návod na obsluhu Pallas

Transkript

návod na obsluhu Pallas
Návod na obsluhu
Fig. 1
PALLAS
2
Obr. 1
Obr. 2
otevřená - uzavřená
regulace primárního a sekundárního vzduchu
Obsah
1. Technické údaje
2. Důležité informace
3. Obsluha krbových kamen
4. Přehled nejdůležitějších náhradních dílů
Záruka
str. 2
str. 2
str. 3
str. 4
1. TECHNICKÉ ÚDAJE
Krbová kamna druhu konstrukce 1 je možné
připojit na komín, na který jsou již připojena jiná
kamna a sporáky na pevná paliva, pokud výpočet
komína neodporuje normě DIN 4705, díl 3.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Výška
Šířka
Hloubka
Váha s akumulačním pláštěm
Váha s keramickým pláštěm
Průměr kouřovodu
Nominální výkon podle EN 13240
Max. tepelný výkon
Nejmenší topný výkon
Schopnost vytápění místnosti
(závislá na izolaci domu)
4,5 kW
114 – 305
m³
Hodnoty spalin pro několikanásobné připojení
komína podle DIN 4705, díl 3 popř. k výpočtu
komína podle DIN 4705, díl 2
Proud spalin
uzavřený
9,2 g/s
Teplota spalin
uzavřený
310 °C
900 mm
732 mm
450 mm
212 kg
229 kg
150 mm
9 kW
13 kW
Min.tah při nominálním
výkonu (NTV)
uzavřený
12 Pa
u 0,8 nového 10 Pa
NTV
2. DŮLEŽITÉ INFORMACE
Informace uvedené v této příručce jsou obecného
rázu. Musí být dodržovány národní a evropské
normy, místní a stavební předpisy a protipožární
ustanovení.
Obecné bezpečnostní pokyny k
provozu Vašich krbových kamen
• Krbová
topeniště.
kamna
PALLAS
nejsou
stáložárné
• Při provozu Vašeho vytápěcího zařízení je
zakázána manipulace se snadno vznětlivými a
explozivními látkami ve stejné místnosti, kde se
topidlo nachází, nebo v přidružených místnostech.
• Před uvedením kamen do provozu si pozorně
přečtěte celou příručku a dbejte výstražných pokynů.
Bezpečnostní odstupy, které musí být
dodržovány
• Pro přepravu Vašeho zařízení smějí být
používány pouze povolené transportní nosníky s
dostatečnou nosností.
(Minimální odstupy – viz také typový štítek)
Obr. 2
a > 800 mm
b > 200 mm
(a – dopředu v oblasti sálání)
(b – do boku a dozadu)
• Vaše zařízení není vhodné k použití místo
žebříku nebo lešení.
• Dejte pozor na to, že se
povrch krbových kamen při
provozu silně ohřívá. K obsluze
krbových kamen doporučujeme
používat ochrannou rukavici.
Upozorněte Vaše děti na toto
vysoké nebezpečí a držte je
během topného provozu dál od zařízení.
Dejte prosím pozor na to, aby v místnosti instalace
byly min. jedny dveře / okno ven nebo aby tato
místnost byla přímo spojená s takovou místností.
Vzduchy dalších topeništ a odsávačů par nesmějí být
sdruženy se vzduchem tohoto topeniště.
• Spalujte výhradně povolený materiál uvedený v
kapitole „čisté spalování“.
• Spalování nebo vkládání snadno vznětlivých
nebo explozivních látek jako např. spreje atd. do
topeniště, a jejich skladování v bezprostřední blízkosti
Vašeho zařízení, je kvůli nebezpečí výbuchu přísně
zakázáno.
• Při přikládání nesmí být do topeniště vkládány
žádné další snadno vznětlivé materiály.
• Umístění teplotně nestálých předmětů
zařízení nebo do jeho blízkosti je zakázáno.
na
• Na kamna nedávájte sušit žádné prádlo. Také
sušák na prádlo apod. musí být umístěn v
odpovídajícím odstupu od zařízení – nebezpečí
požáru.
2
Nosnost podlahy
Před instalací zkontrolujte, zda nosnost spodní
konstrukce odolá Váze Vašich krbových kamen.
zajistit dostatečný přívod čerstvého vzduchu.
Zeptejte se prosím Vašeho prodejce.
Připojení kouřovodu
Vzduch na spalování
Jako uživatel musíte obstarat dostatečný přívod
vzduchu na spalování. Pokud jsou okna a dveře
utěsněna, tak se může stát, že přívod vzduchu na
spalování už nebude zaručen, popř. může dojít k
narušení tahu kamen. V tomto případě musíte
Pro připojení kouřovodu na komín existují pro Vaši
vlastní bezpečnost přísné směrnice. Váš prodejce
krbových kamen je zná. Proto Vašeho prodejce
pověřte připojením kouřovodu.
3. SPRÁVNÁ OBSLUHA VAŠICH KRBOVÝCH KAMEN
Povolené palivo
Suché, dobře skladované, přírodní dřevo
(upřednostňováno tvrdé dřevo), dřevěné brikety.
Max. množství paliva
Maximální dávka paliva:
2,7 kg dřeva nebo dřevěných briket.
Větší množství paliva může vést k přehřívání nebo
poškození kamen!
Čisté spalování
Palivové dřevo musí být suché (rel. vlhkost dřeva
< 15 %) a chemicky neošetřené. Aby bylo dosaženo
čistého, nízkoemisního spalování, musí být
spalováno správné množství dřeva.
Obr. 4: Regulace vzduchu
Jakmile se třísky dobře rozhoří, můžete pomocí
regulace vzduchu začít vzduch regulovat (regulace
na maximálním nastavení „+“ = maximální topný
výkon), plameny by ale měly vždy zůstat žluté a
nikdy by neměly hořet modře (jinak musí být
přivedeno ještě více vzduchu) – viz obr. 4.
Správné rozdělání ohně
Pro správný a bezpečný provoz topeniště musíte dát
pozor na to, aby komín vytvářel potřebný tah. Ten
musí být kontrolován obzvláště před prvním
uvedením do provozu (např. po létě) a v přechodné
době (např. při silném větru).
Maximálně otevřete přívod vzduchu (viz obr. 2 „+“).
Otevřete dvířka krbových kamen.
Položte 2 – 3 větších kusů polen (1), třísky na ně (2).
Na to doprostřed položte podpalovač (3) a zapalte ho
(viz obr. 3).!
3
2
Topení v přechodné době
1
V přechodné době, tzn. při vyšších venkovních
teplotách, může při náhlém zvýšení teplot dojít k
narušení tahu komína, takže nedochází k
dostatečnému odvodu spalin. Topeniště pak musí být
naplněno malým množstvím paliva a provozováno s
více otevřenou regulací vzduchu tak, aby dávka
paliva rychleji shořela a tím se stabilizoval tah
komína.
Obr 3: Roztápění
Uzavřete dvířka!
Při přikládání postupujte v principu jako při roztápění:
regulátor vzduchu nastavte na „+“, opatrně otevřete
dvířka, přiložte dřevo, uzavřete dvířka. Počkejte,
dokud se přiložené dříví nerozhoří. Následně pomocí
regulace regulujte topný výkon.
Pravý čas na přiložení přišel, jestliže už ze dřeva
vznikly uhlíky.
Pokyn při požáru v komínu
Pokud je používáno špatné nebo příliš vlhké dřevo,
může v komínu na základě usazenin docházet k
požáru. Okamžitě uzavřete vzduchové otvory na krbu
a informujte požárníky. Po vyhoření musí být komín
odborníkem přezkoušen na praskliny a popř. těsnost.
3
4. PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Těsnění
Označení
Ploché těsnění 8 mm x 2 mm
Oválné těsnění ∅ 6 mm (0,5 m)
Oválné těsnění ∅ 12 mm (2,1 m)
4
č. skicy
13
14
15
kód výr.
710096
710696
710338
5
1
Keramott
Označení
Keramott dno levé
Keramott dno pravé
Keramottové dno
Keramott zadní stěna
Keramott boční díl pravý
Keramott boční díl levý
Keramott deflektor
Keramott zábrana proti vypadávání
dřeva
č. skicy
1
2
3
4
6
5
7
kód výr.
712766
712767
712760
712761
712763
712762
712764
8
712765
č. skicy
10
11
12
---
kód výr.
712759
712819
715641
650002
640070
7
6
8
2
3
Číslování Keramottu = pořadí montáže!
Ostatní
Označení
Pallas dveřní sklo
Dveřní klička
Pallas konstrukce 1 pero
Lak na kamna
Čistič skla 0,5l
Příslušenství
Od Vašeho prodejce můžete obdržet desky ze skla nebo oceli na podlahu pod kamna, prostředky na
údržbu nebo Heat Memory System k tepelné akumulaci.
DŮLEŽITÉ:
Vadné díly si nechte neprodleně od svého delaera vyměnit. Tím bude zaručeno, že
Vaše krbová kamna budou a zůstanou bezpečná a funkční.
Topeniště nesmí být nijak pozměňováno.
Údržba
K čištění skla používejte prosím speciální produkt, jako Thermohit čistič skla. Lakované povrchy smějí být
čištěny pouze hadříkem (eventuálně vlhkým). Na povrchy z nerezové oceli existují také speciální čističe.
Čištění
Krbová kamna, spalinové cesty a kouřovody by měli být ročně – popř. ještě častěji, např. po čištění
komína – přezkoumány na usazeniny a popř. vyčištěny. Informace o potřebných intervalech Vám
poskytne oprávněný kominík. Krbová kamna by měla být každý rok prohlédnuta odborníkem.
4
ZÁRUKA
Záruka
Na bezvadnou funkci Vašich krbových kamen
AUSTROFLAMM Vám dáváme záruku 6 let na
korpus a 2 roky od data prodeje na všechny
ostatní díly z oceli a litiny. Ocelové a litinové díly,
které během záruční doby vykazují vady materiálu
a / nebo zpracování, Vám budou vyměněny za
nové díly.
Neposkytujeme žádnou záruku na díly podléhající
opotřebení (např. Keramott, těsnění, podlahový
rošt), povrchové krycí vrstvy, lak, sklo a keramiku.
Předpoklady pro náš záruční servis jsou:
1. Vaše krbová kamna AUSTROFLAMM byla
instalována odborníkem a užívána podle
uživateské příručky.
2. Nárok na záruku musí být uplatněn kompletně
vyplněnou záruční kartou a fakturou u dealera
AUSTROFLAMM.
DŮLEŽITÉ: Náš záruční servis zahrnuje
bezplatné dodání nových dílů. Čas strávený
prací a transportem není zahrnut. Neoprávněné
nárokování záruky bude připsáno uživateli.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V případě záruky odstřihněte a předejte Vašemu dealerovi AUSTROFLAMM!
ZÁRUKA
Razítko prodejce
Datum nákupu
Název modelu
PALLAS
Instaloval
Sériové číslo
(viz typový štítek)

Podobné dokumenty

návod na obsluhu Bono

návod na obsluhu Bono topidlo nachází, nebo v přidružených místnostech.

Více

návod na obsluhu Lounge

návod na obsluhu Lounge topeniště, a jejich skladování v bezprostřední blízkosti Vašeho zařízení, je kvůli nebezpečí výbuchu přísně zakázáno. • Při přikládání nesmí být do topeniště vkládány žádné další snadno vznětlivé m...

Více