Stáhnout

Transkript

Stáhnout
Klub předškolního (technického) vzdělávání – činnost v 2015 a plán na 2016
Činnost v roce 2015
V roce 2015 bylo úspěšně zakončeno několik vzdělávacích projektů, které se týkaly technického vzdělávání dětí od 6
do 9 let, tj. dětí z MŠ a ZŠ I. stupně. Ve všech těchto projektech byla aktivně zapojena ČMA.
Krajský projekt pro tvorbu nových úloh „Technické školky“
Projekt byl podporovaný JM krajem (MŠMT) a zaměřili jsme jej na tvorbu nových nejen technických úloh pro žáky I.
stupně ZŠ. Jednalo se o spolupráci s MŠ a ZŠ Pramínek v Brně, ve které se od roku 2011 začaly vytvářet první úlohy
v posledním ročníku MŠ. Tehdejší předškoláci byli zapojeni do vývoje dalších úloh, poněkud vyšší úrovně,
odpovídající jejich věku. Vytvořili jsme úlohy v oblasti stavební, strojní, hudební, ekologické.
Řešitelem bylo VUT v Brně, projekt byl ukončen v červnu závěrečnou konferencí v hotelu Santon v Brně.
Odkaz na web stránky: http://www.technickeskolky.cz/
Děti ze základních škol na prohlídce obráběcího centra TOS Kuřim
Ze závěrečné konference.
Vystoupení dětí s vlastnoručně vyrobenými hudebními nástroji.
Žáci předvedli, že jsou i manuálně zruční.
Projekt „Technické školky“, MAS Brána Brněnska, MAS Boskovicko
Do tohoto, zatím největšího projektu v ČR, bylo zapojeno 24 školek. Hlavním tématem byly „Dopravní
prostředky“. Za ČMA jej obsahově řídil ing. Mihalovič.
Projekt byl díky dobré organizaci (paní Švédová z Kuřimi) velmi úspěšný, je příkladem pro ostatní školky.
Zakončený byl závěrečnou konferencí v Boskovicích.
Odkaz na web stránky: http://www.masboskovickoplus.cz/technicke-skolky/gs-1016
Děti předvedly na konferenci výsledky práce – modely aut, letadel a lodí.
Na konferenci vystoupily i děti z MŠ Boskovice se zajímavým programem.
Projekt „Technické mateřské školy“
Řešitelem byl JAIP, o.p.s. v partnerství s ČMA, o.s., IRER, o.p.s., a.s. a Societas Rudoplphina, o.s..
V projektu, který řídila instituce JAIP České Budějovice, se jednalo o dvě osy. Jednou bylo školení pedagogů z MŠ,
druhá se týkala oslovení a aktivace místních firem s tím požadavkem, aby se zajistila podpora vybraných MŠ i po
ukončení projektu v roce 2015. Zde měla ČMA aktivní účast, jak ve vzdělávací části, tak i v zajištění spolupráce mezi
firmami a školami. Tento projekt můžeme chápat jako „pilotní“, z hlediska zavedení vzdělávacích aktivit dětí v dalších
regionech v ČR.
Odkaz na web stránky: http://www.technicke-ms.cz/
Na závěrečné konferenci v Praze vystoupil prof. Mejstřík s pochvalným hodnocením tohoto projektu.
Technické školky na Slovensku
Náš Klub měl značný podíl na tom, že v Popradu a Prievidzi se otevřely „Technické školky“ podle našich postupů a
schémat. Školitel, Ing. Mihalovič, navštívil obě města a pro místní MŠ uspořádal semináře včetně školení.
http://www.prievidza.sk/spravodajstvo/realizacia-pilotneho-projektu-technicka-skolka-v-meste-prievidza/
Slavnostního otevření Technických školek na Slovensku se zúčastnila paní Radičová.
Náš lektor to při školení učitelek v Popradu neměl lehké ….
Konference RTPV
Svaz průmyslu a dopravy pořádal 3.12. 2015 V Kongresovém paláci v Praze závěrečnou konferenci k „Roku
průmyslu a technického vzdělávání“. I když jsme během celého roku nebyli nikým vyzváni, abychom přestavili
naše praktické výsledky a podělili se s ostatními o zkušenosti, nakonec jsme měli možnost aktivně vystoupit
alespoň na této konferenci. Bohužel, za Svaz si naši přednášku nikdo nevyslechl, místa určená pro členy
předsednictva byla totiž všechna prázdná.
Konference „Společenská odpovědnost firem“
Aktivně jsme vystoupili na konferenci 19.11..2015 v Lednici, pořádané Jihomoravským krajem, jejímž cílem
bylo poskytnout prostor pro konstruktivní sdílení zkušeností s proaktivním přístupem ke společenské
odpovědnosti a vzájemné výměně dobrých praxí, které přispívají k udržitelnému rozvoji.
Konference v Lednici – účast v panelové diskuzi na téma „Technické vzdělávání“.
Kuřim – komplexní vzdělávací program
V Kuřimi vznikla iniciativa „Kompetenční centra“ pod přímým dohledem manažerů z TOS Kuřim. Kromě jiných
aktivit se zaměřují i na oblast vzdělávání v tomto městě. Oslovili nás a požádali o spolupráci při technickém
vzdělávání dětí už od MŠ s přechodem na ZŠ I. stupně.
V roce 2015 byl vzdělávací program zavedený do všech MŠ v Kuřimi s tím, že kromě podpory kuřimského
městského úřadu se aktivně zapojily i některé místní firmy. Tyto firmy poskytly finanční i materiálovou
pomoc a jsou ochotny zajistit tzv. „udržitelnost“ do budoucna.
Ve stejném roce a od nového školního roku byla výuka technických znalostí a dovedností rozšířena na obě
kuřimské ZŠ pro žáky I. stupně. I tyto aktivity jsou materiálně a finančně podporované místními firmami.
Odkaz na video z MŠ Kuřim: https://www.youtube.com/watch?v=eBvg-HFSUtg
Odkaz na informace: http://www.novinky.cz/kariera/362041-v-technickych-skolkach-deti-cekaji-skutecneukoly-i-naradi.html
Aktivity TOS Kuřim:
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0ahUKEwjR3saZspLLAhXKmHIK
HbpcALwQFghLMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.cagency.cz%2Fdownload.php%3Fid%3D6574&usg=AFQjCNHRu24kgz4nFJZl9jHxmkxpTfr4qQ
Aktivity v roce 2016
Konference Kuřim 2016
Technické mateřské školky – zkušenosti, výsledky a transformace do základních škol
O současných vzdělávacích programech na kuřimsku se dozvěděli zájemci na konferenci 17.2.2016, kde se
představili zástupci vybraných MŠ a předvedli konkrétní výsledky práce. Účastníci se mohli přesvědčit na
vlastní oči, jak taková výuka probíhá ve školách. Navštívili MŠ Komenského a ZŠ Jungmannova, kde si
prohlédli vybavení pracovišť a kde se děti představily a pochlubili se svými výtvory.
Školní dílny v kuřimské ZŠ Jungmannova.
Účastníci konference v kuřimské MŠ Komenského.
Příprava na výzvu MŠMT
Nosnou aktivitou v tomto roce je příprava projektu, který by zajistil trvalé technické vzdělávání dětí v několika
vybraných regionech.
Tento projekt by byl podobný kuřimskému, především cílem, ke kterému směřujeme od začátku. Mezi sebou bude
spolupracovat několik subjektů a jsou to: školky, místní úřad, podporující firmy a ten, kdo to celé koordinuje a
zajišťuje podklady pro výuku - a tím je zatím ve všech případech ČMA. Nejdůležitější je, aby měla zájem školka,
především ti pedagogové, kteří se budou takovou výukou zabývat. A v souvislosti s tímto vznikl jeden velice důležitý
poznatek a zkušenost. Pedagogové musí být motivováni ! Bez jejich finanční podpory se nebudou dobrovolně
angažovat a přidávat si další práci, které mají už tak dost. Není totiž možné, aby se pedagogům MŠ tento způsob
vzdělávání jen nařídil shora.
Vhodná výzva z MŠMT k případné realizaci tohoto projektu zatím nevyšla, ale očekává se v první polovině roku.