Zpravodaj 04

Transkript

Zpravodaj 04
Vydává Obec Náklo, Náklo 14, 783 32, IČ: 002 99 251, MK ČR E 14805, duben 2016
4
Pár slov úvodem
Vážení spoluobčané,
přestalo pršet, čas je posunut, dámy jsme poctili
příjemným projevem pánské náklonnosti, takže nelze
pochybovat o tom, že je tady jaro. Předpovědi nám navíc
slibují hezké počasí, tak doufejme, že to zase nepopletou.
Vzhledem k uvedenému nám tedy nezbude, než utřít pod
nosem poslední sopel a vrhnout se do práce, kterou s sebou
mimo jiného jaro každoročně přináší.
Vzhledem k tomu, že plánované dotace pro obec Náklo
ještě nebyly schváleny, vznikl časový prostor zaměřit se na
jiné věci. Tou zásadní, která se dotkne všech domácností
v obci a kterou bych zde chtěl dnes rozebrat, je svoz
separovaného odpadu.
S přechodem na Technické služby města Olomouce
došlo k významné úspoře v platbách za svoz a likvidaci
komunálního odpadu. V návaznosti na tuto změnu bychom
tedy chtěli uvést do provozu další plánované opatření, tedy
již dříve avizovaný pytlový svoz separovaného, nebo také
tříděného odpadu od nemovitostí.
Uvedená změna spočívá v tom, že se ve vesnicích zruší
kontejnery na plasty a papír. U plastů to bude po
posledním svozu k 28. 4. 2016 a u papíru k 29. 4. 2016. Do
tohoto termínu žádáme občany, aby si na Obecním úřadě
v Nákle vyzvedli plastové pytle, které budou sloužit ke
třídění odpadů, tedy plastů, papíru a tetrapaků. Pytle jsou
všechny stejné - průhledné, takže bude snadno
rozeznatelné, co v kterém pytli je. Svoz všech těchto
uvedených odpadů bude probíhat jednotně jednou za 14
dnů, vždy v lichou středu (tzn. střídavě s vývozem
popelnic, poprve 11. 5. 2016) a to tak, že ráno občané umístí
pytle před svůj dům a pracovníci obce je sesbírají a odvezou
na sběrný dvůr. Nikde tedy nebudete muset pytle odnášet,
pouze je ve správný den ráno připravíte k odvezení před
svým domem. Zvýšení nákladů se nepředpokládá, a to
zejména proto, že svoz již nebudou zajišťovat TS Olomouc,
ale pracovníci obce, resp. TS obce Náklo, obecním vozidlem
zn. Renault Master vybaveným speciálně upraveným
vozíkem . Věříme, že uvedené zvýšení komfortu třídění
přispěje k většímu zájmu o tuto prospěšnou činnost, a tím
i ke snížení množství komunálního odpadu v popelnicích.
Zavedením nového systému také získáme lepší přehled
o tom, kdo a jak třídí odpad. Již to nebude činnost anonymní,
nýbrž zcela transparentní. Uvidíme, jaká budou naše
následná zjištění a s tím i spojená případná další opatření.
Závěrem ještě uvedu, že cena jednoho pytle je 2,- Kč a je
plně hrazena z rozpočtu obce. Při naplnění by měl tedy pytel
s plasty vážit nejméně 2 kg a pytel s papírem nejméně 4 kg.
Není nutné ale pytle vážit, plně naplněný pytel požadovanou
váhu má, nicméně poctivě sešlapané plastové obaly a nebo
noviny svázané do balíku (nemusí být v pytli) nám
významně přispívají ke snížení nákladů na uvedené
činnosti.
Toliko tedy k připravovaným novinkám v naší obci.
Doufáme, že budou přijaty s pochopením a pozitivním
ohlasem.
Mějte krásné a pohodové jaro...
Marek Ošťádal,
starosta obce Náklo
Zprávy ze koly
Úspěchy v recitaci
Na začátku března se osm žáků naší školy zúčastnilo okresní recitační
soutěže - Dětská scéna. Přehlídka se konala v DDM v Olomouci za velké
účasti recitátorů. Ve společné kategorii pro druhou a třetí třídu jsme do
soutěže vyslali čtyři malé recitátory: Adrianu Maturovou, Ivanu
Stejskalovou, Matěje Maturu a Marka Vybírala. Z celkových 36 soutěžících
v této kategorii se neztratila Ivanka Stejskalová, která postoupila do
krajského kola s bajkou od Jiřího Žáčka O nebezpečném skákání do řeči.
Ve starší kategorii se do klání pustila čtveřice neohrožených šesťáků Jan
Směšný, Rozálie Pelikánová, Eliška Utíkalová a Kristýna Škrabalová.
I v této kategorii jsme se dočkali postupu do krajského kola. S nemalou
konkurencí a dvěma texty, které musí mít od šesté třídy připraven každý
soutěžící, se bravurně vypořádala Eliška Utíkalová. Připravila si úryvky
z knih Jak se zbavit mstivý Soni a Holčičí pravidla. Držíme pěsti
postupujícím žačkám v krajském kole, které se koná 1. dubna 2016
v Olomouci.
Michaela Knapková
Informace z obecního úøadu
Sběr železa
ŽELEZO
V Mezicích 9. 4. 2016 od 9:00 hodin.
Sbor dobrovolných hasičů Mezice děkuje za Vaši podporu. Výtěžek ze sběru bude
použit na podporu sboru, především mladým hasičům.
V Nákle 23. 4. 2016 od 9:00 hodin.
Myslivecké sdružení Náklo děkuje za Vaši podporu.
Železo prosím dávejte před dům až ráno.
Kompostárna Náklo
Upozorňujeme občany, kteří mají zájem
o kompost z kompostárny v Nákle, že si ho mohou
standardně zdarma přesít a odvézt u brány na
bývalou skládku v Nákle. Pokud ale máte zájem
o již přesetý kompost, tento je možno po dohodě
s panem Dostálem odkoupit za 350,- Kč/t. Zde je
možno sjednat i přepravu kompostu. Kontakt na
pana Dostála je 777 300 259.
Žádáme občany, kteří naváží zahradní odpad
na hromadu u čističky, aby ho tam již nenaváželi.
Toto místo určené pro svážení zahradního
odpadu bude zrušeno a bude nahrazeno novým
místem u brány na bývalou skládku v Nákle
u družstva. Pro doplnění jsou uvedená místa
vyznačena v přiložené mapce. Děkujeme za
pochopení.
Sabinka
ZRUŠENÉ MÍSTO
NOVÉ MÍSTO
KOMPOSTÁRNA
ČOV
Martínek
Vojtíšek
Dominiček
Zorinka
Nelinka
Honzík
Dne 20. 3. 2016 proběhlo v obřadní místnosti Obecního úřadu v Nákle vítání nových občánků do naší obce. Bylo nám
nesmírným potěšením seznámení se Sabinou Dostálovou, Martinem Kostolanským, Vojtěchem Vařekou, Dominikem
Kadlčíkem, Zorou Touškovou, Nelou Suchomelovou a Janem Bodlákem. Dětem přejeme hodně zdraví, štěstí a život
naplněný jen samou radostí a láskou.
Zprávy
z M Náklo
Zastupitelstvo
obce
Poděkování
SR při MŠ Náklo pořádalo v pátek 18. března 2016 dětský
maškarní ples v místní sokolovně. Šašek Viky, v podání Luboše
Faltuse, opět nezklamal a děti i rodiče pobavil. Děkujeme všem
sponzorům, kteří svými dary přispěli do tomboly a umožnili získat
dětem krásné ceny (190 cen). Ochotným rodičům děkujeme za
pomoc při organizování a chystání plesu. Zaměstnancům školky
děkuji za úklid po plese.
Věřím, že společnými silami učitelek a hlavně rodičů zase za rok
připravíme radost a zábavu pro děti.
Sponzoři dětského maškarního plesu
Obec Náklo, Zemědělské družstvo Unčovice, Cemex Náklo,
Cukrovarna Litovel, LESY ČR, BALUS Olomouc, Tiskárny
Olomouc, Doubrava net Náklo, p. Ing. Jitka Neischlová Náklo,
MUDr. Andrea Adamcová Toveř, Potraviny VRTAL Olomouc,
Kadeřnictví Lucka Navrátilová Olomouc, Sbor dobrovolných
hasičů Náklo, Sbor dobrovolných hasičů Mezice, Sbor
dobrovolných hasičů Příkazy, Malá kopaná Mezice, hospoda
U Kapličky Mezice, hospoda U Gajů Náklo, Sdružení rodičů při
MŠ Náklo, p. Radim Zapletal Náklo, p. Pavel Dražný Náklo,
Zednictví Viktor Dostál Náklo, p. Zdeněk a Martina Závodníkovi
Náklo, p. Malvína a Lubor Vacovi Náklo, manželé Hrabčíkovi ml.
Náklo, p. Karel Závodný ml. Náklo, p. Zdeněk Olbert Náklo,
p. Karel Skácel Náklo, p. Jiří Škurek Náklo, p. Josef a Roman
Dostálovi Náklo, p. Libor Mana Náklo, p. Ing. Oldřich Špunda
Náklo, p. Jiří Mrtýnek Mezice, p. Ivo Faltus Náklo, p. Jaromír
Zapletal Náklo, p. Tomáš Kvapil Náklo, p. Michal Přehnil Příkazy,
p. Tomáš Utíkal Mezice, p. Renata Ponížilová Mezice, p. Kateřina
a David Fryblíkovi Břidličná, p. Ludmila a Viktor Otiepkovi Náklo,
p. Ing. Karla Vybíralová Mezice, p. Marie Prázdná Náklo,
p. Jarmila Dosoudilová Náklo, p. Kateřina Novosádová Střeň,
p. Božena Kopřivová Náklo, p. David Štýbnar Náklo, p. Lenka
Kotková Náklo, p. Pavla Divjaková Náklo, p. Pavla Polomíková
Náklo, p. Lenka Pluháčková Náklo, p. Miroslav a Lucie Stejskalovi
Náklo, p. David Rosskohl Náklo, p. Libuše Literová Náklo, p. Květa
Šrámková Náklo.
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NÁKLO
proběhne ve středu 20. dubna 2016 v době od 9.00 h do 15.30 h v ředitelně školky.
Rodiče vyplní žádost o přijetí, obdrží Evidenční list k potvrzení zdravotního stavu
dítěte a Zmocnění k odvádění dětí. Těšíme se na Vás i Vaše děti!
Za MŠ Náklo
Eva Biharyjová
Zprávy z Orla
Jarní výstava 2016
Před Velikonocemi proběhla na orlovně v Nákle Jarní výstava. Venku sice
foukal vítr a bylo chladno, ale jaro se nedá zadržet. Orlovna kvetla orchidejemi,
primulkami a narcisy, a nikomu nevadilo, že je venku nevlídno. U kávy
a výborných zákusků se sedělo dobře, a když nám k tomu všemu přišel zahrát
Jan Gaja mladší na kytaru, nedělní idylce nic nechybělo.
U prodejních stánků bylo z čeho vybírat a kdo měl chuť, mohl si jarní dekoraci
sám vyrobit. U dětí si získala největší oblibu ovečka a maminky si nesly domů
krásné jarní věnce.
Výzdoba se tentokrát nesla v duchu ručních prací. Různé přehozy, polštáře
a prostírání vyrobené technikou patchworku nám zapůjčily Jana Přichystalová,
Blanka Gajová, Lenka Babicová, Kamila Polášková, Jitka Škařupová a Marie
Gajdůšková. Nádherné vyšívané obrazy od Martiny Součkové
(roz. Ženožičkové) rámovaly celou výstavní část.
Chci také poděkovat všem šikovným "cukrářkám" za jejich zákusky a ochotu
věnovat je do naší kavárny. Díky tomu jsme také mohli opět podpořit dobročinný
projekt.
Tento rok putují vybrané peníze z Jarní výstavy na projekt Voda pro Haiti. Je to
jedna z nejchudších zemí a voda se zde doluje až ze šedesáti metrů. Doufáme,
že i díky našemu společnému daru budou moci být zbudovány další studny.
Přeji krásné jarní dny
Marie Stejskalová
Zprávy z ordinace
Poděkování
Děkujeme všem, kteří pro nás hlasovali v anketě ordinace roku.
Díky Vám jsme se umístili na třetím místě v Olomouckém kraji.
MUDr. Andrea Adamcová,
Vaší podpory si velmi ceníme.
Dagmar Holániková
Hanácký kroj v Nákle
první pohled je u hanáckého kroje úprava
hlavy hanáckým šátkem. Je to jakási
koruna hanáckého kroje. Nejčastěji se
nosil červený (lipský), nebo bílý (turecký).
Je uvázán zvláštním způsobem
a málokdo to dnes již umí. Na krku okruží
zvané placák je tvořen 8-10 m
paličkované krajky a je škroben a různým
způsobem naskládán. Podle typu skladů
se též pozná, z které oblasti Hané žena
pochází. Placák je barvy šedavé nebo
žluté, podle míry obarvení šafránem.
Košilku si oblékaly Hanačky s rukávci,
které jsou naškrobené a vroubkované
z jemného bílého plátna. Jsou zakončeny
manžetkou, neboli límečkem, který je
hustě vyšit černou bavlnkou nebo střídavě
Lidé na Hané se v 18. a první polovině 19.
století oblékali do hanáckého kroje. Haná
se rozkládá na Moravě severně od Litovle
- k Napajedlům na jihu. A protože je to
úrodné území, mohli si Hanáci dovolit
oblečení nákladné, krásné a pestré.
Hanácký kroj prodělal svůj vývoj od 18.
století až po rok 1848, kdy dosáhl své
největší krásy, a již po tomto roce
zaznamenáváme vlnu úpadku až zánik
kroje. Každá oblast na Hané má své
odlišnosti na oděvu, například typy
výšivek, barvy, způsob uvázání šátku na
hlavě žen, apod. Když se sešlo více
Hanáků například na pouti, každý přesně
věděl, odkud kdo pochází. Nemuseli ani
mít občanský průkaz. A to jak u žen, tak
i u mužů. Navíc některé součásti kroje
nosili mladí a svobodní, jiné odlišnosti
měli zase zadaní a starší. Samozřejmě byl
též kroj všední a sváteční, jiný oděv měli
naši předkové na svatbu nebo na pohřeb,
jinak se odívali v létě a jinak v zimě. Tato
rozmanitost se začala rozlišovat již od
roku 1750, kdy z dobových obrazů vidíme
náznaky dnešního hanáckého kroje, jak
jej známe nyní.
Ženský kroj má dlouhou a rozložitou
siluetu sukní. Od pasu nahoru má postava
štíhlou linii, zdůrazňující délku a útlost
zad. Krásné a autentické obrazy
hanáckého kroje nám zanechal Josef
Mánes. Ženský hanácký kroj se vyvíjel
tak, jak šly módní vlny. Od renesance si
vzal okruží kolem krku, zvaný ”placák",
baňaté rukávce a vroubkovanou
natrčenou sukni nám zanechalo baroko,
z období empíru vystopujeme vysoké
pásání čili "oplečí". Na kroji je hodně
výšivek, nejčastěji rostlinný ornament.
Typické pro Náklo jsou jablíčka, zvonky,
srdíčka, tulipánky, kopretiny a slunečnice.
Co se týče odlišení od sousedních vesnic,
vyznačuje se Náklo zástěrou z materiálu
zvaného "tintech", což je bílá, jemná
jakoby drobňoučká krajka, a tudíž bez
výšivky. Sousední vesnice mají typické
zástěry "listové"- potištěné, nebo
s bohatou žlutou výšivkou. Ty zase patří
k Náměšti na Hané.
Popis jednotlivých částí ženského
hanáckého kroje (Tak jak se
chodívalo ve 40. letech 19. století).
Jedním z hlavních rozlišovacích prvků na
černou a bílou či sametově bílou. Ukázku
výšivky z Nákla vidíme na tomto obrázku.
Jsou to srdíčka s chrpami. Při pohledu na
baňaté rukávce si možná vzpomenete na
pravidelný talířkovitý typ rukávců na
některých obrazech Hanaček ze začátku
20. století. Takzvané "rohaté rukávce"
nejsou tou pravou úpravou původních
rukávců, jak byly nošeny v 19. století. To si
usnadňovaly ženy vroubkování bílého
plátna speciálním strojkem. Další částí
ženského kroje je oplečí, což je pruh
bílého plátna se spodními šůsky, vpředu
sešněrovaný na úzkých ramínkách. Je
bohatě vyšíván bílou nebo smetanově
bílou bavlnkou a je vidět vzadu pod
lajdíkem. Nyní se dostáváme již k další,
nejkrásnější a nejnákladnější části
hanáckého kroje u žen a to je vestička,
která se nazývá lajdík neboli kordulka.
Šila se z brokátu nebo ze sukna a je
bohatě vyšívaná. Nesmí na ní chybět
staroslovanská stuha s pěti barvami - říká
se jí proto paterka, a navíc má zlaté nebo
stíbrné nášivky (vážená gracóna). Ale to si
mohli dovolit jen ti bohatší. Služebná
u sedláka musela půl roku pracovat, aby
si vydělala na krásný lajdík. Z toho je vidět,
že ani tehdy nebylo pořizování hanáckého
kroje nikterak levnou záležitostí.
Spodnička byla dlouhá sukně z bílého
plátna hodně škrobená, aby na ní více
trčela ta vrchní, vroubkovaná, zvaná
fěrtoch. Ten sněhobílý se nosíval na
největší svátky a v neděli do kostela. Je to
dlouhá sukně sahající nad kotníky.
Hanačka si v něm nemůže sednout,
protože by jej pokrčila a zničila by tak
vroubkování. Nové praní a skládání
fěrtochu je dosti náročná práce. Proto
v nynějších hanáckých souborech častěji
vidíme sukně tmavé, vlněné nebo glotové,
s drobnými květinovými motivy. V těch se
cítí Hanačka pohodlněji, protože ji
neomezují v chůzi, v tanci ani v sedu.
Avšak ke kráse svátečního obřadního,
tedy parádního hanáckého kroje patří
bezesporu bílý fěrtoch. Zepředu od pasu
dolů až ke střevícům sahá zástěra. Je
buď bílá, jemná, "tintechová", jak ji nosily
Hanačky v Nákle - jako nahoře na
fotografii. Může být i bílá s potiskem lístků,
čili "listová", nebo je to bílé jemné plátno
se žlutými výšivkami, či tmavá s potiskem
zvaná "hončovská".
Hanácký kroj v Nákle
Krásným doplňkem kroje je
pantla, barvy nejčastěji
fialkové, červené, zelené.
Hanácká pantla je typická
tím, že má vkusně
vyvážené barvy. Není nikdy
křiklavá, hýřivá jako
u slováckých krojů. Souvisí
to i s mentalitou Hanáků,
kteří jsou uvážliví, opatrní
a rozhodně nejsou prudké
povahy tak jak to vidíme na
Slovácku. Tam u vinic
zvítězily jiné souhry barev
o hodně pestřejší jak na
krojových součástech, tak i
na stuhách. Všimněte si
těch pentlí co do barevnosti. Na tomto
příkladu je též vidět, co nám vypovídá i tak
zdánlivě nepodstatný krojový doplněk
jakým je pantla. Proto při volbě jména
hanáckého souboru v Nákle zvítězila
nakonec tato drobná součástka kroje.
Lajdík se vpředu zapíná na poslední
spodní knoflíček a nad něj se zasouvá
vonička, což je drobná kytička voňavých
kvítků. V dnešní uspěchané době se na ni
často v lidových souborech zapomíná.
V časech běžného nošení kroje však
znamenala určitou svobodu v ozdobení se
každou ženou podle jejího vkusu. Sloužila
tak trochu jako dnešní šperk. Z dalších
částí kroje nesmíme zapomenout na
punčochy, které jsou nejčastěji bílé,
střevíce se nosívaly černé, vyšívané
s červenými pentličkami či střapci. Místo
košíků nosívaly ženy klebetníky, do
kostela modlitby s růžencem a vyšívaný
kapesníček, zvaný šatka. Když bylo
chladné počasí, hodily přes sebe vdané
a starší ženy ubrus, což byl velký kus
lněného, domácího, damaškového plátna
bez všeho vyšívání, jen s třásnami na dvou
protilehlých stranách. Nebo si koupily
houně, což byl velký, zelený šat
s třásnami, jemuž se říkalo cirkasová"
heta." Pro Náklo je typická " orbajtová
hoňa". V zimním období nosívaly Hanačky
kabátec černé barvy vyšívaný zeleným
hedvábím zvaný flanelka (kamizola).
Z jemnějšího bílého plátna se šila
takzvaná marinka. Jiný kabátek šitý
z hedvábí, nebo ze soukenné látky barvy
černé, zelené nebo červeně měňavé se
nazýval batan. Kožichy se nosívaly
krátké a lemovány byly černým nebo bílým
beránkem nebo i liščinou.
Z dalších doplňků ženského hanáckého
kroje jmenujme ještě pantlék, což je čepec
nevěsty a družiček. Je vykládaný různými
ozdobami jako jsou perly, zrcátka a na
vrcholu hlavy je až 40 loktů naskládaných
pantlí. Na obrázku je vidět hanácká
nevěsta a ženich jak je nainstalovala na
figurínách v litovelském muzeu paní
Božena Langová z Příkaz, významná
etnografka a restaurátorka hanáckých
krojů.
Než se na hlavě uváže šátek, je pod ním
dán věneček, zvaný napleták a čepeček
z jemného bílého plátna zvaný obálenka .
To proto, aby šátek lépe držel v uvázaném
tvaru a aby se nemastil od vlasů. Malé děti
nemívaly uvázaný šátek jako jejich matky,
ale nosívaly čepeček, neboli karkulku
(gargula). Byla zhotovena z hedvábné
látky a vyšívaná zlatými nebo stříbrnými
nitěmi s různými okrasnými nášivkami.
Úvodnice byla 4 lokty dlouhá, nádherně
vyšitá chovačka, v níž měla matka ovinuté
miminko, když ho nesla do kostela po
šestinedělí k úvodu. Je však součástí
i úboru hanácké nevěsty, kdy úvodnice
byla přehozena jako šál přes záda
a vpředu splývala na zástěru.
Boudnice neboli koutnice nepatří již
k hanáckému kroji, ale je třeba se o ní
zmínit ve vztahu k ženě - matce. Po porodu
ležela rodička v koutě hanácké jizby celých
šest neděl. Boudnice je látka, která
zakrývala celý kout místnosti, kde měla
rodička lůžko. Je opět bohatě vyšívána
i prolamovanými vzory, které mají otvory,
jimiž rodička pozorovala dění kolem sebe
a sama nebyla pozorována.
Boudnice a úvodnice jsou pro nás zvláště
cenné i proto, abychom si uvědomili, jak si
naši předkové vážili nového života. Vždyť
ta bohatost výšivek je obdivuhodná
a s v ě d č í o u m ě l e c k é m n a d á n í
a d o k o n a l o s t i p r o v e d e n í a t o b e z
výdobytků dnešní techniky.
MUDr. Marie Turková
Opravy nákelské fary - souèasnost a budoucnost
V roce 2012 jsme se rozhodli započít
s opravami fary. V té době nebylo jasné,
jaká bude náplň budovy. Bylo však jasné,
že památkáři nedovolí větší stavební
zásah s ohledem na skutečnost, že objekt
je zapsaná kulturní nemovitá památka.
Zahájili jsme přípravné práce, které
představovaly zaměření a digitalizaci,
stavebně historický průzkum,
restaurátorský záměr oken, dveří, maleb
a kamenických prvků. Byla laboratorně
prověřena vlhkost zdiva včetně salinity
zdiva. V roce 2013 byl po diskuzi s obcí
a farností představen záměr vybudovat
v části přízemí archeologické muzeum
s expozicí archeologických nálezů
z Nákla a nejbližšího okolí. V této fázi byla
zpracována architektonická studie
obsahující dispoziční uspořádání budovy,
nezbytné stavební úpravy. Studie sloužila
jako podklad pro jednání s památkáři,
arcibiskupstvím, Vlastivědným muzeem
a obcí Náklo - budoucím provozovatelem
prostor muzea.
V roce 2013 byl zpracován projekt pro
povolení stavby a získáno povolení
k opravě budovy. V roce 2014 byl
vypracován projekt pro provádění stavby
včetně položkového rozpočtu a současně
dokumentace opravy krovu na základě
dodatečného odborného průzkumu. Na
opravu střechy bylo získáno povolení.
Rozpočet obou částí (budova + střecha) je
v ceníkových položkách v úrovni r. 2014
23 mil. Kč vč. DPH. V témže roce jsme
podali žádost o dotaci tzv. "Norské fondy"
pod názvem " Fara Náklo - oprava
barokního letohrádku". Žádost nebyla
úspěšná. Paralelně probíhala práce na
soupisu sbírkových předmětů z depozitáře
Vlastivědného muzea v Olomouci.
V roce 2015 se farnost rozhodla opravit
část prvního patra, kde je situován byt pro
kněze. Stavba je prováděna z části
svépomocí a z části dodavatelsky. Byly
vybourány části nenosných konstrukcí,
postavena koupelna vč. sanace části
klenby. Byly odstraněny části maleb
a omítek. Instalace byly z větší části
provedeny odbornými firmami. Jednalo se
o rozvody plynu, elektro, vody, kanalizace
a topení. Komíny, které budou využívány
pro vytápění objektu, byly vyvložkovány.
V druhé polovině roku byla provedena
většina omítek. Letos budou pokračovat
dokončovací práce v omítkách,
kompletace řemesel, realizace podlah,
opravy a nátěry oken a dveří. Tato část
stavby je plně v režii farnosti. Jednou
měsíčně probíhají sbírky určené na opravy.
Jejich výnos je zveřejněn na nástěnce ve
vstupu do kostela sv. Jiří.
V roce 2015 požádala o dotaci
z "Havarijního fondu" ministerstva kultury
ČR. Na základě žádosti obdržela farnost
210.000 Kč na opravu části krovu. Ta byla
provedena v prosinci 2015 na valbě dvorní
části střechy. Spoluúčast farnosti byla
100.000 Kč. Za součtově 310.000 Kč byla
vyměněna část nosné konstrukce krovu,
bylo provedeno nové laťování
a přeskládání krytiny. Vše za přísného
dohledu Národního památkového dozoru
a Ministerstva kultury ČR. Fragmentace
opravy složitého barokního krovu je
technicky a organizačně obtížná
a iracionální, ale jinak to asi nikdy nebude.
Opravy nákelské fary - souèasnost a budoucnost
Oprava krovu střechy je zcela zásadní pro
statiku celé budovy. Je pravděpodobné, že
dvorní průčelí, které ukazuje obrázek,
mělo být původně se štítem. Při stavbě
bylo asi rozhodnuto realizovat valbu.
Konstrukce byla seříznuta do potřebné
roviny. Bohužel konstrukčně nenavazují
ztužující prvky krovu v rovinách sedla
a v a l b y. V i d í m e O n d ř e j o v y k ř í ž e
a pětibokou vaznici, které nejsou spojeny
s rovinou valby. Tímto dochází od počátku
k vodorovným pohybům v rovině pozednic,
které se promítly až do horních pater krovů
porušením tesařských spojů v krokvích,
hambálcích a dalších. V kombinaci
s e g r a d a c í d ř e v a v l i v e m v l h k o s t i
a dřevokazných rostlin a živočichů po
dobu životnosti ztrácí konstrukce postupně
svoji nosnou funkci.
V roce 2015 jsme také žádali ministerstvo
kultury ČR o dotaci v rámci " Programu
záchrany architektonického dědictví".
Rozpočet a etapizace jsou uvedeny
v následujícím textu. Tato částka je vždy
sestavena z příspěvku ministerstva,
olomouckého kraje, arcibiskupství
a vlastních zdrojů farnosti. Financování
a tím i oprava je rozložena na 8 let. Etapy
vč. finančních částí jsou následující:
1.etapa - Zajištění opravy střechy
a v ý m ě n a k r o v ů ; o d h a d n á k l a d ů
1 500 000,- Kč; realizace 2016. Oprava
krovu je základním statickým zásahem do
budovy, který odstraní "rozjíždění budovy".
Tento jev provází budovu od počátku jejího
užívání, dnes umocněný nefunkčností
pozednice a dalšími vadnými prvky krovu.
2.etapa - Zajištění opravy střechy
a výměna krovů, podezdívky a související
práce; odhad nákladů 3 000 000,- Kč;
realizace 2017.
3.etapa - Obnova interiéru, stavební
úpravy ve 2.NP. Statické zajištění kleneb
nad panským vstupem a budoucími WC
v 1. NP, odhad nákladů 3 200 000,- Kč;
předpoklad realizace 2018.
4.etapa - Obnova interiéru, stavební
úpravy v 1.NP. západní uliční části stavby,
odhad nákladů 3 200 000,- Kč; předpoklad
realizace 2019.
5.etapa - Obnova interiéru, stavební
úpravy v 1.NP - východní dvorní části
stavby, odhad nákladů 3 200 000,- Kč;
předpoklad realizace 2020.
6.etapa - Restauratérské práce na
schodištích, vstupních dveřích a vratech,
restaurování malby ve velkém sále,
předpoklad realizace 2021, odhad nákladů
3 200 000,- Kč.
7.etapa - Uliční část fasády s oběma
vjezdy, odvlhčení objektu; odhad nákladů
3 100 000,- Kč; předpoklad realizace 2022.
8.etapa - Dvorní část fasády, dokončovací
práce; odhad nákladů 2 852 698,15 Kč;
realizace 2023, zdravoinstalace
a vytápění, profese mají vazbu s 1.NP,
obnova interiéru, stěn, omítek, výmalby,
výměna nebo oprava podlah, restaurování
oken, dokončení elektroinstalace.
Ministerstvo naši žádost posoudilo
a vyčlenilo z rozpočtu pro letošní rok
700.000 Kč. Zbývajících 800.000 Kč musí
zajistit farnost. Počítá s přispěním
z rozpočtu obce Náklo s částkou 200.000
Kč. Přifařená obec Příkazy přispěla
částkou 25.000 Kč v letošním roce.
Současně se žádá o příspěvek
Arcibiskupství Olomoucké a Olomoucký
Zprávy ze Z Náklo
Školní ples
V pátek 26. února 2016 se konal každoroční tradiční ples školního sdružení. Žáci
9. třídy si za pomoci učitelů připravili na večer program s názvem "Hvězdy českého
i světového hudebního nebe". Očekávané vystoupení začalo o půl desáté, ale
v šatnách už od deváté hodiny probíhaly velké přípravy, žáci se převlékali do kostýmů
a vládla tam napjatá atmosféra.
Vystoupení zahájila paní učitelka Lenka Jánošová co by zvědavá reportérka
z Olomouckého deníku. Celým programem pak provázela známá hudební dvojice Eva
a Vašek v úžasném podání paní učitelky Evy Směšné a pana zástupce Tomáše Utíkala.
Žáci deváté třídy se uvedli country tancem na píseň Rednex. Pak na ples zavítala
známá skupina Boney M, která zatančila a roztleskala sál. Mezi vystupujícími se objevil
dokonce i zpěvák Elvis Presley, který zazpíval úžasný rokenrol v doprovodu tří
tanečních párů. Místní pány potěšila přítomnost krásné zahraniční sexy zpěvačky Tiny
Turner a naší star, zpěvačky Helenky Vondráčkové, která s písní Sladké mámení
vystoupila jako poslední hvězda večera. Nakonec žáci deváté třídy zakončili ples
vlastní světelnou show.
Po vystoupení byli všichni odměněni dlouhým potleskem a pan ředitel předal
vystupujícím za odměnu nádherný dort. Nakonec ještě děti poděkovaly
prostřednictvím Terky Hékalové své třídní paní učitelce Evě Směšné za to, že vše
vymyslela a zvládla náročnou přípravu, a předali jí krásnou kytici růží. Zbytkem večera
pak provázela hudební kapela EŠIBAND a učitelé, žáci, rodiče i ostatní zúčastnění se
výborně bavili a tancovali do ranních hodin.
Alena Pěčková a Pavlína Simonová, 9. tř.
kraj. Stanovili jsme rozsah této etapy
opravy s ohledem na návaznosti
v konstrukci střechy a statice ztužujících
prvků krovu. Stavba započne 25.dubna
a bude trvat do konce června.
Přidělení dotace na záchranu
architektonického dědictví je velikou ctí
a šancí pro budovu fary. Otevírá reálnou
možnost její rekonstrukce, zřízení muzea
a celkové otevření pro veřejnost, pro širší
využití areálu. Plánovaná je i možnost
propojení farské zahrady s Okoliskem
a společný obecní a farní zahradnickopěstitelský počin. Budova fary sice patří
farnosti, ale zároveň je naším obecním
kulturním a architektonickým dědictvím po
předcích. Je krásné zjištění, že její
zachování leží na srdci mnoha občanů bez
ohledu na různé religiozní a politické
názory.
Závěrem nám dovolte poděkovat všem,
kteří se aktivně podílí na obnově fary.
Soupis činností a osob by byl delší než
tento článek, nechci někoho vynechat
a urazit, a tak děkuji všem. Jmenuji ale
paní Hanu Likešovou, která mnohdy ve
svém volném čase klepe na všechny
dveře, za kterými může sedět subjekt
udělující dotace či peníze na opravy,
a doufám, že bude při nás stát dalších 7 let,
kdy budeme muset na každou etapu znova
a znova žádat.
Ing. František Babica
Zprávy ze Z Náklo
Vitamínový den
Vybíjená
Dne 18. března 2016 přijely opět po roce do ZŠ Náklo paní ze
Šternberka, které si pro žáky prvního až pátého stupně nachystaly
v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol společnosti MK Fruit
zábavný program týkající se právě ovoce a zeleniny. Děti si mohly
vyrobit špíz z jablek, hrušek, mrkve nebo mandarinek a také
ochutnat nejrůznější koktejly. Poté, co nasytily své mlsné jazýčky,
naučily se také, na jakých stromech a kde vlastně vybrané ovoce
roste. Už teď se všichni těší na další rok.
V pátek 11. března 2016 se v Litovli na ZŠ Vítězná uskutečnily
dlouho očekávané sportovní turnaje ve vybíjené (6. třídy),
přehazované (7. - 8. třídy) a volejbalu (9. třídy). Naše škola se
zúčastnila celodenního souboje ve vybíjené a utkala se s dívkami
šestých tříd ZŠ Vítězná, Gymnázia Jana Opletala a ZŠ
Jungmannova. Všechny tyto školy pro nás byly velkými soupeři,
ale naše spojené síly a podpora pana učitele Jiřího Kaly nám
pomohly ke krásnému třetímu místu. Doufáme, že se z této
zkušenosti dobře poučíme a že příští rok dopadneme ještě
mnohem lépe než letos.
Eliška Peřinová a Veronika Bednářová, 6. tř.
Kristýna Škrabalová a Rozálie Pelikánová, 6. B
Uhodněte výročí!
V dubnu roku 1970 došlo k rozpadu jedné z nejznámějších
světových hudebních kapel. Uhodnete, o kterou skupinu šlo
a který člen ji opustil?
Březnové výročí:
31. 3. 1889 byla v Paříži dokončena stavba Eiffelovy věže.
Velikonoèní tradice
Dozvuky velikonočního klapačování
Pro někoho jsou Velikonoce svátky jara, zatímco jinými jsou
chápány hlavně jako svátky duchovní.
K Velikonocům se váže spousta zvyků a tradic. Nebudu vás
zatěžovat jejich výčtem. Ráda bych však zmínila jednu
konkrétní, a to velikonoční klapačování.
Před letošními svátky mi moje pětiletá dcera řekla, že je už
velká, a tak by chtěla jít se svým bratrem klapačovat. Upřímně
mě to zaskočilo, protože holky nikdy nechodily, byla to vždy
výsada kluků. Odpověděla jsem jí, že jako dívka nemůže. Ona
ale nechápala proč, a tak jsem se jí snažila vysvětlit, že to tak
prostě vždycky bylo. Ji to však nepřesvědčilo a chtěla slyšet
konkrétní důvod. V čem prý je rozdíl, když klape dívka a když
kluk?
To mě donutilo se zamyslet, proč by vlastně dívky, pokud se jim
bude chtít, nemohly chodit klapačovat s hochy? Kde je
napsáno, že se to nesmí? A co tak strašného by nastalo, kdyby
šly? A tak letos děda vyrobil klapač i pro Adrianku a na zelený
čtvrtek jsme ji šli, spolu s jejím bratrem, zapsat mezi letošní
klapače. Narazili jsme ovšem na horlivého zastánce tradic,
který ji odmítl přijmout. Jediným argumentem bylo, že dívky
nikdy nechodily a občané by byli pohoršeni, kdyby tomu bylo
jinak. Trval na tom, že bude bránit tradice a děvče mezi kluky
nepustí. A tak Adrianka zatlačila slzu zklamání a její bratr šel
klapačovat s pocitem, že se jeho sestře stalo příkoří. Po návratu
z klapačování jí slíbil, že jí dá půlku z toho, co si vydělá. Když to
řekl, byla jsem na něj hrdá. I letošní "velitel" na sebe může být
hrdý, ubránil totiž tradici. Nedopustil, aby pětiletá holka šla
klapačovat spolu se svým bratrem. Pevně věřím, že bude
stejně zásadový ve svých názorech, až o něco skutečně půjde.
Ruku na srdce, opravdu by vás tolik pohoršilo, kdyby šla mezi
chlapci občas klapačovat i dívka?
Nemyslím. Chci věřit tomu, že mnozí z vás by reagovali stejně
jako pamětnice paní Skácelová, která na dotaz letošního
„velitele", co si myslí o tom, že by s hochy chodila i dívka,
odpověděla "...ale pročpak by ne, když chce. Dětí je málo..."
Ludmila Otiepková
Kam vyrazit
23. 4.
Kulturní komise obce Náklo Vás srdečně zve na společné setkání „BINEC 2016”. Smyslem akce je
sejít se a ruku v ruce uklidit nepořádek, který hyzdí naše vesnice a okolí. Sraz ve 14:00 v Nákle před
obecním úřadem, v Mezicích na hřišti a ve Lhotě na návsi. Rukavice s sebou :) V Orelské zahradě je
již tradičně pro všechny účastníky připraveno bohaté občerstvení.
Organizátoři se těší na účast všech, kteří nejsou lhostejní ke svému okolí.
Výstava drobného zvířectva
ZO ČSCH Náklo pořádá výstavu drobného zvířectva, která se bude konat
v chovatelském areálu v Mezicích ve dnech 16. a 17. dubna 2016.
Výstava bude přístupná veřejnosti :
 v sobotu 16. dubna od 8.00 do 17.00 hodin
 v neděli 17. dubna od 8.00 do 12.00 hodin
Pro návštěvníky je připravena
domácí kuchyně
a vepřové speciality.
Srdečně zvou pořadatelé
MUZEUM LITOVEL
Výstava věnovaná obci Náklo
Program na duben 2016
Dne 17. 4. 2016 v 15:00 se uskuteční
slavnostní ukončení výstavy věnované obci Náklo v muzeu v Litovli.
V rámci programu bude vyhodnocení průběhu výstavy, komentovaná prohlídka a pro zpříjemnění
nedělního odpoledne zahraje hudební skupina S VEŠKEROU ÚCTOU. Akce bude tradičně zajištěna
autobusem. Odjezd autobusu bude ve 14:15 ze Lhoty nad Moravou, 14:30 Náklo náves a pak u Gajového
a v Mezicích u kapličky. Pro hosty bude připraveno i drobné pohoštění.
Městské muzeum v Litovli, Smyčkova 795. Otvírací doba 9:00 - 16:00 od ST do NE.
Národopisný soubor Pantla a SDH Mezice
si Vás dovolují pozvat na již tradiční
17. Slet čarodějnic,
30. 4. 2016
který se uskuteční dne
v Mezicích v areálu místního hřiště.
Přijďte včas, registrace je v 17:00.
Večerní program vyplní DJ Míša a kapela TEQUILA BAND.
Bohaté občerstvení je zajištěno a na Vaši návštěvu se těší pořadatelé.

Podobné dokumenty