Pila spirálová elektrická ROTOZIP RZ 5

Transkript

Pila spirálová elektrická ROTOZIP RZ 5
O
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
peÍ| usoe |asicuÍezza
stÍuzioni
y seguÍjdad
]nsÍucciones
d".íUnconamenlo
lnýruQoes
deservilo/de
seguÍanga
oónYieqXpnorls/Aoeo^eioq
Ta|iÍnat
an
8a]|$mďGůven|ik
pokyny
Plovozní/bezpečnostní
|nstÍUkcja
obsfugiMskazóWki
dotyczqce
bezpeczeástwa
NcŤpyK|']uÍ
3apaóoŤďo$onacHocT
Haszná|ali/biztonsági
ulasílások
Navodila
za uporabo/varnostna
navodila
pÍote4ia
|nstructun
de uti|izare
munc]
9ide
rncrpyxqunnosrcnnyaraqu/npaBxna
Pagina
Página
Páoina
oElióo
sayÍa
s|Íana
Slrona 44
cTaHíqa51
Oldal 59
SÍan 65
Pagina 71
TexHfiKlaóe3onacHocTn
Botozip Europe
Koniinenberg'Breda' Tno NBlh9Í|ands
2610396967
06/07
7
13
19
25
32
38
Ltt
=ď|
ffi ro
VŠEoBEcNÉ
PŘEDPIsY
BEzPEcNosTNí
:* ::1:#:#;:
iur::'::x?ir#ffi
il ":"
;;r:
;.tr
ý vaahl4e É [email protected] [email protected]
rnlen ernonaÉdt
M [email protected]|1|étď (bez pňpojoýadho kábélu)'
elékt|fuiíadi pbwzŇé
na el sň |s phrsjovac'n
\[email protected]'
aŤ
TYro PňEDP|SYDoBŘE UscHovEJTE
í. PRAcovNÍMÍsTo
a, ud''ujlé svépÍá@hi mísločjstéa ukltené' Népo.
iádek a @své dÉ pffiní ú|asli ňohau ýés|
b, s nářadímn6p6cujtév pÍoslřédích
ohrcžených
éxp|o2l'kde se nacházeji hofiavékapaliny.p yny
neho qacá Elektanářadí vyfuáii1tskry'kéré
frahoÚ pnch nebÓ pá|y apéli|.
přiPoužiI'
c' oétiajnéosobyUdžU]lé
e|eklÍoná.adi
de ékood svéhopÍaowiho misla, Př epý.n/
hn2éb nah kúlrolu Řd flářadin'
2. ELEKTRlcKÁ BEzPEěNosŤ
á' Piipo]ova.ízlísl'iká mÚsíodpovídalse 2ásuvko!.
záslÍčkanésňíL,F žádným4ú9bem upBvéna,
Po nářadÍs @hÉnnýmUzemněnimnepouŽiveíé
žádnéhztýi,ýei zásirčk,-NeupŘv4é zás|rčky
a vhdné zifuhy ýjžujíli,ko ú@ elekkickyfr
b' zabránb konlaklulě|a s uemněným| povrchy'jako
nápř' polÍUbí'Iopéní'sponá*ya ch|adničky.
Jeli
veééléb uanrenq axktlle Úýš4é nzjko ÚÉ.!
c' chEňt6 strcjpfud deŠtěm
a ýhkam vniknuli ýody
do el6k||ického
néřadiaršuje rebe4nči úÍuu
Nepoužive]le
d Db6jl€ na Účo|kaba|U,
]e]k nošenléi
zavěšenisko]enaboVylaženj
záslÉkyŽe zásuvky' ldržU]bkabe da|ekood iepla.o|e]e.
oslďch
hran n6bo pohyb|ivýchdi|ú[email protected] Poško2ehé
neba
spl.tenékbély zýyšljínzjko ú@u elekbďýfr
é, Pokud pracuiele s ééklbnářadim Venk!' použle
pouzélakovépt.d]Užovacíkabe|y.k|eíé,sU
*hvá|eny i pÍovenkowi použní
' Pfuž|i pfuďuŽo.
wcko kbefu' ienžje \Mný pro po|lžilíwnk!'
shiŽlje @iko Ú@ ete*tickýn puden'
3. BEZPECNOST OSOB
a' Budt6 pozrmi' dávejle pÓzoÍna lo' co dělál€ a pii.
sllpujlé k práci s e|éklÓnl'iadim rcŽumné'Nepou.
je' pokud]sleUnaveninebo
podv|ivemdÍog'
Žívéjlé
b,
c.
d'
e'
l'
akahóUneho ékn'MMt
repozonŤx ph .4'}.
li e][email protected]áládí fruže vés]|
k vi'ž,ýmpoíanénin
PoužíÝejle
@bní @hEnné ponnck| vžd|Íléíe
|^^| Ó[email protected]@ brne. Noen! Éabnlch ďhBn
ll<+ll ntn po.rex pxo mastap,on p,aa.u.
I v I bezpečnÓslniabuý9 prÓhďt|zova! p<ld
ÍáŽku' achmmi pňlba neťbg\nhétka'padle dfotL
fuýzúi elekÍanářadí'snižuiínzka poÉnéni
zóbráňleneúmyshému
uvedonido provozuNež
z36tÍii1€záslÍčku
do zásuvkyvŽdyovéilezda ]e
é|éhíonáiadi
Wpnlté Mé|e]Ipň fuŠénis|pje pÉ|
pňpojfteRe z.hÓi p|oudu
fu spínači'n.bo kd|,.ž
zaphuý staj' nuže |Ó védk úfuúfr'
N6žslojzapn6lé'odstBňleseňzovacináíoe
néboŠoubováL Násřol nébol/'e MeÚ se naúiýr
v račý&n díluslÍaje'núžev6| k pÓBděnÍ
[email protected]^4e 5e' z4Ététesi bazpafu prs|q
a ýždyú,žuj|éĎWV'hu Iin hiaéE slío!v o*
éékvanýúsihÁď.h ÉpekortfulMt'
Noste vhodnýodév'l'l6noíéžádÚ |ýlÍý a<Ev
Nbo špefty' vlasy. ýJéva M,sú@ udíž4e dale.
ka od po|'ybuj':cícn
* di]ú'vot|ý odéý,špeky
nebo [email protected]évlasy ňÓhu b'[email protected] po]rybu:,.
piip6v.
9' LŽeli námntoýa|odsávacičizachycujici
ky' pi€ s vědóle se' žejsu pňpojeny
pou.
a spÍávné
žin/,PaužjtílěchlÓ piÍpavkúýižuje ohÍaženi
pn-
a.svĚDpM[É
zAcHÁzENÍ
A-
POUZIVANIELEKTFONABADI
pii
Nářadinépř€ l éŽujle'
Prc svoupÍáciÉÉUžilg
s|Úšnénářadi' s \funým e]eRfuhélbdihbudéle
[email protected] v udanéoblast výkanulépea bezpernéjt
Nepouživeležádnée|6ktrcnáiadi.]ehožspinaČJe
ýadný ElektÓnáhdi' keé nalze zapnoutči
vypndi' E nóezpeěné a fusi * opavíl,
Néžprovédélé
séiiŽe.i [email protected] výménudilÚ piis|u.
šénslvinebo slrcj Ód|Óžite'vyláhíélezásIltku ze
zAs!ýky' Ťo|oWvenliní Ópa|funízabéni neúňy.
Uchováve]b nopoužívmé
elekl.onáladi ňjmo
dosah děli, N€nechlé stro]použivalosobáňi' kleíé
sésÍojemnejsous€ z náménynebonďet|ytylo
pakyny ElekÍfu'iadi ie ngbezpečné'
je.]i paL,živá'
na né*Úšúýúi osobani'
@
e, Pečuité
zda
o nál'di svédom
tě' zkonl.o|uiIé'
pohyb|ivé
dí|ynáiadí bezadně lungujíá né4eká.
vaj|se á zda dí|ynéjsu z|omeňén€bo poškoŽené
lak' že by by|aomezena funkce ná.adi. Poškozené
dily n*hl9 pi6den opBvn' M'ďp '@l) 'ú piéi
nu ve špakě udlž[email protected] [email protected]'lzdí
', Řeznénástrcjě UdlžUíeclé a čigtó.Pán,'lé ďe'.
iowné řafré náslfuie s asnýňi bznýni hmÚi e
fré.tévzpňéÚjta d4i e ]ehětsiýésl'
o Po!Žlv€jlo 6 [email protected]ářad( plls|uě.ns|ví'nawovaci
náslole apod' pod|elěchio pokynúa |ak' jak je lo
po len u'čitýs'6ciá'í |yp náhdl ploddpsá.o
F6.pek|uile pňiom p.aMl podmínkyá prcvédé'
naý éinnoí.Použi élékt|@áhdí
úo jínéfuŽ u|ě!
hébezýečnýfr
rnŽe
ýést
k
[email protected]
iín ,B]žní
s.sERvrs
.' N*hle svénářádÍopcvil pouzékva|ilikovaným
p6Ísoná|éň
odboínýfr
e pÓUzosoigináhÍmi
náhadnífri di|y' ŤIh bldé zajjštěna'žebézpéó16|
fu'hdl zŮsrafu achoýáM'
BEZPEčNosTNíPŘEDP|SYPRo RoTAčNíňEzÁNí
a Tolo€lókl.onáidd']euí.enok pou,llljakospiráďá
pi|a'ob€]lévóŇh vaÍďnrchupozohónl.pďynú'
ma|ýnidislirémi bru9ivaa ma|éd^uoěi MI býl
pž Wka.
cháněny přad .dlétu!|ďfrickíni télís].y'
ij pň FJzýď| ne6nlch' P|othaďpwj fuŠkAéj
Éspini|ď [email protected] pii @@í
@ikaÍcí p|ďh odt!|t
rŘI' Pďud jde [email protected] [email protected]í 5i]4aný ýku'
fuiŽe|e [email protected] ztáh] sl!d1u'
h. Dbejle u 6t.tÍď| osob n. b€zpeó[email protected] Edálono6t
késvépÉ@ni ob|ásb'rcždý, kdo víoupl do ló|o
parvní obasli ňugl ňft cobnítrhBnné Wba.
ý6ni' Uafrky obírbkunébrz]arené nawoýacI
nástoje ňatb! odlétnoÚla zpúgbn paanéh|
i hiho přínfu [email protected] odast'
i. Pokud peádÍ|e plá6' pň kleryEhby násÍoj moh|
asáhnoul skylá é|.véd3nínébovlašníkab6|'
draé ébtlrmiňadl pou. na izo|ďÚých uchoÍE
vaclch p|@hách' Xonl.t' Šwdénifr pod napětih
pňvádInapé|íi n. kowýédily slíok a ved. k ,Ba
zobaénl . úda]l]'jéžjsE s e|ekíonátadím
obddé]
Mk| nás!.duibípcký,y narbdélté'ňae b vésr
k zas226nl éb].i'.kýr pfuuc^'fr'k poŽÁfual.ELE
b' NepoužÍveibadné piis|Gďslvl' kl6nánenívýrb'
em prc lolo o|okfoďáňadispedá|nó !Éeno
adopov.eno. PM to' že fu!26tépnliušerÉtýi
ru svéélakto1l'Édíqewt nezaýčuiebezpeěné
c' Dďo|éňéoláě|9 náLsl'oié
musÍbý n€jméné|B}
v'y$kéjako ngj!'ššítíáÓty uvédéné
É e|ektoÉ.
ladí'Př|s]Úš'^slvíiež ý oIáčí|,d,].ii nežÉ doW
le.o' nťjzabý zóeho'
d, vnějšl Íozméí
a ť@šEGnáslrci. musíodpovídai
rczmě@Ýýo údajúm
vášehoe|9kkonáiádí'sp.l'é
dinenzavúé nás!fuh @ahou být dosE|ečhě
ak.y|pvé|,yNbo kanlo|aýh|'
é' Bfusnékoloučó'piíruby'brusné
la|íl6nábojiné
pňs|UŠénstÍ
ňusípiNě limv.l5 bfusnýmvňele
nemvašEňoé|e*lrcnářadi']váŠ|Éjé'
t'éÍj aň*É
nelífujis [email protected]ým vřelw
vašdw ebknaláhdí
e @[email protected]ědá
tÚčíýe]ni sině úbfuiíd nohau
3éne.
]. Držlesťovýkabé|da]ekood olíčéjicích
zoueícnnást|oiú' Kdýž,atíte kontolu Md ébk.
[email protected]áiadín' nú2e dýÍp|fušen nelb Žd,y.2a skď
vý 'aLEl a %š. pa2e héb fu|a e nwžed.sta| dÓ
[email protected]\ú!s oiičqÍďn ý fl 'ďft ie n
k. Nikdy neodkIádsíg.|éklónáiadí diívé.než36
ná[email protected] zce|a do si.Vu k]idu'o'íáilďs
aá'||oje núžedostel do kontaku sodkládac| pb.
[email protected]' číňžhúžété
[email protected] [email protected] nad e]ek|@ářa.
l' N€použlv6jl6 iádné poškozenénág|Djé'[email protected]
Ujlepř€! ka'dým pouŽlim ná5l.ol6]ako bfusné
koIou.ena odšlépky
al/n|inybru8né
la|ířena rn i.
ny' oé| nébo6ínó opo|Ében''dÉlénókáná.é na
Wo|něnéňébozIomsé dráry' spadf,&|i é|éki}
nářadi néóonáíoj z výšq' zkont'o|uí€ zda není
poškozénýn€bo pouŽíéjiný. nepoškoz6nýnásLo).
Pokud j$. náŠtrcj
zkonÍo|ova|ia ňlsdi|i' dáé se'
iakoŽ osoby nacházejícis€ v b l2kosli mimo rďL
nu íotu|lclho
naý[email protected]ás(rc. e n&hle ělokLŤnáladi běž6|jedn! minul! s n.]!$š'mi oláčkafr . Paš[email protected]éfu'slbie vétšifu!v létodobě testÉ
|' Nóneh|é e|€kroná.adi běžsl po dobu' .o joj plo.
nBši|e váš oděv nfuž. bý1hlihofuýn [email protected]Ú
g iáslbiú zaďyffi a ft'sw vás
s d|jčejl.d1k
n, čEGE pÉvidelfu ýét|ti otýdy e&tmářédI' ý@.
|i]á!Ú notfu ýlahljédo lěle praa\ a sílnéneho|nadóni kovavéhapechu hue zpúgbll él.k|lďá
n' NEpoUžiwíée|ek1onáladív b|íŽk6li honaÚ.h
ň.|eÍi.nŮ'nsky noho! l,1o @tenay zapáld'
o' N9použivejležádnénas&@acl .áslojg. héré
vyžadujikÁpahécň|adicíprcslředky' [email protected]Žitl vÓdy
h.bo iiných kapalnýchch]adicíúp|6tředkú núžé
Ýés|k Údefu elektdckýn [email protected]'
9 Ncle @[email protected]Énné v}'[email protected]' Pod|ó ap|ikaÉ
použjlBoď'@u @léhoob|ičsjE'ocháu ďi nebo
odlfuné bď6' Ťakléž
adekvátíá n6té odlanou
m6ku 0rc1ioBchu' @hEnU s Úhu' @hÉnnéfuka'
[email protected] nebo sDécá|níáíěfu. iéŽýós @hráníoř€d
39
@
Ž|VoTNí
PRosTŘEDí
zPRAcovÁNíoDPADÚ
PoUzEPBo zEMĚEu
T|éklronářódí'oňsluš'ns|via oba]yby ňě|y byt lndó.
síoE naied| neÝ'yrEzull€ do komu.áhího
<=
ný a sbíÉnyk opělosému [email protected]Í Ťpošhozuy'ci. !x
odpeu| Pod|s éfupŠkÉ
5ňěnÉ 20o2lq6Es
.Í--d o ýa4'ch e|ek1nckých
4u Žirclni pos|lédí'
a e|.írc4Ektth /an'e
níchá jejíimplemonlác. v nárcdnich ákonech
musíbýlvyřazená slíová náiadl sbÍ.áÓaoddě
|€ně á |ikv]dÓvánazpúeb6m nopoškozujícím
SPECIFIKACE
OBECNE SPECIFIKACE
Jmonďilénapěll
Jmenďitý piikoň
Vo|noběžné
oi4čky
z3É21nv'50 Ha
B4 = 5m w / Rě = 600 W
30 0o0 ovmin
Pouzdn
3,2mm/ 4,0mm/ 6,4om
PBODLUZOVACI SITOVE KABELY
B€4édné pŇd|u.ovacl 6ilďé *ábe|yo a|i'itehGti
13 A použíwí. úphé@inutě'
sPEc|F|KÁcE MoToRU
Toto e eKÍonářadipoužlvÁVyEokorych|oshímoto. Je
u.č6noprc sÍ|ové
napáJoni23o.24oV' 5o Hz. Vždy
jďo napéli
zkonlrouíe' že nap'ijéclnApěí]e slé]né
vyznačené
na 'povóm šítkunáladÍ(náiadís jmene
vitýmnapělím230 v nébo24o V |z. piipojil i ná .apá-
QZ)
sP|RÁLoVÁPtLARoToz|P- MoNTÁŽ
Á
B
c
PosuvnýspinaÓ"zap-Vyp"
sácív€ n liačniob/ory
MěkkápryžÓvárukÓ]et
D
E
VíUkovév€ n li]aÓniÓtvÓry
Tlaóitkob|okování
lriíd€ l é
L
Driák h|oubkové|rÓ
vodilka
@m;n*,'r""l;r;':1,*l
čŤĚTEvšEcHNY PoKYNY Pled ]akoukol
v monlláži.
naskvovánimnebovýměnou
piis Ušenslvi
náiadiwpnélea odpojleod sílé.
ŤakovápréVen1ivnib€ z pečnostnj
opal'
TYTO PREDPISY DOBRE USCHOVEJTE
HLOUBKOVE VODITKO
4. znovustsknéleb|Ókovácil|ačíko
a b€ z pečněÚlih.
nélek ešlinovou
Upínaci
malic Jeipolleba'pou
soup€ V a h oÚbkÓVého
voditkase skládázhloubkového
vodilka.pojistného
šÍoubu
a dááku. Pň démonl'i
h oubkovéhovodjlkaz náiadi uvohěle páku zámku
Píosvo]Váslni bezpeónoslaoplimá|ní
pEcovnÍ
ase]hélez náiadjce|ÓUsoupEvu'Pň opětovné
ňonlá
Výsl€d ky pÓuživejtepouze leslované,wsoce Výkoíné
Ž zce]anasadlevodí|kona ob]imkunářadi a zamkněie
DEMoNTÁŽA 'MoNTÁŽMĚKKÉ
PRYZOVERUKOJETI
PRACHOVY KBYT
PÍaclrový
kÍýj€ dimenzÓvánna 35mň hadceyývěv}
souplávaprachového
kÍýuse sk|ádᎠprachovéllo
kry,lupojslíéhoknol|íku
adržáku'PfrdemÓnldj
h|oubkového
pákuzámku
vodilkaz náiadiUvo|něle
a se]něiéz nářadice oUsoupÍavuPř ÓpěIovné
ňon
iaŽ zce]anasaďevoditkona objimkunáiadí
azamkněIepákusýélky(obr'1)
PozNÁMKÁ: NékleÍé
souFravye|€klÍonářadi / náladi
Rotozipnemuséji
obsaňovat
lulospailickousoučásl/
Homik ips:slskněle a drž1e
západkUlromího
k|]ps!
KdyŽje západkáholníhokLipsu
slsknulá,!ry1áhnělé
spÓdnik|]ps:
slisknělezeslrana držlezápadkyspod
nihokipsu'Když]souobézápadkyspod
pn
s ui h o k
slsknulé,zdvihnéle
zadnióáslk]psu směrcň od
MoNTÁŽB|TŮ
vARovÁNi: Ž ábkyb lU jsouoslÍédáVe]lepozoÍ
abystese Ó ně neporani|'
vARovÁN|: Birymohoubý1piiúopo použiti
horké'
] sliskněte1aÓilkobokováníhřide|ea Íukouoláčéjle
lliidei dokudb]okovácízápadka
nezapadne'
7a
č|kÓ blÓkováni hřidele netjskněle'dakud]e hářadi
2 Kdl.žj€ hřide bokována'Wonéle(ae n6snímej1é)
Upinací
mal]ci(obr 2) Je |ipoIÍeba,
použil€ upína.
3 V y ] m é st .l a r ýb 1 ( p Ó k u jde V n á l a d i ) aV o Ž t e
n o v ýb 1 l a kd a e k o .j a k] e 1 oň o Ž n éa,| en € t a k
d a € k o a b y ž ] á b kbyl u 2 a p á d yd o U p i n a c i l r o
pouzdra (N€ c hle wčniválpřb Žně3 mmslop
41
Qz)
sPlHÁLoVÁP|LABoToz|P. PRoVozNíPoKYNY
POUZ|TI
NejpNe musit€ prc nářadíziskat "c ť. PotěžkáVeÍe
nářadívfuce abysl€ s zvyk|inaj€ h o hmolnÓsl
a [email protected]íl|ijehoVyváženosl
Nářadi nikdy nepnb]ižqtek abličeji'Ph hanipuhci by
nohlo daiftk paškazeníý|s]ušenstvía to by e noh]a
p|i ^ygváni atáčekíazbtél
Kd'Ž háladi d|žíle'nezakývele fukÓu ventihěnÍÓtvo
ry zakrýí Ýentlkďích otýarÚby nahlo zpú$bjt pře.
VARoVAN|: Népokoušejlese
lihto nářadimVnal
oiýoÍypob iž nsla|ac€ nebomis|a obsahuÍcÍl]o
ýod]Óepod napétim,
noboVrlatzed' za nÍžby moll|o
býl eektnckévedení|bilem
múžé
býsv€ d en proud
do nářadíaohÍožena
obsUha Vypnélevypínače
neborymonlujlepo]is1ky,
abystolozpoj|]obvÓd
VždydÉlenářadi2a lemop asl ckýkÍýá VždypÓu.
připrácise spřá|ovoupioU oclrranné
žívé]le
bď|e,
PoZNAMM: KvúlinlačníňupÓhybu pň íezáni púsabi
behefr řezánílehkýtah, čin panaleji íežetetlň Ýice
kú[email protected] ňá|e Naďněňý tlak neba rya,h4íezánízpll'
sobíMdňěné zahříÝánía nůŽezkíáh životnas|bi|u'
PozNÁMr"A: Pň íezjnísvisých povthú 5e whnělB
zakančBní
iezáni na dalníňkÓnci otýÓfu' Pokudje ta
nožné'začnélea Dkonče|e
řezánína fnnin kancj'
aby ýyiiznuý kÚs nespadlha rotujicířezeí bil' vypnď
|e náladi a výiněta je z mbnáfu
POSUVNY SPINAC.,ZAP-VYP"
Ťolonářadiséz8pjnáposuvným
spináčém
napřédní
čáslikýU moloru(obÍ4).
NářádizápneleposunulíÚspinačesměÍem
nahoru
Náiadiv}TneleposunulÍm
spinačedo]únobodo pÓo.
VARoVAN|:Dra€ nářadípňzápínániobéfrarukama
prctoŽeločivýmomantmoloÍU
múže
zpúsobinaláče
NASTAVENiHLoUBKovÉHovoDíTKA
PoUžívé]Ie
h|oubkové
vodilkok naslavéni
h|oubky
ř€ z U PÓmocíslandaÍdniho
šroubováku
Uvoněte
(pÍoti
smérUhodinÓvýcbruÓÓek)šÍoub
lak' abyste
rohiposunoul h|oubkové
vÓdítkonahoruíebo doú
na požadovanou
h|oubkuřezu (asio 5 mmvélšínež
l oUštkámáter]áu)a 2novupojistnýšÍoub
uiáhněte
(posměfuhodinových
(obr'5)'
Íuč!ček)
ZACINAME
Po inŠta|ac
řezacihobiludo nářadiá náslaveni
h|oubkovéhoVodítka
bysl€ méi v}zkoušet
něko|ik
zkušébních
iezúpřed začálkemsklléčné
práce'
Něko|k cvičení
vám za]islipotřebnouplďi' ábysle
pÍovádé]iÓ
slé'pÍofesioná
níiezy
Pied zapndímnáiadise ujsiěle žejek|€ š tnová
Upinacímalicébezpéčně
ulažená.
. PevnědrŽ1enáiadia zapněleje na požadovanou
1. STANDABDNíňEzAcÍ B|TY
1a Drž1e
náiadípevněá zasaďe bildo malerá]Upod
] b Poma u je oloč1edo Úh|U90. a začnáe fuat (ob.
6b) Vodítkoby mě|obý zábvnané s povÉhem
matedau VŠecllnyúaleÍ]á|y
ř€zejlé po směfu hodi
noýýchfučěéks pÓma ým' íá|ýn l|ak€m na nářadi
]c Po dokonč€ n íiézu
Vrypněle
náladi a opalrnějej
2. DIAMANTOVEBEZACI BITY
2a Pevnědržtenáiadi ajemnýma pÓmá ým pol]y
bem řezacjhobitusměremkmat6Íiá|u
udě|ejlena
]ehopovrchuryhu Ťa budesoUŽ1jakopÓčáteční
2bstá|e pevnědržl€ náiadípodúň|em
45. rc/oÓle
jej a pod stejnýmúh|€ mpevnédržlebitvďz€ ,
Pokraěujtedokuds6 bnzcea neponořisku
maleÍiá|'
Pak náiadiotočledo úhu90. (obÍ'3)'
2c Po oločénináiadi
do úh|u90.ím pohybujle
nahoruadoú podé|požadoýané
řezaci inky'
Pollybnalroruádo|ú
bÍánípřehřálívazbydiamán.
lu apÍod]UŽUj6
Ž Volnoslb]lu(obÍ'9)'
NAsŤAvcE
PaZNÁMKA: Nékleéýupraýy elekmiřadi/ náÍadi
BaIo,p nenÚseií absahovattutaspeci|iďau sÓucés|/
Rolozipnabizirůzné
náslavceve a|áštníchsoupÉ
PokudVašesoupEva náiadÍobsahuj€ j edennébo
Vlcelěchtonáslavcúzkonlb|ujleoblázkyspokyny
@
UDRŽBA
Prevehnh i údržba prováděná hepÓýo1anýn i c aban i
nÚže zavúitnesprávnézapoieni vnttňich vadičú
. unistěhÍ[email protected] a způsobt|ak ýážnounehadu
svéíaýai
9apa|uéukne ván, abyste veskefuÚ údržbu
ÝÚsnin slíediskin RatÓzip Ab\/stese ryhnLli úÍazu
zapnÚtínnářadí' nebo
:,úsobené[email protected]éekéýahým
nebo píed
.,elí|ickýň p|Óúdefr.vžÚ píed čisténífr
..avádehih úd.žby|ýáhněte zástrčkuze zásuvky
NÁŘADí
č|sTĚNí
PÉÉD
č sTĚNiM VYrÁHNĚTE siŤovou
áSTBčKU zE áSUVKY
musibý UdrŽovány
Vent|ační
olvorya páčkyspinačú
se oNory
V čislolě'bezcizich|átekNepokoušejte
pled
VenIaóni úřižky čislil plÓsllkávánímšp]čatých
náia.
Náiadílze čis|ils ačénýnadrcheň, Pň éjs!éni
di sthčenýn vzdrchen n6te vž[email protected]éhhe býle
Něk|eá čistidlaa rozpauštědkpoškozujidílyz plas|u
Pa|ři neziné: benzrn'tetachlÓňe|an .hloÍovanéčk.
|jcírozal.y, ananfufr a sapÓft'ly pfu danácnast na
pryžÓVé
vjhh/m
tUmciv oŽlrysofigrp"čistéIe
.'|'/ěkké
míslse .'zažÍaně]šl.
špinou
hadřikemK v}čisléní
mŮžé
bý1potřebaVic néŽ]ednohopř€ l ieni'
SERVIS A ZABUKA
Rotozp]e posMovánazáÍuka
Na tenloYýÍobek
předpisyzemě
PBOHLASENIOSHODE CE
J SouadÚ se zákonnými/spociljckýnr
jééni;poškozéni
zpúsobená
nomá nímopo1řebenim.
Proh|ášU]emé
na svoup|nouodpovědnoslžetento
zacháénim]souze
.ieliŽ€ n im n€ b o nespÍáVným
neboslan
ýýrobék
!ryhovu]e
násedu]ícífo
slandaÍdúm
EN 60 745' EN 55 014
dardzovanýmdokumenlúm:
73l23/Es.39/33ďEs.
V sou aduse sméÍncem
náiadispo u
/ pípadésllžnosti
aš ele neÍozebÍané
pÍode]c
93137/ES2002/96/ES
odboÍnému
r nakupnim
dokademsVémU
pi pÍácimúŽebýl
HLUČNosT^/|BRAcEHIučnÓsl
ochranus|Uchu'
!ryšŠinež
35 dB(A);použivéjté
Akuslcký1aktÓho1onáslrojépiiméÍenipod]e
KONTAKTUJTE ROTOZIP
EN 60 745 ]e 93 dB(A)a akustickývýkonj€
]0a dB(A)(s€ slandardniodclrykou:3 !B) hadina
.ajši nlÓmac€ ýka]icise sortim€ n lu'podpory
Vibtacij€ < r39 m/s'(melodaÍukajaméno)
: ]nýchaspektů
f ÍmyFolÓzip viz M'rolozp'com
:íozip EÚop!'P0 80Í3267NL 4800DG8reda
( ( *..,**,.^,,^,,3Á-,