Dražební vyhláška - Marcela Janouškovcová

Komentáře

Transkript

Dražební vyhláška - Marcela Janouškovcová
Exekutorský úřad Přerov
soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána  750 00 Přerov, Komenského 38
tel: 581 216 030 fax: 581 738 020
e-mail: [email protected] internet: www.exekuce.cz ID datové schránky: dzsg873
Pro platby povinných (dlužníků) ČSOB  č.ú. 175 236 496 / 0300 var. symbol: 3044112
značka oprávněného: 0100108481,
Naše č.j.:
103 Ex 30441/12-31
USNESENÍ
Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána, se sídlem Exekutorského úřadu Přerov, Komenského 38,
pověřený provedením exekuce na základě usnesení, které vydal Okresní soud v Domažlicích dne 14.6.2012,
č.j. 7EXE1975/2012-11, kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí:
rozhodčí nález ze dne 4.4.2012, č.j. E/2011/11838 vydal Mgr.Ing. Lukáš Blahuš (rozhodce) k uspokojení
pohledávky oprávněného: ESSOX s.r.o., Senovážné nám. 231/7, 37001 České Budějovice, IČO 26764652,
zast. Mgr. Marek Lošan, advokát, adresa pro doručování: JUDr. Aleš Klech, LL.M, advokát, Poděbradova
2738/16, 70200 Ostrava, IČO 69258121, proti povinnému: Marcela Janouškovcová, Nádražní 185, 34601
Horšovský Týn Velké předměstí, nar. 3.9.1970, v částce 30 212,33 Kč s příslušenstvím, jakož i nákladů
exekuce, jejichž výše se určuje zvláštním rozhodnutím, vydává tuto
dražební
vyhláš ku o oznámení dražebního roku
Vyvolávací cena, tj. nejnižší podání, činí v souladu s ust. § 329 odst. 1 občanského soudního řádu jednu
třetinu rozhodné ceny.
Věci budou draženy jednotlivě.
Úhrada jistoty se nevyžaduje.
III.
Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný a ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé
povinného domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zadržovacím
nebo zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva, než pro které byl nařízen výkon rozhodnutí
(exekuce), jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražby, jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a
jejího příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami. K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího
příslušenství nebudou uvedeny, se nepřihlíží.
IV.
Exekutor udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Vydražitel musí nejvyšší podání ihned zaplatit
a věc převzít.
Poučení:
Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání. Tato dražební vyhláška není soudním
rozhodnutím (§ 328b odst. 3 o.s.ř.)
V Přerově dne 17.6.2015
Mgr. Vlastimil Kocián, exekutorský kandidát
pověřen soudním exekutorem JUDr. Tomášem Vránou
0998.0172995348
I.
Dražební rok se koná dne 17.7.2015 a bude zahájen v 08:00 hodin v areálu exekučních skladů v Přerově Čekyni, Zámecká ulice 230.
II.
Dražit se budou následující věci za tyto rozhodné ceny:
31 - kavovar, crups, 1 ks á 1 200,00 Kč
33 - ntb poskozen, msi, 1 ks á 1 200,00 Kč
34 - cd radio, jvc, 1 ks á 300,00 Kč
35 - ntb msi, poskozeny panty, 1 ks á 900,00 Kč
36 - tiskarna, canon, 1 ks á 900,00 Kč
Usnesení se doručuje:
povinný (+ manžel povinného)
oprávněný
orgán obce, v jejímž obvodu bude dražba konána (k vyvěšení na ÚD)
orgán obce, v jejímž obvodu má povinný bydliště (k vyvěšení na ÚD)

Podobné dokumenty

Usnesení - dražební vyhláška

Usnesení - dražební vyhláška jejího příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami. K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebudou uvedeny, se nepřihlíží. IV. Exekutor udělí příklep dražiteli, kte...

Více

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška 11 - ntb, toshiba, 1 ks á 2400 Kč 12 - tablet, sencor, 1 ks á 2400 Kč 20 - zrcadlovka, nikon, 1 ks á 3000 Kč 22 - ntb, acer poskozeny, 1 ks á 2400 Kč 30 - mot pila, husqvarna, 1 ks á 1500 Kč Vyvolá...

Více

Elektronický dokument - Bohunovice

Elektronický dokument - Bohunovice 2 - pc sestava, dell, 1 ks á 6 000,00 Kč 5 - btv plochy, lg, 1 ks á 3 000,00 Kč 10 - xbox, 360, 1 ks á 3 000,00 Kč Vyvolávací cena, tj. nejnižší podání, činí v souladu s ust. § 329 odst. 1 občanské...

Více

Elektronický dokument

Elektronický dokument povinného domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva, než pro které byl nařízen výkon rozhodnu...

Více

Dražební vyhláška - Kostelní Radouň

Dražební vyhláška - Kostelní Radouň jejího příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami. K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebudou uvedeny, se nepřihlíží.

Více

Impressa S9_One Touch_celý_v24

Impressa S9_One Touch_celý_v24 být používán pouze pro přípravu kávy a k ohřátí mléka nebo vody. Využití pro jiné účely je nevhodné a bude posuzováno jako porušení podmínek provozu. JURA Elektroapparate AG nemůže nést odpovědnost...

Více

dražební vyhláška - Město Špindlerův Mlýn

dražební vyhláška - Město Špindlerův Mlýn jejího příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami. K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebudou uvedeny, se nepřihlíží. IV. Exekutor udělí příklep dražiteli, kte...

Více

Elektronický dokument

Elektronický dokument 2 - MVT Homefriend, 1 ks á 300,00 Kč 25 - dvb box, sencor, 1 ks á 300,00 Kč 28 - radio s cd, digital, 1 ks á 300,00 Kč 29 - dvb box, sencor, 1 ks á 300,00 Kč Vyvolávací cena, tj. nejnižší podání, č...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení jejichž výše se určuje zvláštním rozhodnutím, vydává tuto

Více

Elektronický dokument - Bělkovice

Elektronický dokument - Bělkovice 1 - OA Jeep Cherokee ( SPZ: 2M3 4140 ), 1 ks á 180000 Kč Vyvolávací cena, tj. nejnižší podání, činí v souladu s ust. § 329 odst. 1 občanského soudního řádu jednu třetinu rozhodné ceny. Věci budou d...

Více