Bezpečnostní list

Komentáře

Transkript

Bezpečnostní list
Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č.1907/2006
Datum revize: 11/25/14
www.restek.com
ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1. identifikace látky nebo přípravku
30036, 30036-5XX, & 30136 / 501 Trihalomethane Mix
1.2. Použití látky nebo přípravku
Pro použití v laboratořích
1.3. Identifikace společnosti nebo podniku
Restek Corporation
110 Benner Circle
Bellefonte, Pa. 16823
USA
00 1 814-353-1300
00 1 814-353-1309
[email protected]
00 1 800-424-9300 (CHEMTREC)
00 1 703-741-5970 (Outside the US)
1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace
ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1. Klasifikace látky nebo směsi
klasifikován v souladu s (ES) č.1272/2008
Systémová toxicita pro specifické cílové orgány (STOT) jednorázová expozice kategorie 1
Hořlavé kapaliny kategorie 2
Akutní toxicita - Inhalace prachu/mlhy, kategorie 3
Akutní toxicita - Inhalace par kategorie 3
Akutní toxicita - inhalace plynne faze, kategorie 3
Akutní toxicita - kožní, kategorie 3
Akutní toxicita - orálně, kategorie 3
Klasifikace podle směrnic EU 67/548/EHS nebo 1999/45/ES
symboly nebezpečnosti:
R-véty:
R11-Vysoce hořlavý
R23/25-Toxický při vdechování a při požití
S-véty:
S16: Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření
S9: Uchovávejte obal na dobře větraném místě
S33: Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny
ID Number 145, hazard class 1 - low hazard to waters
Třída nebezpečnosti vody:
30036, 30036-5XX, & 30136 / 501 Trihalomethane Mix
Stránka 1 z 7
2.2. Údaje na štítku
GHS Symboly nebezpečí
Signání slovo
nebezpečí
Rizikove vety
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H301 + H311 + H331 - Toxický při požití, kontaktu s kůží nebo inhalací.
H331 Toxický při vdechování.
H370 Způsobuje poškození orgánů <nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy>
<uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou
nebezpečné>.
Bezpečnostni oznamení
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P240 Uzemněte obal a odběrové zařízení.
P241 Používejte nevýbušné elektrické / ventilační a osvětlovací zařízení.
P242 Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu.
P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P264 Umyjte si ruce a pokožku důkladně po manipulaci.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO
nebo lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu
okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu
v poloze usnadňující dýchání.
P307+P311 PŘI expozici: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P321 Specifická léčba viz bod 4.
P322 Zvláštní opatření viz bod 4.
P330 Vypláchněte ústa.
P361 Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P370+P378 V případě požáru: Použít hasicí prostředky v kapitole 5 k zániku.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah / obal podle bodu 13 bezpečnostního listu.
2.3. Další nebezpečí
údaje nejsou k dispozici.
ODDÍL 3: Složení / informace o složkách
3.2. směsi
methanol
%
99.920000
číslo CAS
67-56-1
(EC) No 1272/2008
Acute Tox. 3; H311
Acute Tox. 3; H331
Acute Tox. 3; H331
Acute Tox. 3; H301
Acute Tox. 3; H331
Flam. Liq. 2; H225
STOT SE 1; H370
1999/45/EC
F
T
R11
R23/24/25
R23/25
R39/23/24/25
Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc
30036, 30036-5XX, & 30136 / 501 Trihalomethane Mix
Stránka 2 z 7
4.1. Popis první pomoci
Při vdechnutí
Při zasažení očí:
Při styku s kůží
Při požití
Přemístěte poškozeného na čerstvý vzduch. Vyškolený personál podává kyslík pokud je
dýchání obtížné. Pokud postižený nedýchá, zaveďte umělé dýchání a vyškolený
personál podává kyslík. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc
Vypláchněte oči velkým množstvím vody po dobu nejméně 20 minut. Nakloňte hlavu tak,
aby se zabránilo přechodu chemické látky do nekontaminovaného oka. Okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc
Omyjte mýdlem a vodou. Odstraňte potřísněný oděv a vyperte ho. Vyhledejte lékařskou
pomoc, pokud podráždění přetrvává.
Nevyvolávejte zvracení a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Vypijte dvě sklenice
vody nebo mléka pro zředění. Poskytněte lékařskému personálu tento bezpečnostní list.
4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Příznaky
viz sekce 4.1
4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Žádné další informace o první pomoci nejsou k dispozici.
ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1. Vhodna hasiva
Použijte alkoholu odolnou pěnu, oxid uhličitý, nebo suché chemické
hasicí prostředky. Voda může být neúčinná, ale vodní sprej může
být použit k uhašení požáru, pokud se přežene přes spodní část
plamenů. Voda může absorbovat teplo a zamezit poškození
materiálu požárem.
5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Zvláštní nebezpečí
Nebezpečné produkty hoření
Páry mohou být zapáleny jiskrami, plameny nebo jinými zdroji
vznícení, pokud je materiál nad teplotou bodu vzplanutí, která
vedla k požáru (třída B). Páry jsou těžší než vzduch a mohou
putovat ke zdroji vznícení a znovu vzplanout.
oxid uhličitý, oxid uhelnatý
5.3. Pokyny pro hasiče
Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče
Nevstupujte do prostoru požáru bez řádné ochrany, včetně
dýchacího přístroje a kompletního ochranného vybavení. Haste
požár z bezpečné vzdálenosti a na chráněném místě, vzhledem k
potenciálu vzniku nebezpečných pár a produktů rozkladu.
Hořlavá/é složka/(y) tohoto materiálu může/mohou být lehčí než
voda a hořet, zatímco plavou na povrchu.
ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU
6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Expozice rozlitého materiálu může být značně dráždivá nebo
toxická. Dodržujte osobní ochranné vybavení doporučené v
kapitole VIII tohoto bezpečnostního listu. Osobní ochranné
pomůcky musí být hodnoceny na základě informací uvedených v
tomto listu a na zvláštních okolnostech vytvořených únikem včetně,
rozlití materiálu, množství úniku, oblast v níž k úniku došlo a
odborné znalosti zaměstnanců v oblasti reakcí na únik. Nikdy
nepřekračujte jakékoliv limity expozice na pracovišti.
6.2. Opatření na ochranu životního prostředí
údaje nejsou k dispozici.
6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Zabraňte šíření jakéhokoli úniku, aby se minimalizovalo poškození
lidského zdraví a životního prostředí, není-li tak učiněno.
Používejte úplné osobní ochranné pracovní prostředky v
návaznosti na doporučení v oddílu VIII. Použijte hráz s vhodným
absorbujícím materiálem jako je granulovaná hlína. Shromažděte a
uchovávejte v uzavřeném obalu, dokud nedojde k likvidaci odpadu.
6.4. Odkaz na jiné oddíly
Viz sekce 13 k dispozici informace
ODDÍL 7.Zacházení a skladování
7.1. Opatření pro bezpečné zacházení
Toxický nebo silně dráždivý materiál. Vyhněte se kontaktu a
zabráňte vdechnutí materiálu. Používejte pouze v dobře
30036, 30036-5XX, & 30136 / 501 Trihalomethane Mix
Stránka 3 z 7
větraných prostorách. Používejte nástroje v nejiskřivém a
nevýbušném provedení.
7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Skladujte na chladném a suchém větraném místě. Izolujtet od
neslučitelných materiálů a podmínek. Udržujte kontejner(y)
uzavřen(y). Uchovávejte mimo dosah zdrojů vznícení.
7.3. Specifické použití
Pro použití v laboratořích
ODDÍL 8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
8.1. kontrolní parametry
Czech:
Chemický název
Číslo CAS
EINEC, ES
methanol
67-56-1
200-659-6
8.2. Omezování expozice
Technická opatření
Ochrana dýchacích cest
Ochrana očí
Ochrana kůže
Rukavice
OEL-TWA
Expozicni limity
250 mg/m3 TWA
Při manipulaci nebo tepelném zpracování se doporučuje místní odsávání, aby se
zabránilo tvorbě nadměrného množství par
Ochrana dýchacích cest může být vyžadována pro zabránění přeexponování při
manipulaci s tímto výrobkem. Hlavní způsob ochrany je obecná či lokální ventilace.
Používejte respirátor pokud není k dispozici větrání nebo pokud není dostatečné k
odstranění příznaků. Pokud je překročena limitní hodnota expozice nebo pokud se
u personálu projeví příznaky nadměrné expozice inhalací, jak je vysvětleno v části
III, poskytněte ochranu dýchacích orgánů.
Při manipulaci s tímto produktem používejte chemicky odolné ochranné brýle s
boční ochranou. Nenoste kontaktní čočky.
Používejte ochranné rukavice. Zkontrolujte rukavice kvůli chemickému průniku a
vyměňujte je v pravidelných intervalech. Čistěte ochranné pomůcky pravidelně.
Umyjte si ruce a další ohrožené oblasti vodou a jemným mýdlem před jídlem, pitím
a při odchodu z práce.
Údaje nejsou k dispozici
ODDÍL 9.Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Skupenství pri 20 °C
Barva
Zápach
Hodnota pH
Viskozita pri 20 °C
Rozpustnost ve vodě
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda
Rychlost odpařování
Těkavé látky, % hmot.
Organické těkavé látky
Hustota páry pri 20 °C
Bod varu °C
Bod tání °C
Měrná hmotnost
Hustota pri 20 °C
Bod vzplanutí °C
Teplota samovznícení °C
Teplota rozkladu °C
horní mez (% obj.) výbušnosti
dolní mez (% obj.) výbušnosti
9.2. další informace
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
mírný
No data available
údaje nejsou k dispozici.
Střední, 50 až 99%
údaje nejsou k dispozici.
Nestanoveno
0.00
0
1.10
65
údaje nejsou k dispozici.
0,800
6,676
11
464
údaje nejsou k dispozici.
36.0
6.0
údaje nejsou k dispozici.
ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1. Reaktivita
údaje nejsou k dispozici.
10.2. Chemická stabilita
Stabilní za normálních podmínek
10.3. Možnost nebezpečných reakcí
silná oxidační činidla
30036, 30036-5XX, & 30136 / 501 Trihalomethane Mix
Stránka 4 z 7
10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit
údaje nejsou k dispozici.
10.5. Neslučitelné materiály
silná oxidační činidla
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
oxid uhličitý oxid uhelnatý
ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o toxikologických účincích
Možné nesprávné použití látky/přípravku:
Cílové orgány potenciálně ovlivněné expozicí:
Chemické interakce, které mohou vést ke změně toxicity:
Při nadýchání, styku s kůží,
zasažení očí, požití
oči, centrální nervovy systém,
kůže, Gastrointestinální trakt,
Dýchací ústrojí
nejsou známy
Bezprostřední (akutní) účinky na zdraví podle způsobu expozice:
Podráždění při nadýchání:
Může způsobit střední podráždění dýchacích cest, závratě, slabost,
únavu, nevolnost a bolesti hlavy.
Toxicita při nadýchání:
Zdraví škodlivý! Může způsobit systémové poškození (viz cílové
orgány)Metanol může způsobit útlum centrálního nervového systému a
dlouhodobé vystavení může způsobit poškození zrakového nervu, které
vede k poškození zraku či slepotě.
Při styku s kůží:
Může způsobit mírné podráždění kůže, odmaštění a zánět kůže. Není
pravděpodobné, že způsobí trvalé poškození.
Při zasažení očí:
Může způsobit mírné podráždění, slzení a zarudnutí, ale není
pravděpodobné, že by trvale poškozoval oční tkáň.
Podráždění při požití:
Dráždí ústa, hrdlo a žaludek. Může způsobit bolesti břicha, nevolnost,
zvracení a průjem.Vysoce toxické a může být smrtelné při požití.
Toxicita při požití:
Toxický při požití. Může způsobit selhání cílového orgánu a / nebo
smrt.Může být smrtelný při požití.
Dlouhodobé (chronické) účinky na zdraví:
Karcinogenita:
Toxicita pro reprodukci:
Vdechnutí:
Při styku s kůží:
Požití:
Obsahuje pravděpodobný nebo známý karcinogen u
člověka.
Obsahuje nebezpečne latky pro lidskou reprodukci a vývoj.
Při dlouhodobé a / nebo opakované expozici může způsobit
mírné podráždění dýchacích cest, závratě, slabost, únavu,
nevolnost a bolesti hlavy.Zdraví škodlivý! Může způsobit
systémové poškození při dlouhodobé a / nebo opakované
expozici (viz cílové orgány)
Na základě dlouhodobého nebo opakovaného
kontaktu může způsobit mírné podráždění kůže,
odmaštění a zánět kůže. Není pravděpodobné, že
způsobí trvalé poškození.
Toxický při požití. Může způsobit selhání cílového
orgánu a / nebo smrt.
Chemický název
Methanol
číslo CAS
67-56-1
LD50/LC50
ORAL LD50 krysa 5628 mg/kg INHALATION
LC50-4H krysa 83 MG/L
Toxikologické údaje:
NIOSH:
Chemický název
Methanol
Číslo CAS
67-56-1
LD50/LC50
Oral LD50 Rat 5628 mg/kg (Source:
NLM_CIP); Inhalation LC50 Rat 83.2
mg/L 4 h (Source: IUCLID)
Údaje o karcinogenitě:
OSHA:
Chemický název
údaje nejsou k dispozici.
ACGIH:
Chemický název
údaje nejsou k dispozici.
Číslo CAS
Číslo CAS
30036, 30036-5XX, & 30136 / 501 Trihalomethane Mix
Stránka 5 z 7
NIOSH:
Chemický název
údaje nejsou k dispozici.
Číslo CAS
NTP:
Chemický název
údaje nejsou k dispozici.
Číslo CAS
IARC:
Chemický název
Data nejsou k dispozici
Data nejsou k dispozici
Bromodichloromethane
Chloroform
Číslo CAS
Skupina číslo.
Skupina 1
Skupina 2A
Skupina 2B
Skupina 2B
75-27-4
67-66-3
ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1. toxicita
Středně závažné ekologické nebezpečí. Tento produkt může
být nebezpečný pro rostliny nebo volně žijící zvířata.
12.2. Perzistence a rozlozitelnost
Biodegradace je pomalá.
12.3. Bioakumulační potenciál
údaje nejsou k dispozici.
12.4. Mobilita v půdě
Data nejsou k dispozici
12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB
údaje nejsou k dispozici.
12.6. Jiné nepříznivé účinky
údaje nejsou k dispozici.
ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1. Metody nakládání s odpady
Způsoby zneškodňování látky/přípravku
Pokyny pro odstraňování
Použitý nebo vyřazený materiál je nebezpečný odpad.
Zlikvidujte spálením podle státních a místních předpisů.
ODDÍL 14: Informace pro přepravu
14.1. UN kód
US DOT – UN#
IATA – UN#
UN1230
UN1230
14.2. Název látky pro přepravu
US DOT – Shipping Name
IATA – Shipping Name
Methanol
Methanol
14.3. Třída/ třídy nebezpečnosti pro přepravu
US DOT – Hazard Class
IATA – Hazard Class
3
3 (6.1)
14.4. Obalová skupina
US DOT – Packing Group
IATA – Packing Group
II
II
14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí
údaje nejsou k dispozici.
14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
údaje nejsou k dispozici.
14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II a MARPOL73/78 předpisu IBC
údaje nejsou k dispozici.
ODDÍL 15: Informace o předpisech
Tento bezpečnostní list je v souladu s požadavky nařízení (ES) č. 1907/2006
15.1. Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek
údaje nejsou k dispozici.
15.2. Posouzení chemické bezpečnosti
údaje nejsou k dispozici.
30036, 30036-5XX, & 30136 / 501 Trihalomethane Mix
Stránka 6 z 7
ODDÍL 16: Další informace
Datum revize:
Prohlášení o odmítnutí záruk:
25/11/2014
Látka nesmí být použita pro žádný jiný účel, než pro který je určena.
Bezpečnostní list byl zpracován hlavně na základě Bezpečnostního
listu výrobce. Všechny údaje uváděné v tomto dokumentu jsou
určeny pouze jako informativní a jsou založeny na důvěryhodných
technických údajích. Jsou určeny pouze pro osoby, mající nezbytné
technické znalosti a na jejich vlasní nebezpečí. Protože podmínky a
způsob použití jsou mimo naše možnosti a kontrolu, zříkáme se
veškerých záruk, vyjádření a předpokladů, nebo obchodovatelnosti,
vhodnosti a pod.
30036, 30036-5XX, & 30136 / 501 Trihalomethane Mix
Stránka 7 z 7

Podobné dokumenty

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list 10.2. Chemická stabilita

Více

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list 10.2. Chemická stabilita

Více

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list Páry mohou být zapáleny jiskrami, plameny nebo jinými zdroji vznícení, pokud je materiál nad teplotou bodu vzplanutí, která vedla k požáru (třída B). Páry jsou těžší než vzduch a mohou putovat ke z...

Více

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list 10.2. Chemická stabilita

Více

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list Bezprostřední (akutní) účinky na zdraví podle způsobu expozice: Podráždění při nadýchání: Může způsobit střední podráždění dýchacích cest, závratě, slabost, únavu, nevolnost a bolesti hlavy. Toxici...

Více

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list Expozice rozlitého materiálu může být dráždivá nebo škodlivá. Dodržujte osobní ochranné vybavení doporučené v kapitole VIII tohoto bezpečnostního listu. Další opatření mohou být nezbytná na základě...

Více