Lesson 1, 26/10 10. V internetovém cvičení na www.jazykynanetu.cz

Transkript

Lesson 1, 26/10 10. V internetovém cvičení na www.jazykynanetu.cz
Lesson 1, 26/10
10. V internetovém cvičení na www.jazykynanetu.cz získejte slova a zapište jejich
anglickou podobu i fonetický přepis. Vypište označená písmena a zjistíte příjmení
a3y
Anne.
1. toto
____
2. z, ze
____
3. rodina _ _ _ _ _ _
4. tamto _ _ _ _
5. bratr
_______
[_ _ _]
[_ _ _ _]
[_ _ _ _ _ _]
[_ _ _]
[_ _ _ _ _]
…
…
…
…
…
She is Anne. Anne …………… .
Lesson 2, 32/11, 12
11. V internetovém cvičení na www.jazykynanetu.cz sestavte věty a dozvíte se
dokončení vtipu.
b3y
- What’s your name?
- Gordon.
- Pardon?
- ……, …… …… …… …………, …… …… ………… .
12. Na www.jazykynanetu.cz si procvičte dosud probrané fráze. Vyberte z nich dvě,
které nemají svou dvojici. Vypište je do učebnice. Zjistíte jméno města, jehož znak
b6k
jste viděli.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
1
2
4
3
It is the crest* [krest] of _ _ _ _ _ _ .
134234
* znak
Lesson 3, 41/10, 11
m3y
10. Zapište názvy předmětů z internetového cvičení a vypište z nich písmena, jejichž
pořadí ve slovech určuje číslo na konci řádku. Zjistíte jméno předmětu na obrázku.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
y6m
…………… (3)
…………… (4)
…………… (5)
…………… (4)
…………… (3)
…………… (6)
…………… (5)
…………… (9)
…
…
…
…
…
…
…
…
………………[szz]
11. V internetovém cvičení si procvičte slovíčka a zjistíte, kdo je považován za
vynálezce nůžek.
……………………………………………
1
Lesson 4, 51/17, 18
17. V internetovém cvičení doplňte have/has got nebo am/is/are. Zjistíte dokončení
h8e vtipu.
A: Just look at that young person with the short hair and blue jeans. Is it a boy or a blonde?
B: It's a blonde. She's my daughter.
A: Oh, I'm sorry, sir. I didn't know that you were her father*.
B: I'm not. _’_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
* Nevěděl jsem, že jste její otec.
18. V internetovém cvičení si procvičte slovíčka. Zjistíte, kdo ještě žije v rodině studenta
i4w Pavla.
They have got a _ _ _ _ _ _ _ _ . [skwrl]
It’s name is _ _ _ _ .
Lesson 5, 60/14, 15
14. V internetovém cvičení si procvičte použití určitého a neurčitého členu.
r9d
15. V internetovém cvičení doplňujte předložky. Dozvíte se dokončení vtipu.
t3y
Patient: Doctor, I am suffering1 from forgetfulness.
Doctor: From when2 are you suffering from this disease3?
Patient: ……………………………………………………
1
am suffering from [sfr frm] trpím čím
from when [frm wen] odkdy
3
desease [dziz] nemoc
2
Revission Lesson 1, 65/15
g2u
15. Vytvořte slova podle pokynů a zapište v internetové části cvičení. Zjistíte odpověď na
hádanku.
Změňte jedno písmeno ve slově WORRY a utvořte omluvu.
Škrtněte jedno písmeno ve slově WHAT a získáte součást oblečení.
Změňte jedno písmeno ve slově CAT a získáte dopravní prostředek.
Změňte jedno písmeno ve slově COOK a získáte předmět z papíru.
Změňte jedno písmeno ve slově EYE a získáte pozdrav.
Změňte jedno písmeno ve slově SLIM a získáte sloveso pohybu.
Škrtněte jedno písmeno ve slově HERE a získáte přivlastňovací zájmeno.
Změňte jedno písmeno ve slově TALL a získáte místnost.
Přidejte jedno písmeno do slově FOR a získáte číslovku.
- How many letters are in the alphabet?
2
Lesson 6, 74/13
13. Fonetické přepisy nahraďte písmeny, která do slov na jejich místo patří. Potom tato
slova v internetové části cvičení dopište do křížovky. Získáte dokončení výroku.
o9p
I like work. It fascinates me. I can _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 2 3 456 7 8 8 9 4 3 2 3
1
2
3
4
5
[et][]ne[wa] …………
co[dbl ef][dbl i] …………
s[e][ju]sa[di][i] …………
e[dbl di] …………
[]o[dbl el] …………
6
7
8
9
10
___ _____.
10 8 11 12 8 13 11 1.
b[][i]ad …………
[si]u[di]ar …………
m[a]lk …………
[si]h[dbl i]se …………
t[i][e]
…………
Lesson 7, 84/13, 14
13. V internetovém cvičení opravte chyby a opravená slova zapište do učebnice.
Z označených písmen se dozvíte, co znamená Canada jako indiánské slovo.
v5f
a) _ _ _ _ _ _ _ _ _
b) _ _ _ _ _ _ _ _
c) _ _ _ _ _
…
…
…
d) _ _ _ _ _ _
e) _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _
f) _ _ _ _ _
g) _ _ _ _ _ _
h) _ _ _ _ _ _
i) _ _ _ _ _
j) _ _ _ _ _ _ _
…
…
…
…
…
…
…
Canada is an Indian word meaning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
14. V internetovém cvičení si procvičte slovíčka a prohlédněte si několik obrázků
z Calgary.
r7j
Lesson 8, 95/13
13. V internetovém cvičení získejte dokončení textu.
b4o
Time and clocks are important for many people. Tourists often visit the Clock Tower of Big Ben in
London, you can even see a clock tower on the new hundred dollar bill. It is the clock tower of
Independence Hall in _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , Pennsylvania. And the time on it is _ . _ _.
123456741235
8 9 10
Lesson 9, 107/12
12. V internetovém cvičení zjistěte, ze kterého roku je první telefonní seznam.
c6k
The first [fŒ˘st] phone book comes from ………………………, New Haven, Connecticut, the USA.
3
Lesson 10, 116/13, 117/14
13. V internetovém cvičení si procvičte užití some a a/an. Dozvíte se odpověď na
hádanku.
x3y
What two things can't you have for lunch? ……………………………
14. V křížovce na internetu získejte další v americké angličtině velmi používané
pojmenování pro toaletu či koupelnu.
y4d
bathroom = ………………
Revission Lesson 2, 126/23
23. V internetovém cvičení získejte odpovědi na hádanky. Dozvíte se název předmětu na
n8e obrázku.
1. What room has no walls? A _ _ _ _ _ _ _ _ !
1
4
2. "David’s father has three sons: Snap, Crackle, and …?" _ _ _ _ _ !
2
3. What gives you the power1 to walk through2 walls?
A____!
3
1
2
[pa] síla, moc
[ru] skrz
This is a _ _ _ _ _ _ .
123343
Lesson 13, 159/14
c9u
14. V internetovém cvičení pište a dosazujte správné tvary sloves. Prohlédnete si
několik obrázků krásného britského lázeňského střediska.
Lesson 14, 172/16, 17
f5f
16. Najděte společný základ slov (*) a zapište jej. V internetové části cvičení doplňte
předložky a dokončíte informaci o měsíci červenci v USA. Použijete předložky for, on,
at, in, with, to.
orrange/apple ju _ _ _ (*)
beautiful, good = n _ _ _ (*)
two times = tw_ _ _ (*)
July is …………… (1) ……… (*) ………… (2) ………… (3) . ……… (4) ……… (5) …………
4
(6) in July is …………… (7) ……… (8) ……… (9) ……… (10) .
17. V internetovém cvičení zjistěte tři přísloví.
v4u
1. ………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………
Lesson 15/183/13, 14
13. Přečtěte si krátký příběh. V internetovém cvičení najdete a procvičíte si slovíčka
r3p
potřebná k porozumění. Text přeložte.
My friends went on holiday last summer. They asked a hotel for a quiet room overlooking the river.
The hotel had one with a beautiful view over the gentle stream, the water meadows and the bridge. But
what was their surprise, when the bridge was demolished at a quarter to seven the next morning. –
Punch!
14. V internetovém cvičení doplňte minulé časy sloves a vyberte a do vět dopište
vhodné tvary.
v5z
1. I ………… a glass of juice and went home.
2. I ………… hungry after such busy afternoon.
3. I spent1 a few days in Whitestone, the …………… part of England.
4. - What are you doing in the afternoon?
- Maybe I’ll go swimming.
- I …………… swimming yesterday. It was great.
5. Look! I have got a new skirt! I …………… it yesterday.
6. What is his last ……………… address? – 22 Oakwood Street.
7. I’m sorry. I did my homework. But I ……………… it at home.
1
min. čas od slovesa spend
Lesson 16, 201/14
14. V internetovém cvičení zjistěte, co ještě můžete navštívit v blízkosti hradu Warwick
a chybějící údaje zapište.
g7n
You can also visit Warwickshire …………… (a), known for the famous Sheldon Tapestry ……… (b)
of Warwickshire, ……………… (c) House Museum where you can experience how people
…………… (d) in the past or …………… (e) House ………… (f) and many other places.
Lesson 17, 213/16
c8h
16. V internetovém cvičení doplňte chybějící slova. Přečtete si další zajímavé informace
o Londýně a dozvíte se název jedné londýnské budovy, která už při výstavbě
vzbuzovala velmi protichůdné emoce. Prohlédnete si obrázky nejznámějších míst a
pamětihodností Londýna.
5
30 St Mary Axe = …… ……………… (………………)
Lesson 19, 237/13
13. K nápisům v internetovém cvičení přiřaďte jejich české ekvivalenty. Zjistíte, jaký nápis
mají kanadská policejní auta.
e9b
Na prodej, Pozor děti, Veďte kolo, Pozor pes, Pozor mezera, Chovejte se tiše, prosím, Nouzový
východ, Nepovolaným vstup zakázán.
Lesson 20, 248/15, 249/16
15. V internetovém cvičení zjistěte dokončení historie vzniku sendviče.
Two sliced pieces of bread
t4u
Sandwiches are named after John Montagu, the Fourth Earl
of Sandwich (1718-92), for whom beef was placed between
two sliced pieces of bread so that he could …………
………… ……………………………………………
16. V internetovém cvičení si přečtěte, jaký a zda je rozdíl mezi českým puding
a anglickým pudding. Zjistíte, že ne vždy platí, že puding = pudding.
m6p
Lesson 22, 280/15
a5s
15. Vytvořte slovní spojení. V internetovém cvičení si ověřte správnost řešení a doplňte
je do vět. Prohlédnete si několik užitečných fotografií z prostředí letiště.
economy
off
online
attendant
take
duty-free
check-in
seat
class
flight
boarding
shop
aisle
oversized
luggage
pass
Lesson 23, 292/12
12. Doplňte do textu chybějící slova, vyspelovaná v závorkách. Potom si podle údajů
uvedených v textu v internetovém cvičení „objednejte“ pokoj v hotelu.
p3s
[et wa en i ke] ……………… [de ju en di em e dbl en] ………………………… and his
wife [di e bi  a i el e] ……………………… are going to spend a few days in London. They
would like to enjoy the sights of Central London. So they have chosen* a hotel close to Kensington
gardens, Madame Tussauds, the West End with all its theatres, and the famous Piccadily Circus.
They are going to leave for London on 25th July.
They want to come back on 30th July.
The hotel room should have a bathroom and two single beds. First they wanted two rooms because
they are used to separate** bedrooms. But it’s cheaper to stay in one room.
Their phone number is +420 123 456 789.
Their email address is [email protected]
6
* [tzn] předpřít. čas od slovesa choose [tuz] vybrat (si)
** [sep()rt] oddělený
Lesson 25, 319/13
13. Najděte, které slovo do řádku podle výslovnosti označené skupiny hlásek nepatří.
Potom pokračujte v internetové části cvičení. Zjistíte odpověď na hádanku.
b8d
a) forty, worth, North, fortunately
b) chair, pair, wait, staircase
c) common, recommend, competition, compensation
d) remove, mobile, moment, smoke
e) age, teenager, agency, damaged
f) among, money, lemon, mother
What do you get if you mix a car, a fly*, and a dog?
………………………… !
*
moucha
Lesson 26, 337/12
12. V internetovém cvičení si přečtěte článek o jedné statečné paní a seznamte se
k5z s užitečnými výrazy. Získejte dokončení vtipu a zapište jej do učebnice. Odpovězte na
otázky. Řešení si nakonec zkontrolujte na internetu.
T
F
1. The lady asked the men to get out of her car in a calm
and peaceful way.
2. She noticed that something is wrong when she wanted
to start the car.
3. The lady called the police to report her mistake.
4. She was the first to report it.
The phone rings at FBI headquarters. "Hello?"
"Hello, is this FBI?"
"Yes. What do you want?"
"I'm calling to report my neighbour Tom. He is hiding marijuana in his firewood (palivové dřevo)."
"This will be noted."
Next day, the FBI comes over to Tom's house. They search the shed where the firewood is kept, break
every piece of wood, find no marijuana, swear at Tom and leave.
The phone rings at Tom's house. "Hey, Tom! Did the FBI come?" "Yeah!"
"…………………………?" "……………………." "……………
……………………………………………………………………… . "
Lesson 27, 349/10
10. Podle legendy zapište do křížovky v internetovém cvičení jednotlivé názvy povolání.
Tajenkou je dokončení vtipu.
p2o
7
ACROSS
1 someone who is expected to be able to design buildings
2 someone whose job is to build walls using bricks
3 someone who owns and works in a shop that sells meat
4 someone who is paid by the owners of a house to do cooking and cleaning
5 someone whose job is to repair pipes, baths, toilets etc.
6 someone whose job is to repair electrical equipment
7 someone who writes news reports for newspapers, magazines, television, or radio
DOWN
8 a man who owns a house, flat, or a room that people can rent
2 someone who is paid for taking care of your child/children while you are not at home
9 someone whose job is to look after people who are ill or injured, usually in a hospital
10 someone whose job is making and repairing wooden objects
A plumber came to repair a leaking* tap at the lawyer's house. After a two-minute job the plumber
demanded Ł150.
The lawyer answered, "I don't charge this amount even though I am a lawyer."
The plumber replied, "I didn't either, when I was a lawyer. That's why I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ."
1 2 3 4 5 2
*
4
6 7 8 5 1 2 9
[lik] prosakující, kapající
Lesson 29, 376/13
13. V internetovém cvičení najděte dokončení textu.
k7u
In tennis, zero score is love. You pronounce a score of 6-0 as six-love. "Love" is generally taken as
being derived from the ……… (1) ………(2), the ……… (3), symbolizing ………… (4). The term
"love" can also be said to come from the English phrase ……… (5) …… (6) …… (7) …… (8) ……
(9) …… (10), indicating ……… (11).
Lesson 30, 387/10, 388/11
10. Z internetového cvičení získejte doplnění textu. Neznámá slovíčka najdete na
internetu.
e2z
A 1973 survey of the origins of English words revealed an almost even split between ………… (1),
………… (2) and ………… (3) origins. However, this is misleading – of the 1,000 most commonly
used English words, 83 per cent are of ………… (4) origin and all the top 100 come from ………… (5)
roots. The words of ………… (6) origin are often to do with property, military matters, administration
and sophisticated food. ………… (7) and ………… (8) supply many of the philosophical or technical
terms. Borrowings from other languages, although tiny in comparison, can be quite significant in certain
areas. ………… (9) gave us many nautical terms, ………… (10) merchants gave us trade, smuggle and
dollar, and many scientific terms came from ………… (11).
11. V internetovém cvičení doplňte členy a dokončete přísloví.
m3u
The greatest mistake you can ………………………………………………………………………… .
8
Lesson 31, 404/10, 11
a2p
10. V internetovém cvičení pojmenujte uvedené ukázky. Zjistíte, jak se původně
jmenoval Jack London a čím byli jeho rodiče.
Jack London’s name at birth was ………………………………… (1). It is believed that he is the
illegitimate son of …………………………… (2), an itinerant* …………………… ……………. (3),
who deserted** Jack’s mother, Flora, a ……………… (4), before he was born. Flora married
……………………… (5), a ……………………………… (6) who had recently moved to San
Francisco, eight months after Jack was born.
*
potulný
opustil
**
11. Životopis má v angličtině také dva významy, ale na rozdíl od češtiny pro něj
angličtina používá dva výrazy. Do křížovky v internetovém cvičení doplňte jednotlivé
u4t
žánry podle legendy a dozvíte se druhý výraz pro životopis, který se používá při
žádosti o práci.
A short written document that lists your education* and previous** jobs, which you send to employers
when you are looking for a job, is a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ = _ _ (BrE) = _ _ _ _ _ _ (AmE).
1 0 2 3 4 5 0 6 0 7 8 9 10 11 12 1 8
*
vzdělání
předchozí, předešlý, minulý
2 12 13 0 7 12
0=U
**
Lesson 32, 418/15
15. V internetovém cvičení doplňte správné výrazy a dokončete níže uvedené krátké vtipy
s náměty k zamyšlení.
z5n
1. I asked God for a bike, but I know God doesn't work that way. So I …………………………
…………………………… .
2. I want to die peacefully in my sleep, like my grandfather… Not ………………………………
……………………………… .
3. Children in the back seats of cars cause accidents, but …………………………………………
……………………………… .
Lesson 34, 442/8
8. V internetovém cvičení najděte doplnění údajů z hypotetické odpovědi zaměstnavatele,
když budete žádat o den volna. ☺
u4r
Do you want a day off work?
So you want a day off. Let's take a look at what you are asking for. There are 365 days per year available
for work. There are 52 weeks per year in which you already have 2 days off per week, leaving 261 days
available for work. Since you spend 16 hours each day away from work, you have used up 170 days,
leaving only 91 days available. You spend … (1) minutes each day on coffee break which counts for
…(2) days each year, leaving only …(3) days available. With a …(4) hour lunch each day, you used up
another …(5) days, leaving only …(6) days available for work. You normally spend …(7) days per year
on sick leave. This leaves you only …(8) days per year available for work. We are off …(9) holidays per
year, so your available working time is down to …(10) days. We generously give …(11) days vacation
9
per year which leaves only …(12) day available for work and I'll be darned* if you are going to take that
day off!
*
divil bych se
Lesson 35, 454/9
z7a
9. V internetovém cvičení si procvičte slovíčka a prohlédnete si obrázky ze tří
nejkrásnějších míst ve Spojených státech.
The ……………………… is one of the Eighth Wonders of the World. It is 277 miles (446 km) long,
ranges in width from 4 to 18 miles (6.4 to 29 km) and reaches a depth of over a mile (1.83 km) (6000
feet). You can go rafting, riding a mule, backpacking, hiking or take a learning vacation there.
The …………………… has been called one of the Seven Natural Wonders of the World. It consists of
three parts: American, Bridal Veil and Horseshoe. Twenty percent of the world’s freshwater lies in the
Great Lakes, and most flows over them. The flow of water was stopped completely over both falls on
March 29th 1848 due to an ice jam in the upper river for several hours. This is the only known time to
have occurred.
………………………………………… contains more than 80 limestone caves. The deep down Big
Room is the most popular attraction of Carlsbad Caverns. Its ceiling is as high as a 20 story building
and the floor area is larger than a dozen football fields. The colossal stalactites, stalagmites and other
limestone formations are buried deeper in the earth than the Eiffel Tower is high.
10

Podobné dokumenty