tl tl il tl tl tl tl tl lt il tl il il tl tl tl tl il lt il tl tl

Transkript

tl tl il tl tl tl tl tl lt il tl il il tl tl tl tl il lt il tl tl
t,/
evídence:
ústřední
Číslo
9111
Linie:
pŮ vo DU
\/D 7ET\TT
POT
BERA NA
Kód
025081900018FR
registr:
Státní
: JoEL
tl
ll
00010
stáda:
tl
tl
'4
,;1,-l1''/,1.'i
jedínáček
ll
il
45 DaLum: 23.10.10
Body
Exteriér
osvalení
20
20
13
Krevní test:
il
ll
ll
il
il
ll
ll
tl
Počet ve vrhu:
22.02. 10
Datum n arození
REST
FO
CLUN
100?
:
Plemeno
tl
do plemenné kni hy, CF 2010
L4, 3.78 81 Slavoníce
M2i i té . l :
Ivana Pokorn á, Modletíce
,
Chovate l: 9902L : Dovo z Francie
tl
tl
tl
il
tl
LAP> q LL
ll
tl Nákupní
ll K]asífí
ll
Zlobice
Původ VI. užit.
20
4
0.000
trh:
kace:
tl Pr 1 rusr ek:
tl
02503410701
ll MATKA
9902L
St,áda:
Kód
tl
puČ/oopl.
_
O7oI5/
tl
il
il
il
tl
tl
tl
ll
il
il
ll
il
ll
il
tl
il
lt
il
ll
il
il
il
ll
tl
tl
čís. :
Vlna
AB
kg
Ď
Ld!
t:v /
ru
nezZ ji ts t no
nln
no Ď
, Y - " O rdn
0 0 00 0
VT:': BT
c
L
0 2)IM BT
MMM
i1 ó 00 13 00 01 1 FR
81
2 0 01 I
qq
99 0 2L
OM1M: B T
1 0 00 01_9050 b FR
I9
2 0 50 6
pLoDNoST:
zpracováno
V Brně
BT
BT
oo/oo/oo
O OFA F
99 069
BT
990L2
OM O:
o ontl
o 0FA F
.:^l^:-ts
lcl11rq
990L2
M M O: BT
L
/
/
nrln}rnrz5nn
/
M OO:
OOO:
i q
/
00053
990L2
BT
O OTBV
iohň:I
990L2
BT
O OFBB
Oo O25
Dnrin
nřF.tr
2455945001-0 1 NL
Linie:
990I2
Stádo :
0OHSS
P K /Luč :
00 ].0 1
P K /P uč :
z dvo j č at
SR:
VT: BT
16 . 11. 10
o původu vystaví1:
Potvrzení
ovcí a koz v CR
Svaz chovatelů
1 - 3, 6L2 42 Brno
Patackého
481
243
54L
tel
11
.\rr'I;'r'
OTCE
245594500103NL
99oL2
Stádo:
PKlLuč:00SBN
PK/puč: O0305
z t,roj čat
plodnost:
9 902L
počet bahnění f narozeno
programem SCHOK v čR
dne:
MATKA
VT:
BT
VT
EA
245594500078NI'
0000
Linie:
oon'r 2 qp .
Kód Stáda:
o00HU/0o018/
PK - LUČ/PUč/oopr.
do PK: Nezapsán
zápis
Dovoz Holandsko
Chovatel:
j edináček
lOO% CLUN FOREST
BT
třída:
Výsledná
OTEC MATKY
73111014001oFR
Linie:
9902I
Stádo:
PK/Luč: 200l0
PKlPuč:
nezj íštěno
MOM:
kg
.
celkem
r \ . t E' r -
5 FR
LUČ/
PK
do PK: Nezapsán
Záp is
Dovoz Francre
Chovatel:
nez j išt.ěno
oO/ 0o/oo
plodnost
1OO% CLUN FOREST
BT
t'řída:
Výs1edná
MATT]W A MA TK'Y
01 0 00 5 4 FR
8100(00
90 ) 1
a \ do
r:v / !u u c : 50 0 5 4
v a LLq
/
0 oL L l
il
lt
il
il
il
ll
il
tl
il
il
tl
tl
ll
il
tl
il
il
tl
il
tl
tl
ll
-tl
il
CERTIFICAT D'ORIGINE ET DE QUALIFICATION A
L'EXPORTATION
Nom de |'acquéreur:
Mme P?K2RNA IVANA
Pays de |'acquéreur:
REPUBL|QUE TCHEQUE
No :
25081900018
Od2 j
4 :.i l. ! /-+Í2,R
Sexe: MALE
Qualification.
R ace: CLUN FOREST
R
Na isseur : MR S I MON J OEL
Famille:
Note Phénotipique:
REFERENCES ÁNIfi\ÁL :
D. N. : 2210212010
MN.:
1
M.E
1
M .R
M. A .
G a i n 1 0 -3 0:
N o t e 1 0 -3 0 .
PAT 30 ,
Gain 30-70.
Note 30-70 :
PAT 70 .
HOLLANDE (NL)
PERE
N":
080078
Famille:
2455945
NPh :
C D:
CD
CD
l.P r.
I . V -L
|Čr
lndexSynthese
CD.
CD.
CD:
l.P.r.
I . V. L
l.C.r
6MP
Serie SCI / CE
N . P h,C E :
Note Orig.CE :
Crois. :
Gras:
Conf. .
CD
CD
Note Synthese CE
@M
MERE
N':
R
070í5
NPh :
M B N a t .:
3
M B O. l .
0
N b A gn. :
6
N b A gn.
0
LP.R. : +0,07
C D: 20
r V.L. .
cD :
-06
NPh :
F am ille
Productivité
1,68
.
\ -,."
DATE DEDITfON: 2410912010
ARR/ARR
NP h :
Fam.
6MM
IPR
L V. L . : + 0 3
CD : 2 0
1,ovenuede ChouugnyBP 70104
CLUN FOREST
\-/
R
N" : 282803390500il
1a
_Y.""
v
731'l10jl+02Q010
CD . 4 6
IPR +0,17
CV . 4 7
I V. L + 0 3
CD: 9 0
lCr. +04
86 500 /ÁoNrfu|oŘIuoN
N'exportation: 259
rěl : 05 49 91 10 78 Fax: 05 49 84 08 23
E-motl : tontac

Podobné dokumenty

tl tl-tl tl tl tl tl tl

tl tl-tl tl tl tl tl tl 282803390300FR Linie: Stádo: 99a2L pK/Luč: 0300 PK/Puč: nezj ištěno

Více

Usnesení č. 134 EX 04128/11

Usnesení č. 134 EX 04128/11 S t a v b a v e v ý J . u č n é mv l a s t n i c t v i

Více