RoZHoDNUTÍ

Transkript

RoZHoDNUTÍ
KrajskýúřadKrá|ovéhradeckého
kraje
ÚčastníciYlzeníz
- Českýrybářskýsvaz,Východočeský
územní
svaz,IČ:0o434I4I,Kovová 1121,50003 Hradec
Králové3
. PovodíLabe,s.p., IC: 70890005,VítaNejedlého
95118,500
03 HradecKrálové
- Lesy České
republiky,s.p.,IČ:42196457,
Přemyslova1106119,501
68 řIradecKrálové
- obce Královéhradeckého
kraje,v souladuS ust.$ 71 odst.3 zákonaě,I14lI992Sb.,o ochraně
přírodya krajiny,v platnémznéní,
s výjimkouobcíležících
výlučněnaízemi Krkonošského
parkuěi jeho ochranného
národnítro
pásma,neboležících
výlučněnaúzemíChráněnýchkrajinných
($77a
oblastíBroumovsko,Českýráj, orlické hory
odst.4 zákonač.II41I992Sb., o ochraněpřírody
a krajiny,v platnémznění)
Vriě dopis ze dne I Vašeznačka(č.j')
NašeznaÓka{Č.j,}
Odbot I oddě|eni
Vyřieujol|inkaIemait
Ing' Josef Brát l 567
jbrat @kr-kralovehradecky.cz
Z12IlZPlZ011-8r-6
I
odbor ŽP azeÍn.
odd. ochrany přírody a krajiny
Hrad*c Králové
01.03.2011
RoZHoDNUTÍ
Krajský úřad Královéhradeckéhokraje, odbor životnfto prostředí a Zemědělství(dále jen
,,krajskýúřad..)jako příslušnýorgán ochrany přírody dle ust. $ 75 a š 77a odst. 5 písm. h)
zákona ě. 11411992Sb.' o ochraně přírody a krajiny, ve Zněnípozdějšíchpředpisů (dále jen
,,zákon,,),Ve Smyslu ust. $ 50 odst. 2 a $ 56 odst. 1 zákona, rozhodl po provedenémŤízení,
v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve zněnípozdějšíchpředpisů(dále jen
, , s p r . ř á d . t. a) k t o :
I. Českémurybářského svazu, Východočeskému územnímu svazu, IČ: OO434t41,sídlem
Kovová II2T, 503 Hradec Králové - se povoluje výjimka ze zák|adních podmínek ochrany
zvláště chráněných druhů živočichův kategorii ohroženýdruh - jelec jesen (Leuciscus idus)
a mník jednovousý (Lota lota), ve smyslu ust. $ 48 odst. 2 písm. c) zákona, ve znění $ 14 a
přílohy č. III. vyhlášky Ministerstva životnfto prostředí Českérepubliky č.3951992 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovenízákona (dále jen ,,vyhláška..).
Výjimkou se povoluje zasahování do přirozeného vývoje, lov a usmrcování jedinců jelce
jesena (Leuciscus idys) a mníka jednovousého (Lota lota) na rybářských revírech
v obhospodařování Českéhorybářského svazu' Východočeskéhoúzemního svazu, Ič:
00434L4"l'' sídlem Kovová 1203, 500 03 Hradec Králové (dále jen ,'žadatelr,,),s výiimkou
uzemt
a územíChráněnékraiinné oblasti orlické hgrv.
II. Pro zasahovánído přirozenéhovývoje, lov a usmrcováníjedinců zvláštěchráněných druhů
_ jelce jesena (Leuciscus idus) a mnfta jednovousého(Lota lota) se stanovujítyto podmínky:
a) Doba hájení mníka jednovousého (Lota lota) v rybářském revíru se stanovuje v
souladu s ust. $ 13 odst. 11 písm. g) zákona ě.9912004 Sb., o rybnftiářství,výkonu
rybářského práva, rybářské sttáŽi, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně
Pivovarské
náměstí
1245|50003 l HradecKrálové
495817111 | Íax:
495817336
te|.;
e-mail: [email protected]
www.kr-kralovehradecky.cz
některých zákonů (zákon o rybiířství),ve znění $ 13 odst.7 vyhlášky č,.t97l2004 Sb., k
provedení zákona o rybářství, v platnémznění,od 1..ledna do 15. března;
b) Doba hájení jelce jesena (Leuciscus idus) v mimopstruhovém rybářském revíru se
stanovuje v souladu s ust. $ 13 odst. 11písm. g) zákonač.9912004Sb., o rybníkářství,
výkonu rybářského ptáva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o
změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění $ 13 odst. 2 písm. a) vyhlášky č.
19112004sb., k provedení zákona orybiířství,v platnóm znění,od 16. března do 1.5.
června:
c ) Doba hájení jelce jesena (Leuciscus idus) ve pstruhovém rybářském revíru se
stanovuje v souladu s ust. $ 13 odst. 11 písm. g) zákonač.9912004 Sb., o rybnftářství,
výkonu rybářského práva, rybářské stráŽi, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o
změně některých zákonů (zákon o rybářství),ve znění $ 13 odst. 2 písm. b) vyhlášky č.
T9112004Sb., k provedení zákona orybářství, v platném znění,od 1. prosince do 15.
dubna;
d) Nejmenší lovná míra mníka jednovousého (Lota lota) v mimopstruhovém rybářském
revíru se v souladu s ust. $ 13 odst. 11 písm. c) zákonač.9912004 Sb., o rybnftářství,
výkonu rybrářskéhopráva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o
změně některých ziákonů(zákon o rybářství), ve znění $ 11 odst. 2 písm. s) vyhlášky č.
I97/2004 sb.' k provedení zákona o rybářství, v platném znění,stanovuje na 30 cm;
e) Nejmenší lovná míra mníka jednovousého (I'ota, lota) ve pstruhovém rybářském
revíru se v souladu S ust. $ 13 odst. 11 písm. c) zákonač'9912004 Sb., o rybnftářství,
výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o
změně některých zákonů (zákon o rybářství),ve znění$ 11 odst. 3 písm.m) vyhlášky č.
l9712004 Sb., k provedení zákona o rybiářství,v platnémznění,stanovuje na 30 cm;
Nejmenší lovná míra jelce jesena (Leuciscus idus) v mimopstruhovém rybářském
revíru se v souladu s ust. $ 13 odst. 11 písm. c) zákonač.9912004 Sb., o rybníkiířství,
výkonu rybářského práva, rybiářské stráŽi, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o
změně některých zákoni (zákon o rybářství), ve znění $ 11 odst. 2 písm. d) vyhlášky č.
19712004Sb., k provedení zákona o rybářství, v piatnémznění,stanovuje na 25 cm;
lovná míra jelce jesena (Leuciscus idus) ve pstruhovém rybářském revíru
Nejmenší
s)
se v souladu s ust. $ 13 odst. 11 písm.c) zákonač.9912004Sb.' o rybníkiářství,výkonu
rybrářskóho práva, rybářské st áži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně
některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění$ 1l odst. 3 písm. b) vyhlášky č. I9712004
Sb., k provedení zákona o rybiářství,v platnémznění,stanovuje na 25 cm;
h) Početv jednom dni ulovených a ponechaných si jedinců jelce jesena (Leuciscus idus)
a mníka jednovousého (I'ota lota) v mimopstruhovém rybářském revíru (i když loví
na více rybářských revírech v obhospodařování žadate|e)se v souladu S ust. $ 16 odst. 2
vyhlášky č. t97/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství' v platném znění,stanovuje na
7 kg denně na osobu provádějící lov. Do tohoto limitu se započítávají
i ostatníulovené
ryby. které si osoba prováděiící lov i na více rybiířských revírech Žadatele v daný den
Ponechala;
i) Početv jednom dni ulovených a ponech.ánýchsi jedinců jetce jesena (Leuciscus idus)
a mníka jednovousého (I'ota Inta) ve pstruhovém rybářském revíru (i když loví na
více rybářských revírech v obhospodďování Žadate|e)se v souladu s ust. $ 17 odst. 4
vyhlášky č. I97l20a4 Sb., k provedení zákona o rybářství, v platném znění,stanovuje na
7 kg denně na osobu provádějící lov. Do tohoto limitu se započítávajíi ostatníulovené
ryby" které si osoba provádějící lov i na více rybářských revírech žadatelev daný den
ponechalal
j ) o úlovcích zvláště chráněných druhů živočichůjelce jesena (Leuciscus idus) a mníka
jednovousého(Lota lota) bude vedena evidence obsahujícízejménaúdajeo počtukusů a
celkové hmotnosti ulovených jedinců obou předmětných druhů na jednotlivých
rybářských revírech Kráiovéhradeckéhokraje. Tyto údajebudou do 30.04, následujícího
L
kalendářního roku oznámeny orgánu ochrany přírody' tj.
Královéhradeckóho kraje, odboru životníhoprostředía zemědělství.
Krajskému úřadu
III. Výjimka se povolujena obdobído 31. 12.2015.
IV. Toto rozhodnutí nenahrazuje stanoviska, vyjádření ani jiná opatření podle zvláštních
právních předpisů ($ 12 odst. l zákona č. 9912004 Sb., o rybnftářství' výkonu rybrářského
ptáva, rybářské stráži,ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů zákon o rybářství), ani bližší podmínky výkonu rybářského práva na touto výjimkou
dotčenýchrevírechv rybářském obhospodařovánížadate(e,
odůvodnění
Krajský úřadjako věcně a místněpffslušnýorgán ochrany přírody ve smyslu ust. $ ]5 a]]a
odst. 5 písm. h) zákona obdrŽel dne L6J220I0 žádost žadate|e o povolení výjimky
podmínek ochrany dle ust. $ 50 odst. 2 zákona, ve smyslu ust. $ 56 odst. 1 téhoŽ
ze záL<Ladních
zákona, spočívající
v povolení lovu mníkajednovousého(Lota lota) a jelce jesena (Leuciscus
idus) na revírech v rybářském obhospodďování Žadate|e.Tímto dnem bylo krajským úřadem
zahájeno Íízenív předmětnévěci, v souladu s ust. $ 44 odst. 1 spr. řádu.
V odůvodněnížádosti Žadate|uvedl (citace): ',Důvodem podóní žódosti je zóměr začlenit
mníka jednovousého (Lota lota) a jelce jesena (Leuciscus idus) mezi lovné druhy ryb,
Ve lyhlóšce č. 197/2004 Sb., kterou se provódějí některó ustanovení zókona o rybóřsní
č.99/2004Sb., má mníkjednovousýa jelec jesen stanovenoudobu lovu i minimólní zókonnou
délku.Zóměr lovit předmětnédruhy vychózí ze zkušenostíz rybóřsbých revírů,kteréprokazují;
že početnostjedinců obou druhů dosáhla úrovně, kdy umožněníjejich lovu za určifých
podmínek nebude ohroženímpro jejich další existenci jako druhu, a to i z toho důvodu,
žeumělý výtěr a odchov plůdku a nósad je již dobře zvládnut. Pouze lov těchto na území
Królovéhradeckého kraje početných druhů ,yb umožnízískat formou vyplněnéhopřehledu
o úlovcíchdostatečnýpřehled o početnostidruhů v rómci Królovéhradeckéhokraje a vhodně
tak doplní kontrolní odlovy provóděné výzkumnými institucemi na někteých revírech tohoto
kraje. CíIemje tedy povolit lov mníka a jesena v zójmu ochrany přírody (S56 odst. I zókona),
z jiných naléhavých důvodůpřevažujícího veřejného zójmu, včetně důvodů sociólního
a ekonomickéhocharakteru (agroturistika, nákup nósad od domdcíchproducentů- daňoých
poplatníkůna územíkraje) a důvodůs přízniými důsled|cynespornéhovýznamupro životní
prostředí (Š56 odst. 2 písm. c/ zókona), a taképro účelyýzkumu a vzdělóvóní (S 56 odst, 2
písm. d/ zókona),, (konec citace). Žadate| požadoval povolení předmětné výjimky na dobu
pěti let, tj. s platnostído konce roku 2015.
Zahájení Íízení bylo oznámeno také občanským sdruŽením dle Š 70 odst. 2 zákona
prostřednictvím vyvěšení oznámení o zahájení {ízenína úřední desce Královéhradeckého
'portálu
kraje a také zveřejněním na elektronickém
Královéhradeckéhokraje umoŽřnjícím
drálkový pffstup veřejnosti. Do Ťízeníse v ziíkonem stanovenélhůtě ($ 70 odst. 3 zákona)
občanskásdruženínepřihlásila a nezískala tak postaveníúčastnftaÍízení.Vzhledem k tomu,
Že jiŽ v okamžiku podání žádosti měl krajský (ltad shromážděny podklady pro vydání
rozhodnutí, oznámll účastnftůmÍízení,že ve věci rozhodne v termínu po 16.02.2011,
nebudou-li správnímuorgrínupředloženy dalšívýznamnépodklady pro vydání rozhodnutí.
Dle ust. $ 48 odst. 2 písm. c) zákona, ve znění $ 14 a přílohy č. III vyhlášky jsou mnft
jednovousý (Lota lota) a jelec jesen (Leuciscus idus) zvláště chráněnými druhy živočichů
v kategorii ohrožený druh, Zv|áště chránění živočichovéjsou chráněni ve všech svých
vývojových stádiích.Chráněnajsou jimi aŽívanápŤirozenáiuměiá sídlaa jejich biotop (ust. $
50 odst. l zákona). Je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozenéhovývoje zvláštěchráněných
živočichů,zejménaje chytat' chovat v zajetí,rušit' zrař.nvat nebo usmrcovat. Není dovoleno
sbírat,ničit, poškozovatčipřemist'ovatjejich vývojová stádia nebo jimi lžívaná sídla, což
vyplývá z ust. $ 50 odst. 2 zákona.
Dle ust. Š56 odst. 1 zákonaje možnó udělit výjimku ze zák|aďníchpodmínek ochrany zv1áště
chráněných druhů živočichů'rostiin a nerostů po|Jze v případě převahy jiného veřejného
zájmu naď zájmy ochrany přírody nebo v zájml ochrany přírody. Tímto zájmemje, mimo
jiné,takézájem ochrany volně ŽIjícíchživočichů
a ochrany přírodníchstanovišť($ 56 odst. 2
písm. ď zákona), výzkumu a vzďěIávání ($ 56 odst. 2 písm. dl zákona), případně jiný
naléhavý důvod pÍevaŽujícítloveřejného zájmu, včetnědůvodůsociálního a ekonomického
charakteru a důvodůs příznivými důsledky nespornéhovýznamu pro životníprostředí ($ 56
odst. 2 písm. cl zákona),
Na ziíkladě výše uvedeného |ze žádost žadate|epokládat za oprávněnou' Z podkladů
pro rozhodnutíje patrné,žeo počtuvysazenýchi ulovenýchjedincůna rybrářskýchrevírechv
rybářském obhospodďování Žadate|e bude vedena podrobná evidence a na zák|adě této
evidence bude moc být vyhodnocen vliv rybářského tlaku na populace mníka a jesena v
Královéhradeckém kraji. Získaná data bude krajský úřad předávat AOPK Čn t dalšímu
využití(ná(ezová databázeAOPK). Je tedy splněna podmínka pro povolení výjimky dle ust. $
56 odst. 2 písm.dl zákona, tj. za iče|em výzkumu a vzděláv ání,Y případě mníkaje jeho lov
situován do chladnějšíchměsícůV roce (s výjimkou doby hájení)a je možnétak předpokládat
prodlouženírybrářskésezóny a tím zvýšenévyužiti ubytovacích a stravovacích kapacit v
povodí toků, kde se mník vyskytuje. Jedná Se tedy zároveí o důvod sociálního a
ekonomickéhocharakteru s pŤíznivýmidůsledkynespornéhovýznamu pro Životníprostředí($
56 odst. 2 písm. cl zákona), nebot'rybářská turistika představuje šetrnévyuŽívánípřírodních
zdrojů respektujícíchvýznam vodních tokůjakožto významných krajinných prvků ve smyslu
ust. $ 3 písm. b) zákona, a mnohdy i součástúzemníhosystémuekologickó stability. J.akj1ž
žadate| uvedl, umělý výt& a odchov mníka nebo jesena ve zv|áštníchrybochovných
zařízeníchžadate|ei jiných subjektůnaízemí krajeje dobře propracovaný a produkce násad
představuje ekonomicky zajímavýprodukt vytvaŤející
určitápracovní místav regionu.
IGajský úřad proto dospěl k závěru, Že za předpokladu dodrženístanovených podmínek této
výjimky nedojde k ohroženímístních populací jelce jesena (Leuciscus idus) a mníka
jednovousého(Lota lota), jak jlŽby|o výšeuvedeno. Na zák|adě výšeuvedenéhokrajský úŤaď
rozhodl tak,jakje uvedeno ve výroku tohotorozhodnutí.
Při stanovování podmínek předmětnévýjimky krajský úřad harmonizovai tyto podmínky s
pffslušnými ustanoveními zákona o rybiářstvía předpisů k jeho provedení, v platném znění,
tak' aby doby hájení,nejmenšístanovenémíry i počtyulovených kusůna den v rybářských
revírech obhospodďovaných žadate|emkořespondovaly s údaji v zákoně o rybářství a
předpisech k jeho provedení. A to zejménas ohledem na snazšízaptacovánípodmínek této
výjimky do bližšíchpodmínek výkonu rybářskóho ptáva na revírech v obhospodďování
žadate|ev Královéhradeckémkraji.
Nedodrženípodmínek tohoto rozhodnutímůžebýt důvodempro udělenípokuty zaprotiprávní
jednání dle ust. $ 88 odst. 2 písm.p) zákona a v pffpadě opakovanéhonedodrženípodmínek
tohotorozhodnutítakéke zrušenívýjimky, v souladu s ust. $ 84 odst. 1 písm.c) ziíkona.
Poučenío opravnémprostředku
P r o t i t o m u t o r o z h o d n u t í s e l z e v s o u l a d u s u s t . $o8d1s t .1 a $ 8 3 o d s t . 1 s p r . ř á d u o d v o l a t
do 15.ti dnů ode dne jeho oznámení,odvolání se v souladu s ust. $ 89 odst. l spr. řádu
podává k Ministerstvu životníhoprostředí Českérepubliky' a to podáním u odboru životního
prostředí a zemědělství Krajského úřadu Královéhradeckéhokraje, Pivovarské nám. 1245,
500 03 Hradec Králové (ust. $ 86 odst. 1 spr. řádu). Včas podané a pffpustnéodvolránímá
odkladný účinek.*
..otisk úředníhor azítka,,
Ing. Miloš Cejka
vedoucí oddělení
ochrany přírody a krajiny
*Poznámka: Jestliže si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena
k vyzvednutí, nevyzvedne, písemnost se považuje dle $ 24 odst. 1 spr. řádu za doruěenou posledním
dnem této lhůty. odvo|áním |ze podle ust. $ 82 spr. řádu napadnout výrokovou část rozhodnutí,
jednotlivý výrok nebo jeho vedlejšíustanovení.odvolání musí mít náležitosti uvedenév $ 37 odst. 2
spr. řádu a musí obsahovat údajeo tom, proti kterémurozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá
a v čemje spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo Íízení, jež mu
předcházelo' Není-li vodvolání uvedeno, vjakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí' že se
domáhá zrušenícelého rozhodnutí. odvolání jen proti odůvodněnírozhodnutí je nepffpustné($ 82
odst. 1 spr. řádu). odvolání se podává s potřebným počtemstejnopisůtak, aby jeden stejnopis zůstal
správnímu orgiánu a aby každý úěastnft dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastníkpotřebný poěet
stejnopisů,vyhotovíje správní orgán na náklady úěastníka($ 82 odst. 2 spr. řádu).
Na vědomí:
ČlŽp,ol Hradec Královó, odd. ochrany přírody, Resslova I22g,500 02 Hradec
Králové
Na vědomí(po nabytíprávnímoci):
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí, oddělení
zemědělství(orgán státnísprávy rybářství) . zde

Podobné dokumenty

Veřejná vyhláška - místní komunikace Nad

Veřejná vyhláška - místní komunikace Nad sPatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízeni,jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení...

Více

Výstavba RD na parcele parc. č. 683/12, 683

Výstavba RD na parcele parc. č. 683/12, 683 obecní úřadPrůhonice,stavebníúřad(dále jen ,,stavební orgán pod|eustanovení$ l3 odst. l písm.g) zákona č. l83/2006 Sb.. o územnímplánovánía stavebním pod|e$ 84 až91 územním a stavebnímťízenipŤezkou...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení ohledu zdajsou organizovaní v Českémsvazu včelařů( dálejen Čsv ) nebo vjiné organizaci nebo neorganizovaní. Mimořádná veterinární opatření (ochranná a zdolávací opatření) se nařizují k zajištěníoch...

Více

0816 Zasedání zastupitelstva

0816 Zasedání zastupitelstva stavby jednoho rodinného domu s příslušenstvímna pozemku p ěI o výměře 3896 m Rozprava: starosta - jako osoba pověřená tvorbou územního plánu nesouhlasí s dalšímdoplňováním změn p. Fiala V. - jde o...

Více

Č1.: ozszlstzotz ROZHODNUTI ÚznuNÍ RoZHoDNUTÍ

Č1.: ozszlstzotz ROZHODNUTI ÚznuNÍ RoZHoDNUTÍ Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnůode dne jeho oznámeník odboru regionálního rozvoje Krajského úřaduStředočeskéhokraje podáním u zdejšíhosprávníhoorgánu. odvolárrÍ se podává s potřebn...

Více

DRÁZEBM VYHLASKA

DRÁZEBM VYHLASKA ze dne] 'l0'2007a dodatku č1491/65/2008 ze dne 10.4.2008. Práva a závazkv na Dředmětudřažbv\'áznoucía s nímsDoiené: Navlhovatelprohlašuje' Žeje podle $ 14 odst' l písm.a) zákonač'328/l99i Sb.' o ko...

Více