Usnesení č. 134 EX 04128/11

Transkript

Usnesení č. 134 EX 04128/11
EXEKUTORSKÝ
28 -r,t-2Ílt3
ÚŘao PLZEŇ.MĚST
Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek
Rychtďikoval,326 00 P|zeň
+420377 464 009, fax +420377 464 223.E-mul
značka]
134 Ex o4l28lt.t - 18o
UsNEsENÍ
Soudní exekutor Mgr' ]ng' Jiři
Prošek, Exekutorský úřad P1zeň-město, se
sídfem Rychtaříkova I, 326 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě
usneseni:
okresniho
soudu v Rokycanech ze dne
1 5 . 4 . 2 O I 7 | č .j . 1 5 E X E
624/2011-15, kterým by1a nařízena
exekuce podle
vykonate1ného rozhodnuti:
Rozsudek
okresního
soudu
v
Rokycanech
ze
dne
25.8.2OtO,
č .j .
4
C
46/20I0-I7Usnesení okresního soudu v Rokycanech ze dne 9.11.2O7O, 3.l.
4 C
46/2070-79,
ve věci oprávněného:
Milena
Novotná,
bytem Zahradní 449, Mirošov
338 43, proti
povinnému:
Jaroslav
Vozka,
byteur U restaurace
ěp.160,
Hrád'ek
338 42,
nar.
6.7 .L96L,
k uspokojení
pohledávky
oprávněného Ve výši
400 000'00 Kč s přís1ušenstvím: náklady předcházejicitro
Ťizeni 3 Ooo,00 Kč,
3akoŽ i k úhradě nákladů exekuce'
vydává toto usneseni o nařizeni
draŽebniho iednáni
DRAŽEBNÍ uřHLÁšKt,.
Dražební
jednání
se koná
Dne 6.3.2013 v10:00
v sídIe
II.
exekutorského
Předměten
dražby
hod.
úřadu Exekutorský
úřad P1zeň-město,
Rychtaříkova
1, 326 00 PIzeň
jsou
se sídlem:
nemovitosti:
Pozemek Ve výlučném vIastnictvi
č. p.
7515/1-5
o výměře
814m, ,
nemovatoSt se nachází
na katastrá].nim
územi Hrádek u Řokycan v obci
Hrádek a je zapsána v kat'astru nemovitostí vedeném: Katastrá-fni
úřad pro
P1zeňský kraj
se sidlem
v P"].zni - Kat'astrálni
pracoviště
Rokycany, na
].istu vf astnict'ví
č. 2B1
S t a v b a v e v ý J . u č n é mv l a s t n i c t v i
čp. 160
na pozemku č. st.
168 (Lv 281)|
nemovltost
se nachází
na katastráfnim
území Hrádek u Rokycan v obci
Hrádek a je zapsána v katastru
nemovitosti
vedeném: Katastráini
úřad pro
Plzeňský
kraj
se sídIem v P1zni - Katastráfní
pracoviště
Rokycany, na
Stavební pozemek ve výlučném v]astníctví
č. st.p.
168
o výměře 780m2 f
nemovItost
se nachází
na katastráfním
území Hrádek u Roi<ycan v obci
Hrádek a je zapsána v katastru
nemovitosti
vedeném: Katastráiní
úřad pro
Plzeňský
- Katastrá].ni
kraj
se sidlem
v Pfzni
pracoviště
Rokycany, na
1istu v1astnictví
č. 2B1
Nemovitosti
budou
draženy
s příslušenstvím
a součástmi.
IrI.
Výs1edná
cena
draŽených
nemovitostí
je
I.466.620,_Rč, (sJ-ovy: jeden
.mifion čtyři sta šedesát Š
est tisíc šest set dvacet korun českých) .
TV.
Výše nejniŽšiho
podáni
činí:
g11.141;Kč (slovy:
devět
set
sedmdesát sedm
tisíc
korun českých)
V.
Jisťota činí 70.000,-Kč (sJ-ovy: sedmdesát tisíc
korun českých). Jístotu
).ze zaplatit
buď v hotovosti
do pokIadny soudního exekutora
nebo platbou
na účet č. 8900133745/2600, variabifni
symboI 20II4L2811,
specifický
jde-1i
symbo1 _
rodné
čÍs]-o draŽite].e'
o
fyzickou
osobu,
nebo
jde-li
identifikační
čís1o,
o právnickou
osobu.
K platbě
na účet
soudního exekutora
přih1édnout
lze
před
by1o-1i
zahájením
]en tehdy,
draŽebního jednáni zjištěno'
Že na účet soudního exekutora také došfa.
VI.
S nemovitostmi
VI].
Prodejem v draŽbě
nejsou
spojena
nezaniknou
Žádná práva
ani
Žádné závady.
Žádné závadv.
je oprávněn převzit
VTTI. VydraŽite1
vydraŽené nemovitosti
s přislušenstvím
po vydání usneseni o příklepu;
dnem následujicím
o tom je vydraŽite1
povinen
vyrozumět
soudniho
exekutora.
VydraŽite1
se stává
v]-astníkem
\'.,^Ť.;^hť'^h nemovitostí
právní moci
pří klepu .
TX.
nříslttěcnsIrrím.
s
r
nahrzln-l
[/rfoauJstlDLvftlr,
a zaplatil-li
nejvyšší podáni,
a to
i
]s u] rsr ne vég l ql f F n í
ke dni
n
nříklpnrr
w
vydání
y!fNaElJu
usneseni
o
Soudní exekutor
upozorňuje,
Že při
podstaty
rozvrhu
se mohou oprávněný,
ti,
kdo do Ťizeni
přistoupi1i
jako
dalši
oprávněni,
a dalši
věřitefé
povinného
j iných
domáhat
uspoko1 ení
vymahate1ných
poh1edávek
nebo
n n h l e r ] á r r c k z a l i š t ě n Ý r : h .zqáo Lsotv al l rl l rt Ln í m n r á r r c m
ň' l .d ř. Lí- L Z-e^
^^
n
r
n
k
Ť
a
r
á
]
.
r
r
z
r
l
LnL a
Ý Lž
ý
1
L
a
l
lld
PloVErLl'
P."
exekttcc.
r
jest1íŽe
nrokáž'i_l
q
Ji a k Jol v
ttqnokoi
1
ie
nřís.l
exekutor
í
rršnr7m.i
vyzývá,
nnh
výši
listinami
aby
d
K
l aÁárralz
Ld
-z .dLl t<di.c n í
rlražohníhn
jejího
a
ti,
kdo
y!J
\v 7
přistoupi1i
'
r^--'*l.,''
A-|
yn ^- *
o . o ů. +ý r
n i nuhr lž
z
ltf
a
rv zy . ,D ,E ě o
se nepřihliŽi.
L..*
nři
iar]nání
příslušenství
n
ř i h l á ě ko oá mN o r r L ,
IJr f ltf
nebude uvedena,
oprávněný,
UĎ
Lá l^u
pohledávky
přislušenství
vc Il Jn! r áo . .v .l x
l 9.1 l 1 ,
Jq rVz yr ?Un lhr
.-i^^-,.]x].i
lrcJ!/uzuEJ
f
uvedou
nebo jejího
clal ší
on
^y]\11^.
p! tlltoDl
přihlášce
v
poh]edávky
Soudní
:^
J c
i oEsoř l L r r zi c; ^
J
do
J!uv!
.
soudnimu
Ťizeni
pozaou]
a
exekutorovi
sděli1i I
zda
žádaji
zaplaceni
pohledávek.
svých
Soudní
exekutor
upozorňuje,
že nepožádají-ti
o zaplacení
před
zahájením draŽebního
j e d n á n í , m ů ž ev y d r a Ž i t e l
dfuh povinného vůči nim převzit.
x1
XIT
Soudní exekutor vyzývá kaŽdého, kdo má právo,
které nepřipouští
dražbu,
aby je uplatnil
u soudu a aby takové uplatnění
práva prokázal
soudnimu
exekutorovi
nejpozděj i
před
zahájením
jednání '
draŽebního
Soudní
exekuťor upozorňuje,
že jinak k jeho právu nebude při provedení exekuce
přih1íŽeno '
Soudni
exekutor
r ,LraAvvvo, .
P
Lž va
příkIepu
Poučení:
ia
Jc
upozorňuje
lml tnuhl o. -t *t
rrnll1-ni'l-
předkupní právo
osoby'
i^ň
zaniká.
které
-v'
^ I- o. ;Á1U, S- x
V
mají
]-].^
JdAU
k
nemovitostem
draŽitefé
a
Že
předkupní
udě]ením
Proti
tomuto
usnesení
mohou
podat
jen
odvolání
oprávněný,
ti,
kdo do Ťízeni přistoupili
jako další
oprávnění'
povinný,
manŽe]. povinného'
a osoby'
která
maji
k nemovítostem předkupní
právo,
věcné prá,'o nebo
nái emní právo.
odvo].ání
podává
se
usneseni
u soudního
Krajský soud v Plzní.
do
15
dnů od
doručení
tohoto
exekutora,.
o odvo]-áni
rozhoduj e
jen proti
odvolání
výrokům uved.eným v bodě
Vl.'
VI]I' až XII. není připustné.
I,,
If . '
Upozrrnění:
Ve smyslu ust. s 336 odst. 3 oSŘ obecní úřad, v jehož
n
iaĚ
i íJ J
n n Á c # . #L.o, , ,L r r y
je
obvodu
nemovitost,
vyhlášku
l l ag l!.vr n
J
PwuĎ
obsah uveřejní
přís1ušný
způsobem v místě
obvyklým.
katast'rá].ni
podstatný
úřad vyh1ášku nebo její
obsah
uveřeini
na své úředni desce.
V Plzní
dne 24.1.2013
Mgr. Petr Pelcl, v.r.
Exekutorský
kandidát
Z pověření
soudniho exekutora
Mgr.
Naúředrrí*oj,|'l,13
Vvvěšenodrre.áí;.j...............
Seimuto{lllo""';"';';"
-'.'--:.-- {3 :!*.N...
způeobom
-dílkový
-u*á zvéťclněno
žeio"in
příttup
rom
nul
MĚsT$!{"ÍtjŘAD
33842 i;'IÁDEK
b..]okycany rň
: 3 ? 1? B t 1 5 2 * '
Ing.
Jiřího
Proška

Podobné dokumenty

Exekutorský úřad Plzeň-město, Mgr. Ing. Jiří Prošek, Usnesení 134

Exekutorský úřad Plzeň-město, Mgr. Ing. Jiří Prošek, Usnesení 134 obóanský soudní řád), bude-li v posledních pěťi rnínuťách před sťanoveným okamžikem ukoněení dražby uěiněno podání, má se za Lo, že dražíťeIésťále ěiní podání a okamžik ukoněení dražby se posouvá o...

Více

061 EX 1886/07-439 Usnesení

061 EX 1886/07-439 Usnesení odpadních \'od' L1eÍá byla !]''budována pÍo rodjnný dům. Je provedeno napojeni na e1. e ergij přes přípojktl vedenou pocl povrc1rcm pozcrrrku parc. č' 12212' \'odo\rcd je \'eden dvěna Způsoby: Z vl...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení Píob|'os 'i|''in!'o .oEh:hJ mdl \e .e!ecb LemiF plJLpni.h Lcclovy.h zhruE. \ Ód}.lem fu p';lni '.lovF\o Nciv)lJ|ro 1aw'ho 'oLdJ /c o 'e "omuilaci 15 ||'2oo/, ť | ' :6 A r ! 2 2 0 0 7 .n ž l o m o c...

Více