zemnÝ plßn Verneřice, prosinec 2015

Transkript

zemnÝ plßn Verneřice, prosinec 2015
ZEMN˝ PL`N
VERNEICE
540
M.: 1:5000
metrø
0
200
400
600
800
1000
540
0
56
560
580
520
500
582
U farskØho lesa
574
560
520
PT 3
Z`ZNAM O ¨INNOSTI P VERNEICE
575
540
CY 3
559
OznaŁen sprÆvnho
orgÆnu, kter PD vydal:
540
Datum nabyt œŁinnosti
œzemnho plÆnu:
Zastupitelstvo Msta
VERNEICE
540
U Slukova
JmØno, płjmen a funkce
oprÆvnnØ œłedn osoby
połizovatele:
Otisk œłednho raztka:
Podpis oprÆvnnØ œłedn
osoby:
56
0
Ing. Alena SingolovÆ
54
0
vedouc oddlen
ład œzemnho plÆnovÆn,
odbor stavebn œład,
MagistrÆt msta DŁn
584
56
0
U Płbrami
52
0
580
podpis
563,0
56
0
54
24
0
0
0
54
II/
580
540
582
CY 1
U skÆly
II
I/
KU 1
24
09
2
520
SO 3
0
0
58
52
Poutn vrch
Za hłbitovem
Za silnic
PT 4
Vernełice, OMD
560
U ¨Æslavi
U merboltickØ cesty
50
SV 2
0
DM 6
BV 48
540
ZS 2
Vernełice, suiŁka
520
SF 2
BV 41b
BV 41a
BV 40
BV 39
520
ZS 1
0
50
KU 2
BV 42
SO 1
Samota
SO 2
DM 7
SF 1
Vernełice, nÆm.
500
548
BV 47a
DM 9
OS 3
BV 43
BV 47b
480
PT 1
BV 49
DM 8
BV 46a
BV 46b
480
BV 51a
BV 50
BV 58
Za kasÆrnami
BV 51b
Vernełice
BV 44b
500
TI 1
500
BV 53a
OV 2
BV 44a
BV 53b
40
/2
II
460
DM 10
BV 52a
CY 2
BV 52b
U stłelnice
Nov Svt
1
09
/24
III
CY 4
BV 45
BV 54a
LouŁky
525
BV 54b
BV 55
BV 57
52
DO 2
0
U vodopÆdu
520
460
520
DM 1
440
BV 56
Za drÆhou
Na dolinÆch
480
460
PT 2
540
0
LEGENDA :
48
Doprava
Hranice
stav
500
nÆvrh
Budkovna
łeen
hranice
silnice II. tłdy (DS)
silnice III. tłdy (DS)
katastrÆln hranice
560
520
hranice zastavnØho œzem dle § 58 zÆk. Ł. 183/2006 Sb. ke dni 1. 12. 2015
50
komunikace mstn (DM)
0
komunikace œŁelovÆ (KU)
zemn prvky
I.
II.
III.
komunikace p
520
vodn a vodohospodÆłskØ plochy
540
odstavnØ plochy (DO)
plochy zÆstavby
ładovØ garÆe
Plochy dle vznamu:
580
I. StabilizovanØ plochy
56
0
ochrannØ pÆsmo silnice
II. ZastavitelnØ plochy
540
III. Plochy płestavby
III/24092
ŁselnØ oznaŁen silnice
U trianglu
autobusovØ zastÆvky
izochrona dochÆzkovØ vzdÆlenosti
58
0
cyklotrasy pro silniŁn kola (CY)
turistickØ trasy
trasy turistickØ dopravy - p trasy, hipotrasy a beeckØ trasy (PT)
lyałsk vlek
KADLEC K.K. NUSLE, spol. s r.o.
ChaberskÆ 3, 182 00 Praha 8
Tel.,fax : 284 680 740, 284 680 750
e-mail: [email protected]
www.kadleckk.cz
560
Projektant:
SpoluprÆce:
OperÆtor:
Ing. arch.
Daniela BinderovÆ
Katełina BenÆkovÆ
Połizovatel:
Schvalovac orgÆn:
ład œzemnho plÆnovÆn, odbor stavebn œład, MagistrÆt msta DŁn
Akce:
309/2006
Datum:
ZEMN˝ PL`N VERNEICE
NÆzev vkresu:
VKRES DOPRAVN˝ INFRASTRUKTURY - 2.D˝L
¨slo smlouvy:
Zastupitelstvo msta Vernełice
12. 2015
Młtko:
Vkres dopravn infrastruktury - 2. dl
1 : 5000
Vkres Ł.:
Ic 1.
Kopie Ł.:

Podobné dokumenty

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUBLOV Návrh Změny ÚP

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUBLOV Návrh Změny ÚP V odstavci „Technická infrastruktura (TI)“: • za řádek „TI1: Umístění staveb v ploše je limitováno dotykem s LBK.“ se doplňuje text: „TI2: Plocha pro umístění sběrného dvora.“

Více

03. Výkres záměrů na provedení změn v území

03. Výkres záměrů na provedení změn v území *) PoznÆmka: ZastavnØ œzem dle par. 58 zÆk. Ł. 183/2006 Sb. u obc, kde ji bylo vymezeno. U ostatnch obc jsou znÆzornny hranice intravilÆnu.

Více

003b F.1 Brno Slatina lapanice zast. lapanice centrum

003b F.1 Brno Slatina lapanice zast. lapanice centrum Objednatel :SPR`VA ELEZNI¨N˝ DOPRAVN˝ CESTY, stÆtn organizace

Více

236_A-II.4

236_A-II.4 SO.3 12 SO.3 K

Více

ÚP Kunčice n.L.

ÚP Kunčice n.L. N`ZEV ¨`STI D˝LA

Více