R02hodnul.

Transkript

R02hodnul.
'!
-
-.
Okresní
úrad Rychnov
nad Knežnou,
referát životního
prostredí
Havlfckova ul. 136, Rychnov nad Knežnou
516 16, tel.0445/509111
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---
- - - - - - - - --
- --
- - - - - - --
- - --
--
- - - - - ---
- --
- --
Aqua servis, akciová spolecnost
Štemberkova 1094
Rychnov nad Knežnou
-----------------------------C.j.:
A/20
V Rychnove n.
26. 7. 2002
vyrizuje
Bc. Bul fr
ŽP 851/02-B
Povolení k nakládání s vodami Vypouštení
mesto Kostelec nad Orlicí
odpadních
vod z COV pro
KrajskýúradKrálovéhradeckého
krajeI L. dap
_..J~~~te!na
(2)
.. Zprac.
"
1
R02hodnul.
DOŠLO
27
-11- 2002
Uk\. zna
C.i.~/bft~-itIOi'l~ .
Knežnou,
referát životního
podle § 106 zák. c. 254/01
Okresní
úrad v Rychnove
nad
prostredí, vecne
a místne príslušný
Sb., vodní zákon, udeluje
firme
Aqua servis, akciová spolecnost
Štemberkova 1094, Rychnov nad Knežnou
:i?~"CJ>1
~
ln!.
í
Podle § 8 odst. 1 písmo
c) zák. c. 254/01 Sb., vodní zákon,
k vypouštení
predcišLených
odpadních
vod z
centrální
biologické
COV p:r'o mesto Kosl:.elecnad Orlicí,
do recipientu Divoká Orlice,
který je správe s. p. Povodí Labe, r. km. 46,46 c. hydrolog.
por.
1-02-01-052,
v množslví:
85
4 000 m3/den
l/sec,
s touto nejvyšší
hodnota
BSK5
CHSKc):'
NL
N-NH4
N - a-nOk'g'
prípuslnou
800 000 m3/rok
mírou znecišlení:
"m"
"p"
20
70
20
5
20
80 000 m3/mes
mgOz/l,
mgOz/l,
mg/l
mg/1
40
100
40
15
30
mgOz/l,
mgOz/l,
mgll
mg/l
mg/1
1.0
35
10
3
15
t/rok
tjrok
tJ rok
t/rok
tlrok
_/'
Povolení
1)
se udeluje
za techto podmínek:
Kvalila vypouštených vod do vodolece bude sledována ve výše
uvedených ukazalelích
dle CSN 75 72 41 Konlrola
odpadních
a zvláštních vod s celnoslí 6 x rocne
Analýzy odebraných
c. 82/99
2)
-
lx za dva mesíce.
vzorku vod budou provádeny
Sb. Hodnola
Up"
smí být prekrocena
podle nar. vI.
v kalendárním
roce 1 x hodnola Hm" nesmí býl prekrocena v prostém vzorku.
Výsledky budou
prehledne evidovány a prístupny Ke konlrole
na objeklu.
1 x rocne bude
zasílán VH orgánu rocní
bilancní prehled výsledku provedených rozboru.
Pro posouzení
dodržení
hodnot
vypoušteného
znecištení,
slanoveného v lomlo rozhodnutí jako Up" s celností minimálne
3)
4)
5)
6)
7)
8)
1x za 2 mesíce
odebíral
24 hod.
smesné vzorky získané
sléváním
12 objemove
slejných
dílcích
vzorku odebraných
v inlervalu 2 hod. a zajislil jejich
rozbory oprávnenou
laboratorí dle platných lechnických norem.
Prekrocení
povolených
hodnol
Up" do výše
hodnot Hm" se
pripouští
nejvýše
1 výsledkem rozboru
smesného vzorku za
posledních
12 mesícu.
Maximální prípuslná
koncentrace Hm"
nesmí být prekrocena
žádným
výsledkem
rozboru
proslého
vzorku vypoušlených vod.
Pro posouzení
dodržení
hodnot
rocního bilancního množství
znecištení slanoveného v lomlo povdlení je smerodatný soucin
rocního objemu vypouštených odpadních vod v posledním celém
kalendárním
roce a arilmetického prumeru
výsledku rozboru
smesných vzorku odpadních vod odebraných v témže roce.
Každorocne vždy do 15. února následujícího roku vyhodnolil
2a minulý
rok merení objemu vypouštených
vod a koncenlrací
znecištujících
lálek a vypoušleného znecištení v ukazalelích
dle
lohoto
povolení.
Vodo hospodárskému
orgánu
odeslat
prehledne
sestavené
kontrolní
merení
vcetne
posouzení
dodržení
stanovených limilu povolení. Povodí
Labe, s. p.
Hradec
Králové
jako
"Správci
vodohospodársky
významného
toku" zaslat
hlášení
pro úcely
Slátní
vodohospodárské
bilance.
Místem
pro odber
vzorku bude
smešovací odloková
šachta v
areálu COV.
COV zajistit
trvalé
merení
množství
Na
prítoku
do
merení musí být
natékajících vod zarízením jehož správnost
overena.
Výše uvedené hodnoty
znecištení budou
platné pro uvedení
predmetné
COV
po
intenzifikaci
do
rocního
zkušebního
provozu.
Platnost
tohoto povolení
se stanovuje
do 30. 6. 2012.
,.
Oduvodnení:
-------------------Aqua serv i s,
a.
s.,
Rychnov
nad Knežnou,
podán
7.
2002
požádala
o povolení
k nakládání
s vodami
predcištených
odpadních
vod z mestské
COV pro
mesto
Orlicí
do recipientu
Divoká
Orlice.
í m . ze dne
1.
vypouštení
Kostelec
nad
-
Žádost
byla
doložena
písemnými
souhlasnými
stanovisky
dotcených
orgánu
státní
správy
a
zjištených
úcastníku
rízení.
S ohledem
na rozsah
stavby
a ucineného
podání
bylo
z duvodu
znalosti
místních
pomeru
od místního
šetrení
upušteno.
Prípadné
pripomínky
k uvedené
veci
bylo
možno
vznést
do 26.
7. 2002.
Po
provedené
rekonstrukci
mestské
COV bude
narízen
rocní
zkušební
provoz
za
úcelem
overení
funkcnosti
COV a reálnosti
dodržení
výše
uvedených
hodnot
zbytkového
znecištení
ve
vypouštených
odpadních
vodách.
V prubehu
vodohospodárského
rízení
provedeného
podle
§ 115
zák.
c.
254/01
Sb.,
vodní
zákon,
nebyly
k navrhované
stavbe
vzneseny
žádné
pripomínky
a nebyly
shledány
jiné
duvody,
které
by
bránily
vydání
povolení,
vyhovuje
se
žádosti
tak,
jak
je uvedeno
výše.
Poucení
o odvolání:
- - - - - - --
- - - - - - - - - - -
Podle
§§
53,
54 zák.
c. 71/1967
Sb.
o správním
rízení
je
možné
se
proti
tomuto
rozhodnutí
odvolat
ve lhute
do 15 dnu ode
dne dorucení
ke Krajskému
úradu
Královehradeckého
kraje
v Hradci
Králové
podáním
ucineným
u
referátu
ŽP
Okresního
úradu
v Rychnove
nad Knežnou.
R6zdelovník:
v.f~sLD Kostelec
U
1/",,1
7"
p.
Dl
K
" . t1
nad
Orlicí
~
VAqua ser'vis, a. s., SLemberkova
Na vedom í :
ffeÚ KosLelec
nad Orlici
OHS RK
1094, Rychnov
nad Knežnou
../
::::.--~--........
<.<
v..',, .
,I./ ",."" í) ,..,
. ".I, :.:j(" 2 -.1;;[, \
í
(~f
! I:.J
\. ~i,
\
.
.
:.=~: '\\
-'
'()
,.-,;./
'"
."c,!
,,~G.~-:~:~~.~~,::~
./
~~
~ ~~ ...~--
!
:!~ !
~:~~uc7~~~

Podobné dokumenty

Dodaná zpráva - Detail zprávy

Dodaná zpráva - Detail zprávy vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároven bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno cinit další podání. Usnesení o príklepu se v elektronické pod...

Více

Synopse přednášek ANC I. LS2005/06

Synopse přednášek ANC I. LS2005/06 stanovená, aby mohl(a) být použit(a) ke kalibraci přístroje, posouzení měřicí metody nebo k přiřazení hodnot (dalším) materiálům. (překlad anglického textu v knize – souhlasí s Chem. Listy 99, 119 ...

Více

Zjišťování výdajů na ochranu životního prostředí v České

Zjišťování výdajů na ochranu životního prostředí v České kapitálové a technologické toky, které budou slucitelnejší s požadavky péce o životní prostredí a o prírodní zdroje. Pomáhat rozvojovým zemím rozšírit predpoklady pro obohacení a diferenciaci své e...

Více

Březen - Časopis Život v Kristu

Březen - Časopis Život v Kristu nové hlasy, aby rádio nebylo oposlouchané. Někteří lidé odcházejí, protože už za ta léta vyčerpali své možnosti, ale daří se nám nacházet i nové. Pořád hledáme moderátory… To jsou věci, za které se...

Více