CS - HOBART

Transkript

CS - HOBART
Mycí technika
Pokyny k instalaci
ASR PERMANENT
CLEAN VÝSTUP
NEČISTOT
Servisní manuál
Pouze pro stroje AUP řady AMX14-01
Od sériového čísla 8660 30001
Revize softwaru ≥ 003-0001.000
23. April 2015
CS
CS
ASR
Servisní manuál
Vydavatel
HOBART GmbH
Robert-Bosch-Str. 17
77656 Offenburg
Telefon +49(0)781.600-0
Fax +49(0)781.600-23 19
E-mail: [email protected]
Internet: www.hobart.de
Vyloučení ručení za výrobek
Instalace a opravy, které nebudou provedeny autorizovanými odborníky
nebo při kterých se nepoužívají originální náhradní díly, a veškeré technické změny, které nejsou schváleny výrobcem, vedou k zániku záruky a
ručení za výrobek ze strany výrobce.
Společnost HOBART si vyhrazuje právo provádět bez ohlášení změny
nebo vylepšení na všech výrobcích.
Podrobné informace obdržíte
u Vašeho odborného prodejce nebo na:
SERVISNÍ LINKA Tel. 01803 45 62 58
Internet: www.hobart.de
E-mail: [email protected] (platí v SRN)
© HOBART GmbH, Offenburg 2015
2
BA-22347-003-CS / 23.04.15
HOBART
ASR
Servisní manuál
Revize:
Září 2014: - Nová v programu InDesign
Březen 2015: - Změna čísla výrobku kapitola 6, pol. 9
- Kapitola 9.1 Vyměněna ilustrace
HOBART
BA-22347-003-CS / 23.04.153
CS
CS
ASR
Servisní manuál
Obsah
Strana
Kapitola Obsah
5
1.
Upozornění k dokumentaci
5
1.1.
Použití
5
1.2.
Struktura dokumentace
5
1.3.
Konvence zobrazení
6
2.
Bezpečnostní pokyny a předpisy
6
2.1.
Bezpečnostní a výstražná upozornění
6
2.2.
Základní bezpečnostní pokyny
6
2.3.
VDE měření po nové instalaci/opravě
7
2.4.
Kvalifikace personálu
8
2.5.
Specifická nebezpečí
8
2.6.
Věcné škody
9
3.
Všeobecné pokyny
10
4.
Prověření místních podmínek před instalací
11
5.
Plán umístění na příkladu AUP s montáží vpravo
12
6.
Přehled zařízení ASR na příkladu AUP s montáží vpravo
13
7.
Kontrola kompletnosti montážní sady 01-539625-001
14
8.
Odstranit přepravní potrubní spojení (obtok) (přístup zezadu)
15
9.
Montáž ASR boxu
16
9.1.
AUP: ASR na pravé straně
19
9.2.
AUP: ASR na levé straně
21
9.3.
AUPL: ASR na pravé straně
24
9.4.
AUPL: ASR na levé straně
27
9.5.
AUPT: ASR na pravé straně
30
9.6.
AUPT: ASR na levé straně
4
BA-22347-003-CS / 23.04.15
HOBART
ASR
Servisní manuál
1.
1.1.
Upozornění k dokumentaci
Upozornění k dokumentaci
Symbol
Výstraha před nebezpečím uklouznutí
Použití
Výstraha před nebezpečným místem
Tento dokument obsahuje důležité informace ohledně
opravných postupů a chybových hlášení, které může
využít servisní technik v případě potřeby.
1.2.
Význam
Užitečné doplňující informace a tipy
Struktura dokumentace
Před otevřením stroj vytáhněte
síťovou zástrčku
Platnými podklady jsou všechny návody, které popisují instalaci, obsluhu, údržbu
a opravy zařízení, a další návody k veškerému
použitému příslušenství.
Používejte ochranné brýle
Pro obsluhu:
Používejte bezpečnostní přilbu
–– Comic Card (stručný návod)
–– Návod k obsluze
Používejte ochranné pracovní
rukavice
Pro odborného řemeslníka:
–– Pokyny k instalaci
–– Servisní manuál
Některé příklad použití PSA:
Vrtání, broušení, řezání
Práce na dávkovací technice/chemie
Práce s prostředky na odstraňování
vodního kamene
Instalace/demontáž, oprava stroje
–– Seznam pro vyhledávání chyb
–– Schéma zapojení
–– Katalog náhradních dílů
1.3.
Konvence zobrazení
1.3.1.
Použité symboly
Symbol
1.3.2.
Zobrazení v textu
Význam
Zobrazení
Význam
Výstraha před nebezpečným elektrickým napětím
UPOZORNĚNÍ
Důležité upozornění ohledně provozu stroje, nejde o výstražný pokyn

Krok činnosti

Výsledek
–
Přehled 1. úrovně
•
Přehled 2. úrovně
Výstraha před nebezpečím výbuchu
Výstraha před nebezpečím
skřípnutí nebo nárazu
Výstraha před nebezpečnými
látkami
Výstraha před poraněním rukou
HOBART
BA-22347-003-CS / 23.04.155
CS
CS
ASR
Servisní manuál
Bezpečnostní pokyny a předpisy
2.
Bezpečnostní pokyny a předpisy
2.2.
Základní bezpečnostní pokyny
2.1.
Bezpečnostní a výstražná upozornění
2.2.1.
Bezpečnost výrobku
►► Při obsluze stroje respektujte všeobecné
bezpečnostní pokyny a výstražná upozornění,
která jsou uvedena u každé činnosti.
Stroj odpovídá aktuálnímu stavu techniky a splňuje
uznávaná bezpečnostní pravidla. Přesto však mohou
vznikat nebezpečí.
2.1.1.
Provozujte stroj pouze v bezvadném stavu a za dodržení
návodu k provozu.
Stupně nebezpečí
Stupeň nebezpečí je součástí bezpečnostního pokynu
a je označen signálním slovem. Možné důsledky se
rozlišují výběrem signálního slova.
bezprostřední nebezpečí:
vede k těžkým zraněním nebo smrti
GEFAHR
WARNUNG
VORSICHT
ACHTUNG
2.1.2.
Jakékoliv přestavby nebo změny výrobku smí provádět
pouze autorizované osoby společnosti HOBART. Nastavení parametrů je chráněno heslem.
2.2.2.
Pět bezpečnostních pravidel
může jít o nebezpečnou situaci:
může vést k těžkým zraněním nebo
smrti
může jít o nebezpečnou situaci:
může vést k lehkým zraněním
může jít o škodlivou situaci:
může vést k poškození výrobku
nebo jiných předmětů
Struktura výstražných upozornění
Výstražná upozornění jsou zobrazena v podobě
výstražného znamení a signálního slova s použitím
příslušných bezpečnostních barev.
POZOR
Druh a zdroj nebezpečí
Vysvětlení druhu a zdroje nebezpečí
►► Opatření k odvrácení nebezpečí
►► popř. další opatření k odvrácení
nebezpečí
Před prací na strojích je třeba aplikovat těchto pět
bezpečnostních pravidel v níže uvedeném pořadí. Po
skončení prací jsou v opačném pořadí opět odstraněna.
2.3.
VDE měření po nové instalaci/opravě
Po nové instalaci či po opravě doporučujeme měření
dle DIN VDE 701/702. Viz také servisní manuál BGVA3.
Kontrola všech platných ustanovení DIN VDE se provádí
ve třech krocích.
–– Prohlídka: např. vizuální kontrola připojení svorek,
kontaktů, kontaktů PE, příp. přiskřípnutých kabelů
–– Zkouška: např. test vytažení zástrčných kontaktů
na topném tělese příp. obnova,
–– Měření: např.
• Nepřetržité propojení systému ochranného
vodiče (Low Ω)
• Odpor cívek RS,IK (pouze provádět, pokud
neexistuje pojistka FI, aktivuje se!)
• Dotykové napětí UB (u FI/RCD)
Měření diferenčního proudu
6
BA-22347-003-CS / 23.04.15
HOBART
ASR
Servisní manuál
2.4.
Bezpečnostní pokyny a předpisy
Kvalifikace personálu
►► Dodržujte předpisy bezpečnosti práce.
►► Před použitím si pečlivě přečtěte návod k provozu.
►► Servisní manuál si pečlivě přečtěte před prací na
stroji.
Činnost
Skupina uživatelů
Kvalifikace/vzdělání
Instalace
Odborný personál
Autorizovaný elektrikář (odborný elektrikář nebo osoby se
srovnatelným vzděláním)
Učni
pouze pod odpovídajícím odborným dohledem a kontrolou
Odborný personál
Autorizovaný elektrikář (odborný elektrikář nebo osoby se
srovnatelným vzděláním)
Učni
pouze pod odpovídajícím odborným dohledem a kontrolou
Práce na elektrickém
zařízení
Odborný personál
Odborný elektrikář
Obsluha
Neodborníci
Zaškolení provozovatelem s pomocí návodu k provozu,
poučení o nebezpečích
Osoby s postižením
Zaškolení provozovatelem s pomocí návodu k provozu,
poučení o nebezpečích
Děti od 14 let
Zaškolení provozovatelem s pomocí návodu k provozu,
poučení o nebezpečích, pouze pod dohledem
Děti do 13 let
není povoleno
Odborný personál
Servis společnosti Hobart nebo servisní technici vyškolení
společností Hobart
Učni
pouze pod odpovídajícím odborným dohledem a kontrolou
Uvedení do provozu
Údržba, opravy
HOBART
BA-22347-003-CS / 23.04.15
7
CS
CS
ASR
Servisní manuál
Bezpečnostní pokyny a předpisy
2.5.
Specifická nebezpečí
Vyvarujte se nebezpečí zhmoždění nebo nárazu pro
části těla:
►► Při skladování, zvedání nebo přepravě dodržujte
pokyny na obalu.
Vyvarujte se nebezpečí výbuchu:
►► Neinstalujte stroj na místě s nebezpečím výbuchu.
Vyvarujte se zásahu elektrickým proudem:
►► Nenechávejte téct vodu přes vodivé součásti.
• Dbejte nato, aby byl stroj skladován odborně.
►► Pokud se při čištění dotýkáte částí, na kterých se
nachází louh, noste ochranné pomůcky (rukavice,
ochranné brýle, ochranný oděv).
Vyvarujte se nebezpečí uklouznutí
Na podlaze před strojem se může objevit vlhkost.
►► Použijte odpovídající podlahovou krytinu, která
v případě vlhkosti zaručuje, že nehrozí nebezpečí
uklouznutí.
Zbytky na mytých předmětech, nebyla dodržena
hygiena.
►► Hygienické předpisy se musejí dodržovat, příp.
prokázat podle národních ustanovení.
• Dbejte na to, aby stroj při plnění nepřetekl.
►► Nechejte stroj připojit k elektrické síti pouze odborným personálem.
►► Přídavné dávkovací nádoby nechejte namontovat
pouze odborným personálem.
2.5.1.
Další nebezpečí
Případná nebezpečí spojená s používanými provozními
prostředky naleznete v přiložených bezpečnostních
listech. Pracoviště se musejí náležitě označit.
Vyvarujte se nebezpečí požáru:
►► Nenechávejte téct vodu přes vodivé součásti.
• Dbejte nato, aby byl stroj skladován odborně.
• Dbejte na to, aby stroj při plnění nepřetekl.
►► Nechejte stroj připojit k elektrické síti pouze odborným personálem.
2.6.
Věcné škody
Vyvarujte se škod způsobených mrazem
Teploty pod 0 °C během přepravy/skladování vedou
k omezení funkcí.
►► Veškeré úpravy na stroji nechejte provádět pouze
odborným personálem.
►► Před instalací uskladněte stroj na 24 hodin při
pokojové teplotě (min. 15 °C).
Vyvarujte se poleptání, zvýšení citlivosti povrchu
pokožky, intoxikace:
Vyvarujte se poškození vodou
►► Při zacházení s chemickými prostředky noste
ochranné pomůcky (rukavice, ochranné brýle,
ochranný oděv).
►► Neprovozujte stroj bez dohledu.
Vyvarujte se ohrožení životního prostředí
►► Zlikvidujte stroj ekologicky a odborně.
►► Používejte pouze vhodné chemické prostředky.
Dodržujte údaje výrobce.
►► Senzoriku chemických látek nechejte nastavit
pouze autorizovanými vyškolenými servisními
techniky.
►► Během provozu neotevírejte dveře, vyčkejte
ukončení programu.
►► Před čištěním odpojte stroj od elektrické sítě.
►► Pokud se při čištění dotýkáte částí, na kterých se
nachází louh, noste ochranné pomůcky (rukavice,
ochranné brýle, ochranný oděv).
Vyvarujte se popálení, opaření (ruky)
►► Během provozu neotevírejte dveře, vyčkejte
ukončení programu.
►► Před čištěním odpojte stroj od elektrické sítě.
8
BA-22347-003-CS / 23.04.15
HOBART
ASR
Servisní manuál
3.
Všeobecné pokyny
Všeobecné pokyny
Požadované speciální nástroje / pomůcky:
Silikonový sprej:
00-603262-000
Sekundové lepidlo:
00-603750-000
Držák pláště:
01-539619-001 (pro
stolní montáž, když je
uvolněn segment ASR)
ASR je standardem u průmyslových myček Premax
generace AMX-14-01.
V zásadě je systém ASR určen pouze pro stroje AUP
(generace AMX-14-01) od sériového čísla 8660 30001.
Následující verze AUP jsou vybaveny systémem ASR
(jako instalační sada):
–– AUP ASR s montáží vpravo
–– AUP ASR s montáží vlevo
–– AUPL ASR s montáží vpravo
–– AUPL ASR s montáží vlevo
–– AUPT ASR s montáží vpravo
–– AUPT ASR s montáží vlevo
Výjimka AUP a AUPL s Hoodlift pouze k montáži vlevo
Instalační sada (která pokrývá všechny verze) má číslo
dílu 01-539625-001 a je při odeslání přiložena jako
dodatek.
Pro jednotlivé varianty musí být různé trubky HT trubka
DN40 / HT trubka DN50 přiříznuty a zbaveny otřepu, a
rovněž musí být namontována různá hadicová kolena
viz následující strany (použít silikonový sprej). V závislosti na verzi může zbýt materiál (ten je možné na místě
zlikvidovat).
HOBART
BA-22347-003-CS / 23.04.15
9
CS
CS
ASR
Servisní manuál
Prověření místních podmínek před instalací
4.
Prověření místních podmínek
před instalací
• Je pro ASR box k dispozici dostatečný stavební
prostor? Viz. plán umístění vpravo. To jen nutné předem dohodnout s dodavatelem.
• Při úpravě musí stroj ještě stát volně v prostoru.
Je nutno zajistit dostatek volného místa pro
montáž vzadu.
• Servisní technik na místě zkontrolujte skutečný
směr otáčení: zleva/doprava nebo zprava/doleva.
• Dle možnosti vždy přimontujte ASR Box na
stranu nečistot (vstupní stranu) stroje. Pokud
to situace v místě montáže neumožní, je nutné
ASR box přimontovat na druhou stranu.
10
BA-22347-003-CS / 23.04.15
HOBART
ASR
Servisní manuál
5.
Plán umístění na příkladu AUP s montáží vpravo
Plán umístění na příkladu AUP s
montáží vpravo
200*/**
837*
860*
400
1510*
210
HOBART
635
815
1995*
440
107
711
6
107
635
845
BA-22347-003-CS / 23.04.1511
CS
CS
ASR
Servisní manuál
Přehled zařízení ASR na příkladu AUP s montáží vpravo
6.
Přehled zařízení ASR na
příkladu AUP s montáží vpravo
Příklad: montáž ASR vpravo
➀ ASR filtr s aretací
➁ ASR síto v nádrži (bez děrování)
➂ ASR síto v nádrži zavzdušnění
➃ Vodní hadice
➄ ASR čerpadlo M9 01-297380-001
➅ ASR nádrže
➆ ASR zásuvka na síto se sledováním síta S15
➇ Spínač plováku přetečení S16
➈ ASR odváděcí čerpadlo M10 01-297707-002
➉ Odpadní hadice Stroj s ASR má 2 odpadní hadice
Čerpadla M9, M10 jsou již předmontována


 






12
BA-22347-003-CS / 23.04.15
HOBART
ASR
Servisní manuál
7.
Kontrola kompletnosti montážní sady 01-539625-001
Kontrola kompletnosti montážní
sady 01-539625-001
Následující díly musí být v montážní sadě
Poloha
Množství
Číslo dílu
Označení
BGRP (Assembly)/ET (Part)
1
1
01-515795-001
Jímka na nečistoty ASR kompletní
Assembly
2
1
01-539594-001
ASR adaptér deska s maticí
Assembly
3
4
00-609868-000
Šroub s polokulatou hlavou příruba
M5x12
Part
4
3
01-539534-001
ASR koleno
Part
5
1
01-539535-001
Hadice ASR jímka na nečistoty
Part
6
1
01-539592-001
Trubka odpadu ASE
Part
7
2
01-539586-003
Trubka ASR
Part
8
2
00-323945-053
Svorka drátěné hadice
Part
9
6
00-323945-064
Svorka drátěné hadice
Part
10
1
01-539631-001
Koncovka dvojité hadice
Part
11
1
01-539609-001
Zakrytí hadice
Part
12
2
00-609762-000
Šroub s polokulatou hlavou příruba
M6x16
Part
13
1
00-323945-029
Svorka drátěné hadice
Part
14
1
01-539608-001
Zakrytí hadice
Part
15
1
01-539646-001
Distanční pruh ASR
Part
HOBART
BA-22347-003-CS / 23.04.1513
CS
CS
ASR
Servisní manuál
Odstranit přepravní potrubní spojení (obtok) (přístup zezadu)
8.
Odstranit přepravní potrubní
spojení (obtok) (přístup zezadu)
Za účelem kontroly komponentů je v závodě vložen
obtok, který spojuje čerpadlo ASR M9 ➄ přímo s odtokovým čerpadlem M10 ➈ ASR boxu.
Obtok (spojovací nástavec) již není potřeba.
Odstraňte spojovací nástavec otevřením hadicových
spon.
Spojovací nástavec odpadne (zlikvidujte).
14
BA-22347-003-CS / 23.04.15
HOBART
ASR
Servisní manuál
9.
Montáž ASR boxu
Montáž ASR boxu
Příklad montáže vpravo
Odmontujte boční kryt na straně, kam bude přimontován
ASR.
Pomocí přiložených šroubů s polokulatou hlavou
přišroubujte ASR box přírubou (M5x12 poz. 3) na plech
adaptéru. Přitom je vždy nutné dbát nato, na které straně
stroje má být ASR box zavěšen. Následně upevněte
distanční pruh (poz. 15).
Plech adaptéru musí při montáži lícovat s ASR boxem
(poz. 1) (na poz. 3).
Příklad montáže vpravo
Montáž boxu (poz. 2)
Box se přišroubujte s plechem adaptéru do bočních
otvorů na přepážku, které jsou určeny také k upevňování
na stole.
Přitom musíte použít při pohledu zepředu druhou a
poslední svařovanou matici.
HOBART
BA-22347-003-CS / 23.04.1515
CS
CS
ASR
Servisní manuál
Montáž ASR boxu
9.1.
AUP: ASR na pravé straně
Požadovaná délka potrubí /Přiříznutí délky potrubí
Potrubí HT DN 40 (poz.
6)
Potrubí HT DN 50 (poz.
7)
1 x 480 mm
1 x 80 mm
1 x 200 mm
1 x 310 mm
16
BA-22347-003-CS / 23.04.15
HOBART
ASR
Servisní manuál
Montáž ASR boxu
1. P
řimontujte hadicové koleno
(poz. 5) k boxu (s poz. 8).
2. Přimontujte potrubí HT DN 40
(480°mm) (poz. 6) k poz. 8.
3. Zvedněte hadicové koleno k M9
➄.
4. Namontujte 3x potrubí HT DN50
(poz. 7) 3x koleno (poz. 4) (svorky
poz. 9).
5. Podrobný pohled
6. V
ylomte perforaci na
vyznačených místech a opatřete
ochranou hran (poz. 11 / 14).
7. Namontujte boční plech
8. Vnější pohled.
9. Veďte kabel s konektorem X16B
přes vylomené místo
HOBART
BA-22347-003-CS / 23.04.15
17
CS
CS
ASR
Servisní manuál
Montáž ASR boxu
10. X16B z boxu ASR
11. Zasuňte zásuvku se sítkem
12. N
amontujte odtokovou hadici ➄ na adaptér sifonu
(poz. 10) pomocí spony (poz. 13). Následně zafixujte
odtokovou hadici tak, aby neležela na podlaze
13. Zapněte stroj/režim plnění/zkouška utěsnění
14. K testování odeberte zásuvku se sítkem/objeví
se chybové hlášení 054 Zásuvka se sítkem není
správně vložena.
15. Záměrně přeplňte box ASR vodou, abyste zjistili,
zda sepne odtokové čerpadlo ASR M10 ➈ (s dobou
doběhu). Chybové hlášení 055.
16. Box ASR pro montáž na stůl uvolněte a podržte
(použijte držáky opláštění jako podpěry) Šrouby
opatřete sadou těsnění. Upevněte stůl a ASR Box.
17. Nastavte stroj do polohy.
18
BA-22347-003-CS / 23.04.15
HOBART
ASR
Servisní manuál
9.2.
AUP: ASR na levé straně
Montáž ASR boxu
Požadovaná délka potrubí /Přiříznutí délky potrubí
Potrubí HT DN 40 (poz.
6)
Potrubí HT DN 50 (poz.
7)
1 x 60 mm
1 x 100 mm
1 x 350 mm
HOBART
BA-22347-003-CS / 23.04.15
19
CS
CS
ASR
Servisní manuál
Montáž ASR boxu
1. Prodlužte hadicové koleno a ze
spodu přimontujte ASR Box k
boxu poz. 6 a poz. 8
2. Hadice na boxu
3. J iž namontované hadicové
koleno otočte
4. N
amontujte 2x potrubí HT
DN50 (poz. 7) 2x koleno (poz.
4) (svorky poz. 9)
5. Vylomte perforaci a opatřete
ochranou hran (poz. 11 / 14)
6. Veďte kabel s konektorem
X16B přes vylomené místo
7. S
pojte konektory
X16 A ze stroje.
X16B z boxu ASR.
8. Vložte zásuvku se sítkem.
9. Namontujte odtokovou hadici ➄ na adaptér sifonu
(poz. 10) pomocí spony (poz. 13). Následně zafixujte
odtokovou hadici tak, aby neležela na podlaze
10. Z
apněte stroj/režim plnění/zkouška utěsnění
20
BA-22347-003-CS / 23.04.15
HOBART
ASR
Servisní manuál
Montáž ASR boxu
11. K testování odeberte zásuvku se sítkem/objeví
se chybové hlášení 054 Zásuvka se sítkem není
správně vložena.
12. Záměrně přeplňte box ASR vodou, abyste zjistili,
zda sepne odtokové čerpadlo ASR M10 ➈ (s dobou
doběhu) Chybové hlášení 055.
13. Box ASR pro montáž na stůl uvolněte a podržte
(použijte držáky opláštění jako podpěry) Šrouby
opatřete sadou těsnění. Upevněte stůl a ASR Box.
14. Nastavte stroj do polohy.
9.3.
AUPL: ASR na pravé straně
Požadovaná délka potrubí /Přiříznutí délky potrubí
Potrubí HT DN 40 (poz.
6)
Potrubí HT DN 50 (poz.
7)
1 x 570 mm
2 x 80 mm
1 x 350 mm
HOBART
BA-22347-003-CS / 23.04.1521
CS
CS
ASR
Servisní manuál
Montáž ASR boxu
1. Přimontujte hadicové koleno
(poz. 5) k boxu (s poz. 8).
2. Přimontujte potrubí HT DN 40
(570°mm) (poz. 6) k poz. 8.
3. Zvedněte hadicové koleno k M9
➄.
4. Namontujte 3x potrubí HT DN50
(poz. 7) 3x koleno (poz. 4) (svorky poz. 9)
5. Podrobný pohled
6. Vylomte perforaci na
vyznačených místech a opatřete
ochranou hran (poz. 11 / 14)
7. Pohled z boku
Namontujte boční plech.
9. Spojte konektory X16 A ze stroje.
10. X16B z boxu ASR.
8. Veďte kabel s konektorem X16B
přes vylomené místo.
11. Zasuňte zásuvku se sítkem
12. N
amontujte odtokovou hadici ➄ na adaptér sifonu
(poz. 10) pomocí spony (poz. 13). Následně zafixujte
22
BA-22347-003-CS / 23.04.15
HOBART
ASR
Servisní manuál
Montáž ASR boxu
odtokovou hadici tak, aby neležela na podlaze
13. Zapněte stroj/režim plnění/zkouška utěsnění
14. K testování odeberte zásuvku se sítkem/objeví
se chybové hlášení 054 Zásuvka se sítkem není
správně vložena.
15. Záměrně přeplňte box ASR vodou, abyste zjistili,
zda sepne odtokové čerpadlo ASR M10 ➈ (s dobou
doběhu) Chybové hlášení 055.
16. Box ASR pro montáž na stůl uvolněte a podržte
(použijte držáky opláštění jako podpěry) Šrouby
opatřete sadou těsnění. Upevněte stůl a ASR Box.
HOBART
BA-22347-003-CS / 23.04.1523
CS
CS
ASR
Servisní manuál
Montáž ASR boxu
9.4.
AUPL: ASR na levé straně
Požadovaná délka potrubí /Přiříznutí délky potrubí
Potrubí HT DN 40 (poz.
6)
Potrubí HT DN 50 (poz.
7)
1 x 60 mm
1 x 150mm
1 x 350mm
24
BA-22347-003-CS / 23.04.15
HOBART
ASR
Servisní manuál
Montáž ASR boxu
1. Prodlužte hadicové koleno a ze
spodu přimontujte ASR Box k boxu
poz. 5 a poz. 8.
2. Hadice na boxu.
3. Již namontované hadicové koleno
otočte.
4. N
amontujte 2x potrubí HT DN50
(poz. 7) 2x koleno (poz. 4) (svorky poz. 9).
5. Vylomte perforaci a opatřete ochranou hran (poz. 11 / 14).
6. Veďte kabel s konektorem X16B
přes vylomené místo.
7. S
pojte konektory
X16 A ze stroje.
X16B z boxu ASR.
8. Vložte zásuvku se sítkem.
9. Namontujte odtokovou hadici ➄ na adaptér sifonu
(poz. 10) pomocí spony (poz. 13). Následně zafixujte
odtokovou hadici tak, aby neležela na podlaze).
10. Zapněte stroj/režim plnění/zkouška utěsnění
HOBART
BA-22347-003-CS / 23.04.1525
CS
CS
ASR
Servisní manuál
Montáž ASR boxu
11. K testování odeberte zásuvku se sítkem/objeví
se chybové hlášení 054 Zásuvka se sítkem není
správně vložena.
12. Záměrně přeplňte box ASR vodou, abyste zjistili,
zda sepne odtokové čerpadlo ASR M10 ➈ (s dobou
doběhu) (Chybové hlášení 055).
13. Box ASR pro montáž na stůl uvolněte a podržte
(použijte držáky opláštění jako podpěry) Šrouby opatřete
sadou těsnění. Upevněte stůl a ASR Box.
14. Nastavte stroj do polohy.
26
BA-22347-003-CS / 23.04.15
HOBART
ASR
Servisní manuál
9.5.
AUPT: ASR na pravé straně
Montáž ASR boxu
Požadovaná délka potrubí /Přiříznutí délky potrubí
Potrubí HT DN 40 (poz.
6)
Potrubí HT DN 50 (poz.
7)
1 x 530 mm
1 x 80 mm
1 x 200 mm
1 x 310 mm
HOBART
BA-22347-003-CS / 23.04.15
27
CS
CS
ASR
Servisní manuál
Montáž ASR boxu
1. Přimontujte hadicové koleno
(poz. 5) k boxu (s poz. 8)
2. Přimontujte potrubí HT DN 40
(530°mm) (poz. 6) k poz. 8.
3. Zvedněte hadicové koleno k M9
➄.
4. Namontujte 3x potrubí HT DN50
(poz. 7) 3x koleno (poz. 4).
5. Podrobný pohled
6. Vylomte perforaci a opatřete
ochranou hran (poz. 11 / 14).
7. Namontujte boční plech
8. Vnější pohled.
9. Veďte kabel s konektorem X16B
přes vylomené místo.
10. Spojte konektory X16 A ze
stroje.
X16B z boxu ASR.
11. Zasuňte zásuvku se sítkem
12. N
amontujte odtokovou hadici ➄ na adaptér sifonu
(poz. 10) pomocí spony (poz. 13). Následně zafixujte
odtokovou hadici tak, aby neležela na podlaze
13. Zapněte stroj/režim plnění/zkouška utěsnění
28
BA-22347-003-CS / 23.04.15
HOBART
ASR
Servisní manuál
Montáž ASR boxu
14. K testování odeberte zásuvku se sítkem/objeví
se chybové hlášení 054 Zásuvka se sítkem není
správně vložena.
15. Záměrně přeplňte box ASR vodou, abyste zjistili,
zda sepne odtokové čerpadlo ASR M10 ➈ (s dobou
doběhu) (Chybové hlášení 055).
16. Box ASR pro montáž na stůl uvolněte a podržte
(použijte držáky opláštění jako podpěry) Šrouby
opatřete sadou těsnění. Upevněte stůl a ASR Box.
HOBART
BA-22347-003-CS / 23.04.15
29
CS
CS
ASR
Servisní manuál
Montáž ASR boxu
9.6.
AUPT: ASR na levé straně
Požadovaná délka potrubí /Přiříznutí délky potrubí
Potrubí HT DN 40 (poz.
6)
Potrubí HT DN 50 (poz.
7)
1 x 610 mm
1 x 350 mm
1 x 690 mm
30
BA-22347-003-CS / 23.04.15
HOBART
ASR
Servisní manuál
1. Prodlužte hadicové koleno a ze
spodu přimontujte ASR Box k boxu
poz. 5 a poz. 8
Montáž ASR boxu
4. Namontujte 2x potrubí HT DN50
(poz. 7)
2x koleno (poz. 4).
5. Vylomte perforaci a opatřete
ochranou hran (poz. 11 / 14).
8. Spojte konektory X16 A ze stroje.
s X16B z boxu ASR.
2. Hadice na boxu.
3. J iž namontované hadicové koleno
otočte.
6. Namontujte boční plech
7. V
eďte kabel s konektorem X16B
přes vylomené místo.
9. Vložte zásuvku se sítkem.
10. N
amontujte odtokovou hadici ➄ na adaptér sifonu
(poz. 10) pomocí spony (poz. 13). Následně zafixujte
odtokovou hadici tak, aby neležela na podlaze
11. Zapněte stroj/režim plnění
12. K testování odeberte zásuvku se sítkem/objeví
se chybové hlášení 054 Zásuvka se sítkem není
správně vložena.
13. Vědomě přeplňte box ASR, abyste zjistili, zda sepne
odtokové čerpadlo ASR (s dobou doběhu).
Chybové hlášení 055: Box ASR pro montáž na stůl
uvolněte a podržte (použijte držáky opláštění jako
podpěry), šrouby opatřete sadou těsnění. Upevněte
stůl a ASR Box.
HOBART
BA-22347-003-CS / 23.04.1531
CS
HOBART GmbH
Robert-Bosch-Str. 17
77656 Offenburg
Deutschland
Tel.: +49 (0)781.600-0
Fax: +49 (0)781.600-23 19
E-Mail: [email protected]
Internet: www.hobart.de
Hobart UK.
Southgate Way,
Orton Southgate,
Peterborough
PE2 6GN
United Kingdom
Tel.: +44 (0)844 888 7777
Republic of Ireland: +353 (0)1246 0248
Fax: +44 (0)1733 361 347
E-mail: [email protected]
Internet: www.hobartuk.com
Hobart Norge
Gamle Drammenvei 120
N-1363 Høvik
Tlf.: +47-67109800
E-post: [email protected]
Hjemmeside: www.hobart.no
Hobart Scandinavia ApS
Håndværkerbyen 27
2670 Greve
Danmark
Tlf.: +45 4390 5012
Fax.: +45 4390 5002
E-mail: [email protected]
Internet: www.hobart.dk
Hobart Sweden/Finnland
Tel: +46 8 584 50 920
E-mail: [email protected]
Internet: www.hobart.se
Compagnie HOBART SAS
Allée du 1er mai
77183 Croissy Beaubourg
FRANCE
Tel: +33 (0)1 64 11 60 00
Fax: +33 (0)1 64 11 60 10
E-mail: [email protected]
Internet: www.hobart.fr
Australia
Hobart Food Equipment
Unit 1 / 2 Picken Street,
Silverwater NSW, 2128
Tel: +61 1800 462 278
Fax: +61 02 9714 0222
E-mail: [email protected]
Internet: www.hobartequipment.com.au
Hobart Nederland BV
Pompmolenlaan 12
3447 GK Woerden
Telefoon +31 (0)348 462626
Fax: +31 (0)348 430117
E-mail: [email protected]
Internet: www.hobartnederland.nl
HOBART China
15th Floor, Building A
New Caohejing International Business
Center
391 Gui Ping Road
Shanghai, 200233
Telephone: +86 (0)21 34612000
Fax: +86 (0)21 34617166
Internet: www.hobartchina.com
Hobart Foster Belgium bvba/sprl
Industriestraat 6
1910 Kampenhout
Telefoon +32 (0) 16.60.60.40
Fax +32 (0) 16.60.59.88
E-mail: [email protected]
Internet: www.hobart.be
Printed in Germany
32
BA-22347-003-CS / 23.04.15
HOBART