rené van zuuk architekten: projects 1992 - 2007

Transkript

rené van zuuk architekten: projects 1992 - 2007
FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ
www.architekt.cz
[email protected]
3/4
ú n o r 2 0 0 8
RENÉ VAN ZUUK ARCHITEKTEN: PROJECTS 1992 - 2007
V úvodních měsících roku 2008 se po stránce výstavní tuzemské architektonické subjekty tak
trochu oddávají zimnímu spánku. Naštěstí se ale galerijní scéně daří nabídnout celkem
zajímavý, i když spoře laděný program, založený na zahraničních ukázkách, především
v podání Galerie Jaroslava Fragnera.
Koncem ledna skončila akce španělského ateliéru AmP Arquitectos který se výstavou „Ve znamení
vulkánu“ snažil přiblížit atmosféru Kanárských ostrovů, zejména pak proměny domovské oblasti,
ostrova Tenerife, aby počátkem února letošní premiéru vystřídala holandská ochutnávka.
2. STRANA
VÝSTAVA
IN 3-4/2008
Block 16, rovněž jeho stavbě, přezdívanému pro svou
dynamiku Vlna. Je součástí master planu vyprojektovaného studiem OMA pro nové centrum v Almere.
V loňském roce studio zase dokončilo apartmánový
dům v Lelystadu, který je součástí master planu na
novou část nově vznikajícího města od předního
urbanistického studia West 8. Dalším pozoruhodným
dílem, na kterém se René Van Zuuk Architekten podílejí,
je projekt pro Roosendaal, malé městečko na
jihozápadě Nizozemí. Tamní radní jím řeší zákaz
výskytu aut v prostoru Nieuwe Markt ve svém centru,
a to vybudováním velkého podzemního parkoviště.
Stručná biografie architekta
Od 7. února totiž běží v pražské Galerie Jaroslava
Fragnera expozice, věnovaná holandskému
architektonickému ateliéru René Van Zuuk Architekten,
která se zaobírá 15letou tvorbou jednoho z předních
nizozemských architektonických ateliérů. Jak je z názvu
subjektu patrné, ústřední postavu kolektivu tvoří René
van Zuuk (* 1962 - Doesburg, Holandsko). Na domácí
půdě známý architekt vystudoval v letech 1982-88
Technische Universiteit v Eindhovenu, aby poté zhruba
na rok zamířil za hranice vlasti načerpat trochu
zkušeností v londýnské a chicagské pobočce S.O.M.
Po návratu domů tři roky působil v Rotterdamu, před
čtrnácti lety nakonec založil v Almere vlastní studio,
fungující dodnes.
Ateliérové portfolio
K zajímavým realizacím tohoto subjektu patří nové sídlo
Architektonického centra v Amsterdamu ARCAM nebo
Art Pavilon v Zeewolde. Před třemi roky vznikl podle
jeho návrhu most v Almere, vedoucí k apartmánovému
Součástí vítězného řešení ateliéru Quadrat Urban
Planning and Landscape je pavilon s restaurací
a kavárnou vejčitého půdorysu, rozdělující náměstí do
dvou nestejných částí, v poměru 1:2, právě od René
van Zuuka. Autor při něm zaujal nejen částečným
využitím podzemních prostor, především však
vícenásobným prolomením střešní plochy „vajíčka“.
Architektonickou odvahu holandského architekta
dokazuje i projekt na nové Národní historické muzeum,
jehož iniciátorem je holandská vláda.
Almere a tajemný objekt na vodě
O jeho výstavbu projevilo zájem několik měst, od Haagu
či Amsterdamu po Almere. Volba lokality přitom hraje
důležitou roli: má zesílit úplnou nezávislost projektu
a vytvořit skutečnou vzdálenost od zbytku Nizozemí.
Návrh od René Van Zuuk Architekten, vypracovaný na
žádost města, vsází na umístění objektu přímo do vody,
před pobřeží Almere Pampus. Dynamická budova,
přitažlivý maják plný minulosti, tak vlastně hledí na
pevninu a její historii z odstupu.
Návrh muzea nabízí dvě rozdílné možnosti uspořádání
prohlídkové trasy. Jednak muzeum jako spojitý prostor,
IN 3-4/2008
VÝSTAVA + ROA
3. STRANA
Zápis z jednání ROA ze dne 5. 2. 2008
Přítomni: ing. arch. Kopečný, ing. arch. Mojžíš,
p. Hainc, pí Sándor, ak. arch. Fuchs, ing. ak. arch.Štulc,
ing. arch. Šafář, ing. arch. Mastný, ing. arch. Parma,
ing. arch. Galan, ing. arch. Všetíčková, ing. arch.
Melichar.
Omluveni: ing. arch. Haman, ing. arch. Krejčí,
sl. Rafajová.
Z minulého jednání nevyplynuly další konkrétní úkoly
k dalšímu projednání.
ve kterém je expozice jedinou sestupující cestou,
jednak muzeum s kabinety, jehož expozice se odehrává
na několika místech, vzájemně propojených schodišti
v centrální hale. Obě uspořádaní vytvářejí univerzální
budovu, použitelnou pro mnoho různých druhů expozic.
A ještě jeden fakt do diskuse. Almere, nejmladší město
v Nizozemí, bylo vybudováno na nových pozemcích
získaných z moře. Tato pozice vytváří příležitost
k získání odstupu od holandské historie, jak
duchovního, tak i fyzického. Historie se totiž na tomto
městě dosud nepodepsala.
V roce 2001 byl René van Zuuk nominován na Cenu
NAI a rok poté na Cenu Miese van der Rohe. Od roku
2003 působí jako profesor na Technische Universiteit
v Eindhovenu.
K výstavě je vydán i česko-anglický katalog, mimojiné
první katalog tohoto holandského ateliéru.
Místo konání: Galerie Jaroslava Fragnera, Betlémské
nám. 5a, Praha 1
Termín výstavy: do 24. 3. 2008
Program:
1. Kontrola úkolů
2. GPA 2008 - stanovení termínů
3. 10.Salon OA
4. Různé:
- kontrola inzerce v Architektovi (rok 2007)
- web OA
Jednání ROA zahájil ing.ak.arch.Štulc. Program byl
schválen, tak jak byl předložen.
Schváleno 7/0/0
1. Kontrola úkolů
Ing. ak. arch. Štulc probral všechny body zápisu
z jednání ze 8. 1. 2008. Bylo konstatováno, že úkol
vyklízení Atelieru v Roháčově ulici č. 44 byl splněn. Byl
vyklizen 30. 01. 2008. Poslední zbytky budou vyklizeny
do půli února a je možné ho využít. Sekretariát připraví
návrh obdobné smlouvy o využití, shodné s atelierem
v Jeseniově ulici.
Ing. arch. Parma navrhuje změnu organizace provozu
sekretariátu pouze s použitím externích spolupracovníků. Konkrétní formu včetně smluv a fin. rozvah zpracuje
po konzultaci s dotčenými pracovníky ing. arch. Parma,
ing. arch. Galan, s pí Brunclíkovou, a ing. Dankem.
Schváleno 7/0/1
Rada navrhla ke schválení limitovat náklady na tel.
poplatky mobilního operátora. Stanovila je na výši
1.500 Kč. Překročení tohoto limitu bude řešeno
s jednotlivým spolupracovníkem. Platnost od 1.2.2008.
Schváleno 7/2/0
Kopie dopisu s vyčíslením náhrad za posunutí termínu
10. Salonu byla předložena DR OA. S dlužníky
10. Salonu bylo jednáno telefonicky. ROA požaduje,
aby v případě, že nebude doručena odpověď z Hradu
do 15.února, byla požádána Judr. Patenidisová
o urgenci odpovědi.
Byl odeslán dopis s protinávrhem splátkového
kalendáře pí Videmannové. Pí Videmannová
respektovala požadavky ROA s výjimkou výše splátek.
Tyto požadovala ve výši 10.000 Kč měsíčně. ROA tento
návrh přijala.
Schváleno 7/1/1
Galerie v pasáži byla opět obnovena za pomoci
p. Haince a pí. Sandor. Doplatek dlužné částky za
realizaci galerie bude proveden v prvním čtvrtletí 2008.
ROA bere na vědomí a souhlasí.
2. GPA 2008 stanovení termínů
O uspořádání GPA do budoucna informuje ing. ak.
arch. Štulc uzavřením smlouvy o dlouhodobé
spolupráci s Národní galerií na deset let (do roku 2017),
ROA + SOUTĚŽE
4. STRANA
a předložil ROA harmonogram a návrh Statutu
Akademie architektury.
Pro letošní GPA 2008 doporučuje ROA tyto termíny:
- Vybírání přihlášených prací bude v kavárně VP od
28. do 30. 4. 2008.
- Porotování přihlášených děl proběhne od 13. do 15. 5.
2008.
- Vlastní galavečer proběhne 26. 6. 2008. Výstava ve
Šternberském paláci (sklepy nebo půda) od 27. 6. do
cca 3. 8. 2008.
Připomínky ke statutu Akademie architektury.
ROA schválila předložený statut a požaduje nahradit
v bodě 4.1. slova „Realizace nominované AA …“ slovy
„Realizace doporučené AA …“ viz usnesení Valné
hromady Obce architektů. ROA schválila doplnění bodu
3.1 o „pedagogy uměleckých VŠ“. ROA schválila
doplnění bodu 5.1 na počátku slovy „Po vyhlášení
výsledků GPA…“.
Odhlasováno 8/1/0
3. 10.Salon OA
Salon OA a jeho vyúčtování bude fyzicky provedeno
v následujícím týdnu.
ROA bere na vědomí.
4. Různé
- Byla odsouhlasena záštita nad přednáškami pro
architekty pro partnera GPA 2008, firmu Prefa
Aluminiumprodukte, s.r.o., které budou konány ve
dnech 15.-17.4. 2008 v Praze, Brně a Bratislavě.
- Rozhodnutí o auditu se posouvá na příští jednání
ROA. Vybraným členům ROA bude předán podklad
z účetnictví OA a Architekt OA, s.r.o., za rok 2007
k posouzení.
- Ing. arch. Melichar informuje o dopisu o dlužné částce
vydavatele časopisu Architekt za inzerci v roce 2007.
ROA pověřuje sekretáře OA prověřením jejich
stanoviska.
- www stránky (zprovoznění databáze): web stránky OA
jsou před uvedením z pilotního provozu do normálního
provozu. Zhotovitel stránek slíbil odstranění posledních
dosud známých závad do středy 6. 2. 2008
a protokolární předání stránek OA. S administrátorem
panem ing. Hrdinkou je dohodnuto iniciační naplnění
webu do 10 dnů, kdy bude změněna adresa stávajících
stránek na www.obecarchitektu.cz a www.architekt.cz
bude sloužit novým stránkám. Databáze pak bude
nadále průběžně doplňována stejně jako nová čísla IS.
Dopis s těmito informacemi bude přílohou IS č.1-2.
ROA bere na vědomí.
- Ing. arch. Šafář podal písemně návrh, který nebyl
projednán, aby čestní členové OA (členové porot všech
minulých ročníků) byli informováni a jmenováni
čestnými členy OA dopisem.
Příští jednání ROA je v sídle OA v 10.°°hod. 4. 3. 2008.
Zapsal: Jan Danko
Sekretář Obce architektů
V Praze dne: 05. 02. 2008
Schválil: ing. ak. arch.Štulc
1. místopředseda OA
IN 3-4/2008
PROBÍHAJÍCÍ SOUTĚŽE
Ideové řešení Masarykova stadionu
a velkého rozvojového území Strahov
Veřejná urbanistická ideová jednokolová soutěž
Vyhlašovatel: Útvar rozvoje hlavního města Prahy,
Vyšehradská 57 / 2077, 128 00 Praha 2, zplnomocněný
zástupce: Ing. Bořek Votava.
Sekretář soutěže: Ing. arch. Ivana Kubáková,
tel.: 236 004 646, e-mail: [email protected]
Předmět soutěže: hledání klíče k revitalizaci areálu
Masarykova stadionu jako kompozičně významného
veřejného prostoru města, s cílem zkvalitnit rekreačně
sportovní kapacitu města, využitelnou pro pohybovou
rekreaci široké veřejnosti. Transformace stadionu může
větší či menší měrou ovlivnit funkční i prostorové
uspořádání celého VRÚ Strahov, jehož je neoddělitelnou součástí. Vyhlašovatel soutěže předpokládá,
že tohoto cíle je možné dosáhnout dvěma základními
směry:
1. Nalezením zcela nové a volné funkční náplně pro
areál Masarykova stadionu i pro celé velké rozvojové
území, na kterém dnes platí stavební uzávěra.
2. Zapojením strahovského areálu, v souladu s jeho
sportovní tradicí , do příprav kandidatury města na
hostitele Letních olympijských her v roce 2016 resp.
2020.
Porota
Řádní členové: Prof. Ing. arch. Miroslav Masák, Ing.
arch. Zdeněk Zavřel, Prof. Ing. akad. arch. Emil Přikryl,
PhDr. Michael Zachař, Ing. arch. Zdeněk Šamalík, CSc.,
MUDr. Pavel Bém, Mgr. Tomáš Chalupa, Ing. Jiří Kejval,
Ing. akad. arch. Václav Králíček.
Náhradníci: Ing. arch. John Eisler, Prof. Ing. arch.
František Sedláček, Akad. arch. Josef Horny, Ing. arch.
Jan Jehlík, Doc. Ing. Miloslav Pavlík, CSc., Ing. arch.
Bohuslav Beránek, Ing. arch. Kateřina Szentesiová, Ing.
arch. Taťána Štědrá, Petr Soukup.
Celková částka soutěže: 1.800 000 Kč
Termín odevzdání: 12. května 2008
Soutěžní podmínky ke stažení na www.urhmp.cz
Návrh nového funkčního a architektonického řešení prostoru náměstí 28. října
v Hradci Králové
Veřejná, ideová, jednokolová, architektonická soutěž.
Vyhlašovatel: Město Hradec Králové, zastoupen Ing.
Otakarem Divíškem, primátorem města, Třída
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové,
tel.: +420 495 707 111, e-mail: [email protected].
Sekretář soutěže: Ing. arch. Oldřich Semrád, Magistrát
města Hradec Králové, odbor hlavního architekta,
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové,
tel.: +420 495 707 623,
e-mail: [email protected]
Předmět soutěže: zpracování návrhu nového
funkčního a architektonického řešení prostoru náměstí
28. října v Hradci Králové
Účel a poslání soutěže: nalézt a ocenit nejvhodnější
řešení předmětu soutěže, která splní požadavky
vyhlašovatele, obsažené v soutěžních podmínkách
a v soutěžních podkladech a následně zadat zakázku
na zpracování navazujících výkonových fází
projektových prací, dohledu nad jejich prováděním
a uvedením souboru staveb do užívání v jednacím
(pozn. redakce - pokračování na str. 6)
IN 3-4/2008
AKTUÁLNĚ
5. STRANA
6. STRANA
VÝSTAVY + KONFERENCE
řízení bez uveřejnění podle ustanovení §23 odst. 6
zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách autorovi
oceněného návrhu.
Porota
Závislí: Ing. arch. Lenka Zídková, Ing. Martin Soukup
Nezávislí: Ing. akad. arch. Václav Králíček, Ing. arch.
Josef Patrný, Ing. arch. Ján Štempel
Náhradníci
Závislý: Ing. arch. Miroslav Horský
Nezávislý: Ing. arch. Jakub Kynčl
Celková částka soutěže: 750.000 Kč
Termín odevzdání: 30. dubna 2008 do 14 hodin.
Soutěžní podmínky ke stažení na:
www.hradeckralove.org
VÝSTAVY
VE ZNAMENÍ VULKÁNU
Po pražské premiéře se tvorba AmP Arquitectos,
španělské architektonické kanceláře z Tenerife,
přesunula do Brna, aby zde představila svoje projekty
a realizace za období posledních deseti let. Do
povědomí vstoupila stavbou vládní budovy na
Kanárských ostrovech. Její filozofie je založena na
propojení kreativity, dobře známého prostředí a užití
designových prvků v kombinaci s místními materiály.
Svoji tvorbou reaguje na prostor, ve kterém její členové
žijí, kde navrhují. A upoutávka? Například atletický
stadion na Tenerife, soudní dvůr v Santa Cruz, či škola
v Orotawě. Projekty jsou důkazem, že blízký přístup
k okolnímu prostředí a způsob jeho zakomponování do
projektu dovolují AmP Arquitectos vytvářet architekturu
přímo na míru konkrétnímu místu.
Místo konání: Galerie architektury, Brno,
Starobrněnská 16/18,
Termín akce: do 14. března 2008
IN 3-4/2008
problém a navrhnout jeho řešení. Jeho originální přístup
potvrdila mezinárodní porota soutěže Essl Award,
sledující současnou mladou uměleckou scénu zemí
střední a jihovýchodní Evropy, udělením výše uvedené
ceny.
Místo konání: České centrum, Herrengasse 17, Vídeň
Termín akce: do 18. dubna 2008
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB 2008
V pořadí již 30. výroční mezinárodní konference, kterou
pořádá Vědeckotechnická společnost pro sanace
staveb a péči o památky WTA CZ společně s Fakultou
stavební VUT v Brně. Akce je součástí mezinárodního
kolegia WTA TAG 2008, pořádaného WTA International.
Spojení obou seminářů poskytne odborné veřejnosti
prostor ke konfrontaci technologických postupů
a hledisek provádění sanací v tuzemsku a v zahraničí.
Kontakt: sekretariát WTA, tel.: 541 147 501,
e-mail: [email protected] , www.wta.cz
Místo konání: Fakulta stavební VUT, Veveří 95, Brno.
Termín akce: 6. a 7. března 2008
KULATÝ STŮL IV
Architektonické soutěže
Místo konání: přednáškový sál Domu pánů z Kunštátu,
Dominikánská 9, Brno
Termín akce: 26. března 2008, 18.00 hodin
Vyzvaní účastníci diskuse: Dalibor Borák, Tomáš
Hradečný, Zdeněk Jiran, Ivo Koukol, Miroslav Masák,
Pavel Nasadil a Jiří Plos + další jména jsou v jednání.
Díky jednomu výsledku jedné soutěže a jeho obratné
mediální propagaci se rok 2007 stal přelomovým
milníkem pro téma architektonických soutěží. Bohužel
jsou zatím jen nástrojem v našich nedokonalých rukou
a hlavách, a proto zůstává jejich kritická reflexe
neustále žádoucí. Vždyť i často připomínaná kauza
poukázala na to, že institut architektonické soutěže
může zmoci mnohé, zvláště, pokud „uchvátí“ širokou
veřejnost. Zatím ale chybí dostatečná saturace ze
strany odborných periodik, a nejednou i vypisovatelé
soutěží tápou. Jak s tímto faktem naložit?
Ke zodpovězení dané otázky se snaží přispět Era 21 ve
spolupráci s Domem umění města Brna připravovanou
diskusí se zainteresovanými účastníky, jejichž podněty
mohou přinést inspirativní impulsy i pro ty dosud méně
zainteresované.
ARCHITEKTI VE ŠKOLE / NA ŠKOLE
SÍDLISKO ŽDIAR
České centrum Vídeň prezentuje architektonickou práci
mladého absolventa AVU a zároveň letošního laureáta
Essl Award Tomáše Džadoně. Sídlisko Ždiar je
modelem urbanistického celku panelových domů, které
kopírují proporce a přebírají tradiční stavební techniku
i materiály slovenských lidových srubů. Centrální téma
autorových objektů představuje konflikt kulturních tradic
v kontextu společenských proměn, ve svých dílech
přitom Tomáš Džadoň konfrontuje soudobou realitu
s vlastními životními zkušenostmi. Primární inspirační
zdroj nachází v tradici, v prostředí podtatranského
Slovenska, odkud pochází. Autorovo vnímání reality
působí spíše pozitivně, snaží se vtipně poukázat na
Jak chápete architekturu a jak k ní sami přistupujete?
Jak se toto chápání projevuje ve vaší tvorbě? S jakou
vizí přistupujete ke svým studentům? V čem spatřujete
těžiště výuky při přípravě budoucích architektů? Je
architekt více umělcem, sociologem, filozofem
a manažerem, nebo technikem a “stavařem”?
Na uvedené otázky hledá odpověď projekt ARCHITEKTI
NA ŠKOLE / VE ŠKOLE, který v rámci svých aktivit
připravilo ostravské Centrum nové architektury.
Vernisáž akce proběhne v pondělí 3. března 2008
od 15 hodin.
Místo konání: Fakulta stavební VŠB - Technická
univerzita Ostrava, Ludvíka Podéště 1875/17, Ostrava Poruba.
IN 3-4/2008
PŘEDNÁŠKY + SEMINÁŘE
PŘEDNÁŠKY
ARCHITEKTURA:
Od Ohmanna k Hubáčkovi
V pražském břevnovském Kaštanu pokračuje cyklus
přednášek o moderní architektuře v podání Z. Lukeše,
který se věnuje osobnostem české architektury.
Termín akce: 11. březen 2008
Obsah přednášky čerpá ze vzdálenější minulosti druhé
poloviny XIX. století a uvede čtyři osobnosti: Ignáce
Ullmanna, Josefa Zítka, Josefa Schulze a Antonína
Wiehla. Jde o představitele neorenesance a autory řady
významných pražských budov. Wiehl pak slavil úspěchy
s tzv. českou renesancí.
Termín akce: 1. duben 2008
Na Apríla budou v hlavní roli čtyři ctihodní profesoři
pražské techniky: Jan Koula, Alois Čenský, Josef Bertl
a Antonín Balšánek. Tedy především představitelé
oficiální architektury, autoři monumentálních staveb
ve stylu historismu a secese.
Termín akce: 6. květen 2008
V květnu se arch. Lukeš posune do meziválečného
období, aby podrobněji přiblížil tvorbu čtyř pražských
židovských architektů s dramatickými životními osudy:
Erwina Katony, Otto Zuckera, Eugena Rosenberga
(mj. autora nedávno rekonstruované Erhartovy
cukrárny) a sochaře a architekta Martina Reinera.
Termín akce: 3. červen 2008
Závěrečná přednáška přinese téma tentokrát téměř
současné. Bude se hovořit o architektu Karlu Hubáčkovi
a o dnes už legendární Školce z libereckého
Stavoprojektu.
Místo konání: Kaštan, Bělohorská 150, Praha 6.
Začátky vždy v 18.30 hodin.
Vstupenky lze předem zamluvit na adrese:
www.kastan.cz.
SEMINÁŘE
Snižování energetické náročnosti budov
Německé spolkové ministerstvo pro hospodářství
a technologie, společně s Berlínskou agenturou pro
energie připravily pracovní seminář k problematice
energetické náročnosti budov, resp. k opatřením,
projektům a stavebním technologiím, které přispívají
ke snížení spotřeby energií v ve stavebních objektech
a budovách.
Seminář, který se uskuteční celkem v deseti zemích
(USA, Itálie aj.) se v České republice bude konat
v 22. pracovním týdnu, konkrétní den ještě není
definitivně stanoven. Svaz podnikatelů ve stavebnictví
obdržel prostřednictvím Německé hospodářské
a obchodní komory pozvánku pro své členy k účasti
na této akci.
Účast je podmíněna podáním písemné přihlášky do
31. března t.r. na kontaktním místě v Berlíně
(Berliner Energieagentur GmbH, Französische Str. 23,
D-10117 Berlin), nebo faxem (+49.30.29333099 či
elektronicky e-mail: [email protected]).
7. STRANA
Přihlášeným zájemcům budou na uvedené adresy
zaslány konečný program a příslušné pokyny.
Zdroj: www.sps.cz
Fórum českého stavebnictví 2008
Pohled na stavebnictví do roku 2015 je ústředním
tématem již čtvrtého ročníku konference Fórum českého
stavebnictví. Jednodenní akce bude rozdělena na
4 základní celky, z nichž většina bude vedena formou
panelových diskusí. Jejich ústředními tématy pak bude
hlubší pohled na trh bytové výstavby, dopravní
infrastruktury a nově i na trh stavebních materiálů.
Diskusím budou předcházet vystoupení představitelů,
kteří se podíleli na vypracování vize/strategie českého
stavebnictví do roku 2015.
Konferenci připravuje trojice organizátorů a odborných
partnerů, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Blue
Events (nástupce společnosti INCOMA Consult)
a INCOMA Research.
Více informací poskytne: Antonín Parma
(e-mail: [email protected]).
Místo konání: hotel Olympik, Sokolovská 138, Praha 8
Termín akce: 5. březen 2008
Nadační příspěvky pro
rok 2008 od NČA
Nadace české architektury
rozdělila finanční podpory pro
rok 2008 takto:
A/ Kategorie A - výstavy - CELKEM: 670.000 Kč
Rene Van Zuuk Architekten - Architectura o.s., Praha:
100.000 Kč
Současná architektura Praha po roce 1990 Architectura o.s., Praha: 60.000 Kč
Green CZ - Architectura o.s., Praha: 50 000 Kč
Centrum nové architektury 2008 - CNA, Ostrava:
50.000 Kč
Ludvík Gilbert 1895-1967 - Spolek Obecní dům Brno,
Brno: 50.000 Kč
Evropská cena za současnou architekturu 2007 - Zlatý
řez s.r.o., Praha: 50.000 Kč
Průvodce po současné brněnské architektuře II. Centrum architektury o.s.: 120.000 Kč
Ve znamení vulkánu / AmP Arquitectos - Centrum
architektury o.s., Brno: 70 000 Kč
Beton - povrch architektury - Centrum architektury o.s.,
Brno: 50.000 Kč
Ostravské přednášky a diskuse o architektuře 2008 Fiducia o.s., Ostrava: 20.000 Kč
Průmyslové zóny - Tomáš Pospěch, Praha: 16 667 Kč
Olověný Dušan - SPA FA ČVUT, Praha: 33.333 Kč
B/ Kategorie B - publikace a přednášky - CELKEM:
330.000 Kč
Kniha 5: Regublina - Roman Koucký, Praha: 30.000 Kč
Asymptote - přednáška, katalog, výstava - Architectura
o.s., Praha: 120.000 Kč
Martin Rajniš - katalog - Architectura o.s., Praha:
30.000 Kč
www.archiweb.cz - Archiweb s.r.o., Brno: 40.000 Kč
Pecha Kucha Night Prague - Jana Kostelecká, Brno:
50.000 Kč
Časopis Zlatý řez - Zlatý řez o.s., Praha: 60.000 Kč
Zdroj: www.nca.info
8. STRANA
AKTUÁLNĚ
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
BŘEZEN 2008
1.3. Ing.arch. CAJTHAML Miloslav, Praha 5, (81)
1.3. Ing.arch. VANĚK Antonín, Praha 10, (87)
2.3. HÁLA Boris, Brno, (55)
2.3. Ing.arch. FINGER Jiří, Olomouc, (70)
2.3. Ak.arch. TŮMA Jiří, Praha 6, (80)
2.3. Ing.arch. MARTINEC František, Praha 5, (81)
2.3. PHDr. BENEŠOVÁ Marie, Csc., Praha 5, (88)
3.3. Ing.arch. KŇÁKAL Jiří, Nový Bor, (50)
3.3. Ing.arch. SUCHANKOVÁ Hana, Praha 1, (50)
3.3. Ing.arch. KOLAŘÍKOVÁ Olga, Praha 4, (55)
4.3. Ing.arch. NEČAS Dušan, Boskovice, (50)
4.3. Ing.arch. HALUZA Jaroslav, Ostrava, (55)
4.3. Ing.arch. RAMPICH Jan, Strakonice, (55)
5.3. Ing.arch. BOMBÍK Lubomír, Brno, (55)
5.3. Ing.arch. TAUŠ Pavel, Jablonec nad Nisou, (55)
5.3. Ing.arch. SIEGEL Jiří, Praha 10, (81)
6.3. Ing.arch. BLAŽEK Jan, Praha 3, (50)
6.3. Ing.arch. MACHAČ Miloš, Praha 5, (55)
6.3. Ing.arch. PRZYGRODSKÁ Hana, Plzeň, (65)
7.3. Ing.arch. JANOUŠEK Karel, Praha 10, (55)
7.3. Ing.arch. PÍBIL Josef, Jihlava, (55)
7.3. Ing.arch. ŽATECKÝ Roman, Trutnov, (55)
7.3. Ing.arch. ŠINDELKA Gustav, Praha 6, (84)
7.3. Ing.arch. PROCHÁZKA Milan, Praha 6, (88)
7.3. Ing.arch. TECHNIK Svatopluk, Liberec 5, (95)
8.3. Ing.arch. VOLAVÝ Lubomír, Brno, (65)
10.3. Ing.arch. ADÁMKOVÁ Kateřina, Praha 10, (60)
10.3. Ak.arch. RULÍK Karel, Hradec Králové, (70)
10.3. Ing.arch. POLÁK Svatopluk, Hradec Králové, (82)
11.3. Ing.arch. DEHNER Lubomír, Holašovice, (50)
11.3. Ing.arch. KAHÁNEK Otakar, Uherské Hradiště,(50)
11.3. Ing.arch. BENDA Petr, Praha 6, (55)
12.3. Ing.arch. HÁNL Jiří, Veltrusy, (50)
13.3. Ing.arch. KUTHAN Miloš, Praha 4, (70)
13.3. Ing.arch. ZLONICKÝ Jaroslav, Praha 3, (82)
14.3. Ing.arch. JÍŠA Milan, Praha 10, (50)
14.3. Ing.arch. ŠÁCHA Jan, Praha 7, (60)
15.3. Ak.arch. UHLÍŘ Vladimír, Praha 1, (82)
16.3. Ing.arch. CHLUMSKÁ Juliana, Praha 5, (60)
16.3. Ing.arch. FATURÍKOVÁ Lenka, Praha 3, (60)
17.3. Ing.arch. BOČKOVÁ Marie, Praha 4, (50)
17.3. Ing.arch. VRÁNA Vladislav, Brno, (50)
17.3. Ing.arch. ZÁBRODSKÝ Jakub, Brno, (50)
17.3. Ing.arch. SLAVÍK Jiří, Praha 3, (60)
17.3. Ing.arch. PEŠEK Dalibor, Praha 4, (85)
18.3. Ing.arch. TONDROVÁ Vlasta, Liberec, (65)
18.3. Ing.arch. KALFUS Petr, Kutná Hora, (70)
18.3. Ing.arch. VOLÁK Josef, Praha 6, (83)
18.3. Ak.arch. HRŮZA Josef, Votice, (87)
19.3. Ing.arch. KASPŘÍK Bedřich, Frýdek Místek, (55)
19.3. Ing.arch. SKALICKÝ Jiří, České Budějovice, (55)
19.3. Ing.arch. PÍSAŘÍK Boleslav, Brno, (84)
19.3. Ak.arch. HLAVATÝ Josef, Praha 5, (85)
19.3. Ing.arch. ZEMAN Josef, Praha 1, (86)
21.3. Ing.arch. Plicka Ivan, Praha 3, (50)
21.3. Ing.arch. KOZEL Jaroslav, Brno, (55)
22.3. Ing.arch. KALIVODA Aleš, Praha 6, (55)
22.3. Ing.arch. HOLUBOVÁ Hana, Praha 6, (60)
22.3. Ing.arch. OTTOVÁ Ivana, Břeclav, (65)
22.3. Ing.arch. POSPÍŠIL Miloslav, Starý Plzenec, (81)
22.3. Ing.arch. RIEDL Dušan, CSc., Brno, (83)
23.3. Ing.arch. DOLEŽAL Petr, Brno, (55)
23.3. Ing.arch. DRÁPAL Emil, CSc., Brno, (81)
IN 3-4/2008
24.3. Ing.arch. KOUDELKA Zdirad, Velešovice 183, (55)
24.3. Ing.arch. SEDLICKÝ Jan, Praha 10, (60)
25.3. Ing.arch. PŠENČÍK Leo, Zlín, (60)
26.3. Ing.arch. JANKŮ Vít, Postřelmov, (50)
26.3. Ing.arch. ROZMANOVÁ Naděžda, Bukovinka, (50)
26.3. Ing.arch. MIRVALDOVÁ Rada, Praha 4, (60)
26.3. Ing.arch. PALLA Vladimír, Brno, (83)
27.3. Ing.arch. KAFKA Karel, Praha 10, (88)
28.3. Ing.arch. BALEJÍK Gorazd, Praha 2, (50)
28.3. Ing.arch. HAMAL Fedor, Brno, (75)
28.3. Ing.arch. MICHÁLEK Jiří, Praha 4, (82)
29.3. Ing.arch. HUCL Václav, Plzeň, (83)
30.3. Ing.arch. JAROŠ Jan, Praha 6, (55)
30.3. Ing.arch. KŘÍŽ Petr, Praha 4, (55)
30.3. Ing.arch. SVOBODA Stanislav, Letovice, (65)
30.3. Ing.arch. PANÝR Miloš, Praha 4, (82)
31.3. Ing.arch. KAPUSTA Jiří, Praha 6, (50)
Odešli uznávaní odborníci
Počátkem února opustily architektonickou
scénu dvě významné osobnosti,
dlouhodobě se podílející na formování
názorů na aktuální problémy architektury
Miroslav Baše a Ivan Dejmal.
PROF. ING. ARCH. MIROSLAV BAŠE
zemřel 2. února 2008 ve věku nedožitých 75 let.
Patřil mezi mezinárodně uznávané architekty,
urbanisty i teoretiky architektury.
Aktivně projektoval, přednášel na odborných
konferencích u nás i v zahraničí,
publikoval množství odborných textů
a podílel se na vydávání knih.
Kromě památkové péče a ochrany kulturního dědictví
se angažoval i v urbanismu venkovských osídlení.
Do paměti mnoha kolegů se zapsal především
brilantností svého myšlení
a schopností přesné formulace.
V jeho osobě odešla noblesní bytost české architektury.
ING. IVAN DEJMAL
zesnul 6. února 2008.
Jeden z čelních představitelů české politiky
ochrany životního prostředí a ekologický odborník
se dožil věku 61 let.
Za normalizace vězněm, po roce 1989
oblíbeným ministrem životního prostředí.
Jako člen vlády usiloval o formování jasných názorů
na politiku, přírodu, krajinu i památkovou péči,
ať už snahou prosadit zákon o ochraně přírody,
či úzkou spoluprací s architekty a urbanisty.
Byl to člověk poctivý a statečný,
schopný sebereflexe a poznání.
Obdivuhodně se vyrovnal se světem politiky,
zůstal sám sebou, férový a šlechetný.
Navždy pro nás zůstane mužem s „ekologickou“ duší.
Čest jejich památce.
IN
formační servis
Členský bulletin Obce architektů. Vychází 1x měsíčně. Neprodejné.
Redaktor: B. Kotora, graf. úprava + foto: A. M. Videmannová,
e-mail: [email protected], [email protected]
Adresa redakce: Revoluční 23, 110 00 Praha 1
www.architekt.cz

Podobné dokumenty

Katalog zaměstnavatelů pro MfF v PDF ke stažení

Katalog zaměstnavatelů pro MfF v PDF ke stažení Právě držíte v ruce první katalog zaměstnavatelů ušitý na míru pro Matematicko-fyzikální fakultu UK. V jednom balení Vám předkládáme široké spektrum firem a organizací z celé České republiky, které...

Více

XXIII. kongres UIA ve sváteční „turínské“ atmosféře

XXIII. kongres UIA ve sváteční „turínské“ atmosféře Ing. arch. Barbora Rafajová, Ing. arch. Jaromír Hainc

Více

úspěchy nadčasového expa 58 připomíná výstava „bruselský sen“

úspěchy nadčasového expa 58 připomíná výstava „bruselský sen“ arch. Melichar, ing. arch. Krejèí, ing. arch. Rafajová. Omluveni: ing. arch. Kopeèný, ing. arch. Všetíèková. Program jednání: 1) Kontrola úkolù z minulého jednání 2) GPA: - Foibos: nová agentura - ...

Více

Služby Internetu - Univerzita třetího věku VŠE v Praze

Služby Internetu - Univerzita třetího věku VŠE v Praze Pro přenos souborů je na Internetu používána služba FTP. Většinou je možné stahovat soubory i pomocí služby WWW, ale zejména při větším počtu souborů je vhodné využít právě služby FTP. V současné d...

Více

[2d] uhjxeolqdšb - Územní plánování

[2d] uhjxeolqdšb - Územní plánování Limit vyu#ití území !soustava Natura 2000" nelze jasnČ definovat, proto#e jako limit se v uplatĖované praxi neprojevuje vlastní hranice EVL (PO) Krkono$e, stanovená pĜíslu$ným naĜízením vlády, ale ...

Více