Far n e ní d Far n e ní d

Transkript

Far n e ní d Far n e ní d
Pozořický
zpravodaj
Poz o řické hody 2015
4
2015
Pozořický zpravodaj číslo 4/2015 - říjen 2015.
Fa rní den
● Ze zasedání zastupitelstva ● Analýza dotazníkového šetření - II. část ●
● Jak dál s chodníky ● Mobilní svoz odpadu ● Společenská kronika ●
● Příprava nové knihy o Pozořicích ● Kulturně - společenský přehled ●
● Informace ze školství ● Z činnosti našich spolků ●
P o z o ř i c k ý z pr a v o d a j 4 / 2 0 1 5
3
2
Zahradní slavnost v MŠ Pozořice
SKAUTSKÝ DEN
(1990 - 2015)
Pozořický zpravodaj 4/2015
3
Slovo starosty...
Vážení
V á ž e spoluobčané,
n í
s p o l u o b č a n é ,
letošní horké prázdniny uběhly jako voda, našim školákům skončilo období volna
a nám starším období dovolených. Po celou dobu prázdnin probíhaly v centru obce
stavební práce na rekonstrukci komunikací a výstavbě chodníků. Abychom
předešli problémům se zajištěním autobusové dopravy na Jezera a zpět po skončení prázdnin, svolali jsme jednání se zástupci spol. KORDIS a zhotovitelem
stavby. Byli jsme příjemně překvapení přístupem spol. KORDIS k zajištění
autobusové dopravy od 1. 9., kdy byl zahájen nový školní rok. Spol. KORDIS
akceptovala všechny naše požadavky na zajištění dopravy našich spoluobčanů
na Jezera, za což jejím pracovníkům děkujeme. Podmínkou ovšem bylo, že bude
dokončena povrchová úprava vozovky v ulici Úvoz. Myslím, že můžu
prostřednictvím našeho zpravodaje poděkovat i pracovníkům spol. IMOS
za splnění tohoto postupového termínu a zprovoznění ulice Úvoz alespoň
pro potřeby autobusové dopravy. I když se cestujícím u spojů na lince Viničné
Šumice - Brno a v opačném směru, které zajížděly na Jezera, poněkud prodloužila
jízdní doba, přesto probíhala doprava k všeobecné spokojenosti a po celou dobu
jsme nemuseli řešit výraznější problémy.
V období prázdnin byl dokončen chodník ze Sivic do Pozořic. Oprava silnice
III/38311 a výstavba tohoto chodníku výrazně přispěla ke zvýšení bezpečnost dětí
při cestě do školy. Po dokončení nového veřejného osvětlení se tato ulice stane
důstojným vjezdem do Pozořic.
Stavební práce se přesunuly do ulic Úvoz a V Zámku. V Zámku byla odbagrována
původní krycí vrstva ze žulové kostky. Tuto jsme se rozhodli odkoupit od Správy
a údržby silnic s tím, že ji v budoucnu použijeme při přestavbě centra městyse
v okolí kostela. Po odstranění kostky byla celá konstrukce vozovky odbagrována
a byly navezeny nové konstrukční vrstvy s podkladní vrstvou stmelenou betonovou
zálivkou. Vozovka je lemována obrubníky pro oboustranné umístění chodníku.
V ulici Úvoz byly stavební práce daleko náročnější. Na mnoha místech musela být
provedena překládka některých sítí - plynu, vody a zejména dešťové kanalizace,
které byly v mnoha místech ve velmi špatném stavu. V horní části ulice Úvoz
pracovníci technické skupiny prováděli u některých domů přepojení přípojek
dešťové kanalizace, které byly zaústěny do kanalizace určené k likvidaci. Vedle
objektu telefonní ústředny jsme ještě stihli vybudovat přípojku vody pro výhledové
napojení některého z objektů dolní části Úvozu.
43
Práce na vlastním silničním tělese byly prováděny tak, aby finální živičné vrstvy
byly položeny do konce měsíce srpna, což se díky úsilí pracovníků zhotovitele
podařilo. V současné době byly odfrézovány zbývající živičné vrstvy v křižovatkách
a probíhá postupné propojování nového úseku na původní vozovky.
Veškeré práce na komunikacích budou dokončeny do konce září letošního roku.
Vzhledem k tomu, že některé chodníky a zpevněné plochy nebyly součástí této
rekonstrukce, nýbrž až následné etapy spojené s přestavbou centra městyse,
jednáme se zhotovitelem stavby o rozšíření prací zejména o výstavbu chodníku
kolem obchodního domu s pokračováním do křižovatky Holubická a o provedení
chodníkových úprav a zpevněných ploch kolem zdravotního střediska. Všechny
stavební práce by měly být ukončeny do konce listopadu.
Začátkem léta byly zahájeny opravy a zpevnění povrchů některých polních cest.
Byla provedena oprava spojky mezi ulicí Horní Kopec a ulicí Na Větřáku, byla zpevněna část vozovky na Oulehlách směrem "K dubu". Práce na opravě cesty za mlaty
na Horním Kopci byly vzhledem k nesouhlasu některých občanů zastaveny.
Po projednání problematiky této výstavby na MěÚ a na základě petice sepsané
občany, kteří projevili zájem o zpevnění této cesty, byly práce opět zahájeny.
Po zprůjezdnění silnice v ulici Úvoz a zrušení objízdných tras bychom rádi ještě
dokončili zpevnění vozovky za mlaty ulice Spodní Kopec.
Koncem července byly osloveny čtyři firmy k podání nabídky na rekonstrukci
topení v Dělnickém domě v Pozořicích. Nabídky předložily tři společnosti, z nichž
rada městyse vybrala za zhotovitele firmu ETL-Ekotherm a.s. s nabídkovou cenou
845 018 Kč vč. DPH. Rekonstrukce topení bude provedena výměnou rozvodů
a radiátorů s jejich doplněním v celém objektu včetně výměny zastaralých kotlů.
V průběhu prázdnin byla navezena ornice a byl vyrovnán terén za zahradou
mateřské školy a celá zahrada byla oplocena.
Při rekonstrukci chodníků pracovníci technické skupiny postupně rozebírali
jednotlivé chodníky a získaný stavební materiál byl převážen za hřbitov, kde je
v současné době uložen a bude využíván městysem při provádění drobných oprav
na chodnících a zpevněných plochách v obci. Skládka byla oplocena a bude
monitorována kamerovým systémem. Upozorňuji všechny občany, že jakékoliv
odvážení betonového zboží případně žulových kostek z tohoto prostoru bude
řešeno prostřednictvím Policie ČR.
Dne 28. října oslavíme Den vzniku samostatného Československého státu.
Letošní oslavu chceme pojmout v trochu jiném duchu než v předchozích letech.
Oslava bude zahájena v podvečer setkáním u pomníku Masaryka a po krátkém
připomenutí vzniku 1. republiky se přemístíme v lampionovém průvodu na hřiště
Dělnického domu, kde bude zapálena "Masarykova vatra". Bližší informace budou
zveřejněny v pozvánce na tuto akci.
Vážení spoluobčané, dovolte mi závěrem, abych vám popřál příjemně strávené
podzimní dny plné sluníčka a pohody před nastávajícím zimním obdobím.
Poděkování patří:
˜ Organizátorům kulturních, společenských a sportovních akcí
˜ ČSOP za organizaci úklidu okolí obce
˜ Základní a mateřské škole za uspořádání dnů otevřených dveří
Ing. Jaromír Červenka, starosta městyse
Pozořický zpravodaj 4/2015
5
Výtah z usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse
konaného dne 2. 9. 2015 na radnici v Pozořicích
Zastupitelstvo městyse souhlasí s návrhem kulturně-společenské komise
s obsahem a termíny publikace k 700. výročí první písemné zmínky o obci.
˜ Zastupitelstvo městyse schvaluje odprodej částí pozemku 1169/1 ost. plocha, dle
geom. plánu č. 1455-30/2015 ze dne 9. 6. 2015 nově označeného jako pozemek
p.č. 1169/20 ost. plocha o výměře 34 m2 a pozemek označený jako p.č. 1169/21
ost. plocha o výměře 22 m2 v kat. území a obci Pozořice za cenu stanovenou
znaleckým posudkem č. 2014/92/2015 za celkovou cenu ve výši 15 760 Kč S.O.
Náklady za vypracování kupní smlouvy a vklad do KN uhradí kupující.
˜ Zastupitelstvo městyse schvaluje odprodej části pozemku p.č. 347, dle geom.
plánu č. 1428-39/2014 ze dne 14. 1. 2015 označeného jako díl "a" ostatní plocha
o výměře 33 m2 a části pozemku p.č. 362/1 označeného jako díl "c" ostatní plocha
o výměře 3 m2 v kat. území a obci Pozořice za cenu, za celkovou cenu 16 310 Kč
L.F. a F.F. Náklady za vypracování kupní smlouvy a vklad do KN uhradí kupující.
˜ Zastupitelstvo městyse schvaluje odkup pozemku p.č. 396/9 ost. plocha
o výměře 61 m2 v k.ú. a obci Pozořice za cenu stanovenou znaleckým posudkem
č. 2043/121/2015 za cenu 17 170 Kč od A.D. Náklady za vypracování znaleckého
posudku, kupní smlouvy a vklad do KN uhradí kupující.
˜ Zastupitelstvo městyse souhlasí s vypsáním výběrového řízení na zajištění
svozu komunálního a ostatního odpadu na období let 2016 - 2018 a jmenuje
komisi pro výběrové řízení ve složení: předseda komise Petr Hromek, členové:
František Toužín, Vojtěch Řičánek, Ing. Martin Kučera, MVDr. Aleš Maxián
a současně jmenuje náhradníky komise: Pavel Skládaný, Bronislav Klouda,
Ladislav Crha. Zastupitelstvo městyse ukládá této výběrové komisi ve spolupráci
se společností AQE legal, s.r.o. zajistit výběrové řízení na poskytovatele služeb
v oblasti svozu komunálního a ostatního odpadu z území městyse v termínu
do 31. 10. 2015.
˜ Zastupitelstvo městyse souhlasí s ukončením stávajících dohod na provozování
pohřebiště v Pozořicích s obcemi Hostěnice, Kovalovice, Sivice a Viničné Šumice
a ukládá radě městyse uzavřít s těmito obcemi do 31. 12. 2015 nové dohody
založené na principu spolupodílení se těchto obcí na finančním krytí nákladů
souvisejících s rozšířením hřbitova. V případě, že se některá obec nebude
finančně spolupodílet na společném financování rozvoje hřbitova v Pozořicích,
bude řešena smluvně pouze spoluúčast této obce na financování provozních
nákladů na stávajícím pohřebišti bez možnosti pohřbívání občanů této obce
v nové části pohřebiště Pozořice.
˜ Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu místostarosty o postupu prací
při obnově naučné stezky Františka Neužila. Souhlasí s nově navrženou trasou,
jejím novým značením, zařazením Parku Legionářů jako stanoviště č. 11
a souhlasí s umístěním posledního zastavení č. 12 v odpočinkovém areálu
na Oulehlách.
˜
63
Vážení spoluobčané, v minulém čísle zpravodaje jsme vás začali
seznamovat s odpověďmi našich spoluobčanů, kteří se zúčastnili našeho
dotazníkového šetření. Jelikož je analýza velmi obsáhlá a celá je dostupná
na www.pozorice.cz, seznámíme vás s předběžným shrnutím, tedy s koncem
dotazníku. Na základě těchto poznatků bude pro naše potřeby zpracován
dlouhodobý rozvojový plán městyse jako jakýsi návod, kterým směrem by se
měl městys orientovat v horizontu příštích 15 let. Už dnes nás velmi těší, že
většina problémů, které občané cítí jako prioritní, jsou prioritními i pro vedení
městyse a že než proběhne v čase celé vyhodnocení analýzy, budou ty největší
"bolesti" odstraněny anebo se na nich bude přinejmenším pracovat.
Poděkování patří všem občanům, kteří věnovali svůj čas vyplnění dotazníku,
jehož závěry jsou nesmírně cenným materiálem nejen pro současnou, ale
i pro budoucí generace zastupitelů městyse Pozořice.
Analýza dotazníkového šetření 2.
28. Co se podle vás v obci v posledních letech podařilo?
V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 264 (67 %) respondentů. Občané si nejvíce
váží provedených oprav, zejména pak rekonstrukce školských zařízení,
Dělnického domu a dalších budov v majetku městyse. Občané dále poměrně často
zmiňují kanalizaci, vybudování nových dětských hřišť a opravy/vybudování části
nových chodníků či komunikací. Žádoucí je však v těchto opravách dále pokračovat
(viz otázka č. 23).
Nejčastější připomínky jsou uvedeny dle četnosti:
· Opravy školky/školy
117x
(provedené opravy a zateplení budov,
rozšíření kapacity MŠ)
· Opravy Dělnického domu
103x (celkové provedené opravy, úpravy,
zateplení, obnovení činnosti, žádoucí opravy také interiéru)
· Splašková kanalizace
78x
· Dětská hřiště
68x
(např. dětské hřiště Na Oulehlách a u ZŠ)
· Opravy/budování chodníků
60x
(chodník zejména na ulici Holubická;
od školy směrem na náměstí - avšak žádoucí opravy dalších chodníků v obci)
· Opravy ostatní
22x
(zejm. provedené opravy radnice)
· Dům s pečovatelskou službou 17x
· Třídění odpadů
12x
(zejm. zavedené třídění bioodpadu)
· Opravy komunikací
10x
· Zdravotní středisko
10x
(provedené opravy)
· Výsadba nových stromů
8x
· Zavedení inženýrských sítí
7x
· Akce/dění v obci
6x
· Ostatní
nižší četnost (odpadkové koše na psí
exkrementy, zabránění vzniku bioplynky, webové stránky obce, MC Človíček,
Betlém, infotabule po obci, průtah, panská zahrada, NS Františka Neužila,
autobusová doprava,…)
Pozořický zpravodaj 4/2015
7
29. Co se podle vás v obci v posledních letech nepodařilo?
V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 216 (55 %) respondentů. Občané, tak jako
v předchozích otázkách, nejkritičtěji hodnotí současný stav komunikací a chodníků. Apelují na opravu náměstí městyse a jeho přilehlého okolí, vybudování
sběrného dvora a zrušení (zajištění skutečného fungování) stavebního úřadu.
· Oprava komunikací
81x
(uvedení komunikací do původního
stavu před kanalizací, žádoucí opravy např. ul. Horní Kopec, silnice V Zámku,
nedodělky v ul. Na Větráku, Pozořice-Šumice, Pozořice-Sivice)
· Opravy/dobudování chodníků 61x
(žádoucí opravy chodníků, vybudování
nových, zejm. ul. Hostěnická; dále Malé Lipky, Nová)
· Náměstí
20x
(náměstí není dostatečně reprezentativní, respondenti apelují na opravy + oprava/úprava nákupního střediska)
· Stavební úřad
19x
(občané se dožadují buď úplného zrušení stavebního úřadu, nebo alespoň zajištění jeho fungování, změna vedení, atd.)
· Sběrný dvůr
12x
(požadavek na vznik sběrného dvora)
· Oprava kostela
10x
· Parkování
6x
(parkování u školy, na točně na Jezerách)
· Fasáda školy
5x
(dle některých nevhodný design/zvolená
barva fasády školy)
· Oprava sokolovny
5x
· Areál Oulehla
4x
· Veřejné osvětlení
3x
(mimo jiné osvětlení přechodů/chodníků)
30. Jaká je podle vás největší přednost života v obci?
V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 223 (57 %) respondentů. Jako největší
devizu života v obci občané spatřují v klidném venkovském bydlení s blízkostí
přírody současně s velmi dobrou dostupností krajského města Brna (pracovní
příležitosti, aj.) Oceňují také dobrou občanskou vybavenost a přátelské mezilidské
vztahy.
Nejčastější připomínky jsou uvedeny dle četnosti:
· Blízkost přírody
95x
(dostupnost lesů, zdravé životní
prostředí, čistý vzduch)
· Dostupnost Brna
91x
(dobrá dostupnost jak po dálnici, tak prostřednictvím IDS)
· Klid
79x
(vesnický způsob života, život není
hektický jako ve městě)
· Občanská vybavenost
58x
(dostupnost služeb - obchod, zdravotnické zařízení, DPS, MŠ a ZŠ přímo v Pozořicích, dění v obci - kulturní
a sportovní akce)
· Mezilidské vztahy
24x
(pospolitost občanů, lidé se navzájem
znají)
· Bezpečí
11x
(bezpečné prostředí pro výchovu dětí,
apod.)
83
33. Jaký je podle vás nejpalčivější problém života v obci?
V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 210 (53 %) respondentů. Jako zásadní
problém života v obci občané spatřují v opakovaně zmiňovaném stavu komunikací
a chodníků. Na jednu stranu občané v předchozí otázce uvádějí mezilidské vztahy
jako jednu z předností obce, na stranu druhou jsou právě sousedské vztahy
mnohdy kamenem úrazu (zejména rozkoly dlouhodobě zde žijících občanů
a přistěhovalých). Občané také projevují nespokojenost v souvislosti s fungováním
stavebního úřadu. Dále opakovaně zmiňují zejména tyto problémy: nevzhledné
náměstí, dojíždění za prací, hluk, nebezpečí na silnici, pálení odpadků/topení
nevhodnými palivy, aj.
Nejčastější připomínky jsou uvedeny dle četnosti:
· Komunikace
40x
(nevyhovující současný stav
komunikací, např. ul. Holubická, Malé Lipky, u Zámku)
· Chodníky
34x
(nevyhovující současný stav
chodníků, viz jmenovitě v předchozích otázkách)
· Pasivita občanů, mezilidské vztahy
21x
(starousedlíci vs. nově přistěhovalí - nesourodost obyvatel, občané se nezajímají o dění v obci)
· Stavební úřad
20x
(jmenováno již v předchozích
otázkách, arogance a neochota úředníků, nevstřícnost)
· Náměstí
10x
(není dostatečně reprezentativní a nevyhovuje ani z hlediska bezpečnosti, je neupravené, hyzdí jej rozpadající
se budovy, atd.)
· Dojíždění
9x
(nedostatek pracovních příležitostí, nezbytné dojíždět za vzděláním a za prací)
· Hluk - sekačky, noční zábavy, cirkulárka 8x
(nedodržování vyhlášky, rušení
nočního klidu, hluk také z letadel a dálnice)
· Nebezpečí na silnici
7x
(hustý silniční provoz, nedodržování rychlosti a předpisů, nebezpečí při cestě dětí jdoucích z Jezer do škol)
· Pálení
7x
(pálení nevhodnými palivy,
topení odpadem/plasty)
· Veřejné osvětlení
6x
(chybí/nefunguje na ul. Nová,
Šumická, Kovalovická, Lipky)
· Parkování
5x
(nedostatečné parkování - např.
Hruška, ZŠ, náměstí)
· Krádeže
5x
(vykrádání RD, drobné krádeže
a rostoucí kriminalita)
· Pověst ZŠ
5x
(špatná pověst základní školy)
· Radnice
5x
(např. neochota některých zaměstnanců městyse, prosazování vlastních zájmů,…)
· Třídění odpadů
2x
(nedostatek kontejnerů, zejm.
na bioodpad)
Život v obci - shrnutí
1. Kulturně-společenské vyžití
Co se týče kulturně-společenského vyžití, převládá všeobecná spokojenost.
Někteří občané však projevili nespokojenost se současným stavem sokolovny,
Pozořický zpravodaj 4/2015
9
oproti tomu rekonstrukci Dělnického domu hodnotí pozitivně (uvítali by však také
opravu interiéru). Objevilo se několik drobných připomínek k rozšíření nabídky
knihovny o nové a modernější tituly, respondenti by rovněž přivítali více
sportovních možností (zejm. pro děti a mládež) a kulturních akcí.
2. Fungování MŠ a ZŠ
S činností mateřské/základní školy jsou občané poměrně spokojeni. Vyskytlo se
však několik připomínek vztahující se ke kvalitě výuky a ne zcela dobré pověsti ZŠ
(mnoho projektů na úkor kvality výuky, aj.). Žádoucí je dále sledovat demografický
vývoj vzhledem k možnému riziku nedostatečné kapacity MŠ.
3. Sociální a zdravotní služby v obci
Občané jsou se zdravotními službami velmi spokojeni (90 % spokojeno/spíše
spokojeno), přes drobné připomínky oceňují zdravotní středisko, které se nachází
přímo v obci. Co se týče služeb sociálních, takřka polovina občanů na dotaz
neodpovídala, spokojenost pak projevila naprostá většina (48 %). Respondenti si
rovněž pochvalují výstavbu DPS, kladně hodnotí také jeho přilehlé okolí (park).
Na druhou stranu z kapacitních důvodů poukazují na možnou potřebu výstavby
dalšího zařízení obdobného charakteru (83 % respondentů). Tuto možnost by
aktuálně využilo 23 % dotazovaných, tj. aktuální poptávka představuje asi 86 osob.
4. Ostatní
Občané by uvítali v obci zejména nekuřáckou restauraci s kvalitním stravováním;
dále pak bankomat, obuv a pekárnu
Největší nebezpečí občané spatřují jednoznačně v souvislosti se silničním
provozem (nebezpečí dále umocňuje absence přechodů, chodníků, veřejného
osvětlení a nevyhovující stav komunikací)
Podpora cestovního ruchu - zejm. cyklostezky, turistické stezky, folklór a místní
tradice
Pozitivní hodnocení (aneb co funguje): kanalizace; MŠ a ZŠ v obci; zdravotní
středisko; DPS; dětská hřiště; blízkost města Brna; provedené opravy obecního
majetku
Negativní hodnocení (aneb co nefunguje): silný provoz v některých částech
městyse a přetrvávající nebezpečí na silnici; nevyhovující infrastruktura - chodníky, komunikace; nefunkční stavební úřad (opakované stížnosti)
SWOT analýza - nástin:
10
3
Jak dál ve výstavbě chodníků
Zastupitelstvo městyse v roce 2011 stanovilo pořadí realizace oprav chodníků
a ploch v Pozořicích. Opravy chodníků byly postupně realizovány a k největšímu
posunu došlo právě v letošním roce.
Problematikou výstavby a rekonstrukce chodníků a zpevněných ploch se zabývalo
zastupitelstvo městyse dne 2. 9. 2015 a aktualizovalo pořadí ve výstavbě
následovně:
1. Nad Ostrůvkem po ul. Za Mlýnem – levá strana
2. Hostěnická – pravá strana
3. Úvoz – Nad Ostrůvkem (Loučky) – levá strana
4. Malé Lipky
5. Kovalovická – podél nové zástavby
6. Pod Kostelem – propojení chodníku – „Peklo“
7. Úvoz – Dolní Špalíček
8. Holubická – od křižovatky Malé Lipky po ul. Pod Poustkou – levá strana
9. Úvoz – Horní Špalíček
10. Pod Poustkou
11. Pod Kostelem – Nová – od hřbitova po levé straně vozovky
Na základě tohoto pořadí bude rada městyse postupně zajišťovat projekční
a realizační přípravu jednotlivých staveb.
Ing. Jaromír Červenka, starosta městyse
Pozořický zpravodaj 4/2015
Odpadové hospodářství
PODZIMNÍ MOBILNÍ SVOZ ODPADU
Termín: 23. 10. 2015
Termín: 24. 10. 2015
Čas: 16:00 až 18:00
Čas: 8:00 až 12:00
Provedení:
stanoviště
U Orlovny
Na Jezerách
odpad
Objemný
Nebezpečný
Elektrozařízení
Pneumatiky
Objemný
Nebezpečný
nádoby
2ks kontejner 40 m3
bedny na nebezpečný odpad
1ks kontejner 40 m3
1ks kontejner 18 m3
1ks kontejner 40 m3
bedny na nebezpečný odpad
Objemný odpad
Přebírané odpady: starý nábytek, koberce a vybavení domácnosti
Pneumatiky
Přebírané odpady: pneumatiky z osobních vozidel - bez disků
Elektroodpad
Přebírané odpady: domácí elektrospotřebiče (ledničky, televizory,
počítače, monitory, atd.)
Nebezpečný odpad
Přebírané odpady: oleje, barvy, ředidla,
kyseliny, zásady, baterie, sorbety, obaly
od nebezpečných látek, léky, atd.
Nebudou přebírány: stavební odpady
(suť apod.), nebezpečné stavební
odpady (např. s obsahem azbestu),
odpady ze zahrad (větve atd.),
pneumatiky z nákladních vozidel
a disky kol.
Provedení: občané mají možnost
předat uvedené odpady na jednotlivých
stanovištích dle seznamu, a to až
do naplnění kapacity kontejnerů
a nádob.
Žádáme občany, aby neodkládali
odpad na jiná než vyhrazená místa
v uvedené době.
11
3
12
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
2015
děti
é
n
e
z
o
r
Na
Květen
Mariela Uzunova
Horní Kopec
Červen
Nelly Melánie Dočkalová
Na Městečku
Červenec
Hana Klátiková
Říjen
75 let Eliška Bašová
80 let Rudolf Brtník
80 let Vlasta Němcová
85 let Jan Maxián
85 let Arnošt Filip
86 let Lubomír Drápal
87 let Dagmar Niedrová
87 let Jarmila Filipová
92 let Jana Kosíková
Uvádíme výročí 70,
75, 80, 85 let
a každý další rok živ
ota.
Úvoz
Srpen
Mikuláš Krátký
Za Myslivnou
Úmrtí
Nataniel Muselík
Šumická
í
hopřán
a
l
b
é
n
u
Srdeč
amném
n
z
ý
v
k
ubileu
j
u
m
í
životn
Září
70 let Ing. Helena Olejníčková
70 let Božena Kroupová
75 let Marie Rozkopalová
80 let Vlasta Klučková
89 let Ing. Ladislav Čáslava
90 let Václav Jarolím
95 let Ludmila Tomancová
Jarmila Divác k á, ma t r i
k ář k
a
Červen
Zdenka Böhmová Horní Kopec
Srpen
Jiřina Haiflerová Spodní Kopec
Jana Straková Za Myslivnou
Jiřina Neužilová Spodní Kopec
Září
Marie Koláčková Spodní Kopec
Ing. Josef Malík Šumická
Ladislav Vláčilík Šumická
Mgr. Šárka Páralová Holubická
Blanka Pelikánová Na Městečku
Stanislav Rozkopal Spodní Kopec
Pozořický zpravodaj 4/2015
13
Kniha o Pozořicích
Náš městys čeká v roce 2018 700. výročí první dochované písemné zmínky
o Pozořicích. Kulturně-společenská a školská komise předložily na zasedání
zastupitelstva městyse dne 10. 6. 2015 návrh obsahu a průběhu zpracování knihy
o Pozořicích. Rada městyse a zastupitelé předložený návrh posoudili a na zasedání zastupitelstva městyse dne 2. 9. 2015 s ním vyslovili souhlas.
Kniha by měla obsahovat následující kapitoly:
Geografické údaje
Příroda
Dějiny městyse
Správa městyse
Církevní správa
Památky a pamětihodnosti městyse
Školství
Služby
Osídlení, obyvatelstvo
Významní rodáci
Významné osobnosti, které žily či působily v Pozořicích
Spolky
Místní zvyky a tradice
Legendy a pověsti
Pozořice v literatuře
Vzpomínky na události a osobnosti
Podle schváleného postupu je nyní třeba vybrat zpracovatele jednotlivých kapitol
a jejich spolupracovníky. Proto se tímto orgány městyse obracejí na vás, pozořické
občany, abyste co nejdříve podali na úřad městyse své nabídky a návrhy v této věci.
RNDr. Aleš Mikula, předseda komise kulturně-společenské a školské
Co bylo v minulosti zaznamenáno v obecní kronice
Střípky z historie
19. května 1935 se konaly volby do národního shromáždění a senátu. Přihlásilo se
do nich 16 stran: 11 českých, 4 německé a 1 maďarská. Ministerským předsedou
se stal agrárník dr. Milan Hodža.
26. 5. 1935 následovaly volby do zemského a okresního zastupitelstva.
14. 12. 1935 odstoupil z prezidentského úřadu nemocný Tomáš Garrigue Masaryk:
"Vidím, že již nestačím, a proto se vzdávám úřadu. Potřebujeme dobrou zahraniční
politiku a doma spravedlnost vůči všem občanům."
18. 12. 1935 byl jeho nástupcem a druhým československým prezidentem zvolen
dr. Edvard Beneš. Kola československých dějin se začala pootáčet a ovlivňovat
život veškerého obyvatelstva, i pozořického.
Bc. Hana Žatecká, knihovnice městyse
14
3
Nové DVD
V době příprav na 210. výročí bitvy u Slavkova bylo dokončeno nové DVD
pod názvem "Kníže Jan Josef I. z Liechtensteina ve válečném tažení roku 1805".
Mapuje válečné tažení v roce 1805 na životním příběhu tohoto významného
šlechtice a vojáka a dalších osobností té doby.
DVD je čtvrtým pokračováním projektu Pamětihodnosti slavkovského bojiště
a vzniklo ve spolupráci Regionální rozvojové agentury jižní Moravy a Zájmového
sdružení právnických osob Slavkovské bojiště - Austerlitz. Videodokument natočil
RNDr. Vilém Kleveta ve spolupráci s autorem námětu Františkem Kopeckým.
V první části je zaznamenáno vyprávění historika Vlastimila Schildbergera
staršího o tažení v roce 1805. Krátkými vstupy ho doplňují Jan Holoubek z Prace,
Anežka Macháčková ze Spáleného mlýna u Uhřic, Ing. Otakar Nečas z Vranova
u Brna, ředitel mikulovského archívu Mgr. Miroslav Svoboda a Ing. Miloš Tinka
starší z Pozořic.
Jan Holoubek hovoří o zapojení Liechtensteinovy kolony do průběhu bitvy
u Slavkova. Anežka Macháčková informuje o tom, co se v rodině ústně předává
o průběhu jednání u Spáleného mlýna. Bývalý starosta Vranova u Brna Ing. Otakar
Nečas komentuje průběh budování liechtensteinské hrobky pod vranovským
poutním kostelem. Mgr. Svoboda podává zprávu o tom, jak to bylo s diplomatickými
jednáními v Mikulově, a Ing. Miloš Tinka vysvětluje, jak vypadal zámek a jakou
funkci měly hospodářské budovy bývalého liechtensteinského velkostatku
v Pozořicích.
DVD doplňují například i informace o rodokmenu Liechtensteinů a letecké záběry
některých míst, na kterých se natáčelo. Délka videodokumentu je 47 minut.
František Kopecký, kronikář obce Tvarožná
Pozořický zpravodaj 4/2015
15
Kulturně-společenský přehled
Více na www.pozorice.cz v kalendáři akcí
Událo se:
1. 8. Jezerský gulášový kotlík (V. ročník) u Dělnického domu
2. 8. Jezerská pouť - mše
7. - 9. 8. Dny otevřených dveří na Jelenici
14. 8. Tradiční předpouťová zábava se skupinou EXPERIMENT 72
15. 8. Pouťová zábava v Dělnickém domě (ZELENÁ PÁRA a VERTEX)
29. 8. Velký pivní festival u Dělnického domu
30. 8. Farní den na farním dvoře
30. 8. Konec prázdnin s kytarou a se špekáčkem u Dělnického domu
3. 9. Ukázkové vystoupení mažoretek v sokolovně
5. 9. Malé řezbářské sympózium pro rodiče s dětmi v klubu Stromík
12. - 13. 9. Skautský den na Axmanově hájence
19. 9. Tradiční pozořické hody
20. 9. Zahradní slavnost v areálu MŠ Pozořice
26. 9. Akce “Ukliďme svět”
27. 9. Oslavy 130. výročí založení SDH Pozořice u Dělnického domu
4. 10. II. ročník běžeckého závodu Pozořický SOPEL
10. 10. Burza dětského podzimního a zimního oblečení v sokolovně
10. 10. Farní pouť do Sloupa
Co bude:
17. 10. Orelské hody v orlovně
23. - 24. 10. Podzimní mobilní svoz odpadu
24. 10. Dělňák plný trampských relikvií a trampské muziky
28. 10. Oslava vzniku ČR u památníku T.G.M. a Dělnického domu
31. 10. Po-hodová zábava v Dělnickém domě
7. 11. Martin na bílém koni v areálu ZŠ a SK Pozořice
7. 11. Výstava železničních modelů spolku Moduly Brno v sokolovně
14. 11. Slavnostní odpoledne k 50. výročí ZUŠ Pozořice
21. 11. Kateřinská maškarní zábava v sokolovně
21. 11. Discopárty a DJ Boris v Dělnickém domě
29. 11. Vánoční dílna a jarmark v orlovně
6. 12. Mikulášská diskotéka s andělem v sokolovně
10. 12. Školní akademie ZŠ a MŠ Pozořice v sokolovně
12. 12. Předvánoční koncert Vlasty Redla v sokolovně
13. 12. Adventní koncert ZUŠ v pozořickém kostele
19. 12. Vánoční vystoupení skupiny Experiment v Dělnickém domě
19. 12. Vánoční turnaj v badmintonu v sokolovně
16
3
16
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Mgr. Šárka Bambušková
Zajišťujeme kvalifikovanou právní pomoc např. při rozvodu
manželství, převodu nemovitostí, náhradě škody, nájmu bytu
a nebytových prostor, dědickém řízení, vymáhání pohledávek,
sepisu smluv, ochraně spotřebitele, včetně zastupování před
soudy.
Poskytujeme právní služby v těchto oblastech: právo občanské,
rodinné, obchodní, insolvenční, správní, pracovní, trestní
Kontakt:
Mgr. Šárka Bambušková - advokátka
Horní Kopec 209, 664 07 Pozořice
tel.: + 420 602 552 911
[email protected]
www.ak-bambuskova.cz
Pozořický zpravodaj 4/2015
17
Co je nového ve školce?
Už je tady nový školní rok a s ním i spousta nových
dětí, nově vymalovaná školka a v Delfíncích i úplně nová
umývárna!
A to není všechno. Z Medvíďat jsou teď Delfínci,
z Veverek Želvičky, z Myšek Chobotničky a z Žabek
Lachtánci. Po tříleté "Cestě kolem světa" jsme se všichni, zaměstnanci školky, děti
i jejich rodiče, vydali na plavbu "Na jedné lodi", což je název aktualizované verze
školního vzdělávacího programu na další tříleté období, a proto se změnily i názvy
tříd a místo vláčku nás teď všechny ve vchodu do hlavní budovy vítá maják s velkou
lodí a záchranné kruhy v různých barvách.
A představte si, že opravdové lodě máme i na nově rekonstruované zahradě!
Každý den můžeme vyplout za novým dobrodružstvím, za společnými zážitky,
na výlety do okolní, blízké či vzdálenější přírody nebo třeba za pohádkovým,
hudebním či kouzelnickým vystoupením.
V té úplně nejbližší době plujeme plnou parou vpřed do "Října- měsíce pro zdraví"
se samými dobrotami z ovoce a zeleniny. Některé si vyrobíme i sami a k tomu si
společně s rodiči vyzdobíme školku "Dýňáčky".
Už se na to všichni těšíme.
Hana Musilová, zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání
Zahájení školního roku 2015/2016
Po dvou prázdninových měsících nastal především pro 48 prvňáčků okamžik,
který s napětím očekávali. Slunečné počasí vydrželo i v úterý 1. září, a proto se
mohli žáci, jejich rodiče a učitelé setkat na školní zahradě, kde pro ně byl připraven
krátký program.
Po přivítání přítomných ředitelem školy PhDr. Janem Dudkem, panem starostou
Ing. Jaromírem Červenkou a panem farářem Mgr. Pavlem Lacinou se slova ujali
naši deváťáci, kteří se již tradičně stávají patrony prvňáčků. V krátké scénce
předvedli, na co vše se děvčata a chlapci mohou ve škole těšit, a ukázali jim, že se
není třeba ničeho obávat. Společně s třídními učitelkami pak deváťáci prvňáčky
doprovodili do jejich krásně vyzdobených tříd, kde v příjemné atmosféře
pokračovalo vzájemné seznamování.
Všem našim prvňáčkům přejeme, aby do školy chodili s chutí, aby s radostí
objevovali nové a zajímavé věci, aby rychle našli dobré kamarády a kamarádky
a spolu s nimi a se svými učiteli prožívali spoustu hezkých chvil.
Žákům, kteří do svých tříd vstoupili 1. září již poněkolikáté, přejeme, aby pro ně
byl i letošní školní rok neobyčejný a plný skvělých zážitků. Mgr. Anna Hanychová
Adaptační pobyt 6.A
Dva dny a dvě noci strávili v polovině září žáci šestého ročníku na adaptačním
pobytu na nedaleké lovecké chatě Jelenici. Pro budoucí fungování třídy složené
18
3
z žáků čtyř škol bylo velmi důležité, že se akce zúčastnilo všech 29 žáků čerstvě
složeného kolektivu. V krásném počasí babího léta si děti a jejich pedagogický
doprovod užili mnoha her a dalších kolektiv tmelících aktivit. Ryze přírodní
prostředí bez televize, internetu, se suchým záchodem, nocováním ve spacácích
a vařením na kamnech bylo pro průběh dětského "teambuildingu" naprosto
perfektní a všichni zúčastnění si z něho odnesli celou spoustu zážitků. Na závěr
pobytu děti vyplňovaly anonymní dotazníček spokojenosti. Nejzajímavější
odpovědi si můžete přečíst i vy.
Nejlepší zážitek: "Že jsem usnul." "Když jsme postrašili holky." "Spaní pod širákem." "Spadnutí do kopřiv." "Celý výlet je velký zážitek." "Toho bylo moc."
Nejhorší zážitek: "Teplící kroužek." "Noční čůrání." "Jak nás pan učitel fotil!"
Co se mi povedlo? "Vyřezávání." "Spřátelit se s klukama." "Kopat holky ze spaní."
"Vydělat 20 Kč." "Všechno!"
Mgr. Petr Kadlec
ZAHRADNÍ SLAVNOST V MŠ
Jak už jistě všichni víte, v MŠ byla během posledních týdnů zrekonstruována
zahrada. K této příležitosti proběhla v neděli 20. 9. 2015 "Zahradní slavnost",
na kterou byla pozvána široká veřejnost. Za přítomnosti starosty Pozořic pana Ing.
Jaromíra Červenky, místostarosty obce pana Petra Hromka a ředitele školy PhDr.
Jana Dudka byla slavnostně přestřižena páska pro oficiální otevření naší zahrady.
Tetiny se postaraly o kulturní zážitek nás
všech, když se v rytmu country otřásala celá
zahrada a všechny přítomné děti se tancem
i zpěvem k Tetinám přidávaly. Poté se děti
rozeběhly po celé zahradě a na jednotlivých
prvcích získávaly razítka, která je vedla
k odměnám. Na závěr akce si rodiče s dětmi
mohli opéct špekáčky. S úsměvem na tváři
pak odcházeli nejen malé děti a školáci, ale
i všichni dospělí návštěvníci.
Bc. Iveta Zhořová
Osobní asistence
Jmenuji se Miroslav Ryšánek, je mi 48 let, bytem Viničné Šumice č. 52. Jsem
po úraze zcela ochrnutý, ale můžete mě potkat převážně na elektrickém vozíku
ve Vin. Šumicích a okolí.
Hledám osobní asistentku/asistenta pro běžné úkony jako je přesun zvedákem
postel-vozík, oblékání, doprovod v terénu a další úkony dle osobní domluvy. Též
časová vytíženost a finanční stránka po domluvě. Jednalo by se spíš o časově
nárazové služby. Předchozí zkušenosti nejsou nutné.
Kdo by měl zájem, prosím napište mi na e-mail: ([email protected]).
Těším se na spolupráci.
Mirek Ryšánek
Pozořický zpravodaj 4/2015
19
Realizace projektu
Učme se řeči,
ať nejsme v křeči!
Jak jsme již informovali v minulém čísle zpravodaje, naše škola je příjemcem
projektové podpory z Evropského sociálního fondu, operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Učme se řeči, ať nejsme v křeči! je
zaměřen na jazyky, jednotlivé aktivity pokrývají češtinu, němčinu i angličtinu.
Během prázdnin vyjelo několik vyučujících do zahraničí (do Německa
a na Maltu), kde zdokonalovali své znalosti cizích jazyků. Ze zpráv, které po svém
pobytu podali, vyplývá, že stále platí zlaté pravidlo pro studium jazyků:
"Nejdůležitější je zbavit se svých obav a začít mluvit." A nejlépe samozřejmě v zemi,
kde je daný jazyk úřední řečí.
V říjnu si toto moudro na vlastní kůži budou moci ověřit naši deváťáci. Deset z nich
se zúčastní jazykového vzdělávacího pobytu ve Velké Británii. Během pěti dnů
v Londýně absolvují 12 lekcí jazyka s tamějšími lektory, navštíví mnohá muzea
a prohlédnou si hlavní město Spojeného království.
Naše škola však nepodporuje pouze cizí jazyky. Stejnou měrou se snažíme
rozvíjet jazyk mateřský, proto je také poslední aktivitou projektu zpracování
tzv. čtenářských dílen pro 2. - 9. ročník. Jejich hlavním cílem je rozvoj čtenářské
gramotnosti. Nejde pouze o zlepšení úrovně čtení, ale také o rozvoj schopnosti
porozumět různým druhům textu a umět s nimi pracovat. Žáci by si také měli
vybudovat správné čtenářské návyky, které využijí nejen v českém jazyce, ale
i v ostatních předmětech. Děti budou mít možnost vybrat si knížky, které jsou jim
blízké a zajímají je. Během dílen se z žáků stanou např. spisovatelé, hrdinové
příběhu, vypravěči nebo komiksoví autoři. Následné diskuze naučí děti klást otázky
a debatovat o přečteném. Hlavním cílem čtenářských dílen je, aby si děti vytvořily
kladný vztah ke čtení a možná našly novou zálibu, která je může provázet po celý
život.
Bc. Michaela Řezaninová a Mgr. Zuzana Lehotská
Název projektu: Učme se řeči, ať nejsme v křeči! Rozpočet projektu: 683 049
Kč. Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0643. Doba realizace projektu:
1. 7. 2015 - 31. 12. 2015.
Deváťáci za mikrofonem
Součástí našeho školního vzdělávacího programu Zvídavá škola je také
průřezové téma Mediální výchova, které realizujeme nejen během výuky českého
jazyka a v průběhu tzv. oborových dnů, ale také prostřednictvím oblíbeného
výukového programu Rádio ve studiu Lávka.
Ve dnech 18. a 25. září se jej zúčastnily obě naše devítky. Žáci si na vlastní kůži
vyzkoušeli, jak se připravuje rozhlasové vysílání a vytvořili záznam své originální
rozhlasové relace.
Cílem programu bylo přiblížit žákům fungování rádia, práci redaktorů i princip
šíření informací. Workshop probíhal zážitkovou formou, kdy každý z účastníků
dostal roli zaměstnance rádia. Z deváťáků se tedy stali redaktoři zpravodajství,
20
3
publicisté, moderátoři, hudební redaktoři, režiséři vysílání či zvukaři. Aby
se jim podařilo vytvořit půlhodinový
záznam, bylo nutné využít týmové
spolupráce a spolehnout se jeden
na druhého. Kromě organizačních
schopností si deváťáci procvičili také
kultivovanou mluvu a spisovný jazykový
projev.
Program měl u našich žáků velký
úspěch, o čemž svědčí i kvalita vzniklých
nahrávek.
Mgr. Anna Hanychová,
Mgr. et Mgr. Marta Holbová
Koupím rodinný dům
se zahrádkou v Pozořicích
a blízkém okolí.
Tel: 607 496 359
Koupím byt 2-3+1
v Pozořicích. Balkon výhodou.
Tel. 604 522 895
ZÁKLADNÍ
UMĚLECKÁ
ŠKOLA
SLAVÍ 50 LET
Odedávna se děti i mladí lidé snažili naučit pěkně zpívat a hrát na některé
hudební nástroje. Podobně tomu bylo i v Pozořicích. Hudební vzdělání předávali
starší muzikanti z vesnických kapel, varhaníci i vedoucí různých pěveckých sborů.
V roce 1958 začal profesor Oldřich Placar vyučovat soukromě hře na klavír
a varhany, ale už v září téhož roku se začalo vyučovat také při Osvětové besedě
v Pozořicích. Zde vyučovala Anna Šlezingrová a František Promberger. Hře
na klavír a housle se tenkrát učilo 22 žáků.
V roce 1963 vzniklo v Pozořicích detašované pracoviště LŠU Šlapanice (budova
nynějšího úřadu městyse) a v roce 1965 byla otevřena v Pozořicích samostatná
LŠU, jejíž ředitelkou se stala Anna Šlezingrová. Výuka se přesunula do tehdy nové
budovy ZDŠ a navštěvovalo ji 73 žáků hudebního oboru (klavír, housle, akordeon).
Vyučovalo zde 5 učitelů.
S přibývajícím zájmem o hudební vzdělání se začala vyučovat i hra na dechové
nástroje, a tak v roce 1975 mohla vzniknout dechová kapela LŠU, kterou řídil Jiří
Vrtek. Nelze nepřipomenout, že i dnes někteří bývalí žáci naší školy hrají v Sivické
kapele.
V roce 1976 vzniklo detašované pracoviště v Mokré, které tenkrát sídlilo v jedné
třídě ZDŠ. Prvním učitelem se zde stal odchovanec naší školy a absolvent JAMU
Vojtěch Mojžíš.
V té době navštěvovalo školu v Pozořicích a v Mokré již 163 žáků.
Pozořický zpravodaj 4/2015
21
V roce 1985 odchází paní ředitelka Anna Šlezingrová do důchodu a ředitelem se
stává Jan Florian, absolvent brněnské konzervatoře ze třídy prof. Jana Tesaře
(dříve rovněž učitele v Pozořicích).
V témže roce vzniká v Pozořicích taneční oddělení.
Významným rokem je rok 1987, kdy se z dosud detašovaného pracoviště v Mokré
stává pobočka. Do "vínku" dostává samostatnou budovu, rekonstruovanou
původní ZDŠ.
Jejím prvním vedoucím se stal absolvent konzervatoře Pavel Hamřík. Vzhledem
k novým podmínkám bylo možno výuku rozšířit. Žáci měli možnost navštěvovat
obor hudební (klavír, housle, sólový a sborový zpěv), taneční a výtvarný. V roce
1991 dochází ke změně názvu škol z lidových škol umění LŠU na základní
umělecké školy ZUŠ.
V roce 1992 byl i v Pozořicích otevřen výtvarný obor, kde se začala vyučovat
kresba, malba a grafika. V roce 1996 byl výtvarný obor rozšířen o keramickou třídu.
Od roku 1995 vyučujeme hře na klavír a flétny také ve Tvarožné přímo v budově
ZŠ.
K dnešnímu dni navštěvuje naši školu 325 dětí z Pozořic, Tvarožné, Sivic,
Kovalovic, Viničných Šumic, Hostěnic, Mokré - Horákova a Velatic.
V roce 2008 odchází pan ředitel Jan Florian do důchodu a v roce 2009 se
ředitelkou stává Hana Salvová - Navrátilová.
Od roku 2010 škola spolupracuje se ZUŠ v Oslavanech, okres Brno-venkov,
a slovenskou ZUŠ v Ivanke pri Dunaji, družební obcí městyse Pozořice.
V roce 2011 se škola rozšiřuje o literárně-dramatický obor.
Od roku 2012 spolupracuje škola se ZUŠ A. Muchy v Ivančicích, okres Brnovenkov, a ZUŠ v Mohelnici z Olomouckého kraje.
Pedagogický sbor:
V současné době tvoří pedagogický sbor 13 učitelů, kteří působí na 3 pracovištích
Ä Hana Navrátilová - ředitelka školy, příčná flétna, klavír - Pozořice
Ä Zuzana Malachová - taneční obor - Pozořice, Mokrá
Ä Romana Pávková - zpěv, klavír - Pozořice
Ä Božena Škrobová - zobcová flétna, klavír - Pozořice
Ä Lia Teplá - zobcová flétna, hudební nauka - Pozořice
Ä Vít Tříska - výtvarný obor - plošná tvorba, keramika a modelování - Pozořice
Ä Pavel Zelníček - housle, viola, violoncello, kytara, hud. nauka - Pozořice, Mokrá
Ä Hana Zelníčková - zpěv, klavír, zobcová flétna - Mokrá
Ä Hana Tesařová - výtvarný obor - keramika a modelování - Mokrá
Ä Michaela Nováková - klavír, hudební nauka - Pozořice, Tvarožná
Ä Radoslav Mesarč - literárně-dramatický obor - Pozořice
Ä Petr Hujňák - zobcová flétna, klarinet - Pozořice, Tvarožná
Ä Michal Kulhánek - akordeon - Pozořice
Ostatní pracovníci:
Ä Marie Kousalová - ekonomka - Pozořice
Ä Marta Kobyláková - školnice - Mokrá
22
3
50. výročí Základní umělecké školy Pozořice oslavíme v sobotu 14. listopadu
2015. Společně připravujeme slavnostní odpoledne, které se bude konat v sále
Dělnického domu. Všichni jste srdečně zváni.
Božena Škrobová
Úspěchy mladých tvůrců za školní rok 2014/2015
na soutěžích a výstavách, u kterých již byly zveřejněny výsledky.
I) Soutěž Požární ochrana očima dětí
Sdružení hasičů Čech a Moravy (republikové kolo)
Daniela Šárková
1. místo v hodnocení odborné poroty
Jan Jakub Juráň
2. místo v hodnocení odborné poroty
Eliška Fleková
3. místo v hodnocení odborné poroty
Soutěž Požární ochrana očima dětí
Sdružení hasičů Čech a Moravy (krajské kolo - 3009 soutěžících)
Jiří Sukovatý - 1. místo - kategorie ZUŠ I
Jan Jakub Juráň - 2. místo - kategorie ZUŠ I
Daniela Šárková - 3. místo - kategorie ZUŠ I
Zuzana Musilová -1. místo - kategorie ZUŠ II
Eliška Fleková - 2. místo - kategorie ZUŠ II
Adéla Brázdová - 3. místo - kategorie ZUŠ II
Soutěž Požární ochrana očima dětí
Sdružení hasičů Čech a Moravy (okresní kolo - 1873 soutěžících)
Jan Jakub Juráň - 1. místo - kategorie ZUŠ I
Jiří Sukovatý - 2. místo - kategorie ZUŠ I
Daniela Šárková - 3. místo - Kategorie ZUŠ I
Eliška Fleková - 1. místo - kategorie ZUŠ II
Adéla Brázdová - 2. místo - kategorie ZUŠ II
Zuzana Musilová - 3. místo - kategorie ZUŠ II
1. kategorie
Veronika Šantavá
2. místo
2. kategorie
Simona Hajkrová
1. místo
Barbora Střížová
2. místo
II) Výtvarná soutěž Noc kostelů
3. kategorie
Kateřina Mazlová
1. místo
Tomáš Tinka
2. místo
Šárka Máliková
3. místo
Vít Tříska
Pozořický zpravodaj 4/2015
23
DUCHOVNÍ OKÉNKO
Uprchlická krize
Nelze nereagovat na to, co v současné době hýbe médii a naší evropskou
společností: problém návalu uprchlíků do Evropy. Hovoří se o uprchlické krizi. Ale
o jakou krizi zde vlastně vůbec jde? Situace s uprchlíky se jeví na první pohled
značně nepřehledná a komplikovaná, a proto je těžké udělat si o celé věci
jednoznačný úsudek. Nicméně česká xenofobie (tj. strach z cizinců) si v tomto
období přichází na své, když vidí v přicházejících imigrantech jen agresory
a okupanty. Sledujeme-li však pozorně zprávy přinášející svědectví samotných
utečenců, pak vychází zřetelně najevo, že v jejich případě nejde o žádné
dobrodružství, ale často o úplnou beznaděj a řešení základních existenčních
problémů. Vždyť jsou na útěku celé rodiny: i ženy, děti, staří lidé, kteří nemají
na vybranou. Většina z nich přišla o někoho blízkého, o střechu nad hlavou
a o rodný domov se zakořeněnou kulturou. Nejsou tito lidé zrcadlem našeho
svědomí? Nejsou výtkou našemu bezbřehému konzumu a pyšnému sobectví,
které nechce vidět, co se děje za humny? Jsme ostrovem materiálního blahobytu,
ale přesto nám vládne "Paní Nespokojenost", jež nám neustále vkládá do úst
chytré rady, co by ti či oni měli a neměli dělat. Každodenní konzumenti bulvárních
plátků, kteří v našem národě bohužel převažují, si snadno nechají vtlouci do hlavy
cokoliv, i když to nemá žádnou logiku! Samozřejmě, že je potřebné řešit imigrační
vlnu na mezinárodní politické úrovni! Ale ať už jsou důvody uprchlické krize
jakékoliv, vždy zůstávají v platnosti evangelijní požadavky pomoci bližnímu v jeho
nouzi. Přicházející uprchlíci nám také mohou pomoci, abychom si my sami
uvědomili, kým vlastně jsme a jaké máme kořeny. Nemusíme přece přijímat
za svou jejich kulturu, ale můžeme nabídnout nově příchozím čím žijeme, na čem
nám záleží a co si také v žádném případě nedáme vzít! Až se tedy já sám osobně
s prvními uprchlíky potkám, udělám si o celé situaci svůj vlastní úsudek.
Každopádně se jich budu ptát, co doopravdy potřebují a o co jim jde, a budu se
dopředu varovat předpojatých schémat!
P. Pavel Lacina, pozořický farář
2. FARNÍ DEN
… ANEB PRAVÁ KŘESŤANSKÁ NEDĚLE. Takový název mělo letošní setkání,
které se uskutečnilo v neděli 30. srpna 2015. Sváteční den jsme zahájili mší svatou
a po ní už byla pro všechny otevřena farní kavárna. Několik mladých maminek v tu
dobu připravovalo jednoduchý oběd. Elektrické trouby, které bývají jindy plné
malých svatebních koláčů, tentokrát pekly maso. K tomu různé pečivo a spousta
pestré zeleniny a výborný oběd byl hotový. Všichni si na něm pochutnali. Celé
odpoledne bylo k dispozici občerstvení - káva, pivo, limonády, voda a něco
sladkého i slaného na zakousnutí - podle toho, co jsme sami dodali na společný
stůl. Nechtěli jsme připravit a plánovat, co mají návštěvníci toto nedělní odpoledne
24
3
dělat a co poslouchat a sledovat. Šlo nám hlavně o setkání. A tak tam postávala
skupina mladých a tam zase seděli ti nejstarší, tatínci kontrolovali svoje ratolesti
a maminky si mohly v klidu popovídat. Možná, že k sobě našli cestu i lidé, kteří se
zatím znali jen od vidění. Během odpoledne se všichni mohli seznámit s probíhající
opravou fasády kostela, připravovanou a probíhající úpravou farní zahrady
a prohlédnout si fotografie. Pro milovníky vína a burčáku jsme otevřeli farní sklep,
který byl ještě před nedávnem pro všechny zavřený. A pro děti byly připraveny hry
a hlavně skákací hrad - vlastně skákací buldozer. Odpoledne rychle ubíhalo, a tak
jsme si ještě zazpívali a po závěrečném požehnání spokojeně rozešli do svých
domovů. Strávili jsme tak společně krásný nedělní den plný slunce, dobré nálady,
milých lidí a pěkných zážitků.
Božena Škrobová
Pozořický zpravodaj 4/2015
25
Oslavy 130. výročí SDH
Ve dnech
26. a 27. září se uskutečnily oslavy
na počest výročí 130 let od založení
dobrovolného hasičského sboru v Pozořicích.
V sobotu se konala slavnostní členská schůze, kde byli
vyznamenáni zasloužilí hasiči a také představen nový
slavnostní prapor. Nedělní oslavy byly zahájeny ranní mší svatou za hasiče
v chrámu Páně v Pozořicích. Při této příležitosti proběhlo také žehnání novému
praporu. Odpoledne pak oslavy pokračovaly netradiční hasičskou soutěží na hřišti
u Dělnického domu. Soutěž zahrnovala disciplíny jako rozmotání hadice na cíl,
řezání klády nebo odstranění vosího hnízda ze stromu. Poté následovaly zajímavé
ukázky zásahů hasičské techniky Hasičského záchranného sboru České republiky
a SDH. Po celé odpoledne byla také otevřena výstava historie sboru v Dělnickém
domě.
Rádi bychom vás také pozvali na předvánoční koncert Vlasty Redla s kapelou,
který se uskuteční 12. prosince od 18 hodin v sále sokolovny. Předprodej
vstupenek začne na přelomu října a listopadu na obvyklých prodejních místech,
která budou také uvedena na propagačních plakátech.
Za SDH Pozořice kronikář
26
3
Informace ze Sokecu...
Trochu jiná sokolovna
SOKOL
POZOŘICE
Jistě jste si stačili všimnout, že i budova s největším sálem
pro sportovní i kulturní akce má novou fasádu. Příprava celé akce na získání
dotace na zateplení pozořické sokolovny trvala téměř 2 roky a byla provázena
řadou komplikací. Největší z nich bylo neuznání nákladů na opravu střechy
hlavního sálu, přičemž oprava stěn bez střechy by neměla smysl. Celkové
rozpočtované náklady na rekonstrukci tak dosáhly výše 4 813 000 Kč, z čehož byla
získána dotace cca 3 456 000 Kč z fondu EU a SFŽP a 200 000 Kč na opravu
střechy od JmK. Na investice ze strany naší TJ nám byla poskytnuta městysem
bezúročná půjčka ve výši 1 mil. korun. K úplnému pokrytí všech nákladů tak
sokolům v současné době chybí cca 200 000 Kč, o které jsme neúspěšně žádali
společnost Českomoravský cement. Pokud chtete také pomoci zdárnému
dokončení obnovy sokolovny, můžete přispět jakoukoli částkou na náš účet
č.: 109005796/0300.
Součástí celé rekonstrukce jsou i jiné nutné investice, včetně výměny venkovního
osvětlení, vodovodní přípojky či opravy vstupních prostor. Zatím se nový vzhled
fasády setkal s kladným hodnocením občanů a jsme rádi, že se daří tuto
významnou budovu městyse jako další v pořadí rekonstruovat. Věříme, že vše
dopadne k radosti většiny z nás a sál sokolovny bude i nadále sloužit svému
sportovně-kulturnímu účelu.
Pavel Topinka, starosta TJ Sokol Pozořice
Zahajujeme nový cvičební rok
Sokolovna v novém kabátu vás vítá v novém cvičebním roce, ve kterém se i vy
můžete přidat do některého z oddílů. Nabídka je pestrá a různorodá a každý si v ní
může vybrat to svoje. Děti mohou zvolit atletický oddíl "Gepardí smečka", jehož
svěřenci od počátku existence oddílu již získali mnoho krásných ocenění na závodech, kterých se pravidelně účastní. Velmi oblíbený je oddíl florbalu, který zabírá
ve cvičebním rozvrhu 4 hodiny týdně pro mladší a starší žáky a dvě hodiny
Pozořický zpravodaj 4/2015
27
pro muže. Naprostou novinkou je nově
zřízený atraktivní oddíl mažoretek, který je
určen pro děvčata od 7 do 14 let, a v neposlední řadě je zde oddíl sebeobrany
pro mladší i starší žáky. Dospěláci si
mohou přijít zahrát volejbal do smíšených
oddílů žen a mužů, již zmíněný florbal, dále
nohejbal a badminton. Nezapomínáme ani
na ženy, které se stále chtějí udržet v dobré
fyzické kondici a pro které je určeno
kondiční cvičení v pondělí a ve čtvrtek.
Pro zájemce o turistiku je určen turistický
oddíl, se kterým můžete absolvovat mnoho krásných vycházek do okolí blízkého
i vzdálenějšího. Víkendové podvečery jsou pak určeny milovníkům tance, kteří se
mohou zdokonalovat v tanečních kreacích. Velká většina našich cvičitelů se
neustále zdokonaluje ve své odbornosti a vlastní cvičitelské průkazy 2. a 3. třídy.
Jejich platnost je podmíněna každoročním pravidelným doškolováním.
Nezapomeňte také navštívit a sledovat naše internetové stránky sokolpozoricecz.webnode.cz, kde uveřejňujeme zprávy z aktuálního dění na sokolovně
a informace o sportovních akcích pořádaných TJ Sokol Pozořice, např. pravidelné
běžecké závody Jarní LSD a Pozořický sopel, turnaj v badmintonu a mnoho
dalších, a také o akcích společenských. Zároveň se zde dozvíte informace
o podmínkách a možnostech pronájmu jednotlivých prostor budovy sokolovny
pro vaše soukromé akce jako jsou oslavy narozenin, svatby apod. a samozřejmě
též pro sportovní aktivity. Věříme, že ti, kdo ještě do sokolovny nenašli cestu, zláká
krásná zateplená budova i nabídka sportu a přijdou rozšířit naše řady. Těšíme se
na vás.
Milena Ondráčková, náčelnice TJ
Veřejné cvičení v Újezdě
Dne 20. 9. 2015 se v Újezdě u Brna
konalo veřejné cvičení, které bylo
zahájeno u pomníku T. G. Masaryka.
Slavnostním průvodem se všichni
přítomní přesunuli na hřiště místní
tělocvičné jednoty. Následoval slavnostní
nástup na cvičební plochu a poté už
probíhala samotná cvičení od nejmladších dětí až po seniory. Naše ženy se
také zúčastnily ve skladbě Pro Radost,
která byla secvičena pro Sokolské Brno.
S touto skladbou nás naše ženy
reprezentovaly již v Telnici, Praze, Brně
i Plzni. Děkujeme jim za jejich píli
a věříme, že jim jejich elán a nadšení
pro cvičení vydrží i do dalších let.
Marta Brestovská, vzdělavatelTJ
28
3
e
j
ě
d
e
Co s
A že se toho dělo!!! Největší nedočkavci se už nemohli dočkat 1. srpna, kdy celý
Dělňák provoněl ten nejskvělejší guláš, uvařený přímo na ohni v kotlíku. Jedenáct
týmů už opravdu zkušených harcovníků tu uvařilo celkem na 500 litrů guláše,
po kterém se zaprášilo. Tentokrát nás sv. Petr miloval, protože počasí bylo tropické,
žízeň veliká a zábava výborná. Zkrátka 5. ročník "Jezerského gulášového
kotlíku" posunul laťku kvality zase o pár příček. Putovní pohár poprvé v historii
obhájil vítězný tým z loňska - Šárka a Gábina. A protože jsou to fakt holky šikovný,
přihlásili jsme je na oficiální mistrovství Moravy a Slezska, které se letos konalo
v Olomouci pod záštitou Asociace kuchařů a cukrářů ČR. V konkurenci 11 týmů
převážně profesionálních kuchařů skončila děvčata se svým divočinovým gulášem
na skvělém 3. místě. No… asi to fakt umí. Takže všichni, co navštěvujete náš
Netradiční ples, se máte v lednu opět na co těšit. Velikým zpestřením
a překvapením byl pak juniorský tým pozořických hasičů - Soptíci, kteří srdnatě
a nebojácně pod dohledem staršího instruktora uvařili vynikající guláš, za který by
se nemusel stydět ani lecjaký hospodský. Třešinkou na dortu pak bylo vystoupení
hudebního uskupení GO 18 s Lucií
Dobrovodskou a Lehkou nohou v původní
sestavě. Tihle skvělí muzikanti nám připravili
vynikající zábavu až do nočních hodin. Celou
velkou galerii fotografií naleznete na našich
stránkách www.jezerskykotlik.cz nebo
na FB Jezerský gulášový kotlík a Spolek
Na Dělňáku. A ještě pro ty největší
zvědavce… přišlo 600 dospěláků + děti,
týmy, porota, technici, muzikanti, personál,
pořadatelé… Dělňák tentokrát praskal
ve švech.
Pozořický zpravodaj 4/2015
29
Další vydařenou akcí byla hned za čtrnáct dnů pouťová zábava. Nejprve jsme
v pátek komorně poseděli a zazpívali s Experimenty na jejich tradičním
předpouťovém setkání, v sobotu 15. srpna pak rozduněla noc trošku jiná muzika
v podání našich Vertexáků a Zelené páry. Ale nejen tato skvělá hudba přilákala
spoustu návštěvníků. Další tropickou noc provoněl skvělý grilovaný gyros, kuřata
nebo třeba pstruh na roštu. Výběr z několika druhů pěnivého moku už jen doplňoval
skvělou atmosféru tropické noci, prozářenou hvězdami a blesky nedaleké bouřky.
Díky sponzorovi - JB Stavební (Ing. Ivo Jahoda) - tak pravděpodobně vzniká nová
tradice kdysi dávno zapomenutých pouťových zábav a snad se příští rok opět
podaří a bude to už se vším všudy.
No a po takovém nášupu je třeba si odpočinout, takže další akci pořádané
na Dělňáku dělal náš spolek jen technickou podporu. Pivní slavnosti 29. srpna si
tentokrát vzali za své hospodští, a tak jsme měli možnost příjemně posedět,
pobesedovat a ochutnat na 13 druhů kvalitního piva. Sportovně - pijácké soutěže
byly veselým zpestřením a tklivé písně Experimentů, zpívané bez aparatury,
báječně dokreslovaly téměř komorní atmosféru krásného odpoledne.
S příchodem podzimu se ale život na Dělňáku nezastavil, spíše naopak. Dělňák
se opět zaplnil dětmi a rodiči na dni otevřených dveří MC Človíček, na Dělňák se
opět vrátily tradiční Václavské hody a myslím, že ho museli stárci malinko
nafouknout. Hasiči si vybrali prostory Dělnického domu pro své oslavy 130. výročí
založení sboru. Na Dělňák se vrací život, budova se tak opět stává nesmazatelnou
ikonou kulturního a společenského dění v městysi. A to je dobře.
No a co pro vás připravujeme? Už 24. října bude Dělňák plný trampských relikvií
a nefalšované trampské muziky. Sraz si tu dali staří trampové z vyhlášených
moravských osad, aby tu udělili trampského Oskara. Bude to odpoledne a večer
plný starých melodií od táboráků, fotek a artefaktů z trampských potlachů, ale
hlavně dobré a kamarádské nálady. Přijďte si zavzpomínat na časy, kdy jste běhali
s usárnou a ešusem po lese, kdy vám za postel stačila celta a spacák a dokázali jste
přežít víkend s jednou konzervou, půlkou chleba a krabičkou cigaret. Hned týden
na to si pozorští stárci zamluvili prostory Dělňáku, aby mohli pokácet máju
a společně s vámi se pobavit na Pohodové zábavě. No a 21. listopadu Hospůdka
Na Dělňáku pořádá velikou discopárty a DJ Boris rozduní Dělňák discopeckami.
A budou Vánoce… To to uteklo…
Děkujeme všem, kteří se na Dělňák opět rádi vrací a tím nás podporují v našem
úsilí. Máme pro vás připraveno ještě jedno překvapení na první adventní neděli…
Ale protože je to překvapení, tak…
Hezký den
Za Spolek Na Dělňáku Petr Hromek - předseda
30
3
Fotbal SK Pozořice
Do nové sezony 2015/2016 jsme vstoupili se sedmi mužstvy: muži
"A", muži "B", dorost, žáci, starší přípravka, mladší přípravka a oldboys. Naše první mužstvo se po dlouhých osmi letech vrátilo
do okresního přeboru, kde se zatím adaptuje. Velice nás těší práce
s mládeží, kde registrujeme cca 90 fotbalistů do 18 let. Do kategorií
přípravek se nám hlásí děti z celého okolí. Tréninky mladší přípravky pravidelně
navštěvuje více než 20 dětí (viz foto).
O všechny naše fotbalisty se starají
trenéři s licencí, kteří se pravidelně
vzdělávají a dělají svoji práci
s obrovským nasazením a elánem za to jim patří veliké díky. Poděkování také samozřejmě patří všem,
kteří se jakoukoliv formou podílejí na
chodu klubu. Vzhledem k tomu, že se
stále snažíme dívat dopředu
a neustále něco zlepšovat, přivítáme
jakoukoliv pomoc (finanční, stavební, materiální, personální,…).
Klub již druhým rokem provozuje vlastní webové stránky, kde lze najít vše kolem
našeho fotbalu: www.skpozorice.cz.
Za SK Pozořice Ing. David Opatřil, předseda SK
Dne 25. 11. 2015 by se dožil
100 let člověk renesančního
ducha, pozořický patriot, lékař,
technik, muzikant, malíř,
vynálezce a milovník všeho
krásného pan
MUDr. Emil "Miloš" Žalman
* narozen v Olšanech u Vyškova - Pozořice - Brno
- † zemřel v Celle (Německo)
Vzpomínají
Majka, Vendulka, Miloš, Jan, Jan Hinnerk
s rodinami
Pozořický zpravodaj 4/2015
31
Když sluneční paprsky ztratí svou palčivou sílu, v lese zavoní
houby a větve keřů zdobí krajkové pavučiny s perlami rosy,
přichází podzimní čas a s ním i chvíle, kdy se děti, plné
prázdninových zážitků, vrací do školky. Tak i brankou Lesního
klubu Stromík prošly děti natěšené na dobrodružství
a tajemství, která na ně čekají v lese. Moc nás těší, že
o předškolní vzdělávání v lesní školce byl i letos takový zájem,
že jsme opět mohli otevřít dvě třídy. Nejvíc dětí přichází
z Pozořic, z přilehlých vesnic, ale jezdí k nám děti třeba i z Lulče nebo z Hrušek.
Dvě skupiny dětí už potřebují pořádný prostor, proto jsme se v rámci projektu
nadace Veronica "Zahrada pro radost" pustili do zvelebování prostoru okolo
hájovny.
Prvním počinem, který naši zahradu obohatí o originální herní prvky, bylo Malé
řezbářské sympozium. Konalo se hned o první zářijové sobotě za velké podpory
MAS Slavkovské bojiště. Na louce za hájenkou se rozeznělo rytmické klepání
dřevěných palic na ostrá dláta, občas tu libozvučnou souhru přetrhlo kvílení
motorových pil a z kmene stromu ležícího na trávě se začalo pod rukama
uměleckého řezbáře Ladislava Sedláčka a sochařky Terezy Holé rodit tajemné
stvoření, které provokuje fantazii všech přihlížejících. Ovšem málokdo chce jen
přihlížet, každý by se chtěl alespoň na chvíli taky stát sochařem, který dokáže oživit
kus dřeva a proměnit ho v NĚCO. Pro všechny takové tvůrce byly připraveny ponky,
dláta, pily, sekery, kladiva a vrtáky. Možná, že pro některé děti, které tam se špičkou
jazyka zaťatou mezi zuby poprvé vlastníma rukama vyhloubily dlátem neumělou
dřevěnou misku nebo s pomocí vrtačky poprvé sestrojily vlastnoručně vyrobený
dřevěný vláček, byl právě tento počin jejich velkým setkáním s tvořivostí, s radostí
z práce s přírodním materiálem.
Jeden den však nestačí, aby se kmen proměnil v sochu, tak zatímco sochaři jezdí
na hájovnu dokončovat své dílo, pustili se rodiče dětí s velkou vervou do úprav
zahrady. Vznikají vyvýšené záhony, které
s dětmi osadíme na jaře zeleninou,
vybíráme vhodné místo pro bylinkovou
spirálu, houpačky, nové ovocné keře,
chystáme se na stavbu tunelu z vrbového
proutí a přes víkend několik tatínků vyrobilo
z palet krásnou dřevěnou kuchyňku,
ve které může pohodlně vařit mnoho školkových kuchařek naráz. V takové přírodní
kuchyni pod širým nebem vznikají
pochopitelně samá zdravá jídla. Holčičky
vaří výhradně z bio potravin - z bylinek,
kytek, planých rostlin a nejlepšího materiálu
na světě - bláta. Dorty vzešlé z této cukrárny
jen potvrzují náš názor, že pobyt v přírodě
velmi podporuje rozvoj kreativity. A platí to
pro malé děti i velké dospěláky. Přijďte se
taky nechat nakazit! Těšíme se!
Za DLK Stromík Tereza Jiráčková
3
32
Místní akční skupina Slavkovské bojiště pokračuje
v propagaci tradiční řemeslné výroby
Vydařené počasí přálo všem, kteří v sobotu 5. září zavítali
na Axmanovu hájenku v Pozořicích. Lesní klub Stromík ve spolupráci s místní akční skupinou Slavkovské bojiště zorganizoval
řezbářský workshop pod názvem "Řemeslo má zlaté dno".
Zájemci především z řad dětí si mohli vyzkoušet práci s dlátem nebo elektrickou
vrtačkou a odnést si domů vlastní výrobky ze dřeva. Dospělí mohli obdivovat práci
profesionálních řezbářů, jejichž výsledek - dedrofon - bude zdobit zahradu lesní
školky.
Podobné další workshopy se ten den konaly také ve Velaticích, kde byla
představena práce kováře, nebo v Těšanech. Zde se při příležitosti národopisných
slavností představily výrobky z vlastnoručně vyrobené keramické pece, kterou
během léta postavili dobrovolníci ve spolupráci s Rodinným centrem Na myšáku.
Místní akční skupina Slavkovské bojiště v tomto projektu finančně podpořeném
z Jihomoravského kraje navazuje na aktivity započaté v loňském roce v projektu
"Za tradicí moravského venkova". Projekt zmapoval tradiční řemeslníky v území
formou tištěného katalogu i elektronické databáze na stránkách www.masslavkovskebojiste.cz, kde jsou k dispozici další fotografie a informace z projektu.
Hana Tomanová, manažerka MAS Slavkovské bojiště
Autoservis
Pneuservis
Naše autoopravna Vám nabízí veškeré autoservisní práce pro Váš automobil.
Kromě jiného provádíme:
- Přípravu vozidel na STK včetně vyřízení
- Čištění interierů vozidel, ruční mytí
- GO motorů a převodovek
- Nástřik podvozků a dutin
- Prodej a montáž autodoplňků
- Pneuservis s prodejem nových pneu za výhodné ceny
- Pomoc při výběru ojetého vozu
Rádi Vás uvítáme v našem autoservisu, kde si můžete na opravu Vašeho vozu
počkat a závady průběžně konzultovat s mechanikem. Vynasnažíme se ochotně
zodpovědět všechny dotazy a splnit všechna Vaše přání.
Na Vaši návštěvu se těší kolektiv pracovníků autoservisu Staněk
Otevírací doba: Po-Pá 800-1700
Šlapanice, Janská 4
Tel.:544228166*Mobil:603530424, 733562291
Pozořický zpravodaj 4/2015
33
POZOŘICKÉ HODY
Už od poloviny srpna jste mohli slýchat z Dělnického domu zpěv a juchání.
Protože právě v tuto dobu začali všichni pozořičtí stárci a stárky pilně trénovat
na hody, které se letos uskutečnily v sobotu 19. září.
Připravit takové hody není jen tak. Musí se nachystat krepáky a růže na výzdobu
sálu, plakáty, mašličky na rozmarýnky, je potřeba zajistit půjčení krojů, kapelu, víno,
májky pro stárky, májku do sálu i tu hlavní máju, kterou jsme letos opět stavěli
ručně. Stárci opakují všechny písničky, páry musí sehrát svoje taneční kroky a také
je potřeba nacvičit slavnostní nástup.
Letos jsme se navíc museli "poprat" s opravou komunikací a s rekonstrukcí
sokolovny, kvůli které se hody po osmi letech přesunuly opět do Dělnického domu.
Celý předhodový týden přípravy gradují. Stárci chodí s ozdobenými
rozmarýnkami zvát všechny občany na hody a jsme rádi, když naše pozvání
přijmete a přijdete se za námi na průvod a na večerní zábavu podívat.
Letošní průvod začínal netradičně u kostela, kde nám dokonce pan farář popřál,
aby se hody vydařily, a připil si s námi na to. Do kroku i k tanci nám hrála dechová
hudba Dambořanka. Když jsme prošli celé Pozořice a odtancovali jsme všechna
sóla u domu každé stárky, zakončili jsme průvod v Dělnickém domě, kde
ve 20 hodin začala hodová zábava. Zpívalo se a tancovalo až do ranních hodin.
Za pozořické stárky Martin Fišer a Šárka Škrobová - hlavní pár
Stárci a stárky:
Martin Fišer a Šárka Škrobová
Vojtěch Dvořáček a Veronika Šupová
Michal Kilián a Nikol Vaňáčková
Aleš Maxian a Veronika Fišerová
Jakub Adámek a Petra Řičánková
Jiří Kolář a Anna Karásková
Lukáš Chromý a Denisa Vráželová
Milan Staňek a Kateřina Vašíčková
Jan Kobliha a Kateřina Bartáková
Jan Barták a Valerie Kousalová
Jiří Šup a Kristýna Pavelicová
Jan Lexa a Kristýna Severová
Sklepníci:
Aneta Severová, Ondřej Divácký
Martin Žbánek
3
34
Orel v pohybu
V sobotu 8. srpna se konal volejbalový turnaj žen v Lulči. Zúčastnilo se ho devět
družstev. Rozdělení bylo do dvou skupin, kde hrál každý s každým, následovala
utkání do kříže první s druhým a druhý s prvním a potom zápasy o třetí a první
místo. Naše družstvo bylo ve skupině s volejbalovými družstvy z Lulče, Vyškova
a jedním "namixovaným". Po dvou výhrách a jedné prohře jsme postoupily
ze skupiny jako druhé, takže nás čekal zápas s prvním družstvem druhé skupiny Křenovicemi. Ten jsme 25:18 a 25:14 prohrály, bojovaly jsme tedy o třetí místo.
O to jsme se utkaly znovu s družstvem Vyškova, které jsme tentokrát porazily, a tak
jsme třetí místo získaly. Konečné pořadí: 1. Plácačky Brno, 2. Křenovice, 3. Orel
Pozořice, 4. Vyškov atd.
V neděli 6. září proběhl v odpoledních hodinách na Bigy v Brně atletický čtyřboj.
Ve velkém počtu soupeřů se naši závodníci výborně umístili. V kategorii
benjamínků soutěžila Evička Machálková a Zuzka Kratěnová, která získala
3. místo. V kategorii nejmladších dívek získala 3. místo Peťka Machálková
a v kategorii nejmladších chlapců získal Marek Kratěna 2. místo.
V sobotu 12. září se ve Vyškově konaly atletické závody. Děti soutěžily v několika
disciplínách. Ti mladší běhali 50 m, skákali z místa a házeli tenisovým míčkem,
starší závodníci také běhali 50 m, skákali do dálky, házeli kriketovým míčkem
a běhali i vytrvalost.
Nejstarší děti dokonce
vrhaly koulí. Naši závodníci dopadli takto:
V kategorii benjamínků
Zuzana Kratěnová
- 8. místo,
Eva Machálková
- 9. místo.
V kategorii nejmladších
dívek soutěžila
Petra Machálková
- 10. místo
V kategorii nejmladších
chlapců Marek Kratěna
- 8. místo.
Pozořický zpravodaj 4/2015
35
27
Orel a kultura
Orlovna Pozořice
od 17. 9. 2015
POWER YOGA
V sobotu 5. září se v Líšni konaly hody.
Spolu s líšeňskými stárky a chasou jsme
se prošli "Starou Líšní", zazpívali,
zatančili a dobře se pobavili. Zlatým
hřebem odpoledního programu byla
tentokráte Česká beseda. Parket byl
plný krásných krojovaných lidí, kteří si
s chutí tento společenský tanec
zatančili.
Orel Pozořice
čtvrtek v 19 hod.
Cvičení pro širokou
veřejnost.
WWW.FITCLUBVALERIE.CZ
Orel jednota Pozořice - Národopisný soubor ORLÍK
PRAVIDELNÉ ZKOUŠKY:
děti: předškolní od 4 let - pondělí 17 - 17.45 (vede Petra Kratěnová)
děti: 1. - 3. třída - pondělí 15.30 - 16.15 (vede Hana Gloserová)
děti: 3. - 9. třída - pondělí 16.15 - 17 hod (vede Michaela Koukalová)
Orel jednota Pozořice - cvičební lekce pro dospělé
Aerobik - každé pondělí 18 - 19 hod
Step aerobik - každou středu 19 - 20 hod
P-Class - každé pondělí 19 - 20 hod
Orel jednota Pozořice - sportovní nabídka pro děti:
Aerobik - 2. třída a mladší: úterý 15.30 - 16.15
- 3. - 5. třída: úterý 16.15 - 17 hod
- 6. - 9. třída: úterý 17.00 - 17.45
Cvičení pro děti - 3 - 7 let: středa 16.00 - 16.45
Zdravotní cvičení - 1. - 5. třída: středa 17.00 - 17.45
Míčovky - od 1. třídy: čtvrtek 16.00 - 17 hod
Volejbal - od 6. třídy: čtvrtek 16.00 - 17.30, tělocvična ZŠ Sivice
36
3
Mateřské centrum Človíček
Prázdniny opět utekly jako voda a letos poprvé jsme pozvali nejen
členy Mateřského centra, ale i všechny zájemce s dětmi z řad
veřejnosti, aby se s námi přišli v neděli 30. srpna v podvečer
společně rozloučit s prázdninami. Na děti čekaly na stanovištích hry
k protažení těla i soutěžení - jízda kolem překážek, opičí dráha, zkusily si i golfovým
švihem dostat míček do jamky a jiné. Ty nejmenší samozřejmě nejvíce bavily
bábovičky na pískovišti a nezahálely též houpačky a prolézačky. Ani velké teplo
nám nezabránilo zapálit táborák, ke kterému patří tradiční špekáčky, a zazpívali
jsme si také známé písničky s kytarou. I přes tropickou neděli jsme se sešli
v pěkném počtu a společně si to užili.
Kdo chtěl, mohl si prohlédnout prostory Mateřského centra a seznámit se
s nabídkou kroužků v novém školním roce. Ta je letos velmi pestrá, určená dětem
od 6 měsíců do 5 let. Srdečně tedy zveme mezi nás nové maminky, přijďte si s dětmi
zacvičit, poslechnout si pohádky, zahrát si na rytmické hudební nástroje, naučit se
stříhat, malovat nebo třeba i vařit. Níže je program, který na vás od září čeká,
a doufáme, že přivítáme staré i nové kamarády a kamarádky.
Za MC Človíček Lenka Vystavělová
Program Mateřského centra Človíček 2015/16
Pondělí
20.00 - 21.00: Cvičení pro rodiče (posilování pánevního dna a problémových partií,
cvičení na velkých míčích, kruhový trénink)
Úterý
09.00 - 09.45: Cvičení pro batolata 1-2 roky (chodící děti)
10.00 - 11.00: Tvořílek (dílnička s příběhem pro děti od 1,5 let) / Hudební kroužek
(písnička s příběhem od 1,5 let) - oba kroužky se budou po týdnu střídat
11.00 -12.00: "Fitmami" (cvičení maminek za přítomnosti dětí 0-4 roky) - vede
profesionální cvičitelka Šárka Jašková, tuto lekci nutno rezervovat vždy
nejpozději den předem na tel. 604 693 355
Středa
16.30 - 17.15: Angličtina pro děti 3-6 let
Čtvrtek
09.00 - 09.30: Cvičení s kojenci 6 měs.-1 rok
10.00 - 10.45: Cvičení pro děti 2-4 roky
16.30 - 18.00: Šikovné pacičky/Vaření s pohádkou (dílničky pro děti a rodiče od 2,5
let) - budou se střídat po týdnu, tyto dílničky jsou pouze od října do dubna!
Pátek
Možnost individuálních akcí (pro členy MC) - manikúra, pedikúra, kosmetika,
přednášky, semináře apod.
Kroužky probíhají od 14. září do konce června. Není nutné se hlásit předem, stačí
jen přijít… Srdečně zveme nové maminky!
Kromě toho plánujeme další akce - večerní dílničky pro maminky, výlety, večerní
promítání pro děti, spaní ve Človíčku… Aktuální termíny a další informace
naleznete na stránkách www.clovicek.webnode.cz, kontaktní tel.: 777 640 467.
Pozořický zpravodaj 4/2015
37
Poděkování MC Človíček
MC Človíček velmi děkuje všem rodičům, kteří se zúčastnili velké jarní sbírky
hraček a ošacení pro Dětskou nemocnici Černopolní Brno. K tomuto poděkování
se samozřejmě přidává i rada městyse Pozořice. Veliké poděkování patří
pochopitelně hlavně organizátorkám sbírky. Dle vyjádření zástupců Fakultní
nemocnice byly hračky ihned rozděleny na jednotlivá oddělení a udělaly dětem
velikou radost. Hraček bylo tolik, že na to nestačila jedna dodávka a jak dokazují
fotografie, musel pomoct ještě jeden kombík. Úctyhodná práce!!!
MC Človíček tak ještě jednou velmi děkuje všem účastníkům sbírky a zve vás co
nejsrdečněji na další akce, pořádané naším mateřským centrem, jako jsou jarní
a podzimní burza oblečení, Pohádková cesta, pálení čarodějnic a zejména pak
na další sbírku pro dětskou nemocnici.
Ještě jednou děkujeme.
Za MC Človíček Ing. Markéta Hynková
Za radu městyse Petr Hromek - místostarosta
Co nového na skautské stezce?
Vyvrcholením každého skautského roku jsou skautské
tábory. Letos pořádalo skautské středisko Pozořice čtyři
tábory, z toho tři na našem hlavním tábořišti v údolí Rakovce
u Bukovinky a jeden ve Vojenském újezdu Libavá. O tom, který
letos společně prožily v Rakoveckém údolí pozořický dívčí a chlapecký oddíl,
se více dozvíte v následujících řádcích.
Skautský tábor 2015
Ve dnech 15. - 26. července 2015
se konal tradiční skautský tábor
1. chlapeckého a 1. dívčího oddílu
Pozořice v Rakoveckém údolí.
Táboru se zúčastnili kluci a děvčata
od 7 do 13 let spolu se svými
vedoucími, kteří s nimi pracují
i během školního roku v rámci
skautských družin.
Na tábořiště jsme jeli již tradičně
na kole. Všichni, i ti nejmenší, tuto
náročnou cestu zdárně absolvovali.
38
3
Tématem letošního tábora byli Piráti z Karibiku. Hlavní hrdinové tohoto filmu
v podání vedoucích provázeli děti v odpoledních etapových hrách. Děti byly
nadšené hlavně kostýmy, z nichž některé byly velmi propracované. V etapových
hrách byly děti rozděleny do skupin, které spolu soutěžily.
Dopolední program byl věnován různým vzdělávacím aktivitám, děti se učily
vázat uzly, orientovat v mapě, poskytnout první pomoc při nehodě, učily se o přírodě
a poznávat jednotlivé druhy stromů a květin a dozvídaly se zajímavosti z historie
skautingu.
Navečer se vždy hrály kolektivní hry. Velké oblibě mezi dětmi i vedoucími se těšil
baseball. Některé večery jsme se všichni sešli u ohně, kde jsme zpívali a povídali.
Jednu neděli jsme se vydali na výlety - starší a zdatnější děti jely na kole do Račic
a okolí a mladší děti šly do Senetářova, kde navštívily muzeum výroby knoflíků.
Celým táborem nás provázelo nádherné a parné počasí, v největších vedrech
jsme se uchylovali do lesa, který skýtal příjemný stín i chládek.
Tábora se zúčastnilo 32 dětí s vedoucími. Všem se tábor líbil a děti se těší na příští
rok.
Radim Skládaný, vedoucí tábora
Skautský den
Naše klubovny opět po prázdninách
ožily pravidelným ruchem účastníků
schůzek. Nový skautský rok jsme letos
ale zahájili netradičně. Při příležitosti
25. výročí založení skautského střediska Pozořice jsme 12. - 13. září
uspořádali v areálu bývalé hájovny
na Jezerách skautský den s bohatým
programem zejména pro děti a mládež.
Jeho součástí byla výstava skautských
předmětů, kronik a fotek z činnosti
oddílů a střediska, vyvrcholením pak
děkovná nedělní mše svatá sloužená
také ve zmíněném areálu.
Děkuji všem, kteří se o zdárný průběh
této akce zasloužili. Dětem i jejich vedoucím přeji úspěšný nový skautský rok.
RNDr. Aleš Mikula, vedoucí střediska

Podobné dokumenty