ZTV pro RD Chroboly

Komentáře

Transkript

ZTV pro RD Chroboly
Vypraveno dne: ...........................
Počet listů příloh: 0
Městský úřad Prachatice
Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice
Odbor stavebně správní a regionálního rozvoje
Spisová značka:
Č.j.:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
VÝST: 47720/2012/Šan
MUPt/10522/2013
Jaroslav Šandera
388 607 554
388 607 562
[email protected]
V Prachaticích dne 11.04.2013
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Žadatel
Petr Flossman, nar. 13.09.1979, nám. Sv. J. Nepomuckého 18, 378 56 Studená,
Lenka Alföldyová, nar. 02.05.1971, Chroboly 31, 384 04 Chroboly,
Aleš Alföldy, nar. 16.10.1960, Chroboly 31, 384 04 Chroboly,
Viola Vymětalová, nar. 22.10.1976, Esovitá 1257, 383 01 Prachatice,
Zdeněk Vymětal, nar. 23.01.1970, Esovitá 1257, 383 01 Prachatice,
Roman Kalina, nar. 29.10.1979, Mírová 1014, 383 01 Prachatice,
Krystyna Vodrážková, nar. 22.09.1954, Na Hliněnce 453, 378 42 Nová Včelnice,
Václav Vodrážka, nar. 11.08.1948, Na Hliněnce 453, 378 42 Nová Včelnice,
Zastupuje
DOMUS Prachatice s.r.o., IČO 26043025, Družstevní 92, 383 01 Prachatice
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část
Dne 31.12.2012 podal žadatel, pan Petr Flossman, nar. 13.09.1979, nám. Sv. J. Nepomuckého
18, 378 56 Studená, paní Lenka Alföldyová, nar. 02.05.1971, Chroboly 31, 384 04 Chroboly, pan Aleš Alföldy, nar. 16.10.1960, Chroboly 31, 384 04 Chroboly, paní Viola Vymětalová, nar. 22.10.1976, Esovitá 1257, 383 01 Prachatice, pan Zdeněk Vymětal, nar. 23.01.1970,
Esovitá 1257, 383 01 Prachatice, pan Roman Kalina, nar. 29.10.1979, Mírová 1014, 383 01
Prachatice, paní Krystyna Vodrážková, nar. 22.09.1954, Na Hliněnce 453, 378 42 Nová
Včelnice, pan Václav Vodrážka, nar. 11.08.1948, Na Hliněnce 453, 378 42 Nová Včelnice,
které na základě písemné plné moci zastupuje DOMUS Prachatice s.r.o., IČO 26043025,
Družstevní 92, 383 01 Prachatice, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění souboru
staveb se souhrnným názvem: ZTV pro rodinné domy Chroboly na pozemkových parcelách
KN č. 10/1, 10/22, 13/1, 411/4, 411/6, 411/7, 411/8, 411/9, 411/11 v katastrálním území
Chroboly.
www.prachatice.cz, e-podatelna: [email protected], ostatní podání: [email protected]
Bankovní spojení – příjmový účet: 19-410428-544/0600, IČO: 00250627, DIČ: CZ00250627
Strana 1 (celkem 9)
Uvedeným dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.
MěÚ Prachatice, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje, oddělení stavebně správní,
jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, posoudil podle § 84 až § 91
stavebního zákona žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a na základě tohoto posouzení vydává podle § 79, § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
rozhodnutí o umístění stavby
se souhrnným názvem: ZTV pro rodinné domy Chroboly na pozemkových parcelách KN č.
10/1, 10/22, 13/1, 411/4, 411/6, 411/7, 411/8, 411/9, 411/11 v katastrálním území Chroboly,
obsahující:

SO 101 Komunikace

SO 301 Kanalizace

SO 302 Vodovod.
Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky
1. Stavba bude na výše uvedených pozemcích umístěna, uspořádána a řešena tak, jak je
patrno z ověřeného výkresu nazvaného SO 101 – Situace (číslo výkresu D.101.1) a výkresu nazvaného Situace – kanalizace, vodovod (číslo výkresu D.300.1) l, oba v měřítku
1:500 se zákresem stavby a její polohy a s vyznačením vazeb na okolí, které budou zaslány navrhovateli a místně příslušnému obecnímu úřadu po právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Projektová dokumentace stavby bude vypracována k tomu oprávněnou osobou v rozsahu
stanoveném ustanovením § 2 a přílohou č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, včetně stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany
zdraví i při užívání stavby.
3. Stavba SO 101 bude respektovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
4. Z hlediska Obce Chroboly:
a) Z důvodu zimní údržby bude komunikace v celé šíři provedena s asfaltovým povrchem.
5. Z hlediska účastníka řízení, společnosti E.ON Česká republika, s. r. o. (dále jen "ECZR"):
Upozorňuje se, že při realizaci stavby dojde ke styku se stávajícími podzemními kabely NN 0,4 kV, stávajícím nadzemním vedením VN 22 kV a trafostanicí 22/0,4 kV v zájmovém území stavby. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit
předmětné distribuční a sdělovací zařízení, je investor povinen dle zákona č. 309/2006 Sb.
a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že
bude zajištěno:
a) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou
pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
b) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
6. Z hlediska účastníka řízení, společnosti Telefónica Czech Republic, a. s.:
Strana 2 (celkem 9)
Upozorňuje se, že při realizaci stavby dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Telefónica, jejíž existence a poloha je zakreslena
v přiložených výřezech z účelové mapy SEK společnosti Telefónica. Ochranné pásmo
SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5m po stranách
krajního vedení SEK a není v přiložených výřezech z účelové mapy SEK společnosti Telefónica vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).
Podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica O2:
a) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování
staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a
učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě
elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
b) Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí
osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je
povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami
(včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené
trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
c) Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení
správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení
SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
d) Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
e) Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy
zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem,
je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby
mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.
f) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě,
kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit
tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické
nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím
pověřená osoba, povinen kontaktovat POS.
g) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami,
vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit
PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení.
Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
Strana 3 (celkem 9)
h) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.
i) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit
(např. zabetonováním).
j) Při křížení bude dodržena ČSN 73 6005.
k) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí
technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:
(1) v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při
křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných
řezech,
(2) do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě
technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve
vzdálenosti kratší než 2 m,
(3) neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
(4) předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany
tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
(5) nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
(6) projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové
práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory,
(7) projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve
vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.
7. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu:
a) Co nejméně narušovat odtokové poměry v území.
b) Při realizaci záměru učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných
látek poškozujících ZPF.
c) Před započetím akce budou na dotčeném pozemku vytýčeny hranice záboru. Investor
se bude řídit zásadami ochrany ZPF.
d) V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. a) zákona jsou právnické a fyzické osoby
povinny skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uloženou,
zúrodnění schopnou zeminu na celé dotčené ploše a postarat se o jejich hospodárné
využití. Skrytá ornice (cca 112m3) bude použita na terénní a sadové úpravy dotčeného
pozemku po ukončení stavebních prací a pro sadové úpravy okolních stavebních pozemků KN č. 411/6, 411/7, 411/8, 411/9, 411/11 v k.ú. Chroboly.
8. Z hlediska odpadového hospodářství:
a) Veškeré odpady vzniklé při stavbě musí být využity či odstraněny v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu.
9. Z vodohospodářského hlediska:
Strana 4 (celkem 9)
a) Stavba kanalizační stoky je vodním dílem. Pro stavbu kanalizační stoky je zapotřebí
stavební povolení podle § 15 vodního zákona. Stavební povolení vydává místně příslušný vodoprávní úřad.
b) K žádosti o stavební povolení je třeba doložit doklady dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších
předpisů a jiné doklady dle požadavku povolujícího orgánu.
10. Součástí projektové dokumentace stavby v rozsahu k ohlášení (stavebnímu povolení),
případně dokladové části přiložené k žádosti o vydání povolení stavby, stejně tak žádosti o
vydání souhlasu obecného stavebního úřadu podle § 15 odst. 2 stavebního zákona s vydáním povolení speciálního stavebního úřadu, bude rekapitulace splnění jednotlivých
podmínek tohoto územního rozhodnutí.
Odůvodnění
Žadatel, zastoupený k tomu písemně zplnomocněným zástupcem, podal dne 31.12.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby (souboru staveb), obsahující náležitosti stanovené § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení,
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.
Žádost byla v souladu s § 86 stavebního zákona, § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, částí B přílohy č. 3 a
přílohou č. 4 k této vyhlášce, doplněna těmito podklady:
-
-
Dokumentace, kterou vypracoval Ing. Petr Tolar, ČKAIT – 0102048, Nádražní 1771, 397
01 Písek
Plná moc k zastupování v řízení
Snímek katastrální mapy
Geometrický plán pro rozdělení pozemků č. 307-185/2012
Kupní smlouva uzavřená mezi Romanem Kalinou a Petrem Flossmannem
Kupní smlouva uzavřená mezi Václavem Vodrážkou, Krystynou Vodrážkovou a Petrem
Flossmannem
Vyjádření obce Chroboly k prodeji a rozdělení pozemků ze dne 03.12.2012
Smlouva o právu provést stavbu uzavřená mezi obcí Chroboly a vlastníky pozemkových
parcel KN č. 411/6, 411/7, 411/8, 411/9, 411/11 v k.ú. Chroboly
Stanovisko MěÚ Prachatice – odboru životního prostředí (orgánu ochrany přírody, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, orgánu státní správy v odpadovém hospodářství, vodoprávního úřadu) ze dne 02.01.2013 pod č.j.: ŽP: 47125/2012,
Závazné stanovisko MěÚ Prachatice – odboru životního prostředí, orgánu ochrany ZPF
ze dne 28.12.2012 pod č.j.: ŽP: Zem 201/1/47553/2012
Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje ze dne 11.04.2013
pod č.j.: HSCB-1571-2/2013 UO-PT
Stanoviska a vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k existenci
případných stávajících sítí v zájmovém území a k možnosti a způsobu napojení stavby
(E.ON Česká republika s.r.o., E.ON Česká republika s.r.o. správa sítě plynu, Telefónica
Czech Republic, a.s., obec Chroboly).
Stavební úřad oznámil svým opatřením ze dne 07.02.2013 všem známým účastníkům řízení
(adresy převzaty z aktuálních údajů katastru nemovitostí), veřejnosti a dotčeným orgánům
zahájení územního řízení a současně k projednání podané žádosti nařídil na den 12.3.2013
konání veřejného ústního jednání, o jehož výsledku byl sepsán protokol. pro znalost zájmového území a neúčelnost místního šetření stavební úřad upustil od ohledání na místě.
Strana 5 (celkem 9)
S ohledem na to, že je v zájmovém území navrhované stavby vydán územní plán, bylo účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona, zahájení řízení oznámeno v souladu
s § 87 odst. 1 stavebního zákona veřejnou vyhláškou.
Námitky a připomínky účastníků územního řízení, stejně tak stanoviska dotčených orgánů,
mohly být podle § 89 odst. 1 stavebního zákona uplatněny nejpozději při veřejném ústním
jednání, na což byli účastníci řízení a dotčené orgány ve zmíněném oznámení o zahájení řízení výslovně upozorněni s tím, že k později uplatněným námitkám a připomínkám nebude
podle § 89 odst. 1 stavebního zákona přihlédnuto.
K uplatnění námitek účastníků územního řízení proti navrhovanému umístění stavby, které je
předmětem územního řízení o umístění stavby, nedošlo.
Ve vedeném správním řízení došlo k uplatnění těchto připomínek:

Obec Chroboly požaduje provedení komunikace v celé šíři s asfaltovým povrchem.
Vyhodnocení připomínky:

Zástupce stavebníků s uvedenou připomínkou souhlasí. Připomínka je zapracována do
podmínky č. 4 ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
Do okruhu účastníků řízení stavební úřad v souladu s § 85 stavebního zákona zahrnul žadatele, které zastupuje DOMUS Prachatice s.r.o., IČO 26043025, Družstevní 92, 383 01 Prachatice, obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (obec Chroboly), vlastníky
pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, což u řešené stavby
znamená vlastníky parcel KN č. 10/1, 10/22, 13/1, 411/4 (Obec Chroboly), 411/6 (Václav
Vodrážka, Krystyna Vodrážková), 411/7 (Roman Kalina), 411/8 (Zdeněk Vymětal, Viola
Vymětalová), 411/9 (Aleš Alföldy, Lenka Alföldyová), 411/11 (Petr Flossman), osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům
nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, což u řešené stavby
znamená vlastníky parcel KN č. st.197 (Václav Študlar, Helena Študlarová), st.198 (Jaroslav
Boháč, Milena Boháčová), st. 199 (Štefan Králík, Marta Králíková), st.195 (Jiří Jahoda, Jana
Jahodová), st.196 (Václav Troubil), st.200, st.201, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8,
10/9, 10/10, 411/5, 1116/2, 1132 (obec Chroboly), 10/19 (Státní pozemkový úřad), 411/2 (Pavel Houba), 411/10 (Marcela Králíková) a vlastníky-správce známých stávajících sítí technického vybavení (E.ON Česká republika s.r.o., Telefónica Czech Republic, a.s., E.ON Česká
republika s.r.o., správa sítě plynu).
Vzdálenější okolní pozemky a stavby na nich nemohou být stavbou dotčeny, stejně tak práva
osob s vlastnickými či jinými právy k nim, a to s ohledem na charakter, rozsah a účel stavby a
na její vzdálenost od těchto ostatních okolních pozemků.
Uplatněná stanoviska dotčených orgánů a správců sítí nejsou záporná ani protichůdná, stanoviska byla stavebním úřadem zkoordinována a podmínky v nich obsažené zahrnuty do výrokové části tohoto rozhodnutí (podmínky č. 5 - 9).
Podmínky č. 2 a 3 uvedené ve výrokové části tohoto rozhodnutí vycházejí z obecně závazné
právní úpravy - zejména § 2 vyhlášky, o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Podmínky č. 1 a 4 uvedené ve výrokové části tohoto rozhodnutí vycházejí z podaného návrhu
na vydání územního rozhodnutí a z jeho projednání při výše uvedeném ústním jednání dne
12.3.2013, o jehož průběhu a výsledku byl sepsán protokol.
Případné námitky k provedení stavby budou moci účastníci uplatnit v rámci stavebního řízení;
územním rozhodnutím o umístění stavby není založeno oprávnění žadatele k vlastní stavební
činnosti, které bude dáno až stavebním povolením vydaným podle § 115 stavebního zákona, v
němž stavební úřad v souladu s § 115 odst. 1 stavebního zákona a § 5 vyhlášky č. 526/2006
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu,
Strana 6 (celkem 9)
stanoví závazné podmínky pro provedení a užívání stavby a rozhodne o námitkách účastníků
řízení.
S ohledem na tyto skutečnosti nejsou ve výrokové části tohoto rozhodnutí řešeny požadavky
(podmínky) E.ON Česká republika s.r.o., Telefónica Czech Republic, a.s., jakožto účastníků
řízení, které se nevztahují přímo k umístění stavby a ke zpracování projektové dokumentace
stavby a které jsou přesto uvedeny v jejich vyjádřeních, která jsou součástí podkladů pro rozhodnutí ve věci podaného návrhu na vydání územního rozhodnutí, neboť územní rozhodnutí o
umístění stavby podle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení,
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, obsahuje mj. umístění stavby na pozemku,
zejména vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb, určení prostorového řešení stavby, zejména půdorysnou velikost, výšku a tvar a základní údaje o její kapacitě a další podmínky pro projektovou přípravu, nikoli pak podmínky vztahující se k provádění a provedení,
popřípadě též k užívání stavby.
Umístění stavby není v rozporu s územním plánem obce Chroboly, podle kterého je stavební
pozemek situován ve funkční ploše bydlení v rodinných domech, v ploše bydlení v bytových
domech, v ploše místní komunikace, v ploše pro parkoviště a garáže, a vyhovuje obecným
požadavkům na využívání území stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
Posuzovaný záměr není v rozporu se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s
účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními
předpisy.
Na základě veškerých, výše uvedených, skutečností - výsledku provedeného územního řízení
o umístění stavby, ve kterém byla žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
posouzena dle § 84 až § 91 stavebního zákona, přičemž nebyly zjištěny překážky vydání
územního rozhodnutí - bylo podle § 79, § 92 stavebního zákona a souvisejícího § 9 výše zmíněné vyhlášky rozhodnuto tak, jak je uvedeno výše, ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje,
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu - Jihočeský kraj, podáním
u zdejšího stavebního úřadu.
Při doručování veřejnou vyhláškou se podle § 25 odst. 2 správního řádu za doručení písemnosti považuje patnáctý den po vyvěšení (datum vyvěšení viz. níže).
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o
tom, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je nepřípustné.
Jaroslav Šandera
referent odboru stavebně správního a regionálního rozvoje
Strana 7 (celkem 9)
Upozornění
Územní rozhodnutí platí podle § 93 odst. 1 stavebního zákona 2 roky ode dne nabytí právní
moci. Územní rozhodnutí podle § 93 odst. 4 stavebního zákona nepozbývá platnosti a) bylo-li
na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo
jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabylli v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru;
b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech,
kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává; c) vzniklo-li na základě oznámení
stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti právo
stavební záměr realizovat; d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující
stavební povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato
veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.
Územní rozhodnutí podle § 93 odst. 5 stavebního zákona pozbývá platnosti též dnem, kdy
stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.
Podle § 93 odst. 2 stavebního zákona podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu
trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
Poplatek
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 12.03.2013.
Rozdělovník
Účastníci řízení uvedeni v § 85 odst. 1 stavebního zákona IDDS s dokladem o doručení:
DOMUS Prachatice s.r.o., IDDS: z3rzibq
obec Chroboly, IDDS: rpjbtq9
Účastníci řízení uvedeni v § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou
Telefónica Czech Republic, a.s., DLSS České Budějovice, IDDS: d79ch2h
E.ON Česká republika s.r.o., IDDS: 3534cwz
Václav Študlar, Chroboly č.p. 27, 384 04 Chroboly
Helena Študlarová, Chroboly č.p. 27, 384 04 Chroboly
Jaroslav Boháč, Chroboly č.p. 27, 384 04 Chroboly
Milena Boháčová, Chroboly č.p. 27, 384 04 Chroboly
Štefan Králík, Chroboly č.p. 27, 384 04 Chroboly
Marta Králíková, Chroboly č.p. 27, 384 04 Chroboly
Jiří Jahoda, Chroboly č.p. 102, 384 04 Chroboly
Jana Jahodová, Chroboly č.p. 102, 384 04 Chroboly
Václav Troubil, Chroboly č.p. 29, 384 04 Chroboly
Pozemkový fond České republiky, Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
Pavel Houba, Slavíkova č.p. 76/4, 268 01 Hořovice
Marcela Králíková, Chroboly č.p. 27, 384 04 Chroboly
Dotčené orgány a přizvaní
Na vědomí
MěÚ Prachatice, odbor komunálních služeb a dopravy, Velké náměstí č.p. 3, 383 01 Prachatice
Strana 8 (celkem 9)
MěÚ Prachatice, odbor životního prostředí, Velké náměstí č.p. 3, 383 01 Prachatice
Obecní úřad Chroboly, Chroboly č.p. 91, 384 04 Chroboly Prachatice - s povinností podle §
25 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, písemnost bezodkladně vyvěsit na své
úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a též ji zveřejnit způsobem umožňujícím
dálkový přístup a vrácení potvrzené vyhlášky zpět MěÚ Prachatice, odboru stavebně
správnímu
MěÚ Prachatice, odbor vnitřních věcí, Velké náměstí č.p. 3, 383 01 Prachatice - s povinností
podle § 25 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, písemnost bezodkladně vyvěsit
na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a též ji zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup a vrácení potvrzené vyhlášky zpět MěÚ Prachatice, odboru stavebně správnímu
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Prachatice, IDDS: ph9aiu3
1 x ke zveřejnění na www.prachatice.cz
Strana 9 (celkem 9)

Podobné dokumenty

M stský ú ad Prachatice - Strunkovice nad Blanicí

M stský ú ad Prachatice - Strunkovice nad Blanicí Uvedeným dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení. MěÚ Prachatice, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje, oddělení stavebně správní, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 p...

Více

Thonauer illustriert 29

Thonauer illustriert 29 a takto téÏ plnû úspû‰n˘, ale jeho konec znamenal tûÏkou ránu, kdyÏ dlouholetá jednatelka na‰í spoleãnosti v Maìarsku paní Gabriella Zele-Pálfi váÏnû onemocnûla a krátce pfied koncem roku zemfiela. B...

Více

Pořadí Číslo Příjmení a jméno Kategorie Klub Čas Body 1 42

Pořadí Číslo Příjmení a jméno Kategorie Klub Čas Body 1 42 Šváb Petr Charvát František Hellmich Jeník Dlouhý Aleš Zaoral Filip Zaoral Petr Cipra Radim Havrda Rudolf Flossman Petr Dvorský Marek Vencl Marcel Feigl Luboš Poslušný Jaroslav Špulák Ladislav Ehl ...

Více

Zahájení územního řízení

Zahájení územního řízení K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako úč...

Více