Studeo

Transkript

Studeo
Ukaž, napiš, zpropaguj!
Vypracování mediálního obrazu hudební školy Studeo
Kontaktní jméno: Fedor Filimonov
Jména všech autorů: Fedor Filimonov
Organizace: Studeo
Emailová adresa: [email protected]
Telefonní číslo: [email protected]
Název přihlášen práce: Vypracování mediálního obrazu hudební školy Studeo
Kategorie: Kulturní instituce
Chtěl bych poděkovat lidem, kteří mi pomohli při realizaci daného projektu:
Dmitry Alivanov - realizace reklamního plakátu
Ivan Filchenko - realizace promo videa
Anton Rakhmanov - pomoc s realizaci promo videa
Igor Bruso - pomoc s realizaci demo verzi promo videa
1) Uvedení do tématu (do projektu):
Studeo je hudební škola pro osoby se zdravotním postiţením. Je partnerem Jedličkova ústavu. Tyto projekty
mají společný cíl, který se spočívá v tom, ţe se zabývají řešením problémů integrace zdravotně postiţených
lidí do společnosti. Tento cíl asi nejlépe zformuloval zakladatel JÚŠ, MUDr. Rudolf Jedlička: „Snažíme se
udělat z pasivních příjemců sociálních dávek daňové poplatníky“.
2) Definice problému:
Bohuţel, Praha zatím vůbec není bezbariérovým městem, a lidé se zdravotním postiţením se kaţdý den
musejí setkávat s velkým mnoţstvím problémů, kterých si většina z nás ani nevšimne. V průběhu projektu
jsem udělal výzkum, který jen potvrzuje tuto skutečnost, podrobněji je rozepsán v další sekci. Jeho výsledky
mne přesvědčily, ţe hudba je právě oním neomezeným prostorem pro lidi, kteří jsou omezeni všude. Hudba
jim dává moţnost sebevyjádření, moţnost realizovat svůj tvůrčí potenciál, cítit se plnohodnotnými členy
společnosti. Proto hudba hraje významnou roli v procesu zapojování zdravotně postiţených osob do běţného
ţivota.
3) Popis strategie
a)Zahraniční obdobné projekty, skutečný způsob komunikace projektu.
Hudební škola Studeo určitě není unikátním projektem. Má zahraniční obdoby, například Daniel's Music
Foundation v Americe a Drake Music v Anglii. Studeo má ale jednou velmi důleţitou odlišnost, která je
zároveň jediným způsobem komunikace projektu s veřejnosti, jediným způsobem, jak lidé mohou dozvědět
o tomto vzdělávacím centru. Myslím kapelu The Tap Tap, která je součástí této školy, a je unikátní tím, ţe
všichni členové této kapely jsou lidé se zdravotním postiţením. Přesto je aktivní kapelou hrající hodně
koncertů v ČR i v zahraničí – hráli v Londýně, Moskvě, Varšavě, Madridu. Určitě velmi zajímavý a
inspirující projekt.
Komunikace Studeo pomoci kapely The Tap Tap má pozitivní i negativní strany. Výhodou je princip
komunikace, který je originální a efektivní. Lidé se mohou dozvědět o škole Studeo přes koncerty kapely,
její stránku na facebooku, kde je velmi aktivní, a přes různé články o kapele v masmédiích. Nevýhodou je,
ţe The Tap Tap je v podstatě jediným způsobem komunikace projektu, navíc lidé velmi často nevidí
souvislost mezi kapelou a školou Studeo. V této situaci projekt Studeo vystupuje v roli komplementární
součásti kapely The Tap Tap.
V této práci jsem se proto zaměřil především na vypracování vlastní koncepce (tzv. motto) projektu Studeo,
která by umoţnila představit tuto školu jako nezávislý projekt, sic spojen s The Tap Tap, ale nezávislý na
této kapele.
b)zdůvodnění výběru projektu, formování koncepce strategie
Rozhodl jsem vybrat školu Studeo pro svou práci, protoţe jsem také hudebník. Hraji na bicí uţ 6 let, několik
let jsem hrál v kapele, se kterou jsme měli moţnost koncertovat v ČR i v zahraničí, odjeli jsme na několik
evropských turné, a díky této zkušenosti velmi dobře chápu, jaký vliv můţe mít hudba na člověka, jak můţe
změnit ţivot člověka a jeho víru v sebe.
Pro tento projekt jsem si vypůjčil invalidní vozík. Byl to pro mne velmi zajímavý, ale zároveň smutný
záţitek, protoţe jsem částečně pochopil, jak opravdu velkým problémem je pro osoby se zdravotním
postiţením cestování v Praze. Udělal jsem malý výzkum, v průběhu kterého jsem zjistil, ţe z celkem 57
stanic metra v Praze je pouze 34 bezbariérových. To znamená, ţe člověk v invalidním vozíku se v nejlepším
případě (protoţe invalidní výtahy často nefungují) můţe dostat do 60% ze všech stanic metra. Do zbylých
40% se dostat vůbec nemůţe. Po uzavírce stanice Národní Třída se linka B stala pro vozíčkáře prakticky
nepouţitelnou. Dalším problémem je tramvajová doprava, kdy na většině linek bezbariérové tramvaje jezdí
jednou nebo maximálně dvakrát za hodinu. V Praze navíc existuje 40 tramvajových zastávek, které vůbec
nejsou bezbariérové - nelze tam pouţít speciální plošinu pro vozík, coţ znamená, ţe člověk nemůţe
vystoupit i kdyţ se nachází v bezbariérovém tramvají.
Problémy veřejné dopravy jsou velmi zajímavě zachyceny v dokumentárním filmu "Jedeme v tom s vámi"
od projektu Asistence o.s.
Výsledky výzkumu jsou jenom malou částí celého problému integrace zdravotně postiţených osob do
společnosti. Určitě neexistuje jediný způsob řešení tohoto problému, ale dle mého názoru je hudba jedním z
nástrojů, které pomáhají lidem s tělesným postiţením zapojit se do běţného ţivota a cítit se plnohodnotnými
členy společnosti.
Proto hlavním cílem mé práce je přesvědčit lidi, ţe přes jakékoliv omezení a přes jakékoliv bariéry stále
mohou nejen mít sny, ale také své sny realizovat.
Celá koncepce kampaně, kterou jsem vypracoval, je zaloţena na jedné velmi jednoduché myšlence: Hudba
je pro všechny. Tento nápad je spojen se dvěma otázkami:
1. Jak to dokázat?
2. Jak motivovat lidi?
1)Jsem si jist, ţe kaţdý člověk je schopen zahrát alespoň na jeden hudební nástroj. Ţijeme v době moderních
technologií a to znamená, ţe pokud člověk chce například, hrát na bicí, uţ nepotřebuje tradiční bicí
soupravu. Dnes existujoí různé elektronické alternativy typickým hudebním nástrojům, jako například
sampler Roland SPD-SX nebo SPD-30 Octapad, které mohou být pouţívány jako alternativa bicí soupravě:
http://www.youtube.com/watch?v=su1e5B-GKf0
Lidé ţe školy Studeo to velmi dobře chápou a hledají různé alternativy pro hudební výuku, coţ je velmi
důleţitou částí tohoto projektu.
2)Myslím si, ţe nejlepším způsobem motivace v této situaci je motivace pomoci konkrétních příkladů. Kdyţ
člověk vidí, ţe se někomu podařilo dosáhnout výjimečných výsledků přes jakékoliv bariéry, to je vţdycky
velmi silným zdrojem inspirace. Tento princip jsem pouţil při rozpracování 1.aspektu své reklamní
kampaně:
1.aspekt kampaně
Co - leták (viz příloha č.2)
Cílová skupina - osoby se zdravotním postiţením, jejich rodiny.
Kde - školy Jedličkova ústavu, speciální školy, hudební obchody
Cena - viz rozpočet
V daném případě se jedná spíše o motivační a informační typ letáku. To je velmi důleţitý aspekt práce pro
pochopení celé koncepce kampaně, protoţe je zaměřen na otázku "Jak můţeme přesvědčit lidi, ţe se mohou
zabývat hudbou přes jakékoliv bariéry?"
2.aspekt kampaně
Co – plakát (viz přílohu č.3)
Cílová skupina - osoby se zdravotním postiţením, jejich rodiny.
Kde - MHD - metro: invalidní výtahy, CLV vitríny (jenom Vyšehrad a Pankrác); tramvaje - samoplepky
na bezbariérových tramvajích linek č. 4,6,7,9,10,22
Cena - viz rozpočet
Reklamní plakát je těsně spojen s koncepcí práce a rozvijí myšlenku zaloţenou v letáku. Poprvé se objevuje
slogan kampaně "Objevte v sobě hudebního génia!". Vypracoval jsem nápad a design plakátů, který byl
realizován mým známým - Dmitriem Alivanovym. Pro zvětšení efektivity reklamy a jejího zaměření na
cílovou skupinu bude plakát umístěn do invalidních výtahu v metru. Jediný problém, který jsem zjistil při
kontaktu s agenturou JCDecaux Group, spočívá v tom, ţe se jedná o nestandardní plochu která se musí
nechat schválit k vyuţití pro reklamní účely. Toto schvalovací řízení trvá aţ tři měsíce. Plakát bude umístěn
do CLV-vitrín na stanicích metra Vyšehrad a Pankrác, protoţe v této lokalitě se nachází Jedličkův ústav, kde
momentálně probíhá výuka školy Studeo. Na stejném místě v roce 2013 vznikne samostatná budova
projeku. Plakát také bude šířen formou samolepek na tramvajích. Vymezil jsem linky č.4,6,7,9,10,22
protoţe jsem našel seznam všech speciálních škol v Praze a hledal jsem ke kaţdé z nich nejbliţší tramvajové
zastávky, ze kterých jsem následně vytvořil nový seznam linek, které se potkávají nejčastěji. Pro zvětšení
efektivity reklamy bude plakát umístěn pouze na bezbariérových tramvajích. Linky č.9,10 a 22 jsou
nejvytíţenější tramvajové linky v Praze, coţ je velkou výhodou.
3.aspekt kampaně
Co - promo akce (viz přílohu č.4)
Cílová skupina - veřejnost
Kde - různé stanice metra v Praze
Cena - viz rozpočet
Promo akce je zaměřena především na veřejnost a jejím cílem je šířit informace o projektu Studeo, o
problémech integrace zdravotně postiţených osob do společnosti a shromáţdit finanční prostředky na rozvoj
hudební školy. Akce se zúčastní několik dvoučlenných týmů. Během jediného dne týmy pracují na různých
stanicích metra v Praze. Pro zvětšení své efektivity se promo akce bude opakovat několikrát během
kampaně. Podrobné schéma promo akce najdete v příloze c.4.
4.aspekt kampaně
Co - Direct Marketing(viz přílohu č.5)
Cílová skupina - firmy
Cena - viz rozpočet
Cílem 4.aspektu kampaně je oslovení podniků, které podporují princip společenské odpovědnosti firem a
kterým záleţí na tom, jak si jich všímá jejich klientela. Do různých firem bude poslán dopis od Studeo (viz
přílohu č.5), cílem kterého je shromáţdit finanční prostředky na rozvoj hudební školy.
5.aspekt kampaně
Co – Promo video
Kde - YouTube
Odkaz na video: https://vimeo.com/56380356 (uvedl jsem odkaz na vimeo kvůli lepší kvalitě)
Promo video můţe být nejen velmi silným zdrojem motivace a inspirace ale také efektivním způsobem
šíření informací o projektu přes Internet.
Proto jsme natočili promo video pro školu Studeo jako poslední aspekt této reklamní kampaně.
4) Předpokládaný mediální dopad a výsledek projektu
Primární cílovou skupinou tohoto projektu jsou osoby se zdravotním postiţením a jejich rodiny. Přesto kvůli
tomu, ţe je projekt přímo spojen s aktuálním společenským problémem, vypracovaná reklamní kampaň
obsahuje i aspekty zaměřené na veřejnost. Cílem těchto aspektů je zvětšit povědomí lidí o tomto problému a
shromáţdit finanční prostředky na vybavení školy.
Harmonogram.
Reklamní kampaň trvá měsíc. Podle mého názoru nejlepším měsícem pro začátek kampaně je září - začátek
nového školního roku, lidé se vracejí zpět do Prahy po létě a mají pozitivní přístup a zájem o nové projekty.
5) Shrnutí a závěr
Hlavním cílem této reklamní kampaně bylo vytvořit škole Stereo takovou image , která by ji odlišila od
skupiny The Tap Tap a představit Studeo jako samostatný nezávislý projekt. Proto bylo nejdůleţitější částí
kampaně formování koncepce projektu Studeo, která je zaloţena na problematice integrace zdravotně
postiţených osob do společnosti (a která musela být znázorněna pomocí konkrétních příkladu a údajů) a na
způsobech motivace lidí se zabývat hudbou. Celý proces vypracování této koncepce a celé reklamní
kampaně je přehledně znázorněn v příloze číslo 1.
Dle mého názoru je velkou výhodou vypracované kampaně její univerzálnost, protoţe můţe být pouţívaná
nejen v ČR, ale i v zahraničí. Hlavní nápad ("Hudba je pro všechny") a slogan ("Objevte v sobě hudebního
génia") dobře znějí i v angličtině: "Music is for everyone", "Discover a musical genius in yourself" nebo
"Discover your own musical genius".
PŘÍLOHA Č. 1
Myšlenková mapa
PŘÍLOHA Č. 2
Leták
PŘÍLOHA Č. 3
Plakát
PŘÍLOHA Č. 4
Promo akce
Vzor dopisu
PŘÍLOHA Č. 5
Direct marketing
Oslovení firem
Vzor dopisu
PŘÍLOHA Č. 6
Promo video
Odkaz na Vimeo: https://vimeo.com/56380356
Odkaz ke staţení: http://www.sendspace.com/file/rg9g3b
ROZPOČET
Leták (výroba) - 3.000 kusů = 3 492 Kč
Inetprint.cz
Reklama ve výtazích = 1620 Kč/ks/měsíc (34x) = 55080 Kč
jcdecaux.cz
CLV vitrína v metro = 13080 Kč/ks/měsíc(2x) = 26160 Kč
Samolepky na tramvajích = 3600 Kč/ks/měsíc (36x) = 154800 Kč
Penpro.cz
Náklady na promo akci:
Půjčení invalidních vozíků (10x) = 80 Kč /ks/den x 5 = 800 Kč
zivot90.cz
Tisk 3000 letáků = 3 492 Kč
Inetprint.cz
Nákup 1500 obalek = 375 Kč
rajapack.cz
Náklady na akci = 4667 Kč
Počet akcí = 4
Náklady na akci během měsíce = 4667*4 = 18668 Kč
Náklady na Direct marketing = 200 dopisu = přibliţně 2200 Kč
Název
Leták (výroba)
Reklama v výtazích
MHD
CLV vitrína
Samolepky na tramvajích
Půjčení invalidních vozíků
Tisk letáků
Nákup obalek
Promo akce
Náklady na akci
Počet akcí
Náklady na akci během měsíce
Direct marketing Oslovení firem (dopisy)
Celkem
Cena, Kč
(celkem)
3000
3 492
34
55080
2
26160
36
154800
10
800
3000
3 492
1500
375
4667
4
18668
200
2200
260 400
Počet kusů
Projekt Evropské hudební školy Studeo je spolufinancován Evropským sociálním fondem v ČR a rozpočtem
hlavního města Prahy. Povaţují to za hlavní zdroje financování této kampaně. V případě nutnosti sníţení
rozpočtu je moţné odmítnout nejdraţší poloţku - samolepky na tramvajích.
Zdroje
1) http://www.studeo.cz/
2) http://www.danielsmusic.org/
3) http://www.drakemusic.org/
4) http://www.thetaptap.cz/
5) http://www.dpp.cz/bezbarierove-cestovani/metro/
6) http://aktualne.centrum.cz/domaci/regiony/praha/clanek.phtml?id=751434
7) http://www.neformallne.cz/jedeme-v-tom-s-vami/
8) http://www.muzes.cz/aktuality/bezbarierovych-tramvaji-navic-se-vozickari-nedockaji/
9) http://www.asistence.org/
10) http://youtu.be/E4hOh0FHtZc
11) http://www.rolandus.com/
12) http://raycharles.com/biography/
13) http://www.grammy.com/nominees/search?artist=ray+charles
14) Perone, James E. (2006). The Sound of Stevie Wonder: His Words and Music. Westport, CT:
Greenwood Publishing.
15) http://www.belcanto.ru/beethoven.html
16) http://youtu.be/QE_XdRXQPFQ
17) http://www.inetprint.cz/
18) http://www.jcdecaux.cz/
19) http://www.penpro.cz/
20) www.nicm.cz/files/SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAHA_2.doc
21) www.nicm.cz/files/SPECIÁLNÍ STŘEDNÍ ŠKOLY PRAHA.doc
22) http://www.ropid.cz/tiskove-informace/2011/vyhodnoceni-komplexniho-pruzkumutramvaji__s239x1246.html
23) http://www.rajapack.cz/
24) http://www.pristupnost.cz/kazdy-desaty-cech-je-zdravotne-postizeny/
25) http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/3309-08