Doprimo III

Transkript

Doprimo III
inteligentní rozdělování topných nákladů
v elegantním designu
Zobrazovací smyčka
2
15932
Aktu·lnÌ hodnota
2-Ëidlov˝ provoz
(2 sek.)
A
35107
Hodnota ke dni odeËtu
(2 sek.)
Æ
U doprimo III radio se smyËka
aktivuje stisknutÌm tlaËÌtka.
Údaje z paměti
Aktu·lnÌ hodnota spot¯eby
Hodnota spot¯eby za loÚsk˝ rok
Hodnota spot¯eby za p¯edloÚsk˝ rok
KoneËnÈ hodnoty za 12 mÏsÌc˘
Chybov˝ stav s datem chyby
tmax (Ëidlo otopnÈho tÏlesa) aktu·lnÏ
Z·kladnÌ provedenÌ
tmax (Ëidlo otopnÈho tÏlesa) loÚsk·
Parametry výkonu
Æ
Doprimo III je koncipov·n jako
2-Ëidlov˝ p¯Ìstroj. Je k dispozici jak
v kompaktnÌ verzi, tak ve verzi
s d·lkv˝m Ëidlem. P¯Ìstroj je nap·jen
lithiovou baterii s dlouhou ûivotnostÌ
10 + 2 roky. Ukl·d· do pamÏti koncovÈ
hodnoty poslednÌch dvan·cti mÏsÌc˘
a takÈ hodnoty ke dni odeËtu za loÚsk˝
Æ
a p¯edloÚsk˝ rok. Doprimo III se
dod·v· takÈ v provedenÌ s r·diov˝m
rozhranÌm 868 MHz systÈmu
symphonicÆ 3, urËenÈm pro d·lkovÈ
odeËty.
DoprimoÆ III je vybaven 5-mÌstn˝m,
multifunkËnÌm LC displejem, odoln˝m
proti vysok˝m teplot·m, se st¯Ìdav˝m
zobrazov·nÌm. P¯Ìstroj je principi·lnÏ
vybaven jednotnou stupnicÌ.
P¯eprogramov·nÌ na uûivatelskou stupnici je moûnÈ. Konstrukce indik·toru
doprimoÆ III umoûÚuje jeho snadnou
mont·û na vöechny bÏûnÈ rozteËe
nava¯ovacÌch Ëep˘ (32 mm, 50mm
a 57 mm). Speci·lnÌ plastov· liöta
dok·ûe elegantnÏ zakr˝t poökozen·
mÌsta radi·toru v bodÏ mont·ûe.
indikátory
Rozsah využití
Æ
Rozsah vyuûitÌ p¯Ìstroje doprimo III
se pohybuje mezi
o
o
35 C a 90 C (kompaktnÌ verze)
o
o
35 C a 110 C (verze s d·lkov˝m
Ëidlem)
(jedn· se o st¯ednÌ v˝poËtov· teplota
topnÈho mÈdia t m, A)
Užitek pro Vás
2-Ëidlov· technologie umoûÚuje
öirokÈ spektrum vyuûitÌ
Vysok· jistota a kvalita roz˙Ëtov·nÌ
dÌky elektronickÈmu z·znamu
DÌky velkÈ kapacitÏ pamÏti je moûnÈ
kdykoliv vyvolat hodnoty k
poslednÌmu dni uplynul˝ch dvan·cti
mÏsÌc˘, takûe ani p¯i zmÏnÏ
n·jemnÌk˘ nedojde ke ztr·tÏ dat
Hospod·rnost dÌky baterii s dlouhou
ûivotnostÌ 10 + 2 roky
Nen·padn· elegance, zcela v duchu
aktu·lnÌho designu
Vysok· spolehlivost dÌky maxim·lnÏ
progresivnÌ technologii
Æ
ProvedenÌ doprimo III radio
Technické údaje
Æ
Typ p¯Ìstroje
». v˝robku pro objedn·nÌ
doprimo III
kompaktnÌ p¯Ìstroj: 11038
Druhy provozu
2-Ëidlov˝ provoz (automatickÈ p¯epnutÌ na 1-Ëidlov˝ provoz p¯i tL> 25 C)
RozmÏry
kompaktnÌ p¯Ìstroj:
92,3 mm x 40,2 mm x 29,1 mm
pouzdro d·lkovÈho Ëidla:
190,2 mm x 51,6 mm x 31,6 mm
d·lkovÈ Ëidlo otopnÈ tÏleso:
45,0 mm x 12,9 mm x 11,5 mm
dÈlka kabelu d·lkovÈho Ëidla:
3,0 m
vrchnÌ dÌl: plast - ABS
spodnÌ dÌl: hlinÌkov· slitina F22
multifunkËnÌ LC displej 5-mÌstn˝ + symboly
st¯ÌdavÈ zobrazov·nÌ mezi aktu·lnÌ hodnotou p¯Ìstroje a hodnotou ke dni odeËtu
odoln˝ vysok˝m teplot·m
p¯i kumulaci tepla p¯epnutÌ z 2-ËidlovÈho provozu na jednoËidlov˝ provoz
registrace okamûiku p¯i poruch·ch/manipulaci na Ëidlech a kabelech
Materi·l
Displej
Ochrana proti manipulaci
PotlaËenÌ chodu napr·zdno
PoË·tek mϯenÌ - teplota
p¯Ìstroj s d·lk. Ëidlem: 11039
o
o
teplota na otopnÈm tÏlese < 23 C
D tm > 4,5 K (Ëidlo otopnÈho tÏlesa - Ëidlo teploty okolÌ)
SezÛnnÌ rozezn·nÌ provozu
o
o
vyt·pÏnÌ - lÈto/zima
40 C (Ëerven - z·¯Ì) / 29 C (¯Ìjen - kvÏten)
Min. st¯ednÌ v˝poËtov·
teplota topnÈho mÈdia (tmin)
2 Ëidlov˝ provoz
35 C
Max. st¯ednÌ v˝poËtov·
kompaktnÌ p¯Ìstroj:
90 C
teplota topnÈho mÈdia (tmax)
p¯Ìstroj s d·lkov˝m Ëidlem:
Stupnice
Kalend·¯nÌ funkce
Nap·jenÌ
KrytÌ
OptickÈ rozhranÌ
R·diovÈ rozhranÌ
jednotn· stupnice (uûivatelsk· stupnice na zvl·ötnÌ objedn·vku)
ukl·d·nÌ ˙daj˘ p¯Ìstroje k naprogramovanÈmu dni odeËtu na konci mÏsÌce (12 obdobÌ/rok)
pamÏù loÚskÈho roku
pamÏù p¯edloÚskÈho roku
3,0 V lithiov· baterie pro 10 let provozu + 1 rok skladov·nÌ + 1 rok rezerva
IP 42 (namontovan˝ p¯Ìstroj)
pro programov·nÌ s ruËnÌm programovacÌm p¯Ìstrojem (pouze u provedenÌ bez r·dia)
bidirekcion·lnÌ r·diov˝ modul 868 MHz pro programov·nÌ a d·lkovÈ odeËty
Technologie
FunkËnÌ test
Bod mont·ûe
Druh mont·ûe
Evropsk· norma
(pouze u provedenÌ doprimo III radio)
standardnÌ mikroprocesorov·
nez·visl˝, p¯es optickÈ rozhranÌ, kontrola bez sejmutÌ p¯Ìstroje
zpravidla ve st¯edu a v 75 % stavebnÌ v˝öky otopnÈho tÏlesa
öroubovacÌ a nava¯ovacÌ mont·û
»SN EN 834
o
o
o
110 C
Æ
Sídlo společnosti:
ista Česká republika s. r. o.
Jeremiášova 947
155 00 Praha 5 - Stodůlky
telefon: (+420) 296 337 511
GSM: (+420) 724 033 103
fax: (+420) 296 337 599
e-mail: [email protected]
www.ista.cz

Podobné dokumenty

BNV - GENERI, s.r.o.

BNV - GENERI, s.r.o. Pozn.: otoËnÈ hlavice se takÈ vyr·bÌ s moûnostÌ uzamyk·nÌ v jin˝ch poloh·ch. Lze rovnÏû dodat varianty s uzamyk·nÌm na visacÌ z·mek v libovoln˝ch poloh·ch. KromÏ uzamykateln˝ch hlavic otoËn˝ch se v...

Více

Monoblokový horák pre topný olej M 1

Monoblokový horák pre topný olej M 1 P¯ipojenÌ topnÈho oleje Ho¯·k se dod·v· se dvÏma ohebn˝mi hadicemi pro p¯ipojenÌ topnÈho oleje (dÈlka 1 m), jednou pro s·nÌ a druhou pro n·vrat p¯ebyteËnÈho paliva do n·drûe. P¯ipojenÌ oleje je rea...

Více

MœØicà pØÃstroje Dwyer - program

MœØicà pØÃstroje Dwyer - program 100) se zabezpeËenÌm proti p¯etlaku, libela, oprava nulovÈho bodu a nastaviteln· stupnice; k dispozici je rovnÏû jako mϯÌcÌ kuf¯Ìk s p¯ÌsluöenstvÌm. FiltraËnÌ manometr Mark II s logaritmickou stup...

Více

CZECH POINT - od listopadu tak

CZECH POINT - od listopadu tak stavebnÌmu povolenÌ na prvnÌ etapu revitalizace centra. »·st v˝kres˘ bude v elektronickÈ podobÏ k dispozici na www.konst-lazne.cz v kategorii Aktuality. Z·stupci projekËnÌ kancel·¯e AteliÈr Soukup ...

Více

Projektov·nà s kotli De Dietrich

Projektov·nà s kotli De Dietrich Tvo¯enÌ kamene, to znamen· tvorba pevnÏ ulpÌvajÌcÌch potah˘ z uhliËitanu v·penatÈho na stranÏ vody v kotlÌch pro vyt·pÏnÌ, m˘ûe vÈst k mÌstnÌmu p¯eh¯·tÌ a tÌm p¯ÌpadnÈmu vytv·¯enÌ trhlin. D·le m˘ûe...

Více

TUV - Ekosal

TUV - Ekosal RozmÏry obalovÈ jednotky: 185x130x105 mm - Hmotnost: 0,25 kg

Více

Zavádění protokolu IP verze 6

Zavádění protokolu IP verze 6   Sousedé: Uzly připojené ke stejnému fyzickému nebo logickému spojení.   Podsíť: Jedno nebo více spojení se stejným 64bitovým prefixem adresy IPv6. Pokud na podsíti nejsou žádné směrovače, podsíť ...

Více