ROZHODNUTI

Transkript

ROZHODNUTI
Městský úřad Varnsdorf
stavební úřad
Nám. E. Beneše 470,Yarnsdorf
zn.:
j,,
Vyřizuje:
Tel,:
E-mail:
spis.
č
lOZIZOt:/SÚ-No
MUY A 6699l20I3NovMa
Marcela Novotná
41237224Ik|.: l3I
Varnsdoď, dne l 1.3.2013
marcela.novotna(@varnsdorf.cz
ROZHODNUTI
UZEMNI ROZHODNUTI
Výroková část:
Městský úřad Varnsdoď, Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. l písm. c) zrákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "sávební zákon"), vúzemním íízeniposoudil podle §84 až 91 stavebniho zÁkona žádost
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dálejen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne
21.12.2012 podali
Tomáš Jech, nar. 13,10.1973, Yýchodní č.p. 258I,407
47 Varnsdorf I,
Gabriela Jechová, naí. IS.9.1977, Východní č.p. 2581, 407 47 Varnsdorf l,
které zastupuje Andrej Vnenk, nar. 20.7.1964, Bjarnata Krawce č.p.3160,407
47
Varnsdorf 1
(dálejen "žadatel"), a na ákladě tohoto posouzení:
Vydává podle § 19 a92 stavebního zákona a § 9lyhlášky č.50312006 Sb., o podrobnějšíúpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územníhoopatření
rozhodnutí o umístění stavby
prodlo uženívodovodního řadu
(dáIe
jen "stcnba")
na pozemku
parc. č. 556, 8171
v
katastráIním územíYarnsdorf.
Druh a účelumisťované stavby:
-
Jedná se prodloužení stávajícího vodovodniho řadu PE 50 situovaného v ul, Josefa Hory na p,č. 556
k.ú. Vamsdoď, a to v dimenzi PE}ID 63 mm. Z tohoto prodlouženého řadu bude napojen objekt na
p.ó, 525 12 k.ú. Varnsdoď samostatnou vodovodní přípojkou.
umístěnístavb)l na nozemku:
-
Pozemek p.č. 556 k.ú. Vamsdoď(ostatní plocha, ostatní komunikace)
Pozemek p.č. 8l71 k.ú. Varnsdorť (ostatní plocha, ostatní komunikace)
Stanoví podmínky pro umístěnístavby:
l.
Stavba bude umístěna jen na parcelách uvedených ve qýroku tohoto rozhodnutí tak, jak je
uvedeno na situaci, kteráje přílohou tohoto rozhodnutí. Případná změrra umístění stavby musí blit
předem projednána a musí b;ýt předem požádáno o změnu územníhorozhodnutí.
@r,
Č j,
MtJvA
6699/20t
]NovMa
stť. 2
Budou respektována všechna nadzemní i podzemní vedení správců a vlastníků IS ve smyslu jejich
qjádření. Vedení budou na základě písemné objednávky předem vytyčena.
J. Bude dodržena prostorová norma vedení inženýrských sítí.
4, Bude plně respektován zákon č. 20187 Sb., o státní památkové péčiv platném mění ve smyslu
omIímeníarcheologického nálezu učiněného mimo archeologickY vYzkum (tm. náhodný nález).
5. Výkopek musí být ukládánjen na povolenou skládku. O uloženíbude vedena evidence.
6. Budou splněny podmínky závazného stanoviska MěÚ Vamsdoď, OŽP ze dne 22.1.2013 pod
čj.: MWA 391/2013Pejlv.
2.
7. Budou splněny podmínky lyjádření MěÚ Varnsdoď
-
OŽP ze dne 30.1.2013 pod čj.:
OZP/555l2013/SimI|:
Projektová dokumentace bude projednána s provozovatelem vodovodu pro veřejnou pořebu.
Stavební povolení na vodovodní řad bude lydávat vodoprávní úřad. Projektová dokumentace
musí blýt vypracována oprávněnou osobou.
Budou splněny podmínky q,jádření ČEZ Distribuce a.s,. Děčínze dne 20-12.20|3 pod č.
0100121824 a ze dne 31.1.2013 pod ě. 1051463576.
Budou splněny podmínky lyjádření RWE s.r.o. Bmo ze dne 28.12.2012 pod č.5000728590.
}
}
8.
9.
l0. Budou splněny podmínky lyjádření
o 126l0068466/TPCU.
SčVK a.s. Děčínze dne
14.1.2013 pod čj.:
02 Czecb Republic a.s. Praha ze dne 13.12.2012
pod čj.: 7l2l 15/12 a dne 23.1.Z0l5 pod čj.: 512196113 a ze dne 24.1.20l'3 pod čj.: POS-
11. Budou splněny podmínky vyjádření Telefónica
l3lVEl300l065.
Účastníci řízení na něž se váahuje roáodnutí správního orgánu:
Gabriela Jechová, nar. 15.9.1977,Yýchodní č.p. 2581,407 47 Vamsdorf
Tomáš Jech, nar. 13.10.1973, Východní č.p. 258l, 407 47 Vamsdoď
Město Vamsdorf, NIírn. E. Beneše č .p. 470, 401 47 Varnsdoď 1
l
1
0důvodnění:
Dne 21.12.2012 podal žadate| žádost o lydání rozhodnutí o umístěnístavby.
Protože ádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné
posouzení, byl žadatel dne 21.12,2012 lyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla
doplněna dne 4.2.2013.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům
řízení a dotčeným orgánům.
K projednání ždosti současně nařídil veřejné ústníjednání spojené s ohledáním na místě na den
8.3.20l3, ojehož výsledku byl sepsán protokol.
Umístěnístavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby lryhovuje
obecným požadavkůmna v}rržíváníúzemi.
Předložený áměr žadatele správní orgán řádně posoudil z hledisek uvedených v ust.§ 90 stavebního
zákona, stanovil okruh účastníků
řizeni lymezený pro územní řízení v § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona.
Podle § 87 odst. 1 stavebního zákona stavební úřad nařídíveřejné ústníjednání a jeJi v územílydán
Územní plán (což platí v tomto případě), doručuje se oznámení zahájení územníhořízeníúčastníkům
vedeným v § 85 odst. l stavebního ziikona a dotčeným orgánům jednotlivě, účastníkům
uvedeným v § 85
odst. 2 stavebního ákona veřejnou lyhláškou. Účastníci řízenídle § 85 odst. 2 stavebního zákona a
veřejnost byli řádně seznámeni s navrhovanou stavbou, a to doručenímopatření veřejnou q,hláškou,
neboť toto byio řádně lTvěšeno po dobu l5 dnů na úřednídesce a téžzveřejněno způsobem umožňující
dálkor,"ý přístup. Zadatel byl informován o tom, že je povinen zajistit, aby bezodkladně poté, co bylo
nařizeno veřejné ústníjednání, byla informace o záměru lyvěšena na místě stavebním úřadem určeném
nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má zámér uskutečnit, a
to do doby veřejného ústníhojednání. V územnímrozhodnutí SÚ vymezil umístěnístavby na pozemky,
stanovil podmínLy pro ochranu území,podmínky pro umístění stavby. Účastníkem každéhoúzemního
řízení je žadatel a obec, na jejímž.území
má b;it záměr uskutečněn (účastnícipodie § 85 odst. l
stavebního zákona). Žadateli se územnírozhodnutí doručuje přímo. Obec 1e ze zákoaa účastníkem
každéhoúzemníhoíízení,aby mohla účinněhájit důležitémístníči veřejné zájmy.
@o,
Čj, MWA 6699/20l]NovMa
str. 3
Dalšími účastníkyúzemního řízení jsou vlastníci pozemků nebo staveb, na ktených má být požadovaný
záměr uskutečněn, nebo ten, kdo májiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě. Dálejsou to osoby,
jejichž vlastnické nebojiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům či stavbám na
nich můžebyt územnímrozhodnutím přímo dotčeno. Vyhodnotit přímé dotčenípříslušístavebnímu
úřadu. Tento okruh byl stanoven na zakladě l"_foisu z katastru nemovitostí.
l
Stavební úřad v řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 79 odst. a § 90
stavebního zákona, projednal ji s účastníkyřízení, DO a posoudil shromažděná závazná stanoviska a
připomínky. Z předložených podkladů a závazných stanovisek DO dospěl stavební úřad kzávěru, že
uskutečněním stavby nejsou ohroženy veíejnézájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a
íizsni. Závazná stanoviska DO byla zkoordinována a ahmuta do podmínek
oprávněné ájmy účastníků
rozhodnutí.
Byla splněna podmínka daná ustanovením § 87 odst. 2 stavebního zákona o zveřejnění
záměru
stavebníkem na veřejně přípustném míStě.
Dokumentace pro lydaní územníhorozhodnutí, byla zpracována v součinnosti osob oprávněných
k výkonu této činnosti podle zákona č.360/|992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o
v,ýkonu povolání autorizovaných inženýrůa techniků činných ve l^ýstavbě, v platném znění (autorizaění
zákon).
Žádost o ,.ydárrí roáodnutí o umístění stavby byla podána na příslušnémformuláři podle přítohy č. 3, k
lyhlášce č. 503/2006 Sb., byla podána §ziclcými osobami, Tomášem a Gabrielou Jechovými, bytem
Východní 258l, 407 47 Varnsdorf(dále jen stavebník).
Stavební uřad konstatuje, že navrhovaná stavba splňuje všechny zákonné podmínky pro lydání územního
roáodnutí a lyholuje obecn}im požadavkůmna ýstavbu stanoveným lyhláškou č. 50l/2006 S., o
obecných požadavcích na v},užití území,v platném znění, a rovněž r,yhovuje § 7 lyhl. č.26812009 Sb., o
technicloých požadavcích na stavby.
Posouzení záměru žadatele dle ust. § 90 stavebniho zákona:
Pozemek p,č.52512 k.ú. Vamsdoďje územním plánem sídelního útvaru Vamsdorf ÚPNSÚ Vamsdorf;
určen k funkčnímuvyržití,,ob}tná zástavba nízkopodlažni", tedy k l"ýstavbě RD. Předložený záměr
předstar,uje rozšířenítechnické infrastruktury pro pozdějšír,,lýstavbu RD:
Umístěnístavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, Umístění stavby lyhovuje
obecným požadavkůmna vyrržíváníúzemí,
při v]ldání tohoto rozhodnutí vvcházel stavební úřad z těchto dokladů:
>
}
}
}
}
ts
>
}
}
}
Y
}
žádost
dokumentace
áměru
plná moc k zastupování
smlouva o uzavření budoucí smlouly o zřízení věcného břemene
informace o parcelách
KN
lyjádření ČEZ Distribuce a.s. Děčínze dne 20.12.20|2 pod č,0100121824 a31.1.2013 podč.
l05l463576
lyjádření ČEZ ICT Services a.s. Děčínze dne 20.11.2012 pod č.0200070391 a20.|2,20l2pod
č.0200077l01
vyjádření RWE s.r.o. Bmo ze dne Z8,12,20|2 pod č. 5000728590
vyjádření SčVK a.s. Děěín ze dne 14.1.20l3 pod čj.: O12610068466/TPCU
lyjádření Telefónica 02 Czech Republic a.s. Praha ze dne 13,l2,20I2 pod č j.:7 |2l15llr2 a
23.1.2013 pod čj.: 512196/13 a ze dne 24.1.20l3 pod čj.: POS_l3^/El300l065.
závazné stanovisko MěÚ Varnsdoď- OŽP ze dne 2Z.l,2013 pod čj.: MLIVA 39ll2013PejIV
r,yjádření MěÚ Varnsdorf -oŽP ze dne30.1.2013 podčj.: oŽPi 555i2013/Simll
@9ol
Čj. MUVA
}
}
6699/20l3NovMa
str.4
roáodnutí MěÚ Varnsdorf - OSMI, odd. doprary a SH povolení uloženíIS do Silničního
pozemku ze dne 10.12.2012 pod ě j.: OSMU3248I2012NELPE
doklad o zaplacení správního poplatku
Stavební úřad zajistl| vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnulje do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve qýroku rozhodnuti, za použitíustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Účastníci řízení - dalšídotčenéosoby:
Anna Malíková, Ladislav Procházka, BYTOVÝ PODNIK s.p.- V LIKVIDACI, Jana Prknová,
Vladislav Prkno, Petr Vágner, Martin Dvorský, ČEZ Distribuce, a.s., RWE Distribuční služby,
s.r.o., SCVK a.s., Telefónica 02 Czech Republic a.s.
Vypořádání s návrhy
-
a
námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
-
Nebyly podány.
q.jádřeními účastníků
k podkladům roáodnutí:
Úěastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Vypořádání
-
s
poučeníúčastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dnejeho oznámeni ke Krajskému úřadu Ústeckého
kaje v Ústí nad Labem podáním u zdejšíhosprávního orgánu.
Odvolaní se podává s potřebným poětem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby kažÁý účastníkdostal jeden stejnopis. NepodáJi účastníkpotřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý v,ýrok nebo jeho vedlejšíustanovení.
Odvolaní jen proti odůvodněnírozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu
úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby qýká, nenlli sám stavebním úřadem, popřípadě též
speciálnímu stavebnímu úřadu.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. l stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci kjejich konzumaci.
Ing. Martin Togner v.r.
vedoucí stavebního úřadu
otisk úředního razítka
@rl
čj. MUVA 6699/2013NovMa
str. 5
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vlvěšeno dne:
!
1 .lj
il;]i
Sejmuto dne:
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje ryvěšení a sejmutí omámení.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 63412004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000
Kč byl zaplacen dne 4.1.2013.
Obdrží:
účastníciřízení dle § 85 odst. ] stavebního zákona na doručanku:
Gabriela Jechová, Východní č.p. 258l, 407 47 Varnsdorf- prostřednicwím zástupce Andreje Vnenka,
Bjamata Krawce č .p.3160, 407 47 Varnsdorf l
Tomáš Jech, Východní č.p. 2581, 407 47 Vamsdoď- prostřednictvím zástupce Andreje Vnenka,
Bjamata Ikawce č .p.3|60, 407 47 Vamsdorf 1
Město Vamsdorf, Nám. E. Beneše č.p. 470, 4O7 47 Vamsdoď 1
účastníciřízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou v}lhláškou:
Anna Malíková, U Městského statku č.p. 42,407 47 Vamsdorf 1
Ladislav Prochrázka, Pod Klaudiánkou č.p. 1028/3, Podolí, l47 00 Praha 47
BYTOVÝ PODNIK s.p.- V LIKVIDACI, Národní č.p. 3003,407 47 Vamsdorf
Jana Prknová, 5. května č.p. 43,40'l 47 Varnsdorf 1
Vladislav Prkno, 5. května ě.p. 43,407 47 Vamsdorf 1
Petr Vágner, Josefa Hory č.p. 47, 407 47 Vamsdorf 1
Martin Dvorslaý, U Městského Statku č.p. 41, 407 47 Varnsdorf 1
ČEZ Distribuce. a.s,. IDDS: v95uqfo
sídlo: Teplická č.p. 87418, DěčínIV-Podmokly, 405 02 Děéín2
RWE Distribučníslužby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499i 1, Bmo-střed, Zábrdovice,602 00 Bmo 2
_
SCVK
1
IDDS: ť7r9ns
sídlo: Masarykova č.p. 368, Ústí nad Labem-centrum, 400 10 Ústí nad Labem 10
Telefónica 02 Czech Republic a.s., IDDS: d79ch2h
sídlo: Za Brumlovkou é.p.266/2,I40 22 Praha
a.s.,
dotčenéuřadv:
MěU Varnsdorf - OZP, Nám. E. Beneše č.p. 470,407 47 Varnsdoď 1
MěU Varnsdorf _ OSMVDoprava, Nám.E.Beneše č.p. 470,407 47 Vamsdoď
Vamsdoď
-
ORG, Nám. E. Beneše č.p.470,407 47 Vamsdoď l
ostatní:
MěU Varnsdorf OSMVúřad územniho plánování, Nám.E. Beneše č.p, 470,407 47 Vamsdoď
vlastní
1
Příloha:
situace pro všechny
dokumentace záměru pro stavebníka po nabltí právní moci tohoto rozhodnutí
QDul
.;;la
(:\-\
,l
žv<
,JR
\
".,'..
'P'''..
)i
ó,.
\
oj
EÁ
ó2
óý,
ó'E
o-
>> -.
dT
§\
,č\
[9
:!
-".\\ \ ra
\
,Ni"9§
,z
',\ aa,\
'\\ ,:"4 \
/\ \\,šn\
\\\
rrJ
=a.;
o}
ó"]
o:
aE_
uJ
=N
l_
6
\
\\ \\,
\\r
l!'!J
',t
l.,,.,,
i,'
.|,_, .)t.
,-
|,t,:1,
w|)
lkit,t
,.2',_
T,fnrt,
l
,7,,1 1r'Vr,,l,,,fu
oň
/L,
- ln
1i
ti'l/,a-
Ě3
=]
?l
ei
9!
éi ě!
3
"a
š3
9
:]
d
]§
=-ža e,
'3''
9]Ed
N Hilil
6!
i7
.š
-:-,z= lr
ěl
nnnil
.Ý3== l5
;É!ř
t!
;§ě*
iÉ
pi!Ě
i
p

Podobné dokumenty

ROZHODNUTI úznvrNí RozHoDNuTí

ROZHODNUTI úznvrNí RozHoDNuTí nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má zámér uskutečnit, a to do doby veřejného Ústního jednání. V územnímrozhodnutí SÚ lymezil umístění stavby na pozemky, s...

Více

Veřejná vyhláška - místní komunikace Nad

Veřejná vyhláška - místní komunikace Nad Podle ust. § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá ...

Více

úznnnNí nozrroDNuTí a srnvEBNí povoLENí

úznnnNí nozrroDNuTí a srnvEBNí povoLENí Dalšími účastníkyúzemníhořízení jsou vlastníci pozemků nebo staveb, na kterych má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě. Dále jsou to osoby...

Více

zde

zde Šafov,u MěÚ Znojmo OŽP dne 13.8.2014 zahájeno vodoprávní řízení. MěÚ Znojmo OŽP přípisem (veřejná vyhláška) MěÚ Znojmo aŽP ze dne 22.a8.2014 č. j. MUZN 5904412014 oznámil zahájení vodoprávního říze...

Více

stavební povolení

stavební povolení 47 Vamsdorf 1 Miloslav Bleha, Legií č.p.2546,407 47 Varnsdorf 1 Jindřiška Kabeláčová, Libušina č.p, 32917, Liberec XIII-Nové Pavlovice,460 Bc. Lenka Holanová, Thunská č.p. 1813/9a, DěčínVI-Letná, 4...

Více

rozhodnutí o umístění stavby

rozhodnutí o umístění stavby odst. 2 stavebního zákona veřejnou r,ryhláškou. Učastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona a veřejnost byli řádně seznámeni s navrhovanou stavbou, a to doručenímopaťení veřejnou lyhláškou,...

Více

RoZHoDNUTÍ

RoZHoDNUTÍ Byla splněna podmínka daná ustanovením $ 87 odst. 2 stavebního zákona o zveřeiněni záměru stavebníkemna veřejně přípustnémmístě. Žád,ostovydánírozhodnutío umístěnístavby byla podána na příslušném f...

Více

90 let Československé meteorologické služby

90 let Československé meteorologické služby meteorologii' denně na vědeckém základě sestavovat předpovědi počasía lydávat uřední dobrozdání (posudky) na

Více