Dokument v OleContainer1 - Exekutorský úřad Praha 7

Transkript

Dokument v OleContainer1 - Exekutorský úřad Praha 7
Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7
Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil
Tel: 266 713 022,
fax: 266 713 031,
mobil: 602 857 061
e-mail: [email protected]
web site: www.exekutor-plasil.cz
sídlo exekutorského úřadu : Tusarova 25, 170 00 Praha 7
Naše zn.:
063 EX 1061/06-220
Vyřizuje:
Bc. Hajznerová J.
Dne:
19.11.2014
Předvolání k rozvrhovému jednání
Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil, sídlo exekutorského úřadu Praha 7, Tusarova 25, 170 00
Praha 7, v exekuční věci pod č. 063 EX 1061/06 na základě exekučního titulu - platební rozkaz:
č.j.20Ro 2356/2005-26, který vydal Okresní soud v Uherském Hradišti dne 24.1.2006 a usnesení o
nařízení exekuce a pověření soudního exekutora č.j. EXNc 3810/2006-10, které vydal Okresní soud
v Uherském Hradišti, dne 6.4.2006, o vymožení pohledávky ve prospěch oprávněného: FCE
Credit, s.r.o., Thámova 16/137, 186 00 Praha 8, IČ:25615564, právně zastoupen JUDr. Hanou
Záveskou, advokátkou, AK Blahoslavova 186/II 29301 Mladá Boleslav , proti povinnému:
1. Miroslav Jarolím, 687 71 Pitín 18, nar. 4.11.1963
nařizuje jednání o rozvrhu výtěžku dražby nemovitostí povinného podle ust. § 69 zák. č.
120/2001 Sb. a ust. § 337 zák. č. 99/1963 Sb. na den 19.1.2015 ve 14:00 hodin, které se koná
v jednací síni soudního exekutora Jankovcova 13, Praha 7 – Holešovice, vchod A z nádvoří areálu.
K tomuto jednání jste předvolán(a). (pozn. Vaše účast na tomto jednání není nutná.)
Nedostavíte-li se a ani včas nepožádáte z důležitého důvodu o odročení jednání (o důvodnosti
žádosti o odročení jednání rozhoduje soudní exekutor), může soudní exekutor rozhodnout o rozvrhu
ve Vaší nepřítomnosti.
Dostavíte-li se k jednání, přineste s sebou toto předvolání a svůj občanský průkaz, popřípadě jiný
průkaz totožnosti.
Jste-li zaměstnán(a), oznamte svému zaměstnavateli, že jste předvolán(a). Máte právo, aby Vám
zaměstnavatel poskytl na dobu účasti při jednání pracovní volno bez náhrady mzdy.
Vyšlete-li k jednání Vašeho zástupce, je třeba, aby oprávnění zastupovat Vás doložil soudnímu
exekutorovi písemnou plnou mocí, nemá-li ji již založenu ve spisu nebo není-li Vaším statutárním
orgánem.
Každý z věřitelů povinného, který je přítomen pŕi jednání, je povinen vyčíslit svou
pohledávku a její příslušenství ke dni rozvrhového jednání, uvést, do jaké skupiny patří,
a skutečnosti významné pro její pořadí.
Pohledávky ostatních věřitelů a jejich příslušenství vyčísli ke dni rozvrhového jednání
a jejich skupinu uvede soudní exekutor podle údajů uvedených ve spisu.
Všichni věřitelé, kteří včas přihlásili své pohledávky vůči povinnému, mohou do zahájení
rozvrhového jednání doplnit spis o vyčíslení (vypočítání) pohledávky a jejího příslušenství ke
dni rozvrhu, a to poštou nebo prostřednictvím emailu: [email protected].
Po skončení rozvrhového jednání nelze přihlížet k té části pohledávek a jejich
příslušenství, která nebyla vyčíslena (§ 337b odst. 2 o.s.ř.).
Jsou-li předmětem přihlášky i úroky, úroky z prodlení či poplatky z prodlení, je třeba je
vyčíslit tak, aby bylo zřejmé, v jaké výši vznikly v době posledních tří let před rozvrhovým
jednáním a v jaké výši dříve.
JUDr. Vladimír Plášil, v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení:
Bc. Jana Hajznerová
pověřená soudním exekutorem
JUDr. Vladimírem Plášilem

Podobné dokumenty

Dokument v OleContainer1 - Exekutorský úřad Praha 7

Dokument v OleContainer1 - Exekutorský úřad Praha 7 Soudní exekutor, který písemnost odevzdal k doručení: Exekutorský úřad Praha 7, JUDr. Vladimír Plášil, soudní exekutor, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Doručovaná písemnost: 063EX2679/08-7...

Více

Exekut. úřad Brno Venkov

Exekut. úřad Brno Venkov Soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad nařízen výkon dle byl kteným ás.oo.z004, one ze soudu v un"r.xJ* Hradišti č,j. EXNc 374:3r2a!4_7 óriesniiro ktený nabYl HradiŠti' j,e7s}žisoz."d"...

Více

Dokument v OleContainer1 - Exekutorský úřad Praha 7

Dokument v OleContainer1 - Exekutorský úřad Praha 7 pro vyvěšení na úřední desce soudního exekutora podle § 49 odst. 4 o.s.ř. Adresát: Vlasta Zouzalíková, nar: 28.04.1969 Adresa, na níž má být písemnost doručena: Kamenná 5123, 430 04 Chomutov Soudní...

Více

Abstrakt disertacn´ı práce

Abstrakt disertacn´ı práce pro požitı́ v prostředı́ s omezenými zdroji a nemohou tam být přı́mo nasazeny. Cı́lem práce je prozkoumat potenciál vývoje založeného na softwarových komponentách v prostředı́ s omezen...

Více

p ř edvol á n í 1 - Exekutorský úřad Praha 3

p ř edvol á n í 1 - Exekutorský úřad Praha 3 pro 6.760.000,- Kč s přísl., nařizuje jednání o rozvrhu rozdělované podstaty prodeje nemovitosti na den 08.10.2014 v 11:15 hod. k podepsanému soudnímu exekutorovi do ulice Strojírenská 47/18, Exeku...

Více

Dokument v OleContainer1 - Exekutorský úřad Praha 7

Dokument v OleContainer1 - Exekutorský úřad Praha 7 Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7

Více

Arbor genealogicae cognati

Arbor genealogicae cognati matka...matka...matka...atd. Podle certifikátu, který mi vystavila společnost Family tree DNA v americkém Texasu, jsou tito moji předkové z ženské linii z haploskupiny U4, tedy pracovně nazvanou Ur...

Více

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7

Více

Přehled konverzačních témat a dní výuky s rodilým mluvčím

Přehled konverzačních témat a dní výuky s rodilým mluvčím 27.6.2011 Mon – Vote for Me – First Conditional 29.6.2011 Wed – Street Language – Slang, Vocabulary

Více