Kurz probuzení do Jednoty

Transkript

Kurz probuzení do Jednoty
Kurz probuzení do Jednoty
Oneness Awakening se Zasvěcením do Dikši
"Život je mystérium, které se má žít a ne hádankou, která se má rozluštit." Sri Amma Bhagavan
Kurz "Oneness Awakening" neboli kurz "probuzení do Jednoty" je 2 denní kurz,
vytvořený za účelem pomoci lidem dostat se z omezení a konstrukcí mysli. Když se
ztotožňujeme s myslí - když naše zážitky filtrujeme na základě minulého podmiňování ve skutečnosti nežijeme, ale pouze existujeme, jen prožíváme. Když žijeme uvnitř
konstrukcí mysli, ve skutečnosti nežijeme vůbec. Smyslem života je jednoduše žít - žít
realitu takovou jaká je - a v tomto přirozeném stavu, kdy jsou naše smysly živé, srdce
otevřené, jsme v přímém kontaktu s Jednotou ve všem. Tímto kurzem vás bude
Oneness trenér provázet různými druhy učení a procesů, které sám obdržel na
trenérském kurzu v Indii a také bude vycházet ze svých vlastních životních zkušeností.
Smyslem kurzu není poskytnutí informací nebo pomocných nástrojů jak na sobě
pracovat, ale spíše jde o to, abyste si sami přímo prožili, jaký je život mimo omezení
mysli a skrze váš přímý prožitek objevili ohromný mír, ticho, klid a lásku.
Je to velmi posvátný proces vedený Božskou přítomností, vrcholící přenosem
velmi speciální Dikši, která se nazývá “Mukthi Deeksha”. Tato Dikša se předává
starodávnou spirituální technikou přes tzv. “Padukas”. Padukas symbolizují božská
chodidla a v mnoha kulturách reprezentují velmi silné odevzdání se Bohu.
Tato Dikša je jedinečná tím, že přichází přímo od Božství a není směrována přes
lidskou bytost. Je to přímý přenos z Božství na přijímajícího za jediným účelem a tím je
dostat přijímajícího do stavu Jednoty a probuzení, přesně do takového stavu, ve kterém
se nacházely světci, mudrci a mystici po celém světě.
Přenos “Mukthi Deeksha” je součástí 3-dílného procesu, který slouží jako příprava
přijímajícího na přijetí božského požehnání.
Zaprvé se fyzické tělo připraví starodávnou praxí - meditací Čakra Dyan, a tím se
aktivuje kundalini a otevřou čakry.
Zadruhé jsou účastníci vedeni procesem opakování manter, aby se mysl a
podvědomí naplnily božskou přítomností a vyčistily se jakékoliv zbývající překážky, které
brání přijetí Dikši. Toto opakování manter slouží jako "programování" mysli a
energetického těla za účelem probuzení.
Zatřetí účastníci přijmou během posvátné ceremonie speciální Mukthi Deekshu,
kdy se dotknou tzv. “Padukas” nebo jiného posvátného předmětu své víry.
Jakmile účastníci projdou kurzem "Oneness Awakening", jsou iniciováni a
zasvěceni jako “dikšadávající” a bude jim ukázáno jak předávat Dikšu ostatním.
Kurz Oneness Awakening je intenzivním procesem, který vás cíleně přesune do
vyšších stavů vědomí - směrem k Jednotě, ke stavům vnitřní svobody, k proudění milosti
ve vašem životě a přijetí všeho, co je. Začnete prožívat posun od "existence k plnému
žití" - stejně radosti a štěstí ale i strastí a bolesti! Probuzené stavy Vás přivedou k
plnému prožívání života. A to je smysl života na Zemi. To je účel, pro který jsme se sem
narodili. To je blaženost - Ananda.
Čím projdete na procesu:

Prohloubíte si vztah se sebou samým a s Božskou Přítomností,
Universem.

Projdete speciálními procesy tzv. Samskara Shuddhi (čištění traumat),
které pomohou při hojení primárních vztahů s rodiči, dětmi, partnerem a
uvolní tak negativní a omezující životní vzory a programy.

Naučíte se pomocí starobylých meditačních technikam otevřít si, vyčistit a
zharmonizovat čakry a nádí a tak aktivovat tok energie Kundalini.

Obdržíte vyšší učení Oneness, která vám pomohou orientovat se při
samotném procesu Probuzení.

Přesunete se za hranice struktur mysli.

Projdete speciálním Mukthi Deeksha procesem, který vám pomůže
přesunout se do probuzeného stavu vědomí.

Přijmete dar schopnosti předávat Požehnání Jednoty jiným.

Po kurzu dostanete certifikát.

Podobné dokumenty

Sri Kalki Varadeeksha Mala

Sri Kalki Varadeeksha Mala DÙLEŽITOST VARADEEKSHA MALA Oneness Univerzita se zamìøuje na ètyøi vìci – naplnìní, transformaci, osvobozen a probuzení. Každá lidská bytost má potøebu být naplnìna. Kdykoli jsou naše...

Více

Otázky na sri Bhagavana

Otázky na sri Bhagavana automaticky neznamená druhé, ale pokud jsi osvícen a zároveò realizací boha tak to jsi opravdu požehnán milostí, silou a tøpytem božského vìdomí, které z vás bude vyzaøovat bìhem jakékoliv va&scaro...

Více

Nový formát Jai Bolo modlitby

Nový formát Jai Bolo modlitby Dùležité je opakovat Jai Bolo (èti džej bolo) modlitbu, dokud nemáte pocit, že se realita projeví (mít vnitøní vìdìní, že se tak stane).Formát:„Jai bolo …modlitba v minulém èase, že se...

Více

Požehnání Jednoty (Oneness Benediction) – Božský fenomén

Požehnání Jednoty (Oneness Benediction) – Božský fenomén V souladu se svou Božskou vùlí se lidé modlí a jemnì se dotýkají na Srimurthi buï nohou nebo rukou Sri Ammy Bhagavana a žádají o „Požehnání Jednoty“. Ve vìtšinì pøípadù je požehn...

Více

Představení života v osvícení

Představení života v osvícení Patandţali krásně říká, ţe i kdyţ bojujete s jednoduchým zvykem, s jakýmkoli zvykem, uvolní to ve vás obrovskou energii. Zvyk je obojí, energie je pouţívaná zbytečně i nesprávným směrem. Kdyţ prolo...

Více

Poselství OU u příležitosti celosvětového neness festivalu

Poselství OU u příležitosti celosvětového neness festivalu celém svìtì. Mám velikou radost, že mohu pøedat toto poselství z Oneness Univerzity rodinì, která je po celém svìtì. Oneness je fenomén zlaté koule. Namaste svìtová Oneness rodino.Dnes je velmi pos...

Více