TYPOGRAFIA 4/2011 ČÍSLO 1223 ROČNÍK 114

Transkript

TYPOGRAFIA 4/2011 ČÍSLO 1223 ROČNÍK 114
TYPOGRAFIA 4/2011 ČÍSLO 1223 ROČNÍK 114
Editorial
To magické slovo „design“ Îijeme v období amerikanizace spoleãenského i privátního Ïivota.
Kdo sleduje televizi, ví to nejlépe: kdyÏ zrovna nebûÏí nûjaká telenovela odnûkud z Kalifornie ãi film
o skvûl˘ch policistech z New Yorku, mÛÏe to pokládat za ‰tûstí. Tedy na komerãních TV kanálech
urãitû… Ten, komu leÏí na srdci zpÛsob, jak˘m se dnes pracuje s matefisk˘m jazykem nás âechÛ,
trne. MnoÏství angloamerikanizmÛ, které mnohdy bez zfiejmého úãelu nahrazují ãeská slova stejného
v˘znamu, je jev ãasto aÏ komick˘. A fiíkám to pfies nepfiehlédnuteln˘ fakt, Ïe angliãtina, zejména
ta americká, agresivnû proniká v‰ude a ovlivÀuje v‰echno – a nejen u nás. Av‰ak co se t˘ãe
mluveného i psaného slova, bohuÏel uÏ nejde o jazyk ShakespearÛv, ale o jakousi podivnû
zjednodu‰enou komunikaãní konstrukci, pro niÏ se ujal docela trefn˘ název „Globish“. Tímto
soudob˘m esperantem nelze vyjádfiit více, neÏ jednoduché a v˘znamovû ploché sdûlení na úrovni
v˘mûny základních informací. Jednoduch˘ slovník, primitivní stavba, minimum gramatiky. Nevím,
jak je to v cizích jazycích, ale u nás se vyvinula jazyková mutace téhoÏ pro komunikaci v ãe‰tinû,
které se s jistou dávkou pohrdání fiíká „âegli‰“ – tedy jednoduchá ãe‰tina s masívní dávkou
anglick˘ch v˘razÛ. Sl˘cháme ji zpravidla z úst dvacátníkÛ nebo tfiicátníkÛ, mnohdy prezentovan˘ch
coby úspû‰ní a dynamiãtí manaÏefii ãi kreativci. DluÏno dodat, Ïe pro mnohé z nás pfiedobrazem této
dnes „in“ formy jazykové komunikace je mluva legendární Blbûnky, postavy z vûhlasného románu
Josefa ·kvoreckého Pfiíbûh inÏen˘ra lidsk˘ch du‰í. PoslouÏím malou ukázkou: „…Proã? Vel, bikóz
tenhle chlap povídá: ,Pojìte ke mnû! Já dávám party a gérls se neukázaly.? DÏas lajk det! Ani
mû neznal! Já jsem chtûla fiíct, Ïe ne, ale Lída fiekla, ‰Ûr…“ – takhle uvádí jeden ze sv˘ch pfiíbûhÛ
tahle bizarní âechokanaìanka. Nedávno jsem v televizi v pofiadu o módû vidûl „vystajlovaného“
mladého muÏe, âecha, kter˘ se pfiedstavil jako imidÏmejkr, jenÏ „…dyzajnuje suprovou fe‰nstory…“.
No uznejte: kam se hrabe Blbûnka…
Mezi oblíbené v˘razy tûchto lidí patfií slovo „design“. Jakoby to slovo, pro mne stále je‰tû vibrující
vnitfiní energií, skrytou v kaÏdém poctivém tvofiení, poskytovalo mnoh˘m jinakou kvalitu ãinnosti
grafika, malífie, sochafie, návrháfie… – totiÏ v˘razn˘ a tfipytiv˘ obal spoleãenského statutu umûlce,
ãi lépe „kreativce“. Jakoby souznûlo s celkovou potfiebou doby podfiizovat v‰e diktátu módnosti,
VIP veãírkÛ, „celebrit“, trÏních vztahÛ, spotfieby a penûz. Toto nekritizuji, to je cena, placená
za konzumní spoleãensk˘ styl, a mÛÏu si nad tím jenom smutnû povzdychnout. Co v‰ak nemohu
pfiekousnout je fakt, Ïe „dyzajnérem“ je dnes prakticky kaÏd˘, kdo se za nûj prohlásí. Co se t˘ãe
profese grafického úpravce, platí to také: jen se nauãím ovládat poãítaãové programy, jiÏ
se prezentuji coby grafik – a lépe – grafick˘ designer! Nevadí, Ïe zákonitosti typografie a tvorby
písma jsou pro mne ‰panûlskou vesnicí. Tuto neznalost pfiece nahradí individuální kreativita
znásobená schopnostmi poãítaãe, je pfiesvûdãen „tvÛrce“. A jako základní a nutnou fiemeslnou
v˘bavu pfiekr˘vá zjednodu‰ené, povrchní vnímání hodnot v˘tvarnosti, tak se vyprazdÀuje pÛvodní
v˘znam a obsah slova design. Ilustruje to zfietelnû tfieba i skuteãnost, Ïe za posledních patnáct let
vrostl poãet ‰kol, které nabízejí rozmanité umûlecké obory pod módní znaãkou „design“ více jak
desetkrát! Z pÛvodních pfiibliÏnû 35 je jich dnes pfies 400! Se znalostí vûci si troufám tvrdit,
Ïe vût‰inû z nich primárnû vÛbec nejde o kvalitní umûleckofiemeslné vzdûlávání; lákají Ïáky do ‰koly
na spoleãensk˘ statut umûlce – kreativce a designéra (a profitují z nadstandardních finanãních
prostfiedkÛ, za tûmito obory do ‰koly tekoucích). Toto je fakt hodn˘ tvrdé kritiky ze strany
spoleãnosti, té profesní v‰ak pfiedev‰ím!
Jan Sehnal
Obsah
Contents
1 Anketa Vystavovatelé na PRINTexpo 2011
Questionnaire The exhibitors on the PRINTexpo 2011
4 Ondfiej Sedláãek
Proã na veletrh
Anketa
Vystavovatelé
na PRINTexpo 2011
Why on Fair
6 Milan Lelek
Systém kontrolních prostfiedkÛ UGRA/FOGRA
The system of control means UGRA/FOGRA
10 Vladislav Najbrt
Noviny a média, lidé v procesu
Newspapers and media, People in the process
11 Náv‰tûvníci chystající se na PRINTexpo 2011
Visitors on PRINTexpo 2011
12 Jednou vûtou, tfiemi vûtami
One sentence, three sentences
13 Jak hlasovali náv‰tûvníci veletrhu Reklama, Polygraf 2011
As voted by visitors to the fair Reklama, Polygraf 2011
14 Kalendáfi roku 2011
The Kalendar of the year 2011
16 11. roãník soutûÏe Kalendáfi roku
BlíÏí se veletrh PRINTexpo navazující na úspû‰n˘
veletrh Embax Print, zeptali jsme se dodavatelsk˘ch
firem, co pro náv‰tûvníky veletrhu pfiipravily.
1 Budete vystavovat na veletrhu PRINTexpo
2011? Pokud ano, jaké stroje a v˘robky va‰e
firma pfiedstaví?
2 Co od úãasti na veletrhu oãekáváte?
11th edition of Calendar Year
18 Miroslav Doãkal
âeské i pfiekladové grafické manuály vydává hlavnû
Computer Press
Czech and translation graphic manuals issued mainly by the
Computer Press
19 Plnû automatická montáÏ desek pro flexotiskové tiskárny
Fully automatic assembly of Flexography
20 Nejkrásnûj‰í ãeské knihy roku 2010
The Most Beautiful Czech Books of the Year 2010
22 Aktuality z domova a ze zahraniãí
Actualities from printing industry
24 Kolegium Typografie pfiedstavuje své ãleny
Kolegium Typografie introduces its members
Typografia digitální
Pfiíloha o digitálním tisku ti‰tûná digitálním tiskem
Více uvnitfi ãísla
Typografia 4/2011/1223/roãník 114
Odborn˘ ãasopis ãesk˘ch polygrafÛ a typografÛ
Vydavatel Digirama s.r.o., Tuchomûfiická 343, Praha 6, 164 00
Adresa redakce Tuchomûfiická 343, Praha 6, 164 00
www.typografiacz.cz
Fax 220 961 441
ManaÏerka ãasopisu ZdeÀka Mar‰ová, 776 664 427
[email protected]
·éfredaktor Vladislav Najbrt
Milo‰ Le‰ikar, ACPP
1 Na veletrhu PRINTexpo 2011 v Brnû se na‰e
papírenská asociace nezúãastní jako samostatn˘
vystavovatel, bude se v‰ak spoluúãastnit na stánku
Vydavatelství Svût tisku, které od ACPP v roce 2011
pfievzalo vydávání ãasopisu Papír a celulóza.
Spolupracujeme rovnûÏ aktivnû na organizaci
doprovodného programu – na odborné konferenci
SPPC, skupiny Papír – Tisk – Obaly s názvem
„Potiskování papírÛ, lepenek a obalÛ“ dne 4. 5. 2011
v Kongresovém centru a organizujeme pfii veletrhu
PRINTexpo také zasedání Valné hromady ACPP
a specializovan˘ diskusní semináfi pro odbornou
vefiejnost, na kterém se zúãastní osobnû generální
fieditelka CEPI z Bruselu, paní Tereza Presas.
2 Od veletrhu oãekáváme, Ïe nej‰ir‰í vefiejnost
vezme s kladn˘m ohlasem na vûdomí zmûnu
ve vydávání ãasopisu Papír a celulóza a zachová
mu nadále svou ãtenáfiskou pfiízeÀ. Dále pak
oãekáváme a tû‰íme se na bohatou úãast zástupcÛ
tiskáren a zpracovatelÛ papírÛ a lepenek
na papírenské konferenci a dal‰ích zmínûn˘ch
doprovodn˘ch programech.
Redakce Jitka Böhmová, 776 613 647
[email protected]
Pfiedseda redakãní rady Milan Mar‰o
Redakãní rada Jaroslav Hru‰ka, Jan Král, Milan Malovan˘,
Milan Mar‰o, ZdeÀka Mar‰ová, Vladislav Najbrt, Jan Opletal,
Jan Sehnal, Alan Záruba, Jifií Zápotock˘
Zahraniãní partner Thomas Helbig, Kurt K. Wolf,
ªubomír Krátky
Obálka: Milan Mar‰o
Koncepce úpravy vnitfiních stran Boris Melu‰
Pfiedtisková pfiíprava Tercie servis s.r.o.
Tisk Tercie Praha spol. s r.o.
Pfiíjem inzerce v redakci Tuchomûfiická 343, Praha 6, 164 00
Cena ãísla 60 Kã, Pfiedplatné v redakci, Roãní pfiedplatné 700 Kã
Název a ãíslo úãtu Digirama s.r.o., ã.ú. 51-2279360247/0100
Komerãní banka, pob. Praha 6
ISSN 0322-9068, Registrováno pod MK âR 7504
Podávání zásilek povolila âeská po‰ta pod ã.j. nov. 6084/96
Vydavatel a redakce neodpovídají za obsah autorsk˘ch
ãlánkÛ.
Toto ãíslo je ti‰tûno barvami dodan˘mi firmou Michael Huber CZ
Toto ãíslo je ti‰tûno na papífie Hello Gloss 250 g/m2 (obálka)
a Hello Silk 115 g/m2 (vnitfiní listy), kter˘ sponzorsky dodala
spoleãnost OSPAP a.s., K Hru‰ovu 4/292, Praha 10,
Tel.: 271 081 111, Fax: 272 704 725, e-mail: [email protected],
www.ospap.cz
Alena ·afrová Drá‰ilová, SERVIS CENTRUM a.s.
1 Ano, na veletrhu PRINTexpo 2011 budeme
vystavovat. Expozice bude zamûfiena zejména
na tiskové stroje a spotfiební materiál pro
tamponov˘ tisk od spoleãnosti Teca-Print, jejímÏ
jsme v˘hradním dodavatelem pro ãesk˘ trh,
budeme v‰ak prezentovat i spotfiební materiál,
stroje a sluÏby pro sítotisk a v neposlední fiadû
také alternativní inkousty pro digitální tisk.
2 Od úãasti na veletrhu oãekáváme pfiedev‰ím
posílení vztahÛ se stávajícími zákazníky
a oslovení nov˘ch potenciálních odbûratelÛ.
Veletrh vnímáme jako vhodnou pfiíleÏitost
ke sledování aktuálních trendÛ v oboru
a k osobním setkáním s obchodními partnery.
Ing. Petr Hájek, SOGLOCH-KOLBUS Praha s.r.o.
1 Na veletrhu budeme vystavovat automatickou
níto‰iãku firmy MECCANOTECNICA, model
ASTER 180.
2 Od veletrhu si slibuje oÏivení v minulém roce
utlumeného zájmu o nové investice.
Libor Jelínek, CITO CZ s.r.o.
1 Materiály pro v˘robu v˘sekov˘ch forem,
spodní rylovací kanálky a materiály pro
dokonãovací práce na ofset.
2 Seznámit potencionální zákazníky s novou
fiadou PrintLine – materiály pro dokonãovací
práce na ofset.
Mgr. Jaroslav Hru‰ka, GRAFOSERVIS
1 Budeme vystavovat. Jako novinku pfiedstavíme
barvy EPPLE s nízkou migrací BoFood MU
splÀující v‰echny pfiedpisy pro tisk obalÛ
na potraviny. Jako spoluvystavovatel bude firma
MELZER GmbH, pfiední svûtov˘ v˘robce strojÛ na
v˘robu RFID etiket, plastov˘ch karet,
identifikaãních prÛkazÛ, ale i strojÛ pro v˘robu
zdravotních náplastí a pûnov˘ch ‰títkÛ atd.
2 Oãekáváme, Ïe na‰i zákazníci se opût
pfiesvûdãí o tom, Ïe jsme kompetentním
dodavatelem materiálÛ nejvy‰‰í kvality.
Martin Bûlík, UNIWARE
1 Ano. Vzhledem k tomu, Ïe veletrh trvá
pouhé ãtyfii dni, nebudeme pfiedstavovat velké
ofsetové, flexotiskové ãi sítotiskové stroje.
Pfiedstavíme ucelená fie‰ení pro digitální tisk
Konica Minolta vãetnû dokonãovacích zafiízení.
Nevystavíme pochopitelnû pouze stroje, ale
budeme je pfiedvádût pfii v˘robû typick˘ch
zakázek, které se vyskytují v bûÏné produkci.
Souãástí stánku bude i mal˘ pfiedná‰kov˘
SERVIS CENTRUM a.s., tiskov˘ stroj pro
SIGLOCH-KOLBUS Praha s.r.o., automatická níÈo‰iãka firmy
tamponov˘ tisk od spoleãnosti Teca-Print
MECCANOTECNICA ASTER 180
GEODIS BRNO, spol. s r.o., UV tiskárna efi Rastek
C7000
prostor, kde budou probíhat krátké prezentace
softwarov˘ch fie‰ení a produktÛ, které
vystavovat nebudeme.
Na samostatném stánku budeme také
prezentovat kompletní portfolio pfiístrojÛ X-Rite
vãetnû vlajkové lodi – IntelliTrax.
2 Tû‰íme se na setkání s polygrafy. Uplynulé
dva roky byly v na‰em oboru sloÏité a na‰e
expozice reaguje na v˘voj skladby zakázek.
Chceme tedy jednoznaãnû pfiesvûdãit tiskafie,
Ïe digitální tiskov˘ stroj je velmi vhodn˘m
doplÀkem velkého ofsetového stroje a nûkdy
i jeho plnou náhradou.
Kamil Bednáfi, Spinservis s.r.o.
Vystavovat budeme tato 3 tisková zafiízení:
■ XEROX 4127 – pro ãernobíl˘ digitální
malonákladov˘ tisk
■ XEROX DC700 – pro barevn˘ digitální
malonákladov˘ tisk
■ XEROX COLORQUBE 9201 – digitální tiskové
zafiízení vhodné pro zakázky s nízk˘m pokrytím
barvou – díky unikátní technologii a úãtování
podle skuteãného pokrytí mÛÏe b˘t barevn˘ tisk
s velmi nízk˘m pokrytím za stejnou cenu jako
ãernobíl˘ tisk
Marek Angelis, HSW Signall s.r.o.
1 Na‰e spoleãnost HSW Signall se v˘stavy
úãastní na stánku firmy HP. Pfiedstavíme
nejnovûj‰í digitální velkoformátové tiskárny:
pro potisk rolov˘ch materiálÛ do ‰ífiky 3,2 m
a její men‰í sestru, latexovou tiskárnu
HP Designjet L25500 pro potisk materiálÛ
do ‰ífiky 1,52 m.
2 Digitální tiskové technologie stále ãastûji
doplÀují ãi nahrazují tradiãní tiskové metody.
PRINTexpo se snaÏí oslovit provozovatele
tiskov˘ch zafiízení v oblastech, kde taková
obmûna probíhá nebo brzy pfiijde. Tato v˘stava
je pro nás místem, kde bychom se rádi
s pfiedstaviteli takov˘ch spoleãností setkali.
Spinservis s.r.o., barevn˘ digitální tiskov˘ stroj XEROX
DC700
Viktor Matu‰tík
FUJIFILM Europe GmbH, organizaãní sloÏka
1 V˘stavy se zúãastníme. Hlavními tématy na‰í
expozice budou digitální velkoformátov˘ tisk,
PRESSMAX – chemie pro tiskové stroje
a samozfiejmû tiskové desky.
2 Navázání nov˘ch obchodních kontaktÛ
a pfiíleÏitost k prezentaci na‰ich nejnovûj‰ích
technologií.
Josef Kadleãek, TAMPO PLUS s.r.o.
1 Ano, na‰e firma bude na PRINTexpo 2011
vystavovat nûkolik novinek ze sortimentu
tamponov˘ch strojÛ nûmecké firmy ITW
MORLOCK. Probûhne ãeská premiéra nového
základního a také nejlevnûj‰ího jednobarevného
stroje MDX 100 Basic. Pfiedpokládáme, Ïe to bude
dÛstojn˘ nástupce velmi populárního typu
MORLOCK MTM 100, jehoÏ v˘roba jiÏ byla
ukonãena. Dal‰í novinkou bude velmi rychl˘
elektromechanick˘ stroj MORLOCK MSC 70,
urãen˘ zejména do automatick˘ch linek. Jako
obvykle budeme pfiedvádût tisk barevné fotografie
na ãtyfibarevném tamponovém stroji MORLOCK
MKM 80. Novinkou zde bude prezentace
kamerového sefiizování soutisku, kter˘ podstatnû
zkracuje pfiípravné ãasy. Tím se v˘raznû zlep‰í
ekonomika i u mal˘ch zakázek vícebarevného
tisku.
2 V loÀském roce se trh vzpamatovával
z krizového roku 2009 a Ïádná reprezentativní
v˘stava se v âR nekonala. Proto oãekávám
u na‰ich zákazníkÛ trochu zvûdavosti a chuÈ
do investic. V˘stava je pro nás pfiíleÏitostí
ukázat skuteãnou kvalitu tamponov˘ch strojÛ
MORLOCK v reálném tisku. Náv‰tûvníci mají
moÏnost posoudit rozdíl mezi skuteãnû
kvalitními tamponov˘mi stroji, jaké pfiedstavuje
znaãka MORLOCK, a konkurenãními v˘robky
z dálného v˘chodu. Tohoto srovnání
se nebojíme.
UNIVOX s.r.o., Poloautomatick˘ zavírací stroj RILECART
Océ VarioPrint 6320 – Nejrychlej‰í ãernobílá archová
WB-360
digitální produkãní tiskárna na svûtû
Jan Gloser, H.R.G. spol. s r.o.
1 Na veletrhu Print Expo budeme propagovat
projekt „Polygrafick˘ tahák“. Po velice úspû‰né
prezentaci produktu na veletrhu Reklama Polygraf
bude Print Expo dal‰í moÏností, jak taháky dostat
mezi odborn˘ i laick˘ lid. Tento produkt budeme
propagovat spoleãnû s PMA bûhem jejich pfiedná‰ek
a téÏ na stánku firmy OCÉ, kde se bude pfiímo na
stánku vyrábût poslední nov˘ tahák – Digitální tisk.
2 Propagace projektu Polygrafick˘ tahák,
propagace znaãky HRG a PMA. TéÏ oãekáváme
pfiipomínky a námûty k sérii tahákÛ.
Zdenûk Sikora, UNIVOX s.r.o.
1 Na‰e firma se tradiãnû úãastní veletrhu
PRINTexpo 2011, dfiíve EMBAX print, s nabídkou
strojÛ a materiálÛ na vazbu kalendáfiÛ,
poznámkov˘ch blokÛ, diáfiÛ, autoatlasÛ atd.
do dvojité kovové spirály. Letos bychom chtûli
náv‰tûvníkÛm veletrhu pfiedstavit hlavnû
2 novinky z produkce italské firmy Rilecart
a to poloautomatické stroje WB-360 a R-522.
Poloautomatick˘ zavírací stroj RILECART WB-360
je urãen pro vazbu pfiedev‰ím blokÛ, diáfiÛ, map,
autoatlasÛ a jin˘ch dokumentÛ s vût‰í kapacitou
listÛ do tlou‰Èky svazku aÏ 25 mm a délce
aÏ 360 mm. Poloautomatick˘ vázací stroj
RILECART R-522 je nástupcem nejprodávanûj‰ího
modelu R-500. Je urãen pro vazbu nástûnn˘ch
i stolních kalendáfiÛ, blokÛ a jin˘ch dokumentÛ
do dvojité kovové spirály o ‰ífice aÏ 520 mm.
2 Prezentovat novinky a trendy v oblasti vazby
do dvojité kovové spirály jak na‰im stál˘m
zákazníkÛm tak, pevnû doufám, i nov˘m
zájemcÛm. Probudit lidi z letargie pfiedchozího
krizového období a „nakopnout“ je do dal‰í práce
tfieba i originálním italsk˘m espresem, které
budeme na stánku zájemcÛm podávat zdarma.
Lucie Stehlíková, Océ-âeská republika, s.r.o.
1 Ano, Océ pfiedstaví na veletrhu ucelené portfolio
produktÛ a sluÏeb v oblasti tisku pro profesionály.
Océ Arizona 550 GT – velkoplo‰ná UV tiskárna
Vyti‰tûno na papíru Hello Gloss 250 g/m2 (obálka) a Hello Silk 115 g/m2 (vnitfiní listy). Dodavatel: OSPAP a.s., K Hru‰ovu 4/292, Praha 10, Tel.: 271 081 111, Fax: 272 704 725, e-mail: [email protected], www.ospap.cz
UNIWARE, digitální tiskov˘ stroj Konica Minolta bizhub

Podobné dokumenty

BIG BUGS 2

BIG BUGS 2 ɜː = zvuk, jako když nevíte (nevýrazné „ééé“), ə = krátká forma ɜː θ = vyslovte „s“ s jazykem na horních zubech, případně nahraďte za „f“

Více

Untitled - Typografia

Untitled - Typografia Milan Mar‰o, ZdeÀka Mar‰ová, Vladislav Najbrt, Jan Opletal, Jan Sehnal, Alan Záruba, Jan âinãera, Jifií Zápotock˘ Zahraniãní partner Thomas Helbig, Kurt K. Wolf Obálka: Veronika Mar‰álková, AVE ART ...

Více

Deníček 2

Deníček 2 Po probrání první lekce upozornûte Ïáky na moÏnost a uÏiteãnost hodnocení vlastního v˘konu a dosaÏen˘ch v˘sledkÛ. Mûli by si uvûdomit, Ïe takováto reflexe vlastní práce jim pomÛÏe odhalit jejich si...

Více

Obsah - Austin Detonator sro

Obsah - Austin Detonator sro nov˘ch zákonn˘ch nafiízení z oblasti zákona o v˘bu‰ninách a zákona o pfievozu nebezpeãného zboÏí pfií pfiípravû a provádûní trhacích prací“ a dal‰í. Hodnû prostoru na pfiedná‰kách a v expozicích vystavo...

Více

Vlastnosti a použitie technickej keramiky /pdf

Vlastnosti a použitie technickej keramiky /pdf keramiky. Z oxioove je 10 korundova keramika, kl era pi'edslavuje eca 70 % sveloveho Irhu lechnicke keramiky, nasledovana keram ikou zirkoniCitou, z neoxidcve je to keramika z karbidu ci nitridu kr...

Více

Výroční zpráva 2000 - Institut oceňování majetku

Výroční zpráva 2000 - Institut oceňování majetku stoleté historii spoleãnosti v mnoha ohledech rokem úspû‰n˘m. Ve vykazovaném roce jsme napfiíklad dodali zákazníkÛm poprvé více neÏ 400 000 vozidel – navzdory celosvûtovû negativním tendencím na au...

Více

Brožura Graspo - GRASPO CZ, as

Brožura Graspo - GRASPO CZ, as lepidlem, přičemž hřbet knižního bloku je oblepen papírem nebo gázou a není v oblasti hřbetu přilepen k obálce. Knižní blok je následně zavěšen do 3x rýhované obálky pouze ze zadní strany.

Více

Magazín Heidelberg č. 3/2012

Magazín Heidelberg č. 3/2012 SEND Předplatné, spol. s r. o., Papír: Toto číslo magazínu Heidelberg Info bylo vytištěno na papíru dodaném společností OSPAP a. s. www.ospap.cz

Více