Wetisol 1C-S - Premix Servis

Transkript

Wetisol 1C-S - Premix Servis
Technický list 094
PREMIX servis, s.r.o., Praha 6, výrobna: Libiš, Mělnická 1/110, Neratovice, T: 315 686 563, [email protected]
WETISOL 1C-S
1-složková hydroizolační pružná síranovzdorná stěrka na bázi cementového
a polymerního pojiva
Te n t o t e c h n i c k ý l i s t p l a t í p r o v ý r o b u a p o u ž i t í j e d n o s l o ž k o v é h y d r o i z o l a č n í s t ě r k y W E TI S O L 1 C - S
Složení:
W E TI S O L 1 C - S j e j e d n o s l o ž k o v á m a l t o v á s m ě s , s l o ž e n á z e s í r a n o v z d o r n é h o c e m e n t o v é h o
pojiva, křemenného plniva, syntetického práškového polymeru a dalších modifikujících přísad.
Smícháním směsi s vodou vznikne plastická, dobře zpracovatelná směs.
Použití:
S t ě r k o v á m a l t a W E TI S O L 1 C j e u r č e n a
•
Pro hydroizolaci stěn i podlah ve vnitřním i venkovním prostředí (kombinace vody a mrazu).
•
Pro hydroizolační vrstvy na stavbách v nadzemním i podzemním stavitelství, na novostavbách i
starších objektech (při rekonstrukcích).
•
K vytvoření cementem a polymery pojených, pružných vrstev jako ochranu proti zemní vlhkosti a
beztlakové stékající vodě.
•
K izolacím vnějšího povrchu sklepních stěn, opěrných zdí a dalších podterénních konstrukcí.
•
Pro izolování ploch balkónů, lodžií, teras.
•
K e s n a d n é m u i z o l o v á n í p o d k l a d ů p o d k e r a m i c k é o b k l a d y a d l a ž b y v i n t e r i é r e c h i e xt e r i é r e c h ( n a
stěnách postačí aplikace štětkou).
•
K vnitřní izolaci bazénů a nádrží na užitkovou vodu do hloubky 5 m proti pozitivnímu tlaku vody.
•
Jako izolační prostředek na vybrané plochy při sanacích vlhkého zdiva.
•
Po přidání čistého křemičitého písku (zrnitosti cca do 2 mm) v poměru 1 : 1 jako těsnicí malta pro
vytvoření těsnicích fabiónů, klínů apod.
•
Stěrka může být použita v prostředí s vysokým stupněm zasolení podkladu, vč. síranů.
P O Z O R ! V r s t v a v y t v o ř e n á s t ě r k o v o u h m o t o u W E TI S O L 1 C j e z a ř a z e n a v e t ř í d ě h o ř l a v o s t i E , n e n í p r o t o
určena pro konečnou povrchovou úpravu.
S t ě r k a o d o l á v á d l o u h o d o b é m u p ů s o b e n í a l k a l i c k ý c h r o z t o k ů , k y s e l ý c h r o z t o k ů m a x. d o p H 4 . N e n í
určena pro styk s ropnými produkty.
Výhoda: snadné izolování i tvarově složitých podkladů, snadná opravitelnost vrstvy. Na vyzrálou
vrstvu možnost aplikace dalších, polymery modifikovaných, malt či asfalt. stěrek.
Ap l i k a c e :
P ř e d s a m o t n o u a p l i k a c í s t ě r k y j e d ů l e ž i t á p ř í p r a v a p o d k l a d u . S t ě r k a W E TI S O L j e u r č e n a p r o
ú p r a v u p o v r c h ů t v o ř e n ý c h b e t o n e m t ř í d y m i n . C 1 6 / 2 0 , c e m e n t o v o u o m í t k o u m i n . MC 1 5 , c i h e l n ý m n e b o
k a m e n n ý m z d i v e m p e č l i v ě v y s p á r o v a n ý m c e m e n t o v o u m a l t o u m i n . MC 1 5 . Z d i v o z t v á r n i c j e n u t n o
o m í t n o u t o m í t k o u t ř í d y m i n . MC 1 5 . V p ř í p a d ě p o t ř e b y j e n u t n o p o d k l a d z a r o v n a t a v y s p r a v i t m a l t o u
( S AN - B R 2 ) . H r a n y a k o u t y m u s í b ý t z a o b l e n y f a b i o n y o p o l o m ě r u m i n . 4 c m v y t v o ř e n ý m i z o p r a v n é
malty SAN-B R2. Dále je nutno podklad očistit od prachu a nečistot jako jsou bednicí oleje, nátěry a
další látky snižující přídržnost. Podklad před nanášením stěrky lehce navlhčete. Savé poklady
penetrujte nátěrem PENECO či PENECO Extra. Penetraci nechte zaschnout.
Příprava stěrky pro nanášení se provádí tak, že 20 kg prášku se za míchání vsype do 6,2 – 6,6
l vo d y v č i s t é n á d o b ě a r o z m í c h á s e d o s t e j n o r o d é s m ě s i b e z h r u d e k . H m o t u m e n š í m i o t á č k a m i
míchadla důkladně promíchejte (min. 2 minuty) a nechte ji 2 minuty zrát za občasného mírného
promíchání. Při míchání menšího množství je třeba zachovat poměr složek, tj. 1kg práškové složky a
0,31 – 0,33 l vody.
Pro vytvoření hydroizolační vrstvy se stěrka nanáší na podklad minimálně ve dvou vrstvách
(s výjimkou aplikace pod obklady stěn v interiéru). První vrstva se nanáší stětcem s tvrdými chlupy,
aby bylo zajištěno účinné zapravení stěrky do podkladu nebo natahuje hladítkem. Kouty, hrany a kouty
na styku podlaha-stěna, pokud nejsou opatřeny fabiony, se vyztuží elastickým těsnicím pásem (š.120
mm), který se vloží do první vrstvy a následně přestěrkuje. Druhá, případně další vrstvy, se nanáší
stěrkou nebo ocelovým hladítkem v době, kdy je předchozí vrstva již bezpečně pochůzná. Pro
n a n á š e n í s t ř í k á n í m s e s t ě r k a ř e d í p i t n o u v o d o u d l e p o t ř e b y k o n z i s t e n c e . Ma xi m á l n í t l o u š ť k a v r s t v y
v jednom pracovním záběru je 2 mm. Konečná minimální tloušťka stěrky je dána účelem použití takto:
1
Technický list 094
Charakter namáhání izolace
Izolace pod obklady a dlažby v interiéru
Izolace proti zemní vlhkosti
Izolace proti beztlakové povrchové vodě
Izolace v nádržích a bazénech do hloubky 5 m
Mi n i m á l n í t l o u š ť k a
vrstvy po vyschnutí
1 mm
Spotřeba suché
2
směsi v kg na 1m
1,8
min. 2 mm
cca 3,6
min. 3 mm
cca 5,4
Keramické obklady je možno pokládat na dostatečně vyzrálou vrstvu stěrky (přibližně 2-3 dny
p ř i t e p l o t ě + 2 0 ° C ) z a p o u ž i t í l e p i d l a K E R AM O F I X S u p e r n e b o K E R AM O F I X F l e x . P r o l e p e n í
v e xt e r i é r u p o u ž i j t e l e p i d l o K E R A MO F I X F l e x.
U stěrky použité pro izolaci spodní stavby je stavební výkop možno zasypat až po dokonalém
vytvrzení (min. 7 dní), přičemž je nutno chránit vrstvu proti poškození např. cementovou omítkou,
ochranným potěrem, tepelně izolačními deskami, nopovými fóliemi nebo jinými mechanicky odolnými
vrstvami. Vrstva musí mít v každém místě požadovanou tloušťku vrstvy, doporučenou pro očekávané
namáhání vodou (viz tabulka výše).
Te p l o t a o v z d u š í a p o d k l a d u p ř i a p l i k a c i s t ě r k y n e s m í b ý t p o d + 5 ° C a p ř e s + 3 0 ° C .
Neprovádějte práce na přímo osluněných plochách a v průvanu.
P a r a m e t r y s t ě r k y:
Barva
Objemová hmotnost po vytvrdnutí
Plošná hmotnost po vytvrdnutí
Vodotěsnost dle EN 12390-8 (po 72 hod.)
Přídržnost k beton. podkladu
dle ČSN EN 1542, ČSN 732577min.
Ta ž n o s t d l e Č S N E N 1 2 3 1 1 - 2
Hmotnostní nasákavost dle ČSN EN ISO 62
Faktor difúzního odporu µ dle ČSN 73 2580
Hořlavost
Zpracovatelnost
1 , 5 MP a
12 %
< 25 %
1200 - 1250
třída E
60 minut od smíchání
S p o t ř e b a 1 - s l o ž k o vé s m ě s i :
1,8 kg/m /mm
nestandardní šedá
3
1800 ± 30 kg/m
2
1,8 kg/m na 1 mm tloušťky
průsak < 1 mm pro 50 m sloupec vody
2
Ostatní doporučení:
Dodatečné přidávání pojiva, písku a přísad ani prosévání směsi se nedovoluje.
O c h r a n a z d r a ví :
P r á š k o v ý k o m p o n e n t v ý r o b k u o b s a h u j e c e m e n t a d a l š í n e t o xi c k é c h e m i c k é p ř í s a d y . S m ě s m ů ž e
podráždit pokožku a sliznice, proto při práci chraňte pokožku a sliznice před přímým kontaktem. Jako
prevenci používejte běžné ochranné pomůcky jako rukavice, brýle, respirátory. Při práci nejezte,
nepijte a nekuřte. Podrobné informace – viz bezpečnostní list výrobku.
B a l e n í , s k l a d o vá n í :
Hmotnost balení, dodávaného v papírových pytlích s polyetylénovou vložkou je 20 kg. Skladujte
v suchém prostoru. Spotřebujte do 12 měsíců od data výroby.
D a t u m vyd á n í : 2 4 . d u b n a 2 0 1 3
2