Brožura ke zlaté debetní kartě CitiCard

Transkript

Brožura ke zlaté debetní kartě CitiCard
Citigold
Zlatá debetní
karta CitiCard
Všestranný nástroj pro
správu Vašich financí.
Představujeme Vám zlatou debetní
kartu CitiCard, pohodlný a bezpečný
nástroj pro správu Vašich financí
přinášející mnoho konkrétních výhod.
Jednou z nich je možnost výběru hotovosti ve všech bankomatech nejen na území České republiky, ale i v zahraničí.
Pokud dáváte přednost bezhotovostním platbám, zlatou
debetní kartou CitiCard můžete platit u všech obchodníků
doma i v zahraničí.
Své nákupy můžete provádět i na internetu v pohodlí domova. Tato možnost je na Vaší debetní kartě aktivována automaticky, ale je samozřejmě možné ji kdykoliv deaktivovat
a případně znovu aktivovat. To vše bezplatně prostřednictvím
zákaznické linky CitiPhone.
Zlatá debetní karta CitiCard dbá nejen na pohodlí při nákupech, ale i na Vaši bezpečnost. Tu zajišťuje Váš unikátní
PIN kód a také zabudovaný čip. Tato technologie výrazně
posiluje ochranu proti případnému zneužití debetní karty.
Zlatá debetní karta CitiCard
Další nezanedbatelnou výhodou, kterou Vám tato debetní karta přináší, je možnost obsluhy všech účtů v různých měnách prostřednictvím jedné debetní karty. Máte účet v korunách i eurech? Vaši novou
embosovanou debetní kartu je možno snadno propojit i s jakýmkoliv
běžným účtem včetně účtů v cizí měně. Není nutné navštěvovat
pobočku, vše lze snadno provést prostřednictvím internetového
bankovnictví Citibank Online nebo zákaznické linky CitiPhone. Pokud
navíc využíváte debetní kartu k platbám v měně, v níž je veden Váš
běžný účet, vyhnete se kurzovému nákladu a platby jsou účtovány
přímo na vrub Vámi vybraného účtu. Za propojení karty k Vámi
vybranému běžnému účtu Vám nejsou účtovány žádné poplatky.
Tím výčet výhod zdaleka nekončí. Součástí zlaté debetní karty
CitiCard je exkluzivní balíček cestovního pojištění nejen pro Vás,
ale i celou Vaši rodinu, dále výhodné pojištění proti zneužití debetní
karty i asistenční služby, které Vám umožní ušetřit čas a využít
služeb profesionálů v rozličných oblastech každodenního života
(nákup a doručení květin, rezervace letenek, rezervace místa
v restauraci, právní poradenství atd.).
Se všemi výhodami, které přináší zlatá debetní karta CitiCard, se
můžete důkladně seznámit na stránkách www.citigold.cz.
Tipy:



N
enoste u sebe hotovost, všechny běžné nákupy můžete
zaplatit debetní kartou.
P
ropojte debetní kartu se svým účtem v cizí měně a vyhnete
se jak kurzovému riziku, tak zbytečným poplatkům.
Z
abudovaný čip výrazně snižuje riziko zneužití debetní karty.
STRANA 4–5
Pojištění automaticky
zahrnutá ke zlaté
debetní kartě CitiCard
Pojištění zneužití 50

je automaticky zahrnuto (tj. bez nutnosti sjednání) u zlaté debetní karty CitiCard,

z a pojištění neplatíte žádný poplatek,

pojištění Vás ochrání před důsledky ztráty či odcizení Vaší zlaté
debetní karty CitiCard, a to i v případech, kdy dojde ke zneužití
s použitím PIN kódu, popřípadě Vám jsou spolu s debetní kartou
odcizeny i klíče nebo doklady.
Rozsah pojistného krytí
Zneužití zlaté CitiCard v důsledku její ztráty nebo odcizení
Zneužití zlaté CitiCard s použitím PIN kódu v důsledku její ztráty
nebo odcizení
Limit pojistného
krytí až do
4 000 Kč
50 000 Kč
Klíče
3 000 Kč
Doklady
3 000 Kč
Přehled pojistného krytí:

pojistné plnění za jednu zneužitou debetní kartu lze vyplatit
v jednom kalendářním roce maximálně třikrát,

pojištění se vztahuje na události, které nastaly v době maximálně
72 hodin před telefonickým nahlášením ztráty/odcizení debetní
karty a žádostí o její blokaci.
Zlatá debetní karta CitiCard
Kdo je pojištěn
Všichni držitelé zlaté debetní karty CitiCard mladší 75 let.
Kdy je pojištění platné:

začíná platit v 00.00 hodin dne následujícího po vydání zlaté
debetní karty CitiCard,

pojištění končí ve 24.00 hodin posledního dne platnosti debetní
karty,

pojištění končí ve 24.00 hodin dne, ve kterém nahlásíte bance
ztrátu nebo odcizení debetní karty, pokud nebyla vydána debetní
karta nová,

pojištění zanikne nejpozději dosažením 80 let pojištěného.
Hlavní výluky z pojištění
Pojistitel není povinen plnit mimo jiné za následujících okolností
nebo v jejich důsledku:

jakékoliv použití debetní karty, aniž by byla při něm karta fyzicky
předložena,


zneužití debetní karty, ke kterému došlo před převzetím držitelem,
jakékoliv použití zlaté debetní karty CitiCard, které bylo
uskutečněno podvodným jednáním pojištěného nebo osobou
blízkou pojištěnému nebo v souvislosti s takovým jednáním.
Úplné znění podmínek pojištění včetně výluk naleznete na webových stránkách www.citibank.cz, ve Všeobecných pojistných
podmínkách a v Rámcové pojistné smlouvě.
Co dělat v případě pojistné události?
V případě vzniku pojistné události neprodleně kontaktujte společnost
BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.
Tel.: +420 234 240 270
Fax: +420 234 240 112
e-mail: [email protected]
Zde s Vámi vyřídí veškeré náležitosti související s pojistnou událostí.
Podmínky pro likvidaci pojistné události najdete v pojistných podmínkách příslušného pojištění, které jsou umístěny na webových
stránkách www.citibank.cz.
Pojištění zneužití 50 nabízí Citibank Europe plc, organizační složka,
ve spolupráci se společností BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.,
která je poskytovatelem pojištění.
STRANA 6–7
Rodinné cestovní
pojištění
Součástí zlaté debetní karty CitiCard je i cestovní pojištění, které
poskytuje pojistnou ochranu držiteli debetní karty a jeho rodině při
zahraničních cestách do všech zemí světa.
Kdo je pojištěn
Cestovní pojištění se vztahuje na držitele zlaté debetní karty CitiCard,
případně spolucestujícího rodinného příslušníka (manžel/manželka,
registrovaný partner/partnerka, druh/družka žijící ve společné domácnosti a libovolný počet dětí do 18 let), který má trvalý pobyt na území
téhož státu jako držitel debetní karty. Pojištění se vztahuje na osoby
mladší 75 let.
Kdy je pojištění platné
Pojištění začíná v 0.00 hodin dne následujícího po dni, kdy byla zlatá
debetní karta CitiCard vydána, a končí ve 24.00 hodin posledního dne
platnosti debetní karty, pokud nebyla vydána debetní karta nová.
Cestovní pojištění je držiteli debetní karty poskytováno po celou dobu
platnosti debetní karty, a to vždy po dobu zahraniční cesty nepřesahující 45 nepřetržitých dní.
Pojistné krytí začíná a končí překročením státní hranice ČR. Počet
cest není omezen. Pojištění se nevztahuje na území ČR nebo země
trvalého pobytu pojištěného.
Zlatá debetní karta CitiCard
Co je pojištěno
Cestovní pojištění se vztahuje na pojistné události uvedené v tabulce
na str. 10–11, a to až do výše uvedených limitů.
Výluky z pojištění
Pojištění se mimo jiné nevztahuje na:

provozování následujících činností jednotlivcem bez asistence
odborně způsobilé osoby: potápění, speleologie, dálkové plavby,
mořský rybolov, parašutismus, rafting a sjíždění divokých řek
(do stupně WW II dle alpské klasifikace), vysokohorská turistika
do 5000 m n. m., parasailing, závěsné létání,

všechny profesionálně provozované sporty, pokusy o rekordy.
Úplné znění podmínek pojištění včetně výluk naleznete na internetových stránkách www.citibank.cz, ve Všeobecných pojistných
podmínkách pro cestovní pojištění a v Rámcové pojistné smlouvě.
Co dělat v případě pojistné události?
Úraz či náhlá nemoc
Asistenční služba Vám doporučí lékaře či zprostředkuje lékařské
ošetření, zajistí převoz a přijetí do kvalitně vybavené nemocnice,
uhradí náklady na léčení a pobyt, a bude-li to nezbytné, provede
převoz do vlasti (repatriaci). Při dlouhodobé hospitalizaci Vám
asistenční služba zprostředkuje návštěvu jedné Vámi zvolené
osoby (opatrovníka), aby Vám mohla zpříjemnit těžké chvíle v cizí
zemi. Po návratu do vlasti Vám pojišťovna vyplatí denní odškodné
za každý den strávený v nemocnici.
V případě, že náklady na ošetření přesáhnou 10 000 Kč, vždy
neprodleně kontaktujte asistenční službu.
U méně závažného ambulantního ošetření není vždy nutné
kontaktovat asistenční službu. V takovém případě si formu
úhrady nákladů za ošetření raději vždy předem dojednejte přímo
s lékařem. Vynaložené náklady Vám budou po návratu domů
a po předložení příslušných dokladů pojišťovnou proplaceny.
Nezapomeňte si tedy od lékaře vyžádat lékařskou zprávu, kterou si
společně se všemi účty pečlivě uschovejte.
Krádež, ztráta či poškození zavazadel
Každou škodu na zavazadlech neprodleně oznamte policii či dopravci
a vyžádejte si potvrzení. Pojistné plnění Vám bude vyplaceno po
návratu domů přímo od pojišťovny.
Škoda na majetku či zdraví třetích osob
Předtím, než uhradíte jakoukoli platbu za způsobenou škodu,
kontaktujte asistenční službu.
STRANA 8–9
Dopravní nehoda a kauce
Kontaktujte asistenční službu také v případě, že se dostanete do sporu
s místními orgány, např. při závažnější dopravní nehodě. Asistenční
služba Vám poradí, zprostředkuje neodkladnou právní pomoc a uhradí
náklady s tím spojené. V případě zadržení poskytne finanční hotovost
na úhradu kauce, která musí být po návratu do ČR do 30 dnů vrácena.
Zpoždění letu nebo zpoždění zavazadel
Při zpoždění letu nebo v případě, že Vám nebudou řádně zaregistrovaná zavazadla doručena leteckou společností do 6 hodin po
příletu, vyžádejte si od této společnosti obratem doklad o zpoždění.
Po Vašem návratu budou pojišťovnou proplaceny doložené nezbytné výdaje na občerstvení, hygienické potřeby, ošacení apod.
Jak Vám může pomoci asistenční služba?
Součástí cestovního pojištění je bezplatná asistenční služba. Její
operátoři, kteří hovoří nejen česky, ale i všemi hlavními světovými
a mnohými evropskými jazyky, jsou k dispozici 24 hodin denně 365
dní v roce. Jsou připraveni pomoci pojištěným, kteří se dostanou
do nepředvídatelné situace.
Na asistenční kartě pojištěného, která je součástí této brožury (je také
k dispozici ke stažení na www.citibank.cz), je uvedeno kontaktní číslo
na asistenční službu:
Cardif Assistance +420 234 240 244
Zlatá debetní karta CitiCard
Asistenční kartičku mějte při svých zahraničních cestách vždy u sebe.
V případě, že budete potřebovat v zahraničí lékařské ošetření či
se ocitnete v jiné tíživé situaci (ztráta zavazadel, dopravní nehoda,
přepadení apod.), kontaktujte asistenční službu, a to buď osobně, nebo
prostřednictvím svého spolucestujícího či ošetřujícího lékaře.
Při kontaktování asistenční služby nahlaste následující údaje:





že jste pojištěni u BNP Paribas Cardif Pojišťovny, a.s.,
jméno a příjmení osoby, které se pojistná událost týká,
rodné číslo či datum narození,
důvod, proč asistenční službu kontaktujete,
telefonní číslo, na kterém je Vás (nebo lékaře či zástupce) možné
zpětně kontaktovat.
Před odjezdem do zahraničí Vám asistenční služba podá následující
informace související s cestou do zahraničí:







vízové povinnosti,
doporučené očkování,
počasí v zahraničí,
směnné kurzy zahraničních měn,
kontakty na české zastupitelské úřady v zahraničí,
zpoždění letu a zavazadel,
kontakty na překladatele a tlumočníky.
Jak nahlásit škodu?
Nárok na likvidaci pojistné události je nutné uplatnit vyplněním
formuláře „Oznámení pojistné události“, který naleznete na internetových stránkách www.citibank.cz nebo www.cardif.cz nebo Vám
bude na požádání zaslán. Formuláře spolu s požadovanými doklady
zašlete na adresu asistenční společnosti:
Europ Assistance s. r. o.
Na Pankráci 127
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 240 244
fax: +420 221 586 100
e-mail: [email protected]
Rodinné cestovní pojištění nabízí Citibank Europe plc, organizační
složka, ve spolupráci se společností BNP Paribas Cardif Pojišťovna,
a.s., která je poskytovatelem pojištění.
Výše uvedené je pouze stručný výňatek z pravidel Rodinného cestovního pojištění. Podrobné informace o náležitostech k uplatnění
nároku na pojistné plnění a bližší informace o pojištění naleznete
ve Všeobecných pojistných podmínkách pro cestovní pojištění
a v Rámcové pojistné smlouvě.
STRANA 10–11
Rozsah Rodinného cestovního
pojištění ke zlaté debetní kartě
CitiCard
Rozsah pojistného krytí pro držitele debetní karty
a spolucestující rodinu
Limit pojistného
krytí až do
Pojištění léčebných výloh v zahraničí
a asistenčních služeb
– limit na akutní zubní ošetření
– spoluúčast
Pojištění náhradního pracovníka
Pojištění přivolané osoby
– limit na den
3 000 000 Kč
10 000 Kč
0 Kč
250 000 Kč
75 000 Kč
2 000 Kč
Pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby
50 000 Kč
– limit na jedno zavazadlo
25 000 Kč
– limit na jednu položku
– spoluúčast
Pojištění zpoždění zavazadel během letecké dopravy
– spoluúčast
– limit na hodinu
Pojištění zpoždění letu
– spoluúčast
– limit na hodinu
Pojištění právní pomoci a kauce v případě dopravní
nehody
12 500 Kč
0 Kč
10 000 Kč
6 hodin
2 500 Kč
10 000 Kč
6 hodin
2 500 Kč
150 000 Kč
Pojištění úrazu
– smrt následkem úrazu
1 000 000 Kč
– trvalá invalidita následkem úrazu
2 000 000 Kč
– akumulovaný limit na rodinu
4 000 000 Kč
Pojištění odpovědnosti za škody
2 000 000 Kč
– spoluúčast
Pojištění denních dávek při hospitalizaci
v zahraničí
0 Kč
1 000 Kč
Rodinné cestovní pojištění ke zlaté debetní kartě CitiCard je poskytováno zdarma.
Zlatá debetní karta CitiCard
STRANA 12
Všeobecná ustanovení
Tato ustanovení jsou platná pro volitelná i automaticky nastavená
pojištění ke zlaté debetní kartě CitiCard.
Citibank je oprávněna kdykoliv změnit tato pravidla, jakož i rozsah
všech pojištění, přičemž Vás o jakýchkoliv změnách bude informovat vhodným způsobem, zejména na výpisu z běžného účtu. Má se
za to, že se změnou souhlasíte, pokud ve lhůtě 30 dnů od doručení
informace o změně pojištění neukončíte. Pokud na oznámené
změny nepřistoupíte, je Citibank oprávněna přerušit pojištění.
Banka není ovládanou ani ovládající společností vůči uvedeným
pojišťovnám. Všechna uvedená pojištění jsou skupinová, kdy banka
má pouze roli pojistníka.
Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay
1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem 132781, provozující svou obchodní
činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha
5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 02, IČ 28198131, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl A, vložka 59288 („Citibank“).
CG/34G/03/02/13
CitiPhone  +420 233 062 323
www.citigold.cz

Podobné dokumenty

Brožura k debetní kartě CitiCard vydané v rámci balíčku služeb Citi

Brožura k debetní kartě CitiCard vydané v rámci balíčku služeb Citi a to až do stanovených limitů. Výluky z pojištění Pojištění se mimo jiné nevztahuje na: provozování následujících činností jednotlivcem bez asistence odborně způsobilé osoby: potápění, speleologi...

Více

Ceník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační

Ceník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační Výběr hotovosti na pokladně lze v měnách USD, EUR, GBP, CHF a JPY.

Více

Novinky ze světa Citigold

Novinky ze světa Citigold na inovace. Dalšími oblíbenými tématy byly investice do českých akcií, globálních indexů, měnových párů a komodit. Strukturované dluhopisy umožňují investovat do každého z témat prostřednictvím mno...

Více