Ovarian cancer disease background slides

Transkript

Ovarian cancer disease background slides
Masarykův onkologický ústav, Brno
Rakovina vaječníků od diagnostiky
k léčbě
J. Chovanec
Praha, 17. dubna 2012
Ovariální karcinom
Reprezentuje zhruba 5 % všech karcinomů u žen.
Je 4. nejčastější příčinou úmrtí na zhoubné
onemocnění mezi ženami.
1. místo v mortalitě mezi gynekologickými
malignitami.
Časový medián do progrese: 16 – 22 měsíců.
Medián přežití: 2 – 4 roky.
5-ti leté přežití nedosahuje 30 %.
Incidence - vybrané diagnózy
ženy, ČR, 2009
ÚZIS, 2012
Mortalita - vybrané diagnózy ženy,
ČR, 2009
20
13,9
15
10
5
1,9
0,1
5,8
5,7
a
žn
íč
C
54
íp
-d
ek
ělo
žn
ít
C
ělo
56
-v
aj
eč
ní
k
ch
v
-d
ělo
-p
o
C
53
C
52
C
51
-v
u
lv
a
0
ÚZIS, 2012
Incidence a mortalita - vybrané
diagnózy ženy, ČR, 2009
ÚZIS, 2012
Karcinom ovaria epidemiologická data


NOR: ČR 2009
Incidence 22,5/105 t.j. 1242 nových případů


Mortalita 13,9/105 t.j. 741 zemřelých
Ovarium - epidemiologická data
Rizikové faktory:
1. Věk - ženy nad 40 let, polovina případů u
žen starších 60 let, maximum incidence - 80 let,
2. Délka reprodukčního období
počet ovulačních cyklů přímo úměrný riziku
vzniku karcinomu; nejvíce ohroženy nullipary
3. Hormonální stimulace v léčbě sterilit
4. Toxická agens
virus parotidy - destrukce folikulu,
talek - stimulace proliferace mesotelu
azbest - stimulace proliferace mesotelu
Ovarium - epidemiologická data
5.Genetické faktory
dědičná dispozice  vysvětlení pro 10%
případů; důkaz genetické komponenty nemoci získán
počítačovou segregační analýzou; způsob přenosu:
autozomálně dominantní typ dědičnosti s vysokou
penetrací a nízkou frekvencí patologické alely v populaci
• BRCA - 1 (Breast Carcinoma - 1)
incidence - 1 : 1000 žen
ženy mající mutaci BRCA-1 mají 90 %
pravděpodobnost vzniku nádoru
• BRCA - 2 (Breast Carcinoma - 2)
Ovarium - epidemiologická data
6. Jiné faktory
• obesita
• zvýšená spotřeba živočišných tuků
• radiace
Protektivní faktory
• HAK - snižuje počet ovulací
• donošená těhotenství snižuje riziko o 10 %
Ovariální karcinom - screening

efektivní screening neexistuje

CA 125 je nespecifický

UZ vaginální vyšetření - drahé
Prognostické faktory u ca ovaria

Stadium

Histologický typ

Grading

Pooperační reziduum
Karcinom vaječníku







Klinika
dlouho asymptomatický
ascites
ileus
hormonální projevy - hirsutismus, pubertas
praecox
metastázy do uzlin malé pánve, do plic, jater
Karcinom vaječníku

Stagingová vyšetření
 gynekologické a laboratorní vyšetření
 rtg plic
 sonografické vyšetření
 CT malé pánve
 Terapie
 operace - radikální hysterectomie + bil.
adnexectomie + appendectomie +omentectomie
+lymfadenektomie
 kurativní chemoterapie

Optimální primární léčba
optimální operace + optimální chemoterapie
GOG 111, EORTC - GCCG, NOCOVA, GOG 158
Pokročilý karcinom ovaria –
současný stav léčebné odpovědi
Operace + I. linie chemoterapie
70% CR nebo PR
20% FDI 3-5 let
50 % RELAPS
30% SD nebo PD
80%
Základní léčebné metody u C56
Druh léčby
Lokální
Lokoregionální
Systémová
Chemoterapie
Hormonoterapie
Chirurgie
Radioterapie
Cílená biologická
terapie
Pokrok v léčbě pokročilého C56
v posledních 20 letech
agresivní chirurgie
nová cytostatika
Nejdůležitější úkoly
v problematice karcinomu ovaria
na začátku 21. století:

Zachytit více případů v časném stadiu

Zabránit vzniku recidiv

Cílená biologická léčba

Podobné dokumenty