Wetisol - Premix Servis

Transkript

Wetisol - Premix Servis
Technický list 044
PREMIX servis, s.r.o., Praha 6, výrobna: Libiš, Mělnická 1/110, Neratovice, T: 315 686 563, [email protected]
WETISOL
2- slo ž ko v á h yd ro iz o lačn í p ru ž n á st ěrka n a b áz i cemen t o v éh o a p o lymern íh o p o jiv a
Te n t o t e c h n i c k ý l i s t p l a t í p r o v ý r o b u a p o u ž i t í d v o u s l o ž k o v é h y d r o i z o l a č n í s t ě r k y W E TI S O L
Složení:
W E TI S O L j e d v o u s l o ž k o v á m a l t o v á s m ě s s l o ž e n á z c e m e n t o v é h o p o j i v a , k ř e m e n n é h o p l n i v a ,
m o d i f i k u j í c í c h p ř í s a d ( s y p k á s l o ž k a A) a s y n t e t i c k é p o l y m e r n í v o d n é d i s p e r z e ( t e k u t á s l o ž k a B ) .
Smícháním kapalné a suché sypké složky vznikne plastická, dobře zpracovatelná směs.
Použití:
S t ě r k o v á m a l t a W E TI S O L j e u r č e n a
•
Pro hydroizolaci stěn i podlah ve vnitřním i venkovním prostředí (kombinace vody a mrazu).
•
Pro hydroizolační vrstvy na stavbách v nadzemním i podzemním stavitelství, na novostavbách i
starších objektech (při rekonstrukcích).
•
K vytvoření cementem a polymery pojených, pružných vrstev jako ochranu proti zemní vlhkosti a
beztlakové stékající vodě.
•
K izolacím vnějšího povrchu sklepních stěn, opěrných zdí a dalších podterénních konstrukcí.
•
Pro izolování ploch balkónů, lodžií, teras.
•
K e s n a d n é m u i z o l o v á n í p o d k l a d ů p o d k e r a m i c k é o b k l a d y a d l a ž b y v i n t e r i é r e c h i e xt e r i é r e c h ( n a
stěnách postačí aplikace štětkou).
•
K vnitřní izolaci bazénů a nádrží na užitkovou vodu do hloubky 5 m proti pozitivnímu tlaku vody.
•
Jako izolační prostředek na vybrané plochy při sanacích vlhkého zdiva.
P O Z O R ! V r s t v a v y t v o ř e n á s t ě r k o v o u h m o t o u W E TI S O L j e z a ř a z e n a v e t ř í d ě h o ř l a v o s t i E , n e n í p r o t o
určena pro konečnou povrchovou úpravu.
S t ě r k a o d o l á v á d l o u h o d o b é m u p ů s o b e n í a l k a l i c k ý c h r o z t o k ů , k y s e l ý c h r o z t o k ů m a x. d o p H 4 . N e n í
určena pro styk s ropnými produkty.
Výhoda: snadné izolování i tvarově složitých podkladů, snadná opravitelnost vrstvy. Na vyzrálou
vrstvu možnost aplikace dalších, polymery modifikovaných, malt či asfalt. stěrek.
S t ě r k a W E TI S O L v y k a z u j e v y š š í p r u ž n o s t o p r o t i 1 - s l o ž k o v é m u t y p u W E TI S O L 1 C .
Ap l i k a c e :
P ř e d s a m o t n o u a p l i k a c í s t ě r k y j e d ů l e ž i t á p ř í p r a v a p o d k l a d u . S t ě r k a W E TI S O L j e u r č e n a p r o
ú p r a v u p o v r c h ů t v o ř e n ý c h b e t o n e m t ř í d y m i n . C 1 6 / 2 0 , c e m e n t o v o u o m í t k o u m i n . MC 1 5 , c i h e l n ý m n e b o
k a m e n n ý m z d i v e m p e č l i v ě v y s p á r o v a n ý m c e m e n t o v o u m a l t o u m i n . MC 1 5 . Z d i v o z t v á r n i c j e n u t n o
o m í t n o u t o m í t k o u t ř í d y m i n . MC 1 5 . V p ř í p a d ě p o t ř e b y j e n u t n o p o d k l a d z a r o v n a t a v y s p r a v i t m a l t o u
( S AN - B R 2 ) . H r a n y a k o u t y m u s í b ý t z a o b l e n y f a b i o n y o p o l o m ě r u m i n . 4 c m v y t v o ř e n ý m i z o p r a v n é
malty SAN-B R2. Dále je nutno podklad očistit od prachu a nečistot jako jsou bednicí oleje, nátěry a
další látky snižující přídržnost. Podklad před nanášením stěrky lehce navlhčete. Savé poklady
penetrujte nátěrem PENECO či PENECO Extra. Penetraci nechte zaschnout.
Příprava stěrky pro nanášení: 25 kg prášku (složka A) se za míchání vsype do 7,5 kg kapalné
složky (B) v čisté nádobě a rozmíchá se do stejnorodé směsi bez hrudek. Hmotu důkladně promíchejte
(min. 2 minuty) – nejlépe elektr. šnekovým míchadlem nebo míchacím nástavcem ve vrtačce a nechte
ji 2 minuty zrát za občasného mírného promíchání. Při míchání menšího množství je třeba zachovat
poměr složek, tj. 1kg kapalné složky a 3,3kg práškové.
Stěrka se nanáší na podklad minimálně ve dvou vrstvách (kromě aplikace pod obklady stěn
v interiéru). První vrstva se nanáší stětcem s tvrdými chlupy, aby bylo zajištěno účinné zapravení
stěrky do podkladu nebo natahuje hladítkem. Kouty, hrany a kouty na styku podlaha-stěna, pokud
nejsou opatřeny fabiony, se vyztuží elastickým těsnicím pásem (š.120 mm), který se vloží do první
vrstvy a následně přestěrkuje. Druhá, případně další vrstvy, se nanáší stěrkou nebo ocelovým
hladítkem v době, kdy je předchozí vrstva již bezpečně pochůzná. Pro nanášení stříkáním se stěrka
ř e d í p i t n o u v o d o u d l e p o t ř e b y k o n z i s t e n c e . Ma xi m á l n í t l o u š ť k a v r s t v y v j e d n o m p r a c o v n í m z á b ě r u j e 2
mm. Konečná minimální tloušťka stěrky je dána účelem použití takto:
1
Technický list 044
Charakter namáhání izolace
Izolace pod obklady a dlažby v interiéru
Izolace proti zemní vlhkosti
Izolace proti beztlakové povrchové vodě
Izolace v nádržích a bazénech do hloubky 5 m
Mi n i m á l n í t l o u š ť k a
vrstvy po vyschnutí
1 mm
Spotřeba čerstvé
2
směsi v kg na 1m
cca 1,9
min. 2 mm
cca 3,8
min. 3 mm
5,5 – 5,7
Keramické obklady je možno pokládat na dostatečně vyzrálou vrstvu stěrky (přibližně 2-3 dny
p ř i t e p l o t ě + 2 0 ° C ) z a p o u ž i t í l e p i d l a K E R AM O F I X S u p e r n e b o K E R AM O F I X F l e x ( k o m b i n a c e v o d a /
mráz).
U stěrky použité pro izolaci spodní stavby je stavební výkop možno zasypat až po dokonalém
vytvrzení (min. 7 dní), přičemž je nutno chránit vrstvu proti poškození např. cementovou omítkou,
ochranným potěrem, tepelně izolačními deskami, nopovými fóliemi nebo jinými mechanicky odolnými
vrstvami.
Vrstva musí mít v každém místě plochy požadovanou tloušťku, doporučenou pro očekávané
zatížení vodou (viz tabulka výše).
Te p l o t a o v z d u š í a p o d k l a d u p ř i a p l i k a c i s t ě r k y n e s m í b ý t p o d + 5 ° C a p ř e s + 3 0 ° C .
Neprovádějte práce na přímo osluněných plochách a v průvanu.
P a r a m e t r y s t ě r k y:
Barva - komponent A/B
Přídržnost k betonovému podkladu po 28 dnech
Objemová hmotnost po vytvrdnutí (vyschnutí)
Vodotěsnost dle ČSN 73 1319
Hořlavost
Zpracovatelnost
šedý prášek / bílá kapalina
m i n . 0 , 8 MP a
3
1700 ± 30 kg/m
V 12
třída E
60 minut od smíchání
Spotřeba 2-složk. směsi:
viz tabulka výše
Ostatní doporučení:
Do směsi není vhodné přidávat žádná plniva ani jiné komponenty.
O c h r a n a z d r a ví :
P r á š k o v ý k o m p o n e n t v ý r o b k u o b s a h u j e c e m e n t a d a l š í n e t o xi c k é c h e m i c k é p ř í s a d y . S m ě s m ů ž e
p o d r á ž d i t p o k o ž k u a s l i z n i c e , p r o t o p ř i p r á c i c h r a ň t e p o k o ž k u a s l i z n i c e p ř e d p ř í m ý m k o n t a k t e m . Ta k é
kapalná složka může způsobovat při trvalém kontaktu podráždění pokožky a sliznic. Jako prevenci
používejte běžné ochranné pomůcky jako rukavice, brýle, respirátory. Při práci nejezte, nepijte a
nekuřte. Podrobné informace – viz bezpečnostní list výrobku.
S k l a d o vá n í , t r va n l i vo s t , ž i vo t n o s t :
Hmotnost práškové složky A dodávané v papírových pytlích s polyetylénovou vložkou je 25 kg.
Hmotnost kapalné složky B je 7,5 kg. Dodává se též jako komplet, obsahující 7 kg práškové složky a
2,1 kg kapalné. Skladujte v suchém prostoru. Kapalná složka nesmí zmrznout !
Ž i v o t n o s t s p r á v n ě a p l i k o v a n é h o m a t e r i á l u z á v i s í n a j e h o e xp o z i c i . S p o t ř e b u j t e d o 1 2 m ě s í c ů o d d a t a
výroby.
D a t u m vyd á n í : 2 4 . d u b n a 2 0 1 3
2