Pražské setkání geriatrické dlouhodobé péče ELTECA

Transkript

Pražské setkání geriatrické dlouhodobé péče ELTECA
Pražské setkání geriatrické dlouhodobé péče ELTECA
V pátek 30. března a v sobotu 31. března se v Praze uskutečnilo pod záštitou patronky Společnosti
pro dlouhodobou péči paní Dany Fischerové mezinárodní setkání geriatrické dlouhodobé péče
ELTECA (Exchange of Experience in Long-term Care) za účasti 80 odborníků z mnoha evropských zemí
i USA za podpory firmy ZENTIVA, A SANOFI COMPANY. Setkání také sledovali odborníci online
na stránkách akce www.elteca.org, a také na www.mymeed,org, kde budou uloženy záznamy
přednášek spolu s přednáškami z dalších konferencí pořádaných organizátorem akce. Mezi
přednášejícími byli:
Zdenek Bystřický, MD (CZ/AT) – člen Britské společnosti pro bolest
Marzena Dubiel, MD, PhD (PL) – geriatrička, majitelka zařízení pro dlouhodobou péči v Glogoczowě
u Krakowa
Agnes Egervári MD, PhD (HU) – předsedkyně Rady společnosti pro sociální klastr
Brigitte Hermann, MD (AT) – ředitelka oddělení lékařské geriatrie na Klinice Alberta Schweitzera
v Grazu
Ass. Prof. Iva Holmerová, MD, PhD (CZ) – ředitelka CELLO-ILC-CZ (Centre of Expertise in Longevity
and Long-term Care) při Fakultě humanitních studií na Karlově univerzitě
Dana Hradcová, MA (CZ) – výzkumná pracovnice v CELLO-ILC-CZ při Fakultě humanitních studií
na Karlově univerzitě
Ladislav Kabelka, MD, PhD (CZ) – předseda České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP
Prof. Dr. John Morley, MD, BCh (USA) – profesor gerontologie a ředitel oddělení geriatrické medicíny
a oddělení endokrinologie na Saint Louis University Medical Center
Prof. Dr. Raymond TCM Koopmans (NL) – profesor medicínské péče o seniory, Radboud University
Nijmegen
Prof. Esme Moniz-Cook, PhD (UK) – profesorka klinické psychologie a stárnutí v Post Graduate
Medical Institute, Hull York Medical School - University of Hull
Prof. Martin Orrell, FRCPsych, PhD (UK) – ředitel výzkumu a vývoje při North East London
Foundation Trust
Prof. Dr. Cecilia Rokusek, Ed.D., R.D. (USA) – výkonná ředitelka vzdělávání, plánování a výzkumu
na College of Osteopathic Medicine při Nova Southeastern University
Rasa Ruseckiene, MD, PhD (LT) – zakladatelka Centra pro duševní zdraví, Vilnius
Robert Rusina, MD, PhD (CZ) – tajemník Sekce kognitivní neurologie české neurologické společnosti
ČLS JEP
Ass. Prof. Dr. Brigita Skela Savič (SI) – ředitelka Výzkumného institutu lékařské péče a ošetřovatelství
při College of Nursing Jesenice
Deborah Sturdy, RN, MSc (UK) – poradkyně Národní koncepce pro seniory a Národní koncepce
pro demenci
Prof. Daniel Swagerty, Jr., MD, MPH (USA) – ředitel klinické geriatrie na lékařské fakultě, University
of Kansas
Sigurd Sparr, MD (NO) – ředitel oddělení geriatrie, University Hospital of Tromsoe
Ass. Prof. Olga Švestková, MD, PhD (CZ) – ředitel oddělení rehabilitační medicíny, 1. LF UK
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Hana Vaňková, MD (CZ) – výzkumná pracovnice v CELLO-ILC-CZ při Fakultě humanitních studií
na Karlově univerzitě
Prof. Debbie Tolson, PhD, RGN, FRCN (UK) – profesorka gerontologického ošetřovatelství na School
of Health and Life Sciences
Prof. Myrra Vernooij-Dassen, PhD (NL) – ředitelka Nijmegen Alzheimer Centre
Téma tohoto setkání vycházelo z prvního workshopu ELTECA, který se uskutečnil v závěru loňského
roku a jehož účastníci navrhli, aby jedním z prvních témat byla problematika demencí, nejčastějšího
chronického onemocnění vyššího věku, které vyžaduje dlouhodobou péči. Dále doporučili, aby byla
část setkání věnována problematice interprofesionální spolupráce a komunikace v jednotlivých
oblastech dlouhodobé péče včetně péče paliativní.
Prof.John Morley, se zaměřil na minulost, současnost a budoucnost ústavů sociální péče, které
představují základnu poskytování dlouhodobé péče v mnoha zemích světa. Dr. Vaňková prezentovala
předběžné výsledky probíhající studie dlouhodobé péče v České republice, které dokazují,
že v zařízeních pro seniory v České republice (domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem)
žije pouze 25% lidí, kteří si nestěžují na bolest.
Prof. Raymond Koopmans hovořil o zařízeních dlouhodobé péče v Nizozemsku a uvedl důkazy,
že adekvátní odborné zajištění péče v zařízeních dlouhodobé péče vede na jedné straně ke snížení
hospitalizací a převozů do nemocnic a na druhé straně umožní poskytování i zdravotní péče, která
více odpovídá nejen potřebám ale i přáním pacientů.
Prof. Daniel Swagerty hovořil o integraci paliativní péče do systému odborných služeb zařízení
dlouhodobé péče. Prof Debbie Tolson představila současnou praxi dlouhodobé péče ve Velké Británii,
která se snaží co nejvíce reflektovat skutečnost, že lidé žijící v těchto zařízeních jsou lidmi
s komplexními zdravotními problémy. O atmosféře ošetřovatelských zařízení ve Velké Británii
hovořila Deborah Sturdy.
Doc. Brigita Skela Savič hovořila o úloze vedení v dlouhodobé péči. Dr. Agnes Egervári a Richádrné
Meyer představily problematiku dlouhodobé péče v Maďarsku a Dr. Brigitte Hermann představila
systém návaznosti následné a dlouhodobé péče v Rakousku.
V kontrastu byly prezentace Dr. Sigruda Sparra z Norska a Dr. Rasy Ruseckiene z Litvy. Prim. Sigurd
Sparr představil funkční systém dlouhodobé péče v Norsku, za který zodpovídají zejména
municipality a který je funkčním propojením kvalitní ústavní péče poskytované zejména v malých
komunitních zařízeních a spektra terénních služeb. Dr Rasa Ruseckiene pak prezentovala své
zkušenosti nejen z pobaltských zemí, ale také ze zemí sousedních, zejména Ruska.
Mgr. Dana Hradcová upozornila na některé bariéry v poskytování dlouhodobé péče. Prof. Cecilia
Rokusek hovořila o interprofesionálním přístupu jak v geriatrické tak dlouhodobé péči. Dr. Marzena
Dubiel se zabývala funkčním hodnocením a komplexním pohledem na geriatrického pacienta jak
v akutní tak dlouhodobé péči. Prim. Ladislav Kabelka a Dr. Zdeněk Bystřický se zabývali touto
problematikou a přiblížením systémů péče v Rakousku a ČR s důrazem na potřebu adekvátního
managementu symptomů.
Druhý den setkání se zabýval problematikou demencí. Doc. Holmerová se zabývala otázkou
důležitosti diagnózy a jejím významem, jak se ukazuje v nedávném šetření Alzheimer Europe
a Harvard School of Medicine. Dr. Rusina se zabýval problematikou diagnostického procesu jak
Alzheimerovy choroby, tak dalších příčin demence.
Dvou bloků setkání o problematice demencí se ujala iniciativa INTERDEM, mezinárodní síť expertů,
kteří se zabývají problematickou psychosociálních intervencí u lidí s demencí. Esme Moniz Cook
představila problematiku psychosociálních intervencí u demence. Prof. Myrra Vernooij Dassen
hovořila o významu reciprocity v péči o pacienty s demencí. Prof. Orrell se zabýval kognitivní
stimulací, jakožto komplexem činností, které jsou individualizovány a zařazeny do spektra denních
činností tak, aby odpovídaly potřebám lidí s demencí.
Účastníci i přednášející se shodli na potřebě určitých doporučených postupů, které budou
implementovány do systémů dlouhodobé péče v jednotlivých zemích, ať již existujících nebo nově
vznikajících. Tyto postupy budou vznikat v návaznosti na témata probíraná na ELTECA.

Podobné dokumenty