zde ke stažení

Transkript

zde ke stažení
C j. : SVS/20I21027 623
-M
Nařízení Státní veterinární správy
Krajská veterinámí správa Státní veteriniírnísprávy pro olomoucký kraj, dále také ,,KVs
olomouc", jako místně a věcně pffslušný správní orgán podle ustanovení $ 49 odst. l písm. c)
zák' č. 16611999 Sb., o veterinární péčia o změně některých souvisejících ziákonů (veterinární
ziákon), ve znění pozdějších předpisů' dále také ,,veterinární zákon", v souladu s ustanovením
$54odst. 1aodst.2písm.a)aodst.3veterinárníhozákonaa$15veterinárníhozríkona
nařizuje tato
mimořádná veterinární opatřenÍ
k prevenci a tlumení nebezpečnénákazy - moru včelíhoplodu.
cl.
1
Toto nařízení je závazné pro všechny chovatele včel s chovy včel umístěných na katastrálních
itzemích vyjmenovaných v článku 2 tohoto Naffzení svs č. j. sVS/2012lo27623-M, a to bez
ohledu zdajsou organizovaní v Českémsvazu včelařů( dálejen Čsv ) nebo vjiné organizaci
nebo neorganizovaní. Mimořádná veterinární opatření (ochranná a zdolávací opatření) se
nařizují k zajištěníochrany zdravých chovů včel před nebezpečnou nákazou - morem včelího
plodu a jejímu zdo|ání, a to vzhledem ke zjištěnívýskytu této nebezpečnénákazy _ moru
včelíhoplodu' potvrzeného nálezem původce této nákazy laboratorním vyšetřením a nágazně
vymezených ohnisek nákazy v následných chovech včel chovaných na stanovištíchvčel
v olomouckém kraji:
Rozhodnutím KVS Olomouc pod č. j. svs/2012l020308_M ze dne 24.09.2012 v katastru
obce fo,!!!g, k.ú.ó86883' s účinnostíod,24.09.2012
Rozhodnutím KVS olomouc pod č. j. svs/2012l020600-M ze dne 9. 10.2012v katastru
obce Líšnice, k.ú.685119, s účinnostíod9.l0.2012
Rozhodnutím KVS Olomouc pod č. j. svs/2012l020292-M ze dne 24.09.20t2 v katastru
obce Zádlovice, k.ú. 686891' s účinnostíod' 24.09.2ol2
Rozhodnutím KVS Olomouc pod č. j. svs/2012l020297-M ze dne 24.09.20t2 v katastru
obce
k.ú.608ó96, s účinnostíod24.0g.2012
Rozhodnutím KYS Olomouc pod č. j. svs/2328-5l2012-KVSM ze dne 15. 08. 2012
v katastru obce
k.ú. 78|711', s účinnostíod 15. 08.2012
Rozhoďnutím KVS Olomouc pod č. j. svS/2329-5l2o12-KYSM ze dne 15. 8. 2012
v katastru obce Vidnava, k.ú. 78|lll, s účinnostíod 15. 8.2012
@,
$!ry,
Nařízení Stítníveterinrímí správy ze dne22'I0.2ol2
Strana I (celkem6)
č
j. svs/2012/027623-M
Rozhodnutím KVS Olomouc pod č. j. svs/2330-5l2012-KVSM ze dne 15. 8. 2012
v katastru obce !!g!nava, k.ú. 78t7t1, s účinnostíod 15. 8.2012
Rozhodnutím KVS Olomouc pod č. j. svs/2331-5l2ot2-KVSM ze dne 15. 8. 2012
v katastru obce Vidnavao k.ú. 78|7|1, s účinnostíod 15. 8.2012
Rozhodnutím KVS olomouc pod č. j. SvS/2012l0l4273-M ze dne 28. 8. 2012 v katastru
obce Yg!k:íK13L, k.ú. 778486, s účinnostíod 28. 8.2012
Rozhodnutím KVS olomouc pod č. j. svs/2012l014281-M ze dne 28. 8. 2012 v katastru
obce Vidnavao k.ú. 78|71"l', s účinnostíod 28. 8.2012
Rozhodnutím KVS olomouc pod č. j. svs/2012l021872-M ze dne 4. 10. 20t2 v katastru
obce Vidnava, k.ú. 78t7l1, s účinnostíod 4.l0.20t2
Rozhodnutím KVS olomouc pod č. j. svs/2012l02530t-M ze dne 12.10.20t2 v katastru
obce YdEá.&4š_, k.ú. 778486, s účinnostíod,12.l0.2012
Rozhodnutím KVS olomouc pod č. j. Svs/2012l02524l-M ze dne 12.l0.20t2 v katastru
obce Velká Kraš, k.ú.778486, s účinnostíod'12.to.2012
Rozhodnutím KVS olomouc pod č. j. svs/2012l025313-M ze dne 12.l0.2012 v katastru
obce Yelká Kraš, k.ú. 778486, s účinnostíod't2.10.20t2
Rozhodnutím KVS Olomouc pod č. j. svs/2012l025331-M ze dne 12.10.2012 v katastru
obce $!nava, k.ú. 78t7|1, s účinnostíodt2.l0.20t2
Rozhodnutím KVS Olomouc pod č. j. svs/2012lo26381,-M ze dne 17. 10. 20t2 v katastru
obce !!g!ry, k.ú. 78t7ll, s účinnostíod 17. t0.2012
Rozhodnutím KVS olomouc pod č. j. svs/2012l026365-M ze dne 17. 10. 2o12 v katastru
obce Vidnava, k.ú. 78\7|1, s účinnostíod 17. t0.2012
čt.z
ZÍízeníochranného pásma
v okruhu 5 km kolem ohnisek nákazy,
přihlédnutím k zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem
vymezují katastrální územínížeuvedených obcí nebo jejich místníchčástí:
ochranným pásmem (oP) vymezeným
s
V k.ú. obce Loštice _ č.k.ú.686883 - obce Loštice (686883)' Doubravice nad Moravou
(631302), Lechovice u Pavlova (718459), Líšniceu Mohelnice (685119)' Mitrovice,
Mohelnice (698032)' Moravičany (698610)' Palonín (717479), Pavlov u Loštic (718467),
Podolí u Mohelnice (724327)' Radnice (738131), Svinov u Pavlova (718475), Újezd u
Mohelnice (773760), Vacetín (780651)' Veselí u Mohelnice (780669)' Vyšehorky (685127),
kr' Šump e rk ;
Bezděkov nad Třebůvkou, Bílá Lhota, Bouzov, Červená Lhota u Řimic, Doly u Bouzova,
Hvozdečko, Jeřmaň, Kozov, obectov, olešnice u Bouzova, Podolí u Bouzova na okr.
Olomouc.
Zav ad\|ka
(7
1
848
3
), Žád|ovice (68689 1 ) na
o
Vk.ú. obce Líšnice- č.k.ú.685119 _ obce Bušínu Studené Loučky (758213), Křemačov
(67572r' Lechovice u Pavlova (718459), Líšnice u Mohelnice (685ll9), Loštice (686883)'
Mírov (69552I), Mírovský Grunt (695548)' Mohelnice (698032), Pavlov u Loštic (718467),
Podolí u Mohelnice (724327)' Radnice (738131)' Studená Loučka (75822l), Svinov u
Nařízení Státní veterinární správy ze dne22.lo.2012 čj. SVs/20l2l021623-M
Srana 2 (celkem6)
Pavlova (718475), Újeza u Mohelnice (773760). Vacetín (780651)' Veselí u Mohelnice
(780669), Vyšehorky (685127),Žád|ovice (68689l), na okr. Šumperk
Bezděkov nad Třebůvkou (608688), Jeřmaň (608726), Podolí u Bouzova (72430l) na okr.
Olomouc.
V k.ú. obce Žáďovice - č.k.ú.686891 - obce Doubravice nad Moravou (631302),
Křemačov (675725), Lechovice u Pavlova (7L8459), Libivá (682926), Líšniceu Mohelnice
(685119)' Loštice (686883)' Mitrovice, Mohelnice (698032), Moravičany (698610), Palonín
(7|7479), Pavlov u L,oštic (718467), Podolí u Mohelnice (724327\, Radnice (738l31), Svinov
u Pavlova (718475), Újeza u Mohelnice (77376o). Vacetín (780651), Veselí u Mohelnice
(780669), Vyšehorky (685127),Zavadilka (718483), Žórdlovice (68689l) na okr. Šumperk;
Bezděkov nad Třebůvkou (608688), Bílá Lhota (603953), Bouzov (608696), Červená Lhota u
Řimic (745596), Doly u Bouzova (608700), Jeřmaň (608726), obectov (724289), Podolí u
Bouzova (724301) na okr. Olomouc.
V k.ú. obce Bouzov - č.k.ú.608ó9ó - obce Bezděkov nad Třebůvkou (608688), Bílá Lhota
(603953), Blažov (672017), Bouzov (608ó96), Březina (688665), Červená Lhota u Řimic
(745596), Doly u Bouzova (608700), Hrabí (603961), Hvozdečko (608718), Javoffčko
(688673)' Jeřmaň (608726), Kadeffn (672025), Kovářov u Bouzova (671487), Kozov
(672033), obectov (724289), olešnice u Bouzova (724297), Podolí u Bouzova (7243OI),
Střemeníčko(757501)' Svojanov u Bouzova (672041), Veselíčko(688690) na okr. olomouc;
Vacetín (780651), Veselí u Mohelnice (780669), Zavadťrka (718483), Žá,dlovice (686891),
Lechovice u Pavlova (7|8459), Palonín (7t7479), [.oštice (686883), Pavlov u l.oštic
(7|8467), Radnice (738131) na okr. Šumperk;
ospělov (688487) na okr. Prostějov
V k.ú' obce Yidnava - č.k.ú.78l7tt _ obce Dolní Červená Voda ( 753696 ), Fojtova Kraš (
77845l ), Horní Heřmanice u Bernartic ( 60284l ), Hukovice u Velké Kraše (778460 ),
Kobylá (667404 ), Malá I(raš ( 778478 ), Stará Červená Voda ( 753688 ), Velká Kraš (
778486 )' Vidnava (7817II) naokr. Jeseník
V k.ú. obce Velká Kraš - č.k.ú.778486 - obce Vidnava (78L711 ), Velká Kraš ( 778486),
Malá Kraš (778478 ), Fojtova Kraš ( 77845I ), Hukovice u Velké Kraše (778460 ), Dolní
Červená Voda ( 753696 ), stará Červená Voda ( 753688 ), Kobylá ( 667404 )' Horní
Heřmanice u Bernartic (60284l ) na okr' Jeseník
čl. r
opatření v ochranném pásmu
Všem chovatelům včel, jejichž stanoviště včelstev se nachází na územítímto předpisem
vymezeného ochranného pásma ďe čHnku 2. tohoto Nařízeníse nařizuje:
(1) V jarním období roku 2013 - povinnost provedení klinických prohlídek s rozebráním
včelíhodíla, a to chovateli včel samotnými nebo k tomuto úkonu oprávněnými
Nařízení Státní veterinární správy ze dne22.10.2012 čj. svs/2012l027623-M
Strana 3 (celkem6)
prohlíŽiteli Čsv, a to aŽ v době vhodných klimatických podmínek z hlediska
biologie včel. o výsledku prohlídky včelstev s důvodným podezřením na výskyt
moru včelíhoplodu (zjištění onemocnění plodu s pffznaky moru včelíhoplodu )
neprodleně informovat KVS olomouc, tffda Míru I0l,779 00 olomouc, tel. č.
585700730' 585700731, ID datové schránky : 7xg8dc9, fax: 585700746' e-mail:
epodatelna.kvsm
(2)
@
svscr.cz
Při prohlídce včelstev je nutné použítochranné rukavice ( gumové nebo pro
jednorázové použití). Po skončeníprohlídky provést dezinfekci rukou, oděvu, obuvi a
gumových rukavic.
(3) Zákaz přemísťování včel a matek z ochranného pásma. Přemístění včel a matek
v rámci ochranného pásma je možnéjen se souhlasem KVS olomouc, vydaným na
základě Žádosti chovatele doloženénegativním výsledkem laboratorního vyšetření
směsného vzorku měli na pfftomnost původce moru včelíhoplodu. Nezařazování
včelíhodíla, nedezinfikovaných úlů,včelařských potřeb, pomůcek a zaŤízení
pocházejících z nákazově neznámých zdrojů do chovu včel.
(4) V pozorovací době sledovat zdravotní stav včelstev' provádět pravidelný úklid,
zejména likvidaci a neškodnéodstraňování neupotřebitelného materiálu nejlépe
spálením a průběžnou dezinfekci stanovišť. Jako dezinfekčníprostředek je možno
použítprostředky účinnéproti původci předmětné nákazy, např. roztok 0,5 vo
chlornanu sodného s 5 %o hydroxidu sodného za dodrženíbezpečnostních opatření
naÍizených výrobcem.
(5) V chovech včel na všech stanovištíchVčelstev vymezeného ochranného pásma tohoto
Naffzení, zajistit odebrání a odevzdání vzorků zimní včelíměli ( nejvíce z 10
včelstev v jednom směsném vzorku) k současnému vyšetření na varoázu a mor
včelíhoplodu, a to nejpozději do 15.02.2ot3 na nejbližšípracoviště KVS olomouc
místa daného stanoviště včel, a to v Sumperku, Jeseníku nebo v olomouci.
Požadavek na toto vyšetření řádně vyznačit na objednávce k vyšetření i na obalu
vzorků!
(6) Kzabránění případné možnosti rozšířenípůvodce nákazy do chovů zdravých včel'
zaba|it odebraný jeden směsný vzorek včelíměli do nepropustných obalů. obal musí
být řádně označen celou adresou chovatele, registračním číslemchovatele /včelaře,
registračním číslemstanoviště včel, údajem o požadovaném vyšetření a počtu včelstev
v daném vzorku.
cl.4
Opatření na celém ÍlzemíOlomouckého kraje
(1) Všem chovatelům včel na územíolomouckého kraje se v r. 2012 zakazuje provádět
jakoukoliv léčbuvčelstev v souvislosti s výskytem nebezpečnénákazy
morem
včelíhoplodu.
(2) Ve všech včelstvech v ochranném pásmu a mimo ně jsou chovatelé včel povinni
dodržovat následuj ícípreventivní opatření:
a) Zjišťovat pffčiny zimních úhynůa slábnutí včelstev,
b) nepoužívat med, pyl, plásty a vosk pocházející z oblastí a chovů včel s neznámou
nákazovou situací pro krmení a chov včel,
c) nezařazovat včelídflo, nedezinfikované úly, včelařské potřeby, pomůcky a zatízenído
chovu věel z oblastí a chovů včel s neznámou nákazovou situací,
d) zamezit pffstupu včel do neobsazených úlůa včelíhodíla,
e) udržovat prázdnéúl.y bez včelíhodíla,
-
Nařízení Státní veterinámí správy ze dne22.10.2012
Strana 4 (celkem6)
č
j. svsl20]'2la'I623-M
vyhledávat a utrácet roje neznámého původu a divoce ž1jícíchvěelstev,
s) pravidelnou obnovu včelíhodfla, obnovu a náhradu starých úlůa likvidovatvyřazené
0
úly,
h) soustavně omezovat v chovech včel intenzitu roztočůVarroa destructor - kleštík včelí,
jako možného šiřitele předmětné nékazy,
i) provádět průběžnoudezinfekci prostředky účinnýmiproti původci předmětné nákazy
úlů,souší,včelďských potřeb a pomůcek.
cl.5
Poučenío nákaze
Mor včelíhoplodu je nebezpečn| nákaza postihujícízavíčkovaný včelíplod. Původcem této
nákazy je bakterie Paenibacillus larvae. Niíkaza se šíffinfikovanou potravou včel, zalétlými
včelami a roji, loupeží,infikovanými plásty, úly a včelařským pffslušenstvím.Nákazu mohou
rozšiřovat i roztoči (např. Varroa destructor - kleštft včelí) a jiní škůdci' V zevním prostředí
velmi odolné spory původce nákazy se dostanou s potravou do trávícího traktu larev včel kde
vyklíčí,pomnožíse, zničíbuňky žaludečnívýstelky a proniknou do hemolymfy a dalších
tělesných tkání. Výrazné příznaky se projeví aŽ u zavíěkovaného plodu. Plást bývá
nepravidelně zakladen (mezerovitý plod), víčkajsou ztmav|6, propadlá, občas proděravělá.
Napadené larvy mění barvu z perleťově bíléna šedožlutouaž tmavohnědou a přeměňují se v
lepkavou, hlenovitou hmotu, která se dá z buněk výáhnout jako vlákno. Konečným stádiem
rozloŽení larvy je příškvar, který pevně lpí na spodní stěně buňky ane|ze ho odstranit bez
porušeníbuňky. Ve svém důsledku dochází ke sníženíživotaschopnosti včelstva až k jeho
úhynu.
čt. o
Sankce
Za nesplnění nebo porušení vyplývajícíchz těchto mimořádných veterinárních opatření může
správniorgán podlJustanovení $ 7l nebo $ 72 veterinrírního zákona uložit pokutu až do výše:
a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jdeJi o právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikající.
čt.l
Společná a závěrečná ustanovení
Toto naffzení státní veterinární správy nabývá podle ustanovení $ 76 odst. 3 písm. a)
veterinárního zákona platnosti a účinnostidnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se
považuje den jeho vyvěšenína úřední desce Krajského úřadu olomouckého kraje a všech
obecních úřadů,jejichž územíse týká.
Nařízení Slítní veterinární správy ze dne22.|0.2o12 čj. svs/20l2i027623-M
Strana 5 (celkem6)
Doba jeho platnosti se stanovuje do zrušení všech v něm uvedených mimořádných
veterinárních opatření. Naffzení je kaŽdému pffstupné u KVS olomouc, u Krajského úřadu
olomouc
a u všech obecních a městských úřadů,jejichž územíse týká.
KVS olomouc rozhodne o změně nebo ukončenítěchto ochranných a zdolávacích opatření,
jestliže v průběhu pozorovací doby jednoho roku po likvidaci včelstev a provedení
ochranných a zdo|ávacích opatření v daných ohniscích nedojde ve zřízeném a vymezeném
ochranném pásmu kolem těchto ohnisek k dalšímu výskytu moru včelíhoplodu.
V olomouc|
dne 22. tíjna 2012
oTISK ÚŘBuNÍHo RAZÍTKA
MVDr. Aleš Zatloukal
ředitel
Krajské veterinární správy Státní veterinární správy
pro olomoucký kraj
e le
Vyvěšeno na úřednídesku dne
Sejmuto dne
:
ď
/,
W
ktro nic ky
'i'
p o d ep s óno
/'l
:
Nařízení Stiátní veterinámí správy ze dne22'10'2o12 či. svs/2012l02'7623-M
Strana ó (ce|kemó)

Podobné dokumenty

RoZHoDNUTÍ

RoZHoDNUTÍ a územíChráněnékraiinné oblasti orlické hgrv. II. Pro zasahovánído přirozenéhovývoje, lov a usmrcováníjedinců zvláštěchráněných druhů _ jelce jesena (Leuciscus idus) a mnfta jednovousého(Lota lota)...

Více

o,.,.,...(*,,"žI/k"a

o,.,.,...(*,,"žI/k"a s) chov včel s dobrým ěistícím instinktem.

Více

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy tímto Nďízením. Požadavek na toto rryšetřenířádně vyznačit na objednávce k vyšetření i na obalu vzorků! K zabránění případnémožnosti rozšířenípůvodce nákazy do chovů zdravých včel, zaba|it odebraný...

Více

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy (4) Zajistit odebrání a odevzdánívzorků zimní včelíměli ( nejvýšeod 10 včelstev v jednom směsnémvzorku) k současnému vyšetřenína varroázu a mor včelího plodu, a to nejpozději do 15.02.2015na místně...

Více

RozHoDNUTÍ

RozHoDNUTÍ - Ministerstvemzeměd$lství, Pozerr|kový úřadPříbram,pod č.j. KPÚ 582/02,RS1/05B ze dne 7. 1a't,2005 komplexnípozemkoyé Rozhodnutí úpravy - Městským úřafiemSbdlčany.odboremv.ÝJtavbya lúzemního plrín...

Více

Královéhradecký kraj, Haškova 357, 50002 Hradec Králové, paffo , č

Královéhradecký kraj, Haškova 357, 50002 Hradec Králové, paffo , č úřednímprukazem (občanským průkazem, cestovnim pasem' prukazem o povolení k pobyru pro státního příslušníkačlenského stáťu EU, prukazenr o povolení k pobytu). Kromě toho je zástupce účastníkajednaj...

Více

CZ010_901 - Editor dat dPP

CZ010_901 - Editor dat dPP a dotěenýn orgánůn,rnový návrh týkající se oblastí. zátopovén úzení toHr je třeba il K jakékoliv star'bě či zaíízenl v obdržet:a)siarroviskopodnikuPovodí\rltarryzhledískasouladu ee Sněr4ýn vodohosp...

Více

moru včelího plodu

moru včelího plodu o mimořádnýchveterinámíchopatřenichk prevencia tlumenínebezpečné nákazy - moru včelího plodu Č|ánck1 Poučenío niíkaze a) Mor včelíhoplodu je nebezpečná nákaza převážněpostihující zavíčkovaný včelíp...

Více