáků 10. ročníků Ralschule
Furth im Wald a 19. července 2014 se uskutečnil Abschlussball (ples k ukončení studia 10.
ročníků v Realschule), kterého se zúčastnily Mgr. Věra Prantlová a paní Veronika Němcová.
5
Od začátku června probíhala úzká spolupráce žáků OA a Realschule na překladu textů (v
českém a německém jazyce) na panely pro naučnou stezku v arboretu Obchodní akademie
v Domažlicích.
Hodnocení výsledků výchovného poradenství
V letošním školním roce byly průběžně plněny úkoly výchovného poradce podle požadavků
vedení školy, TU, ostatních pedagogů a samozřejmě samotných žáků. Výchovné poradenství
zajišťuji na obou našich pracovištích – OA i SZŠ. Byl vybrán nejvhodnější čas pro
konzultační hodiny na SZŠ tak, aby žáci mohli spolupracovat s VP. Byli seznámeni také
s telefonním číslem VP a e-mailovou adresou pro případ akutní potřeby.
V prvních měsících školního roku byla zaměřena pozornost na studenty 1. ročníků, na jejich
adaptaci na nové škole – pohovory ve třídách i s jednotlivci na téma adaptace na nové
prostředí, nové vyučující, nové formy učiva, nové odborné předměty a také na zvládnutí
prvních neúspěchů, nepřijetí ostatními studenty, zaujmutí místa v kolektivu. V měsíci září byl
uskutečněn adaptační kurz pro jednotlivé třídy prvního ročníku. Akce probíhala v Peci pod
Čerchovem za spolupráce s realizačním týmem Salesiánského střediska mládež v Plzni. Dle
hodnocení samotných studentů byla tato aktivita přijata velmi pozitivně. Také rodiče na
podzimním rodičovském sdružení hodnotili adaptační kurz kladně. V průběhu roku se
několikrát uskutečnilo jednání s jednotlivými studenty o jejich konkrétních problémech. Ve
spolupráci s ostatními učiteli jsme vždy našli nějaké řešení, které jim napomohlo v jejich
dalším studiu.
Byly řešeny potřeby studentů, kteří absolvovali speciální pedagogické vyšetření z důvodů
specifických vývojových poruch. Ve spolupráci s TU byly vytvořeny individuální vzdělávací
plány, všichni vyučující obdrželi kopie IVP, případně byla provedena dohoda s příslušnými
učiteli o přístupu k jednotlivým studentům. Kopie IVP a zpráv PPP v Domažlicích jsou
uloženy v ředitelně školy. Tam do nich mohou v případě potřeby nahlédnout všichni
vyučující.
V měsíci říjnu jsme se zúčastnili v MKS akce Hospodářské komory a Úřadu práce
v Domažlicích, která měla za úkol prezentovat naši školu budoucím uchazečům. Podobné
akce jsme se zúčastnili také v dalších okolních regionech.
Celý školní rok spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Domažlicích na
řešení problematických situací s chováním a studijními výsledky ve třídách. Několikrát jsme
doporučovali návštěvu PPP, která umožňovala vyřešení konkrétních i rodinných problémů.
Současně bylo nutné spolupracovat se studenty a TU 4. ročníků. Hodně času bylo věnováno
státním maturitám. Studenti byli také upozorněni na stávající formu v přijímacím řízení na
některých školách – národní srovnávací zkoušky (SCIO), byli seznámeni s možností přípravy
na tyto zkoušky i s termíny zkoušek a místem, kde je mohou vykonat. Informace o školách
byly předány písemnou formou, prostřednictvím nabídnutých letáků a také seznámením
s internetovými adresami, na kterých mohou studenti přehledně hledat jednotlivé informace.
Se státními maturitami a s formami přijímacího řízení na VŠ byli průběžně seznámeni i
studenti 3. ročníků, aby se v předstihu mohli lépe rozhodovat o své budoucnosti a případně
také lépe připravit na státní maturitní zkoušky a na NSZ. Také byli několikrát upozorněni na
6
nutnost sjednání včasného termínu v PPP v Domažlicích pro případ uzpůsobených podmínek
pro vypracování maturitní zkoušky.
V prosinci se uskutečnil DOD na naší škole a také výběrové řízení nového poskytovatele
zajištění adaptačních kurzů. Ze tří původních zájemců však své návrhy představil jen DDM
DOMINO Domažlice. Jejich nabídka byla schválena a během měsíce června proběhly
všechny aktivity potřebné k zajištění AK ve školním roce 2014/2015.
Na začátku 2. pololetí tohoto školního roku bylo zajištěno kvalitní vyplňování přihlášek na
VŠ v písemné i v elektronické formě. Přehled podaných přihlášek zajistili TU. V dalším
období se pak jednalo o vyplňování přihlášek na VOŠ.
Na závěr školního roku byla připravena ve spolupráci ZČU Plzeň čtyřhodinová přednáška na
téma Jak se efektivně učit. Dvě hodiny byly určeny k teoretickému seznámení
s problematikou učení a v dalších dvou hodinách si žáci vyzkoušeli různé techniky pro určení
stylu učení.
V průběhu celého školního roku výchovný poradce spolupracoval podle potřeb s TU a
s vedením školy při řešení problémových studentů – docházka do školy, neomluvená absence,
nevhodné chování studentů, vztahy mezi studenty.
V květnu 2014 proběhly maturitní zkoušky. Závěrečné hodnocení těchto zkoušek proběhlo
v jednotlivých třídách až po přijetí výsledků z Cermatu. Předávání maturitních a závěrečných
vysvědčení se uskutečnilo ve slavnostní atmosféře v obřadní síni města Domažlice.
Hlavní úkoly výchovného poradce:
1) Poskytovat informace žákům, rodičům i veřejnosti o vzdělávání
2) Ve spolupráci se vzdělávacími instituty (Sokrates, Tutor) zajistit dostatečnou
informovanost žáků o přípravných kurzech na přijímací řízení
3) Zajistit ve spolupráci s třídními učiteli kvalitní vyplnění přihlášek na VŠ, VOŠ a jejich
včasné zaslání
4) Získávat nové informace o pomaturitním studiu na VŠ, VOŠ, JŠ i na školách v zahraničí –
kariérové poradenství
5) Spolupracovat s pedagogicko-psychologickou poradnou, úřadem práce, rodiči
6) Spolupracovat při přijímacím řízení s vedením školy
7) Poskytovat žákům pomoc při individuálních potížích vzdělávacích, výchovných,
sociálních
8) Na základě údajů z úřadu práce informovat průběžně žáky o situaci na trhu práce na
našem okrese
9) Odborná podpora při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Hodnocení výsledků metodika prevence
V letošním školním roce zůstalo základním principem preventivní strategie na naší škole
osvojování důležitých kompetencí v oblasti zdravého životního stylu, prevence a rozvoj
dovedností, které vedou u dětí a mládeže k odmítání všech druhů sebedestruktivního chování,
šikany, projevů agresivity a porušování zákona. O šikaně jsou žáci schopni mluvit a s pomocí
učitelů se i bránit. Co se týká alkoholu a kouření, žáci vědí o možných následcích, ale dokud
bude současný stav okolím tolerován, ani prevence nebude všemocná. Je nutné se žáky mluvit
7
otevřeně, bez zastrašování. Největším nebezpečím je kouření a alkohol. Velkým problémem
je vandalismus. Žáci mají dobrou informovanost o škodlivosti návykových látek.
Hlavní úkoly metodika prevence ve školním roce 2013-2014:
1) Adaptační kurz – je připraven pro všechny 1. ročníky - 3 dny aktivit pro vytvoření
kolektivu – formou her a zážitkových programů s týmem instruktorů Salesiánského
střediska v Plzni – konal se ve třech bězích v Peci p. Čerchovem
2) Beseda se Simonou Váchalovou Vroblovou na téma Poruchy příjmu potravy –
anorexie, bulimie, bigorexie, obezita
Pro třídy 1. OA, 1. IT, 1. ZA, 1. VOŠ
3) Beseda na téma Tvorba kolektivu – probíhá vždy v 1. ročníku – na začátku studia
v rámci adaptačního kurzu
4) Nabízím vhodné aktivity na vyplnění volného času – ve škole i na DM
PC – možnost využití před vyučováním a na DM
SPORT – nabídka cvičení jógy, aerobiku, zumby, na DM – posilovna
Výuka japonštiny - novinka
5) Beseda s Policií ČR – téma Trestné činy – pro 3. OA, 3. IT
6) Na hlavní chodbě je umístěna nástěnka s tématikou prevence rizikových jevů, jsou zde
kontakty na veškerou pomoc v případě nouze
7) Poblíž kabinetu metodika prevence je umístěna schránka důvěry
8) Spolupráce s odbornými pracovišti – PPP v Domažlicích – krajská koordinátorka Jana
Hendrichová, SVP Domažlice, DDM Domažlice, STOP Domažlice – Simona Vroblová
9) Ve třídě 1. OA a 2. OA – nastaly problémy v komunikaci – podle šetření Jany
Hendrichové je potřeba dát žákům čas, nyní je situace v klidu
Úspěchy školy a žáků za školní rok 2013 – 2014
Za hodnocený školní rok 2013-2014 jsme se zúčastnili následujících soutěží:
1) Soutěže znalostí v odborných dovednostech:
- olympiáda v českém jazyce – školní i okresní kolo (5. místo v okresním kole)
- soutěž v recitaci – školní kolo
- konverzační soutěž v AJ a NEJ – školní i okresní kolo
- soutěž v první pomoci – školní kolo
- matematická soutěž Klokan (kategorie Junior i Student)
- soutěž v psaní na klávesnici – školní i krajské kolo středních odborných škol
(1. a 4. místo v krajském kole v Plzni)
- účast na mistrovství republiky v psaní na klávesnici v Neveklově
oblastní kolo soutěže 2. ročníků – Domažlický datel a Talentovka v psaní na
klávesnici pro ZŠ
- zapojení do celostátní soutěže ZAV (již 7. rokem)
- účast v mezinárodní soutěži v psaní na PC on-line INTERSTENO
- účast na celostátní soutěži 1. ročníků v psaní na klávesnici – 7. místo
- účast na 5. ročníku soutěže Finanční gramotnost – 1. místo v okresním kole,
2. místo v krajském kole
- soutěž Region 2014 – 4. místo v družstvech – 23. - 24. 1. 2014 Plzeň
- soutěž „První pomoc“ – školní kolo
8
2) Sportovní aktivity a soutěže:
- sportovně turistický kurz v Itálii
- okresní i krajský přebor v atletice a sportovní gymnastice
- okresní přebor ve florbale, ve volejbale, kopané
- středoškolské atletické hry - CORNY
- LVK – Železná Ruda
- krajský přebor v pohybových skladbách
Prezentace školy na veřejnosti
Škola se pravidelně zúčastňuje prezentačních akcí, kde seznamuje veřejnost (především žáky
vycházejících tříd a jejich rodiče) o náplni vyučovaných oborů
V hodnoceném školním roce jsme se zúčastnili následujících akcí:
24. 10. 2013 ve spolupráci s OHK Domažlice („Od vzdělání k zaměstnání“)
6. 11. 2013 ve spolupráci s OHK Klatovy („Akademie řemesel“)
12. 11. 2013 ve spolupráci s ÚP Tachov („Burza středních škol“)
Kromě těchto akcí organizujeme i „Den otevřených dveří“ – 4. 12. 2013 pro SOŠ (26. 2. 2014
pro VOŠ). Zde mají budoucí žáci možnost, spolu se svými rodiči navštívit školu za provozu,
prohlédnout si všechny odborné učebny a zúčastnit se informační schůzky o vzdělávání.
V průběhu listopadu navštěvují naši vyučující schůzky rodičů na všech ZŠ v domažlickém
okrese a částečně i v okrese Tachov a Klatovy. Poskytují základní informace o vzdělávání
v jednotlivých oborech.
Již šestým rokem organizujeme talentovou soutěž pro žáky základních škol v psaní na PC
„Metodou ZAV“. V tomto školním roce byla organizována pod záštitou ředitele ČŠI
Plzeňského kraje ing. Pavla Honzíka, dne 19. března 2014. Cílem je propagace psaní na
klávesnici a zároveň propagace ekonomických oborů. Soutěže se zúčastnil přímo autor desetihmatové metody psaní na PC pan Jaroslav Zaviačič, jehož program při výuce využíváme –
dobrá reklama a propagace školy na ZŠ okresu Domažlice.
Spolupráce se sociálními partnery
Škola aktivně spolupracuje se sociálními partnery – ČČK (odběry krve v budově SZŠ), SOU
Domažlice a GJŠB Domažlice (poskytování ubytovací kapacity), DDM (pronájem tělocvičny
v budově SZŠ), Úřad práce, Okresní hospodářská komora, s poskytovateli sociálních služeb
v okrese Domažlice, Klatovy a Tachov.
1. s Úřadem práce v Domažlicích
- pořádání vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů
- příprava prezentačních akcí
2. s Okresní hospodářskou komorou v Domažlicích
- příprava a organizace prezentačních akcí
3. s poskytovateli sociálních služeb v okrese Domažlice, Klatovy, Tachov
- zajišťování kvalifikačních kurzů
4. s Městským úřadem Domažlice
- účast (vyučujících školy) na komunitním plánování
5. s Českým červeným křížem
- zajištění odběrů krve v budově SZŠ (každý měsíc)
9
6.
spolupráce s organizacemi sdružujícími VOŠ (AVOŠ, AVSP)
- účast na jednáních o vývoji a případných reformách vyššího odborného studia
7. účast na charitativních akcích a veřejných sbírkách (Bílá pastelka, projekt Šance, den
boje proti AIDS, Světluška)
8. Diecézní charita Plzeň
9. SOŠ a SOU Domažlice – ubytování učňů
- praxe učňů
Stále trvá zapojení naší školy do dobročinných akcí ( Bílá pastelka, projekt Šance, Světluška)
Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Ve školním roce 2013-2014 probíhal akreditovaný kurz Základy podnikání pro Komunitní
centrum Fazole v Domažlicích (regionální pobočka pražského Ústavu pro ekopolitiku, o. p.
s.), který úspěšně absolvovalo 11 účastníků. Dále probíhalo další vzdělávání pracovníků
v sociálních službách a sociálních pracovníků v rozsahu 24 hodin. Kurzu na téma Základy
ošetřování klienta v domácím prostředí se účastnilo 38 pracovníků. Tyto kurzy realizujeme
již čtvrtý rok, v přípravě témat vycházíme z požadavků konkrétních poskytovatelů sociálních
služeb.
Hospodaření školy v roce 2014
Organizace v roce 2014 hospodařila bez větších problémů ve financování. Náklady na platy a
náklady na OON byly hrazeny z dotace na přímé náklady, u mezd došlo k překročení o
3.039,- Kč a u dohod o 15.070,- Kč. Toto překročení bylo dofinancováno z fondu odměn.
Ostatní náklady byly pokryty finančními prostředky z provozní dotace a vlastními tržbami
včetně doplňkové činnosti, bez použití rezervního fondu. Organizace vytvořila zisk, kterým
posílí fondy v roce 2015.
Přímé náklady na ONIV (učební pomůcky, cestovné, školení, ochranné pomůcky apod.) jsou
sice vyšší než v předchozím roce, stále však nepokryjí náklady, které ze zákona mají být
těmito prostředky hrazeny. Tyto prostředky pak chybí k obnově a modernizaci výukových
procesů.
V roce 2011 škola přistoupila k vysoutěženému odběru el. energie a zemního plynu PK.
Velkoodběr však nebyl zahrnut do této možnosti úspor. V roce 2012 přistoupila škola
k smlouvám za telekomunikace vysoutěžené CN. V roce 2014 využila škola rámcové
smlouvy na nákup materiálů vysoutěžených CN. U hygienických potřeb je úspora patrná, u
prostředků na čištění však byla určitá nespokojenost s kvalitou a následně pak i vyšší
spotřeba. U kancelářských potřeb nevyhovovala kvalita některých výrobků a vzhledem
k množství, které škola potřebuje na svůj provoz, je úspora mizivá a na úkor kvality.
I nadále bude škola využívat všechny možnosti k úsporám. Bohužel i přes tuto snahu bude
financování provozu napjaté a je nezbytně nutné neustálé sledování čerpání rozpočtu a řešení
nenadálých situací, na které musí být během roku pamatováno s určitou rezervou finančních
prostředků pro neplánované opravy.
Škola se snaží využít veškeré možné prostředky k modernizaci a opravám budov. V roce 2014
získala prostředky jak na opravy budov, tak i na projektovou dokumentaci, která bude sloužit
jako podklad k žádostem o prostředky na tyto opravy. Již v lednu 2015 bylo schváleno
10
navýšení provozního příspěvku na opravu střechy budovy OA ve výši 1.400.000,- Kč. Škola
také požádala o příspěvek na opravu oken v DM.
Financování platů zaměstnanců je z důvodu financování dle počtu žáků a studentů napjaté.
V roce 2012 přistoupila škola ke snížení počtu zaměstnanců na DM. Celodenní dozor na DM
je již zajištěn jen třemi pracovníky v třísměnném provozu. V roce 2013 byla zrušena dvě
pracovní místa: sekretářka na SZŠ a školník na OA. Pracovní náplně těchto zaměstnanců byly
rozděleny mezi stávající zaměstnance. Při tvorbě rozvrhu se důsledně sledují možnosti
spojování výukových hodin. Bohužel ani tato opatření nezajistí bezproblémové krytí
mzdových nákladů a další snižování počtu zaměstnanců není, vzhledem k tomu, že škola je
provozována ve třech budovách, možné. Pokud dojde ke schválení akreditace nového oboru
VOŠ, bude nutné zajistit v roce 2015 navýšení mzdových prostředků na platy nových
zaměstnanců za období 4 měsíců. I když v roce 2014 bylo vzhledem k opatřením výše
uvedeným financování platů zajištěno, počítá škola s problémy v roce 2015.
Škola má vážné obavy z problémů při financování roku 2015. Celkový počet žáků a studentů
neustále klesá a náklady stoupají. Velký propad žáků každoročně je u ZA. Dle názoru
představitelů KÚPK je třeba obor zachovat. Finanční podpora však zatím není nijak řešena, a
tak ostatní obory doplácejí na nedostatek žáků ZA. Škola v rámci snahy o zachování tohoto
oboru žádá o akreditaci oboru VOŠ – Diplomovaná všeobecná sestra. Otevření tohoto oboru
by částečně vyrovnalo úbytek na SŠ.
Situace ve financování provozu školy je složitá. Organizace je zřízena jako nezisková a je pro
ni obtížné získávat prostředky na provoz ve vyšší míře z hlavní činnosti (omezené možnosti
pronájmu prostor - zcela využité prostory budov pro výuku) či z doplňkové činnosti stravování, ubytování či kurzy (omezení této činnosti je dáno kapacitou a pracovním
vytížením pracovníků v hlavní činnosti). I přesto se podařilo v roce 2014 provést řadu oprav a
nakoupit nové učební pomůcky či vybavení tříd.
Doufáme, že snižování prostředků na provozní náklady bude zastaveno (na rok 2015 má škola
získat 3.338.000,- Kč, což je zhruba jako v roce 2014), a škola bude mít možnost získat další
prostředky na opravy z rozpočtu kraje, tak aby nedostatek prostředků na ONIV z přímé dotace
ji tolik neovlivnil při snaze o zabezpečení kvalitního prostředí, včetně moderních učebních
pomůcek, ale také k zajištění důstojného prostředí pro kvalitní výuku. Očekáváme, že i
finanční prostředky pro spravedlivé ohodnocení pedagogických a nepedagogických
zaměstnanců školy, se podaří v roce 2015 se škole zajistit, tak aby mohla organizace
motivovat zaměstnance k lepším výkonům při plnění jejich pracovních povinností s ohledem
na další rozvoj nejen naší školy a školství jako celku.
Domažlice, 24. března 2015
Mgr. Věra Prantlová
ředitelka školy
11

Podobné dokumenty

Gymnázia, VOŠ, SOŠ, OA, Konzervatoř, SJŠ, SOU, OU, PrŠ

Gymnázia, VOŠ, SOŠ, OA, Konzervatoř, SJŠ, SOU, OU, PrŠ prvních neúspěchů, nepřijetí ostatními studenty, zaujmutí místa v kolektivu. V měsíci září byl uskutečněn adaptační kurz pro jednotlivé třídy prvního ročníku. Akce probíhala v areálu ČZS Starý Klíč...

Více