Podzim 2015

Transkript

Podzim 2015
1
2
Slovo starosty…
Co projednala rada a zastupitelstvo městyse Peruc
Nový způsob objednání a platby za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek za komunální odpad pro Městys Peruc v roce 2016
Cenové porovnání starého a nového systému úhrady za komunální odpad
Vývoz objemného a nebezpečného odpadu – podzim 2015
Co se povedlo a co nás trápí…
Krajské dožínky 2015 v Peruci
Německá delegace na krajských dožínkách v Peruci
Olympiáda se vydařila
Rozloučení s úspěšným starostou
Setkání žáků a žákyň bývalé obecné školy v Radonicích
Závody malých hasičů
Pátecké léto
Léto 2015 ve Stradonicích
Černochovské Kulturní sdružení Václava Krejného informuje…
Svatý František trochu jinak…
Letní pobyt – Tábor 2015
Mateřská škola informuje
Základní škola Peruc informuje
NAUČNOU STEZKOU PERUCKO „v bačkorách“ – 20.díl
Perucké koupaliště slavilo půl století
Fotbalový turnaj malých fotbalistů o pohár starosty
Dětský den na Peruci
Tenisový turnaj v Peruci
Téměř stovka na startu – Běh Oldřicha a Boženy
Rybářské závody
Opis z farské kroniky - léta válečná – pan farář Krofta (2.část)
Krvavý Měsíc a superúplněk na Peruci
Emil Filla zpátky „doma“
Ledeburové v Čechách
Peručáci 20.století
Z Galerie u Plazíka
Kozorožec rozkvetl
Obecní knihovna Peruc
Peruckem prošla Evropa
Mlynařík dlouhoocasý hnízdí i u Peruce
Strmělka anýzka je jedlá
Ubytování a kavárna Za Dubem – jeden rok v provozu
Program kina na říjen – prosinec 2015
Společenská kronika
Redakční rada, kontakty
3
4
6
10
12
13
15
16
19
20
22
25
26
31
32
33
34
35
36
38
39
40
43
44
44
45
46
47
48
51
52
54
56
58
60
61
62
64
65
66
68
70
71
Je tady konec opravdu horkého léta.
Na to, že jsme si začátkem prázdnin připomněli 50leté výročí otevření
koupaliště, jsme již pomalu zapomněli. Krásné počasí vydrželo skoro celé
prázdniny a koupaliště bylo neustále v permanenci. Dokonce se tam jednomu
podnikateli vyplatilo otevřít si i bufet. Jsem rád, že investice do opravy koupaliště
nebyla marná.
Další událostí, která hýbe Perucí je informace, že se našel kupec na Perucký
zámek. Tuto informaci mohu potvrdit. Zájemce tady je. Zájemce se byl několikrát
na zámek podívat a z mého jednání s ním si myslím, že je koupě na spadnutí.
Na katastru zatím převod není, ale to není v této chvíli směrodatné. Nový kupec
zámku má vážný zájem i o koupi úřednického domu a případně dalších
nemovitostí okolo zámku.
Další velkou událostí pro Peruc byly osmé dožínky Ústeckého kraje.
Dožínky proběhly i díky pěknému počasí bez problémů a věřím, že si každý našel
ten svůj program. Dnes už víme, že deváté dožínky Ústeckého kraje se budou
konat 17.9.2016 a jejich součástí bude i mistrovství České republiky v orbě.
V průběhu prázdnin jsme se zabývali myšlenkou co s komunálním
odpadem?
Na obecní úřad docházely dotazy: Proč nemohu mít dvě popelnice, proč se
mi nemůže vyvážet odpad každý týden, proč když třídím, musím platit jako ten
kdo netřídí atd.
4
Dali jsme si tedy na stůl několik bodů, které jsme se při svých úvahách snažili
naplnit:
- Snížení ztráty Městyse Peruc za platbu komunálního odpadu
- Flexibilní výběr nádoby na komunální odpad a četnost svozu
- Zachování nižší platby pro samostatně žijící občany
- Podpora třídění odpadu – pokud budu třídit mohu si zvolit nádobu s
menším objemem resp. četností svozu
- Každý si bude platit za odpad, který si vyprodukuje
- Zachování cen s ceníkem svozové organizace Marius Pedersen a.s.
A nyní pár čísel pro všeobecnou informovanost. Městys Peruc má celkové
náklady na odpad cca 2,6 mil. Kč ročně a příjem od občanů je cca 1,2 mil. Kč
ročně. Z toho vyplývá, že městys doplácí ze svého rozpočtu cca 1,4 mil. Kč ročně.
Po zvážení všech pro a proti jsme do zářijového zastupitelstva předložili změnu,
že nebude místní poplatek za komunální odpad ale, že si každý
majitel/pronajímatel nemovitosti na základě smlouvy s Městysem Peruc určí
objem a četnost svozů popelnic. Co to bude znamenat? Pro někoho zvýšení
poplatku za odpad, pro jiného možnost si objednat odvoz odpadu každý týden,
pro dalšího zmenšení objemu nádoby nebo četnost svozů. Na velikost popelnice,
četnost svozů si každý majitel nebo pronajímatel nemovitosti podepíše
s Městysem Peruc smlouvu. Neobjevili jsme nic nového. Tento způsob ve většině
obcí v našem okolí již uplatňují několik let. U nás si navíc budeme moci vybrat
ze dvou velikostí popelnic, což jiné obce nemají.
Je mi jasné, že nový způsob objednávání a platby za komunální odpad bude
mít své odpůrce a příznivce, ale jsem přesvědčen, že po roce si budeme moci říci,
že tento způsob je vlastně lepší a spravedlivější. Detailně se k této problematice
vracíme na dalších stránkách zpravodaje.
Radomír Bláha – starosta městyse Peruc
5
Výběr ze schůze 22. června 2015
Rada městyse Peruc učinila první krok
k získání dotace z Operačního programu
životního prostředí na vybudování nového
moderního veřejného rozhlasu ve všech našich
obcích a zadala zpracování digitálního
povodňového plánu a varovného informačního
systému, jehož součástí bude i projektová
dokumentace na bezdrátový rozhlas. Za částku
do 90 000 Kč nezbytné dokumenty k podání žádosti
o dotaci zpracuje společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba z Prahy.
Radní také schválili vítěze výběrového řízení na rozšíření dětských hřišť
v Černochově, Pátku, Stradonicích a Telcích. Nejnižší cenovou kalkulaci ve výši
zhruba 265 000 Kč dodala firma Bonita Group Service, se sídlem v Tišnově.
Vedení obce dále vybralo nejlevnější cenovou nabídku na výměnu čtyř oken
v šenku a kuchyňce hostince čp. 18 ve Stradonicích. Plastové výplně stavebních
otvorů za zhruba 31 tisíc korun dodala a namontovala lounská společnost
MEKRO.
Vyslyšeno bylo i přání z Radonic na výstavbu pergoly na prostranství před
hostincem. Zakázku na její vybudování získalo za cca 43 000 Kč Truhlářství
Dresler, které nabídlo nejvýhodnější cenu.
Schválena byla koupě mobilní toalety TOI TOI z bazaru za cenu 3630 Kč a
pořízení 20 ks betonových noh za částku 16.700 Kč pro vlastní výrobu laviček.
Radní schválili pronájem místnosti v prostorách bývalé prodejny potravin
v budově čp. 61 ve Stradonicích panu Miroslavu Nimsovi ze Stradonic za nájem
350 Kč / měsíc. Ve stejném objektu může několik dní v roce provozovat pedikúru
i paní Vlasta Vítochová z Peruce.
Finanční příspěvek ve výši 1000 Kč dostala Náboženská obec Církve
československé husitské v Peruci na obnovu Božích muk za peruckým
vodojemem. Částku 2500 Kč získal Spolek na obnovu židovských památek
na Perucku na dofinancování památníku holocaustu, který bude instalován
na židovský hřbitov u Hřivčic.
Nerozdávali se jenom peníze, ale i materiál na opravu chodníků. Stavebniny
na renovaci pěších komunikací před svými domy obdrželi pánové Ladislav Hajný
a Jiří Horký, oba z Peruce.
Městys naopak neakceptoval nabídku Královské kanonie premonstrátů na Strahově na zřízení věcného břemene užívání ke kapli Narození Panny Marie, která se
nachází v Zámku Pátek. Žadatel může kapli pro své bohoslužby využívat formou
krátkodobé výpůjčky nebo bezplatného pronájmu.
6
Výběr ze schůze 23. června 2015
Rada na své mimořádně svolané schůzi odsouhlasila smírné řešení ve věci
žaloby pana Ladislava Horvátha, bytem Praha, a uhrazení částky cca 92 500 Kč.
Ta odpovídá polovině ceny, kterou před 9 lety žalobce obci zaplatil za stodolu
v Černochově. Na té ovšem vázl restituční nárok, takže ji nový majitel musel
od restituenta koupit podruhé.
Na základě smírného řešení žalobce stáhl soudní žalobu, ve které požadoval
zaplatit dvojnásobnou částku. Podle právníka byl výsledek soudního řízení velmi
nejistý.
Výběr ze schůze 13. července 2015
Rada objednala zpracování Lesního hospodářského plánu na období 20172027. Povinný materiál dodá společnost EKOLES-Projekt s.r.o. za cenu
37 461 Kč.
Schválena byla obnova pozemní komunikace na pozemku
p.č.822 (ostatní komunikace) v Telcích. Odsouhlaseny byly také
konečné náklady ve výši 8.299 Kč na Oslavy 50. výročí otevření
peruckého koupaliště.
Kvalitnější informovanost občanů zajistí nová informační tabule
umístěná na budovu Úřadu městyse Peruc. Obecní rozpočet vyšla
na 3,5 tisíce Kč.
Radní odmítli podání žádosti o dotaci na vybudování kanalizace
a čistírny odpadních vod v Telcích. Důvodem byly nevýhodné podmínky
vypsaného dotačního titulu ministerstva zemědělství. Městys mohl na výstavbu
kanalizace získat maximálně 50 % uznatelných nákladů, což by znamenalo
vynaložit z vlastních zdrojů přes 17 miliónů korun. Ještě letos snad podle
předběžných informací bude vypsán štědřejší dotační program.
Co projednala rada 27. července 2015
Radní odmítli vydat souhlasné stanovisko k využití obecních pozemků
pro stavbu „Revitalizace železniční trati Louny-Lovosice“. Důvodem je, že
projekt počítá se zrušením vlakové zastávky Radonice nad Ohří.
Ruce naopak zvedli pro finanční spoluúčast ve výši cca 414 000 Kč na vybudování vodovodní přípojky k nové lokalitě 15 rodinných domů v Telcích.
Schválením také úspěšně prošla výměna části ohrazení parčíku na náměstí
v Peruci o délce téměř 50 metrů. Nový plůtek vyrobil Josef Menšík z Peruce
za 47,5 tisíce korun. Zkrátka nepřišly ani Hřivčice. Do výčepu položila firma
Matas ze Slaného nové lino za téměř 34 tisíc korun.
Naplno běží přípravy na další dotační žádost. Zpracování projektové
dokumentace na zateplení budovy zdravotního střediska v Peruci bylo zadáno
architektovi Vladimíru Volmanovi z Bíliny. Cena 98 tisíc Kč.
7
Městys byl nucen vyměnit již nevyhovující rozvaděče veřejného osvětlení v Pátku
za cenu přes 43 000 Kč. Pro malé děti do tří let dále nakoupil 4 ks sedáků na houpačky za celkovou sumu 12 200 Kč.
Rada schválila zápis do obecní kroniky za rok 2014. Kromě toho ji nechala
naskenovat a její digitální verzi umístila na internetové stránky obce. Městys také
pomůže klubu Sokol Pátek při legalizaci stavby jejich kabin.
V rámci otevřenosti úřadu se nově budou na obecním webu zveřejňovat všechny
uzavřené smlouvy nad 50 tisíc Kč.
Na vědomí byla vzata výpověď paní Jaroslavy Holubové z hostince ve Stradonicích k 31.říjnu 2015. Zároveň bylo vyhlášeno výběrové řízení na nového
provozovatele.
Výběr ze schůze 17. srpna 2015
Rada městyse nechala vypracovat projektovou dokumentaci pro realizaci
dopravních objektů, které by měly na Perucku zpomalit a zklidnit silniční
dopravu. Mostecká projekční společnost VPH připraví podklady na změnu
dopravního značení na náměstí Emila Filly v Peruci a
pro výstražnou světelnou signalizaci na vjezdech do obcí
Peruc, Černochov a Hřivčice. Předpokládané náklady cca
60 tisíc.
Pod tlakem ohlášené kontroly hasičského záchranného
sboru bylo nutné vypracovat dokument požární ochrany
pro Zámek Pátek. Zároveň s tím bylo do zámecké budovy
schváleno pořízení hasičských přístrojů a objednány revize tamního elektrického
zařízení a hromosvodu a výměna elektrického rozvaděče. To vše za téměř 50 tisíc
Kč.
Na nepřehlednou křižovatku v Pátku bylo umístěno nové dopravní zrcadlo.
Ve stejné obci byla též odsouhlasena oprava nefunkční studny na návsi.
Pacht pozemků za radonickou lávkou p.č. 376 a 380/3 o celkové výměře 5261 m2
v k.ú. Volenice u Počedělic získala společnosti AGROTEAM Černochov.
Části pozemků v pátecké chatové osadě p.č. 466 a p.č. 467 o celkové výměře
414 m2 v k.ú. Želevice byly pronajaty panu Vladimíru Šoufkovi ze Želének.
Výběr ze schůze 31. srpna 2015
Rada souhlasili s uhrazením dopravy pro občany, kteří se 15. září 2015
zúčastní zájezdu na výstavu Zahrada Čech v Litoměřicích. Cena za dva autobusy
činila 8000 Kč.
Pokud vše klapne, tak perucké kino zažije besedu s herečkou Lubou Skořepovou.
Radní na její vystoupení uvolnili částku 6000 korun.
Telecké maminky budou moci využívat zasedací místnost v budově bývalé školy
v Telcích jako hernu pro své děti.
8
V Hřivčicích dojde k přemístění lampy veřejného osvětlení před domem čp. 32.
Důvodem je vybudování nového vjezdu a vrat na pozemek patřící k tomuto číslu
popisnému.
Městys souhlasí s konáním akce Mistrovství České republiky v orbě v peruckém
katastru městyse Peruc dne 17. září 2016.
Výběr ze schůze 14. září 2015
Rada vyhověla žádosti Zvelebovacího spolku Boleslava Jablonského
o obnovu památníku obětem 1. světové války v Radonicích nad Ohří. Součástí
opravy bude též umístění portrétu T.G. Masaryka a žulové destičky se
vzpomínkou na Karla Fouska, který byl popraven
v roce 1942. Celkové náklady byly vyčísleny
na 26.131 Kč.
Do Radonic míří i finanční příspěvek ve výši
16,5 tisíce na výměnu poškozené skluzavky na sokolském hřišti a doplnění bezpečnostních prvků k tomuto hernímu prvku. Dotace 5000 Kč byla přisouzena
teleckým rybářům na opětovné zarybnění návesního
rybníka v Telcích.
Radní souhlasili s pachtem zemědělských pozemků
p.č. 832/33, 832/36, 832/46, 832/49, 832/51, 832/54
a 832/56 o celkové výměře 6657 m2, vše v k.ú. Radonice nad Ohří, společnosti
AGROTEAM Černochov. Cena pachtu byla v souladu s Pravidly č. 1/2015 pro
pronájem a pacht pozemků ve vlastnictví Městyse Peruc stanovena na částku
1762 Kč ročně.
Kůlna u bytového domu čp. 22 v Peruci byla za měsíční nájem 200 Kč pronajata
panu Václavu Římovskému, bytem Peruc čp. 22.
Protože Spolek pro obnovu židovských památek na Perucku finišuje s obnovou
židovského hřbitova u Hřivčic požádal městys Peruc Státní pozemkový úřad,
jakožto majitele cesty vedoucí k němu, o souhlas s její opravou. Zároveň radní
schválili podání žádosti o bezúplatný převod této účelové komunikace
do vlastnictví obce.
Jan Vnouček, místostarosta
9
Hlavním
tématem
podzimní
schůze
zastupitelstva, které se za hojné účasti občanů konalo
v Pátku nad Ohří byla změna systému vybírání úhrady
za komunální odpad. Zastupitelé po diskuzi odsouhlasili
od 1. ledna 2016 přechod na tzv. smluvní systém podle zákona o odpadech
č. 185/2001 Sb. a úpravu cen vývozu komunálního odpadu podle platného ceníku
společnosti Marius Pedersen. Podrobné informace o novém systému jsou
k přečtení v tomto zpravodaji.
Dále zastupitelé schválili demolici rodinného domu čp. 59 ve Hřivčicích. Budova,
která je ve vlastnictví městyse Peruc, postrádá sociální zařízení a svými
stísněnými rozměry a technickým stavem je nevhodná k bytovým účelům.
Případný prodej by vzhledem k velmi nízké ceně zase mohl přilákat nejrůznější
spekulanty se sociálním bydlením.
S tímto bodem souviselo i přijetí usnesení, podle kterého se obec pokusí za cenu
do 90 tisíc korun koupit od exekutorské společnosti rodinný dům čp. 55
v Hřivčicích. Tato ruina sousedí s domem čp. 59 a hyzdí vzhled obce.
Městys Peruc z pověření zastupitelů požádá o bezúplatný převod pozemků
p.č. 393/18, 412/5, 417/14 a 417/42 v k.ú. Peruc, které se nacházejí pod komunikacemi vedoucími k peruckému hřbitovu.
Zastupitelský sbor dále vyhověl žádosti paní Simony Sekáčové z Pátku o prodej
pozemku za páteckým fotbalovým hřištěm p.č. 91/4 o výměře 1000 m2, který je
nově oddělen z pozemku p.č. 91/1 v k.ú. Pátek. Cena 50 Kč za m2.
Jan Vnouček, místostarosta
Na zastupitelstvu městyse Peruc dne 17.9.2015 byl odsouhlasen nový způsob
objednávání a úhrady komunálního odpadu.
 V čem nový způsob spočívá?
Dosud byl vývoz odpadních nádob zpoplatněn tzv. místním poplatkem.
Ten spočíval v tom, že každý občan musel bez rozdílu zaplatit poplatek
ve výši 500 Kč (dospělý) nebo 300 Kč (dítě). Tím docházelo k tomu, že
jedna rodina např. se dvěma dospělými osobami a dvěma dětmi platila
ročně za vývoz své 110 l popelnice 1600 Kč. Naproti tomu jejich soused,
který žije sám, platil za stejnou popelnici pouze 500 Kč. Skutečné roční náklady
za vývoz jedné popelnice při kombinovaném způsobu svozu (v létě 1x za 14 dní,
10
v zimě každý týden), které Marius Pedersen účtuje obci, jsou ovšem 1807 Kč.
Na zmíněnou rodinu tedy městys v tomto případě doplácel 207 Kč, za samostatně
žijícího občana zaplatil z obecního rozpočtu společnosti Marius Pedersen ročně
1307 Kč.
V novém smluvním systému se již nebude platit poplatek za „hlavu“, ale přímo
za popelnici (či pytle). Každý majitel nemovitosti si bude moci ve smlouvě vybrat
velikost odpadní nádoby a četnost svozu. Systém je tedy spravedlivější a
zvýhodňuje vlastníky nemovitostí, kteří odpad třídí. Čím méně směsného odpadu
do své popelnice hodí, tím méně zaplatí. Nový způsob úhrady za odpad také sníží
ztrátu, kterou musel obecní úřad za své občany doplácet. Ušetřené finance budou
samozřejmě investovány do rozvoje našich obcí.
 Co musí každý vlastník a pronajímatel nemovitosti, včetně chalupáře a
chataře, udělat pro to, aby mu byl v roce 2016 odvážen komunální odpad?
Musí vyplnit a podepsat smlouvu „O odvozu a zneškodnění směsného
komunálního odpadu“ kde si vybere objem nádoby, četnost svozů, případně
počet pytlů.
 Kde tuto smlouvu občan získá?
Vyzvedne si ji na obecním úřadě, může si ji stáhnout z obecních
internetových stránek, nebo bude k dispozici ve stanoveném termínu
v jednotlivých obcích na místech, kde se platí poplatek za odpady. Na těchto
místech bude možné se poradit a smlouvu vyplnit s pracovnicí obecního
úřadu.
 Kdy musí občan tuto podepsanou smlouvu odevzdat?
Pro vyplnění a odevzdání smlouvy je měsíc říjen a listopad 2015.
Podepsanou smlouvu je možné poslat na obecní úřad poštou, donést osobně
nebo zaslat elektronicky na adresu [email protected].
 Do kdy musí občan za vybranou službu zaplatit dle uzavřené smlouvy?
Do 31.3.2016 osobně na obecním úřadě, nebo ve stanovených dnech
na místech, kde se platí poplatek za odpady, nebo bankovním převodem.
 Samostatně žijící důchodce v nemovitosti může platbu za sběrnou nádobu
rozložit do dvou splátek v roce (březen, srpen).
Radomír Bláha, starosta
Jan Vnouček, místostarosta
11
(Ceny dle ceníku Marius Pedersen platného od 1.1.2015)
Typ
A
Četnost svozu
1x týdně
Objem nádoby
110 l (120 l)
Výše ročního poplatku
2 152,-Kč
B
1x 14 dnů
110 l (120 l)
1 327,- Kč
C
kombinovaný
110 l (120 l)
1 807,-Kč
D
1x týdně
60 l
1 421,-Kč
E
1x 14 dnů
60 l
953,- Kč
F
kombinovaný
60 l
1 226,-Kč
a) Samostatně žijící občané (trvalé bydliště na adrese má jen jedna osoba):
pokud nebude zakoupena nálepka na odpad, je nutné zakoupit minimálně
12ks 110l pytlů (1ks stojí 59,-Kč) - 708,-Kč ročně
b) Chalupáři, chataři :
Pokud nebude zakoupena nálepka na odpad, je nutné zakoupit minimálně
10ks 110l pytlů (1ks 59,-Kč) - 590,-Kč ročně
c) občané trvale žijící v Chrastíně, Débeři a Telcích č.p 213 - 218 budou za
nemovitost platit svozový poplatek ve výši 1 807,-Kč ročně, pokud v těchto
nemovitostech žije samostatně žijící osoba (var.a.), pak je paušální poplatek
ve výši 708,-Kč za rok, nebo chalupář (var.b.), pak je poplatek 590,-Kč
ročně
(v těchto lokalitách není zajištována standartní svozová
služba Marius Pedersen)
Pozn. Kombinovaný svoz :
 v pěti letních měsících 1x 14dní
 v sedmi zimních měsících 1x týdně
S každým plátcem musí být uzavřena smlouva o odvozu a zneškodňování
směsného komunálního odpadu
V případě, že bude změněna stávající známka za jinou, je nutné starou
známku odevzdat na obecní úřad
Radomír Bláha, starosta
12
Otiskujeme tabulku, která porovnává výši úhrady za komunální odpad
ve starém a novém systému a ukazuje modelové příklady, které si občané mohou
zvolit, aby ročně platili přibližně stejně jako dosud.
Počet osob trvale
přihlášených v
nemovitosti
Výše roční
úhrady v roce
2015
Výše roční úhrady v novém
systému (od 1.1.2016) podle
platného ceníku Marius
Pedersen
Samostatně žijící osoby
500 Kč
708 Kč (12 ks 110 litrových
pytlů)
953 Kč (nádoba 60 l – svoz 1 x
14 dní)
1226 Kč (nádoba 60 l – svoz
kombinovaný)
1327 Kč (nádoba 120 l – svoz
1 x 14 dní)
Samostatně žijící důchodci
mohou platbu rozdělit do dvou
splátek (v březnu a srpnu).
2 dospělé osoby
1000 Kč (2 x 500) 1226 Kč (nádoba 60 l – svoz
kombinovaný)
1327 Kč (nádoba 120 l – svoz
1 x 14 dní)
2 dospělí + 1 dítě
1300 Kč
(2 x 500 + 1 x
300)
1327 Kč (nádoba 120 l – svoz
1 x 14 dní)
1807 Kč (nádoba 120 l – svoz
kombinovaný)
2 dospělí + 2 děti
1600 Kč
(2 x 500 + 2 x
300)
1327 Kč (nádoba 120 l – svoz
1 x 14 dní)
1807 Kč (nádoba 120 l – svoz
kombinovaný)
2 dospělí + 3 děti
1900 Kč
(2 x 500 + 3 x
300)
1807 Kč (nádoba 120 l – svoz
kombinovaný)
2152 Kč (nádoba 120 l – svoz
1 x týdně)
13
V prvním sloupci uvádíme nejčastější případy počtu osob, které jsou trvale
přihlášeny v nemovitostech.
Ve druhém sloupci je uvedena předepsaná výše úhrady, kterou musel jednotlivec
nebo rodina zaplatit za odvoz odpadu v roce 2015.
Ve třetím sloupečku jsou pak nabídnuty vhodné možnosti, které si majitelé nebo
nájemci nemovitosti mohou vybrat v novém systému, platném od 1.1.2016
(mohou si ale podle ceníku zvolit i jiné možnosti). Vždy je zde uvedena cena za
odvoz sběrné nádoby nebo pytlů, velikost zvolené popelnice a frekvence svozu.
Nejprve si rozebereme modelový případ samostatně žijícího
občana. V roce 2015 zaplatil ročně za vývoz své popelnice 500 Kč.
Pokud nechce v novém systému platit výrazněji vyšší částku, kterou
si účtuje Marius Pedersen, má možnost více třídit odpad a koupit si
na rok 2016 12 ks 110 litrových pytlů. Vždy když jednou za měsíc
naplní svou popelnici, tak na ni pytel přiváže a popeláři mu ji
vyvezou. Za 12 ks pytlů zaplatí ročně 708 Kč. To oproti současnému
stavu znamená zvýšení platby o 208 Kč. Když ale tuto částku
vydělíme počtem měsíců, zjistíme, že samostatně žijícího občana
bude nový systém stát měsíčně více pouze o 17 korun.
Jako další příklad uvedeme rodinu s dvěma dospělými
osobami a dvěma dětmi. Dnes například využívají
kombinovaný způsob vývozu, za který platí 1600 Kč. Nově si
mohou objednat stejnou službu za 1807 Kč. Pokud ale budou
odpad více třídit a vhodí do své popelnice o objemu 120 litrů
méně komunálního odpadu, mohou si vývoz sjednat pouze
jednou za 14 dní. Za to ročně zaplatí jen 1327 Kč, takže oproti
současnému stavu ještě ušetří.
Z tabulky tedy vyplývá, že nový systém neznamená
výrazné zdražení a pokud budeme dobře třídit, tak na něm
můžeme v některých případech ještě vydělat.
Jan Vnouček, místostarosta
14
Termíny svozových dnů :
05.10.2015
Pondělí
Černochov, Chrastín
12.10.2015
Pondělí
Pátek
19.10.2015
Pondělí
Radonice
26.10.2015
Pondělí
Stradonice
2.11.2015
Pondělí
Telce
9.11.2015
Pondělí
Hřivčice
Nebezpečný a objemný odpad odložte před svou nemovitost večer
Před svozovým dnem.
Do objemného odpadu nepatří suť!
Vývoz objemného a nebezpečného odpadu se nebude provádět
od podnikatelů !!!
Jaroslava Prailová
15
Co se povedlo...
V městysi Peruc se o letních prázdninách
nezahálelo. Volno školáků využily řemeslníci
ke kompletní rekonstrukci
sociálního zařízení v přízemí a
v 1. patře nového pavilonu
Základní školy v Peruci.
Zakázku si za cca 690 tisíc korun vysoutěžily firmy Petr
Lapec z Telec a Kamil Novák - stavební práce ze Slaného.
Kromě instalace nových obkladů, dlažby a sanitární
keramiky provedly i výměnu vodoinstalace a kanalizačního potrubí.
„Obě firmy dodavatelsky obstály a provedly práce ke spokojenosti
zaměstnanců naší školy a především žáků prvního stupně,“ pochválil zhotovitele
provozní technik obce Roman Kučera.
Jan Vnouček
Foto: Roman Kučera
V perucké škole během léta pilně pracovali i podlaháři. Slánská společnost
Matas zde v několika učebnách položila nové linoleum o celkové ploše 324 m2
za přibližně 202 tisíc korun. Městys při té příležitosti vyhověl žádosti z Hřivčic a
nechal ve výčepu tamního hostince vyměnit lino za 33,5 tisíce Kč.
Jan Vnouček
Pokračovalo se jako každoročně s opravami
vybraných místních komunikací. Nového povrchu se
dočkaly ulice v Radonicích
za
sokolovnou,
část
Sokolské ulice v Telcích,
komunikace u rybníků
v Černochově a na Peruci
byl vyspraven nejpoškozenější úsek na náměstí Emila
Filly. Trysková metoda
16
obnovila sjízdný povrch na větším díle silnice do
Chrastína, která je také v majetku městyse Peruc. Kromě
toho motoristé přivítali úplně nový živičný koberec na
parkovišti před panelovým domem čp. 374 a 375 v Peruci.
Práce provedla terezínská společnost Bitunova a.s.,
která zvítězila ve výběrovém řízení s cenovou kalkulací
cca 693 tisíc Kč.
Foto: Roman Kučera
Městys se rozhodl řešit neuspokojivý stav dětských hřišť v některých našich
obcích. Proto v Černochově, Pátku, Stradonicích a
Telcích sáhl k jejich rozšíření vždy o tři moderní herní
prvky. 4 ks šestiboké prolézačky s horolezeckou
stěnou, 4 ks kyvadlové
houpačky s dvojsedáky a 4 ks
pružinového houpadla dodala
a namontovala tišnovská firma
Bonita Group Service. Ta
ovládla výběrové řízení s cenovou nabídkou cca 265 000
Kč. Kde bylo potřeba, dodala obec na hřiště ještě nové
lavičky.
Kromě toho byly zakoupeny a nainstalovány čtyři houpačkové sedáky
pro nejmenší děti. A v Hřivčicích došlo k výměně poškozené skluzavky.
Text a foto: Jan Vnouček
Hostům obecní restaurace v Radonicích už na předzahrádce do piva pršet nebude. Městys zde nechal
s náklady zhruba 43 tisíc Kč vystavět zastřešenou
pergolu. Dřevostavbu zhotovilo Truhlářství Dresler.
Začátkem léta došlo též k výměně oken v hostinci
ve Stradonicích.
Text a foto: Jan Vnouček
Přesunuli jsme o několik metrů přechod pro chodce u základní školy v Peruci.
Dosud byl umístěn v rozporu s dopravními předpisy, protože ústil přímo do křižovatky a z jedné strany nevedl na žádný chodník. V zájmu vyšší bezpečnost bude
frekventovaná zebra ještě nasvícena dvěma lampami veřejného osvětlení.
17
Opravena byla přední část fasády radnice v Peruci.
Nový nátěr dostala též opadaná vnitřní část brány
do peruckého parku,
včetně přilehlé ohradní
zdi. Novinkou je umístění mobilního WC na
perucké náměstí, kde
slouží místním i turistům
jako veřejné záchodky.
Obecní
zaměstnanci
vyčistili
koupaliště
v Černochově. A díky
nim nyní září novotou i
průchod do zámku v
Pátku.
Foto: Roman Kučera
Co nás trápí...
Tento stále se opakující problém v září bohužel vyvrcholil pokousáním
dítěte. Proto důrazně upozorňujeme všechny chovatele, kterým jejich čtyřnozí
miláčkové opakovaně utíkají a potulují se ulicemi, že městys Peruc má již od roku
2005 přijatou obecně závaznou vyhlášku, která zakazuje volný pohyb psů
na veřejných prostranstvích, sportovištích a v parcích. Psi v kohoutku vyšší než
40 cm musí být navíc opatřeni náhubkem.
Nerespektování těchto zákazů bude řešeno za pomoci Policie ČR a může
být a bude postihováno finanční pokutou.
Nevyšla dotace na elektronické zabezpečení Základní školy Peruc.
Ministerstvo školství upřednostnilo školská zařízení v sociálně problémovějších
lokalitách.
Jan Vnouček
18
Zemědělci z Ústeckého kraje oslavili v Peruci
osmé krajské dožínky. I letos se konaly pod záštitou
hejtmana Ústeckého kraje, ten vyrazil na Lounsko s celou
rodinou v doprovodu radních Arna Fišery a Jitky Sachetové. Na slavnosti 12. září 2015 nechyběla ukázka
řemesel, zemědělské techniky i doprovodný program
pro děti a dospělé.
Krajské dožínky Ústeckého kraje zahájil již tradičně průvod, v jehož čele
hned za kapelou a mažoretkami jely koňské povozy s významnými hosty,
historické traktory i další zemědělské stroje. Hned pod pódiem nechybělo
přivítání chlebem a solí, zpívání lidových písní a předání dožínkových věnců. „Je
mi velkou ctí, že i letos mohu právě já zahajovat krajské dožínky. Jsme
zemědělským krajem a vážím si toho, že sem letos tolik z vás opět dorazilo.
Věřím, že naše zemědělce nepodpoříte jen tady na slavnostech, ale hlavně
v obchodech budete nakupovat převážně výrobky od našich výrobců,“ zahájil
letošní dožínkové oslavy hejtman Bubeníček.
Na
návštěvníky
čekalo
vystoupení
řady
známých
osobností,
například Heidi Janků, Martina Maxy, nebo Vladimíra Hrona.
Velké poděkování patří Ústeckému kraji, který podpořil tento projekt a bez
kterého by se tato akce nemohla uskutečnit. Dalšími sponzory této akce jsou:
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., FVE Peruc s. r. o., Komerční banka, a.
s., Novák-papír s. r. o. a Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group,
Zemědělské družstvo Peruc, AgroZZN a.s., Agrární komora Louny, Zemědělský
svaz Louny.
Jan Vnouček
19
Němečtí partneři Mikroregionu Perucko
navštěvují naše dožínky tradičně. Bylo tomu
tak i letos, kdy delegaci vedl nově zvolený
starosta partnerské obce Leubsdorf Dirk
Fröhlich (CDU), který se v Peruci po zhlédnutí
průvodu a zahajovacího ceremoniálu, setkal
rovněž s nově zvolenými protějšky, panem
starostou Bláhou i panem místostarostou
Vnoučkem.
Po přátelských rozhovorech se členy
rady mikroregionu i krajským hejtmanem
Oldřichem Bubeníčkem jsme se na památku
společně vyfotografovali a pak si německá
delegace se zájmem prohlédla
expozici obrazů Emila Filly, Muzeum
české vesnice, výstavu chovatelů
drobného zvířectva, přátelé se
seznámili s pověstí o Oldřichu a
Boženě,
nevynechali
Boženinu
studánku a prohlédli si Oldřichův dub
i krásnou budovu Perucké radnice.
Své nadšení a zaujetí všude zapsali
do pamětních knih.
Vysoce oceněna byla akce
jako celek s velkým množstvím
stánků s rozmanitou nabídkou,
což rovněž podpořili i vlastními
nákupy, a velmi zaujala výstava
zemědělské techniky, ale i
odpolední koncert na hřišti.
20
Protože sami pocházejí ze zemědělského kraje německého Krušnohoří,
zaujala je též zpráva o tom, že se Peruc pro příští rok připravuje být organizátorem
Mistrovství republiky v orbě.
Partnerství Mikroregionu Perucko s Obcí Leubsdorf ve spolkové zemi
Sasko, v jehož rámci se za dobu jeho trvání uskutečnilo ke dvěma stovkám
pěkných mezinárodních akci, je letos desetileté a pro příští dny jsou připraveny
hned dvě další velké slavnosti – jedna patří dětem a uskuteční se v Základní škole
v Černčicích, a druhá na německé straně, kam se z Českého středohoří vydá
autobus účastníků na Setkání německých a českých občanů. Čtenáře Peruckého
zpravodaje budeme o jejich průběhu informovat.
Brigita Janovská
Autorkou fotografií je Věra Posledníková
21
Již poosmé se sešli obyvatelé obcí sdružených v Mikroregionu
Perucko k zábavné olympiádě, tentokráte na fotbalovém hřišti v Chožově.
A poprvé se jí zúčastnilo plnohodnotné družstvo Peruce. Bývalé vedení městysu,
ani sportovní kluby, které pobírají finanční podporu na svoji činnost, neměly
zájem náš městys reprezentovat. Pouze jednou s odvahou vyrazila bývalá
asistentka starosty s rodinou na jedno z předchozích klání.
Já se byl přítomen prvé i druhém
olympiády v Košticích, ale nikdy
jsem nikoho z Peruce nepřemluvil,
aby si jel prožít příjemný den mezi
lidmi z našeho okolí. Až letos se
povedlo místostarostovi Honzovi
Vnoučkovi sestavit ze známých a
kamarádek družstvo. V sobotu dopoledne nás do Chožova přijelo sedm,
ochotných zapojit se a s námi i další
příznivci - fandové. Při prezentaci
byli zapsáni Jan Vnouček, kapitán
družstva a členové Jarda Volf, Helena Růžková, Lucie Parpelová, Andrea
Najmanová a jako náhradníci Iva Birčáková a tak trochu i já. Rychle jsme se
poradili o taktice a již nastalo oficiální zahájení. Družstva nastoupila pod tribunu
a od vsi se ozvala řízná muzika kapely z družebního místa našeho Mikroregionu
Leubsdorfu. Následovaly povinné projevy (v tom parnu trochu dlouhé), další
skladby německého souboru a již se vedle prvého moderátora programu objevil
jeho kolega, známý malý VELKÝ Roman Skamene. Olympiáda mohla začít
A hned prvá discipilina dala všem zabrat. Byl to Bum Peer Ball - čili
fotbálek hráčů, sevřených mohutnou vzduchovou koulí. Pořadatelé rozumně
zkrátili hrací dobu z 10 na 5 minut a i to bylo dost. Dva členové našeho družstva
v průběhu odstoupili a to byl jediný okamžik, kdy jsem se do boje zapojil i já,
nesportovec a nefotbalista. Také jsem dostal jeden úder, svalil se, spadly mně
brýle a než jsem opět naskočil do hry, byl konec. I když jsme dali jeden gól,
započítali jej soupeři z Chožova, který vyhrál 2:0 (ten gól byl do naší branky).
Slabší rozjezd, ale velká radost, když jsme si uvědomili, jak dobré družstvo máme.
Pohled na následná utkání byl moc zábavný, pozorovali jsme jak se i další a další
kutálejí po hřišti, někteří nohami vzhůru. Pět zápasů a prvá disciplína byla
za námi.
22
Vedro bylo čím dál tím nesnesitelnější, tak se soutěžící vydali na Severní
pól. Jeden polárník, dva psi do spřežení a dva pro stavbu cesty. Start a již to frčelo.
My byli ve druhé skupině a tak jsme mohli něco okoukat. Start se vydařil a u sněhových závějí byla naše výprava prvá. A teď najít tři žluté míčky pod sněhem.
Andrea byla úžasná a míčky vylovila jako prvá. Cesta zpět byla trochu těžší, ale
po sečtení všech časů jsme v této disciplíně skončili na krásném třetím místě.
Sláva! Ve zbylém sněhu se vyřádily přítomné děti a soutěžící si pochutnali
na poledním řízku.
Další soutěž byla sportovně umělecká. Štafetově se běželo k tyči, deset
otáček kolem ní (horší než dvě piva v tom vedru), motajíc se doběhnout k tabuli
na zádech dalšího člena a nakreslit ztvárnění Adama a Evy. Vystřídalo se všech
pět členů a výborná prvá náhradnice Iva nádherně dokreslila náš obraz. Byli jsme
sice nejpomalejší, ale právě díky uměleckému dojmu a vsazenému žolíku jsme
v této disciplíně získali neskutečných 12 bodů. Měli jsme jich v tuto chvíli 20,
nejvíce ze všech!
Když parné léto, tak je nejlepší si zalyžovat. Všichni členové družstva se
navlékli do jedněch lyží, kapitán zády po směru, aby mohl vydávat pokyny a
ve třech skupinách se mohlo postupně vyrazit. Tam nám to celkem šlo, zpět bylo
asi špatně namazáno a lyže se rozjížděly. Bylo z toho 7. místo a 4 body. Poslední
disciplína byla změněna a každý soutěžící dostal na zadek balonek. Čekal opřen
o židli na konci dráhy a jeho kolega, nebo kolegyně, museli přirážením balonek
prasknout. A tak se střídali jeden po druhém a většinou zjišťovali, že to s tím
divokým pohybem není tak jednoduché.
Občas se převrhla židle a dokonce se dvě
z nich rozpadly. I ti divoši! Pátý čas
znamenal 6 bodů.
Pro starosty, popřípadě místostarosty, hosty z Česka i z Německa, byla
připravena speciální disciplína, která ale
nebyla do olympiády započítána. Každý
dostal půlku borůvkového koláče, s rukama za zády ji musel sníst a poté zatroubit
na malou trubku. Honza koláč rychle
nasoukal do úst, ale pak jsme se báli, že se
udusí. Po chvíli vše zvládl a i jeho trubka zakvílela. Disciplína střelba na ptáka,
která byla nahrazena, se konala jako dobrovolná v době, kdy se počítaly výsledky.
Přátelé z Německa přivezli kuši, šípy a velkého dřevěného ptáka, kterému
23
odvážlivci ustřelovali pírka. Zajímavý sport. V programu byla zapsána kulturní
vložka, o kterou se postaral sám Elvis Presley. Pro mě zpíval trochu utahané
písničky, žádný svižný rokenrol a nakonec jej zradila i technika. Ale všichni
stejně již s netrpělivostí čekali na vyhlášení výsledků.
Družstva nastoupila a Karel Fiala se chystal přečíst výsledky. V tu chvíli
však přijeli divocí motorkáři, listinu s pořadím mu vytrhli z rukou a i s ní ujeli.
Co teď? Ale paní starostka Chožova Miroslava Otoupalová vše diplomaticky
vyřešila. Za odvedené výkony si medaile zaslouží všichni účastníci, kteří společně
dokázali, že se i v této době tabletů, hloupých TV seriálů a podobných zvrhlostí
lidé dokáží sami mezi sebou nádherně pobavit. Velké poděkování si zaslouží i
pořadatelé z Chožova, připravit takovouto olympiádu a vydržet v pohotovosti celý
parný den byl nadlidský úkol. A chožovští jej zvládli na jedničku.
A co říci k účasti družstva městysu Peruc? Nejlépe to vyjadřují odkazy
pod fotkami na Facebooku.
Honza Vnouček: Díky moc všem, že jste ukázali, že na Peruci, v Černochově,
Hřivčicích a Stradonicích nejsou žádný ořezávátka. Jsem rád, že jsem s vámi mohl
být v jednom týmu a že jsme to všichni přežili bez úpalu. Tak třeba zase příští
rok!! :))
Helena Růžková: Byla to super sobota. Sešel se dream team. Díky všem! Já se
taky hlásím!
Andrea Najmanová: Se mnou klido počítejte, protože jsem se opravdu od srdce
zasmála.
Lucie Parpelová: Já Vám všem děkuji, protože jsem se opravdu bavila a užila si
spoustu legrace. Ráda s Vámi příští rok pojedu znovu. To teda žádný ořezávátka
nejsme!
I já říkám: Určitě zase příští rok s bojovým pokřikem Peeeeeeeeeeruuuuuuc!
Mirek Plazík Blažek
24
Koncem července se vedení Mikroregionu Perucko zúčastnilo slavnostního
večera v partnerském Leubsdorfu, kde se pan Ralf Börner rozloučil se svou
kariérou starosty této obce. Byl jím celých pětadvacet let, dále již nekandidoval a
při této akci symbolicky předal všestranně úspěšnou obec svému nástupci z mladé
generace, stranickému kolegovi Dirku Fröhlichovi (36, CDU).
Pan starosta Börner spolu s tehdejším starostou Peruce Vilhelmem, byli
před deseti lety zakladateli tohoto přeshraničního partnerství, které je též velmi
úspěšné, což rovněž zaznělo v hlavním projevu, který pan Börner přednesl.
Slavnost, kterou občané svému starostovi připravili byla nádherná a velkolepá.
Nedalo se ale přehlédnout, že se s člověkem, který byl celé čtvrtstoletí "na správném místě", loučí neradi.
Pan Ralf Börner je nyní připraven s námi spolupracovat v evropských
projektech z pozice projektové agentury "Společenství k rozvoji Krušnohorského
regionu údolí řeky Flöha a Zschopau e.V." se sídlem D Oederan, obecní část
Gahlenz. Kontakt byl již navázán s Místní akční skupinou SERVISO o.p.s. se
sídlem v Třebívlicích.
Brigita Janovská
Foto: Bettina Weiß
25
a) Vlastní slavnost
Téměř před dvěma lety při jednání spolků v Radonicích padla myšlenka
uspořádat v roce 2015 setkání bývalých žáků obecné školy. Ta se nejprve zdála
asi neuskutečnitelná, protože uzavřená škola před padesáti lety má nyní nejmladší
žáky již téměř šedesátileté a nejstarším žijícím se blíží devadesátka. Přípravný
výbor ve složení Jiří Ditrich, Marie Pražáková, Ivo Šimůnek a Josef Štrympl se
pustil do práce. Postupně se nabalovaly další a další věci, o nichž jsme zpočátku
neměly potuchy. Uvede některé: např. místo setkání (sokolovna, zahrada - jaké
bude počasí?), almanach o škole (museli jsme projít přes 3000 jmen žáků
od r.1898 do r. 1965), nejen přepis a napsání (Josef Štrympl, Zd. Klapková, Marie
Pražáková), ale i vytisknutí (zde maximální pomoc městyse Peruc, jmenovitě
místostarosty Bc. J. Vnoučka), ozvučení areálu ( Josef Pražák), výzdoba sálu, či
zahrady, upečení domácího pečiva (
v režii Klubu žen pod vedením M.
Pražákové), kulturní vystoupení při
setkání (zajišťuje Anička Gruntová a
Ivo Šimůnek), pozvání cca 90 bývalých
žáků (Josef Štrympl, Milena Nimsová)
apod. Každý měsíc schůzka, kontrola
plnění úkolů.
Vytoužený den, sobota 20. června
2015, polojasno, mírný větřík. – setkání
přesunuto do sálu sokolovny. Nutná prezentace a prodej almanachu, záznam kdo
chce DVD (Ludmila Ditrichová, Milena Nimsová).
Více jak 120 účastníků s téměř 56 bývalými žáky je uvítáno nejenom vstupním
heslem „ PO DLOUHÝCH LETECH … VÍTEJTE !“ ( zhotovitelky
M.Nimsová a Jar.Šarochová), ale i moderátorem setkání Ivo Šimůnkem.
Na sále se postupně objevilo až 12 dětí ze ZŠ a MŠ Koštice (výpomoc, když
školu již nemáme) s tanečním vystoupením (Maková panenka, Vystoupení se
šátky a kuželi, Beruška - pod vedením paní učitelky Miroslavy Giurgové).
Následuje báseň Slabikář a pozdravné vystoupení starosty městyse Peruc
Ing.Radomíra Bláhy.
Slova se ujímá hlavní nositel myšlenky setkání Ing.Jiří Ditrich. Uvádí práci
přípravného výboru, zpracování podkladů o škole a žácích za dlouhých 64 let,
26
vzpomíná a děkuje všem učitelům, kteří spojili svůj život s touto školou.
Vyzdvihuje práci všech na almanachu (oficiální poděkování od autorů je v úvodu
publikace), vzpomíná i na svého otce, který škole i práci pro obec zasvětil celý
život. I to, že ne všechno co znal o dění ve škole i obci jsme zaznamenali a víme.
Při setkání školních žáků nemohla chybět ani scénka vyučovací hodiny se
suplikou k vrchnosti – p. starostovi městyse Peruc, ale hledá i ministra školství
M. Chládka (lidé ze sálu křičí, už
není!). Tak mu nezbývá nic jiného,
než si vybrat jednoho občana ze
sálu a přeměnit ho na ministra
Chládka. Scénku připravil a
s dětmi sehrál bývalý ochotnický
herec Ivo Šimůnek. V dalším
programu vystupují malé i větší
radonické tanečnice z lounského
TK Luna ( děvčata Kladivovy)
s velkým úspěchem u přítomných.
Na závěr se Ivo Šimůnek
znovu objevuje v roli recitátora s básní J. Seiferta „Chlapec a hvězdy“.
Od 17.30hod. následuje vystoupení skupiny „Strakoši“. Na závěr této části
několik informací od prezentace: Nejstarším přítomným žákem je František
Kašpárek, roč. 1927, nejstarší žijící žák Ing. Milan Lukáš, roč. 1926- všechny
pozdravuje, nejstarší přítomný žijící občan Radonic Miloslav Vondráček r. 1927,
vzácný host mistr ČR v jízdě se čtyřspřežením kladrubských bílých koní, Josef
Nims.
b) Výstava
Doprovodnou akcí hezkého setkání byla i výstava v prostorách bývalé školy.
Hlavními organizátory Ludmilou a Jiřím Ditrichovými byla pojata jako zpětný
pohled, co naši dědové, otcové ale i my, také již skoro kmetové jsme udělali
pro obec, občany i samy sebe.
Název myšlenky zněl: … byli a jsme díky škole … dobrými myslivci a
ochránci přírody, již přes 100 let jsme plnili a plníme povinnost chránit vše
před požárem, postavili jsme kulturní státek pro cvičení i společenská setkání.
Cvičili a sportovali jsme pro zdraví, radost z pohybu, ale i mistrovské tituly.
27
Pracujeme dobrovolně v celé řadě společenských organizací, někteří se svými
vzpomínkami zaznamenávají život na malé vesničce před padesáti i více lety.
Za tu píli, pracovitost patří všem veřejné poděkování.
Nahlídněte na několik stránek dlouhé historie školy.
Společenskou místnost lemují dobové nástěnné obrazy zapůjčené Regionálním
muzeem v Lounech (PhDr. Martin Vostřel) s poučením o historii – M.J.Hus
v Kostnici, Jiří z Poděbrad, husité před Prahou a pod., jiné pak zobrazují činnosti
na venkově (žně, život na návsi), naučné (jabloně,…). Dobrovolní hasiči se
pochlubili vedle kroniky psané Josefem Štrymplem, fotografiemi dobové
hasičské techniky, ale i poháry za vítězství v různých soutěžích. Myslivci pak
ukázali fotografie, záznamy ze své činnosti, ale i trofeje (Josef Pražák). Nemohly
chybět ani fotografie z I.,II.,III. setkání rodáků a přátel Radonic. Také novější
organizace, jako Zvelebovací spolek B. Jablonského s malou výčetkou úspěchů
(vybudování vyhlídky na Kněžském vrchu, oprava věžních hodin, zhotovení a
otevření 10 stanovišť naučné stezky „Radonice a okolí „, Klub žen v zajímavé
činnosti pro děti a mládež i obnově starých tradic (masopust, slet čarodějnic).
Jednotlivé panely na stojanech nám umožnily zavzpomínat na krásné učebnice
Poupat, Čítanek, Početnic, ale i připomenutí, že náš Slabikář v roce 1977 zvítězil
na Mezinárodní výstavě knih v Lipsku v konkurenci 131 slabikářů z 31 zemí.
Zapůjčením krásných ozdobných výučních listů, tovaryšských zkoušek jsme
nahlédli do dokumentů, které byly ctěny zaměstnavateli, ale byly i pýchou
držitelů.
Také jsme cvičili, sportovali (kopaná, lední hokej, tenis, cvičení v Sokole,
slety, spartakiády, ale máme i fotografie žijícího mistra ČR ve vozatajství
s kladrubským bílým čtyřspřežením. Následují fotografie z divadelních
představení desetileté úspěšné činnosti ochotnického souboru TJ Sokol.
Jeden oddíl byl věnován padlých vojínům v 1.světové válce – žákům naší
školy z obcí Radonice, Kystra, Volenice. U každého jména jsou udány
podrobnosti (rodiče,sourozenci) i budování památníků. Nezapomněli jsme!
V další části jsou uvedeny písemnosti za Státního archivu v Lounech
(Mgr.Jana Kuprová) o stavbě školy v r. 1872 a její přestavbě r. 1884 .
Kolem roku 1950-51 škola společně se školou v Orasicích vydávala školní časopis
Proud. Některé články byly ofoceny a vystaveny.
Poslední díl panelů je věnován osobnosti školy Františku Ditrichovi, který
byl rodákem, žákem, učitelem, řídícím učitelem, ředitelem obecné a národní školy
v Radonicích n.Ohří. Na škole působil 33 let a 8 měsíců a tak naplnil bohatě své
28
životní poslání. „ Co mohl jsem, dal jsem dětem“. Doložené fotografie
představují i jeho vedlejší aktivity (Sokol, kino,
divadlo). Poodhalen byl i malý rodokmen „učitelství se dědí po generace“, kde
od r. 1842 je v pořadí rodu již šestý učitel. Na konec zůstalo několik fotografií
ze soukromého fotoalba, o kterých nevíme téměř nic. Vyzvali jsme účastníky
výstavy „ Pojďte si zahrát na detektivy? “
Na stolcích pak ležely staré učebnice, knihy i třídní knihy a katalogy. Někteří
přítomní se mohli nalistovat a zavzpomínat na své školní úspěchy.
Děkujeme i těm, co přinesli staré fotografie a jiné dokumenty k přeskenování.
Pokračování výstavy fotografií ze současného dění a činnosti Klubu žen a TJ
Sokola bylo na jevišti sokolovny.
Bylo to hezké, uspořádané připomenutí již zašlé slávy obecné školy!
c) Almanach-„ Obecná škola Radonice 2015 „
Veškeré dění kolem historie školy, učitelích i žácích bylo zpracováno
v písemné formě obsáhlého almanachu. Již první stránky vkusně upravené knížky
patří jako poděkování obětavým občanům, kteří se pod záštitou ZSBJ podíleli na
vydání, ale i městysi Peruc za aktivní přístup, radu i finanční příspěvek. Úvodní
věta „… VÍTEJTE OPĚT VE ŠKOLE a ZAVZPOMÍNEJTE SI…“ i
obrázkem na stočeném pergamenu s básní J.Seiferta, nositeli Nobelovy ceny
za literaturu, „Slabikář“ a otiskem jeho přední stránky, Vás pozve do minulosti.
Kusé zprávy z roku 1380 dávají tušit o jakési soukromé farní škole. Až
roku 1662 se uvádí první jméno učitele. V roce 1840 je podrobně popsána
radonická škola-nízká budova, pokryta došky do níž pršelo, celkem sešlá. Nový
kaplan Boleslav Jablonský vnesl
do školy obrozenecký duch k lásce
k vlasti. Už v roce 1861 čteme, že 103
dětí z Radonic, Volenic a Kystry
navštěvuje jednu třídu. Je proto
rozhodnuto postavit novou školudvojtřídku, což se stalo r. 1884
za sumu 2800 zlatých. Nová budova
na střeše nese štít s nápisem
„Rozkvět školy, blaho obce“. Jak
moudré!
29
Pro dobré podmínky zůstávají radoničtí učitele na štaci kolem 25 let,
od roku 1928 pak do školy přichází učitel František Ditrich.
Maximální počet žáků byl 143, což je neuvěřitelné - třídy po 70 žácích.
II. část je seznamem učitelů (od r. 1662-1965) a duchovních, vyučujících
náboženství.
III. část popisuje příběhy žáků a žákyň, přetištěny jsou také dětskou rukou
zachycené události ve škole, obci. Páter Jablonský pro školáky upravil říkání
„Chození Řehořem v Radonicích“ z roku 1845.
IV. část je malým výletem do archivní dokumentace (zajímavé jsou klasifikační
stupnice, hodnocení mravů.) Také předměty se různě jmenují.
V. část je fotodokumentace - čeká čtenáře 47 fotografií tříd se žáky a učiteli
od r. 1919 do roku 1962. Pokusili
jsme se identifikovat žáky i žákyně
a pod foto napsat jejich jména,
někde také jen otazníky.
VI. část představuje seznamy
žáků, kteří navštěvovali školu
v Radonicích v letech 1898 až
1965. Hledejte sami sebe, nebo své
rodiče, příbuzné apod., vodítkem
Vám bude jméno, rok narození, či
bydliště.
V závěru se redakci podařilo získat souhlas k otištění článku o rodáku, žáku
školy a později úspěšném československém a českém jezdci, mistru republiky
Josefu Nimsovi.
Poslední stránky, tak jak je ve škole zvykem, patří básni Jaroslava Seiferta
„Chlapec a hvězdy“.
Autorský kolektiv v počtu 14 obětavců přeje všem hezké počtení o své škole, které
je uloženo do 150 stránek.
Na závěr: Pokud se spojí síly spolků i na malé vesničce a najdou se sponzoři
jako nám- Městys Peruc, Zemědělské družstvo Peruc, Klub žen, Sokol a ZSBJ,
dá se připravit a uskutečnit i velká akce.
Poděkování všem !
Za Zvelebovací spolek B.Jablonského:
Jiří Ditrich
30
Dne 13.9.2015 se o Pouťovou neděli
ve Stradonicích uskutečnily závody
malých hasičů. Přijeli soutěžící
z Radonic nad Ohří a proti nim
soutěžily děti ze Stradonic. Sešli jsme
se v hojném počtu, soutěžících ze Stradonic bylo 9 a soutěžících z Radonic
bylo 8. Soutěž se běžela na dva útoky
a časy se sčítaly. Na prvním místě se
umístily děti z Radonic a na druhém
děti ze Stradonic. Všem se soutěž líbila a i počasí nám vyšlo. Všem děkujeme
za účast.
Pavel Kosma
31
……se opravdu povedlo , a to všechny akce pořádané místními složkami a
podporované štědrými sponzory.
Dne 20.6. byla na místním hřišti
uspořádána tradiční (putovní) Soutěž o soudek
(výsledky : 1. HS Radonice,2. HS Stradonice,3.HS Pátek) spojená s oslavou Dne dětí.
Počasí přálo a skoro šedesátka dětí se při soutěžích o ceny vyřádila.
I další pravidelná sportovní bitva,
fotbalový Memoriál Zdeňka Kladivy, který
proběhl dne 1.8.2015 před „plnými tribunami“
na místním hřišti, byl odměněn potleskem
diváků za výkony zúčastněných fotbalových
mužstev (výsledky : 1.Slavětín, 2. Hrobčice,
3.Pátek ).
A zatím letošní poslední velmi vydařenou akcí byla Pátecká premiéra, akce
„Loučíme se s prázdninami“ ze dne 22.8.,kdy si děti opět zaskotačily ve skákacím
hradu, popraly se s neobvyklými disciplínami a na závěr si opekly špekáčky. A aby
byl začátek školního roku příjemný i pro rodiče a prarodiče školáků, zazpívali a
zatančili jsme si všichni při chytlavých
tónech country kapely Strakoši.
Poděkování patří pořadatelům i sponzorům akcí, a to: Městys Peruc, TJ Sokol
Pátek, Klub žen Pátek, SDH Pátek,
p.V. Robek, p. O. Němec, ZD Peruc,
Novák – papír s.r.o., Pohostinství U Hely,
Myslivecké sdružení Pátek, p. J.Šlik,
firmě Ballpool.cz.
Eva Jelínková
32
22.8.
proběhlo za velké účasti dětí rozloučení
s prázdninami. Na programu byly různé soutěže,
přetahování gumy vyzkoušeli i dospělí. Ještě před opékáním
špekáčků přišlo milé překvapení v podobě vystoupení dětí –
budoucích hasičů. Bylo to hezké a
zvláště nadějné pro další rok 2016, kdy
hasiči ve Stradonicích oslaví 130 let trvání spolku!
13.9., kdy je ve Stradonicích pouť se mladí opět představili,
tentokráte
v
soutěži
s
mladým
družstvem
z Radonic - viz článek Pavla
Kosmy.
Následovala
produkce kapely Rodáci.
Obvyklé rybářské závody se tentokráte na místním rybníku konaly už 29.8., tak aby o termín
nesoutěžily s dožínkami.
Počasí všem akcím přálo, účast byla hojná a nálada výborná.
28.11. v 17.00 hodin rozsvícení vánočního stromu – sraz před
hospodou.
5.12. v 17.00 hodin přijde na sál Mikuláš s doprovodem.
1.1.2016 si společně vyšlápneme na rozhlednu. Sraz ve 14.00 hodin
před hospodou Pod Rozhlednou.
Za Klub žen Stradonice
Hana Dvořáková
33
Černochovské Kulturní sdružení Václava Krejného informuje…
Černochovské Kulturní sdružení Václava Krejného pořádá několik akcí
pro děti i dospělé. Tradiční dětský den letos proběhl trochu dříve než v letech
minulých - předposlední víkend v červnu. Pro děti byla přichystána řada soutěží
a her - opičí dráha, střelba ze vzduchovky, házení šipkami apod., po jejichž
absolvování si mohly vybrat z mnoha dárků a sladkých odměn.
Na závěr čekal všechny
táborák a každé dítě
dostalo špekáček. Velkou
atrakcí a lákadlem pro
malé návštěvníky byla
nafukovací
skluzavka,
na které se mohli dosyta
vyřádit a také možnost
pohladit si živého poníka.
Pro dospělé pořádá
KSVK v Černochově
letní taneční zábavu. Ta letošní proběhla v polovině srpna.
K tanci a poslechu zahrála skupina Neon band a všichni se
při ní skvěle bavili.
Za KSVK Černochov
Jaroslav Pleticha
34
O svatém Františkovi z Assisi většina z vás již někdy slyšela. Patří
k nejznámějším ze svatých. Vypráví o něm řada legend, vídáme ho na obrazech
zpravidla v hnědém hábitu a obklopeného ptáčky. Studenti o něm slyší ve škole
v souvislosti s literaturou doby renesance a v dějepisu, když se učí o vrcholném
středověku a tzv. žebravých řádech. V posledních letech se Františkovo jméno objevuje
rovněž jako prostředek marketingu a reklamy a kolem jeho svátku 4 .října se pak
můžeme dočíst v letácích supermarketů, případně slyšet v rozhlase, že tento patron
ekologů se celý život věnoval péči o nemocná a opuštěná zvířata a podobná pochybná
tvrzení.
Zakladatel řádu františkánů žil svůj nedlouhý pozemský život na přelomu 12. a
13. století. Pocházel z rodiny bohatého kupce, o peníze neměl v mládí nouzi a v Assisi
byl vnímán jako vůdce místní zlaté mládeže. Pak ale přišel zlom. František prožil
zkušenost války, zajetí, nemoci. Pochopil, že jen zábava pro plnohodnotný život
nestačí. Jeho nová životní cesta byla úplně jiná. Vzdal se veškerého majetku, stal se
kajícníkem a dal se zcela do služby Bohu. Jen na něj spoléhal a jeho Slovo se mu stalo
ukazatelem ve všech situacích. Brzy se kolem něj shromáždila skupina příznivců a
žáků, kteří chtěli žít jako on. Tak vzniká v r. 1209 františkánský řád. Jeho členové mezi
námi žijí stále.
Nyní máte možnost poznat Františka z Assisi poněkud jinak. Spolek na záchranu
kostela vás zve v neděli 18. října v 16 hodin do peruckého kina na představení
František blázen. Jan Horák, bývalý člen Slováckého divadla v Uherském Hradišti,
nyní pastorační asistent v Roudnici nad Labem, nám představí tuto osobnost ve své one
man show jako neuvěřitelného showmana a pro mnohé blázna. Vlídné, humorné
vyprávění bude doprovázet zpěv, step a body percussion.
Dana Pletichová
35
Letos v létě, již po páté,
jsme s šikovnými tetami z Hřivčic
a okolí opět připravili letní tábor
pro děti z Peruce a jejich
spádových vesnic.
Jako každý rok se děti
účastnily procházek po okolí
Peruce, v areálu kempu nás
navštívili
oblíbení
hasiči
(tentokráte s pěnou), která u dětí
měla obrovský úspěch. Na místní
hřiště za námi přiletělo letadlo,
které dětem z výšky házelo
bonbóny, autobusem jsme navštívili farmu
pana Suchého ve Slavětíně. Po skupinkách
jsme navštívili keramickou dílnu. Jedno
krásné odpoledne se o zábavu postaral a děti
potěšil klaun Šáša - Váša, který s dětmi
soutěžil, tančil a zpíval. V průběhu celého
týdne měly děti možnost výtvarných
činností – výroba korálků, náušnic,
batikování triček, výroba dárků pro
rodiče. Poslední den nás neminula
večerní stezka odvahy a závěrečný
večerní ohňostroj.
Týden
plný
dětských
akcí,
procházek, výletů a soutěží si děti
určitě moc užily a budou na tento
týden určitě v dobrém vzpomínat.
Touto cestou bych chtěla poděkovat
všem vedoucím tábora za jejich
36
podporu, ochotu a chuť tento tábor
uskutečnit. Děkuji Andree Najmanové,
Lucii Parpelové, Petře Kottové, Monice
Hegedůšové, Martině Vernerové, Pavle
Sukové, Evě Purchartové. Poděkování
patří také tetám z kuchyně – Haně
Burdové a Marii Mildorfové.
Děkujeme Úřadu městysu Peruce za
možnost využití zdejšího areálu kempu
pro tento účel.
Pokud nám budou umožněny stejné podmínky jako letos, tak věřte děti, že se
za rok opět uvidíme……už teď se těším.
Simona Kottová
Foto: Andrea Najmanová
37
1.září 2015 začal nový školní rok i v naší
školičce. Ve třech třídách je zapsáno 65 dětí
od 2,5 let do 6 let. Všechny tři třídy pracují
podle Školního vzdělávacího programu
„Putování s Dubínkem“, který je rozdělen
do pěti integrovaných bloků.
Během podzimních měsíců přijedou do naší
školky divadélka z Prahy, Kladna. Děti uvidí
loutkové, maňáskové pohádky jako např. ,,O Smolíčkovi, Koblížek“. Začátkem listopadu pojedeme
do Prahy, do Divadla Spejbla a Hurvínka na pohádku „Hurvínkova šprťouchlata“.
V prosinci k nám do školky přijde Mikuláš
společně s Inkou Rybářovou a s Rybičkou. Krásný
podzim Vám všem přeje mateřská škola.
Jana Kučerová,řed.MŠ
38
Školní rok 2015/2016 zahájilo v úterý 1. září
2015 v Základní škole Peruc celkem 159 žáků, z toho
97 žáků v I.-V. třídě a 62 žáků v VI.-IX. třídě. V ZŠ
Peruc je celkem devět tříd a dvě oddělení školní
družiny. Ve školní družině je zapsáno 65 žáků.
V Základní škole Peruc je zaměstnáno 15 pedagogických pracovníků, 3 provozní zaměstnankyně a 4 pracovnice školní jídelny.
- výsadba stromů u příležitosti Dne stromů
- mikulášskou nadílku
- vánoční vystoupení pro veřejnost
- zimní ozdravný pobyt žáků 2. stupně ZŠ
- základní a zdokonalovací plavecký výcvik pro žáky III. a IV. třídy
- projektový den: Den Země a BESIP
- jarní ozdravný pobyt žáků 1. stupně ZŠ
- dětský den
- školní sportovní olympiádu
- školní výlety
Mgr.Traxlová Jaroslava
ředitelka ZŠ Peruc
39
Dříve, než vyrazíme k další zastávce našeho putování po naučné stezce,
zavzpomínáme na vydařenou oslavu 50ti let od vybudování peruckého koupaliště,
kterou jsme společně oslavili 4. července l. r. Přálo počasí a myslím, že jsme si to
všichni užili...
A nyní nás čeká krásná procházka nenáročným terénem k panelu č. 17.
Od restaurace Oldřichův Dub odbočíme za potokem doprava a pak už se můžeme
nechat laskat zázračnou přírodou a kouzelným tichem...
Dlouhá louka, rybníky
Pokračujeme po cestě proti toku Débeřského potoka. Po levé straně se
nachází rybníky Majlanty. Kromě rybí osádky se ve vodním prostředí vyskytuje
řada obojživelníků, z nichž uvádíme např. skokana hnědého /Rana temporaria/.
Po hladině se prohání bruslařky obecné /Gerris lacustris/, které se nepotopí
zásluhou brv na povrchu nožních článků a při tom velmi úspěšně loví menší hmyz.
V minulosti se v tomto rybníku a i v Mlýnském (Mlejňáku), který jste minuli před
chvílí, nacházeli raci. Bohužel při posledních výlovech již nebyli zastiženi žádní
jedinci tohoto živočicha. Zřejmě došlo ke zhoršení kvality vody, a proto
vymizeli...
V okolí rybníka Majlantu a na Dlouhé louce, což je další místní název, se
nyní objevuje rostlina křídlatka sachalinská. Jedná se o nepůvodní druh, který
potlačuje růst domácích rostlin. Dovede se přizpůsobit různému prostředí, hlavně
mu vyhovuje větší vlhkost. Pokud není včas likvidována, vytváří hustý
monokulturní porost vysoký až 2 m. Z nepůvodních rostlin se zde občas vyskytuje
i bolševník velkolepý /Heracleum mantegazzianum/. Tato vysoká rostlina z čeledi
miříkovitých k nám byla rovněž zavlečena, původně jako okrasná květina a
agresivně se šíří velkým množstvím semen (generativně) i vegetativně. Vzhledem
k tomu, že klíčivost semen je 10 let, není jednoduché se této rostliny zbavit.
Dojde-li k potřísnění pokožky její šťávou při současném slunění, vytváří se
na pokožce puchýře. Proto je lepší se jí vyhnout.
Bolševník velkolepý
Křídlatka sachalinská
40
Podél cesty procházíme společenstvem listnatého lužního lesa
s převažujícím výskytem topolů, olší, jasanů, javorů, lip a bohatým bylinným
patrem na opukovém podkladu. Hojně zde roste líska obecná /Corylus avellana/
a bez černý /Sambucus nigra/. Bez černý je věrný průvodce sídlišť, šíří se
v pobřežních křovinách, světlých lesích, na rumištích a pustých místech. Je to
známá léčivá rostlina. Květy a plody (bezinky) se suší. Obsahové látky obou drog
známých od nepaměti nejsou dosud souhrnně a přesně známé. Patří v lidovém
léčitelství i lékařství k nejvýznamnějším drogám. Jejich účinky jsou především
potopudné, močopudné, projímavé a antineuralgické. Tvoří doplňující léčbu
při chorobách z nachlazení, revmatických a ischiatických bolestech. Užívají se
v nálevu jako čaje samotné nebo v kombinaci s dalšími drogami. V lidovém
léčitelství jsou v oblibě i např. povidla nebo sirup. Bezinkový ocet se užívá jako
mazání na bolestivé svalstvo. Někde se připravuje z bezinek také marmeláda, víno
a květenství se upravuje obalené na způsob vídeňských řízků pod názvem
kosmatice.
Hluboce zaříznuté údolí s Débeřským potokem v nejnižší části vytváří
příznivé mikroklima pro živočichy i rostliny. V těchto místech bylo koryto toku
již dvakrát přeloženo z jedné strany údolí na druhou. V současné době teče
v původní trase a ve dně bylo vybudováno několik stupňů. Débeřský potok je jako
každý jiný tok významným krajinným prvkem podle zákona číslo 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny.
U potoka nebo rybníka, ale i na cestě, můžete vidět užovku obojkovou /Natrix
natrix/, zmiji obecnou /Vipera berus/, hlemýždě zahradního /Helix pomatia/,
slepýše křehkého /Anguis fragilis/. V dutých stromech hnízdí sýček obecný
/Athene noctua/, žluna zelená /Picus viridis/, datel černý /Dryocopus martius/ a
strakapoud velký /Picoides major/.
Sýček obecný
Žluna zelená
41
Bylinné patro je pestré hlavně na jaře, kdy zde kvete podběl obecný /Tussilago
farfara/ dymnivka dutá /Corydlais cava/, orsej jarní /Ficaria verna/, sasanka hajní
bílá /Anemone ranunculoides/ a sasanka pryskyřníkovitá žlutá /A. nemorosa/,
dále prvosenka jarní /Primula veris/ a později pak pstroček dvoulistý
/Maianthemum bifolium/, bažanka vytrvalá /Mercurialis perennis/, či ocún
jesenní /Colchicum autumnale/. Zmiňujeme namátkou pouze druhy zajímavě
kvetoucí.
Orsej jarní
Sasanka hajní bílá
Zdroj: Archiv Městyse Peruc
Při dnešní příjemné procházce jsme pomalu dorazili k panelu č. 18 – Osada
Débeř. Zde se příště dozvíme o vzniku této osady, o zdejším mlýnu, který byl
zbourán v r.1928, o památkově významných objektech v této lokalitě a také
o nálezu archeologických artefaktů nad areálem bývalého mlýna...
Přeji vám všem krásné podzimní dny.
Helena Halamová
42
Padesát let od otevření koupaliště v Peruci oslavily stovky návštěvníků
sportem, hudbou a dobrým jídlem. U čerstvě zrekonstruovaného plaveckého a
dětského bazénu pro ně 4. července 2015 Městys Peruc uspořádal zábavný den.
Za krásného letního počasí bylo na programu zápolení v plavání, hudební
koncerty, ukázka hasičského umění a soutěž v grilování. Velký ohlas vzbudila
výstavka starých fotografií z výstavby koupaliště v roce 1965, doplněná o snímky
z letošní opravy areálu.
Nejprve se sprintovalo ve vodě. Mužský rekord na 50 metrů volným stylem
stanovil Zdeněk Lulu Kučera s časem 36,22 sekund. Nejrychlejší plavkyní se stala
Martina Kaplanová. Té časoměřičky naměřily čas 52,94 sekund. Gratulujeme!
Plavecký závod čtyřčlenných družstev ovládl tým KADR (Kaplanovi+Drhlíkovi).
Druhé místo si vybojovalo mužstvo Novák-papír a třetí skončil s vypětím všech
sil dream tým městyse Peruc.
Později se ukázalo, že rozhodčí chybně sečetly časy, za což se omlouvají, a
bronz mělo získat kvarteto Fitnesky. Omyl byl ale napraven a medaile zavěšeny
na ty správné krky.
K příjemné atmosféře přispěly i vystoupení hudebních skupin Refreš
z Peruce a souboru Mňaga a žďorp revival. Velký dík za předvedení požárních
útoků patří mladým hasičům z Radonic.
Druhou zábavnou disciplínou bylo grilování. V soutěži masných pokrmů
zvítězil tým Jirka Horn a Lulu Kučera, v zelinářském grilu vyhrály Romana
Parpelová a Monika Šírková.
Byl to krásný den za bohaté účasti občanů. Děkujeme!
Jan Vnouček, Roman Kučera
Starosta Radomír Bláha přestřihl pásku a zahájil na opraveném peruckém koupališti
letní sezónu. Foto: Pavel Černík
43
Poslední červnovou neděli se na Peruci uskutečnil tradiční fotbalový turnaj
malých fotbalistů o pohár Peruckého starosty. Turnaje se zúčastnilo pět družstev
a to Budyně, Chlumčany, Libochovice, Vrbno a Peruc. Vítězem turnaje se stalo
mužstvo z Libochovic. Všechny mužstva obdržela hodnotné ceny. Závěrem
můžeme konstatovat, že se turnaj vydařil. Příští rok se uskuteční určitě další
ročník.
FK Peruc
Dětský den a zároveň
konec roku oslavili rodiče
s dětmi na peruckém Tyršově
cvičišti. Tento rok byl na téma DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ.
Dětských soutěží na toto téma
se zúčastnilo skoro 60 masek
44
s touto tematikou. Pěkné
počasí i hojná účast dětí,
byla
odměnou
všem
pořadatelům, kteří toto
odpoledne zajistili.
Již druhý turnaj v tomto roce, kterého se zúčastnilo šest dvojic, pořádali peručtí
tenisté. Desátý ročník ASFALT CUPU vyhrála dvojice Halama – Růžek. Pěkné
počasí a dobrá nálada přispěla k zdárnému průběhu celého turnaje. Závěrem je
nutné poděkovat všem sponzorům, kteří se postarali o hodnotné ceny.
T. J. Sokol Peruc
45
Téměř stovka na startu
Již podvacáté se vydali běžci na trať Běhu Oldřicha a Boženy po Peruci.
Jubilejního ročníku se zúčastnilo neskutečných 98 závodníků v 19 kategoriích.
Dokonce došla startovní čísla. Peruc byla plná sportovců různého věku.
Je to již tradice, že se o peruckou pouť na Peruc sjíždějí běžci, které doplní
i pár místních, zejména dětí, a
všichni se vydají na tratě různých
délek. Ti, kteří teprve nedávno
udělali prvé krůčky, jedenkrát
obkrouží parčík na náměstí, malí
školáčci dvakrát. Jejich větší
spolužáci zaběhnou do parku a
kolem Mateřské školy a Galerie
u Plazíka zpět do místa startu a
cíle. V letošním roce běželo 22
malých dětí, 18 chlapců a 24 dívek. Doběhli všichni, ti nejmenší samozřejmě za pomoci rodičů, nebo straších
sourozenců. Je příjemné vidět jejich snahu o vítězství a třeba snahu doběhnout i
poslední. Pořadatelé sestavili výsledkové listiny, vypsali diplomy pro prvé tři
v každé kategorii a starosta městysu Peruc mohl všem pogratulovat a předat malý
dáreček.
I když občas spadlo pár kapek,
bylo sobotní počasí příjemné. V pravé poledne na start nastoupili dospělí
a 1 dorostenec. Spolu s ním i 7 žen a
26 mužů, nejstarší přes 70 let.
Na všechny již čekal náročný okruh
parkem, cestách pod vsí i ulicích
Peruce, dlouhý téměř 3 km. Prvý
doběhl Tomáš Fliedr z F-Bike klubu
Sádek v čase 31:03,6 min. Nejrychlejší ženou byla Carmen Beshirová s časem
35:25,6 min. I zde všem nejrychlejším v jednotlivých kategoriích předal diplomy
a ceny starosta Bláha s hlavním pořadatelem Pavlem Novákem.
Jubilejní ročník se účastí i úrovní určitě vydařil a Běhu Oldřicha a Boženy
a jeho pořadatelům je třeba držet palce do třetí desítky jeho existence.
Mirek Plazík Blažek
46
Rybářské závody
Druhé rybářské závody na Hořejšáku v Peruci vyhlásil porybný Kuba Kianička
na neděli 6.září. První cenu vyhrál Honza Beránek za 246cm nachytaných ryb.
Roman Kučera
47
Útisk svobody tiskové.
3.)
Pociťovali jsme dále útisk
svobody tisku. Celá řada časopisů
byla
zastavena.
Ty,
které
vycházely, musily uveřejňovati
články, které redakci byly
předloženy a v duchu německém
psány. Kdyby některý časopis, byl
to odmítl, byl zastaven a redaktor
třeba zavřen. Přesto však se čtenáři
zmásti nedali a svoje vlastní
mínění měli.
Stejně tomu bylo i v rozhlase. Cizinu nikdo poslouchati neměl, a
takoví posluchači, byli-li dopadeni, byli přísně trestáni.
Útisk hospodářský.
4.)
Pociťovali jsme dále útisk hospodářský. Říše zde zavedla tak zvané
„řízené hospodářství“ a rolnický stav byl veden k tomu, aby co nejvíce z půdy vytěžil. Avšak produkty jeho prací a potem získané nepatřily jemu, nýbrž
říši. Nesměl z nich ničeho prodati, jen obilním skladištím musil odevzdati
svoje obilí za ceny říší stanovené, a říše s ním volně disponovala. Hospodář
směl si ponechati jen to, co potřeboval na semena a na skrovnou obživu své
domácnosti. Hrozili mu přísné prohlídky a tresty.
Každý jednotlivec měl stanoveno určité množství požívatin na určitou dobu dle lístků – ale to bylo tak nedostatečné, že by musil každý po delším
čase podvýživou zahynouti, kdyby si byl ještě jiným způsobem něco více
neopatřil. Nejhůře bylo na tom obyvatelstvo velkých měst.
Nelze se tudíž diviti, že si někteří opatrovali potraviny také pod rukou, ba
že nabízeli ceny i velmi vysoké, ale kdyby se byl takový případ zjistil,
byli značnými pokutami trestání i kupující i prodávající. Ba jsou též
případy, že někteří mlynáři byli odsouzeni i k smrti.
Útisk finanční.
5.)
Pociťovali jsme i tlak finanční. Jakmile byl zřízen „Protektorát“, byla
naše koruna tak stlačena dolů, že bylo 10 K postaveno na roveň 1 Marce.
Tím byl národ náš velmi vykořisťován, neboť Němci, kteří platili svými
markami, kupovali zde v protektorátě za málo marek všechny potřebnosti,
48
List 208
které byly oceňovány v korunách. Ve své říši tak lacino nakupovati
nemohli, a proto, pokud zde něco bylo ke koupi, opatřovali si nákupy zde a
i domů odváželi. Přirozeně, že si to libovali, ale náš národ byl o své zboží
ochuzován.
Také správa všech peněžních ústavů podléhala rozkazům německé říše.
Útisk náboženský.
6.)
I v ohledu náboženském byl útisk. Svátky, připadající v týdnu, byly
po čas války prohlášeny za pracovní dny, aby se tak pro válku víc udělalo,
církevní průvody, jako Boží Tělo a Vzkříšení, nesměly se konati venku, jen
v kostele, některé semináře byly uzavřeny, zdraví seminaristé byli zařazeni
do pracovních táborů, ve škole nebylo povoleno probírati „Starý Zákon“,
protože jedná o Židech, dějiny církevní nesměly se ve škole vykládati,
při kázání v kostele musila býti veliká opatrnost, aby se nezavadilo o „Říši“,
do „Pamětnis farních“ jsme přes celou válku nic nepsali, aby z toho nebyl
koncentrák.
Tak jsme pociťovali tlak německý na všech stranách a jen jsme se mohli
modlit, aby nás Pán Bůh z toho vysvobodil. K motlidbám povzbuzoval i sv.
Otec Pius XII. ve všech svých projevech ke křesťanskému lidu.
Útisk Židů.
Nejhorší útisk však prožívalo Židovstvo. Je pravda, že tento národ,
rozptýlený po celém světě, měl leccos na svědomí, i pokud se týče
podvratných ideí ve společnosti lidské, i pokud se týče bezohledného
vykořisťování jiných národností nežidovských. Avšak co strana nacistická
se Židy dělala, bylo do nebe volající. V dějinách národů leckdy čteme o
útisku a bouřích proti Židům, ale nikdy se nevystupovalo proti nim tak, jako
od německého národa. Hlavní pohnutkou asi bylo zmocniti se židovského
majetku, který jistě tvořil obrovské sumy, však to osobní týrání a potupy,
jakých se dostávalo Židům, bylo nelidské. Všechny podniky židovské byly
zabrány, domy jim odňaty, všechno jmění movité zabaveno, a byli
dopraveni do koncentračních táborů na práci, kde z hladu, rozmanitými
nemocemi a i týráním předčasně umírali. Zde v Čechách město Terezín
bylo evakuováno od
tamního obyvatelstva, jež se muselo usídliti v
jiných městech a osadách, a Terezín byl výlučně určen pro Židy. Židé
nesměli býti přijati do škol, divadlo, koncerty, veřejné sady, lázně nesměli
navštěvovati, tranvaye, železnic nesměli používati, na prsou hvězdu
musili nositi, aby je každý poznal, a s nimi se nestýkal. Kdo byl pokládán
za Žida, stanovilo vládní nařízení ze dne 7. III. 1942. č.85. Acta Curiae.
Pragensisi 1942, fol.84. Se židem nebylo dovoleno uzavříti manželství.
7.)
49
Ze zdejší osady Perucké byly jako židovské postiženy dvě rodiny bratří
Frankenbuschů (obchod střižním zbožím – 4 členové, a obchod surovými
kůžemi – 4 členové), dále rodina Rosenbaumova (bývalý obchod smíšeným
zbožím u Perucké studánky – také 4 členové), a jedna svobodná Židovka
Hellerová. Do poloviny června 1945 vrátily se z nich pouze 3 osoby, ostatní
zahynuly.
Obrat ve válce.
Dokud Německo všude postupovalo, byli jsme plni úzkosti o svoji
budoucnost. Ale když začali Němci od Stalingradu na Volze ustupovati, začala
nám naděje na osvobození svítati a plnila duši naší tím více, čím více bylo
Německo tísněno, zvlášť když i Amerika zasáhla do války. Pak to šlo už rychleji.
Na všech bojištích Německo ustupovalo. Už tenkrát mohl Hitler a jeho družina
ustati v boji, neboť musili už věděti, že je vše ztraceno, ale zdá se, že se lekali
o svůj vlastní konec, a proto válku prodlužovali. Mohli zachrániti ještě velké tisíce
svých vojínů, kteří v dalších marných bojích padali, mohli zachrániti tisíce před
zmrzačením, mohli zachrániti tisíce lidu civilního, který hynul při bombardování
německých měst, a mohli zachrániti miliardy na zpustošeném majetku v celé říši
– ale oddalovali svou vlastní katastrofu, která se neodvratně blížila.
List 209
Letadla nad Perucí.
Dokud se válčilo daleko od nás na cizích územích, nepociťovali jsme zde
v našem kraji hrůz válečných, ale když válka vnesena byla na vlastní území
Německa, tu už i my zde byli svědky různých operací válečných. Slyšeli jsme
velmi často mohutné detonace při náletech na různá města německá, jako Lipsko,
Drážďany, Kamenici, ba i Berlím, a zvláště když byly nálety na některá v Sudetech, jako: Chomutov, Kadaň, Most, Ústí n/L.
Častěji jsme též vídali skupiny letadel nad oblastí Peruckou, a někdy jich letěly
celé svazy. Byla to většinou letadla anglická a americká.
Na Dýbři.
Tak dne 21. července 1944. v pátek před polednem blížila se skupiny letadel
za značného hukotu. Byl před tím bombardován Most. Jedno z letadel chtělo se
asi svého nákladu zbaviti a shodilo od Radonic k Dýbři asi 15 bomb. U dvora
dýbeřského spadly 4 a zanechaly po výbuchu značné výmoly asi půl druhého
metru hluboké v průměru přes tři metry jako veliký trychtýř. Jedna dokonce
spadla do nádvoří dělnického domu dole u potoka, poškodila střechu, vyrazila
všecka okna, ale nikdo z lidí nebyl poraněn.
(pokračování v dalším čísle)
50
V noci na 28.září 2015 jsme byli svědky úplného zatmění Měsíce. Do
zemského stínu začal Měsíc vstupovat po třetí hodině ráno. Fáze úplného zatmění
trvala hodinu a 12 minut. Kromě zatmění byl vidět ještě takzvaný superúplněk,
ve tři čtvrtě na čtyři se Měsíc dostal nejblíž Zemi a byl tak opticky největší v roce
a měl netradiční načervenalou barvu. Byl osvětlený slunečními paprsky, které se
lámou v zemské atmosféře, modré světlo se rozptyluje, ale červené dosvítí na
Měsíc. Další úplné zatmění Měsíce bude v Česku pozorovatelné v roce 2018, celý
úkaz jako v noci na pondělí, ale opět uvidíme až v roce 2029. A nyní již několik
záběrů pořízených na Peruci. Měli jsme obavy z mraků, ale ty potom jak na
objednávku zmizely a bylo krásně jasno.
Vendula Zrůstová
51
18. 5. 2015 se znovuotevřela
Pamětní síň Emila Filly v Peruci.
Dlouhých 3,5 roku jsme se na tuto událost
těšili. Mnozí z návštěvníků, kteří přišli
na vernisáž, však očekávali výstavní síň
takovou, jakou ji znali a ti odcházeli
trochu zklamáni. Někomu zde chyběl
nábytek, kterým byla síň vždy vybavena,
jiným zase kubistické obrazy a to především ty, které byly v roce 2011 odcizeny.
Pravdou je, že jsou výstavní prostory uspořádány jiným způsobem, ale šlo
přece hlavně o to vrátit na Peruc Fillovy obrazy a to se podařilo.
Vystavuje se zde nyní tvorba poválečného období, která je úzce spjata s pobytem
Emila Filly na peruckém zámku. Tato tvorba se ubírala především dvěma směry.
Tím prvním je výtvarné zpracování krajin Českého středohoří. Zde Filla trávil
mnoho času v plenéru, vybíral si zajímavé pohledy do kraje a akvarelem nebo
barevnou tuší přenášel svou vizi krajiny na panoramatické formáty obrazů. Tyto
obrazy jsou v letošní sezoně také vystaveny.
Bez zajímavosti rovněž není, že právě Emil Filla přivedl do Českého
středohoří fotografa Josefa Sudka, který zde vytvořil řadu fotografií. Mnoho
s těchto fotografií se také v síni vystavuje.
Krajinářstvím se však Emil Filla zde ve středohoří nezabýval poprvé. Již
v době studií maloval při svých cestách na rodnou Moravu tamní scenérie. Později
se v holandském exilu zabýval studiem krajinářských mistrů a v Peruci sepsal
knihu "Jan van Goyen" Úvahy o krajinářství, která vyšla až 6 let po jeho smrti.
/Emil Filla zemřel 6. 10. 1953/
Druhý rovněž vystavovaný směr Fillovy poválečné tvorby je malba na motivy lidových písní a balad. S tímto námětem se Filla ve 2. polovině 40. let nesešel
poprvé. V době vrcholící fašistické hrozby v roce 1939 se obracel k národní
literatuře a folkloru. Namaloval tehdy několik obrazů na téma Erbenových balad
a plátna, která námětově čerpají z českých a slovenských lidových písní.
Bezprostředně po svém návratu z německého lágru /v roce 1945/ se k těmto
motivům, které se obracejí ke kulturní tradici, vrátil. Nejprve v grafických listech
a kresbách a později, když mu to již zdraví dovolilo, také na rozměrných plátnech
a svitcích, které můžete v expozici také vidět.
52
Tato plátna a především svitky čerpají inspiraci jak ze známých folklorem
naplněných děl Josefa Mánesa a Mikuláše Alše, tak hledají na druhé straně své
vzory v čínském umění. Tyto moravské a slovenské lidové písně a balady,
především pak ty se zbojnickou či milostnou tématikou, námětově předurčily
obsah více než tří desítek svitků, které vznikaly v letech 1948 až 1951. Právě
v období, kdy jezdil Emil Filla na Peruc.
Tak co říkáte, vážení čtenáři? Máme být na co hrdi? Určitě ano.
Návštěvníci, kteří možnost srovnání výstavní síně, "dříve-nyní" nemají, odcházejí
spokojeni. Právě tato poválečná tvorba Emila Filly je pro mnohé neznámá a
zajímavá. A tak buďme rádi, že máme co ukázat.
Drahuše Ždímalová
53
Pravděpodobně víte, že na Peruci žili a perucký zámek téměř
v dnešní podobě vybudovali Ledeburové, stará vestfálská
šlechtická rodina, doložená již v roce 1195 v Osnabrücku.
Podívejme se, co se o Peruci píše v jejich kronice.
Rodinný deník informuje o anonci horského hotelu
„Adolgrüner Hof“. Osada (obec) Adolfgrün, založené roku 1849
Adolfem hrabětem z Ledebur –Wicheln (1812-1886). Patřila
k panství Schöberitz, ke kterému patřila i Tellnitz. Po Adolfově
smrti přešli Schöberitz a Tellnitz na jeho syna Franze a poději na jeho vnuka
Johanesse. Kronmě tohoto vysvětlení, musí být uvedeno na správnou míru, že
Tellnitz a Adolfgrün neleželi v Krkonoších, nýbrž v Krušných horách.
Jak bylo popsáno v rodinné historii, přestěhoval se August von Ledeburg-Wicheln
na začátku 19. Století z Vestfálska do Čech, kde založil hraběcí linii
rodu. Rodinná větev, která zanikla roku 1801 Kašparem Adolfem, byla však
v Čechách již o 150 let dříve. Dietrich von Ledeburg-Wicheln získal v roce 1650
inkolát (označoval příslušnost mezi plnoprávné domácí šlechtické rody)
v Čechách a stal se v roce 1676 (1673?) majitelem panství Peruc, které vyměnil
za majetky Jenikau a Cziestrowitz zděděné po své tetě, a které přešlo po jeho smrti
na synovce Alexandra Johanna. O Peruci našel Thomas aktuální zprávu místního
turistického spolku, ze které jsem vybral několik zajímavostí.
Stará zemědělská obec Peruc leží pod zalesněnou strží v nádherném údolí řeky
Ohře severozápadně od Prahy. Známá byla Peruc především díky romantické
pověsti o lásce Oldřicha a Boženy, která byla zpívána již ve středověku. Příběh
knížete, který si vzal za ženu prostou vesnickou dívku, převzali do svých děl
mnozí spisovatelé 20. století jako téma českého národního obrození.
V historických pramenech je Peruc zmiňována poprvé kolem roku 1170, tehdy
byla obec sídlem bratří Měška a Hroznaty. Před husitskými válkami vlastnil
největší část obce klášter premonstrátů na Strahově. Později měnila obec často
své pány. Z důležitějších rodů to byla v 16. století rodina Pětipeští a před
třicetiletou válkou Hruška z Března. V roce 1676 koupil Peruc Johann Dietrich
von Ledeburg, jehož potomci zde měli své sídlo až do roku 1798. Od roku 1814
do roku 1945 vlastnili Peruc Thunové.
V roce 1384 stál na Peruci farní kostel. Středověká pevnost byla v 16. století
přestavěna na renesanční zámek. Během třicetileté války v letech 1618 až 1648
byla obec i okolí několikrát vypleněna. K obnově přispělo nejvíce panstvo
z Ledeburu v 2. a 3. čtvrtině 18. Století. V této době dostalo jádro Peruce (zámek,
kostel apod.) v podstatě svoji dnešní podobu. V roce 1813 se mezi Perucí a
Vraným shromáždilo obrovské vojsko koalice proti Napoleonovi. Památník na peruckém náměstí upomíná na setkání tří monarchů, kteří se spojili proti
54
Napoleonovi, ruského cara, pruského krále a rakouského císaře.
V roce 1898 se stala Peruc městysem. Vesnickému náměstí s radnicí a několika
pozoruhodnými měšťanskými domy dominuje kostel sv. Petra a Pavla, postavený
P.P. Columbanim kolem roku 1725, s impozantní čelní stěnou a cennou vnitřní
výzdobou. Pozoruhodná je také místní fara, která byla vybudována v letech 1840
– 1892. Přímo naproti kostelu se nachází trojkřídlá dvoupatrová budova zámku,
který byl v letech 1760-1770 přestavěn ve stylu rokoka. Má oválnou vstupní halu
s nádherným schodištěm a sochami od I. F. Platzera. Postranní brána vede do zahrady s několika úctyhodnými stromy.
K Peruci mi poslala příspěvek také Franzi, Ramspau Bernhardine, sestra
Kašpara Benedikta, posledního Ledebura na Peruci. Byla ženou Clemense
Augusta svobodného pána von Twickel. Poznal svoji snoubenku ve Vestfálsku,
kde pobývala v klášteře v Ausbecku a trpěla očividně steskem po rodičovském
domě v Čechách. Každopádně jí pán v. Twickel ke svatbě písemně slíbil a zpečetil,
že "Pokud se za mne vdáte, nebudu vám nikdy bránit v cestě do vaší vlasti,
nýbrž
budete moci cestovat, vždy, kdy se vám zalíbí a zachce."
Není známo, zda Bernhardina navštívila rodičovský dům. Časy byly kruté. Po její
svatbě v roce 1750 následovaly každoroční křtiny od roku 1753 až do roku 1759.
Od roku 1756 skličovaly Vestfálsko a panství Havixbeck události sedmileté války.
Kronikář rodiny Twickelových popisoval dále, že Bernhardina s obdivuhodnou
energií úspěšně zastoupila v Havixbecku svého muže, který byl často kvůli úřadu
nepřítomný, a ochránila Havixbeck před táhnoucími vojsky a jejich veliteli před
nejhorším. Rezolutní paní z Havixbecku na prachem a dýmem šedivé válečníky
přitom používala všechny možné ženské zbraně, míní Max Twickel, a způsobila
svým šarmem, že jí vévoda Ferdinand von Braunschweig-Lüneburg, přítel
Friedricha Velikého, nechal vystavit ochranné dopisy pro Havixbeck i od protivníků, Charlese Rohana, Price do Sourbise, maršála Francie, a Louise Josepha
de Bourbon, prince Condé, generála a vůdce všech francouzských vojsk
v Německu.
Mirek Plazík Blažek
55
Minule jsme uveřenili fotky z Peruce roku 1945 a v tomto čísle pokračujeme
ve výběru starých fotek Peručáků 20. století. Bohužel na Korze již zavřeli, tak
prosíme informaci o těch našich spoluobčanech, které poznáte, sdělte v Galerii
u Plazíka na Peruci. Na naše předky nesmíme zapomínat...
Mirek Plazík Blažek
56
57
Tak je to tady. Prvý zahraniční fotograf vystavuje v perucké Galerii u Plazíka (autory ze Slovenska beru za ty nejbližší). I když původně Louňák, žije
ve Skandinávii již téměř 50 let. Se svojí prvou výstavou se vrátil do Česka.
Jan Witthed mne oslovil koncem roku 2013 a dohodli jsme se na termínu
jeho výstavy v létě roku 2015. Vše jsme připravovali na dálku, až dva dny
před vernisáží přijel autor do Čech (za dobu exilu teprve podruhé) a po seznámení
jsme hned začali instalovat výstavu.
Z bohaté nabídky snímků výběru z tvorby
jsme vybrali a nainstalovali téměř sto
fotografií. Na panelech i na pultu jsou
fotografie z Janovy bydliště a okolí, z dalších míst Švédska, ale i z Chorvatska a
Indie. Druhou část výstavy tvoří snímky
různých zvířátek a kytiček. Vše
připraveno, návštěvníci mohou v sobotu
přijít.
Jan Witthed neodložil fotoaparát ani při vernisáži
A přišlo jich mnoho, včetně
spolužáků z lounského gymnázia. Spolužák Miloslav Wainer přivedl své přátele
zpěváky a těsně po 14. hodině zahájil vlastní vernisáž. Následovalo krátké
seznámení s autorem a příjemný mini koncert přítomného sboru. Více než čtyřicet
přítomných bylo naladěno zejména závěrečným spirituálem a s chutí postupně
vcházeli do galerie a prohlíželi si zajímavé fotky. Moc se líbily. Mnoho z nich
posléze opět usedlo na dvorku a prožilo příjemné odpoledne při debatách
o fotografování, životě i vzpomínkách na školní léta a staré Louny. Jan Witthed
zůstal na Peruci až do pondělka a dále si chtěl pár dní pobýt v rodném městě a
také v Praze, kde kdysi zahájil vysokoškolská studia. Věřím, že se mu po dlouhých letech u nás líbilo.
Do konce srpna si prohlédly výstavu desítky návštěvníků, zejména
z blízkého i dalekého okolí.
Vernisáží v sobotu 5. září 2015 byla zahájena poslední letošní výstava
v Galerii u Plazíka na Peruci. Své lásky zde představuje paní Květa Edita
Tošnerová, novinářka a vydavatelka okresního týdeníku Svobodný hlas.
Na stěny galerie byly dány skutečné lásky paní Květy, naše krajina, kterou
při svých cestách prochází často pěšky a hlavní láska, její více než devadesátiletá
maminka, s kterou tráví každou volnou chvilku. Krajina nejmilejší je České
středohoří, které se rozkládá mezi jejím rodným Ústím a nynějším bydlištěm
58
v Lounech a pak kouzelné Podlesí s jeho červenkou. A milá maminka je
na osmnácti fotkách ve svém současném prostředí, ale třeba i při výstupu na Ranou. Na pultu uprostřed galerie je další láska, ale i pracovní povinnost, její
Svobodný Hlas a fotografie lidiček, které při svých cestách za reportáží potkává.
Výběr fotografií ukázal, že návštěvníci mají rádi vyobrazení svého okolí, krajiny
jim nejbližší. Všechny sklízely velký obdiv.
V sobotu bylo krásné počasí a tak mohla vernisáž proběhnout na dvorku
galerie. A ten se tentokráte řádně zaplnil, vždyť přišlo více než padesát přátel
autorky, galerie i náhodných
návštěvníků. Jak bývá zvykem,
na vernisážích v perucké galerii
vystupují i muzikanti, pěvci,
recitátoři. Paní Tošnerová přivezla
svoji kamarádku Evu Vogeltanzovou-Holubovou, koncertní
kytarisku. Ta se ujala zahájení a
posléze i zakončení setkání
krásnými skladbami, tuším od kubánského autora. I ona si
vysloužila velký potlesk za svůj
výkon. Jako vždy jsem několik
slov pronesl já, pak ke svým návštěvníkům promluvila paní Květa, malý přípitek
a výstava byla zahájena. Bohaté občerstvení tentokráte "zmizelo" téměř do posledního kousku.
Výstavu krásných a zajímavých fotografií paní Květy Tošnerové můžete navštívit
i vy, bude přístupná až do 1. listopadu 2015 o víkendy a svátky (a občas i ve dny
všední). Budeme se na vás těšit.
Mirek Plazík Blažek
Paní Tošnerová v galerii s přáteli
59
Ne, nejsem biolog a ani nevím, zda je to možné. Ale na Peruci ano!
Galerie U kozorožce na Peruci rozkvetla desítkami kytic namalovaných paní
Vlastou Vaškovou z Vrbna. A návštěvníkům vernisáže bylo mezi pestrými
barvami moc dobře.
Na prvé letošní výstavě u paní Kopicové se představily děti ze ZUŠ
Postoloprty se svým Barokem. Ani autorka nové výstavy paní Vašková není
profesionální výtvarnicí, ale celý život pracovala v Mateřské škole v Mostě, takže
i výtvarno bylo jejím každodenním chlebem. Aby však sama malovala, to ji
napadlo až v důchodu. S manželem se odstěhovali do Vrbna, on se bavil svými
vláčky a ona se štětcem v ruce začala přenášet krásu kytic na papír i další
materiály. A když se před rokem domluvila s peruckou galeristkou na své výstavě,
vrhla se na malování s ohromnou vervou. Pod jejíma rukama vznikly za rok
desítky obrázků. Když je přinesla k instalaci, nebylo je téměř kde vystavit. Ale
šikovné ženy si poradily, provázky a kolíčky doplnily výstavní prostor a
zarámované obrázky doplnily desítky zavěšených pod nimi. Vše bylo připraveno
a v sobotu odpoledne mohli přijít návštěvníci vernisáže.
A sešlo se jich několik desítek, Peručáci byli v menšině. Dvorkem se
rozezněl krásný zpěv, kamarádka paní Vaškové paní Krausová, též učitelka MŠ a
navíc členka mosteckého pěveckého sboru, vernisáž zahájila písněmi i básněmi.
Moc příjemné. Pár slov galeristky Viery Hermíny Kopicové i autorky obrázků,
předání květin a výstava byla zahájena. Prostory galerie se zaplnily, před obrázky
každý postál a obdivoval um paní Vaškové. Kytice jsou skutečně "jako živé", hýří
barvami a jeden by řekl, že i voní. I zkušení výtvarníci se ptali a diskutovali o
autorčině tvorbě. A mimo výtvarno připravila autorka i výborné pohoštění.
U Kopiců, i přes pár kapek, které občas spadly, bylo opět moc příjemno. I vy
můžete shlédnout galerii plnou kytic až do konce září.
Mirek Plazík Blažek
Paní Vašková s návštěvnicemi výstavy
60
Milí čtenáři,
lidová moudrost nás učí, že změna je život... A těch změn v perucké
knihovně nastalo opravdu požehnaně. Někteří z vás již zaregistrovali, že je
od 1.září v perucké knihovně nejen jiná výpůjční doba, ale také nová knihovnice.
Po osmi letech končí Pavla Čandrlová a na její místo nastupuje Ivana Doubravová.
Další změnou, která proběhla během prázdnin, je přechod na elektronický systém
vypůjčování knih. S tím souvisí také výměna starých čtenářských průkazek
za nové opatřené čárovým kódem. Prosím proto všechny, kteří mají staré papírové
průkazky, aby si je vyměnili za nové. Stejně tak je možné, že někteří z vás máte
stále ještě vypůjčeny knihy, které nejsou opatřeny novým čárovým kódem
(Knihovní systém Clavius). Prosím vás tedy, abyste takové knihy co nejdříve
vrátili.
Děkuji vám, že čtete, a těším se na vás.
Ivana Doubravová
kontakt: Ivana Doubravová
mobil: 723 648 060
Výpůjční doba:
Po 14-19 hod.
Út 8-11 hod. *; 16-18 hod.
St 14-17 hod.
Čt zavřeno
Pá 8-11 hod.**
* kromě posledního úterý v měsíci
** pouze poslední pátek v měsíci
61
V polovině července navštívili Perucko mladí z družebních měst Loun.
Poznali naše známá místa a pohlédli k Českému středohoří.
Již na jaře mne oslovila vedoucí Informačního centra v Lounech paní
Blanka Tomášková, zda bych pro skupinu mladých z Evropy udělal malou lekci
focení krajiny. Na to jsem si netroufl, nejsem tak dobrý fotograf a už vůbec ne
teoretik, ale nabídl jsem komentovanou procházku v okolí Peruce. Z několika
možností jsme vybrali příjezd vlakem na Pátek a procházku přes Stradonku na Peruc. Zpět odtud vlakem do Loun. Přišel 13. červenec a já na Pátku čekal u vlaku
na hosty.
Motoráček zastavil a z něho vystoupilo 38 účastníků setkání, 13 až 15-ti letí
žáci z Barendrechtu - NL, Veneux les Sablons - F a Loun a o trochu mladší
z Zschopau - D spolu s doprovodem. Nešli jsme podle potoka, ale po silnici (bylo
to snazší a kratší) a po pár minutách jsme dorazili do Stradonic. Od hospody nás
čekal největší výstup k místní
oblíbené rozhledně Stradonka
na keltských valech. Všichni
v pohodě vyšli a zde byla naše
první zastávka. Mnozí vylezli
nahoru na "strážní věž" a
podepsali se do pamětní knihy.
Sluníčko nesvítilo, tak jsme
nemohli zkontrolovat čas na
sousedních slunečních hodinách. Po malém občerstvení
jsme
pokračovali
lesem,
obloukem kolem rokle směrem ke Chrastínu. Ten jsme pouze minuli a cestou
mezi ploty prošli do lesa, na jeho kraj u velkých lánů obilí a Čechovým lesem
ke Krásné vyhlídce, naší druhé zastávce. Viditelnost byla nižší, ale blízké
Středohoří jsme viděli. Jen Milešovka měla na své špici mračný klobouk. Paní
Blanka pověděla mladým návštěvníkům něco o tomto místě i blízkých horách a
já pár slov, jak je občas fotím. Další naše kroky vedly samozřejmě zbytky
modřínové a ořechové aleje na Peruc a kam jinam, než k našemu stromu
hrdinovi Oldřichovu dubu. I zde se účastníci procházky dozvěděli o jeho historii
a pověsti o knížeti Oldřichovi a selce Boženě. Vyběhli jsme Svaťák k usedlosti
Za Dubem, kde nás již čekala jeho majitelka paní Hana Dvořáková s poledním
62
občerstvením. Vše profesionálně připravila ve Stodolním divadle a vyhládlým
pochodníkům moc chutnalo. Bylo pondělí, ale v Muzeu české vesnice nás
mimořádně očekávala paní Jana Hauptvogelová, aby si návštěva z Evropy mohla
prohlédnout další velkou zajímavost Peruce. Někdo expozici jen proletěl, někteří
se však u jednotlivých řemesel zastavili a chtěli vědět k čemu a na co se zařízení
používalo. Nejvíc asi zaujala stará škola. Přístřešek a sousední park posloužili
k dalšímu odpočinku, poslednímu na Peruci. Já se se všemi rozloučil a mladí
návštěvníci odešli na perucké nádraží, odkud v 15 hodin odejeli do Loun.
Další dny je čekal bohatý program v Lounech a návštěva skanzenu ve Březně, Prahy, Lán a dalších krásných míst našeho Česka. Já musím říci, že i když
jsem se po zkušenostech s chováním části perucké mládeže a také podle lenosti
dnešních školáků tak trochu bál společné vycházky, byl jsem moc mile
překvapen. Všichni byli moc milí a ukáznění a trasu téměř 10 km zvládli tak, že
jsme jim mnohdy ani nestačili. Věřím, že se mladým Evropanům u nás líbilo a
třeba se tady někdy zase staví.
Mirek Plazík Blažek
63
Ornitologové nazývají mlynaříka dlouhoocasého " nejroztomilejší
sýkorkou" přesto, že se žádné z našich dalších sýkor nepodobá. Je to však z toho
důvodu, že nedávno ještě byla do této čeledi ptáků řazena.
Od ostatních sýkor se liší například dlouhým stupňovitým ocáskem, který
může být dlouhý až 8 cm. Při letu pak nad drobným, kulovitým tělíčkem
mlynaříka přímo vlaje. Celé tělíčko včetně hlavičky je jakoby načechrané.
Hlavička může být celá bílá, nebo s černým pruhem, který se táhne přes oko až
na zadní část krku.
Je to proto, že na našem území se vyskytují dvě formy, které se mezi sebou
plodně kříží a znaky obou forem
proto nemusí být výrazné.
Od ostatních druhů sýkor se liší
i tím, že nehnízdí v dutinách, ale
staví si krásné vejcovité hnízdo,
které je vysoké až 25 cm. Je
umně spleteno z mechu,
lišejníků, peří a dalších jemných
vláken. Vnitřek je vystlán peřím,
srstí a pavučinami. Samička
do něj snáší většinou dvakrát do
roka až 12 vajíček. Bylo
doloženo, že hmyz, kterým
mladé krmí je z hlediska člověka až z 90 % škodlivý.
Mlynaříci hnízdí nejčastěji na okraji listnatých lesů, v parcích, zahradách a
sadech. Najít jejich hnízdo však není jednoduché a často proto uchází pozornosti.
Na Peruci jsem hnízdění zaznamenal na okraji otevřeného průseku mezi
Veltěžemi a Peruci. Hnízdí, ale velmi pravděpodobně i na dalších místech.
Poměrně často však můžeme mlynaříky zastihnout při zimní potulce za potravou,
kdy poletují v korunách stromů v malých hejnech a to někdy i ve společnosti
svých bývalých příbuzných - sýkor.
Herbert Tichý
64
Při houbaření ve smrkovém lese se vám může stát, že ucítíte poměrně silnou
anýzovou vůni. Půjdete-li po jejím původu, dojdete většinou k malé skupině hub,
které vás kromě oné vůně překvapí i svým zbarvením. Anýzka je totiž až
na světlejší lupeny celá zelená. I když stářím celá plodnice vybledá až do slabě
šedivé, svou vůni si zachovává. Tu ztrácí pouze při sušení.
Strmělka anýzka má klobouček velký okolo 5 cm. Nožička je většinou
krátká a sbíhají na ni krátce i lupínky. I když je jedlá a dá se tedy využít i
ve smaženici, její vůně je tak silná, že ji ve směsi využívám pouze jako koření.
I když se jedná o poměrně běžný druh mnoho houbařů ji hlavně kvůli "jedovatě"
zelené barvě nesbírá.
U Peruce roste od srpna do října hojně ve smrkové tyčovině u silnice
před sjezdem od Slavětína na Peruc.
Herbert Tichý
65
Během posledního čtvrt roku jsme mimo ubytování v našem penzionu měli i
několik akcí jak soukromých (dvě svatby, několik oslav narozenin..), tak
přístupných veřejnosti.
5.7. to bylo povídání a promítání o Novém Zélandě – severním ostrově. Bohužel
jsem zvolila špatný termín, hodně lidí bylo na zájezdu na Krakovci, ale i přes malý
počet návštěvníků nám připomínka našeho putování s kamarády udělala velkou
radost a posluchačům se doufám také
líbila.
12.7. jsme přivítali divadlo 100 opic a
Dominika Tesaře. Divadlo se líbilo
hodně - dětem i dospělým.
13.7. nás navštívila - společně
s průvodci Blankou Tomáškovou
z lounského informačního střediska
a
Mirkem Plazíkem Blažkem skupina mladých lidí z Čech, Francie,
Holandska a Německa. Přišli od vlaku na Pátku a přes Stradonku se dostali až
na Peruc.
19.7. byl na programu opět Nový Zéland, tentokráte jižní ostrov. Návštěvnost i
přes velké vedro podstatně stoupla.
20.7.2015 uplynul rok od otevření kavárny Za Dubem.
21.7. několik spřízněných nadšenců provádělo tisk na látky pomocí vlastnoručně
vyrobených tiskátek ze dřeva, molitanu, kovu, provázků, gumiček. Pokusy byly i
o šití.
6.8. nás navštívil Martin
Vostřel z lounského muzea
s
dlouho
domlouvanou
přednáškou o zmizelých
Lounech. Rok před setkáním
rodáků na Peruci by jeho
obrázky a povídání mohlo být
inspirací pro „Peručáky“.
Byla to hojně navštívená a
povedená přednáška.
66
8.8. se u nás setkala skupinka, kterou spojuje tvůrčí psaní. Tvůrčí psaní je jeden
z mnoha předmětů lounské knihovny a jejího programu Třetí věk.
16.8. jsme se dočkali povídání a promítání o Londýně, které připravil můj synovec
Vojta, který tam už přes 13 let bydlí. Bylo to milé povídání, přerušované údery
blesku, protože po dlouhé době zapršelo. Naštěstí pršet začalo až po začátku
přednášky. Zvláštností bylo, že
pohled na Londýn byl tentokráte
pohledem cyklisty.
11.9. nám Indii přiblížili mladí
cestovatelé z Rakovníka – Eliška a
Tomáš. Kolem třiceti lidí povídání
bavilo a už se těší na jejich příští
návštěvu.
Připravujeme:
25.9. v 18.00 hodin přednášku
Jaromíra Tlustého o konci války
na Pátku a v okolních obcích.
16.10. v 18.00 hodin povídání a promítání opět Elišky a Tomáše – tentokráte
o Filipínách.
5.12. od 12.00 do 16.00 hodin předvánoční jarmark.
Na objednání Vám nabízíme možnost rodinných,
přátelských a firemních posezení v nekuřáckém
prostředí.
Otevřeno budeme mít vždy jednu hodinu před akcí, na
objednání a v sobotu a v neděli od 12.00 do 18.00
hodin. Ale zavřeno bude 3. a 4.10. Děkuji za pochopení.
Kromě kavárny a akcí ve stodole a na dvoře nabízíme
ubytování.
Více na www.peruczadubem.cz, facebook Za Dubem
Hana Dvořáková
Tel.: 777 066 738, 415 69|3 329
e-mail: [email protected]
67
3.10. Padesát odstínů šedi
Studentka literatury Anastasia je podle vlastních slov nezajímavá a nudná „šedá
myš" s nízkým sebevědomím, pravý opak tajemného podnikatele Christiana Greye,
kterého přišla vyzpovídat pro článek do studentského časopisu.
10.10. Burácení
Domácí násilí, sebeobrana před násilníkem, či obrana a pomoc blízkému člověku
v nouzi. Tento film je o ohroženém lidském druhu, jehož smysl pro svobodu projevu
a spravedlnost je na hranici zákona a společenské normy.
17.10. Rychle a zběsile 7
I auta můžou létat. Alespoň pro sérii Rychle a zběsile to platí. Její hrdinové už stihli
prožít a přežít neuvěřitelné věci, teď však narazí na nepřítele, vedle něhož všichni
jejich dosavadní soupeři připomínají bandu dětí z mateřské školky.
25.10. Sedmý syn
Rytíř John Gregory byl posledním žijícím členem řádu válečníků, kteří po staletí
chránili svět před silami temna. Byl to on, kdo jim mohl zasadit smrtelnou ránu,
když ulovil Královnu čarodějnic. Stačilo ji zabít. On se do ní místo toho zamiloval.
31.10. SpongeBob ve filmu: Houba na suchu
Dětské představení
SpongeBob je mořská houba, která nosí kalhoty, bydlí v ananasu a dělá úžasné krabí
hambáče u Křupavého kraba. Jeho dalším poznávacím znamením je, že ho milují
děti na celém světě, protože je tělem i duší dobrodruh.
7.11. Zakázané uvolnění
Zakázané uvolnění je o únosu nevěsty, který se dost nepovedl, o důležitém
hokejovém utkání a koktejlu, který si holky nalejou, až když je ten správný čas.
68
Dětské představení
14.11. Zvonilka a tvor Netvor
Zvonilka a tvor Netvor je dalším ze strhujících dobrodružství Zvonilky a jejích
vílích kamarádek. Veselá a talentovaná víla Chovatelka Fauna věří, že nelze soudit
růži podle trní a že každý živý tvor je v jádru dobrý.
Dětské představení
21.11. Popelka
Děj snímku Popelka sleduje osudy mladé Elky, jejíž otec, kupec, se po smrti její
matky znovu ožení. Elka má svého tatínka velice ráda, a tak se snaží ke své nové
maceše a jejím dvěma dcerám Anastázii a Drizele chovat vstřícně.
28.11. Život je život
Hlava rodiny, morousovitý a přísný František by po boku svých tří dcer rád viděl
schopné a úspěšné muže. Jenže všechny mají vynikající talent nacházet si pravý
opak. Nejstarší dcera se musí i se svým neúspěšným mužem nastěhovat zpět
k rodičům a v rámci možností se dál snaží otěhotnět.
V prosinci kino nehraje.
Začátky dětských představení jsou v 15.30 hod. a představení pro dospělé v 17.30 hod..
Pokladna je otevřena půl hodiny před začátkem představení.
Ceny vstupného jsou 70 Kč a na dětská představení 50 Kč.
Změna programu vyhrazena.
Eliška Nováková, vedoucí kina
69
Sofie Trupová
Šimon Buřič
Tobiáš Křížek
Anežka Formánková
Václav Brabec
Barbora Maděrová
Významné životní jubileum oslavili naši spoluobčané:
paní Alenka Baňková z Telec
paní Marie Salačová z Hřivčic
pan Jaroslav Rubeš z Peruce
Životní jubileum oslavili tito spoluobčané:
paní Milena Bábová z Peruce
paní Marie Koutníková z Telec
pan Miroslav Hreňuk z Telec
pan Lubor Hrubý z Telec
pan Josef Fuxa z Peruce
Srdečně blahopřejeme!
Miluše Koutníková
70
Perucký zpravodaj vydává Úřad městyse Peruc.
Odpovědný pracovník Bc.Jan Vnouček
Adresa redakce: Oldřichova 49, Peruc, PSČ 43907, tel.: 415697049
e-mail: [email protected]
Redakční rada: Bc.Jan Vnouček, Mgr.Drahomír Zrůst
Redakce nezodpovídá za obsahovou a jazykovou „správnost“ příspěvků.
Uzávěrka dalšího čísla 15.prosince 2015
Náklad: 550 výtisků. Cena 10.- Kč
71
72