Trmické noviny

Transkript

Trmické noviny
Trmické noviny
INFORMAČNÍ LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU TRMICE
www.mestotrmice.cz
S LO V O
BŘEZEN 2016
• tel. 475 317 230 •
S TA R O S T K Y
Milí spoluobčané,
i když letošní zima zatím není na sníh vydatná, přece jen během prvních
měsíců bylo několik dnů, kdy v brzkých ranních hodinách nastupovali
do práce naši „úklidoví“ pracovníci, kteří zabezpečovali úklid nejfrekventovanějších chodníků tak, aby všichni chodci měli ráno chodníky
bezpečné. S úklidem chodníků v našem městě ale pomáhali i někteří
vlastníci přilehlých nemovitostí. Všem patří mé poděkování.
Zaznamenali jste v poslední době rušení příjmu pozemního televizního vysílání?
V souvislosti s budováním nových mobilních sítí LTE v celé České
republice, je možné, že i v Trmicích došlo ke zhoršení televizního signálu.
Pokud jste zaznamenali tento problém, využijte možnosti nahlásit vzniklou situaci na pracoviště Českého telekomunikačního úřadu, na tel. číslo:
773 635 785 nebo 773 635 791. Technik nahlášenou závadu prověří
a v případě, že se prokáže rušení televizního signálu ze strany stanice
mobilní sítě, hradí opravu příslušný mobilní operátor. Využijte proto tuto
možnost prověření dříve, než si budete hradit instalaci odrušovacích
filtrů vlastními prostředky.
Jaké akce se na letošní rok připravují?
Všechny občany našeho města čeká řada sportovních i kulturních akcí,
které pro Vás připravují členové sportovních a kulturních komisí, knihovna, klub seniorů, Svaz žen i Městský sportovní klub. Po bohaté plesové
sezóně máte možnost se přihlásit na zájezd do Prahy na muzikál Sibyla,
královna ze Sáby (2. 4.). Naši nejmenší se určitě dobře pobavili na dětském karnevalu nebo na loutkovém kabaretu na zámku. Čeká na nás
tradiční pálení čarodějnic i Neckyáda. Třetí ročník běhu „Trmická desítka“
odstartuje 27. 8. v 17.00 hodin. Během několika dnů bude spuštěna
[email protected]
registrace běžců. Sledujte proto internetové stránky města Trmice. Trmické slavnosti plánujeme na 10. 9. opět v prostředí zámeckého parku.
O všech akcích budete včas informováni prostřednictvím vyvěšených
plakátů zveřejňovaných i na internetových stránkách města. Nově také
projednáváme možnost informovanosti občanů pomocí tzv. „mobilního
rozhlasu“. Prostřednictvím SMS zpráv budou moci být všichni, kdo si
o tuto službu požádají, informováni o dění v obci. Důležité informace se
tak dostanou k občanům v podstatě ihned.
Z investičních akcí nás čeká oprava dalších chodníků v ulicích Vančurova, Gorkého a Náměstí Svatopluka Čecha.
Nového kabátu by se mohlo dočkat i zdravotní středisko Za Humny.
Město Trmice podává žádost o dotaci na výměnu oken, zateplení
a fasádu.
Další plánovanou akcí je i rekonstrukce domu sousedícího s budovou
úřadu a propojení těchto dvou objektů pro potřeby úřadu. Do přízemí
nových prostor se pak přestěhují kanceláře nejvíce využívané občany.
Jak se vyvíjí záměr lihovaru?
V lednu bylo Magistrátem města Ústí nad Labem, stavebním odborem,
vydáno Rozhodnutí o změně rozhodnutí o umístění stavby „Úpravy
průmyslového lihovaru Trmice“. Zastupitelstvo města na svém mimořádném zasedání schválilo text Smlouvy o spolupráci mezi Libertou
Energy a městem Trmice. 16. března došlo k podpisu této smlouvy
oběma stranami. Obyvatelům Trmic poskytuje záruky v případě, že by
se při provozu lihovaru objevily nějaké problémy. Nejde jen o zápach,
ale například i o hluk.
Přeji Vám krásné Velikonoce a pohodové jarní dny.
Vaše starostka Mgr. Jana Oubrechtová
HEREČKA JITKA SMUTNÁ V TRMICÍCH
Trmický zámek navštívila v neděli 6. března 2016 herečka
Jitka Smutná se svým pořadem Mé soukromé století.
Host trmického zámku herečka
Jitka Smutná vyprávěla o svém
soukromém i hereckém životě.
Vzpomínala na své mládí, na svou
rodinu, na divadelní začátky a herecký život. Toto velmi zajímavé –
dá se říci listování životem – trvalo
dvě hodiny. Její vyprávění bylo
neobyčejně zajímavé a čas při
něm utekl velice rychle, a proto
jsem opravdu nerada musela
její povídání přerušit, abychom
dodrželi časový harmonogram.
Lidé by poslouchali a poslouchali a paní herečka by povídala
a povídala. Vlak by ale nepočkal,
protože za svými příznivci jezdí
vlakem s kytarou přes záda. Také
hosté čekali, že bude prostor pro
společné focení, podpis její fotky
a na soukromé dotazy. Pro všechny si udělala chvilku. Protože
beseda byla sjednána již v červnu 2015, oceňuji, že paní Jitka
na malé městečko nezapomněla
a při své náročné herecké profesi
do Trmic přijela. Byl to i malý
dárek k blížícímu se svátku žen
a zároveň začátek aktivit březnových akcí knihovníků. Každá žena
proto obdržela malou kytičku,
a ještě na všechny čekalo malé
pohoštění u kávy. Hosté odcházeli
ze zámku pozdě, ale spokojeni.
Vlasta Součková, knihovnice
Trmické noviny
2
březen 2016
Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA TRMICE
Rada města na svých schůzích
v období září 2015 – únor 2016, mimo jiné:
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
Schválila plán prevence kriminality 2016 – 2017
Schválila výběr dodavatele v projektu Rozvoj čtenářství a cizích
jazyků v ZŠ Trmice
Schválila výběr dodavatele v zakázce Aktivizační programy sociální
integrace ve městě Trmice
Schválila výběr zhotovitele pro realizaci zakázky „Obnova přední
fasády a výměna oken Fügnerova 283/13“
Souhlasila se změnami v kolektivní smlouvě mezi městem Trmice
a Základní organizací odborového svazu státních orgánů a organizací Městského úřadu Trmice
Schválila vybrané pronájmy a pachty pozemků
Schválila pronájmy vybraných bytů a neschválila prodloužení
nájemní smlouvy vybraným nájemníkům
Doporučila zastupitelstvu schválit zařazení do prodeje a prodej
vybraných pozemků
Určila místnost a stanovila dobu pro uzavírání manželství v roce
2016
Souhlasila s uložením vodovodu a kanalizace do místní komunikace Gogolova a V Jílovišti
Souhlasila se zapojením Základní školy Trmice do projektu Inkluzivní vzdělávání
Souhlasila s poskytnutím dotací z rozpočtu města vybraným příjemcům
Zastupitelstvo města na svých zasedáních
v období září 2015 – únor 2016, mimo jiné:
„
„
„
„
„
„
„
„
Schválilo Strategický plán sociálního začleňování města Trmice
na období 2015 – 2018
Stanovilo pravidla vydávání stanoviska ve stavebním řízení za Město Trmice
Schválilo plán kontrol uložených kontrolnímu výboru
Souhlasilo se zněním návrhu smlouvy o spolupráci mez Liberta
Energy s.r.o. a městem Trmice v otázce „Úpravy průmyslového
lihovaru Trmice“
Schválilo rozpočet města Trmice na rok 2016
Schválilo poskytnutí dotací vybraným subjektům
Schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, požární řád města
Schválilo zařazení vybraných pozemků do prodeje a schválilo prodej vybraných pozemků
Mgr. Igor Culek, tajemník městského úřadu v Trmicích
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY
S DĚTMI A TERÉNNÍ PROGRAMY V TRMICÍCH
Již od února 2014 poskytuje v Trmicích Poradna
pro občanství/Občanská a lidská práva (dále
jen Poradna), sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi ambulantní formou (v rodinném
centru) a terénní formou (kdy terénní pracovník
pracuje přímo v domácnostech a je průvodcem
při řešení každodenních problémů; především
vede k aktivní snaze vymanit se z pasti chudoby, ze závislosti na druhých a na státu). V rámci
služby jsou poskytovány činnosti jako podpora
a nácvik rodičovského chování včetně vedení
hospodaření a chodu domácnosti, podpora
a nácvik sociálních kompetencí v jednání
na úřadech, školách, školských zařízeních.
Nedílnou součástí služby je zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
doprovázení dětí do školy, školského zařízení,
k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět,
zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro
přiměřené vzdělávání dětí a zajištění podmínek
pro společensky přijatelné volnočasové aktivity.
Sociální službu „terénní programy“ poskytuje Poradna nově od 1. 1. 2016. Posláním
terénních programů je posilovat samostatnou odpovědnost uživatelů služby za vlastní sociální situaci, minimalizovat dopady
vyplývající z rizikového způsobu života
a hájit práva a oprávněné zájmy uživatelů
služby. Při poskytování služby se klade důraz
na poskytování služby v přirozeném prostředí
uživatelů a na komplexnost služby s ohledem
na individuální přístup v poradenství. Poslání
služby má za cíl podporovat sociální integraci
a přispívat tak k větší soudržnosti společnosti.
Cílem služby je podpora klientů při řešení
každodenních problémů, se kterými si sami
nevědí rady, jako např. sepsání životopisu,
vyhledávání pracovních míst, vyplnění žádostí
o dávky ze systému hmotné nouze a státní
sociální podpory. Jsme však nápomocni i v řešení složitějších záležitostí, jako je komunikace
s exekutory, soudy, oddělením sociálně právní
ochrany dětí, svěření dětí do péče, zrušení
ústavní výchovy a podobně.
Adresa pobočky je Fügnerova 59/20, Trmice,
400 04. Úřední hodiny jsou vždy v pondělí
od 9:00 do 16:00 a ve středu od 9:00 do 17:00.
Každé úterý a čtvrtek poskytujeme služby
v terénu – navštěvujeme klienty v domácnostech.
V případě jakýkoliv dotazů se můžete obrátit
na sociální pracovnici, Bc. Martinu Filipovou
– tel. 724 701 626.
MĚSTO JEDNÁ O KAMERÁCH U OBCHODNÍ ZÓNY
Parkoviště u obchodní zóny
v Trmicích by v budoucnu
mohly hlídat kamery napojené
na městskou a státní policii.
O možnosti nyní vedení radnice
jedná s majiteli obchodů. „Parkoviště je místem, kde je největší
nápad trestných činů a přestupků ve městě. Kamerový systém
by pomohl situaci zlepšit. Snadněji by se odhalovali pachatelé
a navíc by je kamery odradily.
Strážníci a policisté by se mohli
věnovat jiným problémům na jiných místech,“ vysvětlil motivaci
místostarosta Michal Žalud.
Pozemky parkoviště ale nepatří
městu, nemůže do nich proto
investovat. Majitelům obchodů
navrhlo, že nechá vypracovat
studii systému, která řekne,
kolik kamer bude potřeba,
jak je napojit a hlavně stanoví
cenu. Pak chce s majiteli jednat
o tom, zda by se na vybudování
společně podíleli. „Je i v zájmu
majitelů obchodů, aby bylo
místo hlídané, protože jde
o službu pro jejich zákazníky,“
řekl místostarosta Žalud. Dodal,
že například vedení Globusu je
této variantě velmi nakloněné.
Doufá proto, že se přidají všichni
obchodníci, kteří mají prodejny
na obou stranách ulice z Předlic
do Trmic.
Trmické noviny
březen 2016
3
V lednu začne prodej pozemků v Koštově
Město Trmice finišuje s přípravou pozemků na výstavbu
rodinných domů. Podle místostarosty Michala Žaluda
je o zajímavé pozemky již nyní velký zájem.
Jak to s novou výstavbou
vypadá?
Je zpracovaná projektová dokumentace na lokalitu B5 v Koštově.
Mělo by tam vzniknout 18 parcel
pro výstavbu rodinných domů.
Jedna parcela má kolem tisíce
metrů čtverečních. Skoro hotová
je projektová dokumentace pro
lokalitu B1, což je pokračování ulic
Vančurova a Chelčického. Zde by
mělo být 23 parcel.
Jestliže je Koštov naprojektovaný, kdy se zde začne stavět?
Máme pracovní skupinu, která již stanovila klíčová data. Počítáme s tím,
že v listopadu letošního roku by
mělo být vydané stavební povolení
na lokalitu B5. Stavbu infrastruktury
bychom pak rádi zahájili v srpnu
2017. První domky by zde zájemci
mohli začít stavět na jaře roku 2018.
Prodej parcel bychom chtěli odstartovat již v lednu příštího roku. Aby
lidé měli čas si vše připravit.
Co lidem nabídnete kromě
tisícimetrové lokality?
Je o lokalitu zájem?
Aktualizovali jsme žádosti o koupi
Příjezdové cesty, kanalizaci,
elektřinu. Dokonce jednáme s SVS,
která řekla, že částečně zafinancuje
a vybuduje kanalizaci. Hned pod
touto lokalitou je velké sportovní hřiště. Nedaleko je konečná
stanice MHD, takže je zde i dobrá
dopravní obslužnost. Nedaleko
v Řehlovicích vzniká velká dálniční
křižovatka. Snadno se odtud bude
jezdit do Prahy nebo do Drážďan.
V budoucnu by zde měl vzniknout
i bytový dům pro seniory, ale to
jsou zatím plány.
pozemků. Přišlo nám již 13 žádostí, které jsou velmi vážné. Myslíme
si tedy, že zájem bude.
TRMICE POSÍLILY
DOHLEDOVOU SLUŽBU
Na bezpečnost v Trmicích budou letos dohlížet hned čtyři členové
dohledové služby, která vypomáhá strážníkům s udržováním pořádku.
Loni ve městě působili dva, letos se radnice s úřadem práce domluvila,
že uhradí náklady na čtyři. „Jde o místní lidi, kteří dobře znají situaci
ve městě,“ uvedl místostarosta Michal Žalud.
Členové dohledové služby mají uniformy, ale nemohou zasahovat jako
strážníci. Jsou však očima strážců zákona. V případě problémů hlídku
zavolají. Protože to lidé vědí, již jejich přítomnost slouží jako dobrá
prevence. Navíc při pochůzkách hledají například i nepořádek, černé
skládky a další věci, na které pak upozorní úředníky.
POZVÁNKA NA ZÁMEK
ZA KULTUROU
2. dubna 2016 – Noc s Andersenem
– Tanec pro Karla IV. – loutkové divadlo Baribal
– začátek v 17.00 hod. – nutná přihláška
7. dubna 2016 – Za poklady Českého
středohoří
– geologické a mineralogické bohatství našeho regionu – přednáší Jiří Svoboda (bohatá dataprojekce) – Kamenný sál – začátek od 17.00
hod. – vstup zdarma
14. dubna 2016 – ČESKO-SLOVENSKÉ
odpoledne
– v podání pěveckého sboru z Tisé české a slovenské lidové písničky – Kamenný sál, vernisáž
ručních prací, posezení u kávy – Nosticova galerie – začátek v 17.00 hod. – vstupné dobrovolné
21. dubna 2016 – Pěvecký recitál Daniela
Matouška a jeho hostů
– Klavírní sál – začátek v 16.30 hod. – vstupné
dobrovolné
PODPORA REGIONŮ
Grantové řízení:
Podpora regionů
Projekt:
Zkvalitnění života obyvatel v Trmicích podporou volnočasových,
kulturních a sportovních aktivit.
Cíl projektu:
Cílem projektu bylo podpořit kulturní, sportovní a volnočasové
aktivity ve městě Trmice. Účelem bylo zapojit děti, mládež
a dospělé do volnočasových aktivit, podpořit jejich soutěživost
a zdravý životní styl.
Realizace projektu:
květen 2015 – březen 2016
Výše nadačního
příspěvku:
300 000 Kč
Z NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU BYL PODPOŘEN NAPŘ. BĚŽECKÝ ZÁVOD TRMICKÁ DESÍTKA
Pojďte za kulturou na zámek, jste srdečně zváni !!!
Pěvecký sbor z Tisé
Zpracovala: Ing. Martina Sedláková, projektová manažerka
Trmické noviny
4
březen 2016
SNĚHULÁČKOVÝ DEN  28. LEDNA 2016
To bylo dnes radosti. Všichni přišli v bílém, či v převleku
souvisejícím se zimní tématikou. Děti s napětím očekávaly, kdo v jakém převleku přijde. Někdo byl sněhová
víla, někdo sněhuláček, někdo měl sněhuláčka na tričku,
někdo bílou čepici s nosem z „mrkve“.
Také paní učitelka děti rozesmála,
když přišla jako sněhulák a s nosem
z mrkve. To bylo jásotu, smíchu
a pokřikování. Vypadala totiž jako
Olaf. No, a když přišla Dorotka
s malým Olafem, tak to bylo úplně
jasné. Opravdu si byli podobní.
V každé třídě si paní učitelky pro
děti připravily zajímavý program.
Ve třídě Broučků již začali včera
s předstihem. Namalovaly s paní
učitelkou velikého 3D sněhuláka, no
a dnes na něj nalepily koule z papíru, které si zmačkaly samy, nejprve
se s nimi koulovaly a pak jimi ozdobily sněhuláka. Byl moc krásný. Tuze
mu to slušelo. Byl tak sám, proto mu
ještě vyrobily kamarády sněhuláčky,
které ozdobily prstovými barvami.
Moc se jim to povedlo.
Ve třídě Sluníček zase vyráběly překrásné čelenky. Hrály koulovanou.
Různé soutěže se dětem moc líbily.
Procvičily si při nich matematické
představy, postřeh, trpělivost, hod
horním obloukem, míření na cíl…
Prostě si to užívaly.
Ve třídě Pastelek děti využívaly
předešlé dovednosti a znalosti, to
co se učily předešlé měsíce. Týmová
spolupráce děti při volné tvořivé
hře velmi baví. Respektují pravidla
a dodržují to, na čem se předem
společně dohodly. Dnes to však
bylo něco nového. Měly za úkol
domluvit se, jaký obraz se zimní
tématikou vytvoří, kdo co bude malovat… Byly čtyři týmy po čtyřech
dětech. Všechny týmy se snažily,
aby nakreslily hezký obraz a tak
se domlouvaly při práci. Radily se,
upozorňovaly se…spolupracovaly.
Všem se dílo podařilo namalovat
velmi pěkně. Každý tým se vyfotil
u svého obrazu. Po svačině si svá
díla vzájemně prohlédly a dohodly
se, že všechna jsou krásná. Další
činnost byla koulovaná přes počítadlo. Koule měly za úkol rychle sbírat
a přehazovat je na druhou stranu
k soupeřům. Vyhrál tým nejhbitější
a nejrychlejší. Odměnu dostali
všichni, ale spravedlivě, jak se kdo
snažil. Na závěr děti uspořádaly
módní přehlídku. Chodily po molu.
Někdo rychle, někdo jako medvídek se batolil, ale Dorotka s Martínkem si to opravdu užívali.
Protože venku pršelo, přidali
jsme ještě k dnešnímu dni trochu
angličtiny na interaktivní tabuli.
Písničky o sněhuláčkovi se dětem
líbily. Rozšířily si slovní zásobu
o další slovíčka. Protože ještě zbyl
čas, tak si také zopakovaly, co už
všechno umí. Telefon zazvonil
a pozvání na oběd ukončilo zajímavé dopoledne.
skoro všechno znaly. Poté jsme
se vydali všichni společně do lesa
ke krmelci. Cestou ke krmelci jsme
pozorovali s dětmi, zda neuvidíme pobíhat nějaká lesní zvířátka.
Kolem nás pobíhal myslivecký pes
Rojdásek. Při příchodu ke krmelci
si děti braly připravené krmení
pro zvířátka – tvrdé pečivo a zrní,
a dávaly ho opatrně do krmelce.
Pečivo dávaly nahoru na seno
a zrní sypaly pod krmelec do připravené ohrádky. Vedle krmelce
ležela kamenná sůl, která děti
velice zajímala. Ve zbytku času si
děti hrály v lese, běhaly, skákaly,
s klacíky nahrnovaly listí na hromady a také vytvářely u kmenů
stromů domečky pro skřítky. Bylo
vidět, že děti to v lese moc baví,
byly spokojené.
Na úplný závěr si pro nás myslivci
ještě připravili překvapení - opékání buřtíků. Mezitím co si děti hrály
v lese, šli myslivci připravit ohýnek
a buřtíky. Když jsme dorazili
do myslivny, začalo velké opékání
buřtů. Děti byly všechny nadšené
a chtěly si opékat samy. Pastelky
i Sluníčka si zvládly opékat sami
a těm nejmenším – Broučkům,
opékaly paní učitelky. Na stole děti
čekalo pití, rohlíky a kečup. Všem
nám moc chutnalo!
Eva Hartlová
učitelka mateřské školy
Návštěva u krmelce
V pátek 12. února jela celá školka navštívit myslivce do Podlešína. Autobusem jsme vyjeli hned ráno po svačince
a sebou jsme měli přichystané i krmení pro zvířátka.
Už jen cesta autobusem pro
děti byla zážitkem, protože jsme
jeli samými serpentinami a děti
pozorovaly cestou hluboké lesy,
lesní „školku“ a krásu přírody. Při
příjezdu už na nás myslivci venku
čekali a hezky nás přivítali se sluníčkem v zádech, ale přeci jen ještě
i s mrazíkem na polích.
Na začátku jsme šli do jejich
chaloupky, do myslivny, kde pro
nás měli připravenou zajímavou
přednášku a hezké povídání
o lese a lesních zvířatech. Děti
měly možnost vidět několik trofejí
a osahat si paroh daňka, jelena
i srnce. Dále byly děti seznámeny
s tím, co všechno práce myslivce
obnáší. Co všechno musí myslivec
umět, vědět a znát. Všechny děti
pozorně poslouchaly, správně odpovídaly na otázky a za to sklidily
velkou pochvalu, protože opravdu
PODĚKOVÁNÍ ŘEDITELKY
MATEŘSKÉ ŠKOLY
Velké poděkování Mysliveckému spolku Chvalov Přemyslovka,
jmenovitě především panu Jiřímu Maříkovi
a dále panu Janu Koudelovi za krásně strávené dopoledne.
Poděkování Mysliveckému spolku Chvalov Přemyslovka
za dobré buřtíky pro naše děti.
Poděkování firmě Inpeko za pečivo k buřtíkům pro naše děti.
Poděkování také všem dětem a jejich rodičům za kaštany,
žaludy a suché pečivo pro zvířátka. Děkujeme.
Bc. Ivana Koudelová, ředitelka Trmice
Výlet se velmi povedl, myslivci měli
všechno krásně pro děti připravené a každý si odnesl z tohoto dne
plno zážitků a veselou náladu.
Bc. Sabina Špiclová
učitelka mateřské školy
Trmické noviny
březen 2016
5
MATEŘSKÁ ŠKOLA NA TELNICI
„Lyžuji, lyžuji a rád!“ to jste mohli slyšet od našich dětí
celý týden našeho pobytu na Telnici v penzionu Tereza.
V neděli 17. ledna vyjela Mateřská škola v Trmicích na lyžáček,
a to až do pátku 22. ledna, kdy
jsme šli všichni po „O“, což znamená po obědě domů.
Již od Vánoc jsme očekávali vytoužený SNÍH. Bude či nebude?
A BYL!
Jak na to
Hurá na lyže
Lyžáčku se zúčastnilo 13 dětí.
Z nich uměly lyžovat pouze tři
děti. Když jsme se vraceli domů,
lyžovaly už děti všechny a hlavně je to moc bavilo. Děti si užily
lyžařského kolotoče „KAŠPÁRKA“, učily se lyžovat na kopci
pod Kašpárkem a jezdit na laně
a nakonec je čekala sjezdovka
Meva a vlek. Všechny děti vše
zvládly. Náš zimní pobyt se
netýkal jen lyžování, ale také
jsme hledali poklad Pána hor
a měli jsme zimní olympiádu
jak na lyžích, tak na bobech.
Každý si samozřejmě za své
sportovní výkony dovezl nějakou tu medaili a diplom.
Počasí bylo celý týden jako
z pohádky. Svítilo sluníčko,
padal sníh, byla zima a vše bylo
príma. Sněhu jsme si pořádně
užili. Letos se nám opravdu
lyžáček vydařil, po dlouhé době
to nebyl „BLÁŤÁČEK“, ale byl to
lyžáček „SNĚHÁČEK“.
Děkujeme všem rodičům, kteří
nám své děti svěřili, aby si děti
s námi užily.
Bc. Ivana Koudelová
ředitelka mateřské školy
Přelom roku v nízkoprahovém zařízení pro mládež
Jak trávila mládež v nízkoprahu závěr roku? Jak trmičtí
teenageři v nízkoprahu odstartovali rok 2016? Taneční
kroužek, fotbalový turnaj, edukační aktivity, kreativní práce a spousta dalších činností byla pro klienty připravena
i v uplynulém období.
Listopad byl věnován tématu
(Ne)bezpečné chování. Pracovníci
se snažili do tohoto obecného
názvu zahrnout podtémata jako:
doprava, první pomoc, bezpečnost na internetu a bezpečný sex.
Klienti tak měli možnost vyzkoušet spoustu činností, od testů
na řidičský průkaz po vyrábění
sádry. Nízkoprahové zařízení uvítalo v listopadu několik návštěv.
Jednou z nich byl pracovník
Drog-outu, který přednášel uživatelům o bezpečnosti. Druhou,
neméně zajímavou návštěvou,
byl texaský podnikatel indického
původu Ajit D´Sa, který přednášel
o podnikání a jeho vzestupné
kariéře.
V předvánoční čas se rozebíralo
v NZDM téma „Náboženství“.
Křesťanství, buddhismus, hinduismus, ale i islám byl předmětem
prosincových diskuzí. Celým
měsícem se prolínalo tvoření
vánoční výzdoby. Tato činnost
se každoročně setkává u klientů
s velkou odezvou. Před vánočními svátky mohl každý, kdo navštívil NZDM Trmice, nasát plnými
doušky vánoční atmosféru.
Nový rok začal dvouměsíčním
vzdělávacím tématem „Česká
republika“. Nejrůznější aktivity
spojené s geografií a historií či
současnou politickou situací
ČR jsou momentálně klientům
NZDM nabízeny každodenně.
Po tomto edukačním tématu je
v plánu probrat opět nějaké téma
týkající se prevence. Klientům
jsou průběžně nabízeny ke zhlédnutí zajímavé dokumenty, které
ne vždy souvisí s probíraným
tématem, často se týkají např.
aktuálního dění ve světě či jinak
diskutovaného tématu.
Uživatelé NZDM působili také
mimo prostor nízkoprahového
zařízení, a to na soutěži Zlatý hlas
v Praze, kde se realizovaly trmické
slečny v tanci a prezentovaly
tradiční romské tance. Chlapci
pak měli možnost zúčastnit se
turnaje ve florbalu. Plány na rok
2016 jsou opět velké a celý tým
Nízkoprahového zařízení pro
mládež se bude snažit odvádět
svou práci efektivně, nabídnout
mládeži co nejvíce a plnit funkci
a smysl služby co nejkvalitněji.
Trmické noviny
6
březen 2016
V Trmické knihovně bude v sobotu
2. dubna 2016 slavit sám Karel IV.
Předpremiéra loutkové historické hry Tanec pro Karla
bude v Trmicích mít svou předpremiéru, trmické děti ji
uvidí jako první – premiéra bude 3. dubna 2016 na Karlově mostě v Praze.
V letošním roce si připomeneme
700 let od narození Otce vlasti,
Karla IV. Lucemburského (1316
– 1378). Jedním z netradičních
způsobů, jak postavu Otce vlasti
oživit a přiblížit dětem i dospělým bude loutkové divadlo
věnované jeho čtyřem manželkám (Blanka z Valois, Anna
Falcká, Anna Svídnická a Alžběta
Pomořanská).
Proč právě manželky? Provázely
Karla od sedmi let jeho života
(1323) až po jeho smrt v roce
1378. Divadelní ztvárnění tak
vlastně obsáhne celý Karlův
život a jeho nevšední zakladatelské dílo. Každá manželka
byla sama o sobě specifická,
vnášela do Karlova života něco
nového, pocházela z jiné části
Evropy, mluvila jiným jazykem –
můžeme tak díky nim vykreslit
Karlův život v pestrých barvách
a dobových nejen politických,
ale i kulturních a čistě lidských
souvislostech.
Suchopárných faktů, dat a informací musí dětská hlava pojmout
dost. Pokud se jim ale teorie
spojí se skutečnými obrazy
Tanec pro Karla - manželky
a příběhy, pochopí souvislosti
a mají vyhráno. Metoda učení
hrou je nejen velice efektivní,
ale i zábavná.
Jako ideovou osu příběhu jsme
zvolili fiktivní setkání v nebesích,
kde se čtyři manželky připravují pod vedením andělského
učitele tance na představení pro
samotného Karla. I ony chtějí
společně oslavit 700 let od jeho
narození. Ovšem protagonistky
nemohou zapřít svůj charakter
a osobnost, a tak se představení bude odehrávat převážně
v rytmu ženského soupeření,
díky kterému se však malý divák
nenuceně a zábavnou formou
dozví o základních problémech
a událostech Karlova života
a jeho čtyř chotí.
Ing. Eva Černá
– loutkové divadlo BARIBAL
TRMICKÝ ZÁMEK PATŘIL DĚTEM
Kdo se v poslední listopadovou sobotu odpoledne vydal
s dětmi do Trmic na zámek, určitě nelitoval. Děti i se svým
doprovodem zažily barevné odpoledne plné zábavy
i poučení.
Ve všech prostorách zámku totiž
probíhal Den pro dětskou knihu.
Ale nebylo to jen o čtení a živých
ukázkách z dílny spisovatelky
Braunové. V předsálí Kamenného
sálku se děti naučily plést vánoční
košíčky a svícny pod vedením zkušené a šikovné instruktorky Ivany
Kozdebové.
Rozzářená očka dětí pak pozorně
sledovala maňáskové představe-
ní divadélka Baribal, které sem
na zámek přijelo již opakovaně.
Nádherné loutky i zábavný příběh
kočičky a pejska s dalšími zvířatky
byly z dílny členů divadla pod
vedením Vojtěcha Otčenáška.
Děti se náramně bavily a jejich
reakce byly upřímné a spontánní.
Paní Součková, knihovnice místní
knihovny a nadšená iniciátorka
mnoha podobných akcí, s elánem
jí vlastním dokázala opětovně, že
nejen velké knihovny dokážou
pro své čtenáře připravit přitažlivý
program. Den pro dětskou knihu
se v Trmicích konal již počtvrté
a určitě i v roce následujícím se
malí čtenáři dočkají jeho dalšího
pokračování. Já i moje vnoučata
určitě nebudeme chybět. Děkujeme za příjemné a smysluplně
strávené odpoledne.
Lada Prokůpková
Trmické noviny
březen 2016
7
Advent v Újezdu začal příchodem Svaté rodiny
Na druhý advent (6. 12. 2015) do Újezdu dorazila celá Svatá
rodina, včetně čtyř apoštolů. Přišla, aby s námi strávila celý
vánoční čas a celý advent nám byla na blízku.
K rozsvícení újezdského stromečku,
který si předtím vyzdobili sami
Újezďáci, si Svatá rodina připravila
i Adventní poselství, které přednesl
apoštol Jiří Oprchal za účasti ostatních apoštolů. My Újezďáci jsme
na oplátku měli pro Svatou rodinu
připraveno také krátké vystoupení,
kde Kristýnka Milcová a Terezka
Gabrielová zahrály své vánoční koledy na flétnu a krásným vánočním
zpěvem nás obdařila Káťa Horčičková. Vánoční zdravicí nám popřála
starostka města Trmice paní Jana
Oubrechtová, která zapálila druhou
svíci na adventním újezdském
věnci. Poté za společného zpívání
koledy „Půjdem spolu do Betléma“
se Svatá rodina zabydlela v našem
Betlému, který jsme již podruhé pro
ni připravili. Poděkování patří všem
našim ochotníkům – apoštolům:
Nadě Benešové, Jiřímu Oprchalovi,
Janu Koudelovi, Milanu Chundelákovi a „Svaté rodině“ – Jindřišce
a Františku Milcovým. Dále rodině
Brožů a Vošických za vánoční
strom, který nám letos věnovali
a rodinám Chundeláků a Horčičků
za zapůjčení pozemku a energie
a v neposlední řadě i Jardovi Puchtovi za celoroční fotodokumentaci.
Rozsvěcením vánočního újezdského stromu ale v Újezdu advent nekončil – tak jako v minulých letech
jsme 19. 12. 2015 vyrazili na Západní nádraží v Ústí nad Labem,
kam vlakem dorazilo Betlémské
světlo, které každoročně skauti
rozváží z Betléma po celé republice
a sešli se zde zástupci Trmic, Újezdu
i Koštova.
20. 12. 2015 v podvečerních hodinách vyráží již počtvrté světlonoši
Újezdem a roznáší Betlémské světlo do všech újezdských příbytků
s přáním šťastných, veselých
a požehnaných Vánoc.
Nadchází Štědrý večer, 22. hodina
večerní. Již se stalo Újezdským
hezkým a dobrým zvykem po rozbalení dárků setkat se společně
se sousedy, popřát si, vypustit
lampionky štěstí (kterých se letos
k obloze vydalo více než třicet ),
ochutnat sousedské cukroví a něco
k zahřátí, zazpívat si společně vánoční koledy, které letos z více než
padesáti hrdel zněly velice pěkně
a vychutnat si poslední chvíle
vánočního večera.
Poslední den v roce – pro každého symbol oslav s přáteli a čekání
na nový rok 2016. Pro většinu
z nás i rekapitulace roku končícího a také předsevzetí a plány
do roku nadcházejícího.
Silvestr v Újezdu se konal opět
tradičně a jak se stalo již zvykem
– opět popůlnočním sousedským
setkáním „u pomníčku“, kde jsme
si všichni popřáli do toho nového
roku 2016 za hustého prvního
sněžení – „Všechno nejlepší“.
A rekapitulace roku 2015 a plány
na rok 2016 v Újezdu? Díky
skvělé partě Újezdských lidiček,
dobrým a vstřícným sousedům
a kamarádům nám bylo a je
v Újezdu dobře, a uděláme
určitě ještě spoustu věcí a akcí
aby tomu tak bylo nejen v roce
2016 !!!
Za osadní výbor Újezd a SKK Újezd
Beneš Darek
JEZERO MILADA ZA ÚČASTI PLAVCŮ Z ÚJEZDU, KOŠTOVA,
ALE I TRMIC, NEZNÁ KONEC PLAVECKÉ SEZÓNY
Jak již z názvu plyne, na Miladě se dá plavat celoročně.
Stačí jenom jeden „hec“, z kterého se nakonec stala společenská a přátelská událost.
To jsem se takhle jednou na konci
září u piva „hecnul“ s kamarádem
Frantou Milcem, že budeme chodit plavat do Milady co nejdéle,
pokud tomu počasí dovolí, třeba
až do Vánoc. Podmínky účasti,
které se počítají, byly zadány
jasně: „Foto po krk ve vodě jezera
Milada“ – nicméně záhy jsme
zjistili, že nikdo se „jen“ nepotopil, ale každý dle svých dispozic
a teploty vody vydržel různou
dobu plavat. Bylo hezké babí
léto, tak jsme vzali s sebou naše
manželky, přibrali kamarády Jirku
a Šárku Zimmertovi z Koštova
a vyrazili směrem k Miladě. Začátky bývaly nádherné, voda ještě
po dlouhém a teplém létě vlahá.
Postupně se k nám přidávali kamarádi a kamarádky, kteří chtěli
podzimní plavání vyzkoušet, či
se jen také nechali vyhecovat
a strávili s námi jedno či dvě plavání. Psal se říjen, teploty klesaly
a přidává se k nám senior – Jarda
Puchta, který utužuje naši skupinu až do nynějších dnů.
Blíží se prosinec a naší ustálené
skupině ve složení: Jarda Puchta,
Jindřiška Milcová, Šárka Zimmertová, Naďa Benešová, Jan
Koudela, Jiří Zimmert, František
Milec a Darek Beneš je již jasné,
že vánoční plavání dáme. Teplota
vody vlivem mírné zimy nezamrzá
a klesá k 3–4°C, a naše skupina
překonává vánoční metu, aby si
užila silvestrovské plavání. Již se
není o co sázet, protože nám všem
je jasné, že nás to prostě baví.
Scházíme se u vody za sněhu,
mrazu, deště, větru ale i sluníčku
a hecujeme se: „Kdo tam dnes vleze jako první“. Nakonec tam vplujeme stejně všichni, po chladném
šoku při vnoření, který znecitlivuje
pokožku následuje plavání, které
jsme vypilovali při vodě cca 4° C až
na cca 10 minut. Při výlezu z vody
nastává ten nejhezčí pocit, kdy se
v těle začíná rozlévat nádherné
hřejivé teplo, které do konečků
prstů doputuje až naposled, tudíž
oblékání, zapínání knoflíků a zipů
zmrzlými znecitlivělými prsty je
vcelku bojovka.
Poklona patří „vyseknout“ všem,
kteří to s námi alespoň zkusili, ale
hlavně ženám, které s námi absolvují pravidelné plavání od září až
do nynějška bez ohledu na teplotu
vody a vzduchu – Šárce Zimmertové, Nadě Benešové a hlavně
Jindřišce Milcové, která jako jediná
žena spolu s manželem Františkem
společně nevynechali až doposud
ani jediné pravidelné plavání z více
jak čtyřiceti účastí.
Taktéž smekám i před seniorem
Jardou Puchtou, který se přidal
sice později, ale o to s pravidelnou
četností utužuje náš otužilecký
spolek Milada.
Darek Beneš
8
Trmické noviny
březen 2016
Trmická základní škola se hlásí se svým zpravodajstvím…
Milí čtenáři Trmických novin, trmická základní škola má
za sebou 1. pololetí školního roku 2015/2016 a s odvahou
a chutí jsme my všichni – pedagogové i žáci – zahájili druhý
poločas. Než byl však kratičkými pololetními prázdninami
odpískán konec poločasu prvního, prožila naše škola mnoho
významných a jedinečných událostí, o které se s Vámi
chceme na stránkách Trmických novin podělit. Tak tedy…
Školní orchestr Trmi©kus
v pražském Rudolfinu
Obrovský úspěch naší školy
– Animánie 2015
Ve Dvořákově síni pražského
Rudolfina se v úterý 17. listopadu 2015 uskutečnil slavnostní
Koncert ke Dni studentstva. Při
této příležitosti zde zahrál náš
školní orchestr Trmi©kus. Byla
to pro celou naši školu veliká
pocta. Koncert byl přenášen
Českým rozhlasem Vltava, a tak
mohli nejen všichni přítomní
v Rudolfinu, ale také posluchači
rozhlasu ve svých domovech
po celé České republice slyšet,
jak úžasné muzikanty má trmická
základní škola!
V pondělí 16. listopadu 2015 se
v Plzni uskutečnil 10. ročník festivalu Animánie, což je mezinárodní
přehlídka audiovizuální tvorby
dětí a mládeže. Delegace ze
Základní školy Trmice – tvůrci animovaného filmu „Klíč života“ – zde
představila své dílo a v kategorii
MIDI vyhráli! Film „KLÍČ ŽIVOTA“
byl odbornou porotou vyhodnocen jako nejlepší z celkem asi
40 filmů.
Děkujeme orchestru Trmi©kus
– Nele Džudžové, Margaretě Peckové, Adélce Učňové,
Richardu Nowakovi, Petrovi
Lippertovi, Terezce Novotné,
Denise Havlíčkové, Aničce
Waňkové, Ondřeji a Vladimíru
Vlčkovým, Aničce Pilníkové, Járovi Kočímu, Kateřině
Šulcové, Kristýně Suchánkové,
Báře Tomové, Fabiu Korovi,
Vojtovi Kotlíkovi, hostům Lucii
Bartošové, Pavlu Houfkovi
a panu kapelníkovi Drahoši
Straňkovi za tento jedinečný
zážitek, za skvělou reprezentaci
školy, za odvahu a opravdu profesionální vystoupení a především
za radost, kterou nám všem svojí
hudbou přinášejí.
Děkujeme našim skvělým filmařkám – Adélce Lázničkové, Báře
Tomové, Kateřině Svatoňové
a paní učitelce Jitce Löblové
za tento obrovský úspěch! Děkujeme jim za čas a úsilí, které tvorbě
filmu věnovali. Děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy daleko
za hranicemi Trmic. A především
děkujeme za poselství, které
svému filmu vdechly a které jeho
prostřednictvím vysílají do světa…
Vzdělávací zájezdy žáků ZŠ
Trmice do Anglie a do Německa
Na přelomu listopadu a prosince
2015 žáci ZŠ Trmice vycestovali
v rámci „Výzvy 56“ do Anglie
a do Německa.
Cílem sedmidenního pobytu
ve Velké Británii byl kromě Lon-
dýna také jih Anglie, konkrétně
pobřežní město Hastings. Zde
měli žáci své zázemí, které jim
poskytly hostitelské rodiny a také
zde absolvovali výuku angličtiny
v jazykové škole Shane Global.
V Londýně jsme prozkoumali
množství důležitých „sightseeings“,
tedy turisticky atraktivních míst
– Greenwich, Tower of London,
Buckingham Palace, Houses of
Parliament, Soho, nebo třeba Madame Tussad’s Museum. Zajímavé
pohledy nám poskytl noční „let“
nad Londýnem v London Eye.
Našim očím neunikla ani jiná
místa, která se nenacházejí přímo
v Londýně, ale jsou významná
například díky jejich roli v historii Velké Británie – Canterbury,
Bodiam Castle, útesy Seven Sisters,
nebo třeba město Brighton.
Vážení čtenáři, abyste neměli
pocit, že žáci naší školy jsou pouze
intelektuálně zaměření, je třeba
vše uvést na pravou míru. Stejně
velikou radost, ne-li větší, než
z návštěvy např. královských korunovačních klenotů v hradu Tower,
měli naši žáci (alespoň ti starší)
z nezbytného „shoppingu“ – ať
už v Poundlandu, místním Tescu,
nebo třeba (vrchol nakupování
pro mnohé z nich) Primarku.
Jiných deset dětí zase strávilo
jeden adventní týden v Bavorsku.
Program byl bohatý: večerní
Mnichov v kouzelné vánoční
atmosféře, klášter Ettal, zámek
Neuschwanstein, výlet k jezeru
Eibsee (někdo se i vykoupal),
návštěva městečka Garmisch-Partenkirchen a závěrem prohlídka
města Regensburg. Vše s perfektním a velmi zajímavým výkladem
paní průvodkyně z CK KO-Tour
Polička.
Nechyběla ani jazyková výuka. Ta
probíhala v historickém městečku
Schongau v soukromé vzdělávací
instituci Studienkreis. Děti byly
příjemně překvapeny milým,
až rodinným prostředím školy
a velmi přívětivým přístupem paní
učitelky.
Ubytování bylo zajištěno v horském lázeňském městečku Bad
Kohlgrub. Děti mohly ochutnat
pravou bavorskou kuchyni, dopřát
si saunu či se vyřádit v bazénu.
Cena Alice Garrique
Masarykové pro paní ředitelku
Marii Gottfriedovou
Cena lidských práv Alice Garrigue Masarykové je udělována
velvyslanectvím USA od roku
2004. Oceňuje rozvoj lidských
práv, podporu sociální spravedlnosti a obranu demokratických
svobod přispívajících k otevřené
občanské společnosti v České
republice.
Cena byla pojmenována po Alici
Masarykové, nejstarší dceři
Tomáše Garriqua Masaryka, jako
výraz uznání za její prosazování
lidských práv a boj proti sociální
nespravedlnosti.
V roce 2015 (konkrétně 9. prosince) se této pocty dostalo
ředitelce trmické základní školy
Mgr. Marii Gottfriedové. Velvyslanec USA v České republice,
pan Andrew Schapiro, ocenil
paní ředitelku jako skvělého lídra
školy a jako člověka, který při
vzdělávání dětí usiluje o otevřenost, o rovný přístup ke všem
dětem, o vzdělávání, které
v sobě zahrnuje rovněž rozvoj
důležitých životních dovedností,
jakými jsou například – ochota
navzájem si pomáhat, schopnost
Trmické noviny
březen 2016
komunikovat, spolupracovat,
vzájemně se respektovat a přistupovat k sobě navzájem bez předsudků – se snahou vidět v lidech
kolem nás to dobré, to čím nás
mohou inspirovat a obohacovat.
Toto ocenění je pro celou trmickou základní školu velkou poctou. Paní ředitelce gratulujeme
a přejeme jí i celé škole nadále
vše dobré a hodně sil do další
práce.
Trmická základní škola vyhrála
cenu Roma Spirit 2015
Cílem projektu Roma Spirit je
zviditelňovat a oceňovat jednotlivce, obce a komerční i neziskové organizace, kteří se aktivně
podílejí na řešení nelehkých
situací a zasazují se o pomoc
Romům a dobré soužití v české
společnosti. Autorkou myšlenky
projektu Roma Spirit je paní Lubomíra Slušná-Franz, prezidentka
Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC).
Tuto mezinárodní událost v České republice organizuje Nadace
Michaela Kocába a Otevřená
společnost o.p.s. Projekt Roma
Spirit 2015 se koná pod záštitou
Bohuslava Sobotky, předsedy
vlády České republiky, Jiřího
Dienstbiera, ministra pro lidská
práva, rovné příležitosti a legislativu, Kateřiny Valachové,
ministryně školství, mládeže
a tělovýchovy, a Petra Uhla,
novináře a politika.
Veřejnost zaslala do letošního 5. ročníku cen Roma Spirit
v České republice celkem 142
9
nominací. Nominační porota
sestavila užší výběr celkem
16 semifinalistů celkem v 5 kategoriích. Ve čtvrtek 10. prosince
2015 se v Pražské křižovatce
uskutečnil finálový večer, během
kterého byli představeni vítězové
v jednotlivých kategoriích, které
vybrala hlavní porota.
V kategorii Společnost-firma/
zaměstnavatel se vítězem stala
Základní škola Trmice. Z ocenění máme velikou radost! Každý
den si znovu a znovu uvědomujeme, jak je i v Trmicích třeba
usilovat o harmonické soužití lidí,
o dobré sousedské a mezilidské
vztahy, o přívětivé klima v našem
městě – ku prospěchu a užitku
nás všech. A jsme přesvědčeni
o tom, že právě škola může
být na tomto poli významným
činitelem a nositelem těchto
hodnot. Jednou to budou právě
naše děti, které budou měnit tvář
tohoto města a tohoto světa. Kéž
je to tvář laskavá, vlídná a přátelská…
Výstava Zmizelí Langweilovi
v ústeckém kině Hraničář
Nález zaprášené krabice odstartoval dvouleté pátrání žáků a učitelů
ZŠ Trmice…
Dva roky žáci a učitelé ZŠ Trmice
v rámci projektu Zmizelí sousedé
pátrali v archivech, rodinných
dokumentech, internetových
databázích, ale i na Facebooku
a kamínek po kamínku skládali
mozaiku příběhů rodiny Langweilovy mající kořeny v našem
regionu. Výsledkem bádání je
osm výstavních panelů mapují-
AKCE NA ZÁMKU V TRMICÍCH
Dne 5. 11. 2015 jsem byla na kulturní akci na zámku v Trmicích. Knihovnice, paní Součková, mě opět nezklamala, zajistila zase něco neobvyklého! Pozvala paní Ivu Pekárkovou – autorku knih, tlumočnici,
barmanku, taxikářku na obou stranách silnice (tj. taxikářka v Americe a Anglii). Nyní žije v Londýně se svým „miláčkem“ (partnerem).
Vyprávěla o sobě, proč odešla do ciziny, o profesích, kde pracovala. Zaujalo nás vyprávění o taxikaření, což je nezvyklé u žen, natož
v cizině. Také vyprávěla, jak vznikly její knihy a proč jim dala takové
názvy. Tyto knihy i s autogramem jsme si mohli zakoupit.
Dne 6. 3. 2016 se na zámku v Trmicích v kamenném sále konalo vystoupení herečky Jitky Smutné. Paní Smutná přes dvě hodiny vyprávěla, hrála na kytaru a zpívala svoje písně. Díky paní Součkové
bylo pro hosty připraveno pohoštění, káva a květiny ke Dni žen.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní Součkové za uskutečnění těchto milých setkání a čekáme, čím nás zase příště překvapí.
Jitka Kučerová
cích osudy lidí, kteří byli pro svůj
židovský původ pronásledováni.
Vyprávěn je tak například příběh
majitelů roudnické továrny
na knoflíky Butonia, příběh rodiny malíře Emila Orlika, rodiny ústeckého vrchního rady technické
kontroly a přítele Fritze Wolfruma. Objeven byl nově i příběh
dalšího z „Wintonových dětí“.
V rámci projektu vznikl i film
Nejdražší Helenko, který dává
prostřednictvím korespondence
nahlédnout do intimních pocitů
lidí s židovskou hvězdou. Velký
ohlas sklízí animovaný film Klíč
života, který ukazuje osud židů
za druhé světové války. Tento
film získal na mezinárodní přehlídce audiovizuální tvorby dětí
a mládeže do 26 let Animánie
v Plzni v říjnu 2015 ve své kategorii hlavní cenu poroty.
V úterý 26. ledna 2016 se uskutečnila vernisáž výstavy Zmizelí
Langweilovi v prostorách kina
Hraničář. Žáci a učitelé naší školy
zde široké veřejnosti představili
svůj školní projekt a sklidili zasloužený obdiv a uznání. Výstava
byla k vidění do 12. února.
Děkujeme celému týmu Zmizelých sousedů za to, že se pustili
do tak náročného díla a připomněli nám všem to, na co bychom nikdy neměli zapomenout
– že svoboda člověka, tolerance,
respekt, otevřenost a lidská sounáležitost jsou hodnotami, bez
nichž se náš svět neobejde, má-li
být opravdu dobrým a šťastným
místem k životu pro každého
z nás…
Poděkování patří paní učitelce
Jindřišce Waňkové, žákům
Adélce Lázničkové, Adrianě
Vajsové, Janě Krahulíkové,
Tomáši Polákovi a dalším, nyní
už bývalým žákům naší školy
a pomocníkům a podporovatelům z řad rodičů a našich přátel.
Lyžařské kurzy na Telnici
Již osmou sezonu pořádáme
v současné podobě lyžařské kurzy
v zimním středisku Skiareál Zadní
Telnice. Naší raritou je, že se kurzů
zúčastňují všechny žákovské
ročníky školy. Nejdříve vyjeli
za sněhem starší žáci, kteří měli
vzhledem k „tragickému“ průběhu
letošní zimy fantastické podmínky
(18. – 22. ledna 2016).
Zcela opačně na tom byli mladší
žáci (1.–5. února 2016). Zažili déšť,
vítr i ledovku. Přesto můžeme
konstatovat, že se kurzy báječně
vydařily. Žáci při zdokonalování
svého lyžařského umění na sobě
pracovali s velkou chutí a z některých se stali vskutku obstojní
„LYŽNÍCI“.
A co je nejdůležitější? Lyžování
na horách a pohyb na čerstvém
vzduchu jsou návodem, jak
mohou mladí lidé trávit svůj volný
čas. Lyžování patří k oblíbeným
sportům, zlepšuje fyzickou kondici
i celkovou duševní pohodu. Přejeme si, aby naši žáci vyjížděli do hor
i mimo školní kurzy, aby se pro ně
lyžování stalo krásným koníčkem.
Velké poděkování patří našim
obětavým lyžařským instruktorům
– paní učitelce Vlaďce Adámkové, panu učiteli Přemyslu
Kadlečkovi, bývalé paní učitelce
Jaroslavě Novákové a velkému
sportovnímu nadšenci a absolventovi naší školy Jakubu Adámkovi.
Milí čtenáři Trmických novin,
přejeme Vám všem klidné březnové
dny, krásné Velikonoce a v srdci
hodně radosti a chuti prožívat každý den naplno a v každém objevit
něco krásného, obohacujícího
a nadějného.
Mgr. Marie Gottfriedová
a pedagogický sbor ZŠ Trmice
Trmické noviny
10
březen 2016
BLAHOPŘEJEME NAŠIM JUBILANTKÁM
Pan Gustav Reinhardt na konci minulého roku oslavil životní výročí,
90. narozeniny. Oslavil je v kruhu své rodiny, která pro něj připravila
velkou rodinou oslavu. Blahopřejeme!
Paní Antonie Jirkovská také oslavila na konci roku už 92. narozeniny.
Už nechodí ven, ale stará se o svého malého pejska. Blahopřejeme!
Paní Marie Gallová oslavila v rodinném kruhu 94. narozeniny.
Blahopřejeme!
Paní Barbora Švábová své životní výročí, 92. narozeniny
oslavila v dobré životní pohodě. Blahopřejeme!
Paní Růžena Hradecká oslavila své jubileum – 92. narozeniny v rodinném kruhu.
Eva Tomsová, Sociální komise při MěÚ Trmice
ČESKO  SLOVENSKÉ VZTAHY
V Ústí nad Labem byla 20. února 2014 založená
už 14. „Regionální obec Slováků“ v České republice.
Podobné regionální obce už existují např. V Teplicích,
v Karlových Varech, v Plzni atd.
Prostřednictvím těchto regionálních obcí prezentujeme
a rozvíjíme aktivitu po celé
České republice. Naším cílem je
i rozvíjet česko-slovenské vztahy
a pěstovat tak vzájemnost obou
států.
Navázali jsme spolupráci s Klubem seniorů v Trmicích a s Městskou knihovnou v Trmicích.
Spolupráce se úspěšně rozvíjí
hlavně zásluhou dvou dam,
paní Evy Tomsové a paní Vlasty
Součkové, které stojí v čele obou
organizací. Ve druhém roce naší
existence, v roce 2014, jsme založili tradici česko-slovenských
večerů. Hned první večer se
setkal u návštěvníků v příznivým
ohlasem. Teď v měsíci dubnu
připravujeme 2. česko-slovenský
večer spojený s vernisáží ručních
prací našich žen. Úspěšné byly
i akce: povídání o koření, beseda
s doc. Slušným o nejstarších
slovenských a slovanských
dějinách, doufejme že se bude
líbit a bude zajímavá i beseda
se senátorem panem Doubravou, kterou připravujeme už
v březnu.
Věřím, že naše spolupráce jak
s klubem seniorů, tak s městskou knihovnou v Trmicích se
bude nadále rozvíjet ke spokoje-
nosti našich návštěvníků.
Regionálna obec Slovákov
v Ústí nad Labem, J. Nedvídková
Trmické noviny
březen 2016
11
Vánoční svátky v předškolním centru ŠNEČEK
Mikuláš? Vánoční stromeček? Vánoční dárky? Cukroví?
To vše a ještě více si měly možnost užít děti z Předškolního centra Šneček v Trmicích během prosince.
Vánoční svátky jsou nejkrásnějším obdobím v roce a často
právě díky dětské radosti, které
na konci roku bylo u nás v centru
stále na rozdávání.
Děti se pečlivě připravily na Mikuláše s čertem a andělem,
který, jako už tradičně, centrum
navštívil. Pro Mikuláše měly děti
připravenou básničku, nejrůznější
výrobky a omalovánky, které Mikulášovi statečně předaly. Ačkoli
jsou ve Šnečkovi samé hodné
děti, z čerta šel respekt a málokdo
našel odvahu se s tímto pekelníkem vyfotografovat.
Na prosinec bylo pro děti
připraveno mnoho překvapení.
Jedno z nich byl velký adventní
kalendář, od něhož se každý den
otevřelo jedno okénko. Otevírání
okének bylo zpestřeno dopisy
a vzkazy od Ježíška, který dětem
zadával nejrůznější úkoly. Děti se
tedy učily zpívat vánoční koledy,
ozdobily si vánoční stromeček,
vyráběly vánoční přáníčka či
dárečky pro maminky a tatínky.
Prosinec byl završen, jak jinak,
Vánoční besídkou, na kterou
byli pozváni rodiče a příbuzní.
Besídka byla se vším všudy!
Děti si přinesly vánoční cukroví,
rodiče překvapily koledou, kterou
jim za doprovodu hudebních
nástrojů zazpívaly, a každý předal
svému kamarádovi malý dárek.
A pak to přišlo! Děti s rodiči se
vydali na procházku vyhlížet
Ježíška. Když se všichni společně
vrátili do centra, Ježíšek opravdu
přišel. Na děti čekala spousta
dárečků! Z hromady dárečků byla
ovšem ve vteřině hromada balicího papíru. A děti se nemohly
nových hraček nabažit.
Nový rok byl v Předškolním
centru Šneček uvítán povídáním
o Třech králích a využilo se zimního počasí. Bylo proto na pořadu
dne dozvědět se něco o zimním
počasí, proběhla soutěž v oblékání zimního oblečení… Období
zimy je období, ve kterém se dá
velmi využít kreativita. Sněhové
vločky a sněhuláky měly děti
v Předškolním centru vyrobené
ze všech možných látek a materiálů.
A protože se pomalu, ale
jistě, blížil první životní mezník
předškolních dětí, a to zápis
do přípravných ročníků a prvních
tříd, opakovaly děti vše, co má
správný předškolák umět, aby se
ve škole při zápise pak mohl každý předvést tak, jak nejlépe umí.
STŘEDNÍ ŠKOLA? JDEME DO TOHO!
Na konci ledna se opět uskutečnilo čtyřdenní výjezdové setkání pro žáky osmých a devátých tříd základních škol
v Trmicích. Tentokrát ve Sloupu v Čechách.
Žáci za pomoci lektora byli formou interaktivních her řízených diskuzí uváděni do problematiky dalšího vzdělávání. Žáci byli seznámeni s možnostmi středoškolského studia
a byly jim provedeny komplexní testy volby
povolání a profesní kariéry. Po zhodnocení
diagnostik probíhaly individuální konzultace
s jednotlivými žáky. Do programu stimulačního kurzu byly dále řazeny aktivity, které jsou
zaměřené na zvládnutí nového sociálního
prostředí a nových situací, se kterými se
mohou setkat při vstupu a adaptaci na střední
školu a budou je muset řešit, pokud možno,
nekonfliktním způsobem.
Tato aktivita probíhala pod záštitou Nízkoprahového zařízení pro děti M. C.Z efyríno a byla
podpořena Fondem Ústeckého kraje a Nadací
rozvoje občanské společnosti.
Trmické noviny
12
březen 2016
SŠ OBCHODU, ŘEMESEL A SLUŽEB a ZŠ TRMICE
LISTOPAD:
První týden v tomto měsíci se děti zúčastnily
soutěže „Neštěmice mají talent“. Do školního
autobusu jsme nastoupili natěšení i s trémou.
Těšili jsme se, že zúročíme celoroční práci.
Vystupoval taneční kroužek Amaro Dance,
kde děti zatancovaly romský čardáš. Tančily
krásně, ani jednou se neušláply a všechny nožičky byly na svém místě. Sál rozpálil i Robert
Deméter s písničkou Pašo paňori a roztleskal
všechny dospělé i děti, krásně zazpívala
i Terezka Mikerová písničku Schody do nebe
a byla krásným teskným protipólem Robertovu čardáši. Na závěr vystoupily děti z kroužku
bubnování a zabubnovaly tak, že si nakonec
odvezly první místo. Největší odměnou však
byl pocit úspěchu a chuti do další práce.
Dne 10. 11. se opět sešly děti z přípravné
třídy a žáci 4. B. na další společné podzimní
dílničce. Tentokrát si společně vyrobili čertíka.
Byla to kombinace několika technik. Velcí se
snažili pomáhat malým a výsledek se opravdu
zdařil – spousta krásných čertíků. Také jsme
se společně naučili čertí písničku „Budliky,
budliky“.
V polovině měsíce se v rámci „poznávání
svého okolí a okolí školy“ třída SP2 zatoulala
až k zajímavému zařízení, „Domu pro osoby
se zdravotním postižením v Trmicích“. Přišli
jsme se podívat, jak se žije v takovémto typu
zařízení. To, co jsme viděli a slyšeli, předčilo
naše očekávání. Krásné pokoje, příjemný
personál i obyvatelé. Na uvítanou jsme dostali
čaj a sladký perník s čokoládovou polevou
– oboje nám moc chutnalo. U tak dobrého
jídla jsme si krásně popovídali o tom, jak to
tu chodí, co vše se zde
děje. K našemu milému
překvapení jsme nakonec
dostali možnost společné
vycházky. Ovládání vozíku
se zdálo být obtížné. Ale
po chvilce rad jsme zvládli
i tento úkol. Po velmi příjemném zážitku jsme
se rozhodli, že se jistě uvidíme častěji. Na naše
další společné setkání plánujeme turnaj
v pexesu, které je naší společnou zálibou.
Dne 25. 11. jsme žáky druhého stupně v hodině TV seznámili s Golballem, hrou pro nevidomé. Žáci si vyzkoušeli, jak těžkou orientaci
mají lidé bez zraku nebo jen se zbytky zraku.
Hodina se žákům líbila, byla to legrace.
PROSINEC:
Dne 26. 11. byly děti z přípravné třídy na své
druhé návštěvě v místní knihovně. Tentokrát
si pro ně paní knihovnice Součková připravila
moc zajímavou činnost. Měly možnost si vyzkoušet její práci – půjčovat knížky (skenovat
do PC kódy půjčovaných knih). Také si zahrály
na ilustrátory – to když si vybraly knížku,
ke které si samy nakreslily obrázek. Ke konci
návštěvy dětem paní Součková četla rýmované pohádky, říkanky a básničky a společně
si vyprávěly o obrázcích. Za aktivitu a snahu
dostaly děti sladkou odměnu.
Dne 28. 11. proběhl od 9 do 13 hodin na naší
škole seminář Pracujeme s Fimo-hmotou pro
10 zájemců. S touto nabídkou byli seznámeni
učitelé na SŠ Václavské náměstí i na SŠ Keplerova. Tento seminář vedla slečna Kateřina
Puchtová. Vyrobili jsme si krásné dárky a získali inspiraci pro další tvořivou práci s dětmi.
Dne 29. 11. se naše škola připojila na rozsvěcení vánočního stromku v Trmicích. Náš
pěvecký sbor „Rarášci“ zde předvedl své
umění a zazpíval písně s vánoční tématikou.
U stromku byla umístěna schránka, do které
mohly děti vkládat svá tajná přání pro Ježíška.
Na začátku posledního měsíce v kalendářním
roce se žáci „herci“ z družiny vydali do MŠ
v Mojžíři. Vystoupili s moc hezkou pohádkou O princezně Mlsalce a Nehajalce. To, že
pohádka měla ohromný úspěch potvrdil velký
aplaus publika. Této akce se společně zúčastnili žáci 7. B / 8. B, kteří každoročně vyrobí
nějaké dárky a společně dárky předají. Po návštěvě školky žáci druhého stupně vystoupili
ve městě a navštívili Větruši, aby mohli novým
spolužákům ukázat pohled na naše krajské
město.
Dne 3. 12. proběhl v přípravné třídě další
projektový den pod názvem Prosincové
tradice. Nejprve jsme si povídali o prosinci
jako takovém. Prohlíželi jsme si a popisovali
obrázky se zimní, mikulášskou a vánoční
tématikou. Zde se děti dozvěděly, kdo to
byl Mikuláš a proč vlastně chodí a obdarovává kluky a holčičky. Pro Mikuláše také děti
vyrobily jeho papírovou podobiznu. Mikuláš
nás nakonec v doprovodu andílků a čertů
navštívil a za básničky děti obdaroval balíčky
se sladkostmi. Poté jsme si povídali o Vánocích, o tom jak se slavily dříve a jak se slaví
dnes. Jaké zvyky se v rodinách dodržují a co
znamenají. Vyrobili jsme si vánoční lucerničku
a na závěr celého dopoledne jsme si společně
ozdobili stromeček.
Trmické noviny
13
Dne 10. 12. proběhlo další setkání dětí
z přípravné třídy a žáky ze 4. B. pod názvem
Vánoční dílnička. Tentokrát si žáci s paní učitelkou Šindelářovou pro děti připravili výrobu
vánočního kapříka. Kapřík byl ze čtvrtky, natřený vodovými barvami a místo šupinek měl
knoflíky natřené zlatou barvou a na závěr se
celý posypal třpytkami. Také jsme si společně
o kapříkovi zazpívali. Dílnička se i tentokrát
všem moc líbila a děti si ho odnesou před
vánocemi domů.
Poslední den před v ánočními prázdninami
jsme se nejprve sešli ve svých třídách, kde
jsme si vyrobili vánoční pohoštění a rozdali
vánoční dárečky. Poté se celá škola shromáždila ve velké tělocvičně, kde na nás čekal zábavný program v podobě zpívání a tanečního
vystoupení. Herci ze školní družiny nám zde
zahráli svou pohádku „O Mlsalce a Nehajalce“.
Největším překvapením pro učitele a žáky
ovšem bylo herecké umění některých učitelů
a asistentů, kteří pro ně připravili pohádku
ze života nesoucí název „O věrné lásce Gejzy
a Lálí“.
březen 2016
LEDEN:
V polovině měsíce se na naší škole uskutečnilo školní kolo v kopané. Zde si žáci
vyzkoušeli svojí pohotovost, dravost a své
fyzické síly. Výběr těch nejlepších postupuje
opět do Okresního kola, kde budou bojovat
za naši školu.
Náš kroužek „Bubnování“ se zúčastnil v úterý
8. 12. odpoledne Slavnostního vánočního zpívání v Masarykově nemocnici. Kromě Amaro
dance s čardášem vystoupily i děti s africkým bubnováním, protože andělé a Vánoce
neslavíme jen v česku, slaví se po celém světě.
I v Africe. Sice pódium klouzalo, ale předvedli
jsme, že nás bubnování moc baví. Třešničkou na dortu bylo vystoupení Davida Deyla
s chlumeckými Koťaty. Zazpívali jsme si s ním
i zatančili. Domů jsme přijeli šťastní a plní
zážitků.
Dne 17. 12. byla přípravná třída opět
v knihovně. I tuto návštěvu měly děti možnost pracovat s knížkami, poslechly si krátkou
vánoční pohádku a domů si odnesly malý
vánoční dárek – knížku.
Použité zdroje:
web školy, internet, archiv školy BR*
Žijí mezi námi
z
Žijí mezi námi
z
Žijí mezi námi
z
Mgr. Michal Žalud
•
•
•
•
38 let / bez politické příslušnosti
Neuvolněný místostarosta města Trmice
Člen Rady města Trmice
Zastupitel pověřený velením Městské
policie Trmice
• Manažer prevence kriminality města Trmice
• Předseda Městského sportovního klubu Trmice
Za co zodpovídám:
• Spolupodílím se na velení Městské policie
města Trmice a koordinuji komunikaci
mezi zastupiteli a občany města Trmice.
• Spolupodílím se a zodpovídám za prevenci
kriminality ve městě Trmice.
Žijí mezi námi
z
Žijí mezi námi
• Zodpovídám za chod Městského
sportovního klubu Trmice.
Nejvíce mě zajímá a baví:
• Mám rád vize a proto jsem mimo jiné členem
Pracovní skupiny pro výstavbu rodinných
domů v lokalitách Koštov a Trmice (B1 a B5).
• Pracuji na další vizi a to rozšíření Městského
kamerového dozorového systému
do komerční zóny v Trmicích a rozšíření řad
dohledové služby v našem městě.
• V rámci rozvoje města Trmice dále prosazuji
rozvoj v oblasti sportu, kultury
a volnočasových aktivit našich občanů.
14
Trmické noviny
březen 2016
KLUB SENIORŮ V TRMICÍCH STARTUJE ROK 2016
31. 12. 2015 v seniorklubu Silvestrovsý večer
a přivítání nového roku 2016.
Pátého ledna bylo velmi pěkné Tříkrálové odpoledne, kdy naše
seniorky přispěly do kasičky na charitativní akci. A také byly odměněny novou televizí v Klubu seniorů. Ještě je potřeba řádná anténa
a televizi přihlásit. Doufejme, že ve spolupráci s MěÚ Trmice to co
nejdříve uskutečníme.
Dvě minuty po půlnoci jsme přivítali nový rok 2016.
Osmého ledna opět zazářil na trmickém zámku baletní mistr,
držitel prestižní ceny Thalie z r. 2008 Vladimír Gončarov s Novoročním pozdravem se svou manželkou Innou Daviděnko. A tady jsou
děvčata z Klubu. Setkání s milými lidmi vždy potěší.
Baletní umění Vlad. Gončerova nikoho nenechá na pochybách.
Tanec Toreadora byl skvělý. Naše paní knihovnice Vlasta Součková
se vždy postará o vynikající umělce.
14. května plánujeme opět zájezd, tentokrát do Vesničky BOTANICUS
Ostrá u Nymburka a spojené s Kolínskou řepařskou drážkou. Je to
velmi pěkný výlet i pro vaše děti a vnoučata. Dále chystáme rekondiční pobyt v Sezimově Ústí s balneo-procedurami a pěknými výlety
do okolí.
Mezinárodní den žen v Klubu seniorů. Přes třicet seniorů oslavilo
tento svátek v Klubu seniorů. Milá květina a pohoštění nechybělo.
Hosté z Ústí nad Labem ROS a senioři z Teplic prožili se seniory z Trmic odpoledne, po kterém každý pookřeje.
Pokud máte někdo chuť přihlásit se do Klubu seniorů v Trmicích, neváhejte a přijďte mezi nás – ať vám není smutno. Hodně zdraví a štěstí
do vašeho života přejí trmičtí senioři.
Zapsala Eva Tomsová, foto: Jaroslav Puchta
Trmické noviny
březen 2016
15
Naši senioři se opět setkali na zámku s autorem knihy Tajemství Českého středohoří s panem J. Svobodou, který velmi zajímavou formou
o Českém středohoří vyprávěl. Byla to první vlaštovka toho druhu v tomto roce. Patnáctého ledna přišla do Trmic zima, která vypadala
opravdu nádherně. Stromy a vše bylo nádherně zasněžené. Senioři chodili velmi opatrně.
Na Seniorském plese opět
exceloval Vladimír Gončarov
se svým Toreadorem. Sklidil
od obecenstva velký potlesk.
Inna D. zazpívala a potěšila
svým zpěvem všechny příznivce krásného umění. Ples
se vydařil i s účastí seniorů
ze spřáteleného Kőnigsteinu
z blízkého Německa. Paní
starostka Trmic zase potěšila všechny ženy na plese
krásnou primulkou a rozzářila
jejich úsměv. Při rozdávání
pomohla děvčata ze Sociální
komise. Všichni byli poctěni
občerstvením, o které se
postaral pan Hucek, vedoucí
restaurace U Kastnerů. Zde
je Inna a Vladimír při svém
vystoupení z opery Carmen.
Květiny pro každou ženu, která byla na plese.
Pěkné rozloučení s našimi hosty.
Klub seniorů v Trmicích se také zúčastnil fotosoutěže, kde se velmi dobře
umístil. Naši senioři jsou aktivní. Zúčastnili se 6. 3. oslavy MDŽ na Zámku v Trmicích ve spolupráci s knihovnicí Vlastou Součkovou. 14. dubna
připravujeme společné setkání na zámku v Trmicích – Čechů a Slováků
– při vernisáži ručních prací obou národů pod názvem ČESKO-SLOVENSKÉ ODPOLEDNE. I vy se můžete zúčastnit vernisáže se svými ručními
pracemi. Je nutné se přihlásit nejpozději týden před začátkem akce
na tel. čísle: 604 701 490 – u paní Tomsové.
Trmické noviny
16
březen 2016
Nízkoprahové zařízení pro děti M.C.ZEFYRÍNO
Uběhl nám další čtvrtrok a s radostí Vám můžeme oznámit, že jsme zpracovali spoustu témat a vytvořili nespočet
výrobků a maleb. Témata byla skutečně široká.
Diskutovali jsme například
o Vánocích, zimě i o nebezpečí
a hrozbách kyberšikany a anonymity a mnoha dalších tématech.
Samozřejmostí je v klubu neustálá
možnost doučování či pomoc při
přípravě do školy.
Uspořádali jsme také několik
besídek například Mikulášskou
či Vánoční besídku a zrealizovali
jsme několik filmových maratonů,
které sklidily velký úspěch. Nyní
plánujeme všelijaké výlety po okolí
Ústí nad Labem, proto abychom se
seznámili s prostředím, ve kterém
žijeme. Mezi nejbližší kandidáty
na procházky jsou v současné době
zařazeny možnosti: Bertino údolí,
Střížovický vrch, Pomník Přemysla
Oráče ve Stadicích. Dále je třeba
upozornit na náš úspěšný taneční
soubor Romano čiriklo, který pravidelně 2x v týdnu trénuje a připravuje se na různá vystoupení.
Do tanečního souboru je přizván
každý, kdo má zájem a trochu
talentu. Tak neváhejte a přijďte si
také s námi zatančit.
SPOLEČENSKÝ
multikulturní klub
Mateřská škola má čističku
ovoce, zeleniny a masa
Mateřská škola zakoupila do kuchyně čističku ovoce, zeleniny a masa od firmy Tiens.
Dne 1. 12. 2015 byl v Trmicích založen Společenský
Multikulturní klub. Docházka do našeho klubu je
na dobrovolnosti a bez závazků. Scházíme se každých
čtrnáct dní v úterý od 16.00 hodin.
Našim cílem jsou kulturní a společenské aktivity. Máme stanovený
plán na I. pololetí, který se nám daří plnit. První akce se uskutečnila
v prosinci 2015 návštěvou Severočeského divadla v Ústí nad Labem, v lednu, a v únoru 2016 jsme byli několikrát plavat v lázních
Beethoven v Teplicích a začátkem února jsme navštívili s dětmi
opět Severočeské divadlo v Ústí nad Labem a shlédli pohádku „Sůl
nad zlato“. Další akce máme naplánovány např. pálení čarodějnic,
různé výlety, ruční práce atd.
Hana Slanařová
Co to vlastně je a jak to funguje?
Čistička čistí ovoce, zeleninu
od pesticidů a rozkládá zbytky
hormonů v mase a v mořských
plodech. Zabijí bakterie a uchovává potraviny déle čerstvé.
Čistička se může použít také
na sterilizaci příborů, nádobí,
ručníků, oděvů a také může fungovat jako čistička vzduchu.
Čistička funguje na vodním
principu. Ovoce, zeleninu či
maso ponoříme do vody, přístroj
navolíme na typ potraviny, konec
hadičky ponoříme do vody a zapneme. Doba čištění je dle druhu
potraviny 5 – 15 minut. Po té
vyjmeme a opláchneme pod
tekoucí vodou.
gramu prevence kriminality Min.
vnitra ČR. Cílem tohoto projektu
byla pozitivní motivace mladých lidí
k aktivnějšímu a smysluplnějšímu
trávení volného času, která je spojena s požitkem ze sportovních aktivit.
V mateřské škole vaříme zdravě
a kvalitně. Máme konvektomat
a nyní i čističku ovoce, zeleniny
a masa. Všem nám moc chutná!
Bc. Ivana Koudelová
ředitelka mateřské školy
FOTBALEM PROTI
PŘEDSUDKŮM
V loňském roce měli děti a mládež možnost docházet
na fotbalové tréninky, které probíhaly každou neděli
na víceúčelovém hřišti a posléze i v tělocvičně.
Na začátku prosince se uskutečnil
fotbalový zápas mezi dobrovolnými
týmy z Trmic a Ústí nad Labem.
Hlavní organizátor turnaje, pan Stanislav Čonka, pozval týmy složené
z mladších i starších hráčů. Přátelské
utkání se shledalo s velkým nadšením. Turnaj se konal v tělocvičně SŠ
obchodu, řemesel a služeb Trmice
v odpoledních hodinách. Pro vítězný tým byl připraven krásný pohár.
Projekt byl podpořen v rámci Pro-
TRMICKÉ NOVINY– vydává Městský úřad Trmice, tel. 475 317 230, e-mail: [email protected], www.mestotrmice.cz, redakce si vyhrazuje právo na korekturní zásahy.
MK ČRE 14228 z 12. 2. 2003 3525/2003. Grafické zpracování a tisk: Imagine Media, s.r.o. - www.imaginemedia.cz, vydání: březen 2016.