Manuál GSM-01 Alarmu

Transkript

Manuál GSM-01 Alarmu
Manuál GSM-01 Alarmu
1. Vložení SIM karty do alarmu
Stiskněte jemně žlutý bod špičkou propisovačky a vyjměte držák SIM karty. Vložte do
něj SIM a zasuňte zpět. UPOZORNĚNÍ! Kovové kontakty SIM karty musí být dole.
Zkontrolujte, zda je SIM karta správně umístěna.
Před vložením SIM karty do alarmu, použijte SIM kartu v normálním mobilním
telefonu k následujícím krokům:
Odstraňte PIN
Vymažte všechna uložena čísla (pokud SIM karta nějaké obsahuje)
Uložte tel. čísla určena pouze pro alarm (max. 5)
Pořadí čísel musí být zvoleno dle pořadí volání, tzn. první vložené číslo bude voláno
jako první, druhé uložené bude voláno jako druhé atd.
1. Připojení antény
2. UPOZORNĚNÍ! Neutahujte příliš matičku antény ani ji nenechávejte uvolněnou.
3. Připojení sirény k alarmu
Připojte červený (Red) vodič k zemi a černý (Black) k výstupy sirény.
4. Jak rozlišit LED diody na hlavním panelu
OUT1 a OUT2 – ukazují stav výstupy 1 a 2. Mohou být použity pro ovládání dvou
světel nebo jiných domácích zařízení.
SPEAK – třetí LED dioda ukazuje stav obousměrní komunikace v případě alarmu.
RELAY – čtvrtá LED dioda ukazuje stav relé. Na desce je pouze jedno relé. Dioda
LED se rozsvítí, pokud oba kontakty relé budou sepnuty.
ALARM – pátá LED dioda ukazuje stav sirény. Pokud je sirény spuštěna, LED dioda
alarmu bude svítit.
MONITOR – pokud LED dioda svítí, znamená to, že alarm je v poslechovém modu.
LISTEN IN – šestí LED dioda ukazuje stav poslechu.
STATUS – ukazuje stav signálu. Na počátku je červená, což znamená, že systém
vyhledává GSM síť, a jakmile najde síť, změní barvu na zelenou. V tomto okamžiku
je GSM alarm připraven k činnosti.
POWER – ELD dioda ukazuje stav napájecího napětí. Svítí, jakmile je systém zapnut.
Senzory a dílkové ovládače doručeny ve stavebnici jsou již přeprogramovány ve
výrobě. Stačí k alarmu připojit napájecí napětí 12 V.
Další vysvětlení k deseti konektorům na zadní části desky
První z levé strany GND – uzemnění
Druhý z levé strany – napájení +12V
Třetí z levé strany – siréna, audio výstup, velká bezdrátová siréna
Čtvrtý a pátý – vstup vnitřního relé. Běžně je otevřen. V případě alarmu bude sepnut
po dobu 3 minut.
Šestý – výstup na reproduktor, obousměrná komunikace
O1 a O2 – řízení výstupu
I1 a I2 – vstupy pro drátové detektory
UPOZORNĚNÍ! Vestavěná záložní baterie, zálohuje alarm v případě výpadku síťového
napětí.
Ovládání systému
Použití dálkového ovládače
Po stisknutí tlačítka ARM uvedete system do pohotovosti. Siréna vydá krátké´é
pípnutí.
Pokud stisknete tlačítko DISARM, systém bude deaktivován. Siréna vydá dvě krátká
pípnutí.
Při stisknutí tlačítka PANIC bude siréna zapnuta kontinuálně k upozornění ostatních
sousedů.
Použití telefonu nebo mobilního telefonu k aktivaci či deaktivaci systému
Zavolejte na alarm systém. Po jednom zazvonění alarm systém odpoví tím, že uslyšíte
pípnutí.
Musíte vložit PIN a křížek (#) na konci. Běžný PIN je 1234.
Při prvním přihlášení, vytočte 1234#
POZNÁMKA! Tento PIN kod je pro alarm systém a nikoli pro SIM kartu. Systém
odpoví pípnutím a nyní můžete odeslat několik příkazů a změnit tak nastavení alarmu.
Příkazy systému:
1# - zapne výstup 1 (otevřený kolektor)
1* - vypne výstup 1
2# - zapne výstup 2 (otevřený kolektor)
2* - vypne výstup 2
3# - zapne funkci reproduktoru
3* - vypne funkci reproduktoru
4# - zapne výstup 4 relé (osazené na desce)
4* - vypne výstup 4 relé
5# - zapne textové zprávy SMS
5* - vypne textové zprávy SMS
6# - zapne hlas
6* - vypne hlas
7# - zapne sirénu
7* - vypne sirénu
8#abcd# - nastaví nový PIN, příklad 8#8686# nastaví nový PIN kod na 8686. Je
doporučeno změnit PIN kod při prvním použití systému.
9* - vypne sirénu a zapne interní mikrofon alarm systému pro odposlouchávání
daného místa
9#- vypne odposlouchávání a zapne sirénu
0# - aktivuje systém
0* - deaktivuje systém
Podrobnější instrukce
POZNÁMKA! Resetováním systému budou všechna data a zprávy vymazány. Systém
přejde do továrního nastavení. Heslo se vrátí zpět k původní hodnotě, tj. 1234. po
resetu musíte opět nakodovat všechny bezdrátové senzory.
Resetování
- systém musí být deaktivován
- stlačte a držte reset tlačítko
- odpojte napájecí napětí z alarmu
- připojte opět napájecí napětí, alarm LED dioda krátce problikne
- uvolněte reset tlačítko a počkejte k zezelenání LED diody systému
Nyní je systém resetován a nastaven na tovární nastavení. !Heslo je 1234)
Kódování bezdrátových senzorů (Přiřazení nových bezdrátových
senzorů k centrální jednotce)
Procedura přidání nového bezdrátového senzoru (bezdrátové PIR čidlo, bezdrátový
magnetický kontakt, bezdrátová klíčenka atd.) k centrální jednotce se provede
následovně:
- odpojte napájecí napětí 12 V z alarmu
-
zapojte napájecí napětí 12 V do alarmu
STATUS led bude od oranžové k zelené (vyhledává síť). Stiskněte „reset“ tlačítko po
dobu 1 vteřiny (světlo se změní ze zelené na červené). Během této doby aktivujte
přidávaný senzor, např. stiskněte jakékoli tlačítko na dálkovém ovládači, spusťte PIR
senzor pohybem ruky či oddalte kontakty u bezdrátové magnetické kontaktu, čímž
dojde k odeslání alarm signálu do centrální jednotky. Ta tyto signály rozpozná a uloží
do paměti. Pokud STATUS led dioda jednou problikne, znamená to, že systém pracuje
správně. Po 20 vteřinách, kdy se barva led diody změní na zelenou, je celý systém
připraven k činnosti.
Otestujte daný senzor a opakujte tento postup pro všechny senzory. Maximální počet
uložených senzorů je 10. můžete však uložit neomezený počet senzorů změnou ID
senzorů.
Přiřazení bezdrátové klávesnice k GSM-01 Alarmu
Upozornění: klávesnice je již od dodavatele naprogramována (aktivována) a
je tudíž plně funkční s GSM-01 alarmem. Můžete si tedy jej změnit heslo.
1. Aktivace klávesnice
Přepněte přepínač POWER na dolní straně klávesnice do pozice ON. Přepněte ústřednu
do režimu programování a poté stiskněte libovolné tlačítko klávesnice. Klávesnice pípne a
blikne LED, což je signál, že klávesnice byla přidána k ústředně a lze ji nyní používat.
Dále na klávesnici přepněte přepínač S1 do pozice ON, což Vám umožní používat
nouzové tlačítko (na klávesnici v levé dolní části označeno zvonkem).
Tlačítka stiskněte silněji do doby pokud neuslyšíte krátké pípnutí, tzn. že u každého
stisknutí jakékoli číslice je nutno slyšet pípnutí jenž signalizuje, že byl mikrospínač
pod tlačítkem sepnut a tudíž vyslán signál k ústředně. Tlačítka někdy zůstanou napůl
zasunuta, což však nemá žádný vliv na funkci a lze je kdykoli dostat zpět do výchozí
polohy.
2. Použití klávesnice
1.Aktivovat: stiskněte postupně tlačítka pro heslo a pak hvězdičku【*】,
krátké pípnutí a LED se rozsvítí na cca 1 vteřinu. Znamená to, že operace
proběhla v pořádku. Pokud však pípne dvakrát dlouze a LED svítí cca 3
vteřiny, značí to, že operace neproběhla správně.
2.Deaktivovat: Stiskněte postupně tlačítka pro heslo a pak křížek 【#】,
ozve se dvojí krátké pípnutí a LED se rozsvítí na cca 1 vteřinu. Znamená to,
že operace proběhla v pořádku. Pokud však pípne dvakrát dlouze a LED svítí
cca 3 vteřiny, značí to, že operace neproběhla správně.
Upozornění: originální heslo je 1234. V případě aktivace/deaktivace se
také může ozvat 4x pípnutí, což znamená, že operace neproběhla v
pořádku a je nutné ji zopakovat.
3. Nouzové tlačítko:
Stiskněte na klávesnici Nouzové tlačítko označené zvonkem, LED blikne na
cca 1 vteřinu a spustí se alarm.
Můžete si vybrat, zda chcete mít tuto funkci aktivní nebo neaktivní.
Pokud pomoci tužky nebo péra nepřepnete přepínač S1 do polohy ON,
tzn. Bude v poloze OFF, Nouzové tlačítko bud neaktivní a nebudete jej
moci použít.
4、Změna hesla :
Stiskněte tlačítko s hvězdičkou【*】po dobu cca 3 vteřin a poté uslyšíte dvě pípnutí a
rozsvítí se LED, což značí, že je vše připraveno pro změnu hesla.
Vyťukejte staré heslo a pak stiskněte křížek 【#】, pokud změna hesla
proběhla v pořádku, uslyšíte uslyšíte dvě pípnutí. Poté naťukejte nové
heslo a pak stiskněte křížek 【#】,a poté znovu naťukejte nové heslo a
pak stiskněte křížek 【#】k potvrzení nového hesla.
5、Technology parametry:
Přenosová vzdálenost: 80 metrů (přímá viditelnost)
Frekvence:315/433 ±0.5 MHz
Pracovní napětí: AC 220V ±10% DC 9V
Klidový odběr: ≤9mA
Pracovní teplota:-20 ~55℃
Relativní vlhkost : ≤%90
Připojení drátových senzorů
K připojení drátových senzorů jsou určeny 3 vstupy. Vstupy jsou nezávislé, nejsou
však kódovány jako nezávislé zóny. Pokud odešle SMS, objeví se WIRED
ACTIVATED (drátové senzory aktivovány).
Senzory musí být NC typu ( v normálním stavu sepnuté).
Na jeden vstup můžete připojit více než jeden senzor a to zapojením jejich kontaktů do
série. Může nýt použit neomezený počet senzorů. Pokud jejich celkový odpor je pod
220 ohmů.
Připojení a řízení domácích spotřebičů
Tři výstupy s otevřeným kolektorem a jedno interní relé je možno ovládat telefonem.
Interní relé je aktivováno, pokud se objeví alarm a může být deaktivováno/znovu
aktivováno prostřednictvím telefonních příkazů. Lze je použít např. k rozsvícení
elektrické lampy.
Výstupy s otevřeným kolektorem mohou být použity přímo, pokud to zařízení dovolí,
nebo mohou řídit relé. Připojte antipararelní diodu k cívce relé. Tyto tři výstupy
mohou být řízeny pouze telefonními příkazy.
Nastavení telefonních čísel
Vymažte všechna telefonní čísla na SIM kartě a uložte 5 telefonních čísel. Každé číslo
může mít až 16 znaků.
Nastavení obsahu hlášení
Tento systém má 2 drátové zóny a 1 bezdrátovou zónu (tj. může uložit do paměti až 10
bezdrátových čidel). Pokud chcete upravit obsah zprávy, vymažte všechny zprávy
v telefonu a upravte 3 zprávy na SIM kartě. První a druhá zpráva znamená, že byly
aktivovány vstupy I1 a I2, třetí zpráva znamená, že byly aktivovány bezdrátová čidla.
Žádná zpráva nesmí mít víc než 40 znaků, jinak bude automaticky vymazána. Původní
tovární nastavení zpráv je uvedeno níže:
I1 alarming: ZONE1 Activated (Zóna 1 aktivována)
I2 alarming: ZONE2 Activated (Zóna 2 aktivována)
Wireles detectors alarming : Wireless Activated (Aktivována bezdrátová čidla)
Programování systémových funkcí
Zavolejte na telefonní číslo alarmu a vyťukejte heslo, zvuk „di“ znamená, že systém
přešel do programovacího režimu.
A: Povolí nebo zakáže zprávu v případě alarmu
Můžete si zvolit, zda chcete odeslat zprávu v případě alarmu nebo ne.
Povolit: 5# (originál) Zakázat: 5*
B: Povolit/zakázat telefonování v případě alarmu
Můžete si vybrat, zda má systém v případě alarmu telefonovat či nikoli.
Povolit: 6# (originál) Zakázat: 6*
C: Povolit/zakázat zapnutí sirény v případě alarmu
Můžete si vybrat,, zda má v případě alarmu dojít k zapnutí sirény či nikoli
Povolit: 7# (originál) Zakázat: 7*
D: Upravit heslo
Je možno změnit heslo telefonem na dálku
Příkaz: 8#....# (4 číslice hesla)
Použití systému
Aktivace:
Pokud stisknete
(uzamknutý zámek), signální LED dioda centrální jednotky začne
zeleně blikat. Tím
označuje, že je systém v aktivačním stavu a v tomto okamžiku, pokud dojde k aktivací
čidla, vytočí nastavená telefonní čísla nebo spustí alarm. Barva LED diody se změní
na červenou, což označuje alarm.
Deaktivace
Pokud stisknete
(odemknutý zámek), signální LED dioda centrální jednotky zezelená,
ale nebude blikat.
V tomto stavu nespustí alarm, ani nezačne vytáčet.
Nouzový stav
Pokud stisknete
(horní tlačítko na dálkovém ovládači), signální LED dioda zčervená,
což znamená alarm.
Příkazy
Je-li alarm
Pokud se objeví alarm, bude zapnuta siréna a začne vytáčení přednastavených tel. čísel
či odesílání SMS zpráv.
Pokud přijmete hovor a ozve se „di“, což znamená, že operace je v pořádku, stiskněte
heslo# a poté následující:
0# aktivace 0* deaktivace
1# Zapnout O1 1* Vypnout O1
2# Zapnout O2 2* Vypnout O2
3# Zapnout funkci reproduktoru 3* vypnout funkci reproduktoru
Poznámka: hlasitější reproduktor by měl být umístěn co nejdál od centrální jednotky,
jinak může dojít k jejímu ovlivnění echo efektem.
4# Vypne relé 4* zapne relé
9* Zapnutí odposlechu 9# Vypnutí odposlechu
Obsah balení alarmu
1 ks Centrální jednotka
1 ks bezdrátové PIR čidlo (senzor)
1 ks bezdrátový magnetický kontakt
2 ks dálkový ovládač
1 ks anténa
1 ks mini siréna 110dB/0,3 m
1 ks síťový adaptér
Technické parametry
GSM alarm module
Napájecí napětí: 6V
Vzdálenost bezdrátových čidel: 100m
Frekvence: 433 MHz a 900/1800 MHz
Pracovní napětí: 220/12V
Vnější siréna: 110 dB
Pracovní teplota: 10 až + 40 C
Vlhkost: pod 90%

Podobné dokumenty