Táborový řád

Transkript

Táborový řád
Táborový řád
1. Pohyb účastníka táboru
- účastník táboru se pohybuje pouze v CraftCamp areálu, opustit ho smí pouze pod dohledem
vedoucího
- účastníkovi táboru je zakázán vstup do zázemí školy, pohybuje se pouze v předem vymezených
prostorách
- návštěva cizího pokoje je dovolena pouze se souhlasem všech ubytovaných v tomto pokoji
- po dobu konání táborového programu mimo CraftCamp areál se účastník táboru musí pohybovat
jedině v prostoru vyhrazeném pro danou činnost
- při koupání účastník táboru nesmí vstupovat do vody bez souhlasu vedoucího oddílu
2. Chování účastníka táboru
- ke všem dospělým a spoluúčastníkům táboru se účastník chová slušně a s pochopením, zdržuje se
sprostých slov a násilného chování
- účastník táboru se chová a jedná tak, aby neohrozil zdraví své ani zdraví ostatních
- je výslovně ZAKÁZÁNO fyzicky nebo psychicky ubližovat ostatním účastníkům táboru
- je výslovně ZAKÁZÁNO používat cizí předměty bez svolení jeho vlastníka
- za ztrátu peněz a dalších cenností, které si táborník neuložil k vedoucímu, nenese pořadatel táboru
žádnou zodpovědnost
- je výslovně ZAKÁZÁNO užívání alkoholu, drog, cigaret a zbraní
- účastník táboru si může vzít s sebou notebook, kameru a jiné cennosti pouze na vlastní odpovědnost,
táborníkům je k dispozici uzamykatelný prostor pro uložení cenností
- účastník táboru pečuje o svěřené vybavení a užívá jej pouze k jeho danému účelu
- poškození nebo ztrátu zapůjčeného vybavení účastník táboru ihned hlásí vedoucímu
- účastník táboru nesmí svévolně využívat majetek táboru nebo školy
- úmyslně nebo z nedbalosti poškozený majetek musí účastník táboru nebo jeho zákonný zástupce
nahradit
- účastník táboru se chová ohleduplně k přírodě a svým chováním jí nijak nepoškozuje
- účastník táboru dodržuje pořádek a čistotu v CraftCamp areálu i okolí
- účastník táboru je povinen dodržovat účinné právní předpisy ČR
3. Táborová činnost
- účastník táboru dodržuje denní režim
- v průběhu táboru se řídí pokyny vedoucích
- je zakázáno svévolné maření táborové činnosti jednotlivci i skupinám
- při činnosti ve skupinách se účastník táboru od skupiny neodděluje
- mimo území CraftCamp areálu se účastník chová dle všech zásad slušného chování, se zvýšeným
důrazem na body uvedené v kapitole "Chování účastníků táboru"
4. Stravování a zdraví
- na výdej jídla chodí účastníci táboru ve skupinách pod dohledem svých vedoucích
- účastníci táboru nevynáší stravu z jídelny
- účastník táboru chrání zdraví své i ostatních
- jakékoliv zranění nebo zdravotní problém hlásí táborník ihned svému vedoucímu nebo zdravotníkovi
- v případě závažnějšího onemocnění budou táborovým ředitelem neprodleně kontaktování zákonní
zástupci účastníka táboru a na základě individuální domluvy s nimi bude koordinován další postup
- účastník táboru dodržuje základní hygienické návyky a pravidla
ZR Games, s.r.o.|Eventová agentura|Pod Krejcárkem 975/2, Žižkov, 130 00 Praha 3
Kontaktní osoba: Jana Cimalová|e-mail: [email protected]|tel: + +420 736 162 445
S táborovým řádem bude účastník srozuměn při nástupu na tábor a podpisem stvrdí, že je s ním
podrobně seznámen. Táborový řád podepíší rovněž rodiče a odevzdají jej podepsaný nejpozději v den
nástupu dítěte na tábor.
Při hrubém porušení táborového řádu bude účastník táboru vyloučen z táboru bez náhrady na
zbývající pobyt. V takovém případě je jeho zákonný zástupce po dohodě s ředitelem táboru povinen
táborníka v dohodnutém termínu odvést.
V Praze dne 13.8.2015
-----------------------------------------Za ZR Games, s.r.o.
Jana Cimalová
-------------------------------------Podpis zákonného zástupce
ZR Games, s.r.o.|Eventová agentura|Pod Krejcárkem 975/2, Žižkov, 130 00 Praha 3
Kontaktní osoba: Jana Cimalová|e-mail: [email protected]|tel: + +420 736 162 445

Podobné dokumenty

Profesní životopis

Profesní životopis Blanka Zajíčková

Více

Vázací pásky Panduit

Vázací pásky Panduit K dispozici i v provednení v nerez. oceli ASISA 201, 304 (a 316 pro vysoce korozivní prostředí). Oblé hrany a hladký povrch zabraňuje poranění při instalaci.

Více

informace tábor 2016 - Skautské středisko Hrozen Židlochovice

informace tábor 2016 - Skautské středisko Hrozen Židlochovice Přihlášku na LST odevzdejte zdravotníkovi tábora v den uložení věcí do klubovny (30. 6.)!!! Před odjezdem odevzdejte taktéž potvrzení od dětského lékaře, prohlášení o bezinfekčnosti s datem odjezdu...

Více

závěrečná zpráva 2.18.

závěrečná zpráva 2.18. znění vyhl. 175/2006 Sb., dále zařazení do Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin České republiky (Procházka 2002) a Červeného seznamu cévnatých rostlin Moravskoslezského kraje (Sedláčková &...

Více

Protokol o provedení dobrovolné dražby

Protokol o provedení dobrovolné dražby Místo a termín konání dražby:  Skladové prostory ve 3.patře budovy na adrese Mezi vodami 1560/33, Praha 12, PSČ 143 00, areál pronajímatele NEAL s.r.o., hned vedle sídla společnosti Nestlé Česko ...

Více