ze školního vzdělávacího programu automechanik

Komentáře

Transkript

ze školního vzdělávacího programu automechanik
Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace
Krnovská 9
792 01 BRUNTÁL
ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO
PROGRAMU
AUTOMECHANIK
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název školy:
Střední odborná škola, Bruntál, přísp. organizace
Adresa:
Krnovská 9, 792 01 Bruntál
Druh školy:
střední škola
Právní forma:
příspěvková organizace
Název školního vzdělávacího programu: AUTOMECHANIK
Kód a název oboru vzdělání:
23-68-H/01 Mechanik opravář motorov. vozidel
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2011 počínaje prvním ročníkem
Délka a forma studia:
3 roky, denní studium
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Zřizovatel:
Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Ředitelka školy:
PaedDr. Eva Nedomlelová
Telefon:
554 295 258
Fax:
552 304 305
e-mail:
[email protected]
www:
www.sosbruntal.cz
Školní vzdělávací program je určen pro dívky a hochy
-1-
Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace
Krnovská 9
792 01 BRUNTÁL
Pracovní uplatnění absolventa v praxi
Po skončení přípravy a úspěšném vykonání závěrečné zkoušky je absolvent schopen
provádět údržbu, diagnostiku, seřizování a opravy osobních a nákladních automobilů
a dalších druhů silničních motorových i přípojných vozidel. Získané dovednosti umožní absolventům uplatnit se ve výrobě, v opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly, stanicích měření emisí, v dopravě a pod.
Předpokládané výsledky vzdělávání v oblasti výkonu profese
















provádí montáže, opravy a seřízení vozidel,
připravuje a organizuje své pracoviště,
volí a používá vhodnou technickou dokumentaci pro daný druh a typ vozidla
a vyhledává odpovídající parametry v dílenských příručkách, katalozích ap.,
čte a orientuje se v technických výkresech a schématech obsažených v servisní
dokumentaci (včetně schémat tekutinových a elektrických),
volí vhodné strojírenské materiály a technologické postupy jejich zpracování,
ručně a strojně zpracovává technické materiály včetně jejich přípravy před zpracováním,
volí a používá stroje, nástroje, zařízení, běžné i speciální montážní nářadí, univerzální i speciální montážní přípravky a pomůcky, zdvihací a jiná pomocná zařízení,
ruční mechanizované nářadí a jeho příslušenství,
volí a nahrazuje vhodné součástky, kinematické a tekutinové mechanismy,elektronické prvky apod., používané ve vozidlech,
identifikuje příčiny závad u vozidel, jejich jednotlivých agregátů a prvků s využitím
běžných i speciálních měřidel, měřicích přístrojů, diagnostických prostředků a zařízení,
provádí kontrolu tvaru, rozměrů, uložení, elektrických hodnot, parametrů,jakosti
provedených prací apod. a parametry porovnává s údaji stanovenými výrobcem,
stanovuje způsob vzájemného uložení součástí, dílů a velikost vůlí,
dodržuje odpovídající a bezpečný technologický postup pro demontáž, opravu
a montáž agregátů, vozidel a jejich částí,
provádí seřízení a nastavení předepsaných parametrů,
provádí předepsané záruční i pozáruční prohlídky,
volí a správně aplikuje prostředky určené k ochraně povrchů součástí proti škodlivým vlivům prostředí,
zpracovává příjmovou a následnou dokumentaci (např. průběh opravárenských
úkonů, základní evidenci o vykonané práci, potřebu náhradních dílů, předávání
vozidla).
-2-
Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace
Krnovská 9
792 01 BRUNTÁL
Učební plán
Název instituce:
Název ŠVP:
Kód a název oboru vzdělání:
Dosažený stupeň vzdělání:
Délka a forma studia:
Datum platnosti:
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace
AUTOMECHANIK
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
střední vzdělání s výučním listem
3 roky, denní
1.9.2011
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1.
2.
3.
Celkem
A. Základní vyučovací předměty
11
11
9
26
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Občanská nauka
Matematika
Oborová matematika+
Fyzika
Ekologie a zdraví
Tělesná výchova
Výpočetní technika
Ekonomika+
B. Předměty specializace
Technické kreslení
Strojírenská technologie
Strojnictví
Technologie
Elektrotechnika
Automobily
Opravárenství a diagnostika
Řízení motorových vozidel
Odborný výcvik +
C. Nepovinné předměty
2
2
1
2
0
1
1
1
1
0
6
1
1
1
1
0
1
1
0
15
0
2
2
1
1
1
2
0
1
1
0
5
0
0
0
0
1
2
1
1
17,5
0
1
2
1
1
0
0
0
1
1
2
6
0
0
0
0
1
2
1,5
1,5
17,5
0
5
6
3
4
1
3
1
3
3
2
17
1
1
1
1
2
5
3,5
2,5
50
0
Celkem hodin týdně
32
33,5
32,5
98
-3-

Podobné dokumenty

VT-1

VT-1 Základy ovládání Windows .............................................................................................................................. 26 INTERNET ....................................

Více

2012-13 - ZŠ KH Máchy Doksy

2012-13 - ZŠ KH Máchy Doksy Olympiáda anglický jazyk - ŠK, OK Olympiáda německý jazyk - ŠK, OK Turnaj vybíjená praktických ZŠ Matematický klokan Biologická olympiáda – ŠK, OK Soutěže "PO očima dětí" – ŠK, OK, KK Vybíjená - OK...

Více

Technické kreslení

Technické kreslení Učební osnova vyučovacího předmětu technické kreslení Obor vzdělání: 23-41-M001 Strojírenství Délka forma studia: 4 roky, denní Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium: 4 Celkový počet...

Více

Automechanik v dálkové formě - Střední průmyslová škola dopravní

Automechanik v dálkové formě - Střední průmyslová škola dopravní výcvik na pracovišti zpravidla od 14:00 hodin. Teoretická výuka se dle rozvrhu střídá s odborným výcvikem. Z hodinové dotace předmětu Odborný výcvik je možné 40% uznat po dohodě s ředitelem školy j...

Více

Automatizované řízení výrobních strojů - Střední škola

Automatizované řízení výrobních strojů - Střední škola PŘÍLOHA Č. 3 - ROZPOČET PRO REALIZACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU............................... 33

Více