BIG BUGS 2

Transkript

BIG BUGS 2
BIG BUGS 2
Výslovnost je zjednodušena pro potřeby žáků 1. stupně. V případě
zájmu o přesnou výslovnost navštivte macmillandictionary.com
Podtržené slabiky nesou přízvuk (větší důraz, než první slabika).
ɜː = zvuk, jako když nevíte (nevýrazné „ééé“), ə = krátká forma ɜː
θ = vyslovte „s“ s jazykem na horních zubech, případně nahraďte za „f“
0 Hello again Bugs!
0 – Lesson 1
How are you today? ................Jak se dnes máš?
I'm fine, thanks. .........................Mám se dobře, díky.
What’s your name?..................Jak se jmenuješ?
How old are you?......................Kolik je ti let?
Where do you live? ..................Kde bydlíš?
What’s your favourite colour?..Jaká je tvá oblíbená barva?
Do you like…? .............................Máš rád…?
Have you got a pet? .................Máš nějaké zvířátko?
Yes, I have. / No, I haven’t. ...Ano, mám. / Ne, nemám.
remember /rimembr/ ............pamatovat si
complete /komplít/ .................doplnit
dice /dajs/ ...................................hrací kostka
Roll the dice. ...............................Hoď kostkou.
It’s your turn /its jó tɜːn/......Jsi na řadě.
dice
in pairs /pérs/............................ve dvojicích
This is the way we say goodbye. .Takhle se loučíme.
0 – Lesson 2
What colour is a…? ..................Jakou barvu má…?
How do you spell…? ................Jak hláskuješ…?
You’ve got /jův got/ ................Máš/Máte
one /wan/....................................1
two /tů/ ........................................2
three /θrý/ ..................................3
four /fó/ ........................................4
five /fajv/ .....................................5
six /six/ .........................................6
seven /sevn/ ...............................7
ticket
eight /ejt/ .....................................8
nine /najn/ ..................................9
ten /ten/ .......................................10
radio programme .....................pořad v rádiu
the first /fɜːst/ ...........................první
the second /seknd/..................druhý
contestant /kontestnt/...........účastník
grasslands /gráslends/ ..........travnaté pláně
ticket /tykyt/ ..............................lístek, vstupenka
know /nou/ .................................vědět, znát
say /sej/ ........................................říci, povědět
circle /sɜːkl/................................kroužek, zakroužkovat
true /trů/ .....................................pravda
false /fols/ ...................................lež
0 – Lesson 3
snake /snejk/ .............................had
snake
bear /bér/.................................... medvěd
monkey /manky/ ..................... opice
bird /bɜːd/ ................................... pták
flower /flaur/ ............................ květina
tree /trý/ ...................................... strom
monkey
grass /grás/ ................................ tráva
sea /sí/ .......................................... moře
mountain /mauntyn/ ............. hora
beach /bíč/.................................. pláž
coat /kout/ .................................. plášť, kabát
What letter is missing? .......... Které písmeno chybí?
aloud /elaud/ ............................. nahlas
get up /getap/ ........................... vstávat
What time is it? ......................... Kolik je hodin?
What’s the weather like? ...... Jaké je počasí?
Miss a turn................................... Jedno kolo nehraj.
ghost /goust/ ............................. duch
cat mask /ket másk/ ............... maska kočky
1 The magic spell
Unit 1 – Lesson 1
school subject /sabdžikt/..... předmět ve škole
days of the week ....................... dny v týdnu
I’ve got… ...................................... Mám…
Music /mjůzik/.......................... hudební výchova
Maths /meθs/ ............................ matematika
Science /sajens/........................ přírodní vědy
PE /pí í/ ........................................ tělocvik
Czech /ček/ ................................. český
English /ingliš/ ......................... anglický
Language /lengvidž/ .............. jazyk
Geography /džíjogrefi/ ......... zeměpis
Art /át/ ......................................... výtvarná výchova
on Monday /mandej/ ............. v pondělí
Tuesday /tjůzdej/ .................... úterý
Wednesday /wenzdej/ .......... středa
Thursday /θɜːzdej/ ................. čtvrtek
Friday /frajdej/ ......................... pátek
Saturday /satrdej/ ................... sobota
Sunday /sandej/ ....................... neděle
children /čildrn/ ...................... děti
point to /pojnt tu/ ................... ukázat na
up and down /apndaun/ ...... nahoru a dolů
Geography
Unit 1 – Lesson 2
What have you got on Monday?. Co máš v pondělí?
I’ve got … on … ......................... V … mám …
guess /ges/ .................................. hádej
witch /wič/ ................................. čarodějnice
wizard /wizrd/ .......................... čaroděj
Let’s… ........................................... Pojďme…
gym /džim/ ................................. tělocvična
tired /tajred/.............................. unavený
spell /spel/ .................................. kouzlo
timetable /tajmtejbl/ ............. rozvrh hodin
strange /strejndž/ .................... divný
laugh /láf/ ................................... smích
wizard
Unit 1 – Lesson 3
favourite /fejvryt/ ....................oblíbený
What’s your favourite subject? ..Který je tvůj oblíbený předmět?
It’s… ...............................................Je to…
at school........................................ve škole
an idea /ajdyja/ ........................nápad, myšlenka
want /wont/ ...............................chtít
beginning /biginin/ .................začátek
beginning with… ......................začínat na…
change /čejndž/ ........................změnit
really /rýly/.................................opravdu
press-up /presap/ ....................klik
Unit 1 – Lesson 4
Unit 1 – Lesson 7
easy /ízy/..................................... snadný, lehký
difficult .......................................... těžký, náročný
excellent /ekselent/ ................ výborný, výtečný
2 It’s a witch!
playground
places /plejsiz/ ..........................místa
different /difrent/ ....................rozdílný, různý
toilets /tojlits/............................záchody
corridor /koridó/ .....................chodba
playground /plejgraund/ .....hřiště
computer room .........................počítačová učebna
library /lajbrery/ .....................knihovna
classroom /klásrům/ ..............třída
Where is Archie? ......................Kde je Archie?
He’s in the… ...............................On je v…
Is Archie in the…?.....................Je Archie v…?
Yes, he is./No, he isn’t. ...........Ano, je./Ne, není.
with friends.................................s kamarády
What’s this? .................................Co je tohle?
Who’s this? ..................................Kdo je tohle?
finish /finyš/ ...............................skončit, konec
Unit 2 – Lesson 1
mistake /mistejk/ .................... chyba
win /win/ ..................................... vyhrát
lose /lůz/ ..................................... prohrát
What are you doing? .............. Co to děláš?
jigsaw
I’m ⦁ playing cards. ................ Hraju karty.
⦁ drawing a picture. /dróyn/ . Kreslím obrázek.
⦁ reading a comic. ................... Čtu komiks.
⦁ making a cake. ....................... Dělám koláč.
⦁ doing a jigsaw. /džigsó/ .... Skládám puzzle.
⦁ writing a letter. /wrajtin/.. Píšu dopis.
flashcard /fleškád/ .................. karta s obrázkem
be quiet /bý kwajet/ ............... být zticha
up /ap/ .......................................... nahoru
down /daun/ .............................. dolů
I’m busy /bizi/........................... Nemám čas./Jsem zaneprázdněn.
Unit 2 – Lesson 2
Unit 1 – Lesson 5
Are you playing cards? .......... Hraješ karty?
Yes, I am. ...................................... Ano, (hraju).
No, I’m not. .................................. Ne, (nehraju).
suddenly /sadnly/ ................... najednou
message /mesidž/.................... zpráva
We need your help. ................. Potřebujeme tvou pomoc.
He’s in trouble. /trabl/ .......... On má potíže.
lift /lift/ ......................................... výtah
get out /getaut/ ........................ dostat se ven
put on /put on/ ......................... obléct si, nasadit si
glasses /glásiz/ ......................... brýle
coat /kout/ .................................. kabát
boring /bórin/ ........................... nudný
phone /foun/.............................. telefon, telefonovat
do /dů/.......................................... dělat
afternoon /aftrnůn/................ odpoledne
the UK (United Kingdom) ....Spojené království
United Kingdom /junajtyd/ ..Spojené království
Great Britain ...............................Velká Británie
my /maj/ ......................................moje, můj
our /aur/ ......................................naše
We can /wí ken/ .......................Můžeme
hoop /hůp/ ..................................obruč
net /net/ .......................................síť
tell /tel/.........................................říct, vyprávět
ask /ásk/.......................................zeptat se, požádat
cut /kat/ .......................................stříhat
fold /fould/ ..................................přehnout
turn the page /pejdž/ .............obrať stránku
look at /luk et/...........................podívej se na
find /fajnd/..................................najdi, najít
stickers /stykrz/ .......................samolepky
Unit 2 – Lesson 3
Unit 1 – Lesson 6
write /rajt/..................................psát
sky /skaj/ .....................................nebe, obloha
like /lajk/ .....................................mít rád
fly /flaj/ ........................................létat
cry /kraj/ .....................................brečet
fry /fraj/ .......................................smažit
knife /najf/..................................nůž
What can you see? ................... Co vidíte?
the book of spells ..................... kniha kouzel
magic /medžik/......................... kouzla
Here I am! .................................... Tady jsem!
Don’t worry. ............................... Neboj se.
go to the cinema /sinema/... jít do kina
in the building /bildin/.......... v budově
in the lift ....................................... ve výtahu
smile /smajl/ .............................. usmívat se
Take care! /tejk kér/ .............. Měj se dobře!
knife
smile
Unit 2 – Lesson 4
a hundred /handryd/ .............sto
Where do you live? ..................Kde bydlíš?
Do you live at…? ........................Bydlíš na…?
Yes, I do. / No, I don’t. ............Ano. / Ne.
What’s my surname? ..............Jaké je mé příjmení?
very big tree................................hodně veliký strom
dark green gate /gejt/ ...........tmavě zelená branka
bright red door /brajt/..........světle červené dveře
everything /evryθin/ ..............všechno
welcome sign /welkam sajn/ ..uvítací nápis
What’s your address? .............Jakou máš adresu?
Unit 2 – Lesson 5
His name is… .............................On se jmenuje…
He can /hý ken/ .........................Umí…
He gets his power from... .....On získává sílu z…
real name /rýl/..........................skutečné jméno
climb the walls /klajmb/ ......lézt po stěnách
throw /θrou/..............................hodit
between /bytwín/ ....................mezi
nickname /niknejm/ ...............přezdívka
Unit 2 – Lesson 6
road /roud/ .................................cesta, silnice, ulice
boat /bout/..................................loďka
toast /toust/................................toust
clothes /klouðz/........................oblečení
boat
goal /goul/...................................gól, cíl
home /houm/ .............................domov
close /klouz/ ...............................zavřít
What is Spike wearing? .........Co má Spike na sobě?
later /lejtr/ ..................................později
sink /sink/ ...................................potápět se (loď)
catch /keč/...................................chytit
think /θink/ ................................myslet
3 I can’t do my homework
Unit 3 – Lesson 1
What’s he/she doing? ............Co on/ona dělá?
He’s / She’s… ⦁ ...........................On / Ona…
⦁ cooking diner. ........................vaří večeři.
⦁ tidying up. /tajdyjin ap/ ....uklízí.
⦁ watching TV. /wočin/ .........dívá se na televizi.
⦁ washing up. /wošin ap/ .....myje nádobí.
⦁ listening to music..................poslouchá hudbu.
⦁ playing on the computer. ..hraje na počítači.
Is he/she in the… .....................Je on/ona v…
kitchen /kičn/ ............................kuchyně
living room /livinrům/...........obývací pokoj
bedroom /bedrům/ .................ložnice, pokojíček
study /stady/..............................pracovna
dining room /dajnyng/..........jídelna
Yes, he is. ......................................Ano, je.
No, he isn’t. ..................................Ne, není.
It’s hot. /hot/ .............................. Je horko.
cold /kould/ ................................ chladno
sunny /sany/ .............................. slunečno
cloudy /klaudy/ ........................ zataženo
windy /windy/........................... větrno
It’s raining. /rejnyn/ ............... Prší.
Look through the window. .. Podívejte se z okna.
lots of things ............................... spousta věcí
cloudy
Unit 3 – Lesson 2 and 3
What does Dan want to do? . Co chce Dan dělat?
Dan wants to…........................... Dan chce…
do his homework ..................... dělat domácí úkol
open the window ..................... otevřít okno
turn down the TV ..................... ztišit televizi
noisy /nojzy/ .............................. hlučný
I can’t do my homework. ...... Nemůžu si dělat domácí úkol.
I know. /aj nou/........................ Já vím.
unhappy /anhepi/ ................... nešťastný
look for /luk fó/ ........................ hledat
Can Dan do his homework? ... Může si Dan dělat domácí úkol?
Yes, he can. .................................. Ano, může.
No, he can’t.................................. Ne, nemůže.
Unit 3 – Lesson 4
homework
I’m very hungry /hangry/ ... Mám veliký hlad.
close the window ..................... zavřít okno
turn up the TV /tɜːn ap/ ....... zesílit televizi
Can you help me? ..................... Můžeš mi pomoci?
Can you give me…? .................. Můžeš mi dát/podat…?
Yes, here you are. ..................... Ano, tady to máš.
Yes, OK. ......................................... Jasně.
please ............................................. prosím
Unit 3 – Lesson 5
This is my… ................................ Tohle je moje…
I’ve got… ...................................... Mám…
I can… ........................................... Umím/Můžu…
I can’t… ......................................... Neumím/Nemůžu…
Unit 3 – Lesson 6
turn up .......................................... zesílit (zvuk)
turn down .................................... zeslabit, ztlumit
4 Quick, Sarah quick!
Unit 4 – Lesson 1
the newsagent’s /njůzejdžnts/ .. trafika
the sweet shop /swít šop/ .... cukrárna
supermarket
the supermarket /sjůprmákyt/... supermarket
the baker’s /bejkrz/ ................ pekařství
the greengrocer’s /grýngrousrs/.. obchod se zeleninou
the pet shop /petšop/............. zverimex
the butcher’s /bačrs/ ............. řeznictví
the toyshop /tojšop/ ............... hračkářství
sausages /sósidžis/..................párky
chicken /čikn/............................kuře
lollipops /lolipops/ ..................lízátka
sweets /swíts/ ...........................bonbóny
toys /tojz/....................................hračky
newspaper /njůzpejpr/ .........noviny
cakes /kejks/ ..............................dorty, koláče
biscuits /biskits/ .......................sušenky
egg /eg/ ........................................vejce
newspaper
5 The golden statue
Unit 5 – Lesson 1
Unit 4 – Lesson 2
She goes to the baker’s. ........Ona chodí do pekařství.
He buys… /hý bájz/ .................On si kupuje…
buy /báj/ ......................................koupit
go past /gou pást/ ...................jít kolem, míjet
offer /ofr/ ....................................nabídka
closing time /klouzin/ ...........zavírací doba
How much are…? /hau mač/ ..Kolik stojí tyhle…?
Here you are. ..............................Tady máte.
library /lajbrery/ ..................... knihovna (městská)
cinema /sinema/ ...................... kino
town hall /taunhól/ ................ radnice
museum /mjůzijem/ ............... muzeum
hospital /hospitl/ ..................... nemocnice
bus station /bas stejšn/......... autobusové nádraží
statue /stetšů/ ........................... socha
office /ofis/ ................................. kancelář
doctor /doktr/ ........................... lékař
Unit 5 – Lesson 2 and 3
Unit 4 – Lesson 3
There is a… ................................. Tam je…
There are… ................................. Tam jsou…
around /əraund/ ...................... okolo
footprints /futprints/............. stopy
secret door /síkryt/ ................ tajné dveře
button /batn/ ............................ knoflík, vypínač
press /pres/ ................................ stisknout
celebrate /selibrejt/................ sůavit
on teh way to… ......................... na cestě… (někam)
thief /θíf/ ..................................... zloděj
I spy… /spaj/ .............................. Tajně pozoruji…
something /samθin/............... něco
I buy… /aj báj/ ..........................Kupuji si…
want /wont/ ...............................chtít
at the butcher’s .........................v řeznictví
Unit 4 – Lesson 4
She’s in hurry. ............................Ona spěchá.
Quick, it’s late! ...........................Honem, je pozdě!
What time is it? .........................Kolik je hodin?
a quarter past /kwótr/ ..........čtvrt na
a quarter to .................................tři čtvrtě na
half past ........................................půl hodiny po
Unit 4 – Lesson 5
Unit 5 – Lesson 4
coins /kojnz/ ..............................mince
notes /nouts/ .............................bankovky
euros /juərouz/.........................eura
coins
dollars /dolrz/ ...........................dolary
cents /sents/ ...............................centy
crowns /kraunz/ ......................koruny
Can I have … please? ...............Můžu dostat … prosím?
No, sorry. ......................................Bohužel ne.
Yes, here you are. ....................Prosím, tady máte.
How much is…? .........................Kolik to stojí?
Thank you. ..................................Děkuji.
a kilo of /kilou/ .........................kilo (něčeho)
Unit 4 – Lesson 6
eat /ít/ ...........................................jíst
teeth /týθ/ ...................................zuby
1 leaf /líf/ .....................................(1) list
2 leaves /lívz/ ............................(2) listy
street /strýt/ ..............................ulice
We are closed. ............................Máme zavřeno.
We’re open from… ..................Otevíráme od…
leave a message.........................zanechat zprávu
an advert /advɜːt/ ................... inzerát, reklama
today /tədej/ .............................. dnes
tomorrow /təmorou/............. zítra
yesterday /jestrdej/ ................ včera
because /bikóz/ ........................ protože
teeth
statue
thief
date /dejt/ ................................... datum
first /fɜːst/ ................................... první(ho)
second /seknd/ ......................... druhý(ho)
third /θɜːd/ ................................. třetí(ho)
fourth /fóθ/ ................................ čtvrtý(ho)
fifth /fifθ/..................................... pátý(ho)
month /manθ/ .......................... měsíc (kalendářní)
January /dženuery/................. leden
February /februery/ ............... únor
March /máč/ .............................. březen
April /ejpril/............................... duben
May /mej/.................................... květen
June /džůn/................................. červen
July /džulaj/ ............................... červenec
August /ógast/ .......................... srpen
September /septembr/.......... září
October /oktoubr/................... říjen
November /novembr/ ........... listopad
December /disembr/.............. prosinec
What’s the date today? .......... Kolikátého dnes je?
When’s your birthday? .......... Kdy máš narozeniny?
My birthday is on… ................ Mám je… (narozeniny)
leap year /líp jiə/ ..................... přestupný rok
Unit 5 – Lesson 5
celebration /selebrejšn/ ........oslava
maypole /mejpoul/ .................májka
have a party ................................mít party
chain /čejn/.................................řetěz
firework /fajrwɜːk/ .................ohňostroj
firework
Unit 6 – Lesson 6
Unit 5 – Lesson 6
mountain /mauntyn/ ............. hora
crown /kraun/ .......................... koruna
(an) invitation /invitejšn/ .... pozvánka
meet /mít/................................... potkat se, setkat se
tomorrow..................................... zítra
diary /dajery/ ............................deník, diář
birthday party............................oslava narozenin
card /kád/ ...................................přání, blahopřání
6 Let‘s go on a treasure hunt
Unit 6 – Lesson 1
Where’s the…? ...........................Kde je…?
in front of .....................................před (místně)
behind /bihajnd/ ......................za
on .....................................................na (povrchu)
under /andr/ ..............................pod
next to /nekst tů/ .....................vedle
in ......................................................v, uvnitř
bench /benč/ ..............................lavička
fence /fens/ .................................plot
bench
Are they….?..................................Jsou…?
Yes, they are................................Ano, jsou.
No, they aren’t. ..........................Ne, nejsou.
Where’s…? ...................................Kde je…?
Where’re…? .................................Kde jsou…?
treasure.........................................poklad
treasure hunt /trežr hant/ ..honba za pokladem
clues /klůz/ .................................nápovědy, indicie
torches /tóčiz/...........................baterky (svítilny)
climb up /klajmap/ .................vylézt
squirrel /skvirl/ ........................veverka
(an) owl /aul/ ............................sova
bat /bet/ .......................................netopýr
fox /foks/......................................liška
Look! /luk/ ..................................Podívej se!
dark /dák/ ...................................tmavý
scared /skérd/ ...........................vyděšený
noise /nojz/ ................................hluk
squirrel
owl
Unit 6 – Lesson 5
sleep /slíp/ ..................................spát
hunt /hant/ .................................lovit
have got /hev got/ ...................mít
see /sí/ ..........................................vidět
go /gou/........................................jít
find /fajnd/ .................................najít
7 Troll trouble
Unit 7 – Lesson 1
Unit 6 – Lesson 2 and 3
Unit 6 – Lesson 4
choose /čůz/ .............................. vybrat
at night /et najt/....................... v noci
in the day ..................................... ve dne
often /oftn/ ................................. často
upside down /apsajdaun/ ... vzhůru nohama
cross /kros/ ................................ křížek
He’s / She’s … ............................ On je / Ona je …
hairy /héry/ ................................ chlupatý
scary /skery/ .............................. strašidelný
He’s got / She’s got… ............. On má / Ona má…
long /lon/..................................... dlouhý
short /šót/ ................................... krátký
straight /strejt/......................... rovný
curly /kɜːli/ ................................. kudrnatý
fair /fér/ ....................................... světlý
dark /dák/................................... tmavý
hair /hér/..................................... vlasy
big /big/ ....................................... velký
small /smól/ ............................... malý
nose /nous/................................. nos
mouth /mauθ/ .......................... ústa, pusa
feet /fít/........................................ chodidla
toes /tous/................................... prsty na nohách
troll /trol/.................................... skřítek
trouble /trabl/ .......................... potíže
troll
Unit 7 – Lesson 2
eyes /ajz/..................................... oči
ears /írz/...................................... uši
neck /nek/ ................................... krk
arm /ám/ ..................................... paže, ruka (celá)
hand /hend/ ............................... ruka
shoulder /šouldr/ .................... rameno
tummy /tami/ ........................... břicho
knee /ný/ ..................................... koleno
leg /leg/ ........................................ noha
famous /fejməs/ ....................... slavný
artist /átyst/ .............................. umělec, výtvarník
He is famous for… ................... Je slavný kvůli…
give /giv/ ..................................... dát
Has he got…? .............................. Má on…?
Has she got…? ............................ Má ona?
eye
hand
I want /aj wont/ ....................... Já chci
come /kam/ ................................ přijít
come back /kam bek/ ............ vrátit se
happy /hepi/ .............................. šťastný
boots
boots /bůts/................................ vysoké boty
tired /tajrd/................................ unavený
fall asleep /fol eslíp/ ............... usnout
Come on! ...................................... No tak!, Ale jdi!
incredible /inkredəbl/ ........... neuvěřitelný, fantastický
hide /hajd/ .................................. schovat se
wait /wejt/ .................................. čekat
clothes /kləʊdz/........................ oblečení
beautiful /bjůtəfl/ .................... krásný
brilliant /briljent/ .................... výborný, úžasný
Unit 7 – Lesson 3
catch /keč/ ..................................chytit
all over the world .....................po celém světě
first… .............................................nejdříve
then… /den/................................potom
next… ............................................dále
and finally… /fajnəly/ ............a nakonec
Unit 7 – Lesson 4
get up /getap/ ...........................vstávat
get dressed /get drest/ ..........obléknout se
eat breatfast /brekfest/ .........snídat
brush teeth /braš týθ/ ...........čistit si zuby
go to school .................................jít do školy
Unit 8 – Lesson 3
I’m mending................................ Spravuji
I’m cleaning ................................ Poklízím
I’m working on a farm. .......... Pracuji na farmě.
I’m counting money. ............... Počítám peníze.
Unit 7 – Lesson 5
(an) architect /ákytekt/ .......architekt
football player ...........................fotbalista
composer /kompouzr/ ..........skladatel
writer /rajtr/ .............................spisovatel
score /skó/ ..................................skórovat, dát gól
Unit 8 – Lesson 4
Unit 7 – Lesson 6
stair /steə/...................................schod
tear /teə/......................................trhat
bear /beə/....................................medvěd
pear /peə/....................................hruška
wear /weə/..................................nosit, mít na sobě
Norway /nówej/ .......................Norsko
pear
Unit 8 – Lesson 5
8 The Elves and the Shoemaker
Unit 8 – Lesson 1
shoemaker /šůmejkr/ ............švec
wife /wajf/ ..................................manželka
husband /hasbend/ .................manžel
baker /bejkr/..............................pekař
farmer /fármr/..........................farmář
rich man /ryč men/ .................boháč
(1) elf..............................................elf, skřítek
(2) elves /elvz/ ..........................skřítkové
mend /mend/ .............................opravovat
clean /klín/..................................čistit, uklízet
work /wɜːk/ ................................pracovat
count /kaunt/ ............................počítat
bread /bred/...............................chleba
shoes /šůz/..................................boty
all day long ..................................po celý den
Unit 8 – Lesson 2
old /ould/.....................................starý
young /jang/ ..............................mladý
poor /pó/ .....................................chudý
rich /ryč/......................................bohatý
angry /engry/ ............................ rozzlobený
worried /woryd/ ...................... ustaraný
sad /sed/ ...................................... smutný
He’s / She’s wearing… .......... On / Ona má na sobě…
They’re wearing… ................... Oni mají na sobě…
character /keriktr/.................. postava (z příběhu)
baker
starring /stáryn/ ...................... účinkující
as… ................................................. jako…
at ...................................................... v (kde, místo)
on ..................................................... v (kdy, čas)
tickets /tykyts/ .......................... lístky, vstupenky
What beautiful boots! ............ Jaké krásné boty!
title /tajtl/ ................................... název
It’s called… ................................. Jmenuje se…
price of… /prajs/ ...................... cena (koho, čeho)
place /plejs/................................ místo
date /dejt/ ................................... datum
adults /ədalts/ ........................... dospělí
children /čildrn/ ...................... děti
masks /másks/ .......................... masky
Unit 8 – Lesson 6
shoes
page /pejdž/ ............................... strana
sleepy /slípi/ .............................. ospalý
Snow White /snouwajt/ ....... Sněhurka
Sneezy /snýzi/ ........................... Kejchal, kýchavý
poster /poustr/ ......................... plakát
on stage /on stejdž/ ................ na jevišti
theatre /θiətr/........................... divadlo
play /plej/.................................... divadelní hra
look for /luk fó/ ........................ hledat
easy /ízy/ ..................................... snadný, lehký
difficult /difiklt/ ....................... těžký, náročný
theatre

Podobné dokumenty

BIG BUGS 1

BIG BUGS 1 BIG BUGS 1 Výslovnost je zjednodušena pro potřeby žáků 1. stupně. V případě zájmu o přesnou výslovnost navštivte macmillandictionary.com Podtržené slabiky nesou přízvuk (větší důraz, než první slab...

Více

english výslovnost česky

english výslovnost česky [vilič] [strýt] [šop] [sjuprmárkyt] [synema] [benk] [skůl] [buk šop] [poust ofis] [kafé] [lajbrery] [ristorán] [čr:č] [párk] [trý] [flaur] [pléjgraund] [čildrn] [rivr] [next tú] [bitvýn] [opozit] [...

Více

TYPOGRAFIA 4/2011 ČÍSLO 1223 ROČNÍK 114

TYPOGRAFIA 4/2011 ČÍSLO 1223 ROČNÍK 114 coby úspû‰ní a dynamiãtí manaÏefii ãi kreativci. DluÏno dodat, Ïe pro mnohé z nás pfiedobrazem této dnes „in“ formy jazykové komunikace je mluva legendární Blbûnky, postavy z vûhlasného románu Josefa...

Více

Střípky z Jihlavy - Červenec a Srpen 2016

Střípky z Jihlavy - Červenec a Srpen 2016 Na konci přednášky nás Ondra mile překvapil. Prý si dlouho myslel, ţe to nejcennější co si odveze, bude medaile, ale po příletu domŧ a po zamyšlení, kdyţ převracel kus kovu v ruce, došel k závěru, ...

Více