Katalog zaměstnavatelů pro MfF v PDF ke stažení

Transkript

Katalog zaměstnavatelů pro MfF v PDF ke stažení
Vážení přátelé,
Právě držíte v ruce první katalog zaměstnavatelů ušitý
na míru pro Matematicko-fyzikální fakultu UK. V jednom
balení Vám předkládáme široké spektrum firem a organizací z celé České republiky, které vítají šikovné absolventy oborů z oblasti matematiky, fyziky a IT.
Katalog je členěn do šesti základních sekcí – Akademie
věd, Instituty a ústavy, Státní správa, Školství, Ostatní
a Podnikatelský sektor. Orientaci Vám usnadní označení
v podobě barevných čtverečků, které jsou uvedeny
u každého subjektu a znázorňují jeho zaměření.
Jsme si vědomi toho, že tu nejsou všechny firmy, které
mohou absolventy MFF zaměstnat, ale snažili jsme se
zachytit v krátkém časovém období co nejširší přehled.
Přirozeně nemůžeme zaručit, že pokud kontaktujete
některou z organizací, automaticky zde najdete uplatnění.
Doufáme ale, že široké spektrum firem a organizací obsažených v katalogu pomůže budoucím absolventům s orientací na pracovním trhu a nedovolí minout zajímavý cíl.
Přejeme hodně štěstí a zdaru při studiu i po něm a doufáme, že neztratíte správný směr!
Tým portálu www.careermarket.cz
MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ
FAKULTA
UNIVERZITY
KARLOVY
„Komunikace – brána k průmyslu“
Projekt „Komunikace – brána k průmyslu“ působí na
MFF UK od června 2006. Plynule tak navázal na projekt
CareerMarket, který působil pouze na PřF UK od května
2005 a „zdědil“ po něm internetový portál www.careermarket.cz. Naším cílem je vytvořit systém spolupráce
mezi vysokými školami a podnikatelským sektorem.
Snažíme se o propojení průmyslu a talentů tak, aby
vznikly dobré podmínky pro realizaci nápadů chytrých
hlav z řad českých vysokoškoláků.
Hospodářská komora ČR
Hospodářská komora České republiky zastupuje
podnikatelskou veřejnost v ČR a je neodmyslitelnou
součástí hospodářského života v ČR. Chrání zájmy
svých členů – malých, středních a velkých podniků.
Hlavním posláním komory je prosazovat a podporovat
opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím
i k celkové ekonomické stabilitě státu.
Matfyzák, spolek studentů, absolventů a přátel MFF
Matfyzák je občanské sdružení, jehož cílem je podporovat
a rozvíjet všemožné kulturní, sportovní, společenské
i odborné aktivity (nejen) svých členů. Mezi pořádané
akce patří například fakultní plesy Beánie, volejbalové
turnaje nebo besedy s potenciálními zaměstnavateli
matfyzáků.
Vysvětlivky:
Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze
Matematicko-fyzikální fakulta je součástí UK v Praze.
Vznikla v roce 1952 vyčleněním z Přírodovědecké fakulty
UK a v současné době vychovává ve 3 fakultních studijních programech absolventy z oblasti matematiky, fyziky a informačních technologií. Fakultu studuje na 3200
studentů, kteří se po ukončení studia, díky svým schopnostem analytického myšlení a univerzálnosti, velmi
dobře uplatňují v praxi.
čtvereček v barvě fyzika
matematika
informatika
didaktika
Svaz průmyslu a dopravy ČR
Svaz průmyslu a dopravy ČR (SPČR) je dobrovolná
organizace sdružující zaměstnavatele a podnikatele
v České republice z oblasti průmyslu a dopravy, jejichž
zájmy hájí. SPČR byl založen v roce 1993 a je nestátní
organizací nezávislou na vládě, politických stranách
a odborech.
4
5
Akademie věd
Astronomický ústav AV ČR
Adresa: Fričova 298, 251 65 Ondřejov
Tel./Fax: 323 649 201/ 323 649 314
www.asu.cas.cz, [email protected]
Zaměření: Systematický výzkum Slunce, studium
eruptivních procesů a sledování procesů a změn
probíhajících na Slunci a v heliosféře.
Obor: Biofyzikální ústav AV ČR
Adresa: Královopolská 135, 612 65 Brno
Tel./Fax: 541 517 111/ 541 211 293
www.ibp.cz, [email protected]
Zaměření: Výzkum fyzikálních a chemických vlastností,
struktury a interakcí biomakromolekul, výzkum
biofyzikálních vlastností živých systémů na úrovni
molekulární, buněčné a organismální.
Obor: Fyzikální ústav AV ČR
Adresa: Na Slovance 2, 182 21 Praha 8
Tel./Fax: 266 053 111/ 286 890 527
www.fzu.cz, [email protected]
Zaměření: Fyzika elementárních částic, fyzika
kondenzovaných systémů, fyzika plazmatu a optika.
Obor: Geofyzikální ústav AV ČR
Adresa: Boční II/1401, 141 31 Praha 4
Tel./Fax: 267 103 111/ 272 761 549
www.ig.cas.cz, [email protected]
Zaměření: Základní výzkum fyziky Země. Studium
6
stavby zemské kůry a litosféry, geodynamického vývoje
a fyzikálních vlastností Země a jejího okolí.
Obor: Matematický ústav AV ČR
Adresa: Žitná 25, 115 67 Praha 1
Tel./Fax: 222 090 711/ 222 211 638
www.math.cas.cz, [email protected]
Zaměření: Matematická analýza, teorie
pravděpodobnosti a matematická statistika,
matematická logika, matematická informatika a teorie
grafů, numerická algebra, topologie a teorie vyučování
matematice.
Obor: Ústav experimentální medicíny AV ČR
Adresa: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
Tel./Fax: 241 062 230/ 241 062 782
uemweb.biomed.cas.cz, [email protected]
Zaměření: Výzkum vybraných problémů biomedicíny
se zaměřením na aplikaci v klinické medicíně.
Obor: Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR
Adresa: Chaberská 57, 182 51 Praha 8
Tel./Fax: 284 681 804/ 284 680 222
www.ure.cas.cz, [email protected]
Zaměření: Výzkum a vývoj v oblastech fotoniky,
optoelektroniky, signálů a systémů.
Obor: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
Adresa: Dolejškova 3, 182 23 Praha 8
Tel./Fax: 286 583 014/ 286 582 307
www.jh-inst.cas.cz, [email protected]
Zaměření: Výzkum ve fyzikální chemii a chemické fyzice
se zaměřením na vztahy mezi strukturou a reaktivitou
látek.
Obor: 7
Ústav fyziky atmosféry AV ČR
Adresa: Boční II/1401, 141 31 Praha 4
Tel./Fax: 272 763 745/ 272 764 336
www.ufa.cas.cz, [email protected]
Zaměření: Výzkum atmosféry v jejím celém vertikálním
rozsahu, tj. studium přízemní vrstvy, troposféry, horní
atmosféry, ionosféry a magnetosféry Země pomocí
experimentálních a teoretických metod včetně
numerických simulací.
Obor: Ústav fyziky materiálů AV ČR
Adresa: Žižkova 22, 616 62 Brno
Tel./Fax: 532 290 111/ 541 212 301
www.ipm.cz, [email protected]
Zaměření: Základní výzkum kovových materiálů.
Obor: Ústav fyziky plazmatu AV ČR
Adresa: Za Slovankou 3, 182 00 Praha 8
Tel./Fax: 286 890 450/ 286 586 389
www.ipp.cas.cz, [email protected]
Zaměření: Výzkum fyziky plazmatu a jeho aplikacemi.
Obor: Ústav geoniky AV ČR
Adresa: Studentská 1768, 708 00 Ostrava - Poruba
Tel./Fax: 596 979 111/ 596 919 452
www.ugn.cas.cz, [email protected]
Zaměření: Výzkum procesů v zemské kůře,
indukovaných zejména antropogenní činností,
včetně jejich účinků na životní prostředí.
Obor: Zaměření: Studium teoretické a aplikační oblasti
informatiky, umělé inteligence a výpočetní matematiky.
Obor: Ústav jaderné fyziky AV ČR
Adresa: Řež, 250 68 Řež
Tel./Fax: 266 172 000/ 220 941 130
www.ujf.cas.cz, [email protected]
Zaměření: Studium jaderné spektroskopie záření beta
a gama, jaderných reakcí včetně srážek těžkých iontů
a hyperjaderné fyziky.
Obor: Ústav makromolekulární chemie AV ČR
Adresa: Heyrovského nám. 2, 162 06 Praha 6
Tel./Fax: 296 809 111/ 296 809 410
www.imc.cas.cz, [email protected]
Zaměření: Výzkum polymerů - polymerní syntéza,
fyzikální chemie makromolekul, fyzika polymerů
a polymerních materiálů.
Obor: Ústav molekulární genetiky AV ČR
Adresa: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
Tel./Fax: 241 063 215/ 224 310 955
www.img.cas.cz, [email protected]
Zaměření: Základní výzkum v oblastech mikrobiální
a savčí genomiky, onkogenů a retrovirů, struktury
cytoskeletu, exprese genů na úrovni transkripce
a translace, mechanizmů fertilizace, molekulárních
základů imunity a struktury proteinů.
Obor: Ústav informatiky AV ČR
Adresa: Pod vodárenskou věží 2, 182 07 Praha 8
Tel./Fax: 266 053 111/ 286 585 789
www.cs.cas.cz, [email protected]
8
9
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR
Adresa: Pod Paťankou 30 / 5, 166 12 Praha 6
Tel./Fax: 233 109 011/ 233 324 361
www.ih.cas.cz, [email protected]
Zaměření: Teoretický a experimentální výzkum
hydrodynamických procesů v tekutinách
a dvou- a více-fázových soustavách v laminárním,
přechodovém i turbulentním režimu.
Obor: Ústav přístrojové techniky AV ČR
Adresa: Královopolská 147, 612 64 Brno
Tel./Fax: 541 514 111/ 541 514 402
www.isibrno.cz, [email protected]
Zaměření: Výzkum fyzikálních metod, speciálních
technologií a unikátních přístrojových principů
ve vědních oblastech elektronové mikroskopie,
nukleární magnetické rezonance a kvantových
generátorů světla.
Obor: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR
Adresa: V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8
Tel./Fax: 266 009 111/ 284 686 645
www.irsm.cas.cz, [email protected]
Zaměření: Výzkum je zaměřen na hodnocení
účinků přirozených i lidskou činností vyvolaných
geodynamických procesů, výzkum stability svahů,
recentní tektonické pohyby a strukturu zemské kůry.
Obor: (stochastickou dynamiku, aerodynamiku,
aeroelasticitu).
Obor: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR
Adresa: Pod vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8
Tel./Fax: 266 053 111/ 286 890 378
www.utia.cas.cz, [email protected]
Zaměření: Výzkum v oblasti kybernetiky a informatiky.
Rozvoj teorie systémů a náhodných procesů pro
potřeby matematického modelování, automatického
řízení a optimalizace systémů.
Obor: Ústav termomechaniky AV ČR
Adresa: Dolejškova 5, 182 00 Praha 8
Tel./Fax: 266 053 111/ 286 584 695
www.it.cas.cz, [email protected]
Zaměření: Výzkum v oblastech dynamiky tekutin,
termodynamiky, dynamiky mechanických systémů,
mechaniky deformovatelných těles a diagnostiky
materiálu.
Obor: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR
Adresa: Prosecká 76, 190 00 Praha 9
Tel./Fax: 286 882 121/ 286 884 634
www.itam.cas.cz, [email protected]
Zaměření: Výzkum v oboru mechaniky tuhé fáze
(s převažujícím zaměřením na stavební konstrukce)
orientovaný zejména na dynamiku konstrukcí
10
11
Instituty a ústavy
BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie
a veterinárních léčiv
Adresa: Pohoří - Chotouň, 254 49 Jílové u Prahy
Tel./Fax: 241 950 383/ 241 950 503
www.biopharm-research-institute.cz, [email protected]
Zaměření: Výzkum a vývoj v oblasti veterinárních
přípravků a přípravků pro ochranu rostlin, výroba
a obchodní činnost v oblasti veterinárních přípravků
a premixů pro výživu zvířat.
Obor: Český ekologický ústav
Adresa: Kodaňská 54/10, 100 10 Praha 10
Tel./Fax: 267 225 232/ 271 742 306
www.cenia.cz, [email protected]
Zaměření: Hodnocení a interpretace informací
o životním prostředí a sektorech, environmentální
ekonomie.
Obor: Český hydrometeorologický ústav
Adresa: Na Šabatce 17, 143 06 Praha 412
Tel./Fax: 244 032 702/ 241 760 603
www.chmu.cz, [email protected]
Zaměření: Shromažďování a vědecké zpracování
meteorologických pozorování, předpověď počasí.
Obor: Český metrologický institut
Adresa: V Botanice 4, 150 72 Praha 5
Tel./Fax: 257 324 096/ 257 324 982
www.cmi.cz, [email protected]
12
Zaměření: Správa soustavy měřicích jednotek,
realizací jejich etalonů, soustavy fyzikálních konstant
a metodami měření.
Obor: Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva
Adresa: Jilmová 759/12, 130 00 Praha 3
Tel./Fax: 222 592 074/ 271 773 064
www.cuzzs.cz, [email protected]
Zaměření: Ověřování střelných zbraní, střeliva
a pyrotechnických předmětů.
Obor: Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p.
Adresa: Pikartská 7, 716 07 Ostrava - Radvanice
Tel./Fax: 595 223 113
www.ftzu.cz, [email protected]
Zaměření: Služby v oblasti zařízení a ochranných
systémů do prostředí s nebezpečím výbuchu.
Obor: Chmelařský institut s.r.o.
Adresa: Kadaňská 2525, 438 46 Žatec
Tel./Fax: 415 732 111/ 415 732 150
www.beer.cz/chmel, [email protected]
Zaměření: Identifikace odrůd chmele, jeho
biochemická charakteristika, novošlechtění,
hodnocení jeho genofondu apod.
Obor: Institut dětí a mládeže MŠMT
Adresa: Sámova 677/3, 101 00 Praha 10
Tel./Fax: 271 746 615/ 271 746 923
www.nidm.cz, [email protected]
Zaměření: NIDM je účelovým odborným zařízením
MŠMT v oblasti státní podpory a ochrany mládeže
Obor: 13
Institut klinické a experimentální medicíny
Adresa: Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
Tel./Fax: 236 055 237/ 261 362 810
www.ikem.cz, [email protected]
Zaměření: Studium problematiky kardiovaskulárních
chorob, transplantací orgánů, diabetologie a poruch
metabolismu.
Obor: Institut mikroelektronických aplikací s.r.o.
Adresa: Na Valentince 1/1003, 150 00 Praha 5
Tel./Fax: 251 081 097/ 251 081 066
www.ima.cz, [email protected]
Zaměření: Rozvoj a nabídka systémů využívajících
identifikační a biometrické technologie.
Obor: Institut ekologické alternativy
Adresa: Hoblíkova 30, 613 00 Brno
Zaměření: Věda a výzkum v oblasti ekologických
stavebních materiálů, environmentálních konstrukcí
a památkové péče.
Obor: Polymer institut Brno s.r.o.
Adresa: Tkalcovská 36/2, 656 49 Brno
Tel./Fax: 545 321 240/ 545 211 141
www.polymer.cz, [email protected]
Zaměření: Syntéza, stabilizace a degradace polymerů,
chemická analýza a struktura polymerů, materiálové
inženýrství, výroba speciálních produktů.
Obor: Sklářský ústav, s.p.
Adresa: Škroupova 957, 500 10 Hradec Králové
Tel./Fax: 495 213 452/ 495 213 452
www.skl-ustav.cz, [email protected]
Zaměření: Služby v oblasti skla, keramiky, porcelánu
14
a kovových předmětů, které jsou v přímém styku
s pokožkou.
Obor: Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany
Adresa: Kamenná 7, 262 31 Milín
Tel./Fax: 318 600 200/ 318 626 055
www.sujchbo.cz, [email protected]
Zaměření: Měření a sběr dat pro hodnocení účinků
jaderných, chemických a biologických látek na člověka
a prostředí.
Obor: SVÚM a.s.
Adresa: Areál výzkumných ústavů, 190 11 Praha 9 Běchovice
Tel./Fax: 222 726 559
www.svum.cz, [email protected]
Zaměření: Aplikovaný materiálový výzkum a zkušebnictví.
Obor: SVÚOM, s.r.o.
Adresa: U Měšťanského pivovaru 934/4, 170 00
Praha 7
Tel./Fax: 235 355 853/ 235 355 854
www.svuom.cz/, [email protected]
Zaměření: Řešení problematiky v oblastech koroze,
protikorozní ochrany a povrchových úprav.
Obor: ÚJP Praha a.s.
Adresa: Nad Kamínkou 1345, 156 10 Praha 5
Zbraslav
Tel./Fax: 227 180 111/ 227 180 390
www.ujp.cz, [email protected]
Zaměření: Výroba zdravotnických prostředků
pro radioterapii, vývoj a výroba speciálních slitin,
materiálové inženýrství.
Obor: 15
Ústav hematologie a krevní transfúze
Adresa: U Nemocnice 1, 128 20 Praha 2
Tel./Fax: 221 977 111/ 224 913 728
www.uhkt.cz, [email protected]
Zaměření: Fyziologie krve, biologie nádorových buněk,
morfologie a typizace buněk krve a kostní dřeně,
diagnostika poruch struktury a funkce červených krvinek.
Obor: Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.
Adresa: Husinec - Řež 130, 250 68 Řež
Tel./Fax: 266 173 535
www.nri.cz, [email protected]
Zaměření: Výzkum a vývoj v oblasti jaderných
technologií a nakládání s radioaktivními odpady
v energetice a průmyslu, projekční a inženýrské služby
v investiční výstavbě, výroba a prodej radiofarmak,
provoz výzkumných reaktorů.
Obor: Ústav nerostných surovin a.s.
Adresa: Vítězná 425, 284 03 Kutná Hora
Tel./Fax: 327 504 111/ 327 762 134
www.uns.cz, [email protected]
Zaměření: Chemické, mineralogické, RTG analýzy vod,
hornin a minerálů. Výroba speciálních strojů
a přístrojů, posudky, zpracování odpadů, měření
radonu, výroba radiofarmak.
Obor: Ústav nerostných surovin, s.p.
Adresa: Vítězná 425, 284 03 Kutná Hora – Sedlec
Tel./Fax: 327 504 111/ 327 762 134
[email protected]
Zaměření: Výzkum v oborech geochemie, mineralogie,
analytické fyzikální a radionuklidové chemie
a technologie úpravy nerostných surovin, využití
nerostných surovin.
Obor: 16
Ústav paliv a maziv
Adresa: U Trati 42, 100 00 Praha 10
Tel./Fax: 274 021 310/ 274 817 287
www.upmas.cz, [email protected]
Zaměření: Rozbor a zkoušky plastických maziv
a provozních kapalin.
Obor: Ústav pro výzkum a využití paliv a.s.
Adresa: Podnikatelská 552, 190 11 Praha 9
Tel./Fax: 222 591 333/ 222 591 333
www.ustavpaliv.cz, [email protected]
Zaměření: Biotechnologie, ekologické rozbory,
fyzikální analýza paliv.
Obor: Vědecký ústav ložisek kaustobiolitů, s.r.o.
Adresa: Kochanova 2643/4, 702 00 Ostrava
Tel./Fax: 596 113 346/ 596 113 346
[email protected]
Zaměření: Likvidace starých i nových důlních zátěží,
výzkum a vývojem v hornické oblasti, důlní otřesy.
Obor: VÚHŽ, a.s.
Adresa: Dobrá 240 , 739 51 Dobrá
Tel./Fax: 558 601 111/ 558 601 211
www.vuhz.cz, [email protected]
Zaměření: Výzkum a vývoj nových materiálů
a technologií, akreditované zkušebnictví, poradenství
a expertízy. Hutní a strojní výroba, výroba měřící,
regulační a automatizační techniky pro průmysl.
Obor: 17
VÚLV spol. s r.o.
Adresa: Uničovská 46, 787 01 Šumperk
Tel./Fax: 583 222 220/ 583222 230
www.vulv.cz, [email protected]
Zaměření: Textilní výroba, výzkum a služby, zpracování
přírodních materiálů a výroba technických tkanin.
Obor: Výzkumný ústav farmaceutické technologie
a dokumentace, s.r.o.
Adresa: Kolářská 13, 746 01 Opava 1
Tel./Fax: 553 711 039
Zaměření: Výzkum a vývoj lékových forem.
Obor: VÚK Kovohutě s.r.o.
Adresa: Panenské Břežany 167, 250 70 Odolena Voda
Tel./Fax: 283 970 585/ 283 970 615
www.vuk-kovohute.cz, [email protected]
Zaměření: Výroba a další zpracování neželezných kovů,
aplikovaný výzkum a vývoj souvisejících technologií.
Obor: Výzkumný ústav geodetický, topografický
a kartografický
Adresa: Ústecká 98, 250 66 Zdiby
Tel./Fax: 284 890 515/ 284 890 056
www.vugtk.cz, [email protected]
Zaměření: Výzkum a vývoj v oboru zeměměřictví
a katastru, vývoj a testováním nových technik,
postupů a software.
Obor: VÚK Panenské Břežany, s.r.o.
Adresa: Panenské Břežany 50, 250 70 Odolena Voda
Tel./Fax: 283 971 894/ 283 971 816
www.volny.cz/vuk, [email protected]
Zaměření: Aplikovaný výzkum v oblasti vývoje nových
slitin, technologie výroby a zpracování materiálů
a hutních výrobků z neželezných kovů a jejich slitin.
Obor: Výzkumný ústav pedagogický
Adresa: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
Tel./Fax: 261 341 449
www.vuppraha.cz, [email protected]
Zaměření: Výzkum v oblati pedagogiky.
Obor: VÚTS Liberec, a.s.
Adresa: U Jezu 525/4, 461 19 Liberec 1
Tel./Fax: 485 301 111/ 485 302 402
www.vuts.cz, [email protected]
Zaměření: Výzkum a vývoj textilního strojírenství.
Obor: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.
Adresa: Budovatelů 2830, 434 37 Most
Tel./Fax: 476 208 610/ 477 706 948
www.vuhu.cz, [email protected]
Zaměření: Výzkum a vývoj v geologii, inženýrské
poradenství, projekční a expertizní činnost,
zkušebnictví, transfer inovačních technologií.
Obor: Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
Adresa: Beranových 130, 199 05 Praha - Letňany
Tel./Fax: 225 115 242
www.vzlu.cz, [email protected]
Zaměření: Centrum pro letecký výzkum a zkušebnictví
v České republice.
Obor: 18
19
Státní správa
Český báňský úřad
Adresa: Kozí 4, 110 01 Praha 1
Tel./Fax: 221 775 311/ 221 775 317
www.cbusbs.cz, [email protected]
Zaměření: Dozor nad hornickou činností, požární
ochranou v podzemí a řádným odváděním úhrad
za dobývací prostor a vydobyté vyhrazené nerosty.
Obor: Český statistický úřad
Adresa: Na padesátém 81, 100 82 Praha 10
Tel./Fax: 274 051 111
www.czso.cz, [email protected]
Zaměření: Sběr, zpracování a publikace statistických
údajů. Koordinace sběru a zpracování statistických
údajů jednotlivých ministerstev.
Obor: Český telekomunikační úřad
Adresa: Sokolovská 219, 190 00 Praha 9
Tel./Fax: 224 004 111/ 224 004 830
www.ctu.cz, [email protected]
Zaměření: Stanovení podmínek pro podnikání v oblasti
elektronických komunikací a poštovních služeb,
regulace trhu.
Obor: Zaměření: Správa zeměměřictví a katastru nemovitostí
České republiky.
Obor: Energetický regulační úřad
Adresa: Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava
Tel./Fax: 564 578 666/ 564 578 640
www.eru.cz, [email protected]
Zaměření: Dohled nad energetickým průmyslem ČR.
Obor: Institut městské informatiky Praha
Adresa: Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2
Tel./Fax: 236 005 010/ 224 918 624
www.imip.cz
Zaměření: Tvorba digitálních map Prahy.
Obor: Koordinační středisko pro resortní zdravotnictví
Adresa: Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
Tel./Fax: 261 364 045/ 261 362 802
www.ksrzis.cz, [email protected]
Zaměření: Koordinace zdravotnických systémů.
Obor: Národní bezpečnostní úřad
Adresa: Na Popelce 2/16, 150 06 Praha 5
Tel./Fax: 257 283 111/ 257 283 110
www.nbu.cz, [email protected]
Zaměření: Státní správa v oblasti ochrany utajovaných
informací a bezpečnostní způsobilosti.
Obor: Český úřad zeměměřický a katastrální
Adresa: Pod sídlištěm 9/1800, 182 11 Praha 8
Tel./Fax: 284 041 111/ 284 041 416
www.cuzk.cz, [email protected]
20
21
Správa státních hmotných rezerv
Adresa: Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5
Tel./Fax: 222 806 111/ 251 510 314
www.sshr.cz, [email protected]
Zaměření: Státní správa v oblastech hospodářských
opatření pro krizové stavy a státních hmotných rezerv.
Obor: Správa úložišť radioaktivních odpadů
Adresa: Dlážděná 6, 100 00 Praha 1
Tel./Fax: 221 421 532
www.surao.cz, [email protected]
Zaměření: Zajišťění bezpečného ukládání
radioaktivních odpadů v souladu s požadavky
na ochranu člověka i životního prostředí před
nežádoucími vlivy těchto odpadů na území ČR.
Obor: Státní fond dopravní infrastruktury
Adresa: Sokolovská 278, 18044 Praha 9
Tel./Fax: 266 097298/ 266 312 560
www.sfdi.cz, [email protected]
Zaměření: Rozvoj, výstavba, údržba a modernizace
dopravních cest.
Obor: Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Adresa: Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1
Tel./Fax: 221 624 111/ 221 624 837
www.sujb.cz, [email protected]
Zaměření: Státní správa a dozor při využívání jaderné
energie a ionizujícího záření, v oblasti radiační ochrany
a v oblasti jaderné, chemické a biologické ochrany.
Obor: 22
Státní energetická inspekce
Adresa: Štěpánská 15, 120 21 Praha 2
Tel./Fax: 296 366 600
www.cr-sei.cz, [email protected]
Zaměření: Kontrola dodržování oborové legislativy.
Obor: Státní zemědělský intervenční fond
Adresa: Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
Tel./Fax: 222 871 620/ 222 871 765
www.szif.cz/irj/, [email protected]
Zaměření: Zprostředkování dotací EU pro zemědělství.
Obor: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii
a státní zkušebnictví
Adresa: Gorazdova 24, 128 01 Praha 2
Tel./Fax: 224 907 111/ 224 907 111
www.unmz.cz, [email protected]
Zaměření: Zabezpečení technické normalizace,
metrologie a státního zkušebnictví a úkolů v oblasti
technických předpisů a norem uplatňovaných v rámci
členství ČR v Evropské unii.
Obor: Úřad zdravotnických informací a statistiky
Adresa: Palackého nám. 4,, 128 01 Praha 2
Tel./Fax: 224 972 243/ 224 915 982
www.uzis.cz, [email protected]
Zaměření: Koordinace plnění úkolů Národního
zdravotnického informačního systému.
Obor: 23
Ministerstva
Ministerstvo dopravy
Adresa: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Tel./Fax: 225 131 111/ 225 131 184
www.mdcr.cz/cs, [email protected]
Obor: Ministerstvo životního prostředí
Adresa: Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Tel./Fax: 267 121 111/ 267 310 308
www.env.cz, [email protected]
Obor: Ministerstvo financí
Adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Tel./Fax: 257 042 719/ 257 042 722
www.mfcr.cz, [email protected]
Obor: Ministerstvo informatiky
Adresa: Havelkova 2, 130 00 Praha 3
Tel./Fax: 221 008 111/ 221 008 111
www.micr.cz, [email protected]
Obor: Ministerstvo obrany České republiky
Adresa: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Tel./Fax: 973 201 111/ 973 200 149
www.army.cz, [email protected]
Obor: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Adresa: Na Františku 32, 110 15 Praha 1
Tel./Fax: 224 851 111/ 224 811 089
www.mpo.cz, [email protected]
Obor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Adresa: Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
Tel./Fax: 257 193 566/ 257 193 753
www.msmt.cz, [email protected]
Obor: 24
25
Školství
Absolventi se mohou uplatnit jako učitelé matematiky,
fyziky a informatiky na základních a středních školách:
ZÁKLADNÍ ŠKOLY www.zakladniskoly.cz
STŘEDNÍ ŠKOLY www.stredniskoly.cz
Grantová agentura AV ČR
Adresa: Národní 3, 110 00 Praha 1
Tel./Fax: 221 403 111/ 224 240 565
www.gacr.cz, [email protected]
Zaměření: Udělování grantů pro vědu v výzkum.
Obor: Informační centrum pro mládež
Adresa: Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1
Tel./Fax: 224 225 046/ 224 225 046
www.icm.cz, [email protected]
Zaměření: Poskytování informací o vzdělávání, práci,
cestování, ekologii pro mladé lidi.
Obor: Národní vzdělávací fond
Adresa: Opletalova 25, 110 00 Praha 1
Tel./Fax: 224 500 500/ 224 500 501
www.nvf.cz, [email protected]
Zaměření: Podpora konkurenceschopnosti českých
firem a růst zaměstnanosti prostřednictvím zvyšování
kvalifikace lidských zdrojů a rozvojem celoživotního
učení.
Obor: Středisko vzdělávání, informací a služeb SVIS
Adresa: Zlatá Stezka 255, 383 01 Prachatice
Tel./Fax: 388 312 431
www.svis.cz, [email protected]
Zaměření: Zájmové vzdělávání a péče o účelné
využívání volného času dětí a mládeže.
Obor: Ústav pro informace ve vzdělávání
Adresa: Senovážné náměstí 26, 110 06 Praha 1
Tel./Fax: 224 398 265/ 224 237 596
www.uiv.cz, [email protected]
Zaměření: Správa dat o vzdělávání, podpora
vzdělávacích trendů.
Obor: Národní ústav odborného vzdělávání
Adresa: Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10
Tel./Fax: 274 022 111/ 274 863 380
www.nuov.cz, [email protected]
Zaměření: Napomáhání rozvoji odborného vzdělávání
Obor: 26
27
Ostatní
Centrum pro studium vysokého školství
Adresa: U Lužického semináře 13, 11800 Praha 1
Tel./Fax: 257 011 311/ 257 011 323
www.csvs.cz, [email protected]
Zaměření: Terciární vzdělávání, mechanismy řízení
školství, školení, problematika uplatnění.
Obor: CENIA
Adresa: Kodaňská 10, 100 10 Praha 10
Tel./Fax: 267 225 294/ 271 742 306
www.cenia.cz, [email protected]
Zaměření: Česká informační agentura životního
prostředí.
Obor: Hvězdárna a planetárium České Budějovice
Adresa: Zátkovo nabřeží 4, 370 01 České Budějovice
Tel./Fax: 386 352 239/ 386 352 239
www.hvezcb.cz, [email protected]
Zaměření: Výuka a osvěta v oblasti astronomie
a popularizace astronomie a vesmírného výzkumu.
Obor: Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně
Adresa: Kraví hora 2, 616 00 Brno
Tel./Fax: 541 321 287/ 541 233 389
www.hvezdarna.cz, [email protected]
Zaměření: Výuka a osvěta v oblasti astronomie
a popularizace astronomie a vesmírného výzkumu.
Obor: 28
Hvězdárna a planetárium Plzeň
Adresa: U dráhy 11, 318 00 Plzeň
Tel./Fax: 377 388 400/ 377 388 414
hvezdarna.plzen-city.cz, [email protected]
Zaměření: Výuka a osvěta v oblasti astronomie
a popularizace astronomie a vesmírného výzkumu.
Obor: PLANETÁRIUM Praha
Adresa: Královská obora 233, 170 21 Praha 7
Tel./Fax: 220 999 001/ 233 376 452
www.planetarium.cz, [email protected]
Zaměření: Výuka a osvěta v oblasti astronomie
a popularizace astronomie a vesmírného výzkumu.
Obor: Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích,
příspěvková organizace
Adresa: Koperníkova 3062, 415 01 Teplice
Tel./Fax: 417 539 289
www.teplice-city.cz/hap/Hap.htm, [email protected]
Zaměření: Výuka a osvěta v oblasti astronomie.
Obor: Státní energetická inspekce
Obor: www.statnisprava.czebe/adresar.nsf/i/statnienergetic
kainspekce
Úřad zdravotnických informací a statistiky
Obor: www.statnisprava.czebe/adresar.nsf/i/ustavzdravotni
ckychinformaciastatistiky
29
Podnikatelský sektor
2N Telekomunikace a.s.
Adresa: Modřanská 621, 143 01 Praha 4
Tel./Fax: 261 301 111/ 261 301 999
www.2n.cz, [email protected]
Zaměření: Výroba telekomunikační techniky
(komunikační servery, pobočkové ústředny, GSM brány
a dveřní komunikátory).
Obor: Accenture Central Europe B.V.
Adresa: V Parku 2316/12, 148 00 Praha 4
Tel./Fax: 225 075 000
www.accenture.com, [email protected]
Zaměření: Manažerské poradenství, informační
technologie, outsourcing.
Obor: Actum, s.r.o.
Adresa: Vršovická 5/817, 101 00 Praha 10
Tel./Fax: 272 011 181/ 272 011 181
www.actum.cz, [email protected]
Zaměření: Komunikační agentura pro elektronický
a internetový marketing.
Obor: AD ARMATURKA Dýšina s.r.o.
Adresa: Tovární 86, 330 02 Dýšina u Plzně
Tel./Fax: 377 945 261/ 377 945 463
www.adarmaturka.cz, [email protected]
Zaměření: Výroba kanalizační, ozdobné a užitkové litiny.
Obor: 30
Advanced Risk Management s.r.o.
Adresa: Paříkova 3, 190 00 Praha 9
Tel./Fax: 257 290 252/ 257 290 473
www.arm.cz, [email protected]
Zaměření: Poradenství a školení v oblasti finančního
řízení a řízení finančních rizik.
Obor: ADW Bio a.s.
Adresa: Krahulov 76, 675 21 Krahulov
Tel./Fax: 568 897 138/ 568 897 135
www.adw.cz, [email protected]
Zaměření: Výroba a distribuce biopaliv.
Obor: Aero Vodochody a.s.
Adresa: U Letiště 374, 250 70 Odolena Voda
Tel./Fax: 255 762 788/ 283 970 083
www.aero.cz, [email protected]
Zaměření: Vývoj, výroba, modernizace cvičných
a bojových vojenských a civilních letounů, leteckých
dílů a přípravků.
Obor: AGMA a.s.
Adresa: Kolbenova 159, 190 02 Praha 9
Tel./Fax: 283 101 627/ 283 101 628
www.agmacasting.com, [email protected]
Zaměření: Slévání barevných kovů.
Obor: AHT Energetika, spol. s.r.o.
Adresa: Husinecká 4, 130 00 Praha 3
Tel./Fax: 224 937 897
www.aht.cz, [email protected]
Zaměření: Výzkum a vývoj v oblasti vnitřní
aerodynamiky a termomechaniky lopatkových strojů,
potrubních systémů a měřicí techniky v mechanice
tekutin, větrání, klimatizace a měření hluku.
Obor: 31
Air Products spol. s r.o.
Adresa: Ústecká 30, 405 30 Děčín
Tel./Fax: 272 119 133
www.airproducts.cz, [email protected]
Zaměření: Dodávky technických plynů pro různá
průmyslová odvětví.
Obor: Alcor, s.r.o.
Adresa: Fr. Křížka 11, 170 00 Praha 7
Tel./Fax: 220 570 308
www.alcor.cz, [email protected]
Zaměření: Vývoj a zakázková výroba elektronických
zařízení, vývoj software.
Obor: AL-invest Břidličná, a.s.
Adresa: Bruntálská 167, 793 51 Břidličná
Tel./Fax: 554 222 130/ 554 222 701
www.alinvest.cz, [email protected]
Zaměření: Vývoj materiálů a technologií v oblasti
tavení, válcování a tepelného zpracování hliníkových
slitinových polotovarů.
Obor: ALS Czech Republic s.r.o.
Adresa: Na Harfě 9/336, 190 00 Praha 9
Tel./Fax: 284 081 507/ 284 081 762
www.alsglobal.cz, [email protected]
Zaměření: Chemická, radiochemická, biologická
a fyzikální měření a analýzy.
Obor: ANF DATA spol. s r.o.
Adresa: Pujmanové 1221, 140 00 Praha 4
Tel./Fax: 244 091 140
www.anfdata.cz, [email protected]
Zaměření: Vývoj širokého spektra informačních systémů.
Obor: 32
AMERSIL FILPAP, s.r.o.
Adresa: Litoměřická 272, 411 08 Štětí
Tel./Fax: 416 851 111/ 416 851 100
www.amersil-filpap.com, [email protected]
Zaměření: Výzkum, vývoj a výroba speciálních druhů
technických papírů a filtračních prvků dle přání
zákazníka.
Obor: Amest s.r.o.
Adresa: Ke Kablu 378, 102 00 Praha 10
Tel./Fax: 272 702 025/ 272 705 754
www.amest.cz, [email protected]
Zaměření: Vývoj, konstrukce, výroba, instalaci a servis
kontrolních stanic, sledovacích měřidel a měřicích
strojů.
Obor: AMI Semiconductor Czech, s.r.o.
Adresa: Vídeňská 125, 619 00 Brno
Tel./Fax: 547 125 451
www.amis.com, [email protected]
Zaměření: Vývoj a výroba integrovaných obvodů
pro praktické aplikace a zákaznických digitálněanalogových obvodů.
Obor: APEX spol. s.r.o.
Adresa: Na ochoze 581, 252 42 Jesenice
Tel./Fax: 241 090 650/ 241 090 610
www.apex-jesenice.cz, [email protected]
Zaměření: Vývoj a dodávky kompletních informačních
systémů.
Obor: 33
Application Software Brno, s.r.o.
Adresa: Božetěchova 2, 612 00 Brno
Tel./Fax: 549 210 202/ 541 211 479
www.aps-brno.cz, [email protected]
Zaměření: Školení v informatice (Microsoft, Linux),
dodávky informačních systémů, zabezpečení IT.
Obor: AQUASOFT spol. s r.o.
Adresa: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
Tel./Fax: 281 093 531/ 281 093 401
www.aquasoft.cz, [email protected]
Zaměření: Dodávky informačních systémů (zpočátku
specifických řešení, v poslední době i standardních
řešení ERP, CRM a řešení v oblasti datových skladů a BI).
Obor: AQUATEST a.s.
Adresa: Geologická 4, 152 00 Praha 5
Tel./Fax: 234 607 111/ 234 607 700
www.aquatest.cz, [email protected]
Zaměření: Služby v oblasti ochrany životního prostředí,
tj. sanace průmyslových areálů, znečištění vod a zemin,
hodnocení ekologických rizik, matematické
modelování, monitoring znečištění,vodní hospodářství.
Obor: AQUA RADON SERVIS BRNO, s.r.o.
Adresa: Pálavská 1, 692 01 Strachotín
Tel./Fax: 543 331 001/ 544 217 167
www.arsbrno.cz, [email protected]
Zaměření: Specialista na problematiku pitné vody
(provzdušňování, čištění, odstraňování radonu.
Obor: AQUION, s.r.o.
Adresa: Dělnická 786/38, 170 00 Praha 7
Tel./Fax: 283 872 265/ 283 872 266
www.aquion.cz, [email protected]
34
Zaměření: Vývoj specializovaného software, zpracování
vodohospodářských projektů a prodej technologií
a technologických zařízení pro vodohospodářství,
vč. poradenství.
Obor: ARBES Technologies, s.r.o.
Adresa: Štefánkova 32, 150 00 Praha 5
Tel./Fax: 241 010 111/ 241 010 165
www.arbes.cz, [email protected]
Zaměření: Vývoj SW pro bankovnictví a finančnictví
i pro finanční a ekonomické řízení.
Obor: ARROW International CR, a.s.
Adresa: Pražská 209, 500 04 Hradec Králové
Tel./Fax: 495 759 111/ 495 759 222
www.arrow.cz, [email protected]
Zaměření: Výroba zdravotní techniky.
Obor: ASCOM (CZ) s.r.o.
Adresa: Zemské právo 1199/5, 102 00 Praha 10 Hostivař
Tel./Fax: 267 219 512/ 267 219 511
www.ascom.cz, [email protected]
Zaměření: Vývoj aplikací pro rádiové systémy,
elektronických sirén, měření kvality pokrytí pro GSM
operátory, přenosová zařízení, zabezpečený přenos dat.
Obor: ASIO, spol. s r.o.
Adresa: Jiříkovice 83, 664 51 Jiříkovice
Tel./Fax: 548 428 118
www.asio.cz, [email protected]
Zaměření: Dodávky, vývoj a návrh technologií
pro čištění odpadních vod.
Obor: 35
ARCDATA Praha, s.r.o.
Adresa: Hybernská 24, 110 00 Praha 1
Tel./Fax: 224 190 534
www.arcdata.cz/, [email protected]
Zaměření: Firma se zabývá distribucí a implementací
geografických informačních systémů předních
světových firem ESRI, Leica Geosystems AG, LizardTech
a Miner & Miner.
Obor: ASPER ENVI, spol. s r.o.
Adresa: Železniční 512/7, 772 00 Olomouc,
Chválkovice
Tel./Fax: 585 208 888/ 585 208 880
www.asperenvi.cz, [email protected]
Zaměření: Výroba zařízení pro snižování koncentrací
organických látek v odpadní vzdušnině na principu
přímého spalování organických látek v plynné fázi
při teplotě 700°C ÷ 1000°C a v přebytku kyslíku.
Obor: ATD s.r.o.
Adresa: Pod Višňovkou 18, 140 00 Praha 4
Tel./Fax: 244 472 875
www.atd.cz, [email protected]
Zaměření: Dodavatel výrobků, založených
na technologiích LonWorks pro oblast řídící,
měřící, výpočetní a komunikační techniky.
Obor: ATEKO a.s.
Adresa: Resslova 956, 501 01 Hradec Králové
Tel./Fax: 495 750 111/495 213 203
www.ateko.cz, [email protected]
Zaměření: Vývoj technologií pro energetiku a ekologii,
výzkum netradičních zdrojů energie, průmyslového
chlazení a zkapalňování plynů.
Obor: 36
ATG s.r.o.
Adresa: Beranových 65, 199 02 Praha 9 - Letňany
Tel./Fax: 234 312 201/ 234 312 205
www.atg.cz, [email protected]
Zaměření: Kvalifikace a certifikace technického
a dozorového personálu, nedestruktivní testování
materiálu.
Obor: Attraction s.r.o.
Adresa: Španělská 759/4, 120 00 Praha 2
Tel./Fax: 221 590 752/ 221 590 798
www.attraction.cz, [email protected]
Zaměření: Internetové aplikace, e-commerce.
Obor: AUTOBATERIE, spol. s r.o.
Adresa: Dubická 958, 470 01 Česká Lípa
Tel./Fax: 487 807 275/ 487 823 309
www.varta.cz, [email protected]
Zaměření: Výroba autobaterií.
Obor: Automotive lighiting s.r.o.
Adresa: Pávov 113, 586 01 Jihlava
Tel./Fax: 567 562 601/ 567 562 602
www.al-lighting.de, [email protected]
Zaměření: Vývoj a výroba předních světlometů,
mlhovek a ukazatelů směru.
Obor: AVP METAL spol. s r.o.
Adresa: Jakuba Korty 12, 710 00 Ostrava 10
Tel./Fax: 596 245 277/ 596 245 278
www.avpmetal.cz, [email protected]
Zaměření: Výzkum a vývoj kovových materiálů
(progresivních jakostních konstrukčních a nástrojových
ocelí a speciálních slitin na bázi železa).
Obor: 37
AŽD Praha s.r.o.
Adresa: Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10
Tel./Fax: 267 287 754/ 272 650 831
www.azd.cz, [email protected]
Zaměření: Dodavatel dopravní, zabezpečovací,
telekomunikační, automatizační a informační techniky.
Obor: Baader Computer spol. s r.o.
Adresa: Thámova 11, 186 00 Praha 8
Tel./Fax: 226 044 125/ 226 044 199
www.bcpraha.com, [email protected]
Zaměření: Informační technologie.
Obor: Benfield Praha a.s.
Adresa: U Prašné brány 1078/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax: 221 711 333/ 222 313 473
www.benfieldgroup.com
Zaměření: Finanční a ekonomické poradenství.
Obor: Berman Group - služby ekonomického rozvoje, s.r.o.
Adresa: Na květnici 25, 140 00 Praha 4
Tel./Fax: 261 226 666/ 261 221 753
www.bermangroup.cz, [email protected]
Zaměření: Technická asistence a konzultační služby
v oblasti místního a regionálního ekonomického rozvoje.
Obor: BGS LEVI Czech a.s.
Adresa: Tuřanka 1312/106, 627 00 Brno
Tel./Fax: 531 011 111/ 531 011 971
www.bgslevi.cz, [email protected]
Zaměření: Distribuce produktů informačních
a komunikačních technologií.
Obor: 38
BIC Ostrava, spol. s r.o.
Adresa: Mostárenská 1156/38, 703 00 Ostrava –
Vítkovice
Tel./Fax: 595 957 458/ 595 956 751
www.bicova.cz, [email protected]
Zaměření: Podpora a poradenství v oblasti inovačních
projektů začínajících podnikatelů.
Obor: BIOANALYTIKA s.r.o.
Adresa: Píšťovy čp. 820, 537 01 Chrudim
Tel./Fax: 469 681 495/ 469 682 310
www.bioanalytika.cz, [email protected]
Zaměření: Fyzikálně chemické, mikrobiologické
a radiochemické zkoušky všech typů vod, zemin
a půdního vzduchu.
Obor: Biodegradace s.r.o.
Adresa: Sokolská třída 944/23, 702 00 Ostrava 1
Tel./Fax: 596 139 073/ 596 139 073
www.biodegradace.cz, [email protected]
Zaměření: Zpracování a odstraňování odpadů, sanace
kontaminovaných lokalit, zajišťování nepřetržité
ekologické havarijní služby a poskytování konzultačních
služeb.
Obor: Bohemian Technologies a.s.
Adresa: Na Ostrově 84, 580 01 Havlíčkův Brod
Tel./Fax: 569 408 870
www.bohemiantechnologies.com,
[email protected]
Zaměření: Vývoj produktů, řešení a služeb pro
průmyslovou automatizaci a technologii budov.
Obor: 39
Bombardier Transportation Czech Republic a.s.
Adresa: Svatopluka Čecha 1205, 470 01 Česká Lípa
Tel.: 487 802 111
www.transport.bombardier.com
Zaměření: Výroba, montáže, opravy a rekonstrukce
kolejových vozidel.
Obor: Bosch Diesel s.r.o.
Adresa: Pávov 121, 586 01 Jihlava
Tel./Fax: 567 585 728
www.bosch.cz, [email protected]
Zaměření: Výroba komponent automobilové techniky
pro divizi dieslové systémy (dieslová vstřikovací
čerpadla, tlakové zásobníky, regulační ventily tlaku,
sériové opravy vstřikovacích systémů a drobné dílce).
Obor: BSC Praha, spol. s r.o.
Adresa: Šatrova 807, 142 00 Praha 4 – Libuš
Tel./Fax: 272 104 111/ 241 714 125
www.bsc.cz, [email protected]
Zaměření: Vývoj informačních technologií pro finanční
instituce a podnikovou sféru.
Obor: Computer Associates CZ, s.r.o.
Adresa: V Parku 12, 148 00 Praha 4
Tel./Fax: 226 205 940, 226 205 920
www.ca.com, [email protected]
Zaměření: Poskytování softwaru pro správu v oblasti IT
infrastruktury.
Obor: Camea spol. s r.o.
Adresa: Kořenského 25, 621 00 Brno - Řečkovice
Tel./Fax: 541 228 874/ 541 228 874
www.camea.cz, [email protected]
Zaměření: Vývoj a výroba moderních systémů
40
zpracování obrazů a signálů pro průmyslové nasazení,
monitorování silničního provozu a další aplikace.
Obor: CCA Group a.s.
Adresa: Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2
Tel./Fax: 221 986 350/ 221 986 351
www.cca.cz, [email protected]
Zaměření: Vývoj informačních systémů, projektů
pro státní správu (vývoj integrovaného vzdělávacího
systému).
Obor: Certicon, a.s.
Adresa: Václavská 12/316, 120 00 Praha 2
Tel./Fax: 221 460 201/ 271 742 306
www.certicon.cz, [email protected]
Zaměření: Návrh a vývoj software, návrh analogových
a digitálních integrovaných obvodů.
Obor: CESA a.s., Pardubice
Adresa: Jiřího Potůčka 250, 530 09 Pardubice
Tel./Fax: 466 892 111/ 466 892 229
www.cesa.cz, [email protected]
Zaměření: Dodávky komunikačních systémů a počítačových sítí LAN a WAN, prodej software, softwarový
audit, EZS, EPS, CCTV, BIS,zařízení pro bezdrátové
přenosy dat, systémy bezpečnosti přenosu dat.
Obor: Cleverlance s.r.o.
Adresa: Na Zámecké 8/410, 140 00 Praha 4
Tel./Fax: 266 177 166/ 266 177 155
www.cleverlance.cz, [email protected]
Zaměření: Systémy pro tvorbu prezentací, správu
intranetu, systémy v oblasti financí, telekomunikací
a služeb.
Obor: 41
CMMS s.r.o.
Adresa: V Lázních 1, 159 00 Praha 5
Tel./Fax: 257 314 257
www.cmms.cz, [email protected]
Zaměření: Vývoj přístrojů a softwaru pro technickou
diagnostiku (přenosné a on-line analyzátory vibrací,
zabezpečovací systémy soustrojí, snímače
a převodníky chvění, analýzy znečištění olejů,
ustavení prostorové geometrie strojů a spojek lasery,
IR kamery, etc.)
Obor: CNC Praha, s.r.o.
Adresa: Vranská 8, 142 00 Praha 4
Tel./Fax: 261 710 034/ 261 710 076
www.cnc.cz, [email protected]
Zaměření: Výstavba a vybavení video a audiokonferenčních místností a sálů, slučování přenosu
hlasu, obrazu a dat do jednoho datového toku,
sdílení dat a aplikací na dálku
Obor: CN Resources International (CZ) a.s.
Adresa: Ve Smečkách 20, 110 00 Praha 1
Tel./Fax: 234 375 111/ 234 375 100
www.gncz.cz, [email protected]
Zaměření: Zakázkový vývoj SW, konzultační služby.
Obor: CODEP s.r.o.
Adresa: Střížkovská 10/707, 180 00 Praha 8
Tel./Fax: 224 231 910/ 224 920 178
www.codep.cz, [email protected]
Zaměření: Výroba a vývoj elektronických zařízení,
návrhy plošných spojů, jejich výroba, osazování SMD
na osazovacích automatech a výroba vlastní
elektroniky.
Obor: 42
CRYTUR, s.r.o.
Adresa: Palackého 175, 511 01 Turnov
Tel./Fax: 481 319 511/ 481 322 323
www.crytur.cz, [email protected]
Zaměření: Výroba a opracování monokrystalů
pro laserové a scintilační aplikace.
Obor: Csmap s.r.o.
Adresa: Hybešova 65, 602 00 Brno
Tel./Fax: 543 245 896/ 543 246 361
www.csmap.cz, [email protected]
Zaměření: Vývoj GIS integrujících software, data
a služby ve čtyřech kategoriích: mapování, dopravní
řešení, geokódování, data.
Obor: CUBES, spol. s.r.o.
Adresa: 28.října 2850, 470 06 Česká Lípa
Tel./Fax: 487 822 019/ 487 822 923
www.cubes.cz, [email protected]
Zaměření: Vývoj metod měření vzdálenosti
ultrazvukem, orientace v prostoru pomocí ultrazvuku,
vývoj hlasového výstupu elektronických zařízení.
Obor: CUE, a.s.
Adresa: K Nouzovu 6/2090, 143 00 Praha 4
Tel./Fax: 241 091 240/ 241 432 446
www.cuesystem.com, [email protected]
Zaměření: Vývoj a prodej dotekových panelů.
Obor: CYGNI SOFTWARE, spol. s r.o.
Adresa: Francouzská 4/75, 120 00 Praha 2
Tel./Fax: 222 922 721/ 222 922 720
www.cygni.cz, [email protected]
Zaměření: Poskytování řešení v oboru informačních,
řídicích a expertních systémů zejména v oblasti energetiky.
Obor: 43
ČD – Telematika a.s.
Adresa: Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3
Tel./Fax: 972 225 555/ 972 225 556
www.cdt.cz, [email protected]
Zaměření: Služby v oblasti telekomunikací
a informatiky.
Obor: Český statistický úřad
Adresa: Na padesátém 81, 100 82 Praha 10
Tel./Fax: 274 054 030
www.czso.cz, [email protected]
Zaměření: Zpracování veškerých statistických údajů
týkající se ČR, statistika ve výzkumných a vědních
oblastech.
Obor: ČEZ a.s.
Adresa: Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4
Tel./Fax: 211 042 527
www.cez.cz, [email protected]
Zaměření: Těžba surovin, výroba elektřiny,
vč. distribuce a prodej, obchod s vedlejšími
energetickými produkty.
Obor: České aerolinie a.s.
Adresa: Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6
Fax: 220 113 897
www.csa.cz, [email protected]
Zaměření: Letecká doprava, údržba letadel,
výcvik posádek.
Obor: ČSAD SVT Praha, s.r.o.
Adresa: Křižíkova 4-6, 186 50 Praha 8 – Karlín
Tel./Fax: 224 894 215-7/ 224 894 423
www.svt.cz, [email protected]
44
Zaměření: Tvorba a provozování automatizovaných
systémů řízení v dopravě.
Obor: DASFOS v.o.s.
Adresa: Božkova 45/914, 702 00 Ostrava, Přívoz
Tel./Fax: 596 612 092/ 596 612 094
www.vol.cz/dasfos, [email protected]
Zaměření: Vývoj speciálních měřicích a monitorovacích
systémů pro zařízení kontinuálního odlévání oceli,
vývoj laboratorních systémů pro testování uhlí a koksu,
vývoj systémů pro přesné měření geometrických
rozměrů.
Obor: DATASYS s.r.o.
Adresa: Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3
Tel./Fax: 225 308 111/ 225 308 110
www.datasys.cz, [email protected]
Zaměření: Vývoj zákaznických IS, vývoj a distribuce
vlastních produktů v oblasti systémů pro výměnu zpráv.
Obor: DCIT, s.r.o.
Adresa: Kodaňská 1441/46, 100 10 Praha 10
Tel./Fax: 234 066 111/ 234 066 112
www.dcit.cz, [email protected]
Zaměření: Konzultační a auditorské služby v oblasti IT
a vývoj software PROVYS.
Obor: Deloitte
Adresa: Karolinska 854/2, 186 00 Praha 8
Tel./Fax: 246 042 468
www.deloitte.cz, [email protected]
Zaměření: Účetní a auditorské, daňové, právní,
konzultační a finanční poradenské služby.
Obor: 45
Diametral, spol. s.r.o.
Adresa: Hrdoňovická 178, 193 00 Praha 9 - Horní
Počernice
Tel./Fax: 281 925 939
www.diametral.cz, [email protected]
Zaměření: Výroba laboratorní techniky.
Obor: DIGI Trade s.r.o.
Adresa: Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
Tel./Fax: 420 222 722 739/ 420 222 722 302
www.digi-trade.cz, [email protected]
Zaměření: Vývoj informačních systémů,ve spolupráci
s Microsoft a IBM.
Obor: DHI Hydroinform a.s.
Adresa: Na Vrších 1490/5, 100 00 Praha 10
Tel./Fax: 420 267 227 123/ 420 271 736 912
420 267 227 105, [email protected]
Zaměření: Konzultační a expertní činnost v oborech
vodního hospodářství a životního prostředí. Aplikace
nejnovějších technologií v oboru hydroinformatiky
a vodního hospodářství.
Obor: EASTMAN Sokolov a.s.
Adresa: Tovární 2093, 356 80 Sokolov
Tel./Fax: 352 614 111/ 352 623 021
www.eastman.com, [email protected]
Zaměření: Výroba, zpracování, výzkum a vývoj
chemických, brusných, žáruvzdorných, desinfekčních
a konzervačních výrobků a prostředků.
Obor: Ecosond s.r.o.
Adresa: K Vodárně 531, 257 22 Čerčany
Tel./Fax: 317 777 774
www.ecosond.cz, [email protected]
46
Zaměření: Výzkum a vývoj v oblasti tepelného
zpracování ocelí.
Obor: EDITEL CZ a.s.
Adresa: Pod višňovkou 31, 140 00 Praha 4
Tel./Fax: 261 009 080/ 234 036 480
www.editel.cz, [email protected]
Zaměření: Kompletní řešení pro výměnu elektronických
dokumentů mezi firmami, integraci aplikací a síťové
služby s přidanou hodnotou.
Obor: EGV, spol. s r.o.
Adresa: Poděbradova 109, 612 00 Brno
Tel./Fax: 549 522 311/ 549 522 330
www.egv.cz, [email protected]
Zaměření: Výzkum diagnostiky strojů a zařízení
a výzkumem řídících a měřících systémů.
Obor: EKOL s.r.o.
Adresa: Marie Majerové 1152, 584 01 Ledeč nad
Sázavou
Tel./Fax: 569 713 274
www.ekol.cz, [email protected]
Zaměření: Výroba a dodávky technologických celků
pro povrchové úpravy - postřikové zařízení, vanové
linky, odmašťování, fosfátování,lakování a práškování.
Obor: Elektrizace železnic Praha a.s.
Adresa: nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 - Nusle
Tel./Fax: 296 500 104/ 296 500 710
www.elzel.cz, [email protected]
Zaměření: Dodávky trakčního vedení, montáže
elektrických rozvodů osvětlení, dálkového ovládání,
elektrického ohřevu výměn, předtápěcích zařízení
a transformoven.
Obor: 47
Elidis s.r.o.
Adresa: Gabinova 831, 152 00 Praha 5
Tel./Fax: 283 970 955
www.elidis.cz, [email protected]
Zaměření: Vývoj a aplikace elektronických měřících
a řídících průmyslových systémů s důrazem na
výpočetní techniku, vývoj měřících a vyhodnocovacích
emisních systémů, vývoj v oblasti magnetů a měření
magnetických polí.
Obor: ELIS Plzeň, a.s.
Adresa: Luční 15, 301 64 Plzeň
Tel./Fax: 377 535 883/ 377 535 892
www.elis.cz, [email protected]
Zaměření: Výroba ultrazvukových a indukčních
průtokoměrů kapalin a měřičů tepla ve vodě a v páře.
Obor: Elmarco, s.r.o.
Adresa: V Horkách 76, 460 07 Liberec 9
Tel./Fax: 489 209 121
www.elmarco.cz, [email protected]
Zaměření: Výzkum a vývoj v oblasti polovodičů
a nanovláken. Vývoj zařízení pro výrobu
nanovlákenného materiálu a výrobu systémů
pro dávkování chemikálií (CDS).
Obor: ELSYST spol. s.r.o.
Adresa: U Slovanky 9d, 182 00 Praha 8
Tel./Fax: 284 688 635/ 286 890 151
www.elsyst.cz, [email protected]
Zaměření: Vývoj,výroba a montáž detektorů kovových
předmětů, programově řízených nabíjecích zařízení
akumulátorů, ochranných a odrušovacích filtrů,
přístrojů pro kontrolu stavebních hmot.
Obor: 48
EMBITRON s.r.o.
Adresa: Borská 55, 301 00 Plzeň
Tel./Fax: 377 421 607/ 377 464 940
www.embitron.cz, [email protected]
Zaměření: Výroba a dodávky lékařské přístrojové
techniky v oblasti fyzikální léčby, léčebné rehabilitace
i dalších borů medicíny.
Obor: EMPIRE s.r.o.
Adresa: Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4
Tel./Fax: 226 517 600/ 226 517 601
www.empire.cz, [email protected]
Zaměření: Vývoj aplikací v oblasti informačních
a komunikačních technologií, tvorba webových
stránek, etc.
Obor: ENVI s.r.o.
Adresa: Dukelská 145, 379 82 Třeboň
Tel./Fax: 384 706 118/ 384 706 112
ww.envi.cz, [email protected]
Zaměření: Ekologické, obchodní a projekční služby.
Výroba slunečních kolektorů, strojních celků
a ocelových konstrukcí.
Obor: EPA, a.s.
Adresa: Podnikatelská 550, 190 11 Praha 9 Běchovice
Tel./Fax: 222 726 618/ 222 590 306
www.epa.cz, [email protected]
Zaměření: Výzkum a výroba komponentů vysílačů HDO,
identifikace systémů HDO, projekce vysílačů HDO,
bubnových magnetických separátorů, separátorů
neželezných kovů, vibračních třídicích stolů, vibračních
dopravníků a třídičů.
Obor: 49
ERA a.s.
Adresa: Průmyslová 387, 530 03 Pardubice Pardubičky
Tel./Fax: 467 004 253/ 466 670 461
www.era.cz, [email protected]
Zaměření: Výzkum a vývoj systémů řízení a navigací
letového provozu, vývoj speciálních softwarů týkajících
se real-time radarových systémů.
Obor: Ernst & Young
Adresa: Karlovo náměstí 10, 120 00 Praha 2
Tel.: 225 335 468
www.ey.com/cz, [email protected]
Zaměření: Poradenství v oblasti auditu, daní a financí.
Obor: Esab s.r.o.
Adresa: Smetanovo nábřeží 334, 517 54 Vamberk
Tel./Fax: 494 501 431/ 494 501 435
www.esab.cz, [email protected]
Zaměření: Výroba svařovacích materiálů a zařízení.
Obor: Exact software CR, s.r.o.
Adresa: Holečkova 103/31, 150 00 Praha 5
Tel./Fax: 257 314 234/ 257 326 304
www.exactsoftware.cz, [email protected]
Zaměření: Vývoj a prodej informačních systémů
pro řízení a plánování.
Obor: Factum Invenio, s.r.o.
Adresa: Těšnov 1163/5, 110 00 Praha 1
Tel./Fax: 224 805 651/ 224 805 628
www.factum.cz, [email protected]
Zaměření: Průzkum trhu.
Obor: FANS a.s.
Adresa: Na Květnici 17, 140 00 Praha 4
Tel./Fax: 261 221 690/ 261 221 690
www.fans.cz, [email protected]
Zaměření: Výroba, vývoj, konstrukce a servis chladících
věží a mikrochladičů.
Obor: FBL Group, s.r.o.
Adresa: Petrohradská 18, 101 00 Praha 10
Tel./Fax: 271 745 163/ 271 745 172
www.fbl.cz, [email protected]
Zaměření: Dodávky SW řešení, včetně komplexních
řešení informačních systémů pro bankovní, finanční
a obchodní sféru.
Obor: FEI Czech Republic, s.r.o.
Adresa: Podnikatelská 2956/6, 612 00 Brno
Tel./Fax: 541 192 222
www.feicompany.com, [email protected]
Zaměření: Vývojem a výrobou zařízení s nabitými
částicemi pro zkoumání a zpracování mikrostruktur.
Součást světového koncernu FEI.
Obor: Explosia a.s.
Adresa: Semtín 107, 532 17 Pardubice
Tel./Fax: 466 825 500/ 466 822 966
www.explosia.cz, [email protected]
Zaměření: Výroba a obchod v oblasti výbušnin a služeb
spojených s aplikací pro civilní i vojenské použití.
Obor: 50
51
FOMA BOHEMIA spol. s r.o.
Adresa: Jana Krušinky 1604, 501 04 Hradec Králové
Tel./Fax: 495 733 230/ 495 733 389
www.foma.cz, [email protected]
Zaměření: Výroba černobílých fotografických materiálů,
speciálních záznamových a registračních materiálů
a výroba a prodej rtg přístrojové techniky.
Obor: FOTON s.r.o.
Adresa: Těšínská 1361, 509 01 Nová Paka
Tel./Fax: 493 720 451/ 493 720 454
www.fotons.cz, [email protected]
Zaměření: Výzkum, vývoj a výroba v oblasti elektroniky,
vysokonapěťových zdrojů, diagnostiky plazmatu,
precizních polohovacích systémů, vakuových
kontrolérů.
Obor: Freescale Polovodiče ČR s.r.o.
Adresa: 1. máje 1009, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm
Tel./Fax: 571 665 111
www.freescale.cz, [email protected]
Zaměření: Vývoj a prototypová výroba vzorových
technických řešení s polovodičovými součástkami
pro automobilový průmysl a spotřební elektroniku.
Obor: Gepard s.r.o.
Adresa: Štefánikova 52, 150 00 Praha 5
Tel./Fax: 257 322 000
www.gepard.cz, [email protected]
Zaměření: Geodetické práce, tvorba, zavádění a rozvoji
geografických informačních systémů a projektování
pozemkových úprav.
Obor: 52
Gepro spol. s r.o.
Adresa: Pod Třešňovkou 202, 156 00 Praha 5
Tel./Fax: 257 089 811/ 257 089 811
www.gepro.cz, [email protected]
Zaměření: Navrhování, vývoj, nasazování a údržba
geoinformačních softwarových aplikací, včetně
dodávek dat, komplexních služeb a systémové
integrace.
Obor: GITUS s.r.o.
Adresa: Špitálská 2a, 190 00 Praha 9
Tel./Fax: 266 799 201/ 266 799 200
www.gitus.cz, [email protected]
Zaměření: Vývoj a distribuce informačních systémů.
Obor: Glentor s.r.o.
Adresa: Dolnoměcholupská 1388/23, 102 00 Praha
10 - Hostivař
Tel./Fax: 271 090 124
www.glentor.cz, [email protected]
Zaměření: Servis a vlastní výroba hydraulických prvků
a zařízení a agregátů, obchod a poradenstvím v oboru
hydrauliky a pneumatiky.
Obor: GOLDCARD, spol. s r.o.
Adresa: Větrná 401, 686 05 Uherské Hradiště
Tel./Fax: 572 556 321/ 572 540 008
www.goldcard.cz, [email protected]
Zaměření: Vývoj, výroba a instalace identifikačních (ID)
systémů.
Obor: 53
Honeywell spol. s r.o.
Adresa: Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4
Tel./Fax: 242 442 277
www.honeywell.cz, [email protected]
Zaměření: Výrob senzorů, výroba a vývoj bezdrátových
technologií a speciálních materiálů pro výzkumné účely
a polovodičový průmysl, výroba a servisem složitých
komponent leteckých turbínových motorů.
Obor: HPC Rentgeny, s.r.o.
Adresa: Kubíkova 1176/1, 182 00 Praha 8
Tel./Fax: 602 645 589/ 283 881 405
www.rentgeny.cz, [email protected]
Zaměření: Testování, měření a analýzy s využitím
ionizujícího záření nebo jaderné energie. Dozimetrická
měření neinvazními metodami s maximálním ohledem
ke zkoušeným rtg soupravám.
Obor: HRDLIČKA spol. s r.o.
Adresa: Tetín č. p. 45, 155 00 Tetín, okres Beroun
Tel./Fax: 235 521 829/ 235 521 827
www.hrdlicka.cz, [email protected]
Zaměření: Komplexní počítačové zpracování
geodetických prací.
Obor: HSI, spol. s r.o.
Adresa: Vítkova 8, 180 00 Praha 8
Tel./Fax: 224 809 501/ 224 809 512
www.hsi.cz, [email protected]
Zaměření: Komplexní IT řešení.
Obor: HUMUSOFT, spol. s r.o.
Adresa: Pobřežní 20, 186 00 Praha 8
Tel./Fax: 284 011 730/ 284 011 740
www.humusoft.cz, [email protected]
54
Zaměření: Vývoj, výroba a prodej zařízení a software
pro vědeckotechnické aplikace.
Obor: HVM Plasma, spol. s.r.o.
Adresa: Na Hutmance 2, 158 00 Praha 5
Tel./Fax: 251 057 111/ 251 612 400
www.hvm.cz, [email protected]
Zaměření: Konstrukce a výroba vakuových zařízení
pro plazmové technologie, zakázkové povlakováním
tenkými vrstvami nanášenými metodami PVD a PACVD,
výzkum a vývoj PVD a PACVD technologií.
Obor: ChemPlant TECHNOLOGY spol. s r.o.
Adresa: Hrnčířská 4, 400 01 Ústí nad Labem
Tel./Fax: 475 220 465/ 475 220 662
www.chemplant.cz, [email protected]
Zaměření: Vývoj metod zpracování procesních dat
v chemickém průmyslu (bilancování), technologickch
informačních systémů, monitorování emisí těkavých
organických látek.
Obor: CHIRANA X-Ray a.s.
Adresa: Velká 2984/23, 702 00 Ostrava - Moravská
Ostrava
Tel./Fax: 737 286 702/ 516 519 802
www.chirana.com, [email protected]
Zaměření: Výroba a následným prodej zařízení
pro pořizování rtg. snímků a prací s nimi.
Obor: IBA CZ, s.r.o.
Adresa: Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5
Tel./Fax: 251 050 100/ 251 050 111
www.iba-com.cz, [email protected]
Zaměření: Vývoj software, konzultace, školení.
Obor: 55
IBM Ceska republika, spol. s r.o.
Adresa: V Parku 2294/4, 148 00 Praha 4
Tel.: 272 132 005
www.ibm.com/cz, [email protected]
Zaměření: Informační technologie.
Obor: I.C.C.C. Group, a.s.
Adresa: Václavkova 505, 160 00 Praha 6
Tel./Fax: 255 702 511/ 286 584 472
www.iccc.cz, [email protected]
Zaměření: Služby v oblasti informačních technologií
(návrhy a řízení projektů, operační systémy, komunikace, zálohování a bezpečnost informačních systémů).
Obor: ICZ a.s.
Adresa: Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4
Tel./Fax: 244 100 111/ 244 100 222
www.decros.cz, [email protected]
Zaměření: Služby v oblasti informačních
a komunikačních technologií.
Obor: 56
Illusion Softworks, a.s.
Adresa: Hlinky 118c, 603 00 Brno
www.is.cz, [email protected]
Zaměření: Vývoj počítačových her.
Obor: IMA s.r.o. (Institut mikroelektronických aplikací)
Adresa: Na Valentince 1/1003, 150 00 Praha 5
Tel./Fax: 251 081 097/ 251 081 066
www.ima.cz, [email protected]
Zaměření: Vývoj a nabídka systémů využívajících
identifikační a biometrické technologie.
Obor: INEKON GROUP, a.s.
Adresa: U Průhonu 773/12, 170 00 Praha 7
Tel./Fax: 234 122 118/ 234 122 122
www.inekon.cz, [email protected]
Zaměření: Projekce kolejových vozidel, chemická
výroba, čištění odpadních vod, služby v oblasti
investičních celků, vývoj software.
Obor: IGNUM s.r.o.
Adresa: Thámova 18, 186 00 Praha 8
Tel.: 296 332 220
www.ignum.cz, [email protected]
Zaměření: Webhostingové služby, registrace
internetových domén.
Obor: INGOS s.r.o.
Adresa: K Nouzovu 2090, 143 16 Praha 4
Tel./Fax: 296 781 683/ 244 403 051
www.ingos.cz, [email protected]
Zaměření: Vývoj, výroba a servis laboratorních přístrojů
(automatický analyzátor aminokyselin, kapalinový
chromatograf, rotační vakuové odpařováky etc.)
Obor: IGUASSU Software Systems a.s.
Adresa: Evropská 120, 160 00 Praha 6
Tel./Fax: 235 351 000/ 235 351 934
www.iguassu.cz/, [email protected]
Zaměření: Vývoj softwarových systémů na vysoké úrovni,
dodávky softwarových systémů pro vědecká zařízení.
Obor: INSA s.r.o.
Adresa: Nová cesta 22, 140 00 Praha 4
Tel./Fax: 281 867 488/ 281 869 508
www.insa.cz, [email protected]
Zaměření: Vývoj a výroba přístrojů určených
pro úpravu či analýzu vody.
Obor: 57
INSET s.r.o.
Adresa: Novákových 6, 180 00 Praha 8
Tel./Fax: 266 311 414
www.inset.com, [email protected]
Zaměření: Geofyzikální a geologický průzkum,
geotechnika, diagnostika stavebních konstrukcí,
inženýrská činnost při hornických pracích, diagnostika
zatížení životního prostředí, servis trhacích prací,
geodetické práce.
Obor: Inter-Informatics, spol. s r.o.
Adresa: Kolčavka 75/3, 190 00 Praha 9
Tel./Fax: 266 799 411/ 266 799 412
www.inter-informatics.com, [email protected]
Zaměření: Konstrukce vnitřního vybavení letounů pro
společnost Airbus, vývoj software.
Obor: Jablotron s.r.o.
Adresa: Pod Skalkou 33, 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel./Fax: 483 559 911/ 483 559 993
www.jablotron.cz, [email protected]
Zaměření: Vývoj, výroba a prodej zabezpečovací
a signalizační elektroniky (zejm. produkty pro ochranu
objektů proti vloupání a požáru a zabezpečovací
systémy pro motorová vozidla).
Obor: Jihlavan airplanes s.r.o.
Adresa: Znojemská 826/64, 586 01 Jihlava
Tel./Fax: 567 115 312/ 567 115 323
www.ultralight.cz, [email protected]
Zaměření: Vývoj a výroba vlastního typu malého
letadla.
Obor: 58
Kaiser DATA s.r.o.
Adresa: Sečská 816, 537 01 Chrudim
Tel./Fax: 469 638 530/ 469 638 534
www.kaiser.cz, [email protected]
Zaměření: Vývoj, návrh a komplexní dodávky
počítačových sítí, mikrovlnné propojení počítačových
sítí a telefonních ústředen, vývoj SW aplikací
pro informační systémy podniků.
Obor: Kovohutě Čelákovice a.s.
Adresa: Křižíkova 270, 250 88 Čelákovice
Tel./Fax: 326 920 814
www.khc.cz, [email protected]
Zaměření: Výrobna hutních polotovarů z mědi a jejích
slitin, vývoj speciálních slitin.
Obor: Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.
Adresa: Příbram VI 530, 261 81 Příbram
Tel./Fax: 318 470 311/ 318 470 254
www.kovopb.cz, [email protected]
Zaměření: Recyklace odpadů, výroba hutních
polotovarů, vývoj nových typů slitin.
Obor: Kovohutě Rokycany, a.s.
Adresa: Zeyerova 285, 337 01 Rokycany
Tel./Fax: 371 763 229/ 371 723 539
www.koro.cz, [email protected]
Zaměření: Výroba polotovarů z mědi, niklu a jejich slitin.
Obor: KOMIX s.r.o.
Adresa: Holubova 1, 150 00 Praha 5
Tel./Fax: 225 989 821/ 225 989 803
www.komix.cz, [email protected]
Zaměření: Dodávky vlastních řešení informačních
systémů s využitím moderních a ověřených technologií.
Obor: 59
KPMG Česká republika, s.r.o
Adresa: Pobřežní 1a, 186 00 Praha 8
Tel./Fax: 222 123 171/ 222 123 338
www.kpmg.cz, [email protected]
Zaměření: Audit, daňové a ekonomické poradenství
pro široké spektrum odvětví.
Obor: Laboratory Imaging s.r.o.
Adresa: Za Drahou 171/17, 102 00 Praha 10 Hostivař
Tel./Fax: 272 081 400
www.lim.cz, [email protected]
Zaměření: Mikroskopie, zpracování a analýza obrazu
LUCIA. Vývoj obecných systémy a řešení pro vědecké,
biomedicínské, forenzní a průmyslové zpracování
obrazu.
Obor: LCS International, a.s.
Adresa: Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4
Tel./Fax: 244 104 111/ 244 104 444
www.lcs.cz, [email protected]
Zaměření: Vývoj firemních informačních systémů.
Producent podnikových aplikací (ERP).
Obor: LENAM, s.r.o.
Adresa: Klostermannova 690/15, 460 01 Liberec
Tel./Fax: 485 222 369/ 485 222 399
www.lenam.cz, [email protected]
Zaměření: Služby v oblasti podpory vývoje výrobku,
zvýšení výkonu a zlepšení funkce strojů
(např.spolehlivost, vibrace apod., zlepšení
technologických procesů, identifikace a odstranění
příčin poruch atd.).
Obor: 60
Letecké přístroje Praha, s.r.o.
Adresa: Pod Hájkem 406/1, 180 00 Praha 8
Tel./Fax: 296 587 104/ 284 829 015
www.lp-praha.cz, [email protected]
Zaměření: Výroba a servis leteckých přístrojů, výroba
a servis přístrojů pro pozemní dopravní prostředky,
vývoj,výroba a servis proměnných dopravních značek
a reklamních systémů.
Obor: Letiště Praha, s.p.
Adresa: K letišti 6/1019, 160 08 Praha 6
Tel./Fax: 220 111 283/ 235 350 922
www.csl.cz, [email protected]
Zaměření: Výzkum v oblastech aplikace nových
technických možností na konkrétní podmínky
ruzyňského letiště, např. instalace bezpečnostních
či řídících a monitorovacích prvků. Provoz letiště
a služby s ním spojené.
Obor: Letov Simulátory a.s.
Adresa: Beranových 65, Praha 9
Tel./Fax: 234 313 213/234 312 020
www.letsim.cz, [email protected]
Zaměření: Vývoj, výroba a technická podpora
letových simulátorů, výcvikových zařízení a dalších
elektronických systémů.
Obor: LIMTEK s.r.o.
Adresa: Čapkova 22, 678 01 Blansko
Tel./Fax: 516 417 648
www.limteklaser.com, [email protected]
Zaměření: Výroba laserových měřících systémů,
výroba HeNe trubic.
Obor: 61
Linde Gas a.s.
Adresa: U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9
Tel./Fax: 800 121 121
www.lindetechnoplyn.cz, [email protected]
Zaměření: Výroba a distribuce technických plynů,
výstavba průmyslových zařízení.
Obor: Masterfoods
Adresa: Pražská 320, 257 21 Poříčí n./S.
Tel./Fax: 317 760 111/ 317 760 126
http://masterfoods.jobs.cz/,
[email protected]
Zaměření: Výroba a distribuce potravin.
Obor: LINET spol. s.r.o.
Adresa: Želevčice 5, 274 01 Slaný
Tel./Fax: 312 576 111/ 312 522 668
www.linet.cz, [email protected]
Zaměření: Výroba, vývoj a prodejem nemocničních
i ošetřovatelských lůžek, matrací i nábytku a dalších
zdravotnických vybavení.
Obor: MATEX PM, s.r.o.
Adresa: Tesťova 7, 301 00 Plzeň
Tel./Fax: 374 802 082
www.matexpm.com, [email protected]
Zaměření: Analýza pevných látek (chemické
a strukturní rozbory, mechanické vlastnosti)
a materiálové inženýrství.
Obor: LogicaCMG s.r.o.
Adresa: Na Okraji 335, 162 00 Praha 6
Tel./Fax: 284 020 111
www.logicacmg.cz, [email protected]
Zaměření: Dodávky IT řešení.
Obor: MEDIAN s.r.o.
Adresa: Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9 - Dolní
Počernice
Tel./Fax: 225 301 111/ 225 301 101
www.median.cz, [email protected]
Zaměření: Výzkum trhu, sociologické výzkumy, výzkumy
sledovanosti médií a veřejného mínění. Vývoj software
v oboru.
Obor: Logos a.s.
Adresa: BB Centrum, budova Beta, Vyskočilova
1481/4, 140 00 Praha 4
Tel./Fax: 242 425 000/242 425 099
www.logos.cz, [email protected]
Zaměření: Dodavatel IT řešení a SW systémů.
Obor: LOM Praha s.p.
Adresa: Mladoboleslavská 944, 197 21 Praha 9
Tel./Fax: 255 708 711/ 255 708 411
www.vtul.cz, [email protected]
Zaměření: Výzkum a vývoj zařízení spojeného
s armádním letectvím a protivzdušnou obranou.
Obor: 62
Medical Technologies CZ, a.s.
Adresa: Radimova 36, 169 00 Praha 6 - Břevnov
Tel./Fax: 602 163 525/ 233 355 584
www.btlnet.com, [email protected]
Zaměření: Vývoj zdravotnických prostředků pod
značkou BTL a zakázková výroba elektronických
komponent. Vývoj přístrojů pro rehabilitaci
a kardiologii.
Obor: 63
MediCom, a.s.
Adresa: Dobropolská 12, 102 00 Praha 10
Tel./Fax: 271 001 511
www.medicom.cz, [email protected]
Zaměření: Výzkum, vývoj a výroba optoelektronických
systémů a programového vybavení pro průmysl
a medicínu.
Obor: MEDIN a.s.
Adresa: Vlachovická 619 , 592 31 Nové Město
na Moravě
Tel./Fax: 566 684 111/ 566 684 384
www.medin.cz, [email protected]
Zaměření: Výroba lékařských nástrojů.
Obor: Medisoft International, spol. s r.o.
Adresa: Čs. Armády 1182, 562 15 Ústí nad Orlicí
Tel./Fax: 465 557 166
www.medisoft.cz, [email protected]
Zaměření: Komplexní služby v oblasti vývoje, prodeje
a servisu programů pro zdravotnictví.
Obor: MEMOS Software s.r.o.
Adresa: Jaromírova 146/59, 128 00 Praha 2
Tel./Fax: 222 560 345/ 222 560 343
www.memos.cz, [email protected]
Zaměření: Zakázkový vývoj software, implementace
informačních systémů.
Obor: Meopta - optika, s.r.o.
Adresa: Kabelíkova 2682/1, 750 02 Přerov
Tel./Fax: 581 243 570/ 581 242 222
www.meopta.com, [email protected]
64
Zaměření: Výroba optických a optickomechanických
přístrojů - dalekohledy, puškohledy, binokulární
dalekohledy, projektory 35 mm, optické a mechanické
díly a sestavy.
Obor: MESIT přístroje spol. s.r.o.
Adresa: Sokolovská 573, 686 01 Uherské Hradiště
Tel./Fax: 572 522 506/ 572 522 602
www.msp.mesit.cz, [email protected]
Zaměření: Vývoj, výroba, prodej a servis leteckých
a speciálních přístrojů, přístrojů pro dopravní
prostředky a přístrojů pro průmyslové a jiné použití.
Obor: Messer Technogas s.r.o.
Adresa: Zelený pruh 99, 140 02 Praha 4
Tel./Fax: 241 008 100/ 241 008 140
www.messer.cz, [email protected]
Zaměření: Výroba technických a velice čistých plynů,
vývoj technologie spojené s jejich výrobou, dopravou
a používáním.
Obor: Microsoft s.r.o.
Adresa: Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4
Tel./Fax: 261 197 111/ 261 197 100
www.microsoft.com/cze, [email protected]
Zaměření: Poskytování software, služeb a řešení
v oblasti IT.
Obor: MIS AG s.r.o.
Adresa: Na Petynce 120/136, 169 00 Praha 6
Tel./Fax: 255 702 911/ 255 702 910
www.misag.com, [email protected]
Zaměření: Poradenské služby, návrh koncepce
a implementace řešení pro podnikové plánování v IT.
Obor: 65
Monster Technologies Pratur s.r.o.
Adresa: Václavské nám. 11, 110 00 Praha 1
Tel.: 239 014 535
www.monster.com, [email protected]
Zaměření: Výroba webových stránek.
Obor: MORAVIA STEEL, a.s.
Adresa: Průmyslová 1000, 739 70 Třinec - Staré Město
Tel./Fax: 558 532 992/ 558 535 842
www.moravia-steel.cz, [email protected]
Zaměření: Hutnictví, zpracování slitin.
Obor: NAV Flight Services, s.r.o.
Adresa: Parašutistů 670/20, 161 00 Praha 6
Tel./Fax: 220 111 943/ 220 111 601
www.nav.cz, [email protected]
Zaměření: Kompletní služby v oblasti přípravy letů,
služby v oblasti letecké dopravy počínaje zajištěním
přeletových a přistávacích povolení až po samotné
provedení letu (výpočet letu, podání letového plánu,
výpočet rozložení cestujících a nákladu, včetně
vyvážení letadla a výbavy letu potřebnou navigační
dokumentací).
Obor: NEOVISION s.r.o.
Adresa: Barrandova 409, 143 00 Praha 4
Tel./Fax: 225 273 650/ 225 273 680
www.neovision.cz/cz, [email protected]
Zaměření: Výzkum, vývoj, návrh, výroba, instalace
a správa zařízení na zakázku v následujících oblastech:
automatizovaná vizuální kontrola kvality výrobků,
přesné a okamžité bezkontaktní měření, zpracování
obrazu a jeho vizualizace, vývoj software.
Obor: 66
NOSTROMO ICT s.r.o.
Adresa: Jeseniova 1164/47, 130 00 Praha 3
Tel./Fax: 222 592 655/ 271 774 524
www.nostromo.cz, [email protected]
Zaměření: Vývoj a distribuce her za využití
nejmodernějších mobilních technologií.
Obor: NOVELL-PRAHA s.r.o.
Adresa: Na Žertvách 29/2247, 180 00 Praha 8
Tel./Fax: 283 007 311/ 283 007 399
www.novell.cz
Zaměření: Vývoj webových aplikací a služby pro
zabezpečení síťových služeb na různých platformách,
poskytování informačních řešení.
Obor: Oerlikon Balzers Coating Austria GmbH
Adresa: Červený Kříž, 586 02 Jihlava
Tel./Fax: 561 201 500/ 561 201 501
www.oerlikonbalzerscoating.com/bcz/cze/,
info.coating.czechrepublic @oerlikon.com
Zaměření: Vývoj povlaků a povlakovacích procesů.
Obor: OKsystem s.r.o.
Adresa: Na Pankráci 125, 140 21 Praha 4
Tel./Fax: 244 021 129
www.oksystem.cz, [email protected]
Zaměření: Dodávky software, technologií i služeb,
řešení rozsáhlých aplikačních programových systémů
s architekturou klient/server a s vícevrstvou
architekturou pro internet a intranet.
Obor: 67
ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.
Adresa: 1. máje 2230, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm
Tel./Fax: 571 753 863
www.onsemi.com, [email protected]
Zaměření: Výroba polovodičových součástek
a integrovaných obvodů.
Obor: Orbitec Consulting
Adresa: Otavská 1060/12, 370 11 České Budějovice 2
Tel./Fax: 385 524 322
www.orbitec.cz, [email protected]
Zaměření: Dálkový průzkum Země a ekologie krajiny.
Výzkum, případové studie, poradenství, výuka
a školení v oboru environmentálních aplikací DPZ.
Obor: Optaglio, s.r.o.
Adresa: Řež 199, 250 68 Řež
Tel./Fax: 220 941 073/ 220 941 077
www.optaglio.cz, [email protected]
Zaměření: Vývoj a výroba špičkových bezpečnostních
optických prvků a hologramů.
Obor: oXy Online s.r.o.
Adresa: Zaboř 570, 261 01 Příbram 5
www.oxyonline.cz
Zaměření: Internetové vydavatelství v oblasti
informačních a komunikačních technologií, vývoj
software pro obchodování po internetu.
Obor: OPTOKON Co., Ltd.
Adresa: Červený Kříž 250, 586 02 Jihlava
Tel./Fax: 564 040 111/ 564 040 134
www.optokon.cz, [email protected]
Zaměření: Výroba, montáž a servis vláknové optiky
převážně určené pro telekomunikace a datové sítě,
kalibrační činnost.
Obor: PCS - Software, spol.s r.o.
Adresa: Na Dvorcích 18/122, 140 00 Praha 4
Tel./Fax: 241 091 011/ 241 091 007
www.pcs.cz, [email protected]
Zaměření: Vývoj a distribuce ekonomického
a bezpečnostního SW.
Obor: Optovit, s.r.o.
Adresa: Jasanová 2, 586 05 Jihlava
Tel./Fax: 604 960 403/ 567 309 888
www.optovit.cz, [email protected]
Zaměření: Aplikace vláknové optiky, optoelektroniky,
jemné mechaniky a optiky. Servis optických sítí, opravy
optoelektronických senzorů, opravy zdravotnických
potřeb, aplikovaný vývoj v oblasti optoelektroniky.
Obor: 68
PETROF, spol. s r.o.
Adresa: Brněnská 371, 500 06 Hradec Králové
Tel./Fax: 495 712 111/ 495 267 158
www.petrof.com, [email protected]
Zaměření: Výroba klavírů a pianin světové kvality.
Obor: Pfizer, spol. s r.o.
Adresa: Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5
Tel./Fax: 220 190 708 (731 532 405)/ 251 610 270
www.pfizer.cz, [email protected]
Zaměření: Výroba, vývoj, prodej farmak.
Obor: 69
Photon Systems Instruments, spol. s r.o.
Adresa: Koláčkova 39, 621 00 Brno
Tel./Fax: 541 269 004/ 541 269 005
www.psi.cz, [email protected]
Zaměření: Výzkum a vývoj vědeckých přístrojů
(fluorometry, fluorokamery etc).
Obor: Pierron Praha, s.r.o.
Adresa: Velvarská 1698/31, 160 00 Praha 6
Tel./Fax: 224 310 671/ 224 310 676
www.pierron.cz, [email protected]
Zaměření: Výroba a prodej didaktických pomůcek
pro školy.
Obor: Pivot, a.s.
Adresa: Průmyslová 3, 787 01 Šumperk
Tel./Fax: 583 241 588/ 583 241 304
www.pivot.cz, [email protected]
Zaměření: Vývoj povlakovacích technologií a výroba
povlakovacích zařízení.
Obor: Pliva – Lachema, a.s.
Adresa: Karásek 1/1767, 621 33 Brno - Řečkovice
Tel./Fax: 541 127 249/ 541 127 625
www.lachema.cz, [email protected]
Zaměření: Farmaceutická výroba, výroba
chemoterapeutik, cytostatik.
Obor: 70
Polovodiče a.s.
Adresa: Novodvorská 1768/138a, 142 21 Praha 4
Tel./Fax: 261 306 330/ 261 306 307
www.polovodice.cz, [email protected]
Zaměření: Vývoj a výroba křemíkových monokrystalů
a destiček, výkonových polovodičových součástek,
chladičů a vybraných aplikací výkonové elektroniky.
Obor: POLYMED medicínská technika, s.r.o.
Adresa: Petra Jilemnického 197, 503 01 Hradec
Králové
Tel./Fax: 495 220 206/ 495 211 387
www.polymed.cz, [email protected]
Zaměření: Vývoj, výroba, obchod a servis zdravotnické
techniky.
Obor: PragoData a.s.
Adresa: Pod Kotlářkou 34, 150 00 Praha 5
Tel./Fax: 251 029 111/ 257 210 795
www.pragodata.cz, [email protected]
Zaměření: Vývoj software, managerských informačních
systémů, kancelářských systémů a zařízení
bezpečnostních technologií
Obor: Pramet Tools, s.r.o.
Adresa: Uničovská 2, 787 53 Šumperk
Tel./Fax: 649 381 273/ 583 215 401
www.pramet.com, [email protected]
Zaměření: Společnost se zabývá výzkumem a vývojem
nových materiálů a technologií pro obor metalurgie.
Obor: PricewaterhouseCoopers Česká republika s.r.o.
Adresa: Kateřinská 40/466, 120 00 Praha 2
Tel./Fax: 251 151 111/ 251 156 111
www.pwc.com/cz
Zaměření: Auditorské, daňové a poradenské služby.
Obor: ProCon
Adresa: Sluneční nám. 2560/4, 158 00 Praha 5
Tel.: 776 626 682
www.procon.cz, [email protected]
Zaměření: Služby v oblasti IT.
Obor: 71
Procter & Gamble - Rakona, s.r.o.
Adresa: Ottova 402, 269 32 Rakovník
Tel./Fax: 313 522 711/ 313 517 094
www.procter-gamble.cz, [email protected]
Zaměření: Vývoj a výroba pracích a čistících
prostředků.
Obor: Reichhold CZ, spol. s r.o.
Adresa: Veleslavínova 3, 400 11 Ústí n. Labem
Tel./Fax: 472 707 777/ 472 707 710
www.reichhold.com, [email protected]
Zaměření: Vývoj a výzkumem termosetů
a nenasycených polyesterových pryskyřic.
Obor: Profinit, s.r.o.
Adresa: Tychonova 2, 160 00 Praha 6 - Hradčany
Tel./Fax: 224 316 016/ 224 315 024
www.profinit.cz, [email protected]
Zaměření: Vývoj informačních systémů.
Obor: RETIA, a.s.
Adresa: Pražská 341, 530 02 Pardubice
Tel./Fax: 466 852 200/ 466 852 133
www.retia.cz, [email protected]
Zaměření: Vývoj a výroba systémů speciální elektroniky
a programového vybavení v oblasti radiolokační
techniky, systémů velení a řízení, raketových kompletů
a zbraňových prvků.
Obor: PROTOTYPA-ZM, s.r.o.
Adresa: Hudcova 533/78c, 612 00 Brno
Tel./Fax: 541 513 682/ 541 513 681
www.prototypa.cz, [email protected]
Zaměření: Vývoj zbraní, střeliva, balistických zařízení,
měřidel, porcelánu.
Obor: Reflex s.r.o.
Adresa: Novodvorská 994, 142 21 Praha 4
Tel./Fax: 239 043 333
www.reflex-co.cz, [email protected]
Zaměření: Rentgenové přístroje, vývoj a výroba
rentgenové optiky, vývoj a výroba CCD kamer, návrh
a deposice tenkých vrstev.
Obor: REFRASIL, s.r.o.
Adresa: Průmyslová 720, 73965 Třinec
Tel./Fax: 558 532 026/ 558 534 260
www.refrasil.cz, [email protected]
Zaměření: Výroba žáruvzdorných materiálů
(šamot, dinas).
Obor: 72
ROKOS a SPOL., spol. s r.o.
Adresa: Trávník 30, 750 02 Přerov
Tel./Fax: 581 202 611/ 641 512 48
[email protected]
Zaměření: Vývoj a výzkum přístrojové techniky
/spektrální dichrograf, kardiochirurgický laser
pro TMR/
Obor: Roland Berger Strategy Consultants GmbH
Adresa: Všehrdova 2/560, 118 00 Praha 1
Tel./Fax: 257 311 161/ 257 311 163
www.rolandberger.com,
[email protected]
Zaměření: Poradenství v oblasti managementu.
Obor: 73
RWE Transgas, a.s.
Adresa: Limuzská 12/3135, 100 98 Praha 10 Strašnice
Tel./Fax: 267 971 111/ 267 976 965
www.rwe-transgas.cz, [email protected]
Zaměření: Dovoz a přeprava zemního plynu,
obchod se zemním plynem v ČR.
Obor: ŘLP ČR, s.p.
Adresa: K Letišti 1040/10, 160 08 Praha 6
Tel./Fax: 220 372 189/ 220 373 003
www.rlp.cz, [email protected]
Zaměření: Řízení letového provozu a zajišťování
jeho bezpečnosti, poskytování letových informačních
a provozních služeb.
Obor: S&T CZ s.r.o.
Adresa: Bulharova 2/1281, Praha
Tel./Fax: 296 538 111/ 296 538 222
www.snt-services.cz, [email protected]
Zaměření: Vývoj a implementace řešení v oblasti IT.
Obor: SAINT-GOBAIN SEKURIT ČR spol. s.r.o.
Adresa: Masarykova 1404, 268 01 Hořovice
Tel./Fax: 311 541 213/ 311 516 614
www.saint-gobain-sekurit.cz/,
[email protected]
Zaměření: Vývoj a výroba automobilových skel.
Obor: SAFIBRA, s.r.o.
Adresa: Politických vězňů 1233, 251 01 Říčany
Tel./Fax: 323 601 615/ 323 601 615
www.safibra.cz, [email protected]
74
Zaměření: Vývoj optických technologií a produktů,
zejména optovláknových senzorů a systémů.
Konzultační a školící činnost v oblasti optovláknové
techniky.
Obor: SAFINA a.s.
Adresa: Vídeňská 104, 252 42 Jesenice
Tel./Fax: 241 024 207/ 241 024 292
www.safina.cz, [email protected]
Zaměření: Zpracování drahých a neželezných kovů,
jejich recyklace a ochrana životního prostředí.
Obor: Sartomer Czech s.r.o.
Adresa: O. Wichterleho 810, 278 52 Kralupy nad
Vltavou
Tel./Fax: 315 712 078/ 315 723 885
www.sartomereurope.com,
[email protected]
Zaměření: Výroba speciálních polymerů na bázi
butadienu a styrenu.
Obor: Scanservice spol. s r.o.
Adresa: V Olšinách 75/2300, 100 00 Praha 10
Tel./Fax: 267 009 911/ 267 009 917
www.scanservice.cz, [email protected]
Zaměření: Digitalizace, zpracování a správa
dokumentů.
Obor: SDP CZ s.r.o.
Adresa: Zelený pruh 95/97, 147 00 Praha 4
Tel./Fax: 227 027 277/ 227 027 278
www.sdp.cz, [email protected]
Zaměření: Vývoj a distribuce informačních systémů.
Obor: 75
SHM-CZ
Adresa: Průmyslová 3, 787 01 Šumperk
Tel./Fax: 583 241 176/ 583 241 304
www.shm-cz.cz, [email protected]
Zaměření: Vývoj zaměřený na přípravu supertvrdých
otěruvzdorných vrstev, příprava speciálních PVD vrstev,
vývoj technologie.
Obor: Siemens VDO Automotive s.r.o.
Adresa: Průmyslová 1851, 250 01 Brandýs nad
Labem
Tel./Fax: 233 033 303/ 233 031 112
www.siemens.cz, [email protected]
Zaměření: Dodavatel elektronických, elektrických
a mechatronických výrobků pro automobilový průmysl.
Obor: Siemens Nízkonapěťová spínací technika s.r.o.
Adresa: Volanovská 516, 541 01 Trutnov
Tel./Fax: 499 903 111/ 499 903 509
www.siemens.cz/siemjet/cz/home/switch/Main/inde
x.jet, [email protected]
Zaměření: Výroba elektronických a elektromechanických
spínacích a signalizačních přístrojů, osazování
plošných spojů, senzory, induktivní a optická čidla
pro bezkontaktní snímání, oprava podavačů
pro osazování elektronických součástek.
Obor: SIHAYA, spol. s r.o.
Adresa: Veleslavínova 6, 612 00 Brno
Tel./Fax: 549 211 828 (605 265 963)
www.sihaya.cz, [email protected]
Zaměření: Geofyzikální průzkum, geologický průzkum,
inženýrsko geologický průzkum.
Obor: 76
SITRONICS Telecom Solutions, Czech Republic a.s.
Adresa: Michelská 60, 140 00 Praha 4
Tel./Fax: 241 483 725
www.sitronicsts.cz
Zaměření: Vývoj a výroba telekomunikačního zařízení,
informačních systémů a technologií.
Obor: SMART, spol. s r.o.
Adresa: Purkyňova 45, 612 00 Brno
Tel./Fax: 549 216 578/ 549 246 744
www.smartbrno.cz, [email protected]
Zaměření: Vývoj, výroba a servis měřící,
analytické a regulační techniky.
Obor: Sobriety s.r.o.
Adresa: Nám. 1. května 63, 664 34 Kuřim
Tel./Fax: 541 231 696/ 541 263 295
www.sobriety.cz, [email protected]
Zaměření: CFD výpočty pro automobilový průmysl.
Obor: Software Development Europe s.r.o.
Adresa: Francozská 82, 602 00 Brno
Tel./Fax: 545 211 280/ 545 242 739
www.sdeusa.com
Zaměření: Vývoj software.
Obor: Solartec s.r.o.
Adresa: Televizní 2618, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm
Tel./Fax: 575 750 010/ 575 750 018
server.solartec.cz, [email protected]
Zaměření: Vývoj a výroba solárních článků na bázi
monokrystalického křemíku a fotovaltaických panelů
Obor: 77
Speciální medicínská technologie, s.r.o.
Adresa: Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6
Tel./Fax: 233 325 313/ 224 318 011
www.smt-praha.com, [email protected]
Zaměření: Výzkum, vývoj, výroba, prodej a servis zejm.
elektrochirurgických a kryochirurgických přístrojů,
nástrojů a příslušenství pro různé medicínské obory.
Obor: SPEL spol. s r.o.
Adresa: Třídvorská 1371, 280 00 Kolín
Tel./Fax: 321 742 011/ 321 579 040
www.spel.cz, [email protected]
Zaměření: Automatizace a řízení technologických
procesů, montáž elektromechanických prvků nízkého
napětí.
Obor: SPRINX Systems, a.s.
Adresa: Výchozí 6, 147 00 Praha 4
Tel./Fax: 234 710 111/ 251 014 200
www.sprinx.cz, [email protected]
Zaměření: Služby v oblasti CRM řešení, informačních
systémů a firemních portálů, intranetu, internetu
a řízení prodeje. Tvorba www aplikací, webhosting
a webdesign.
Obor: SQS Vláknová optika a.s.
Adresa: Komenského 304, 509 01 Nová Paka
Tel./Fax: 493 765 111/ 493 721 017
www.sqs-fiber.cz, [email protected]
Zaměření: Vývoj a výroba optických vláknových výrobků
s optickými konektory obou světově uznávaných
technologických modifikací, konektorování optických
rozhraní klasickými konektory jednovrstvými.
Obor: 78
STEM/MARK, a.s.
Adresa: Na Hrázi 176/17, 180 00 Praha 8
Tel./Fax: 225 986 839/ 225 986 860
www.stemmark.cz, [email protected]
Zaměření: Průzkumy trhu.
Obor: StatSoft CR s.r.o.
Adresa: Podbabská 16/864, 160 00 Praha 6
Tel./Fax: 233 325 006
www.statsoft.cz, [email protected]
Zaměření: Vývoj analytického software včetně
komplexních řešení - statistická analýza dat,
řízení jakosti, data mining, analýza přes internet,
statistické nástroje pro ISO 9000.
Obor: String Data s.r.o.
Adresa: Bohdalecká 8/1460, 101 00 Praha 10
Tel./Fax: 281 000 748/ 281 000 724
www.stringdata.cz, [email protected]
Zaměření: Vývojem IT technologií zejm. pro banky
a pojišťovny.
Obor: Sun Microsystems Czech
Adresa: V Parku 2308/8, 148 00 Praha 4
Tel./Fax: 233 009 311/233 009 355
www.sun.com, [email protected]
Zaměření: Vývoj SW a řešení, jež zabezpečují správné
fungování síťových prostředí.
Obor: SUSE Linux s.r.o.
Adresa: Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9
Tel./Fax: 775 928 867
www.suse.cz, [email protected]
Zaměření: Vývoj v oblasti linuxového jádra, konfiguračního programu YaST a správy softwarových balíků.
Obor: 79
Synpo, a.s.
Adresa: S.K. Neumanna 1316, 532 07 Pardubice
Tel./Fax: 466 067 111/ 466 067 260
www.synpo.cz, [email protected]
Zaměření: Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti
polymerů.
Obor: ŠKODA AUTO a.s.
Adresa: Třída Václava Klementa 896, 293 60 Mladá
Boleslav
Tel./Fax: 326 816 573
www.skoda-auto.com, [email protected]
Zaměření: Vývoj a výroba osobních automobilů.
Obor: ŠKODA JS a.s.
Adresa: Orlík 266, 316 06 Plzeň
Tel./Fax: 378 041 111/ 378 041 111
www.skoda-js.cz, [email protected]
Zaměření: Inženýring a dodávky zařízení pro jadernou
energetiku.
Obor: ŠKODA POWER a.s.
Adresa: Tylova 1/57, 316 00 Plzeň
Tel./Fax: 378 185 353/ 378 185 111
www.skoda.cz/power, [email protected]
Zaměření: Vývoj a výroba strojních zařízení
pro energetický průmysl.
Obor: T-MAPY spol. s r.o.
Adresa: Nezvalova 850, 500 03 Hradec Králové
Tel./Fax: 495 513 335/ 495 513 371
www.tmapy.cz, [email protected]
Zaměření: Komplexní služby v oblasti informačních
a geoinformačních technologií.
Obor: 80
T-SOFT s.r.o
Adresa: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
Tel./Fax: 261 710 561/ 261 710 563
www.t-soft.eu, [email protected]
Zaměření: Výzkum, vývoj a tvorba systémů
pro kritické nasazení, bezpečnost a krizové řízení,
vytváření distribuovaných systémů.
Obor: TEDOM s.r.o.
Adresa: Výčapy 195, 674 01 Třebíč
Tel./Fax: 568 837 111/ 568 837 100
www.tedom.cz, [email protected]
Zaměření: Vývoj a výroba motorů a ekologické
a úsporné využití paliv včetně alternativních.
Obor: TECHNOVENT, s.r.o.
Adresa: Lumírova 10, 700 30 Ostrava - Výškovice
Tel./Fax: 596 743 753/ 596 743 753
[email protected]
Zaměření: Vývoj zařízení pro hašení požárů,
problematiku důlního větrání a požární prevence,
útlumy dolů, výstup metanu z dolů na povrch, ekologii
a matematické modelování přenosu tepla.
Obor: TELEMATIX SOFTWARE a.s.
Adresa: Na Žertvách 34, 180 00 Praha 8
Tel./Fax: 284 094 630/ 284 094 631
www.telematix.cz, [email protected]
Zaměření: Vývoj specializovaných softwarových
systémů pro navigační, telematické, GIS a jiné
aplikace.
Obor: 81
Tescan s.r.o.
Adresa: Libušina tř. 21, 623 00 Brno
Tel./Fax: 547 130 412
www.tescan.com, [email protected]
Zaměření: Výroba vědeckých přístrojů a laboratorního
zařízení (rastrovací elektronové mikroskopy, jejich
moduly a příslušenství).
Obor: TietoEnator Czech s.r.o.
Adresa: Na Strži 1702/65, 140 62 Praha 4
Tel./Fax: 261 142 451/ 261 142 452
www.tietoenator.cz, [email protected]
Zaměření: Poradenství, rozvoje a hostingu digitálního
podnikání svých zákazníků. Vývoj a komplexní správa
informačních systémů.
Obor: TESLA a.s.
Adresa: Poděbradská 56/186, 180 66 Praha 9 Hloubětín
Tel./Fax: 266 107 496/ 266 107 413
www.tesla.cz, [email protected]
Zaměření: Výroba rozhlasových a televizních
vysílačů,vojenské spojovací techniky, zdravotnické
techniky, stacionárních a mobilních úpraven pitné
vody, strojírenská výroba.
Obor: TMF Czech, a.s.
Adresa: Klimentská 46, 110 02 Praha 1
Tel./Fax: 225 000 522/ 225 000 555
www.tmf-group.com, [email protected]
Zaměření: Globální management a účetnictví.
Obor: TESLA ELMI a.s.
Adresa: Purkyňova 71/99, 612 45 Brno
Tel./Fax: 541 212 272/ 541 213 180
www.teslaelmi.cz, [email protected]
Zaměření: Výzkum a výroba vysokonapěťových zdrojů
pro zkušebny, laboratoře a k napájení elektronově
optických zařízení, výroba elektronových mikroskopů.
Obor: TESLA V.T. Mikroel, s.r.o.
Adresa: Nademlejnská 600, 198 00 Praha 9
Tel./Fax: 281 861 345
www.tesla-mikroel.cz, [email protected]
Zaměření: Vývoj, výroba a prodej vakuových zařízení
(magnetrony, klystrony, xenonové výbojky, keramické
vakuové průchodky a lineární urychlovač 4MEV).
Obor: 82
Topol Software, s.r.o.
Adresa: Radlická 8, 150 00 Praha 5
Tel./Fax: 251 563 003/ 251 564 005
www.topol.cz, [email protected]
Zaměření: GIS, databázové systémy.
Obor: TRANiS, spol. s.r.o.
Adresa: Slezská 103, 130 00 Praha 3
Tel./Fax: 272 111 930
www.tranis.cz, [email protected]
Zaměření: Výroba dopravních softwarů, statistická
šetření výkonů silniční nákladní a jiné dopravy
a provádí jejich analýzy.
Obor: TriloByte statistical software, s.r.o.
Adresa: Jiráskova 21, 530 02 Pardubice
Tel./Fax: 466 615 725
www.trilobyte.cz, [email protected]
Zaměření: Vývoj softwaru pro výzkum, statistických
metod pro výzkum, průmysl a školy, dodávky
statistického software.
Obor: 83
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Adresa: Průmyslová 1000, 739 70 Třinec - Staré Město
Tel./Fax: 558 535 373/ 558 532 702
www.trz.cz, [email protected]
Zaměření: Hutnictví, aplikovaný výzkum a vývoj
v oblasti technologií - výroba koksu, surového železa,
oceli a válcovaného materiálu.
Obor: TTC Telekomunikace, s.r.o.
Adresa: Třebohostická 987/5, 100 00 Praha 10
Tel./Fax: 234 052 424/ 234 052 999
www.ttc.cz, [email protected]
Zaměření: Poskytování komplexních
telekomunikačních řešení.
Obor: TTS s.r.o.
Adresa: Novodvorská 994, 142 21 Praha 4
Tel./Fax: 239 042 545/ 239 042 545
www.anet.cz/tts, [email protected]
Zaměření: Vývoj a výroba kovových a pasivačních
vrstev nanášených technologií vakuového
magnetronového naprašování, iontové leptání
a depozice materiálů iontovým svazkem.
Obor: Tyco Electronics EC Trutnov s.r.o.
Adresa: Komenského 821, 541 83 Trutnov
Tel./Fax: 499 909 610
www.tycoelectronics-trutnov.cz,
[email protected]
Zaměření: Firma vyrábí, prodává, instaluje
a udržuje výrobky a systémy zahrnující elektroniku,
zabezpečovací a protipožární ochranné systémy,
zdravotnické prostředky a nástroje.
Obor: 84
TÜV NORD Czech s.r.o.
Adresa: Pod Hájkem 1, 180 00 Praha 8
Tel./Fax: 296 587 201/296 587 240
www.tuevnord.cz, [email protected]
Zaměření: Certifikace systémů řízení jakosti.
Obor: TÜV UVMV s.r.o.
Adresa: Novodvorská 994, 142 21 Praha 4
Tel./Fax: 239 046 804/ 239 046 805
www.tuv-sud.cz, [email protected]
Zaměření: Inženýring v oblasti bezpečnosti technických
zařízení, zpracování technických norem, revize
elektrických zařízení.
Obor: UniControls a.s.
Adresa: Křenická 2257, 100 00 Praha 10
Tel./Fax: 272 011 411/ 272 011 488
www.unicontrols.cz, [email protected]
Zaměření: Projekce, výroba a provoz moderních
řídicích systémů, systémů sběru dat a systémů
pro komunikaci v průmyslu i dopravě.
Obor: Unicorn a.s.
Adresa: Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8
Tel.: 271 097 282
www.unicorn.cz, [email protected]
Zaměření: Komplexní služby v oblasti informačních
systémů a komunikačních technologií.
Obor: 85
UNIS, spol. s r.o.
Adresa: Jundrovská 33, 624 00 Brno
Tel./Fax: 541 515 111/ 541 210 361
www.unis.cz, [email protected]
Zaměření: Řízení kritických procesů, digitální
zpracování obrazu, optimalizace a modelování
technologických procesů, vývoj programovacího SW,
zákaznický i vlastní vývoj a výroba SW i HW orientovaná
na embedded systémy.
Obor: UNITES, a.s.
Adresa: Husova 33, 757 01 Valašské Meziříčí
Tel./Fax: 571 757 234
www.unites-systems.com, [email protected]
Zaměření: Vývoj a výroba kompletní systémy
automatického měření a testování - ATE systémy- určené
k měření polovodičů.
Obor: UPEK R&D s.r.o.
Adresa: Husinecká 7, 130 00 Praha 3
Tel./Fax: 296 390 200/ 222 541 370
www.upek.com
Zaměření: Vývoj software, počítačová bezpečnost,
biometrická autentizace pomocí otisků prstů.
Obor: VAKUUM PRAHA, spol. s r.o.
Adresa: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8
Tel./Fax: 221 912 635/ 221 912 620
www.vakuum.cz, [email protected]
Zaměření: Výroba vakuových a ultravakuových
komponent, ultravakuových systémů pro výzkum
a vývoj, vakuových systémů pro urychlovače částic,
strojní součásti a přesné mechanické díly.
Obor: 86
Valeo Autoklimatizace s.r.o.
Adresa: Kuštova 2596, 269 44 Rakovník
Tel./Fax: 313 527 111/ 313 527 230
www.valeo.cz, [email protected]
Zaměření: Dodavatel pro automobilový průmysl
(chlazení motorů, světlomety, spojky, hnací ústrojí).
Obor: VarioTec s.r.o.
Adresa: V. Opatrného 300, 517 21 Týniště nad Orlicí
Tel./Fax: 494 370 248/ 494 377 019
www.variotec.cz, [email protected]
Zaměření: Výroba speciálních zařízení pro nukleární
medicínu.
Obor: VARS BRNO a.s.
Adresa: Kroftova 80c, 616 00 Brno
Tel./Fax: 531 022 111
www.vars.cz, [email protected]
Zaměření: Dodavatel CAD a GIS systémů, komplexních
hardwarových řešení, vývoj vyspělých produktů
v oblasti dopravních informačních systémů.
Obor: ViDiS spol. s.r.o.
Adresa: Hvožďanská 3, 148 01 Praha 4 - Roztyly
Tel./Fax: 271 192 124/ 267 911 676
www.vidis.cz, [email protected]
Zaměření: Vývoj aplikací digitálního zpracování obrazu
ve zdravotnictví (systémy PACS) a v průmyslu - bezkontaktní
měření a kontrola.
Obor: 87
Vigour s.r.o.
Adresa: Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8
Tel./Fax: 221 912 635
www.vigour.cz, [email protected]
Zaměření: Služby v oblasti informačních systémů
a informačních a komunikačních technologií.
Obor: Visteon-Autopal, s.r.o.
Adresa: Lužická 14, 741 01 Nový Jičín
Tel./Fax: 556 780 111
www.visteon.com, [email protected]
Zaměření: Výroba světelné, chladicí a klimatizační
techniky.
Obor: VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj, spol. s r.o.
Adresa: Pohraniční 693/31, 706 02 Ostrava - Vítkovice
Tel./Fax: 595 956 458/ 595 956 168
www.ceskyvyzkum.cz, [email protected]
Zaměření: Výzkum a vývoj v oblasti hutnictví železa
a oceli, VaV válcování, kování a lisování,vývoj nových
konstrukčních ocelí a slitin, jejich provozní
diagnostika,výzkum nových analytických metod.
Obor: VF a.s.
Adresa: Náměstí Míru 50, 679 21 Černá Hora
Tel./Fax: 516 428 627/ 516 428 610
www.vf.cz, [email protected]
Zaměření: Výzkum a vývoj v oblasti zdrojů ionizujícího
záření a jeho detekce, ochrana před ionizujícím
zářením.
Obor: VUSTE APIS, spol. s r.o.
Adresa: Velflíkova 4, 160 75 Praha 6
Tel./Fax: 220 188 403
www.vuste-apis.cz, [email protected]
88
Zaměření: Zpracování studií, informační systémy řízení
fondů, administrace významných státních programů
podpory rozvoje, poradenství v oblasti řízení projektů.
Obor: VZLÚ - SPEEL, spol. s r.o.
Adresa: Beranových 130, 199 05 Praha 9
Tel./Fax: 286 923 633/ 224 222 844
www.speel.cz, [email protected]
Zaměření: Diagnostika leteckých systémů a zařízení,
vývoj a výroba letových zapisovačů dat s pevnou
pamětí a elektronických tachografů s pevnou pamětí.
Obor: WALTER, a.s.
Adresa: Jinonická 329, 150 07 Praha 5
Tel./Fax: 251 041 111
www.walterengines.com, [email protected]
Zaměření: Výroba leteckých motorů a jejich dílů.
Obor: Watek s.r.o.
Adresa: Jiřího Wolkera 852, 584 01 Ledeč nad
Sázavou
Tel./Fax: 569 720 534/ 569 721 099
www.watek.cz, [email protected]
Zaměření: Výroba zařízení pro přípravu ultračisté vody
pro laboratorní i technologické účely a technologických
celků na přípravu vody pro průmysl a pitné vody.
Obor: xITee, s.r.o.
Adresa: Karlova 455/48, 110 00 Praha 1
Tel./Fax: 234 262 311/ 234 262 310
www.xitee.com, [email protected]
Zaměření: Poradenství a vývoj IT řešení pro finanční
instituce.
Obor: 89
Y Soft s.r.o.
Adresa: Podnikatelská 4, 612 00 Brno
Tel./Fax: 549 240 925/ 549 240 951
www.ysoft.eu
Zaměření: Vývoj SW a HW.
Obor: Zat control systems a.s.
Adresa: K Podlesí 541, 261 80 Příbram VI
Tel./Fax: 318 652 111/ 318 627 471
www.zat.cz, [email protected]
Zaměření: Automatizace průmyslových procesů
v oblasti energetiky, těžby nerostů a dopravy.
Vývoj a výroba vlastních řídicích systémů.
Obor: Jyxo s.r.o.
Adresa: Pod Zemankou 4, 147 00 Praha
Tel.: 224 401 015
www.jyxo.cz, [email protected]
Zaměření: Specialozované řešení pro vyhledávání
a analýzu dat.
Obor: Banky a pojišťovny
Obor: Allianz pojišťovna, a.s.
Adresa: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
Tel./Fax: 224 405 111/ 224 405 555
www.allianz.cz, [email protected]
Aviva životní pojišťovna, a.s.
Adresa: Londýnská 41, 120 21 Praha 2
Tel./Fax: 221 416 111/ 221 416 101
www.aviva-pojistovna.cz, [email protected]
Citibank a.s.
Adresa: Evropská 178, 166 40 Praha 6
Tel./Fax: 233 061 215/ 233 061 230
www.citibank.cz, [email protected]
Česká národní banka
Adresa: Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Tel./Fax: 224 411 111/ 224 412 404
www.cnb.cz, [email protected]
Česká pojišťovna, a.s.
Adresa: Na Pankráci 121, 140 21 Praha 4
Tel./Fax: 224 051 111/ 224 559 111
www.cpoj.cz, [email protected]
Česká spořitelna, a.s.
Adresa: Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Tel./Fax: 261 071 111
www.csas.cz, [email protected]
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
Adresa: Vinohradská 3218/169, P.O. Box 117, 100 17
Praha 10
Tel./Fax: 225 221 111
www.cmss.cz
90
91
92
Československá obchodní banka, a.s.
Adresa: Na Příkopě 854/14, 115 20 Praha 1
Tel./Fax: 261 351 111/ 261 111 111
www.csob.cz, [email protected]
IC Banka, a.s.
Adresa: Palackého 740/1, 111 21 Praha 1
Tel./Fax: 296 245 400/ 296 245 428
www.icbanka.cz, [email protected]
ČSOB Pojišťovna, a.s.
Adresa: Masarykovo nám. 1458, 532 18 Pardubice
Tel./Fax: 467 007 111/ 467 007 444
www.csobpoj.cz, [email protected]
ING Nationale Nedrlanden pojišťovna, a.s.
Adresa: Nádražní 25, 150 00 Praha 5
Tel./Fax: 257 473 111/ 257 473 555
www.ing.cz, [email protected]
eBanka, a.s.
Adresa: Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1
Tel./Fax: 222 115 222
www.ebanka.cz, [email protected]
Komerční banka a.s.
Adresa: Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
Tel./Fax: 224 021 111/ 224 243 020
www.kb.cz, [email protected]
GE Money Bank, a.s.
Adresa: Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 - Michle
Tel./Fax: 224 441 111/ 224 441 500
www.gemoney.cz, [email protected]
Kooperativa, pojišťovna, a.s.
Adresa: Templová 747, 110 01 Praha 1
Tel./Fax: 221 000 111
www.koop.cz, [email protected]
Generali Pojišťovna, a.s.
Adresa: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2
Tel./Fax: 241 740 549/ 241 740 546
www.generali.cz, [email protected]
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.
Adresa: Bělehradská 128, 120 21 Praha 2
Tel./Fax: 222 824 111/ 222 824 113
www.mpss.cz, [email protected]
HVB Bank Czech Republic a.s.
Adresa: Nám. Republiky 3a/2090, 110 05 Praha 1
Tel./Fax: 221 112 111/ 221 112 132
www.hvbbank.cz
Pojišťovna České spořitelny, a.s.
Adresa: nám. Republiky 115, 530 02 Pardubice
Tel./Fax: 466 051 111/ 466 051 380
www.pojistovnacs.cz, [email protected]
HYPO stavební spořitelna, a.s.
Adresa: Senovážné nám. 27, 110 00 Praha 1
Tel./Fax: 222 878 111/ 222 878 322
www.hypos.cz, [email protected]
Poštovní spořitelna, a.s.
Adresa: Roztylská 1860/1, 148 00 Praha
Tel./Fax: 800 210 210
www.postovnisporitelna.cz, [email protected]
Hypoteční banka, a.s.
Adresa: Budějovická 1, 140 00 Praha 4
Tel./Fax: 261 121 111/ 261 122 563
www.hypotecnibanka.cz, [email protected]
Raiffeisenbank, a.s.
Adresa: Olbrachtova 2006/9,, 140 21 Praha 4
Tel./Fax: 225 541 001/ 224 900 719
www.raiffeisenbank.cz, [email protected]
93
Raiffeisen stavební spořitelna, a.s.
Adresa: Koněvova 2747/99, 130 45 Praha 3
Tel./Fax: 271 031 111/ 222 581 156
www.rsts.cz, [email protected]
Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.
Adresa: Vinohradská 180/1632, 130 11 Praha 3
Tel./Fax: 224 309 111/ 224 309 112
www.burinka.cz, [email protected]
Triglav pojišťovna, a.s.
Adresa: Novobranská 544/1, 602 00 Brno
Tel./Fax: 542 423 775/ 542 217 910
www.triglav.cz, [email protected]
Uniqa pojišťovna, a.s.
Adresa: Bělohorská 19, 160 12 Praha 6
Tel./Fax: 220 513 128/ 220 513 134
www.uniqa.cz, [email protected]
Winterthur pojišťovna, a.s.
Adresa: Vinohradská 138, 130 00 Praha 3
Tel./Fax: 271 731 119/ 271 734 101
www.winterthur.cz, [email protected]
Wüstenrot hypoteční banka, a.s.
Adresa: nám. Kinských 2/602, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Tel./Fax: 257 092 200/ 257 092 605
www.wuestenrot.cz, [email protected]
Wüstenrot stavební spořitelna, a.s.
Adresa: Janáčkovo nábřeží 41, 150 21 Praha 5
Tel./Fax: 257 092 200/ 257 092 149
www.wuestenrot.cz, [email protected]
Živnostenská banka, a.s.
Adresa: Na Příkopě 858/20, 113 80 Praha 1
Tel./Fax: 224 121 111/ 224 125 555
www.zivnobanka.cz, [email protected]é
94
95

Podobné dokumenty

Stáhnout - Předboj

Stáhnout - Předboj 244/1992 Sb. za držitele autorizace podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb.) - MŽP č.j. 4532/OPVŽP/02 ze dne 18.9.2002. Rozhodnutím MŽP č.j. 35532/ENV/06 ze dne 29.5.2006 byla oprávněné osobě prodloužena...

Více

Kniha 1.indb - Společnost vědeckotechnických parků ČR, zs

Kniha 1.indb - Společnost vědeckotechnických parků ČR, zs neschopnost, navzdory přijatým opatřením, rozvíjí pomalu. Na rozdíl od České republiky se v zemích s plně rozvinutým tržním mechanismem tolik nespoléhají pouze na vliv trhu na rozvoj inovačních fir...

Více

ulatý stůl - Učetní a mzdové systémy

ulatý stůl - Učetní a mzdové systémy a řešení normální, a dostali jsme se k rozptylu roční částky od 120 tisíc pro 30 uživa telů za rok až po nějakých 700 tisíc. To byl rozptyl, jaký nabídly za hosting různé firm y."

Více

Zvýšení úrovně bezpečnosti práce v dolech a

Zvýšení úrovně bezpečnosti práce v dolech a Smlouva č.j. 2222/03 byla uzavřena podle Zákona č. 130/2002 Sb., ze dne 14.března 2002 o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších...

Více

železniční infrastruktura na zkušebním centru vuz ve

železniční infrastruktura na zkušebním centru vuz ve v oblasti posuzování, zkušebnictví a poradenství pro železniční systémy a drážní dopravu. Ve své činnosti úspěšně navázal na více než padesátiletou historii a zkušeností ve výzkumu, vývoji, ověřová...

Více

rené van zuuk architekten: projects 1992 - 2007

rené van zuuk architekten: projects 1992 - 2007 čtrnácti lety nakonec založil v Almere vlastní studio, fungující dodnes. Ateliérové portfolio K zajímavým realizacím tohoto subjektu patří nové sídlo Architektonického centra v Amsterdamu ARCAM neb...

Více

Přehled funkcí RcWare Vision

Přehled funkcí RcWare Vision buď „slepé“ průmyslové PC, které se velmi dobře hodí pro sběr dat a dálkový přístup (čtení měřičů, záznam analogových a digitálních hodnot a zasílání alarmů), nebo normální pracovní stanice.

Více