NEC GT5000

Transkript

NEC GT5000
LCD projektor
GT5000/6000
Návod k obsluze
DŮLEŽITÉ INFORMACE
Bezpečnostní opatření
Rušení
Před používáním vašeho projektoru NEC GT5000/
GT6000 si tento manuál pečlivě prostudujte. Manuál uschovejte pro pozdější možné použití. Výrobní
číslo vašeho projektoru je uvedeno na štítku na
spodní straně přístroje. Číslo si poznamenejte zde:
VAROVÁNÍ
Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům
pro digitální zařízení třídy A, dle části 15 pravidel FCC.
Tyto limity jsou vytvořeny aby zajistily přijatelnou ochranu
proti škodlivému rušení, pokud je zařízení provozováno
v komerčním prostředí. Toto zařízení generuje, používá
a může vyzařovat energii rádiové frekvence a pokud není
instalováno a provozováno v souladu s návodem k použití,
může způsobit rušení rádiových komunikací. Používání tohoto zařízení v obytných oblastech může způsobit škodlivé
poruchy a v tomto případě bude uživatel muset tyto poruchy
na své vlastní náklady korigovat. Pokud toto zařízení způsobuje rušení příjmu rádiového či televizního signálu, pak
by se uživatel měl pokusit korigovat tyto poruchy pomocí
následujících opatření:
POZOR
Po vypnutí přístroje odpojte přístroj od
elektrické sítě. Protože tento projektor je
zařízení připojované k elektrické síti, měla
by se zásuvka nacházet blízko přístroje a
měla by být lehce dostupná.
POZOR
Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým
proudem, nesnímejte kryt přístroje.
Nenacházejí se zde žádné části opra-vitelné uživatelem. Obraťte se na autorizovaný servis NEC.
-
přesměrování antény pro příjem rádia či TV
-
přemístění zařízení s ohledem na přijímač
-
zapojení zařízení do jiné zásuvky tak, aby zařízení a
přijímač byly zapojeny každý do jiného okruhu
-
připevnění kabelových konektorů pomocí upevňovacích šroub
Důležitá bezpečnostní upozornění
Instalace
Symbol varuje uživatele před přítomností neizolovaného nebezpečného napětí
ve vnitřní části výrobku, které může být
dostatečně vysoké, aby došlo k úderu
elektrickým proudem.
Symbol upozorňuje uživatele na důležité
provozní či servisní pokyny (pokyny
o údržbě) v podkladech, které přístroj
doprovázejí.
VAROVÁNÍ
ABY NEDOŠLO KE VZNIKU POŽÁRU NEBO K ÚDERU
ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE TOTO ZAŘÍZENÍ DEŠTI NEBO VLHKOSTI. NEPOUŽÍVEJTE ZÁSTRČKU
TOHOTO PŘÍSTROJE S TAKOVÝM PRODLUŽOVACÍM
KABELEM ČI ZÁSUVKOU, DO KTERÉ SE NEDÁ VIDLICE
ZÁSTRČKY PLNĚ ZASTRČIT.
PŘÍSTROJ NEOTEVÍREJTE, UVNITŘ SE NACHÁZEJÍ SOUČÁSTKY POD VYSOKÝM NAPĚTÍM. VEŠKERÝ SERVIS
PŘENECHEJTE AUTORIZOVANÉMU SERVISU NEC.
2
1. Pro optimální výkon přístroj instalujte v zatemněné místnosti.
2. Projektor postavte na pevný, rovný podklad
na suchém místě daleko od prachu a vlhkosti.
Provoz přístroje v náklonu vyšším než 45° nahoru nebo dolů může snížit životnost lampy až
o 20%.
3. Projektor neinstalujte na přímém slunečním
světle, v blízkosti větrání či topení. Přístroj neprovozujte v zakouřeném prostředí, zejména
cigaretový kouř může vést k poškození optických částí přístroje. Takové poškození nemusí
být pokryto zárukou.
4. Vystavování přímému slunečnímu světlu, kouři
nebo páře může poškodit vnitřní komponenty
přístroje.
5. Zacházejte s projektorem opatrně. Pád nebo
rána může přístroj poškodit.
6. Na projektor nepokládejte těžké předměty.
7. Pokud si přejete instalaci projektoru pod
strop:
a) nikdy neprovádějte instalaci sami.
b) strop musí být dostatečně pevný aby projektor unesl a instalace musí být v souladu s místními předpisy.
c) projektor musí být instalován kvalifikovaným technickým personálem.
d) pro další informace kontaktujte svého
prodejce.
Návod k obsluze
Projektory NEC GT5000/6000
Zdroj
1. Projektor je konstruován pro práci se zdrojem 100120V nebo 220-240 V 50/60 Hz. Překontrolujte
zda tyto parametry souhlasí s napětím vaší sítě.
Výměna výbojky
• Výbojku vyměňte dle popisu na str. 83.
• Výbojku vyměňte jakmile se objeví hlášení („Lam-
2. Chraňte síťový kabel před poškozením. Poškozený kabel může způsobit požár nebo elektrický
úder.
pa dosáhla konce životnosti. Prosím vyměňte
lampu“). Používání výbojky po dosažení konce
životnosti může vést k výbuchu výbojky a poškození přístroje.
3. Nepoužíváte-li projektor delší dobu, síťový kabel odpojte.
V takovém případě kontaktujte autorizovaný servis NEC nebo svého prodejce.
4. Zástrčky se nedotýkejte mokrou rukou. Nebezpečí el.
úderu.
• Po vypnutí čekejte alespoň 90 vteřin (2 min. při
5. Během bouřky se nedotýkejte zástrčky ani zásuvky.
používání lampy GT60LPS). Poté odpojte síťový
kabel a před vlastní výměnou nechejte přístroj
alespoň 60 minut vychladnout.
• Projektor provozujte vždy se dvěma lampami, bez
Čištění
1. Před čištěním odpojte projektor od el. sítě
2. Přístroj čistěte vlhkou tkaninou. V případě extrémního znečištění použijte jemný saponát. Nikdy
nepoužívejte agresivní čistící prostředky jako je
alkohol nebo ředidlo.
3. Objektiv čistěte tkaninou na čištění optiky. Dbejte,
abyste objektiv nepoškrábali.
POZOR
Přístroj v žádném případě neodpojujte od el. sítě
v následujících případech, jinak by mohlo dojít
k poškození projektoru:
* Když svítí hlášení „Please wait a moment“
(„vyčkejte okamžik“)
* Vzápětí po zapojení projektoru do el. sítě (in
dikátor POWER ještě nesvítí oranžově).
* Dokud pracuje větrák. Větrák pracuje ještě 90
vteřin (2 min. při používání lampy GT60LPS)
poté, co projektor vypnete tlačítkem POWER.
POZOR
Prevence vzniku požáru a el. úderu
1. Ujistěte se, že je zajištěno příslušné odvětrávání
a že větrací průduchy přístroje nejsou zakryté.
Mezi stěnou a projektorem nechejte prostor asi
10 cm.
2. Zabraňte, aby dovnitř projektoru zapadly cizí
předměty. Pokud se tak stane, nepokoušejte se
je sami vyjmout. Do projektoru nevsunujte žádné
kovové předměty jako např. šroubováky nebo
drátky. Spadne-li vám něco do přístroje, projektor
odpojte od sítě a kontaktujte autorizovaný servis
NEC.
3. Na projektor nestavte žádné tekutiny.
4. Používáte-li kabel LAN:
Ke konektoru externího zařízení nepřipojujte z bezpečnostních důvodů zařízení o vyšším napětí.
POZOR
• Nikdy se nedívejte do objektivu, pokud je pří-
1. Je-li projektor zapnutý, nedotýkejte se výstupu
větráků. Vystupující vzduch je horký, nebezpečí
spálení.
stroj zapnutý. Mohlo by dojít k poškození zraku.
2. Přístroj nepokládejte na bok pokud je zapnutý, mohlo
by dojít k jeho poškození
3. Přepravujete-li projektor, odmontujte objektiv a
zakryjte otvor krytem a víčkem.
Při transportu dbejte zýšené opatrnosti, nesprávné či nešetrné zacházení může poškodit
jemnou elektroniku či optiku přístroje.
4. Nevysunujte PC-kartu či kartu LAN v okamžiku,
kdy se přistupuje na data na ní uložená. Mohlo
by dojít k poškození nebo zničení karty.
Projektory NEC GT5000/6000
ohledu na to, zda je lampa funkční či ne. Jinak
dojde ke snížení kvality obrazu, blikání a snížení
životnosti lampy. Jakmile jakákoliv z lamp dosáhne konce své životnosti, vyměňte ji co nejdříve za
lampu novou.
• Do světelného paprsku nevkládejte předměty
jako lupy či zrcadla. Mohlo by dojít k odražení
světla a poškození zraku či ke vzniku požáru.
• Je-li projektor zapnutý, nezakrývejte objektiv.
Světlo na výstupu objektivu je velmi horké, hrozí
nebezpečí spálení.
• Provoz v zakouřeném prostředí může vést k poško
zení přístroje, které nepokrývá záruka. Nechávejte
svůj přístroj pravidelně a dostatečně často odborně
vyčistit.
Návod k obsluze
3
DŮLEŽITÉ INFORMACE ____________________________________________________ 2
ÚVOD ___________________________________________________________________ 5
1. Co tvoří objem dodávky ? _______________________________________________ 6
2. Názvy částí ___________________________________________________________7
Přidělání víčka krytu objektivu k přístroji _____________________________________9
Přenášení projektoru ____________________________________________________9
Vrchní strana _________________________________________________________10
Panel s konektory _____________________________________________________ 11
3. Dálkový ovladač ______________________________________________________ 13
Pokyny k dálkovému ovladači ____________________________________________15
Instalace baterií do dálkového ovladače ____________________________________15
Operační dosah _______________________________________________________15
INSTALACE _______________________________________________________________16
1. Nastavení projektoru ___________________________________________________ 17
Projekční vzdálenost a velikost projekční plochy______________________________ 17
2. Rozsah nastavení posuvu objektivu ________________________________________19
3. Instalace volitelného objektivu ____________________________________________ 21
4. Připojování ___________________________________________________________ 23
Připojení počítače PC nebo Macintosh ______________________________________23
Připojení DVD přehrávače _______________________________________________ 25
Připojení videa nebo přehrávače laserdisků __________________________________26
Připojení k počítačové síti ________________________________________________27
Připojení kabelu k el. síti _________________________________________________28
PROMÍTÁNÍ (ZÁKLADNÍ OPERACE) ___________________________________________ 29
1. Zapnutí projektoru ______________________________________________________30
2. Výběr zdroje signálu ____________________________________________________ 31
3. Nastavení velikosti a polohy obrazu ________________________________________ 31
4. Korekce horizontálního a vertikálního zkreslení (3D Reform) _____________________32
5. Automat. optimalizace obrazu RGB ________________________________________ 34
6. Ovládání hlasitosti ______________________________________________________35
7. Vypnutí projektoru ______________________________________________________ 35
PRAKTICKÉ FUNKCE ________________________________________________________36
1. Vypnutí obrazu a zvuku __________________________________________________ 37
2. Zvětšení a pohyb obrazu _________________________________________________ 37
4. Použití USB myši _______________________________________________________ 38
5. Použití funkce USB HUB _________________________________________________ 38
6. Změna loga pozadí ______________________________________________________39
7. Kreslení do promítaného obrazu (funkce ChalkBoard - Tabule) ____________________39
8. Paměť objektivu ________________________________________________________ 40
POUŽÍTÍ PROHLÍŽEČE (VIEWER) ______________________________________________41
1. Jak funkci prohlížeče nejlépe využít _________________________________________42
2. Ovládání funkce prohlížeče (Viewer) z projektoru (playback) ______________________43
POUŽITÍ PROJEKTORU V SÍTI _________________________________________________46
1. Úvod ________________________________________________________________ 47
2. Podporované projektory _________________________________________________ 47
3. Připojení zařízení ______________________________________________________ 47
DVOJMONTÁŽ PROJEKTORŮ _________________________________________________48
1. Dvojmontáž projektorů a jejich připojení ______________________________________49
2. Nastavení a registrace promítaných signálů ___________________________________52
3. Nastavení posuvu objektivu, zoomu, ostření pro co nejlepší zobrazení ______________52
4. Nastavení link mode _____________________________________________________ 52
5. Seznam položek menu dostupných v režimu link mode __________________________53
POUŽITÍ MENU V OBRAZE (ON-SCREEN MENU)__________________________________ 54
1. Základní operace ________________________________________________________55
2. Seznam kombinací přímých tlačítek _________________________________________ 56
3. Struktura menu __________________________________________________________57
4. Popis & funkce menu _____________________________________________________ 60
Nastavení zdroje - Adjust (Source) ___________________________________________61
Sound - zvuk ____________________________________________________________64
Ref. Adjust - referenční nastavení ____________________________________________65
Factory Deafult - Tovární nastavení ___________________________________________66
Možnosti projektoru _______________________________________________________ 66
Tools (Nástroje) __________________________________________________________ 78
Help (nápověda) __________________________________________________________80
Testovací obrazec - Test Pattern _____________________________________________ 81
ÚDRŽBA _____________________________________________________________________82
1. Výměna lampy ___________________________________________________________ 83
2. Čištění nebo výměna filtru __________________________________________________ 84
3. Čištění přístroje a optiky ____________________________________________________85
DODATEK ___________________________________________________________________ 86
1. Indikátory _______________________________________________________________ 87
2. Rozměry ________________________________________________________________88
4
Návod k obsluze
Projektory NEC GT5000/6000
1
ÚVOD
1. Co tvoří objem dodávky ? ................ 6
2. Názvy částí ..................................... 7
Přidělání víčka objektivu ........................ 9
Přenášení projektoru ............................. 9
Vrchní strana ......................................... 10
Panel s konektory .................................. 11
3. Dálkový ovladač a jeho části ........ 13
Projektory NEC GT5000/6000
Návod k obsluze
5
1. Co tvoří objem dodávky ?
Překontrolujte, zda balení obsahuje všechny díly. Budete-li něco postrádat, kontaktujte svého prodejce.
Originální balení uschovejte pro event. další použití.
POZNÁMKA: Objektivy jsou dostupné jako volitelné příslušenství
6
Návod k obsluze
Projektory NEC GT5000/6000
2. Názvy částí
Ovládací tlačítka
Konektory vlevo
Kryt objektivu
Kryt výbojky 1
(vpravo)
Konektory (vpravo)
Objektiv (volitelné
příslušenství)
Bezpečnostní zdířka*
Čidlo dálk. ovládání
Držadlo
Vzduchový filtr (vpravo)
Víčko krytu
objektivu
Reproduktor (stereo, 5W)
Konektor
el. přívodu. Zde připojte
dodávaný síť. kabel
Stavitelná nožička (čtyři)
Otáčením lze nastavit max. o 15mm
* Tato zdířka podporuje bezpečnostní systém MicroSaver®. MicroSaver® je registrovanou ochrannou
známkou firmy Kensington Micro-ware Inc. Logo je ochrannou známkou a je majetkem firmy
Kensington Microware Inc.
Přidělání a sejmutí krytů konektorových polí
Stiskněte západku a kryt sejměte. Při zpětném přidělání dbejte, aby kryt dobře zacvakl.
Projektory NEC GT5000/6000
Návod k obsluze
7
Jamky pro nožičky (4x)
Reproduktor
(stereo, 5W)
Čidlo dálk. ovládání
Čidlo dálk. ovládání
Větrání (výstup)
Vzduchový filtr (vlevo)
Kryt výbojky 2 (vlevo)
Větrání (výstup)
Čidlo dálk. ovládání
Vzduchový filtr (vpravo)
Větrání (vstup)
Čidlo dálk. ovládání
8
Návod k obsluze
Projektory NEC GT5000/6000
Přidělání víčka krytu objektivu k přístroji
1. Tkanici protáhněte otvorem v krytce a zauzlujte.
Víčko krytu objektivu
Tkanice
2. Pomocí upínacího nýtu přidělejte tkanici k projektoru.
Nýt
Přenášení projektoru
Projektor vždy přenášejte za držadlo. Ujistěte se, zda jsou odpojeny všechny kabely. Pokud projektor přenášíte nebo jej nepoužíváte, zakryjte objektiv víčkem.
POZNÁMKA: Zapnutý projektor nepokládejte na bok. Mohlo by dojít k jeho poškození.
Projektory NEC GT5000/6000
Návod k obsluze
9
Vrchní strana
1 Tlačítko POWER (ON / STAND BY)
Zapíná/vypíná projektor je-li v režimu standby.
POZNÁMKA: Pro zapnutí/vypnutí projektoru tlačítko stiskněte a držte jej stlačené po dobu min. 2 vteřin.
2 Indikátor POWER
Svítí-li indikátor zeleně, je LCD projektor zapnutý; svítí-li oranžově, je v režimu standby
(připravenost). Viz str. 87.
3 Indikátor STATUS (stav)
Rychlým červeným blikáním indikuje chybu,
nesprávně nainstalovaný kryt výbojky nebo
přehřátí projektoru. Svítí-li nepřetržitě oranžově indikuje, že jste stiskli tlačítko na přístroji
při zapnutém zámku tlačítek (Control Panel
Key Lock). Viz str. 87.
4 Indikátor LAMP 1/2
Bliká-li rychle červeně, znamená to varování,
že výbojka dosáhla hranice životnosti.
Doporučujeme vyměnit výbojku co nejdříve.
5 Indikátor přístupu PC-karty (PC CARD 1/2)
Při přístupu k PC-kartě svítí.
6 Tlačítko 3D REFORM
Zapíná funkci 3D Reform, která umožňuje
korekci trapézového skreslení.
POZNÁMKA: Stisknete-li tlačítko a podržíte-li jej
stlačené po dobu min. 2 vteřin vráti korekci zkreslení na nulové hodnoty.
10
7 Tlačítko AUTO ADJUST (aut. nastavení)
Tlačítko stiskněte pro nastavení H/V-polohy a
taktu/fáze pro optimální obraz. Viz. str. 34.
8 Tlačítko MENU
Zobrazí nabídku (menu) v obraze.
9 Tlačítka SELECT   (+)(-) / Hlasitost
: pro výběr položky, kterou chcete
nastavovat. Neobjeví-li se menu,
tlačítka fungují jako ovládání hlasitosti.
: pro změnu úrovně zvolené položky.
Stisk tlačítka  vykoná výběr.
Neobjeví-li se menu nebo ukazatel prohlížeče
(Viewer bar), lze tlačítka použít pro volbu
snímku nebo přetáhnout kurzor v seznamu
složek nebo snímků.
10 Tlačítko ENTER
Provede váš výběr.
11 Tlačítko CANCEL (zrušení)
Slouží pro opuštění menu. Jste-li v režimu
nastavování, stlačením se vrátíte na předchozí
hodnoty.
12 Tlačítko LENS SHIFT  
Nasvuje offset objektivu posuvem polohy
promítaného obrazu horizontállně a/nebo
vertikálně.
13 Tlačítko ZOOM (+/-)
14 Tlačítko FOCUS (+/-)
Ostření .
Návod k obsluze
Projektory NEC GT5000/6000
Panel s konektory
DVI AUDIO IN mini jack (stereo mini)
Zde můžete připojit zvukový výstup zařízení
připojeného ke vstupu DVI. Potřebujete běžně
dostupný audiokabel.
4 RGB OUT konektor (mini D-sub 15 pin)
Tento konektor můžete použít pro připojení
externího počítačového monitoru. Platí pro
vstupy RGB 1 i 2.
5 VIDEO IN konektor (BNC)
Zde můžete připojit video, přehrávač DVD či
laserdisků nebo snímací kameru a promítat
video.
VIDEO AUDIO IN konektory (cinch)
Levý a pravý zvukový vstup pro stereo ze
zdroje VIDEO.
6 S-VIDEO IN konektor (mini DIN 4 pin)
Zde můžete připojit vstup S-video z externího
zdroje, např. videorekordéru.
POZNÁMKA: S-video poskytuje ostřejší barvy a
vyšší rozlišení než běžný kompozitní formát.
1 RGB1 konektor [R/Cr, G/Y, B/Cb, H/V, V] (BNC)
Připojuje výstupy R, G, B, H (horizontální
sync) a V (vertikální sync) externího zařízení.
Při použití komponentu s kombinovaným sync
(SYNC) výstupem, připojte ke konektoru H/V.
Používáte-li barevně oddělené signály HDTV
či DVD připojte Pr/Cr ke vstupu R, Y ke G a
Pb/Cb ke vstupu B projektoru.
RGB1 AUDIO IN vstup (cinch)
L/MONO: Toto je vstup levého kanálu pro
stereozvuk ze zdroje RGB In 1.
Slouží též pro vstup zvuku mono.
S-VIDEO AUDIO IN konektory (cinch)
Levý a pravý zvukový vstup pro stereo ze
zdroje S-VIDEO.
7 AUDIO OUT konektory P/L (cinch)
Konektor můžete použít pro zvukový výstup
zvoleného zdroje signálu (RGB1, RGB2, DVI
DIGITAL, Video nebo S-video).
Úroveň výstupu lze nastavit podle úrovně
zabudovaného reproduktoru.
8 Sloty 1/2
VPro volitelný RGB, SDI nebo DVI board.
R: Toto je vstup pravého kanálu pro stereozvuk
ze zdroje RGB In 1.
2 RGB2 Ikonektor (mini D-sub 15 pin)
Připojte váš PC nebo jiné RGB zařízení. Pro
připojení použijte dodávaný signálový RGB
kabel. Funguje rovněž jako komponentní vstup
pro připojení komponentních videovýstupů
komponentního zařízení jako např. DVDpřehrávačů. Konektor rovněž podporuje
výstupní signál SCART. Viz. str. 24.
RGB2 AUDIO IN mini-jack (stereo mini)
Zde můžete připojit zvukový výstup z vašeho
počítače nebo DVD přehrávače připojeného
ke vstupu RGB2 In. Potřebujete běžný audio
kabel.
3 DVI IN konektor (DVI-D 24 pin)
Tento konektor můžete použít pro připojení
digitálního signálu ze zdroje vybaveného
konektorem DVI.
Projektory NEC GT5000/6000
Návod k obsluze
11
Panel s konektory
11 SC TRIGGER mini jack
Je-li projektor zapnutý na ON, výstupní klopný
obvod obrazovky vysílá nízkonapěťový spína
cí signál k ovladači obrazovky a obrazovka
pohasne. Je-li projektor vypnutý OFF, klopný
obvod přestane vysílat nízkonapěťový spínací
signál.
POZNÁMKA: Funkce SC.TRIGGER je nutné
nejprve zapnout.
mini-kabel stereo
(není obsažen)
POZNÁMKA: Ovladače obrazovky jsou podporovány a dodávány výrobci obrazovek. Tato opce
netvoří součást projektoru.
1 USB port [MOUSE/HUB] (typ A)
Připojte bežně dostupnou myš USB. Pak po
mocí této myši můžete ovládat menu nebo
Viewer (prohlížeč).
K tomuto portu můžete připojit USB-scanner či
jinou periférii podporující USB.
2 USB port [PC] (typ B)
Pomocí dodávaného PC kabelu připojte tento
port k USB portu (typ A). Pak můžete ovládat
myšové funkce vašeho počítače přes dálkový
ovladač. Tento port rovněž funguje jako PC
control port pro použití s Dynamic ImageUtili
ty 2.0.
3 Sloty 1/2 PC-karty
Vložte PC-kartu, běžně dostupnou LAN-kartu
nebo opční bezdrátovou LAN kartu.
POZNÁMKA: Tento konektor nepoužívejte k ničemu jiného, než pro co je určen. Připojení audio- či
jiného konektoru k SC.TRIGGER může tento mini
jack poškodit.
7 LAN port (RJ-45)
Tento port se typicky používá pro UTP
ethernet. Použijte pro ovládání projektoru přes
síť LAN. Viz. str. 27.
8 REMOTE 1 (mini D-Sub 15pin)
Konektor umožňuje externí ovládání za použití
kontaktního spojení.
9 REMOTE 2 mini jacky (IN/OUT)
IN: Zde můžete připojit kabel dálkového ovladače, pokud jej chcete používat jako drátový.
OUT: pro řetězové propojení několika projektorů a jejich ovládání jedním dálkovým ovladačem.
4 Tlačítko vysunutí PC-karty 1/2
Stiskněte pro částečné vysunutí PC-karty.
Každý slot má své tlačítko.
5 PC CONTROL konektory (D-Sub 9 pin)
Přes tento port můžete pomocí vašeho počítače
ovládat projektor prostřednictvím sériového
kabelu. Potřebujete běžně dostupný RS232C
kabel. Ovládat projektor můžete i pomocí Dy
namic Image Utility 2.0, která je na dodáva
ném CD-ROMu.
10 Hlavní vypínač
Po zasunutí kabelu do el. sítě zapnete tímto
tlačítkem projektor. Indikátor POWER se
rozsvítí oranžově a přístroj je v režimu stand
by.
11 Síťový konektor
IN: připojte k externímu zařízení jako je počítač nebo řídící systém.
OUT: pro řetězové propojení více projektorů a
jejich ovládání pomocí stejného externího zařízení. Propojte s konektorem IN dalšího
projektoru.
12
Návod k obsluze
Projektory NEC GT5000/6000
3. Dálkový ovladač
1 Tlačítko POWER ON (zapnuto)
Zapíná projektor, je-li zapnutý hlavní vypínač.
Tlačítko držte stisknuté min. 2 vteřiny.
2 Tlačítko POWER OFF (vypnuto)
Vypnutí projektoru. Tlačítko držte stisknuté
min. 2 vteřiny.
3 Tlačítko MENU
Zobrazí menu. Stiskněte a držte CTL a zároveň
stiskněte MENU - zobrazíte dialogové okno
pro specfikaci a identifikaci dálkového ovládání.
4 Tlačítko ENTER
Použijte tlačítko pro potvrzení vaší volby v
menu. Je-li zobrazeno dialogové okno:
stisk tlačítka potvrzuje nastavení a vrací na
předchozí menu.
5 Tlačítka Select 
: pro výběr položky, kterou chcete
nastavovat.
Neobjeví-li se menu tlačítka fungují
pro nastavení hlasitosti.
: pro změnu úrovně zvolené položky.
Stlačení  vykoná výběr.
Stisknete-li a držíte CTL a poté stisknete  ,
pak funguje jako „zpět“ ve vstupní obrazovce.
Stisknete-li a držíte CTL a poté toto tlačítko,
pohybuje menu, lištou nebo dialogem.
6 Tlačítko ADJUST WHITE BAL. (nastavení bílé)
Zobrazíte obrazovku pro správu obrazu.
7 Tlačítko ADJUST PICTURE
Zobrazení možnosti nastavení obrazu.
8 IMAGE/PROJECTOR
Stiskem se objeví Image Option Screen.
Stisknětě a držte CTL a současně toto tlačítko
a rotujte obrazovky Projector Options.
9 SOURCE (zdroj) / INPUT (vstup)
Stiskněte a zvolte vstup
Projektory NEC GT5000/6000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Zvolí vstup RGB 1
Zvolí vstup RGB 2
Zvolí vstup DVI (DIGITAL)
Zvolí vstup VIDEO
Zvolí vstup S-VIDEO
Zvolí vstup Viewer
Zvolí vstup LAN
Zvolí OPTION SLOT 1*
Zvolí OPTION SLOT 2*
Postupně volí: RGB1(VIDEO)  RGB1
(S-VIDEO)
*
Tlačítko přepíná mezi vstupem 1 a 2.
Návod k obsluze
13
10 Tlačítko UNDO
Stisknutím vrátíte nastavení na předchozí
hodnoty. Držíte-li přitom CTL, zmizí celé
menu a nastavovací obrazovka. Nastavení
se uloží do paměti pomocí „OK“ a „Cancel“.
22 AMPLITUDE (G)
Pouze pro servisní personál.
Při zobrazení testovacího obrazce a současném
stisku a držení tlačítka CTL toto tlačítko zobra
zí zelený testovací obrazec.
11 Tlačítko CANCEL
Stisknutím opustíte menu. Držíte-li přitom
CTL vrátíte se do předchozího menu bez
zavření nastavovací obrazovky. Funkce vám
umožní nastavit několik položek souběžně.
23 Tlačítko ENTRY LIST (B)
Zobrazí Entry List.
Stisknete a držíte-li souběžně CTL a ENTRY
LIST vložíte signál do seznamu Entry List.
Při zobrazení testovacího obrazce a současném
stisku a držení tlačítka CTL toto tlačítko zobra
zí modrý testovací obrazec.
12 Tlačítko INFO
Zobrazí „informaci o zdroji“ nebo „informaci
o projektoru“. Tlačítko přepíná mezi oběma
okny. Držíte-li přitom CTL, uložíte nastavení
polohy objektivu.
13 Tlačítko TEST
Stisknutím zobrazíte testovací obrazec.
Následné použití tlačítka zvolí různé testovací
obrazce.
14 Tlačítko HELP (nápověda)
Zobrazí nápovědu.
15 Tlačítko PIXEL
Zobrazí obrazovku nastavení polohy/taktu.
24 Tlačítko FOCUS (+)(-)
Stisknete a držíte-li souběžně CTL můžete
zaostřit objektiv.
25 Tlačítko MAGNIFY/ZOOM (+)(-)
Zvětšení obrazu.
Stisknete a držíte-li souběžně CTL můžete
zoomovat.
26 Tlačítko CTL
Tlačítko se používá ve spojení s jinými tlačít
ky, podobně jako tlačítko shift u počítače.
16 Tlačítko AUTO (pouze RGB)
Nastaví automaticky H/V-polohu a taktovací
frekvenci pro optimální obraz.
17 Tlačítko POSITION
Zobrazí obrazovku polohy; opětovný stisk
zobrazí obrazovku Blanking.
Držíte-li přitom CTL, vyvoláte obrazovku
nastavení shiftu objektivu.
18 Tlačítko MUTE SOUND
Krátkodobé vypnutí zvuku.
19 Tlačítko MUTE OSD
Vypnutí menu v obraze.
20 Tlačítko MUTE PICTURE
Krátkodobé vypnutí obrazu a zvuku.
27 Remote jack
Zde můžete připojit kabel dálk. ovladače
21 Tlačítko KEYSTONE
Tlačítko použijte aktivaci funkce 3D Reform
umožňující korekci trapézového zkreslení.
Při zobrazení testovacího obrazce a současném
stisku a držení tlačítka CTL toto tlačítko zobrazí červený testovací obrazec.
28 Infračervený vysílač
Namiřte jím na čidlo projektoru.
POZNÁMKA: Stlačením na min. 2 vteřiny vynulujete všechny hodnoty korekce zkreslení.
14
Návod k obsluze
Projektory NEC GT5000/6000
Pokyny k dálkovému ovladači
• S ovladačem zacházejte opatrně.
• Dostane-li se do styku s vodou, co nejrychleji jej
vysušte.
• Zabraňte styku s přílišným teplem a vlhkostí.
• Nepoužíváte-li ovladač po dlouhou dobu, baterie
vyjměte.
• Vkládejte baterie správně.
• Nekombinujte staré a nové baterie ani různé typy
baterií.
Operační dosah
• Infračervený dálkový ovladač funguje na vzdále
nost přes 7 m v přímé viditelnosti mezi projekto
rem a ovladačem a v úhlu 60° od čidla na
projektoru.
• Jsou-li mezi projektorem a ovladačem překážky
(předměty), nemusí projektor reagovat resp.
může reagovat nesprávně. Stejně tak, pokud
na čidlo dopadá silné světlo. Řádnou funkčnost
ovladače mohou ovlivnit i slabé baterie.
Instalace baterií do dálkového ovladače
1. Opatrně stiskněte a otveřete kryt baterií.
2. Vyjměte staré baterie a nainstalujte nové (velikost AAA). Dbejte na správnou
polaritu (+ na +, - na -).
POZNÁMKA: Projektor nemůžete ovládat dálkovým
ovladačem pokud:
- identifikace (ID) ovladače není nastavena na (None)
- ID ovladače není stejné jako ID projektoru
Dálkový ovladač v drátovém režimu
3. Vraťte kryt baterií na jeho místo.
Nekombinujte staré a nové baterie.
Bezdrátový ovladač lze v případě potřeby použít
jako drátový. Propojte dodávaný kabel do konektoru REMOTE 2 IN na projektoru s konektorem na
ovladači.
POZNÁMKA: Tento konektor nepoužívejte k ničemu
jinému, než pro co je určen. Připojení dálkového
ovladače k SC.TRIGGER může ovladač poškodit.
Kabel dálk. ovladače
Projektory NEC GT5000/6000
Návod k obsluze
15
2
INSTALACE
1. Nastavení projektoru a projekční plochy ............ 17
Projekční vzdálenost a velikost projekční plochy ...........
17
2. Rozsah nastavení posuvu objektivu .................... 19
3. Instalace volitelného objektivu ............................. 21
4. Připojování .......................................................... 23
Připojení počítače PC nebo Macintosh ..........................
Připojení výstupu SCART (RGB) ....................................
Připojení externího monitoru ...........................................
Připojení DVD přephrávače s komponentním výstupem ..
Připojení videa/přehrávače laserdisků .............................
Připojerní k počítačové síti ...............................................
Připojení kabelu k elektrické síti ......................................
16
Návod k obsluze
23
24
24
25
26
27
28
Projektory NEC GT5000/6000
Tato kapitola popisuje jak nastavit projektor a jak připojit zdroje audio a video.
1. Nastavení projektoru
Nastavení a provoz projektoru jsou jednoduché. Před tím než projektor zapnete ale musíte:
1. Určit velikost obrazu
2. Nastavit projekční plochu či jiný nelesklý po
vrch, na který budete promítat
3. Nainstalovat objektiv
4.
5.
6.
3.
Připojit síťový kabel.
Nastavit projektor.
Připojit k projektoru počítač nebo video.
Nastavit projektor
Projekční vzdálenost a velikost projekční plochy
Vzorce:
šířka projekční plochy H (m) = velikost x 4/5 x 0,0254
výška projekční plochy V (m) = velikost x 3/5 x 0,0254
Tabulka projekčních vzdáleností a velikostí projekční plochy pro volitelné objektivy
Projektory NEC GT5000/6000
Návod k obsluze
17
Pro velikosti projekčních ploch mezi 40“ a 500“ diagonálně, které nejsou uvedeny v grafu, použijte vzorce.
Projekční vzdálenost = šířka projekční plochy (H) x zvětšení
Projekční vzdálenost pro GT10RLB (m) = H x 1,0. Vzdálenost 0,8 - 5,0 m.
Projekční vzdálenost pro GT13ZLB (m) = H x 1,2 až H x 1,5. Vzdálenost 1,0 - 9,0 m.
Projekční vzdálenost pro GT19ZL (m) = H x 1,7 až H x 2,2. Vzdálenost 1,4 - 13,5 m.
Projekční vzdálenost pro GT20ZL (m) = H x 2,0 až H x 2,6. Vzdálenost 1,7 - 15,8 m.
Projekční vzdálenost pro GT24ZLB (m) = H x 2,2 až H x 3,2. Vzdálenost 2,6 - 26,4 m.
Projekční vzdálenost pro GT34ZLB (m) = H x 3,2 až H x 4,8. Vzdálenost 5,1 - 49,7 m.
POZNÁMKA: Vzdálenosti se mohou lišit o +/- 5%
POZNÁMKA: Objektiv GT10RLB používejte pouze pro aplikace s “nulový náklonem/offsetem”. Pro
nastavení nulového náklonu/offsetu restujte polohu objekitvu navrácením na tovární hodnoty - “Return to
Factory Default” v položce menu “Ref. Lens. memory”. Viz. str. xx.
Po provedení resetu proveďte jemné nastavení objektivu za použití tlačítka LENS SHIFT .
POZNÁMKA: Při používání objektivu GT13ZLB nebo GT13ZL doporučujeme pro optimální provoz nastavit “Dual” v menu Lamp Settings.
18
Návod k obsluze
Projektory NEC GT5000/6000
2. Rozsah nastavení posuvu objektivu
Kresba vpravo nahoře ukazuje umístění polohy obrazu v objektivu. Objektiv lze posouvat v rozmezí šedě
označené plochy, starovacím bodem je normální projekční poloha.
Max. možný rozsah pro GT20ZL:
Nahoru:
Dolů:
Doprava:
Doleva:
0,5 V
0,5 V
0,32 H
0,32 H
(V: výška promítaného obrazu)
(H: šířka promítaného obrazu)
POZNÁMKA: Objektiv GT10RLB používejte pouze pro aplikace s “nulový náklonem/offsetem”. Lens shift
není dostupný.
POZNÁMKA: Posouváte-li objektiv kombinovaně dvěma směry, nelze dosáhnout maximálního rozsahu,
protože okraje vymezeného prostoru jsou zakulacené
VAROVÁNÍ
• Instalaci projektoru pod strop smí provádět pouze kvalifikovaná
osoba.
• Provoz přístroje v náklonu vyšším než 45° nahoru nebo dolů může snížit
životnost lampy až o 20%.
• Projektor používejte pouze na pevném, rovném podkladu. V přípa
dě pádu projektoru na zem může dojít k jeho poškození či zničení.
• Nepoužívejte projektor v prostředí, kde jsou velké rozdíly
teplot. Projektor provozujte v teplotním rozmezí od 0°C do 35°C.
• Nevystavujte projektor vlhkosti, prachu nebo kouři.
• Zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu kolem projektoru. Nezakrývejte ventilační otvory na straně a přední části přístroje, aby
nedošlo k přehřátí projektoru.
Projektory NEC GT5000/6000
Návod k obsluze
19
Rozsah nastavení posuvu objektivu (pokračování)
Kresba vpravo nahoře ukazuje umístění polohy obrazu v objektivu. Objektiv lze posouvat v rozmezí šedě
označené plochy, starovacím bodem je normální projekční poloha.
Max. možný rozsah pro GT13ZLB/GT19ZL/GT24ZLB/GT34ZLB:
Nahoru:
Dolů:
Doprava:
Doleva:
0,39 V (0,32 V)
0,39 V (0,32 V)
0,24 H (0,19 H)
0,24 H (0,19 H)
(V: výška promítaného obrazu)
(H: šířka promítaného obrazu)
POZNÁMKA: Objektiv GT10RLB používejte pouze pro aplikace s “nulový náklonem/offsetem”. Lens shift
není dostupný.
POZNÁMKA: Posouváte-li objektiv kombinovaně dvěma směry, nelze dosáhnout maximálního rozsahu,
protože okraje vymezeného prostoru jsou zakulacené
VAROVÁNÍ
• Instalaci projektoru pod strop smí provádět pouze kvalifikovaná
osoba.
• Provoz přístroje v náklonu vyšším než 45° nahoru nebo dolů může snížit
životnost lampy až o 20%.
• Projektor používejte pouze na pevném, rovném podkladu. V přípa
dě pádu projektoru na zem může dojít k jeho poškození či zničení.
• Nepoužívejte projektor v prostředí, kde jsou velké rozdíly
teplot. Projektor provozujte v teplotním rozmezí od 0°C do 35°C.
• Nevystavujte projektor vlhkosti, prachu nebo kouři.
• Zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu kolem projektoru. Nezakrývejte ventilační otvory na straně a přední části přístroje, aby
nedošlo k přehřátí projektoru.
20
Návod k obsluze
Projektory NEC GT5000/6000
3. Instalace volitelného objektivu
Před instalací
* Podle potřebné projekční vzdálenosti a velikosti plochy zvolte typ objektivu. Dostupné jsou objektivy:
se zoomem GT13ZLB, GT19ZL, GT20ZL, GT24ZLB, GT34ZLB
krátký, pevný objektiv: GT10RLB
* Vypněte projektor. Stiskněte tlačítko ON/STANDBY na projektoru nebo POWER OFF na dálkovém
ovladači na min. dvě vteřiny. Vyčkejte 90 vteřin (2 minuty, používáte-li lampu GT60LPS s prodlouže
nou životností) než se větráky zastaví, vypněte hlavní vypínač a odpojte projektor od el. sítě.
Ubezpečte se, že projektor je dostatečně ochlazený.
VAROVÁNÍ
* Projektor a objektiv obsahují přesné součástky. Dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození.
* Nedotýkejte se skla objektivu.
Příprava: nástroje potřebné pro instalaci
S volitelným objektivem se dodává šestihranný šroubovák a protiprachové podložky.
1. Sejměte kryt a víčko objektivu
a - sejměte víčko objektivu
b - pomocí šestihranného šroubováku odšroubujte 2 šrouby krytu objektivu
c - kryt objektivu zatlačte dolů a sejměte jej
2. Nainstalujte protiprachovou podložku
a - sejměte lepící pásku (ochrana při přepravě)
b - vložte protiprachovou podložku, která se dodává spolu s objektivem. Podložku nepřehýbejte !
Projektory NEC GT5000/6000
Návod k obsluze
21
3. Nainstalujte objektiv do projektoru a připojte kabel
a - sejměte víčko zadní strany objektivu. Přední víčko nechte na místě, aby nedošlo k poškození objektivu
b - vložte objektiv tak, aby 4 otvory objektivu byly vyrovnány s otvory v projektoru
c - šrouby opatrně, rovnoměrně a důkladně utáhněte pomocí šestihranného šroubováku
d - propojte konektory objektivu s konektorem projektoru
POZNÁMKA: Objektivy GT13ZL, GT19ZL , GT24ZL a GT34ZL mají jeden konektor. Objektivy
typu B (GT13ZLB, GT24ZLB a GT34ZLB) a GT20ZL mají dva konektory.
POZOR: Spínač detekce posuvu objektivu sleduje pohyblivé části motorů posuvu objektivu.
3. Nainstalujte kryt objektivu zpět na jeho místo
a - sejměte víčko objektivu.
b - nasaďte kryt objektivu aby jamky krytu zapadly do
jamek na projektoru
c - zabezpečte kryt oběma šrouby
Tím je instalace objektivu hotová. V případě potřeby
zakryjte kryt objektivu víčkem.
22
Návod k obsluze
Projektory NEC GT5000/6000
4. Připojování
POZNÁMKA: Používáte-li notebook, propojte projektor s notebookem před tím, než notebook zapnete. Ve většině
případů nelze přepnout na externí RGB-výstup, pokud není notebook zapnutý a propojený s projektorem.
* Vypne-li obrazovka když používáte dálkový ovladač může to být důsledek spořiče obrazovky nebo možností
napájení počítače.
* Pokud omylem stisknete tlačítko POWER dálkového ovladače, vyčkejte 60 vteřin a teprve poté stiskněte
opětovně tlačítko POWER.
Pokud sledujete signál DVI Digital:
Před zapnutím počítače a projektoru propojte obě zařízení pomocí kabelu DVI-D (není v objemu dodávky). Nejprve zapněte projektor a jako zdroj signálu zvolte DVI (DIGITAL). Poté zapněte PC. Jinak by nemuselo dojít k aktivaci digitálního
výstupu grafické karty a tím pádem se nebude promítat obraz. Stane-li se to, restartujte počítač . DVI-D kabel neodpojujte
pokud projektor běží. Pokud kabel odpojíte a poté znovu připojíte, obraz nemusí být správně zobrazen. V takovém případě
restartujte počítač.
POZNÁMKA:
Použijte kabel DVI-D, který je v souladu se standardem DDWG (Digital Display Working Group) DVI (Digital Visual Interface) revize 1.0.
Kabel DVI-D by neměl být delší než 5 m.
Konektor DVI (DIGITAL) spolupracuje s VGA (640x480), SVGA (800x600), 1152x864, XGA (1024x768) a SXGA (1280x 1024 @ až do 60Hz).
Připojení počítače PC nebo Macintosh
Kabel audio (není
v objemu dodávky)
Kabel BNC x5 (není v objemu dodávky)
Kabel audio (není v objemu dodávky)
Signálový RGB
kabel (není v
objemu dodávky).
Do konektoru D-sub
15pin projektoru.
Stolní počítač
Kabel DVI-D (není v
objemu dodávky)
Kabel audio (není
v objemu dodávky)
Notebook IBM VGA kompatibilní n. Macintosh
Připojení vašeho počítače PC nebo Macintosh vám umožní promítat počítačová data. Připojení je jednoduché:
1. Vypněte projektor i počítač.
2. Pro připojení vašeho PC nebo Macintoshe použijte
běžně dostupný signálový kabel.
3. Zapněte projektor a počítač.
4. Pokud se po určité době nečinnosti projektor vypne,
může to být způsobeno spořičem obrazovky, který
máte nainstalovaný na vašem počítači připojeném k
projektoru.
Projektory NEC GT5000/6000
POZNÁMKA: Pro
starší typy Macintosh
použijte pro připojení
videoportu komerčně
dostupný pin adaptér.
Připojení ke konektorům RGB 1 IN (BNC)
K propojení PC a konektorů RGB 1 IN použijte kabel BNC x
5 (není v objemu dodávky).
Připojení ke konektoru RGB 2 IN (D-sub 15pinový)
K propojení PC a konektorů RGB 1 IN použijte kabel RGB
(není v objemu dodávky).
Připojení ke konektoru DVI
K propojení konektoru DVI počítače k projektoru použijte
kabel DVI-D (není v objemu dodávky)
Návod k obsluze
23
Pro připojení výstupu Scart (RGB)
Před připojením: Pro toto připojení je zapotřebí
speciální SCART adaptér (ADP-SC1) a běžně dostupný
SCART kabel.
POZNÁMKA:
• Pro toto připojení není audio signál dostupný.
• Konektor RGB IN 2 nepodporuje Plug & Play.
1. Vypněte projektor a videozařízení.
2. Pro připojení vstupu RGB 2 projektoru a SCART-vý
stupu (RGB) vašeho videozařízení použijte NEC
ADP-SC1 SCART adaptér běžně dostupný SCART
kabel.
3. Zapněte projektor a videozařízení.
4. Použijte tlačítko RGB 2 na dálkovém ovladači a zvolte
vstup RGB 1.
5. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači.
Zobrazí se menu.
6. Z pokročilého menu (Advanced menu), zvolte
[Projector Options]  [Setup]  [Page 3]  [Sig
nal Select RGB1]  [Scart].
SCART je standardním evropským audio-vizuálním
konek-torem pro televize, videorekordéry a DVD-přehrávače. Je známý též jako Euro-SCART.
POZNÁMKA: AdaptérADP-SC1 SCART obdržíte u
prodejce projekční techniky NEC.
Připojení externího monitoru
Kabel audio (není
v objemu dodávky)
Externí monitor
Signálový RGB kabel (není v objemu
dodávky). Do konektoru D-sub 15pin
projektoru.
Kabel audio
(není
v objemu
dodávky)
K projektoru můžete připojit externí monitor a na
něm tak současně sledovat promítaný obraz:
1. Vypněte projektor, monitor i počítač.
2. Monitor připojte k výstupu RGB OUT
projektoru pomocí 15ti-pinového kabelu
(mini D-Sub 15 pin)
3. Zapněte projektor, monitor a počítač.
24
Signálový RGB
kabel (není v objemu dodávky). Do
konektoru D-sub
15pin projektoru.
POZNÁMKA:
Signál RGB jde z konektoru RGB OUT , pokud je nastaven režim “Idle” (Idle mode - viz. str. xx). Obraz na externím monitoru při přechodu projektoru do režimu Idle
na chvilku zmizí. Mějte na paměti, že v režimu Standby
projektoru RGB signál z konektoru RGB OUT nejde.
Těsně po vypnutí projektoru, kdy větráky ještě běží, nemusí být obraz korektní. Projektor musí být v režimu Idle,
signál z RGB OUT v režimu Standby nejde.
Řetězové propojení není možné.
Návod k obsluze
Projektory NEC GT5000/6000
Připojení DVD přehrávače
Opční kabel ADP-CV1
15-pin-na-cinch (fem) x3
Adaptér cinch-na-BNC (není
v objemu dodávky)
Komponentní videokabel
cinch x3 (není v objemu dodávky)
Kabel audio (není
v objemu dodávky)
Audio zařízení
DVD přehrávač
Kabel audio (není
v objemu dodávky)
Projektor můžete připojit k přehrávači DVD
s komponentními výstupy nebo výstupem video
následovně:
1. Vypněte jak projektor tak DVD přehrávač.
2. Má-li váš DVD přehrávač komponentní
videovýstup (Y, Cb, Cr), použijte pro připojení DVD přehrávače ke konektoru RGB
IN1 nebo IN2 projektoru běžně dostupný
komponentní videokabel (cinch x 3) a
opční kabel 15-pin-na-cinch (fem) x 3.
Projektory NEC GT5000/6000
Pro přehrávač DVD bez komponentního
videovýstupu (Y, Cb, Cr) použijte pro
připojení kompozitního výstupu VIDEO DVD
přehrávače ke konektoru VIDEO IN
projektoru běžné videokabely (netvoří objem
dodávky).
3. Zapněte jak projektor tak DVD.
POZNÁMKA: Podrobnější informace naleznete v
návodu k DVD přehrávači.
Návod k obsluze
25
Připojení videa nebo přehrávače laserdisků
Kabel video (není v objemu dodávky)
Kabel audio (není
v objemu dodávky)
Kabel S-video (není v objemu dodávky)
Audio zařízení
Videorekordér
Kabel audio (není
v objemu dodávky)
Pro připojení použijte standandarní videokabeláž
(není v objemu dodávky):
1. Vypněte jak projektor tak videorekordér,
přehrávač laserdisků či snímací kameru.
2. Připojte kabel na výstupní konektor videorekordéru či přehrávače laserdisků, druhý
konec kabelu připojte ke konektoru Video in
(vstup video) projektoru. Pro zvuk použijte
stejným způsobem příslušné audiokabely
(netvoří objem dodávky). Dbejte na správné
připojení levého a pravého kanálu.
26
3. Zapněte jak projektor tak videorekordér či
přehrávač laserových disků.
POZNÁMKA: Podrobnější informace najdete v
návodu k videorekordéru.
POZNÁMKA: Obraz nemusí být zobrazen korektně
při rychlém převíjení zdroje signálu Video nebo S-video přes scan konvertor.
Návod k obsluze
Projektory NEC GT5000/6000
Připojení k počítačové síti
Prostřednictvím počítače a připojení přes síť LAN můžete projektor ovládat - zapínat/vypínat, přepínat
vstupy apod.
* pro ovládaní projektoru pomocí počítače a sítě LAN použijte program Dynamic Image Utility 2.0,
který je obsažen na CD dodávaném spolu s projektorem nebo server HTTP.
* pomoci software Image Express Utility 1.0 můžete promítnout obraz počítače na projektoru prostřed
nictvím sítě
* pomocí software, který je obsažen na CD dodávaném spolu s projektorem a volitelné bezdrátové
LAN-karty (SWL-2100-N) můžete projektor ovládat bezdrátově nebo promítnout obraz počítače na
projektoru prostřednictvím sítě za použití počítače
Příklad síťového připojení
Kabel LAN (není v objemu dodávky)
Prostřednictvím funkce HTTP server
1. Nakonfiguruje nastavení LAN jako např. IP
adresu projektoru (viz. „Režim LAN“ na str. xx )
2. Na počítači připojeném k síti nastartujte prohlížeč a proveďte příkazy serveru HTTP (viz.
„Operace za použití prohlížeče HTTP“ na str.
xx).
Projektory NEC GT5000/6000
Prostřednictvím dodávaného software
1. Nakonfiguruje nastavení LAN jako např. IP
adresu projektoru (viz. „Režim LAN“ na str. xx )
2. Na počítač připojený k síti nainstalujte software
z dodaného CD (viz. „Použití projektoru v síti“
na str. xx).
Návod k obsluze
27
Připojení kabelu k el. síti
Připojte dodávaný siťový kabel k projektoru.
Nejprve připojte tříkolíčkový konektor do zdířky AC IN projektoru. Poté připojte zástrčku kabelu do
zásuvky el. sítě.
28
Návod k obsluze
Projektory NEC GT5000/6000
3
PROMÍTÁNÍ
(ZÁKLADNÍ OPERACE)
1. Zapnutí projektoru ..............................................
30
2. Výběr zdroje signálu ...........................................
31
3. Nastavení velikosti a polohy obrazu ...................
31
4. Korekce vertikálního lichoběžník. zkreslení ........ 32
5. Automatická optimalizace obrazu RGB ............... 34
6. Ovládání hlasitosti ............................................... 35
7. Vypnutí projektoru ............................................... 35
Projektory NEC GT5000/6000
Návod k obsluze
29
Tato kapitola popisuje jak vybrat zdroj signálu PC nebo
video a jak nastavit parametry obrazu a zvuku.
1. Zapnutí projektoru
POZNÁMKA:
• Při připojování síť. kabelu dbejte na to, aby hlavní
síť. vypínač projektoru byl v poloze [O] - vypnuto.
Jinak by mohlo dojít k poškození projektoru.
• Projektor má dva vypínače: hlavní síť. vypínač a
tlačítko POWER (POWER ON a OFF na dálk. ovl.)
• Projektor má zabudovanou ochrannou funkci
proti zneužití neautorizovanými osobami. Abyste
mohli funkci používat zaregistrujte vaší PCkartu jako bezpečnostní klíč. Viz. odst.“Security” v
kap. “Projector Options” (str. 76).
3. Objeví se základní menu (Basic menu) ve zvoleném jazyce.
Pro zapnutí projektoru přepněte hlavní vypínač přístroje do polohy [I].
Standby
Svítí oranžově
Bliká 1 min.
Bliká zeleně
2. Stiskněte ENTER a potvrďte výběr.
Svítí
Svítí zeleně
Než zapnete projektor ujistěte se, že počítač či zdroj videosignálu jsou zapnuté a na objektivu není krytka. Teprve poté co stisknete na min. 2 vteřiny tlačítko ON/STAND
BY na projektoru nebo POWER na dálkovém ovladači,
zapne se výbojka a indikátor power se rozsvítí zeleně.
Pozor - po zapnutí nelze projektor 60 vteřin vypnout.
Pro zavření menu stiskněte tlačítko CANCEL.
Poté můžete pokračovat do pokročiléno Advanced)
menu. Volbu jazyka můžete provést i později. Viz.
“jazyk” (“language”) na str. xx.
O startovací obrazovce - Startup screen
(nabídka volby jazyka)
Jakmile poprvé zapnete projektor, objeví se startovací
obrazovka - Startup screen. Tato obrazovka vám dává
možnost zvolit jeden ze sedmi jazyků menu: angličtinu,
němčinu, francouzštinu, italštinu, španělštinu, švédštinu
či japonštinu.
Pro volbu jazyka menu proveďte následující kroky:
1. Stiskněte tlačítka SELECT  nebo  a zvolte
jeden ze sedmi jazyků menu.
30
POZNÁMKA: Chcete-li projektor zapnout pouze při-pojením k zásuvce, nejprve přepněte hlavní spínač do
polohy [I] a v menu zapněte funkci “Auto start” (viz. str.
xx). Po zapnutí se může objevit blikání. To není defekt. Vyčkejte 3 až 5 minut, dokud se světlo výbojky nestabilizuje.
Stane-li se některá z následujících věcí, projektor se nezapne
* Interní teplota projektor je příliš vysoká, přístroj detekuje
abnormálně vysokou teplotu. Za těchto okolností se pro
jektor nezapne, aby nedošlo k jeho poškození . Vyčkejte,
než dojde k ochlazení interní jednotky přístroje.
* Jakmile výbojka dosáhne konce své životnosti, přístroj se
nezapne. V takovém případě vyměňte lampu.
* Dojde-li k tomu, že výbojka nechce nastartovat a indikátor
LAMP 1 nebo 2 bliká v cyklu šesti opakování, vyčkejte
celou minutu a poté přístroj opět zapněte
Návod k obsluze
Projektory NEC GT5000/6000
2. Výběr zdroje signálu
3. Nastavení velikosti a polohy obrazu
Výběr zdroje signálu počítač nebo video
Použití dálkového ovladače
Stiskněte některé z tlačítek
zdroje/číslice (0-9) a zvolte
vstup
1 ... vstup RGB 1
2 ... vstup RGB 2
3 ... digitální vstupDVI
4 ... vstup VIDEO
5 ... vstup S-VIDEO
6 ... vstup prohlížeče VIEWER
7 ... síť LAN
8 ... SLOT 1 (zdířka 1)
9 ... SLOT 2
0 ... postupně vybírá:
RGB1 (VIDEO)  RGB (S-VIDEO)  RGB1 (VIDEO) ....
POZNÁMKA: Při absenci vstup-ního signálu projektor zobrazí modré pozadí (tovární nastavení).
Použití menu
Zdroj signálu můžete zvolit rovněž pomocí
menu.
Projektory NEC GT5000/6000
1. Zapněte projektor
2. Zvolte orientaci obrazu: stolní přední, stropní
zadní, stolní zadní nebo stropní přední
3. Zobrazte testovací obrazec. Na dálkovém ovladači
stiskněte tlačítko TEST nebo použijte menu.
4. Nastavte polohu a velikost obrazu.
(1) Stiskněte tlačítko CTL a držte jej stlačené,
stiskněte POSITION a objeví se obrazovka nastavení
posuvu objektivu.
Použijte tlačítko SELECT na ovladači nebo LENS
SHIFT na projektoru a posuňte obraz horizontálně
nebo vertikálně.
Obrazovku nastavení posuvu objektivu zavřete
stiskem tlačítka CANCEL.
Návod k obsluze
31
(2) Stiskněte tlačítko CTL a držte jej stlačené,
stiskněte ZOOM + nebo - a nastavte velikost obrazu.
Tlačítko ZOOM /- je rovněž na projektoru
Příprava (doporučení):
Nechte projektor asi 60 minut zahřát.
Zaostření
1. Zaostřete
Tlačítkem FOCUS +/- zjistěte rozsah a přenost
potřebného zaostření
2. Rozostřete
Tlačítekm FOCUS - snižujte hodnotu zaostření
dokud nebude rastr bodů rozostřený.
3. Proveďte řádné zaostření
Tlačítkem FOCUS zaostřete na optimální hod
noty. Nepoužívejte FOCUS -. Nastavení uložte
v paměti. Zaotříte-li za optimální bod, vraťte
se k bodu 2 a postup zopakujte. Ostřete vždy ze
záporného směru ke kladnému.
Nástroj geometrické korekce
Ke stáhnutí je spec. software, který umožňuje
promítat na cylindrický nebo sférický povrch.
Tento program umožňuje nastavit geometrickou korekci zkreslení projektoru NEC pro tento
typ povrchu a ovládat projektor přes počítač.
Informace naleznete na:
USA: http://www.necvisualsystems.com
Evropa: http://www.nec-europe.com
Celosvětově: http://www.nec-pj.com
(3) Stiskněte tlačítko CTL a držte jej stlačené,
stiskněte FOCUS + nebo - a zaostřete. Tlačítko
FOCUS /- je rovněž na projektoru
4. Korekce horizontálního a
vertikálního zkreslení (3D Reform)
Funkci 3D Reform můžete použít pro korekci trapézového zkreslení tak, aby vrchní i spodní část projekční plochy, či její levá a pravá část se daly zkrátit či prodloužit
a promítaný obraz byl vždy pravoúhlý. Pro korekci
můžete použít USB myš, dálkový ovladač či tlačítka na
projektoru.
Rady pro optimální zaostření
Optimální ostrosti promítaného obrazu dosáhnete,
budte-li věnovat pozornost několika bodům.
Ostření je vhodnější provádět je-li projektor
zahřátý na provozní teplotu než když je studený.
Mechanismus optiky reaguje vzájemně různým
způsobem, ostříte-li z jednoho či druhého směru.
Finální ostření proto provádějte vždy v jednom
specifickém směru.
Použití USB myši připojené k projektoru
Příprava: Připojte USB myš k projektoru. Str. xx.
1. Promítněte snímek tak, že projekční plocha
je menší než plocha promítaného obrazu.
2. “Vezměte” kterýkoliv z rohů promítaného obrazu a
vyrovnejte jej s rohem projekční plochy (kresba uka
zuje pravý horní roh).
Rady, jak optimálně zaostřit vám poskytne následujících několik bodů. Nastavení zoomu a posuvu
objektivu provádějte standardním způsobem.
32
Návod k obsluze
Promítaný obraz
Projekční plocha
Projektory NEC GT5000/6000
3. Stiskněte tlačítko 3D REFORM na dálkovém
ovladači. Zobrazí se nastavovací obrazovka COR
NERSTONE . Ta zmizí pohnete-li
kurzorem USB myši.
Promítaný obraz
4. Najeďte myší na ten ze zbylých 3 rohů, který chcete
korigovat a proveďte levý klik
Projekční plocha
Proveďte levý klik na roh
3. Stiskněte tlačítko 3D REFORM na dálkovém
ovladači. Zobrazí se nastavovací obrazovka COR
NERSTONE.
Projekční plocha
5. Krok 4 zopakujte pro zbylé dva rohy.
POZNÁMKA: Stiskem tlačítka 3D REFORM přepínáte mezi CORNERSTONE a KEYSTONE (běžná korekce trapézového zkreslení).
Projekční plocha
4. Pomocí tlačítek SELECT   zvolte ikonu
určující směr, kterým chcete, aby se pohnul rám
promítaného obrazu.
Proveďte levý klik
6. Pro ukončení procesu klikněte pravým
tlačítkem kdekoliv na ploše. Objeví se potvrzo
vací obrazovka.
7. Levým tlačítkem klikněte na “OK”. Tím je
nastavení rohů dokončeno.
* Pro návrat na tovární hodnoty (default)
klikněte v kroku 7. na “Reset”.
Změny nastavení Cornerstone můžete uložit tak, že se po
vypnutí projektoru nevymažou. Proveďte [Projector Options]
 [Setup]  [Page 4]. Zaškrtněte políčko 3D Reform Save.
* Pro korekci existují určité limity. Pokud provedete
nastavení mimo tyto limity, objeví se hlášení “Out of adjusment range!” a korekci nelze provést. Dojde-li k tomu,
zopakujte nastavení v povolených mezích.
* Přesnost interních procesů má svá omezení. Proto
mohou být nesrovnalosti poloh mezi kurzorem myši a korigovaným tvarem nebo jedním rohem a ostatními 3 rohy.
Projekční plocha
5. Stiskněte tlačítko ENTER.
6. Použijte tlačítko SELECT   k posuvu rámu
promítaného obrazu jak ukazuje příklad.
7. Stiskněte tlačítko ENTER.
Použití dálk. ovladače nebo tlačítek na projektoru
1. Promítněte snímek tak, že projekční plocha
je menší než plocha promítaného obrazu.
Projekční plocha
2. “Vezměte” kterýkoliv z rohů promítaného obrazu a
vyrovnejte jej s rohem projekční plochy (kresba uka
zuje pravý horní roh).
Projektory NEC GT5000/6000
Návod k obsluze
33
8. Použijte tlačítko SELECT   k výběru
jiné ikony, která určí směr.
5. Automat. optimalizace obrazu RGB
Nastavení obrazu pomocí Auto Adjust
Pro automatickou optimalizaci obrazu RGB
stiskněte tlačítko Auto Adjust.
Projekční plocha
[Špatný obraz]
Na obrazovce nastavení Cornerstone adjustment
screen, zvolte “Exit” a poté “OK”, nebo stiskněte
tlačítko CANCEL na dálkovém ovladači.
Zobrazí se potvrzovací obrazovka.
[Dobrý obraz]
9. Stiskněte tlačítko SELECT  nebo  , zvýrazněte
[OK] a stiskněte ENTER.
Tím je korekce zkreslení ukončena. Zvolíte-li “Cancel”,
dojde k návratu bez uložení změn (krok 3).
Zvolíte-li “Reset” dojde k návratu na tovární nastavení.
Zvolíte-li “Undo” dojde k ukončení bez uložení změn.
POZNÁMKA: Pro vrácení nastavených hodnot korekce 3D Reform
na tovární hodnoty stiskněte a držte tlačítko 3D REFORM na
projektoru nebo KEYSTONE na dálk. ovladači minimálně 2 vteřiny.
POZNÁMKA: V průběhu nastavení 3D Reform, nemusí
být funkce“Aspect Ratio” a “Screen” dostupné. Pokud
to nastane, nejprve resetujte 3D Reform data a poté
proveďte každé nastave-ní. Jako druhé zopakujte nastavení 3D Reform. Změna nastavení Aspect Ratio a/nebo
Screen může limitovat rozsah nastavení 3D Reform.
Rozsahy nastavení pro 3D Reform jsou následující:
Horizontální ............. Max ±35° cca.
Vertikální ................. Max +50°/-25° cca.
*
•
•
•
•
•
34
Stiskněte tlačítko Auto Adjust pro jemné doladění obrazu
z počítače nebo pro odstranění vertikálních pruhů, které
se mohou objevit a pro potlačení šumu v obraze, poruch
a mihotání. Tato funkce nastavuje taktovací frekvence,
které odstraňují horizontální pruhy v obraze. Funkce
rovněž nastavuje fázový posun pro snížení šumu v obraze, odstraňuje poruchy a mihotání obrazu. Toto nastavení
může být nutné zejména v případech, kdy daný počítač
připojujete k projektoru poprvé.
POZNÁMKA:
- některé signály se nezobrazí správně nebo jejich
nastavení trvá
- Auto Adjust nefunguje pro komponentní a videosignál
- nepovede-li se optimalizace RGB-signálu pomocí
Auto Adjust, zkuste nastavit Clock (takt) a Phase
(fázi) manuálně. Viz. str. xx.
Dále jsou uvedeny podmínky při max. úhlu a je-li
splněno vše uvedené
Snímek je promítán v nastavení Wide (Zoom)
Rozlišení je XGA.Vyšší rozlišení než XGA limituje
3D Reform v rozsahu jeho nastavení.
Položky Menu by měly být nastaveny následovně:
Aspect Ratio........... 4:3
Screen Type ........... 4:3
Horizontal a Vertical jsou nastavovány zvlášť. Kom
binace obou nastavení limituje 3D Reform v rozsahu
jeho nastavení.
Je-li v Aspect Ration zvoleno “4:3 Fill”, nejsou
funkce “Cornerstone” a “Horizontal Keystone” dostupné.
Návod k obsluze
Projektory NEC GT5000/6000
6. Ovládání hlasitosti
7. Vypnutí projektoru
Úroveň hlasitosti reproduktoru a konektoru AUDIO OUT na projektoru lze nastavit.
Pro vypnutí projektoru:
Za prvé stiskněte na min. dvě vteřiny tlačítko
POWER(ON/STAND BY) na přístroji nebo
tlačítko POWER OFF na dálkovém ovladači.
Indikátor zapnutí svítí oranžově. Po vypnutí
dovětrávají větráky ještě 90 vteřin (cooling off).
Za druhé, vypněte hlavní vypínač. Indikátor zapnutí svítit přestane. Poté přístroj odpojte od el. sítě.
zvýšení hlasitosti
snížení hlasitosti
POZNÁMKA: Tlačítko SELECT  funguje jako ovládání
hlasitosti pouze když není zobarzené menu
Ukazatel hlasitosti
Zapnuto
POZNÁMKA: Ukazatel hlasitosti zobrazíte zvolením “Sound” ze
základního (basic) nebo pokročilého (advanced) menu.
Svítí zeleně
Větrá
Standby
Bliká oranžově Svítí oranžově
POZNÁMKA: Jakmile projektor zapnete, nelze jej ihned opět
vypnout. Musíte vyčkat 60 vteřin.
POZOR
Přístroj v žádném případě nevypínejte hlavním
vypínačem a neodpojujte od el. sítě v následujících případech, jinak by mohlo dojít k poškození projektoru:
* Kydž svítí ikona přesýpacích hodin.
* Když svítí hlášení “Please wait a moment”.
Toto hlášení se objevuje při vypínání
projektoru.
* Když ještě pracuje větrák (větrák pracuje
ještě 90 vteřin poté, co projektor vypnete
tlačítkem POWER OFF).
* Při práci s PC-kartou (indikátor PC-karty
svítí). 
Projektory NEC GT5000/6000
Návod k obsluze
35
4
PRAKTICKÉ FUNKCE
1. Vypnutí obrazu a zvuku ......................................
37
2. Zvětšení a pohyb obrazu ..................................... 37
3. Help (nápověda) .................................................. 37
4. Použití USB myši ................................................. 38
5. Použití funkce USB Hub ...................................... 38
6. Změna loga pozadí ............................................. 39
7. Kreslení do promítaného obrazu ........................ 39
8. Paměť objektivu ................................................... 40
36
Návod k obsluze
Projektory NEC GT5000/6000
1. Vypnutí obrazu a zvuku
2. Zvětšení a pohyb obrazu
Pro vypnutí obrazu a zvuku na krátkou chvíli
stiskněte tlačítko PICTURE MUTE. Opětovné
stisknutí funkci vypne.
Zvolenou část obrazu můžete zvětšit až na 400%:
Pro vypnutí zvuku na krátkou chvíli stiskněte
tlačítko SOUND MUTE. Opětovné stisknutí funkci
vypne.
Zvětšte zvolený prostor.
Stisknete-li tlačítko MAGNIFY (+), snímek se
zvětší. Pro pohyb zvětšeným snímkem použijte
tlačítko SELECT.
Stiskněte tlačítko MAGNIFY.
Pro vypnutí menu v obraze stiskněte tlačítko OSD
MUTE. Opětovné stisknutí funkci vypne.
Návrat k původní velikosti.
3. Help (nápověda)
Zobrazí nápovědu
Zobrazí Help
Opustí Help
Zobrazí informace o projektoru a sigmálu.
Tlačítko stiskněte jednou pro zobrazení ifnormací
o zdroji, dvakrát pro zobrazení informací o projektoru.
Projektory NEC GT5000/6000
Návod k obsluze
37
4. Použití USB myši
Ovládání počítačové myši pomocí USB myši
USB myš vám zjednoduší ovládání. Použít můžete
běžně dostupnou USB myš.
POZNÁMKA: Mohou existovat typy USB myší,
které projektor nepodporuje.
Ovládání menu pomocí USB myši
Kurzor myši
Jakmile připojíte USB myš k projektoru, objeví
se myšový kurzor. Pokud myš nepoužijete po
dobu 10 vteřin, kurzor zmizí.
POZNÁMKA: Operační režim myši připojené k
USB portu projektoru můžete zvolit
5. Použití funkce USB HUB
Máte-li projektor propojen s počítačem dodávaným USB
kabelem, pak můžete USB port (typu A) na projektoru
připojit ke skeneru či jinému zařízení, které podporuje
USB (USB Hub Function).
Příklad: Připojte PC a skener ke každému jednomu USB
portu.
Zobrazení menu
Kliknutí myšového tlačítka zobrazí menu.
Kliknutí  zobrazí roletové menu. Pro zavření
menu klikněte kamkoliv na pozadí.
Nastavování hodnot
Položku menu můžete pomocí myšového
tlačítka zvolit a nastavit.
Příklady:
Pro nastavení jasu (brightness) klikněte (nebo
stiskněte a držte) myšové tlačítko  nebo  .
Nebo klikněte a táhněte myší horizontálně po
liště.
Pro uložení klikněte
. Zobrazení se zavře.
Kliknete-li kamkoliv na pozadí, zatímco jsou
zobrazena menu pro nastavení nebo dialogový
rámeček, objeví se v bodě kliknutí hlavní
menu.
Kliknutí na
zobrazí nápovědu.
38
Příklad, jak se naskenovaný snímek promítá.
1. Na PC nainstalujte Dynamic Image Utility.
POZNÁMKA: Program Dynamic Image Utility je
obsažen na dodávaném CD-ROM.
2. Naskenujte obrázek.
POZNÁMKA: Před použitím musí být na vašem PC
naistalován ovladač skeneru.
3. Pomocí Dynamic Image Utility nahrajte
naskenovaný snímek do vašeho PC.
4. Pomocí USB kabelu převeďte naskenovaný
snímek z vašeho PC do projektoru a promítněte jej.
POZNÁMKA:
- Funkce USB HUB je aktivní pouze je-li
v Operation Mode Select navoleno “Auto”.
- Počítače používající USB Host Controller nemusí být
dostupné.
- Při propojování USB hubu s USB portem (typu B)
na projektoru se ujistěte, že používáte USB hub
schopný dodávat 500mA na jeden port
Návod k obsluze
Projektory NEC GT5000/6000
7. Kreslení do promítaného obrazu
(funkce ChalkBoard - Tabule)
6. Změna loga pozadí
Implicitně nastavené logo pozadí můžete změnit
použitím funkce PC Card Files.
POZNÁMKA: Velikost souboru musí být 256 KB nebo
menší. Jiné formáty než JPEG nebo BMP nejsou možné.
1. Z menu zvolte [Tools]  [PC Card Files] a
zobrazte seznam všech položek uložených na
PC-kartě. Můžete zvolit položku, kterou
chcete použít jako logo pozadí.
POZNÁMKA: Funkce ChalkBoard je dostupná
pouze pokud používáte USB myš.
Z menu zvolte [Tools]  [ChalkBoard]. Zobrazí se
lišta nástrojů ChalkBoard -Tabule, která obsahuje
následující ikony:
Pen ....... Tužka. Pro kreslení držte levé tlačítko a
táhněte myší. Pro zobrazení celé palety
klikněte pravým tlačítkem na ikonu
tužky nebo levým na [ ]. Levým
tlačítkem vybíráte jednu ze čtyř tlouštěk.
Color..... Barva. Umožní zvolit barvu. Kliknutím
na levé tlačítko zobrazíte nabídku barev.
Capture.. Zachycení. Kliknutím na levé tlačítko
můžete zachytit namalovaný motiv a
uložit jej na PC-kartu (jen GT5000).
Eraser... Guma. Držte levé tlačítko a tažením
gumujte.Pro zobrazení celé palety
kliknětepravým tlačítkem na ikonu gumy
nebo levým na [ ]. Levým tlačítkem
vybíráte jednu ze čtyř tlouštěk.
Clear..... Kliknutím na levé tlačítko celou kresbu
vymažete.
Drive ... Přepíná mezi PC-slotem 1 a 2
Hide ...... Kliknutím na levé tlačítko skryjete lištu
nástrojů. Kliknutím na pravé tlačítko
myši se lišta opět objeví.
Exit ....... Vymaže celou kresbu a ukončí funkci.
2. Tlačítko Logo vám umožní zvolit logo z grafických souborů na PC-kartě a umístit jej
jako logo pozadí.
3. Použijte tlačítka SELECT  nebo  a vyberte soubor JPEG nebo BMP.
4. Pro zvolení “Logo” použijte tlačítko SE
LECT  a poté  .
5. Stiskněte ENTER na dálkovém ovladači či
přístroji. Objeví se dialogové okno pro
potvrzení.
6. Zvolte “OK” a stiskněte ENTER. Tím je
proces změny loga pozadí ukončen.
Jakmile jednou změníte logo pozadí z NEC na
nějaké jiné, nelze původní logo vrátit ani použitím
funkce Factory Default (návrat na tovární hodnoty). Logo NEC se nachází na přiloženém CD-ROM
NEC Projector User Supportware (“/Logo/ nec_
bb_x.jpg” pro GT5000 a “/Logo/ nec_bb_sx.jpg”
pro GT6000 ) a lze jej do pozadí nahrát způsobem
výše popsaným.
Projektory NEC GT5000/6000
Funkce ChalkBoard - Tabule vám umožní psát,
kreslit a vytvářet zprávy do promítaného obrazu
POZNÁMKA:
• Je-li zobrazenaTabule, není menu dostupné.
• Přepnutí na jiný snímek celou kresbu vymaže.
Návod k obsluze
39
8. Paměť objektivu
Tato funkce vám umožní uložit do paměti nastavené hodnoty používáte-li posuv objektivu (shift), ostření
a zoom.
Referenční paměť (Reference memory)
Referenční bod ..... Nastavené hodnoty se ukládají v paměti jako společná reference pro všechny
vstupní zdroje. Neuložíte-li v Uživatelském bodě žádnou hodnotu, použíjí se
nastavené hodnoty Referenčního bodu.
Uživatelská paměť (Custom memory)
Uživatelský bod .... Nastavené hodnoty se ukládají v paměti pro každý vstupní signál.
40
Návod k obsluze
Projektory NEC GT5000/6000
5
POUŽÍTÍ PROHLÍŽEČE
(VIEWER)
1. Jak funkci prohlížeče co nejlépe využít ............... 42
2. Ovládání funkce prohlížeče z projektoru .............. 43
Projektory NEC GT5000/6000
Návod k obsluze
41
POZNÁMKA:
- Abyste mohli prohlížeč použít musíte nejprve
pomocí Dynamic Image Utility 2.0 na svém
PC vytvořit prezentační materiály. Dynamic
Image Utility 2.0 je součástí dodávané CD
NEC Projector User Supportware CD-ROM.
Pokyny k instalaci naleznete v letáku u CD.
Pokyny k vytváření prezentací naleznete v online manuálu k Dynamic Image Utility 2.0.
- Zvolením Viewer nastavíte vstup audio na DVI
1. Jak funkci prohlížeče nejlépe využít
Charakteristiky
Můžete prezentovat data, zachycovat (jen GT5000
a přehrávat snímky přes projektor. Pro zobrazení
prezentací připravených na počítači či k zachycení a přehrávání snímků na projektoru se používá
PC-karta. Funkce prohlížeče vám umožní prohlížet
snímky uložené na paměťovém médiu (v tomto
návodu jde o PC-kartu) pomocí projektoru. I když
není k dispozici počítač, prezentace lze provádět
jednoduše přes projektor. Tato funkce je vhodná
pro prezentování jak na jed-nání či v kanceláři, tak
i pro promítání snímků z digitálního fotoaparátu.
Vkládání a vysunutí PC-karty
POZNÁMKA: PC-kartu vkládejte do slotu
opatrně, na kartu netlačte silou. Používáte-li dvě
karty, nezasunujte obě současně.
Vkládání PC-karty
• PC-kartu držte horizontálně a vložte ji pomalu
do slotu 1 nebo 2 vrchní stranou nahoru.
PC-karta (netvoří
objem dodávky)
Vysouvání PC-karty (eject)
Stiskněte vysouvací tlačítko. PC-karta trochu
vyskočí. Uchopte kartu a vyjměte ji.
Jednoduché použití
Vysouvací
tlačítko (eject)
• Prezentace lze spustit rychle a jednoduše pouhým vložením karty (není v objemu dodávky)
• Jednoduché přepínání snímků
• Ovládání pomocí dálkového ovladače
• Přeskočení na seznam snímků nebo na jakýkoliv
specifický snímek
Snímky vysoké kvality
• Vysoké rozlišení až 1024 x 768 bodů
• 24-bit full color playback
• Zobrazení snímků z digitálních fotoaparátů
POZNÁMKA: PC-kartu nevysouvejte pokud
probíhá ukládání či načítání dat.
Jednoduchý software (pro počítač)
Idle) nebo je-li projektor odpojený od el. sítě, je PC
nebo LAN-karta vyjmutá. Jinak může dojít k poškození
karty či nesprávné funkci projektoru. Objeví-li se problém, vypněte hlavní vypínač a poté jej opět zapněte.
• Dynamic Image Utility 2.0 pracující pod Windows 95/98/Me/XP/2000
• Snímky lze vytvářet zachycením promítaného
obrazu
• Ovládací obrazovka pro přehrávání seznamu
snímků a editaci
* Microsoft, Windows a PowerPoint jsou registrovanými známkami firmy Microsoft Corporation.
POZOR: Ujistěte se, že v režimu Standby (nikoliv
Směr vkládání PC-karty
PC-karta má vrchní a spodní část a musí být vložena
do slotu správným směrem. Nelze ji vložit nesprávnou
stranou nahoru či opačně. Snaha zasunout kartu do
slotu jinak či silou může vést k poškození interního
pinu a zničení celého slotu. Pro správné vkládání karty
dbejte pokynů v návodu ke kartě.
Typ PC-karty
Slot PC-karty je vhodný pouze pro karty typu PCMCIA II.
42
Návod k obsluze
Projektory NEC GT5000/6000
2. Ovládání funkce prohlížeče
(Viewer) z projektoru (playback)
Tato kapitola popisuje proces promítání snímků
prezentačních dokumentů vytvořených pomocí
funkce prohlížeče. Je rovněž možné vytvářet
snímky přímo z obrazů promítaných projektorem.
Promítání snímků (Viewer)
1. Vložte PC-kartu do slotu PC-karty.
Kartu vkládejte správným směrem, tzn. šipkou
označující směr vložení nahoře.
* Pro vysunutí karty stiskněte tlačítko eject.
2. Z menu Source Select zvolte “Viewer”.
3. Promítejte snímky.
Na seznamu složek lze zobrazit až 12 indexů. Složka v
pravé spodní části je vždy složkou určenou exkluzivně
pro zachycené snímky, ale je zobrazena pouze tehdy,
když nějaké zachycené snímky obsahuje.
Není-li zobrazena lišta nástrojů:
Pro zvolení složek nebo snímků použijte tlačítka
 na projektoru.
Zaškrnutí “Show Folder List” znamená, že při zvolení
vstu-pu Viewer se zobrazí seznam složek na PC-kartě
a pokud zaškrtnete “Auto Play” projektor automaticky
začne přehrá-vat snímky od prvního snímku, který
jste zvolili. Stisknete-li tlačítko MENU na dálkovém
ovladači nebo na projektoru ne-bo kliknete-li pravým
tlačítkem myši, objeví se lišta nástrojů.
Multikurzor (modré
značky)
Lišta nástrojů obsahuje následující tlačítka:
Prev ... Návrat k předchozímu snímku nebo složce.
Nebo můžete přehrávat snímky zpět v
opačném pořadí.
Next ... Přechod na další snímek či přehrávání
snímků.
Play .... Přehrává buď automaticky nebo manuálně v
závislosti na nastavení v možnostech
přehrávače (Viewer options). Pokud
je nastaveno “Manual Play” umožní
vám to přejít na další snímek.
Stop .... Umožní vám zastavit automatické přehrávání
nebo pokračovat v přehrávání od zvoleného
snímku, pokud je navoleno “Auto Play”.
Jump ..... Zobrazí seznam snímků v průběhu
přehrávání.
Select ..... Zobrazí seznam složek v průběhu přehrávání.
Drive .... Přepíná mezi slotem 1 a 2 PC-karty
Setup ..... Zobrazí dialogové okno Viewer Options na
str. 2 dialogového okna Setup v menu projek
toru.
Delete .... Vymaže zachycený snímek (snímky) nebo
všechny snímky ve složce Capture.
View .. Přehráváte-li, skryje lištu nástrojů. Stiskem
tlačítka MENU nebo kliknutím na
pravé myšové tlačítko myši se
lišta znovu objeví.
Projektory NEC GT5000/6000
POZNÁMKA: Není-li ve slotu PC CARD vložena karta,
pak není signál a je zobrazeno pozadí - buď černé, modré nebo logo, podle nastavení. Je-li v režimu Auto Play
na dálkovém ovladači stisknuto tlačítko SLIDE +/- či
tlačítko  na projektoru, přehrávání se zastaví.
Číslo stávající
složky
Číslo stávajícího
snímku
Počet všech
snímků ve složce
Pro postup do další složky nebo pro návrat do
předchozí složky použijte tlačítko SELECT  .
Pro postup na další snímek nebo pro návrat k
předchozímu snímku stiskněte tlačítko SELECT
.
Kurzor snímku
(zelené značky)
Návod k obsluze
43
POZOR: Ujistěte se, že v režimu Standby (nikoliv
Režim Auto Play
Je-li v menu ve “Viewer Options” zvolena možnost
“Auto Play”, lze snímky přehrávat automaticky. Můžete
i specifikovat interval mezi 5 a 300 s.
Přímé přepínání na snímky z jiných vstup. režimů
S touto funkcí je možné v průběhu promítání z videa či
počítače přepínat přímo na snímek.
Příklad: Pokud prezentujete a kombinujete statické
snímky s pohyblivými např. z videa, pak je možné
jednoduché přepínání mezi snímky z prohlížeče a z videa
pomocí tlačítka Viewer.
POZNÁMKA: I když přepnete stávající zdroj Viewer na jiný zdroj signálu, snímek prohlížeče zůstává
zachován. Vrátíte-li se zpět na prohlížeč, snímek se
opět objeví.
Řízení editace PC karty nelze provádět z projektoru. Použijte program Dynamic Image Utility 2.0 .
Idle) nebo je-li projektor odpojený od el. sítě, je PC
nebo LAN-karta vyjmutá. Jinak může dojít k poškození
karty či nesprávné funkci projektoru. Objeví-li se problém, vypněte hlavní vypínač a poté jej opět zapněte.
Příprava:
Vložte PC-kartu do slotu karty.
Vložte PC-kartu do slotu správně tzn. šipkou na
vrchní straně ve směru šipky.
* Pro vysunutí karty stiskněte tlačítko eject.
1. Projektorem promítněte snímek, který chcete uložit.
2. Z menu Tools (nástroje) zvolte “Capture”.
3. Objeví se lišta nástrojů.
Prohlížení digitálních snímků
Digitální snímky snímky lze pomocí prohlížeče přehrávat
za těchto podmínek:
• Lze-li snímek uložit na PC-kartě s formátem MS-DOS
• Lze-li snímek uložit ve formátu, který prohlížeč
(Viewer) podporuje. Prohlížeč hledá v adresářích
karty a položky ve formátech JPEG a BMP rozeznává
jako snímky. Prohledávané adresáře jsou adresáře
vzdálené na dva kroky od kořenového adresáře
a hledané snímky jsou snímky uložené v prvých
12 souborech v adresáři. Je možné pouze přepínání
souborů a snímků.
POZNÁMKA: Maximální počet obrátků, které lze
rozeznat jako snímky v rámci jednoho adresáře je 128.
Ukládání snímků zobrazených projektorem
na PC-kartě (zachycení - Capture) - pouze
GT5000
Funkce zachycení - Capture vám umožní zachytit snímek
ze zdroje, který je momentálně promítán. Snímek je
zachycen jako JPEG na PC-kartě. Zvolíte-li Capture z
menu, objeví se lišta nástrojů. Snímek můžete zachytit,
není-li zobrazeno menu, přímo s použitím lišty.
POZNÁMKA:
* Dokud není ve slotu PC CARD vložena karta, není
funkce Capture dostupná.
* Zobrazení hlášení “Card Error” znamená, že volný
prostor PC-karty není dostatečný pro uložení snímků. Uvolněte místo na kartě vymazáním nepotřebných snímků pomocí počítače. Počet snímků, které
lze na kartu zachytit závisí na velikosti PC-karty.
44
Lišta obsahuje následující tlačítka:
Capture ... Zachytí snímek a uloží jej jako soubor JPEG
na PC-kartu
Freeze ..... Zastaví (zmrazí) snímek.
Drive ....... Přepíná mezi slotem 1 a 2 PC-karty
Exit .......... Ukončí funkci Capture. Další možností
ukončit funkci je stisknout MENU
nebo CANCEL na dálkovém ovladači či na
projektoru.
POZNÁMKA:
Zachycený soubor (JPEG) můžete komprimovat
s pomocí Capture Options v Setupu. Viz. str. 68 .
Zachycené snímky s vyšším rozlišením než je vlastní
rozlišení projektoru nelze zobrazit zcela korektně.
• Velikost zachyceného snímku se může lišit v
závislosti na rozlišení vstupního signálu.
• V obraze se objeví ikona přesýpacích hodin,
která indikuje, že snímek je zachycován. Je-li
zobrazena ikona přesýpacích hodin, nevysunujte kartu ani nevypínejte projektor. V opačném případě by mohlo dojít k poškození dat
na PC-kartě. Jsou-li data na PC-kartě poškozena, pokuste se je opravit pomocí počítače.
Návod k obsluze
Projektory NEC GT5000/6000
Výběr “Execute” zobrazí vybraný soubor.
Zvolíte-li soubor JPEG nebo BMP a stisknete tlačítko ENTER na dálkovém ovladači či projektoru,
nebo “Execute” jak výše uvedeno, objeví se lišta
s nástroji. Lišta se použije k návratu na obrazovku
PC Card Files.
Vymazání zachycených snímků
Pomocí tlačítka Delete na liště prohlížeče můžete
zachycené snímky vymazat.
Pro vymazání zachycených snímků:
1. Zvolte Viewer a zobrazte seznam souborů
zachycených snímků.
2. Použijte tlačítko
a zvolte soubor Capture
[Cap] v pravé dolní části obrazu.
3. Pro zobrazení lišty s nástroji stiskněte
tlačítko MENU.
4. Použijte tlačítka  nebo  pro volbu
ikony Delete a stiskněte tlačítko ENTER nebo
klikněte myšovým tlačítkem.
Return .... Návrat na obrazovku PC Card Files.
Close ...... Zavře lištu s nástroji.
Použití funkce PC Card Files (soubory
PC-karty)
Funkce PC Card Files vám umožní zobrazit seznam všech souborů uložených na PC-kartě tak,
že můžete zvolit soubor, který chcete zobrazit.
Můžete také třídit soubory podle jména či data,
nebo soubor zobrazit. I když je zobrazen seznam
všech souborů na PC-kartě, dívat se můžete pouze
na soubory ve formátech idx., text, HTML, JPEG
a BMP. Výběr souborů BMP a JPEG automaticky
přepne na zdroj signálu Viewer (prohlížeč). Viz. též
str. 43.
POZNÁMKA: Tato volba není možná pokud není
správně vložena PC-karta.
Projektory NEC GT5000/6000
Návod k obsluze
45
6
POUŽITÍ PROJEKTORU V SÍTI
46
1. Úvod .................................................................
47
2. Podporované projektory ...................................
47
3. Připojení zařízení ..............................................
47
Návod k obsluze
Projektory NEC GT5000/6000
1. Úvod
Projektor, který jste zakoupili se dodává se software, který vám umožní pohodlně a jednoduše prezentovat. Zde je krátký přehled obsahu CD-ROM dodávaného spolu s projektorem
Obsah
CD-ROM obsahuje:
- Dynamic Image Utility 2.0
- Viewer PPT Converter 2.0
- Image Express Utility 1.0
Funkce
Dynamic Image Utility 2.0
- převádí soubory JPEG, PowerPoint aj. a vytváří snímky, které lze zobrazit pomocí prohlížeče projektoru
- snímá části obrazu textů, tabulek apod. pro použití v prezentacích
- uložením vytvořených snímků na PC-kartě lze snímky promítat bez použití počítače
- propojení počítače a projektoru sériovým kabelem lze využít pro:
- posílání snímků z počítače do projektoru a jejich promítnutí
- ovládání základních funkcí projektoru pomocí počítače
Viewer PPT Converter 2.0
- konvertuje soubory vytvořené v programu MS PowerPoint na nezávislý indexový formát
- jednoduché a přímé promítání takto převedných snímků pomocí prohlížeče projektoru
- při používání PowerPoint 2000/2002 lze Viewer PPT Converter 2.0 startovat přímo z PowerPointu
Image Express Utility 1.0
- tento program umožňuje poslat zobrazené snímky za použití počítačové sítě z počítače do projektoru
- obraz lez do projektoru poslat dvěma způsoby: “Continous Transmit” automaticky posílá obraz z
počítače v pevně daném intervalu. “Single Frame Transmit” posílá obraz při stiknutí tlačítka.
Upgrade
Sleduje http://www.nec-pj.com.
2. Podporované projektory
GT5000, GT6000, MT1065/MT1060/MT860/MT1075, LT260/LT240/LT220/LT245/LT265/WT610
3. Připojení zařízení
- pomocí Image Express Utility 1.0 lze poslat do projektoru obrazvoku počítače
- pomocí Dynamic Image Utility 2.0 lze poslat snímek do projektoru a promítnout jej.
- pomocí ovládací funkce projektoru a Dynamic Image Utility 2.0 lze ovládat základní funkce projektoru
Potřebné zařízení:
Projektor; počítač s LAN kartou; LAN-kabel (není v objemu dodávky projektoru) nebo bezdrátová LANkarta
Připojení
Propojte LAN kabel s LAN-portem (RJ-45) projektoru. V případě použití bezdrátové LAN-karty, vložte
kartu do PC CARD slotu 1 nebo 2. Zapněte projektor. Přepněte na “Advanced menu”.
1. Stiskněte MENU. Zobrazí se menu.
2. Tlačítkem SELECT  zvolte pomocí kurzoru „Projector Options“ a stiskněte ENTER. Zobrazí se submenu.
3. Tlačítkem SELECT  zvolte pomocí kurzoru „LAN Mode“ a stiskněte ENTER. Zobrazí se nastavení LAN.
4. Nastavte požadované položky. Viz nastavení „LAN Mode“ na str. 72.
Projektory NEC GT5000/6000
Návod k obsluze
47
7
DVOJMONTÁŽ PROJEKTORŮ
48
1. Dvojmontáž projektorů a jejich připojení ...........
49
2. Nastavení a registrace promítaných signálů ......
52
3. Nastavení posuvu, zoomu, ostření pro co
nejlepší obraz .....................................................
52
4. Nastavení link mode ...........................................
52
4. Seznam položek menu dostupných v režimu
link mode.............................................................
53
Návod k obsluze
Projektory NEC GT5000/6000
1. Dvojmontáž projektorů a jejich připojení
POZNÁMKA: Vlastní vahou bez externího držáku lze na
sebe postavit dva přístroje. V některých případech ale nemusí být oba přes sebe jedoucí obrazy korektně zobrazeny,
zejména v malých textech či podrobné grafice.
POZNÁMKA: Nekombinujte GT5000 a GT6000.
POZOR: Projektory stavte na pevný podklad s
dostatečnou nosností a zabezpečte je proti pádu.
Jeden projektor s objektivem váží 21 kg.
1-1. Přidělení identifikací
Více projektorů můžete ovládat jedním dálkovým
ovladačem. Proto:
1-1-1. Zvolte [Projector Options]  [Link Mode]
[Settings]  [Projector ID] a přidělte každému
z projektoů jeho idenfikační číslo. Viz též str. 71
1-1-3. Na dálkovém ovladači specifikujte
identifikační číslo projektoru, který budete
nastavovat. Stiskněte tlačítko CTL a držte jej
stlačené a stiskněte tlačítko MENU (ADDRESS)
pro vložení identifikačního čísla. Můžete ovládat
projektor, který má přidělené stejné identifikační
číslo jako dálkový ovladač.
1-1-2. Pro oba projektory zvolte stejnou
komunikační rychlost.
POZNÁMKA: Nyní nezapínejte [Master] nebo
[Slave].
Projektory NEC GT5000/6000
Návod k obsluze
49
Projekční vzdálenosti pro volitelné objektivy
Doporučené projekční vzdálenosti pro dvojmontáž
POZNÁMKA:
- volitelné objektivy pro GT5000/GT6000 mají odlišné geometrické zkreslení polohách wide a tele. Pro
dvojmontáže volte takové nastavení, aby zkreslení bylo co nejmenší
- objektiv GT10RLB dvojmontáž nepodporuje
1-2. Dvojmontáž projektorů
Umístěte projektory ve optimální výšce a poloze vůči plátnu.
Ujistěte se, že oba přístroje mají nastavenou stejnou orientaci
obrazu.
50
Návod k obsluze
Projektory NEC GT5000/6000
1-3. Propojení
1-3-1. Pro propojení RGB výstupu “master” projektoru s RGB vstupem projektoru “slave” použijte běžně
dostupný RGB kabel.
1-3-2. Další krokem je propojení konektoru PC CONTROL OUT “master” projektoru se vstupním konektorem PC CONTROL IN projektoru “slave” pomocí běžně dostupného oboustranného RS-232C-kabelu.
1-3-3. Zapněte všechny projektory a proveďte hrubé optické nastavení každého z nich.
Příklad: Kompozitní signál
Distribuční zesilovač
Kabel S-video
(netvoří objem
dodávky)
Kabel S-video
(netvoří objem dodávky)
Kabel RS-232C
(netvoří objem dodávky)
Videozařízení
POZNÁMKA: Ve výše uvedeném příkladu je pro distribuci
videosignálu použit distribuční zesilovač
Projektory NEC GT5000/6000
Návod k obsluze
51
2. Nastavení a registrace promítaných signálů
2-1. Na “master” projektoru zobrazte požadovaný signál.
2-2. Nastavte obraz k danému signálu, nastavení uložte
stisknutím tlačítka CTL, které držíte a současně stisknete
tlačítko ENTRY LIST na dálkovém ovladači.
2-3. Opakujte kroky 2-1. a 2-2. pro všechny signály,
které chcete promítat. Proveďte kontrolu tím, že zvolíte
[Source Select]  [Entry List].
2-4. Přenesení dat zaznamenaných v Entry List
2-4-1. Přeneste data z projektoru “master” do
projektoru “slave”, aby oba přístroje měly
v paměti stejná data.
3. Nastavení posuvu objektivu,
zoomu, ostření pro co nejlepší
zobrazení
3-1. Zobrazte interní mřížku.
POZNÁMKA: Pro každý projektor zvolte jinou barvu
mřížky, např. zelenou pro master, červenou pro slave.
3-2. Nastavte posuv objektivu (Lens Shift) stisknutím
tlačítka CTL, které držíte a současně stisknete tlačítko
POSITION na dálkovém ovladači. Rozsah nastavení
posuvu je uveden na str. 19 a 20
3-3. Zazoomujte objektivem nahoru a dolů stisknutím
tlačítka CTL, které držíte a současně stisknete tlačítko
MAGNIFY (ZOOM) +/- na dálkovém ovladači.
3-4. Zaostřete stisknutím tlačítka CTL, které držíte a
současně stisknete tlačítko FOCUS +/- na dálkovém
ovladači.
4. Nastavení link mode
4-1. Link mode nastavte na každém projektoru.
POZNÁMKA: Link mode nastavte nejprve na “slave”
projektoru před projektorem “master. V opačném případě nelze nastavit link mode na projektoru “slave”.
2-4-2. Na “master” projektoru zvolte [Projector
Options]  [Link Mode]
4-1-1. Zvolte [Projector Options]  [Link
Mode]  [Settings].
2-4-3. Zvolte [Entry List Copy] a stiskněte EN
TER. Objeví se následující hlášení.
4-1-2. Nejeprve navolte [Slave] na projektoru
“slave”.
4-1-3. Poté navolte [Master] na projektoru
“master”.
4-2. Promítněte obraz z obou projektorů
2-4-4. Zvolte [OK] a stiskněte ENTER. Data
se přenesla.
2-5. Nastavení projektoru “slave”
2-5-1. Zobrazte požadovaný signál na “slave”
2-5-2. Nastavte obraz k danému signálu,
nastavení uložte stisknutím tlačítka CTL, které
držíte a současně stisknete tlačítko ENTRY
LIST na dálkovém ovladači.
4-3. Zobrazte jakýkoliv signál.
4-4. Překontrolujte, zda je obraz na projektoru “master” zobrazen synchronizovaně s obrazem na projektoru “slave”, zatímco jsou oba přístroje v link mode.
POZNÁMKA: V režimu “link” není možná registrace
signálu. Zvolíte-li neregistrovaný signál, “masterů jej
zobrazeí, “slave” nikoliv.
2-5-3. Opakujte kroky 2-1. a 2-2. pro všechny signály,
které chcete promítat. Proveďte kontrolu tím, že zvolíte
[Source Select]  [Entry List].
52
Návod k obsluze
Projektory NEC GT5000/6000
5. Seznam položek menu dostupných v režimu link mode
*1: Neregistrovaný signál promítá pouze “master” projektor, na projektoru “slave” je obraz vypnutý
*2: Nastavení je možné na každém jednom projektoru nezávisle
*3: Můžete rovněž projektor “slave” jen zapnout.
Projektory NEC GT5000/6000
Návod k obsluze
53
8
POUŽITÍ MENU V OBRAZE
(ON-SCREEN MENU)
1. Základní operace ....................... 55
Možnosti projektoru ................ 66
2. Seznam kombinací přímých
tlačítek ........................................ 56
Menu .................................. 66
3. Struktura menu ..........................
Nastavení lampy ...............
71
Link Mode .........................
71
57
4. Popis & funkce menu ................. 60
Nastavení zdroje - Adjust (Source) .. 61
Picture (obraz) ............................
61
Nastavení videa - Video Adjust ... 61
Picture Management ................... 62
Image Options - možnosti ........... 63
Option Adjust ..............................
63
Lens Memory .............................
64
Signal Type ................................
64
Zvuk (Sound) ..................................
64
Ref. Adjust ....................................... 65
Použití 3D-Reform ......................
65
Screen type - obrazovka ............. 65
Factory Default (tovární nast.) .......... 66
54
Návod k obsluze
Setup ................................. 68
LAN-Mode ......................... 72
Nastavení hesla ................
76
Security (bezpečnost) .......
77
Tools (nástroje) ...................... 78
Timer (časovač) ................
78
Capture .............................
80
PC Card Files ...................
80
ChalkBoard .......................
80
Nápověda (Help) ...................
80
Obsah ...............................
80
Source Information ............ 80
Projector Information ......... 81
Test Pattern ............................ 81
Projektory NEC GT5000/6000
1. Základní operace
6. Pro nastavení dalších položek zopakujte kroky 2-5
nebo pro ukončení zobrazení menu stiskněte tlačítko CANCEL na projektoru nebo na dálk. ovladači.
Použití menu (nabídky)
POZNÁMKA: Menu v obraze nemusí být korektně zobrazeno při promítání prokládaného dynamického obrazu z videa.
1. Pro zobrazení Základního (Basic), Pokročilého
(Advanced) či Uživatelskéhé (Custom) menu stiskněte
na dálkovém ovladači či projektoru tlačítko MENU.
POZNÁMKA: Při použití USB-myši stiskněte pro zobrazení menu myšové tlačítko. Pro jiné úkony proveďte to
samé, jako když používáte vaší PC myš.
2. Stiskněte tlačítka SELECT  na dálkovém ovladači či projektoru a zvýrazněte menu té položky,
kterou chcete nastavit či upravit.
Úprava menu (nabídky) podle
požadavků uživatele (customizing)
Uživatelské menu (Custom menu) se dá upravit podle
poža-davků uživatele. Zvolením položky menu z nabídky
“Custom Menu Edit” můžete menu upravit tak, aby
odpovídalo vašim potřebám.
1. Výběrem “Custom Menu Edit” zobrazíte obrazovku
“Custom Menu Edit”.
2. Stiskněte tlačítka SELECT  nebo  pro zvýraznění vaší volby a stiskněte tlačítko ENTER abyste zatrhli váš výběr. Opětovný stisk tlačítka ENTER zatržítko vymaže. Zvolíte-li položku s pevným trojúhelníkem  a stisknete tlačítko ENTER na dálkovém
ovladači nebo projektoru můžete zpřístupnit všechny
položky zuvedeného submenu. Můžete i zapnout
položku v rámci submenu bez umístění zatržítka u
položky hlavního menu.
POZNÁMKA: Můžete zvolit až 12 položek hlavního
menu(v rámci Custom Menu Edit, nezahrnuje položky
submenu).
3. Stiskněte tlačítko SELECT  nebo tlačítko ENTER
na dálkovém ovladači či projektoru a zvolte submenu
nebo položku.
4. Tlačítkem SELECT  nebo  na dálk. ovladači
či projektoru nastavte úroveň nebo vybranou položku
zapněte či vypněte. Lištový ukazatel v obraze vám
ukáže stoupající či klesající hodnotu.
5. Změny se před novým nastavením uloží.
3. Aby změny vstoupily v platnost, použijte tlačítko
SELECT  nebo  na dálkovém ovladači či pro
jektoru a zvýrazněte “OK”, poté stiskněte
ENTER. Pro zrušení změn, použijte tlačítka SELECT
 nebo  a zvýrazněte “Cancel” a stiskněte EN
TER. Pro návrat na tovární parametry zvolte “Reset”
a poté stiskněte ENTER.
POZNÁMKA: Jakmile jednou zvolíte OK na obrazovce
Custom Menu Edit, nemůžete zrušit volby v obrazovce
Menu. Avšak můžete reeditovat položky menu tím že je
přepíšete, tak jak je popsáno výše.
POZNÁMKA: Je-li v režimu Menu zvolena položka
“Advanced Menu”, objeví se “Confirmation Change
Menu” po dokončení editace “Custom Menu”. V tom
případě, zvolení “Yes” a poté “Enter” zavře všechna
menu a použije změny z Advanced menu pro Custom
Menu. Zvolíte-li “No” a poté “Enter” , pak se všechny
položky vrátí do Advanced menu, ale vaše změny jsou
stále dostupné ve výběru “Custom Menu”. Pro zobrazení
předtím modifikovaného Custom Menu, zvolte “Custom
ENTER ..... Uloží nastavení.
CANCEL ... Provede návrat na předchozí obra
zovku bez uložení nastavení.
Projektory NEC GT5000/6000
Návod k obsluze
55
Položka “To Advanced Menu” bude přidána do spodní
části Custom Menu.
Zvolení této položky a stisk tlačítka ENTER zobrazí
vlastnosti “Advanced Menu”.
2. Seznam kombinací přímých tlačítek
Přepne na jakýkoliv zvolený signál nalezený v Entry List.
Aby tato kombinace byla funkční musíte nejprve v okně Entry Edit
stanovit specifická tlačítka dálk. ovl. pro volbu přímého vstupu.
Zobrazí zvolený signál.
Návrat do předchozího menu bez zavření posuvného ukazatele či
dialogu.
Vymaže všechna menu nebo nastavovací obrazovky. Všechna nastavení se automaticky uloží.
Pohybuje posuvný ukazatel nebo dialog horizontálně či vertikálně.
Použijete-li zoom na dálk. ovladači
Zobrazí ikonu lupy.
Vymaže jeden znak ve vstupní obrazovce
Vypne on-screen display (menu v obraze)
Zobrazí vstupní okno pro nastavení identifikace dálk. ovl.
Postupně provádí volbu submenu Projector Options.
Zobrazí okno nastavení posuvu objektivu.
Zapíná červenou. Pouze, je-li projektor v režimu test. obrazce.
Zapíná zelenou. Pouze, je-li projektor v režimu test. obrazce.
Zapíná modrou, je-li projektor v režimu test. obrazce. Jinak ukládá
signál do Entry List.
Zoomuje objektiv.
Ostří.
Ukládá nastavení polohy objektivu.
56
Návod k obsluze
Projektory NEC GT5000/6000
3. Struktura menu
POZNÁMKA: Objeví-li se položka zobrazená ztlumeně, pak
není dostupná.
Projektory NEC GT5000/6000
Návod k obsluze
57
POZNÁMKA: Šedivá nastavení jsou nastavení defaultní
58
Návod k obsluze
Projektory NEC GT5000/6000
Projektory NEC GT5000/6000
Návod k obsluze
59
Vložení alfanumerických znaků za použití Menu
Alfabetické či numerické znaky se používají pro vaší IP
adresu nebo pro jméno projektoru. Pro vložení IP adresy
či jména projektoru použijte softwarovouklávesnici.
1 až 0 a znaky ... Používá se pro napsání IP adresy
nebo jména projektoru
SP ...................... Vkládá mezeru
BS ..................... Maže jeden znak zpět
 ...................... Návrat k předchozímu
 ...................... Postup na další
OK .................... Vykonává výběr
Cancel ............... Ruší výběr
Drag bar ............ Používá se pro pohyb softwarové
klávesnicepo obrazovce.
MODE .............. Volí jeden ze tří režimů pro abecedu
a zvláštní znaky.
4. Popis & funkce menu
Source Select - volba zdroje
Umožní vám zvolit zdroj videosignálu jako je videorekordér, DVD přehrávač, přehrávač laserdisků, počítač
nebo snímací kamera v závislosti na tom, co máte
připojeno. Stiskněte tlačítko  na projektoru nebo
dálkovém ovladači a zvýrazněte ten zdroj, ze kterého
chcete promítat.
* RGB1,2
* Prohlížeč (Viewer)
* DVI DIGITAL * LAN
* Video
* RGB 1 (Video)
* S-video
* RGB 1 (S-video)
Entry List
Zobrazí seznam vstupních signálů. Stiskněte SELECT na projektoru nebo dálk. ovladači a zvolte signál,
poté stiskněte tlačítko ENTER na projektoru nebo dálk.
ovladači a objeví se obrazovka Entry Edit Command.
Vkládání alfanumerických znaků pomocí
numerických tlačítek dálk. ovladače
Znaky můžete vkládat vždy po jednom znaku pomocí
numerických tlačítek 1 až 10(0). Kurzor posunujte
tlačítkem SELECT . Po ukončení stiskněte ENTER.
Výběr znaků se střídá každým stiskem tlačítka, např.:
A  B  C  1  A  ...
POZNÁMKA: Skupiny znaků změníte stisknete-li s tlačítkem současě CTL např. a  b  c  !  a  ...
Tlačítka a k nim odpovídající znaky naleznete v tabulce:
Použití Entry List
Jakékoliv nastavení ve stávajícím obraze znamená automatickou registraci nastavení v Entry List. Registrovaný
signál lze kdykoliv z Entry List nahrát.
POZNÁMKA: Lze registrovat až 100 přednastavení.
Entry Edit Command
V Entry Listu můžete editovat signály.
Load .... Umožní vám zvolit signál ze seznamu.
POZNÁMKA: Stiskněte tlačítka CTL a ENTER.
Store .... Umožní vám uložit právě promítaný signál.
POZNÁMKA: Stiskněte tlačítka CTL a ENTRY LIST
Cut ...... Umožní odebrat zvolený signál ze seznamu a
umístit jej do schránky projektoru.
Copy .... Umožní zkopírovat zvolený signál ze seznamu
a umístit jej do schránky
Paste .... Umožní vám vložit signál uložený ve schránce
na jakýkoliv řádek seznamu. Zvolte “Paste” a
poté zvolte číslo řádku, na který jej chcete
umístit. Nakonec stiskněte ENTER.
60
Návod k obsluze
Projektory NEC GT5000/6000
Edit ..... Umožní vám změnit názvy zdrojů nebo
přidělit přímý klíč
Source Name
Vložte název signálu. Můžete použít až 18
alfanumerických znaků.
Input Terminal
Změní vstupní konektor. RGB1 a RGB2 jsou
dostupné pro RGB signál; Video a S-video
jsou pro kompozitní signál.
Direct Key
Specifickým tlačítkům můžete přidělit přímý
výběr vstupního signálu.
Lock
Uzamčené - aby v případě provádění “All
Delete” nebylo možné zvolený signál vymazat.
Skip
Nastavte, aby zvolený signál byl v průběhu
automatického hledání přeskočen.
Jakmile skončíte, zvolte OK a stiskněte
ENTER. Pro ukončení bez uložení nastavení,
zvolte Cancel. Pro zobrazení okna Source
Name Edit zvolte “Source Name” a stiskněte
ENTER. V tomto okně můžete změnit jméno
zdroje. Stiskněte [] a zobrazte softwarovou
klávesnici, na které můžete vkládat alfanumer
ické znaky. Viz. str. xx.
All Delete... Funkce vám umožní vymazat všechny
registrované signály v seznamu Entry List.
Následující tlačítka nejsou dostupná pro aktuálně
promítaný signál:
1) Tlačítka Cut a Paste v obrazovce Entry Edit Command
2) Tlačítko Input Terminál v obrazovce Entry Edit.
Nastavení zdroje - Adjust (Source)
Redukce šumu - Noise reduction
Zvolte jednu z tří úrovní redukce šumu: nízkou, střední,
vysokou.
POZNÁMKA: Čím nižší je uroveň potlačení šumu, tím je
vyšší kvalita obrazu díky větší šířce pásma.
Barevná matrice - Color matrix
Zvolte pro vstupní signál odpovídající barevnou matrici,
buď HDTV nebo SDTV.
Zpoždění Y/C - Y/C Delay
Nastavuje úroveň zpoždění Y/C.
Nastavení YTR - YTR Adjustment
Nastavuje dobu přechodu Y..
Picture - obraz
Brightness (jas)
Nastavuje úroveň jasu nebo intezitu rastru pozadí
Contrast (kontrast)
Nastavení intenzity obrazu podle vstupního signálu.
Saturatin (nasycení)
Nastavuje barevnou saturaci v bílé.
Color (barva)
Zvyšuje nebo snižuje barevné nasycení (neplatí pro RGB)
Hue
Mění barevnou úroveň od +/- zelené do +/- modré.
Červená úroveň je referenční. Nastavení platí pouze pro
vstupy Video a Component (ne pro RGB).
Sharpness (ostrost)
Ovládá detail obrazu u signálu Video (neplatí pro RGB).
Projektory NEC GT5000/6000
Nastavení videa - Video Adjust (ne pro RGB)
Nastavení CTR - CTR Adjustment
Nastavuje dobu přechodu C..
Návod k obsluze
61
Sweet Vision
3D Y/C Separation
Možnost zapíná či vypíná separaci 3 dimenze. Platí
pouze pro signál NTSC3.58.
Funkce vylepšuje kontrast s použitím patentované
technologie vylepšeného zobrazení detailů. Funkce není
dostupná pro signály 480p, 576p a HDTV.
Off (vypnuto) ....... Funkce je vypnutá
Low (nízký) .......... Nízká úroveň
Medium ................ Střední úroveň
High (vysoký) ....... Vysoká úroveň
Režim split - Split Mode
Funkce se zapíná a vypíná pro ukázku efektu Sweet Vision. Vypnete-li projektor, vypne se i režim split.
Neprokládaně - Deinterlace
Zapíná nebo vypíná funkci pro signál telecine
On (zap) ............... Defaultní nastavení
Off (vyp) .............. Zvolte, objevuje-li se ve
videu kmitání či poruchy
Funkce není dostupná pro signály 480p, 576p a HDTV.
Telecine
Správa obrazu - Picture Management
Tato funkce vám umožní nastavit neutrální odstín pro
žlutou, zelenomodrou (cyan) nebo fialovou (magenta).
Můžete zvolit z 5 továrních nastavení optimalizovaných
pro různé typy obrazu, nebo můžete nastavit uživatelský
režim.
Presentation ... Použití se doporučuje při běžných
prezentacích např. z PowerPointu.
sRGB ............ Běžné barevné hodnoty
Graphic ......... Doporučeno při promítání grafiky
Video ............. Doporučeno při promítání běžného
obrazu např. TV vysílání
Movie ............ Doporučeno při promítání filmu
User ............... Nastavitelné uživatelem
POZNÁMKA: Při použití “sRGB”, “Graphic”, “Video” nebo “Movie”
klesne oproti nastavení “Presentation” jas obrazu. To není chyba.
Používá korekci pro eliminaci kmitání a poruch ve videu.
Auto ..................... Pro zdroje videa např. DVD
Off (vyp) .............. Pro ostatní signály
Funkce není dostupná pro signály 480p, 576p a HDTV.
Deinterlace je nutné zapnout.
User Adjust - uživatelské nastavení
Expanze černé - Black Expansion
Minimalizuje černou, která se zobrazuje více jako
odstiny šedi tak, aby byly věrně zobrazeny černá a bílá
za vysokého kontrastu. Funkce není dostupná pro signály
480p, 576p a HDTV.
Zlepšení kontrastu - Contrast Enhancement
Tato opce vám umožní obraz o jasném kontrastu ve
světlých scénách. Funkce není dostupná pro signály
480p, 576p a HDTV.
62
Použijete-li uživatelsky nastavitelný režim (User), objeví
se submenu. Uživatelsky nastavit můžete hodnotu
gamma nebo color (barvu). Zvolte nejprve [Setting] a
stiskněte ENTER, poté pokračujte dle popisu níže.
Návod k obsluze
Projektory NEC GT5000/6000
Gamma Correction Mode - volba režimu korekce
gammy
Zvolte tlačítka  nebo  a zvolte jeden režim ze tří
možných. Každý z nich je doporučen pro:
Dynamic ............. Pro věrnou barevnou reprodukci
přírodních odstínů
Natural ................ Běžné nastavení
Black Detail ....... Pro tmavé části obrazu
Color Correction - volba korekce barev
Nastavuje červenou, zelenou, modrou, žlutou, fialovou,
zelenomodrou a barevný zisk nezávisle na sobě. Koriguje odstín celého obrazu.
Color Temperature - nastavení barevné teploty
Nastavuje barevnou teplotu. “Color Temperature” zapíná
ukazatel nastavení barevné teploty a
White Balance - nastavení bílé
Stiskem tlačítka White Balance se dostanete k nastavení
kontrastu/jasu pro R, G, a B.
POZNÁMKA: White Balance nelze použít pro Viewer a LAN.
Volba základního nastavení - Base Setting
Tato funkce vám umožní použít barevnou korekci nebo
nastavení gammy pro optimalizaci různých typů obrazu.
Můžete zvolit z pěti nastavení:
• Presentation
• Video
• Movie
• Graphic
• sRGB
Image Options - možnosti obrazu
Pixel Adjust
Clock ..... Tuto položku použijte pro jemné nastavení
počítačového obrazu nebo pro odstranění
vertikálních pruhů, které se event. mohou
objevit.
Phase ..... Tuto položku použijte pro fázový posuv
nebo pro zmírnění šumu v obraze,
rušení apod. (část vašeho obrazu mihotá).
Použijte tlačítka SELECT  a  obraz
dolaďte.
Phase nastavujte až poté, co jste nastavili “Clock”. Je-li
zapnutý Auto Adjust, nastavení se provede automaticky.
Position
Horizontální a vertikální posuv obrazu pomocí tlačítek
SELECT  nebo  .
Volba poměru stran - Aspect Ratio
Zvolte nejvhodnější poměr stran pro vstupní signál
pomocí SELECT  nebo  .
POZNÁMKA: Je-li “Resolution” (rozlišení) nastaveno
na “Native” poměr stran se nastaví na 1.33:1 (4:3).
Projektory NEC GT5000/6000
Resolution - volba rozlišení
Tato funkce vám umožní aktivovat nebo vypnout kompresní režim Advanced AccuBlend.
Auto ..... Zapíná kompresní režim Advanced Ac
cuBlend. Projektor automaticky zmenší
nebo zvětší aktuální obraz tak, aby
zaplňoval celou aktivní obrazovku.
Native .. Vypíná kompresní režim Advanced
AccuBlend. Projektor promítá aktuální
obraz ve skutečném rozlišení.
POZNÁMKA:
* Je-li “Resolution” nastaveno na “Native” ,pak “3D
Reform”, “Aspect Ratio”,a “Overscan” nejsou
použitelné.
* Promítáte-li obraz s rozlišením vyšším než je fyzické
rozlišení projektoru, pak “Resolution” není dostupné
Overscan
Pro signál zvolte procento overscanu (0%, 5%, 10% a 25%).
POZNÁMKA: Funkce není použitelná pokud je “Resolution” nastaveno na “Native” a uložená nastavení jsou
neplatná.
Video Filter (neplatí pro Video, Viewer a LAN)
Tato funkce redukuje šum v obraze.
Off .................. Filtr je vypnutý.
Less ................ Filtr se aplikuje částečně.
More ............... Filtr se aplikuje naplno.
Maskování nežádoucího prostoru - blanking
Tato funkce vám umožní zamaskovat jakoukoliv
nežádoucí část obrazu. Nastavujte maskování za pomoci
tlačítek SELECT  a  .
Option Adjust - nastavení možností
Clamp Timing
Tato funkce nastavuje, podle typu signálu, detekci
polohy reprodukce úrovně černé analogového vstupního
signálu. Normálně se nepoužívá.
Mode 0-4 ....... Zvolte odpovídající režim
Adjust ............. Umožňuje nastavení pro
každý signál. Platí pro příjem
spec. analog. signálu jako je
1080P. Neplatí pro PAL a
NTSC.
Obrazovku vypnete tlačítkem CANCEL na dálk.
ovladači.
Návod k obsluze
63
Lens memory - paměť nastavení objektivu
Sync Protection
Přehráváte-li videokazetu nebo DVD na zařízení, které
podporuje systém prevence kopírování Copyguard, může
dojít ke zkreslení obrazu. V takových přípdech použijete
tuto funkci.
VD Delay
Adjustment: Funkce umožní nastavit korekci vertikálního chvění signálu.
Je-li připojen scan konvertor: V případě nekorektního
zobrazení zvolte optimální nastavení
Field Invert: Funkce umožní nastavit korekci diagonálních řádků nestandardního prokládaného signálu, jsou-li
zobrazeny vroubkovaně.
Signal Level
Tato funkce vám umožní uložit nebo vyvolat nastavenou
hodnotu při použití tlačítek Shift, Focus nebo Ostření
Set Custom Point ............ uložte nastavené hodnoty do
paměti
Use Custom Point ............ aplikujte nastavené hodnoty
na stávající signál.
POZNÁMKA:
- pro zapnutí funkce Lens Memory zvolte [Ref. Adjust]
 [Ref. Lens Memory] a zaškrtněte “Yes” u bodu [Use
Point on Signal Change?]
- v režimu Link Mode není funkce dostupná
- pro uložení nastavených hodnot společných pro všechny
vstupní zdroje použijte Ref. Lens Memory. Viz. str. 66.
Signal type - typ signálu
RGB/Component
RGB ................. signál RGB
Component ...... komponentí signály např. Y/Cb/Cr ,
Y/Pb/Pr
POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná pouze pro RGB1 a
RGB2. Nebude-li obraz lepší i při použití “Component”
v “Signal Select” v Setupu, přepněte zde na “Component”.
Sound - zvuk
Volume (hlasitost)/Bass/Treble
Zisk R/G/B, Y/Cb/Cr nebo Y/Pb/Pr:
Pro přizpůsobení mnohočetné barevné uniformity nastavte zisk RGB, Component nebo HDTV
64
Ovládání hlasitosti, basů a výšek. Nastavuje úroveň hlasitosti reproduktoru projektoru a AUDIO OUT.
Návod k obsluze
Projektory NEC GT5000/6000
Ref. Adjust - referenční nastavení
Použití 3D Reform
Tato funkce koriguje trapézové zkreslení tak, aby výsledný obraz byl pravoúhlý. Pro korekci jsou k dispozici dvě
možnosti. Nastavení můžete uložit pomocí funkce 3D
Reform Save option v nastavení Setup. (viz. str. 69).
Cornerstone
Position
Tato funkce nastavuje vertikální polohu obrazu při sledování videa se zvoleným poměrem obrazu. U některých
poměrů se na nahoře a dole objevují v obraze černé
okraje, jejichž polohu můžete nastavit
POZNÁMKA: Platí pouze pro poměry stran “1.78:1
(16:9), “1.85:1” a “2.35:1”.
POZNÁMKA: Při nastavené korekci 3D-Reform nemusí být “Screen Type” a “Screen Position” dostupné.
Nejprve vyresetujte 3D-Reform a poté nastavte poměr
stran.
[Ref. White Balance] - ref. nastavení bílé
* Je-li Resolution nastaveno na Native, Cornerstone a
Keystone nejsou dostupné.
Keystone
1. Stiskněte tlačítko SELECT   pro nastavení hori
zontálního zkreslení.
2. Stiskněte tlačítko SELECT  a zvolte “Vertical”.
3. Stiskněte tlačítko SELECT   pro nastavení ver
tikálního zkreslení.
4. Po skončení stiskněte ENTER a vrátíte se do menu.
Jas R/G/B, kontrast R/G/B
Referenční nastavení bílé. Týká se všech zdrojů.
[Ref. Color Correction] - ref. barevné korekce
Screen
Screen Type - obrazovka
Zvolte správný poměr stran pro pužitý typ obrazu. Viz
též “Volba poměru stran” na str. 63.
POZNÁMKA: Je-li “Resolution” nastaveno na “Native”, není volba platná.
Projektory NEC GT5000/6000
Zisk
Možnost nastavení zisku červené/zelené/modré/fialové/
modrozelené či barevného zisku.
Návod k obsluze
65
Remaining Lamp1/2 Time, Lamp 1/2
Hour Meter, Filter Usage a Projector
Usage.
[Ref. Kens Memory] - ref. paměť objektivu
Včetně Entry List
vymazává rovněž signály v Entry List,
kromě těch, které jsou zamčené.
Current Signal .... Vrací nastavení nynějšího signálu na
tovární hodnoty . Všechny položky v
“Adjust (Source)” a “sound”
lze resetovat.
Funkce umožňuje uložit hdnoty společné pro všechny
vstupy při použití tlačítek Shift, Focus a Zoom projektoru
nebo dálk. ovladače.
Možnosti projektoru
Set Reference Point ........
Menu
Uloží nynější nastavené hodnoty v paměti jako reference
Use Refernce Point ........ Aplikuje hodnoty uložené v
Set Ref. Point na nynější signál
Retrun to Facotry Default .. Nastavené parametry se vracejí
na tovární hodnoty
Use Point on Signal Change? ... Pro změnu v okamžiku
volby zdroje stiskněte “Yes”
Picture Mute during Lens Shift ... Pro vypnutí obrazu a
zvuku v průběhu lens shift zvolte “Yes”
(funguje jen, je-li zvoleno “Yes” v Use
Point on Signal Change?)
Strana 1 [Page 1]
I když zvolíte “CANCEL”, změny “Set Reference Point”,
“Use reference Point” a “Return to Factory Deafult” se
nevymažou.
POZNÁMKA:
- hodnoty nastavené v Ref. Lens Memory se při provedení
Factory Default nevrací na tovární hodnoty
- pro uložení nastavených hodnot pro každý vstupní zdroj
použijte Lens Memory
POZNÁMKA: V režimu Link Mode není funkce Lens
Memory dostupná
Factory Deafult - Tovární nastavení
All Data/Current Signal
Pomocí této funkce vrátíte nastavení na tovární hodnoty
All Data ........... Vrací nastavení na tovární hodnoty s
vyjímkou Ref. Lens Memory, Language, Background Logo, Communication
Speed, Projector ID, Lamp Settings,
LAN, Mode, Password, Security,
66
Volba jazyka menu [Language]:
Můžete zvolit jeden ze sedmi jazyků pro menu v obraze:
angličtinu, němčinu, francouzštinu, italštinu, španělštinu,
švédštinu a japonštinu.
Volba režimu menu [Menu Mode]:
Můžete zvolit jeden ze tří režimů menu: Advanced Menu
(pokročilé), Custom Menu (zákaznické) a Basic Menu
(základní).
Advanced Menu .... Obsahuje všechna menu a všechny
příkazy
Basic Menu ............ Obsahuje pouze základní příkazy a
obsahy menu
Custom Menu ......... Menu, které si můžete přizpůsobit
jak popsáno v Custom Menu Edit.
Service Menu ......... Pouze pro servisní personál
Přizpůsobení menu [Custom Menu Edit]: viz. str.
55.
Návod k obsluze
Projektory NEC GT5000/6000
Strana 2 [Page 2]
Doba zobrazení menu [Menu Display Time]
Funkce vám umožní zvolit jak dlouho bude svítit menu
v obraze po posledním stisku tlačítka.
Možnosti jsou “Manual”, “Auto 5 sec”, “Auto 15 sec” a
“Auto 45 sec”. Implicitní nastavení je “Auto 45 sec”.
Manual .........
Auto 5 sec .....
Auto 15 sec ...
Auto 45 sec ...
Menu můžete vypnout ručně
Pokud nestisknete nějaké tlačítko,
menu zmizí automaticky po
5 vteřinách
Pokud nestisknete nějaké tlačítko,
menu zmizí automaticky po
15 vteřinách
Pokud nestisknete nějaké tlačítko,
menu zmizí automaticky po
45 vteřinách
Zapnutí / vypnutí zobrazení [Display Select]
Můžete zvolit, zda se ta či ona informace zobrazí
Volba formátu data [Selecting Date Format]
Můžete zvolit osm formátů. Určuje formát data, které se
objevuje levém horním rohu obrazu.
Nastavení data a času [Date, Time Preset]
Můžete nastavit aktuální čas, měsíc, den a rok.
1. Vepište měsíc, den a rok pomocí tlačítek na dálkovém
ovladači. Měsíc a den musíte vložit jako dva znaky.
Např. pro “únor” stsikněte “0ů a “2”.
2. Vepište čas
Čas je zobrazen ve 24-hod. formátu.
Zobrazitelné informace jsou:
Datum (Date), čas (Time), vstup (Input Terminal), název
zdroje (Source Name), idetifikace projektoru (Projector
ID) a hlášení (Message).
Hlášení:
Varování ohledně životnosti výbojky (Lamp Life),
chybová hlášení lampy (Lamp Error), 3 minutové hlášení
před vypnutím, hlášení o nutnosti vyčistit filtr (Clean
Filter), zabezpečení (Security) a “Vyčkejte okamžik”
(Wait a moment).
Strana 3 [Page 3]
3. Zvolte “OK” a stiskněte ENTER
Zavřením okna hodiny začnou jít.
POZNÁMKA: Projektor má zabudované hodiny. Hodiny
jsou ještě 3 dny poté, co jste projektor vypli hlavním
vypínačem. Poté se zastaví a čas a datum je nutné nastavit znovu. Hodiny se nezastaví, je-li projektor v režimu
standby nebo idle.
Volba barvy menu [Menu Color Select]
Můžete zvolit mezi dvěma režimy zobrazení menu:
barevným a monochromatickým.
Volba ikony ukazovátka myši [Mouse Pointer]
Funkce vám umožní zvolit jednu z devíti různých ikon
myšového ukazovátka při použití USB myši.
POZNÁMKA: V určitých případech ukazovátko nefunguje (např. neprokládaný signál na 15 kHz jako je
videohra).
Projektory NEC GT5000/6000
Návod k obsluze
67
Setup
Strana 2 [Page 2]:
Strana 1 [Page 1]:
Nastavení možností prohlížeče [Viewer Options]
Zvolení orientace obrazu [Orientation]
Funkce vám umožní změnit orientaci obrazu podle typu
pro-jekce. Možnosti jsou: stolní přední projekce (desktop
front projection), stropní zadní projekce (ceiling rear projection), stolní zadní projekce (desktop rear projection) a
stropní před-ní projekce (ceiling front projection).
Show Folder List
Zvolíte-li tuto možnost pak , je-li zdrojem signálu
prohlížeč (viewer), zobrazí se seznamy složky
umožní vám vybrat prezentaci z PC-karty.
Zvolení barvy nebo loga pro pozadí [Background]
Auto Play:
Zvolíte-li tuto možnost pak, je-li zdrojem signálu
prohlížeč, jakýkoliv daný snímek se bude přehrávat
automaticky.
Nastavení RGB 1 nebo 2 pro RGB OUT [RGBOUT Terminal]
Auto Play Interval:
Můžete specifikovat interval mezi 5 a 300 vteřinami.
Interval můžete nastavit i přes funkci “Slide Show
Settings” progra-mu Dynamic Image Utility 2.0, které
nastavení z projektoru přepíše.
Funkci použijte pro promítnutí modré / černé obrazovky
nebo loga v případě, že není dostupný signál. Implicitní
nastavení je modrá “Blue”. Logo můžete změnit pomocí
funkce PC Card Files. Viz str. xx. 39.
Funkce vám umožní nastavit, který ze zdrojů RGB bude
na výstupu z konektoru RGBOUT v průběhu režimu
Idle.
Last ......... Na výstupu na konektor RGBOUT bude signál z posledního vstupu RGB
RGB 1 ......Na výstupu na konektor RGBOUT
bude signál ze vstupu RGB 1
RGB 2 ......Na výstupu na konektor RGBOUT
bude signál ze vstupu RGB 2
POZNÁMKA:
- Mini jack AUDIO OUT nebude v režimu Idle fungovat.
- RGB-signál jde ven i když je zvoleno Video, S-Video,
Viewer a LAN
- Je-li zvolen vstup DVI není na konektoru RGB OUTPUT
signál
Nastavení Closed Caption
Tato funkce nastavuje několik režimů, které umožňují
aby byl do obrazu promítnut text.
CAPTION 1-4 .... Text se promítne
TEXT 1-4 ........... Text se promítne ve full screenu
OFF .................... Opuštění režimu
Sync Termination (RGB1)
Funkce se použije pro volbu impedance signálu sync.
Zvolte “75Ω” pro normální použití nebo “Hi-Z” pro
signál TTL na vstupu.
68
a
Manual Play:
Je-li zvolen prohlížeč, pak můžete snímky prohlížet
manuálně.
Volba možností zachycení [Capture Options]
(dostupné pouze pro JPEG) jen GT5000
Tyto možnosti se používají profunkci Capture, kterou
zvolíte z nástrojů Tools. Jsou tři úrovně kompre-se
JPEG: vysoká kvalita (High quality), normální (Normal)
a vysoká komprese (High Compression)
High Quality ............... Prioritní je kvalita JPEGu
Normal ........................ Normální kvalita
High Compression ...... Prioritní je komprese
Nastavení tlačítka myši a citlivosti [Mouse]
Tato funkce vám umožní měnit nastavení vaší USB myši.
Funkce nastavování funguje pouze s USB myší. Zvolte:
Tlačítko myši (Mouse Button) ...........“Right Hand”
- pravá ruka nebo “LeftHand” - levá ruka
Citlivost myši (Mouse Sensitivity) ......“Fast” - rychle,
“Medium” - středně nebo “Slow” - pomalu
Návod k obsluze
Projektory NEC GT5000/6000
Pracovní režim [Operation Mode Select]
Nastavuje pracovní režim USB myši připojené k
USB portu (MOUSE/HUB) projektoru.
Auto ......... V závislosti na připojení USB portu (PC)
projektoru a USB portu (typ A) počítače,
USB myš pracuje následovně:
- při připojení projektoru k počítači lze
připojenou USB myš použít jako PC myš
- není-li projektor připojen k PC lze USB
myší připojenou k projektoru ovládat
menu
Projector .. USB myš připojená k projektoru
může ovládat menu projektoru.
Strana 4 [Page 4]
Strana 3 [Page 3]
Zapnutí automatického nastavení [Auto Adjust]
Volba formátu signálu [Signal Select]
RGB 1/2:
Umožní vám zvolit “RGB” pro zdroj signálu RGB tj. pro
počítač nebo “Component” pro zdroj komponentního
signálu např. videorekordér nebo DVD-přehrávač. Běžně
zvolíte “RGB/Component” a projektor automaticky
detekuje vstupní signál. Mohou nastat případy, kdy
projektor komponentní signál nebude schopen detekovat.
V takovém případě zvolte “Component”. Pro Euroscart
zvolte “Scart” v RGB 1 n. 2.
VIDEO a S-VIDEO
Tato funkce vám umožní manuální volbu kompozitních
videonorem. Běžně nastavte na “Auto”. Videonormu
můžete zvolit z rolovacího menu. Volbu proveďte zvlášť
pro Video a S-Video a “VIDEO” nebo “S-VIDEO” pro
konektor RGB1.
Je-li “Auto Adjust” zapnutý (“On”), projektor automaticky zjistí nejvhodnější rozlišení pro daný vstupní signál
RGB a podle něj obraz promítne s použitím technologie
Advanced AccuBlend firmy NEC. Obraz lze automaticky
nastavit z hlediska polohy a stability: “Horizontal Position” (vodorovná poloha), “Vertical Position” (svislá
poloha), “Clock” (takt), “Phase” (fáze) a “Resolution”
(rozlišení).
On ... Automaticky nastaví “Horizontal Position”,
“Vertical Position”, “Clock”, “Phase”
a “Resolution”.
Off .. Uživatel může funkce “Horizontal Position”,
“Vertical Position”, “Clock”, “Phase” a “Reso
lution” nastavit manuálně.
Zapnutí automatického zapínání [Auto Start]
Nemusíte vždy projektor zapínat tlačítkem “Power”. Jakmile zasunete zástrčku do zásuvky pod napětím a hlavní
vypínač je v poloze “On”, projektor se automaticky
zapne.
Zapnutí správce napájení [Power Management]
Jakmile není po dobu pěti minut a více detekován signál,
projektor se automaticky vypne.
Zapnutí potvrzovacího dialogu při vypínání
[Power Off Confirmation]
Zapnete či vypnete potvrzovací hlášení, které se objevuje
při vypínání projektoru.
Zapnutí ukládání úrovně nastavení trapézového
zkreslení [3D Reform Save]
Funkce vám umožní uložit aktuální nastavení úrovně
trapézového zkreslení. Nastavení je stejné pro všechny
zdroje signálu. Změny se ukládají při vypínání projektoru.
Zabudované reproduktory [Built-in Speaker]
Funkce umožňuje vypnout (ztlumit) zabudované reproduktory.
Projektory NEC GT5000/6000
Návod k obsluze
69
Paměť signálových dat [Last memory]
Projektor ukládá v paměti údaje o posledním signálu
pro každý vstup (RGB1, RGB2, DVI DIGITAL, Video,
S-Video a Slot 1/2).
Tato funkce sníží čas přepnutí mezi jednotlivými zdroji.
Je-li připojen komerčně dostupný přepínač, pak při zapnuté funkci může dojít k nesprávnému zobrazení.
V takovém případě funkci vypněte.
Zapnutí prázdného režimu [Idle Mode]
Projektor má dva režimy standby: Standby a Idle.
Standby umožňuje přepnout projektor do režimu, při
kterém projektor spotřebovává méně energie než v
režimu Idle. Je-li políčko zaškrtnuté, umožníte v tomto
režimu výstup signálu RGB na konektoru RGB OUT
Jsou-li zaškrnutá všechna políčka znamená to, že
všechna čidla jsou aktivní a reagují na signál z dálkového ovladače.
Volba režimu S-Video
Funkce zvolí režim detekující signál S-Video. To umožní
identifikovat signály S-Video s různými poměry stran
Off .........
Neidentifikuje žádný signál S-Video
S2 ..........
Identifikuje signál 16:9 nebo 4:3
Vynulování počítadla filtru [Clear Filter Usage Meter]
Nuluje počítadlo použití filtru. Stisknutím se objeví
dialogové okno. Pro vynulování stiskněte “OK”.
Strana 6 [Page 6]
POZNÁMKA:
- v režimu Standby není na konektoru RGB OUT signál
- v režimu Standby nebo Idle je možné projektor vypnout
z vašeho PC přes USB interface pomocí Dynamic Image
Utility 2.0. Na připojení přes LAN můžete projektor
monitorovat nebo ovládat z vašeho PC za pomocí Dynamic Image Utility 2.0 pouze v režimu Idle
- funkce serveru HTTP nejsou v režimu Standby dostupné
Zapnutí podsvětlení [Back Light]
Vypíná či zapíná podsvětlení tlačítek na přístroji. Funkce
je dostupná v běžném provozním režimu nebo v režimu
Idle.
Screen Trigger [Screen Trigger]
Komunikační rychlost [Communication Speed]
Strana 5 [Page 5]
Zapnutí a vypnutí ID projektoru
Je-li projektor zapnutý na ON, výstupní klopný obvod obrazovky vysílá nízkonapěťový spínací signál k
ovladači obrazovky a obrazovka pohasne.
Je-li projektor vypnutý OFF, klopný obvod přestane vysílat nízkonapěťový spínací signál k ovladači obrazovky
a obrazovka se rozsvítí.
Zvolte komunikační rychlost konektoru PC CONTROL
(9-pinový D-sub). Funkce podporuje rychlosti od 4800
do 38400 bps. Implicitně je nastavena rychlost 38400
bps. Zvolte rychlost odpovídající připojenému zařízení (v
závislosti na zařízení může být snížení rychlosti účelné
zejména při delší kabeláži).
Pro sériovou komunikaci potřebuje projektor unikátní
adresy. Můžete zvolit až 64 uníkátních adres. Nejprve
zvolte Enable. Stisk  zvyšuje číslo. Poté stiskněte OK.
Volba implicitního zdroje[Default Source Select]
Čidlo dálk. ovládání [Remote Sensor]
Funkce umožňuje zapnout či vypnout jednotlivá čidla
projektoru. Možnosti jsou: front (přední), rear (zadní),
right (pravý) nebo left (levý).
70
Jakýkoliv vstup projektoru lze nastavit jako implicitní při
zapnutí.
Last ......... Nastaví jako implicitní při zapnutí ten
vstup, který byl naposledy aktivní
Auto ........ Hledá aktivní zdroj v pořadí RGB1 
RGB2  DVI(DIGITAL)  Video 
S-Video  Viewer (prohlížeč)  Slot1
 Slot2  RGB1 (Video)  RGB1 (SVideo)  RGB1 a zobrazí první nalezený
zdroj signálu.
Select ...... Při zapnutí projektoru zobrazí pouze vybraný zdroj signálu. Zvolte zdroj z menu.
Návod k obsluze
Projektory NEC GT5000/6000
Zámek tlačítek projektoru [Control Panel Key Lock]
Tato funkce zapíná či vypíná tlačítka na vlastním projektoru.
POZNÁMKA:
* Zámek tlačítek nemá vliv na dálkový ovladač ani na
ovládání přes konektor PC Control.
* Jsou-li tlačítka zamčena, stisk a držení tlačítka CANCEL na min. 10 vteřin tlačítka odemkne.
Typ lampy - [Lamp Type]
Zde se zobrazí informace o typu a stavu lampy. Zapnuto,
vypnuto, standardní lampa či lampa s prodlouženou
životností (extended life lamp) a zbývající počet hodin.
Link Mode
Nastavení lampy [Lamp Settings]
Settings [Nastavení]
Projektor je konstruován pro dvě lampy (dual lamp system).
Výsledkem je vyšší jas, delší životnost či možnost použití
lampy s prodlouženou životností (Extended life lamp).
POZNÁMKA: Ujistěte se, že používáte vždy stejný typ
lampy, jak u Lamp 1 tak u Lamp 2.
Režim lampy - [Lamp Mode]
Tato funkce vám umožní zvolit dva režimy jasu lampy:
běžný (Normal) a ekonomický (Eco). Používáním režimu
Eco lze prodloužit životnost výbojky.
Normal Mode .. Implicitní nastavení (100% jasu)
Eco Mode ........ Tento režim zvolte chcete-li prodloužit životnost výbojky (80% jasu)
POZNÁMKA: Použíjete-li lampu s prodlouženou
životností, režim lampy se pevně nastaví na Eco.
Výběr lampy - [Lamp Select]
Můžete vybrat lampu, kterou chcete použít
* Změny v tomto nastavení lze provádět nejdříve 90 vteřin po
vypnutí lampy (120 vteřin u lampy s prodlouženou životností)
* Lampu nelze vypnout ihned po zapnutí. Vyčkejte 60 vteřin.
Dual ......... Obě lampy běží současně,
Lamp1/2 ... Vyberte lampu, která má svítit
Výběr Standalone/Master/Slave
Funkce slouží pro vícenásobná propojení projektorů.
Hlavnímu projektoru je přiřazen Master, ostatním Slave.
Nepoužíváte-li Link Mode, zvolte Standalone. Pro dvojitou projekci viz. str. 52.
Výběr komunikační rychlosti
Funkce nastaví přenosovou rychlost portu PC CONTROL (D-Sub 9pin). Stejná procedura jako na “straně 6”
nastavení “Setup”.
Zapnutí a vypnutí ID projektoru
Pro sériovou komunikaci potřebuje projektor unikátní
adresy. Stejná procedura jako na “straně 6” nastavení
“Setup”.
Kopírování signálů v Entry List
Pro zkopírování všech signálů obsažených v Entry Listu
jednoho projektoru do projektoru druhého stiskněte
tlačítko Entry List Copy.
Interval
Umožní specifikovat čas pro přepnutí mezi oběma lampami. Tato funkce je dortupná pouze je-li vybrána jedna
z obou lamp (“Lamp1 nebo “Lamp2”). Zvolíte-li Auto a
jedna z lamp dosáhne konce životnosti, automaticky se
zapne druhá lampa.
POZNÁMKA: Tato funkce není zobrazená v Basic menu.
Projektory NEC GT5000/6000
Návod k obsluze
71
Nastavení síťového režimu (LAN Mode)
Status
Tato funkce vám umožní provádět různá nastavení,
pokud máte projektor připojený do vaší sítě. Nastavení
konzultujte se svým správcem sítě.
Zobrazení aktuálního stavu Link Mode
Vyberete-li list “Status”, objeví se následující dialogové
okno.
Master ID ........ Označuje projektor Master
Status ............... Označuje stav projektoru Master
Connected PJ ... Označuje počet připojených projektorů
Slave
Slave No .......... Označuje sériové číslo projektoru Slave
ID .................... Označuje ID projektoru Slave
Status .............. Označuje stav projektoru Slave
Reconnect ....... Potvrzuje spojení všech propojených
projektorů
POZNÁMKA:
- Pro síťové připojení připojte ethernetový LAN kabel ke
konektoru RJ-45 projektoru
- Pro síťové připojení LAN potřebujete LAN-kartu;
můžete použít i bezdrátovou LAN-kartu od NEC. Více
informací o vkládání a vyjímání LAN-karty naleznete
na str. 42.
- LAN karty lze použít v obou slotech projektoru. Pokud
jsou vloženy v obou slotech funguje ta, co byla vložena
první.
- Síťové připojení můžete vytvořit přes konektor RJ-45
nebo komerčně dostupnou LAN-kartou. Fungovat
bude však vždy jen jedno připojení.
POZOR: Ujistěte se, že LAN-kartu vyjímáte v režimu
Standby (NE v režimu Idle) nebo při vypnutém
hlavním vypínači projektoru. Jinak by mohlo dojít
k poškození PC-karty či projektoru. Vyskytne-li se
problém, vypněte a zapněte hlavní vypínač.
Status
Stavy (Status)
Running .......... Projektor je zapnutý
Cooling Lamp .. Větrá
Standby ........... Projektor je v režimu standby n. idle
Communication Error ..... Chyba v komunikaci
Connecting ...... Projektor se propojuje
Error Standby .. Chyba způsobila přepnutí do režimu
standby
LAN karta
Síťové připojení můžete vytvořit standarní cestou přes
konektor RJ-45 nebo komerčně dostupnou LAN-kartou
zasunutou do slotu PC CARD.
Projector Name
Specifikuje unikátní jméno projektoru. Stiskněte  pro
zobrazení softwarové klávesnice. Lze použít až 16 znaků.
IP Address ......... Označuje IP adresu projektoru
Subnet Mask ...... Označuje subnet masku projektoru
Gateway ............. Označuje bránu připojené sítě
MAC Address .... Označuje MAC adresu LAN-karty
Advanced ........... Zobrazuje okono nastavení IP adresy
Reconnect .......... Tlačítko použijte pro připojení projek
toru k síti
72
Návod k obsluze
Projektory NEC GT5000/6000
Typ sítě - Network type (vyžadováno pouze pro bezdrátové připojení)
Advanced
IP adresa
IP adresumůže projektoru přidělit automaticky DHCP
server. Pokud vaše síť IP adresy automaticky nepřiděluje,
obraťte se na správce vaší sítě, který vám adresu přidělí a
poté ji přihlašte manuálně.
Automatic ..... Přiděluje projektoru IP adresu ze serveru
DHCP automaticky.
Manual ......... Stanoví vám prostor pro přihlášení IP
adresy nebo čísla masky podsítě, které
jste obdrželi od správce vaší sítě.
IP Address ..... Nastavte vaší IP adresu. Stiskněte 
pro zobrazení softwarové klávesnice a
vepište 12 numerických znaků.
Subnet Mask .. Nastavte číslo masky podsítě. Stiskněte
 pro zobrazení softwarové klávesnice
a vepište 12 numerických znaků.
Gateway ....... Nastavte implicitní bránu sítě připojené
k projektoru. Stiskněte pro zobrazení
software klávesnice a vepište 12 numeric
kých znaků.
Zaškrtnutí tohoto políčka znamená, že
platí implicitní cesta. Posílají-li se data
z LAN-karty, místo přenosu se hledá
podle předchozí nastavené routingové
informace; nicméně není-li místo přenosu při hledání nalezeno, data se pošlou
do zařízení, kterému byla přiřazena zde
nastavená IP adresa. Zde nastavená IP
adresa musí být identifikovatelná při
hledání routingové informace.
DNS Configuration ..... Vepište IP adresu DNS serveru sítě připojeného k projektoru. Použije
se 12 číselných znaků
Domain Name ...........
Vepište jméno domény sítě
připojené k projektoru. Lze použít až 60
alfanumerických znaků.
Projektory NEC GT5000/6000
Režim (Mode):
Volba komunikační metody při používání bezdrátové sítě
(wireless LAN).
Infrastructure ...... Tuto možnost zvolíte komunikujete-li
s jedním nebo více zařízeními připojenými k bezdrátové nebo drátové síti
LAN přes přístupový bod.
802.11 Ad Hoc .....Tuto možnost zvolíte, když používáte
bezdrátovou síť LAN pro komunikaci
s jedním počítačem (one-to-one). Tato
metoda odpovídá bezdrátovému stan
dardu IEEE 802.11.
Ad Hoc .............. Tuto možnost zvolíte, když používáte
bezdrátovou síť LAN pro komunikaci
s jedním počítačem (one-to-one).
Easy Connection ... Umožní vám jednoduché nastavení
bezdrátového LAN připojení. Více
informací naleznete v kap. 6
SSID (jméno sítě):
Ppro bezdrátovou síť LAN vložte identifikátor (SSID).
Komunikace je možná pouze se zařízením jehož SSID
odpovídá SSID vaší bezdrátové sítě. Můžete použít až
16 alfanumerických znaků.
POZNÁMKA: SSID zakážete tím, že zvolíte mezerník
(nulu) nebo “ANY”.
Channel (kanál): Tuto možnost nastavte vybíráte-li
[802.11] nebo [Ad Hoc] v [Mode]. Zvolte číslo kanálu
z rozbalovací-ho seznamu. Kanál musí odpovídat všem
bezdrátovým zařízením, které na vaší bezdrátové síti
LAN komunikují.
POZNÁMKA: Kanály v rozbalovacím menu se liší podle
země, ve které žijete.
TX rate (přenosová rychlost): Zvolte přenosovou rychlost pro bezdrátový přenos dat. V normálním případě
je nastavena automaticky (Automatic). Jinou rychlost
zvolte, pokud jsou problémy se spojením.
Návod k obsluze
73
WEP (pouze pro bezdrátové připojení)
DHCP
Touto možností zvolíte, zda použít WEP (Wired Equivalent Privacy) pro šifrování či ne.
Disable ........
Nezapíná šifrování. Vaší komunikaci lze
monitorovat.
64bit .............. Používá pro bezpečný přenos 64-bito
vou délku dat
128bit ............ Používá pro bezpečný přenos 128-bito
vou délku dat. Tato možnost zvýší
oproti 64-bitovému nastavení soukromí
a bezpečnost.
POZNÁMKA: Nastavení WEP musí být stejné jako
komunikační zařízení ve vaší bezdrátové síti. Při
používání WEP se sníží přenosová rychlost.
Key Select (volba klíče):
Zvolí jeden ze čtyř níže uvedených klíčů při volbě
[64bit] nebo [128bit] ve [WEP].
Key 1-4:
Vložte šifrovací klíč při volbě [64bit] nebo [128bit]
ve [WEP]. Až 5 znaků lze vložit u 64bit a 13 znaků u
128bit. Pro nastavení klíče v ASCII stiskněte tlačítko
“HEX” a zvolte “ASCII”. Přepínat lze mezi “HEX” a
“ASCII”.
V závislosti na vašem síťovém prostředí nemusí být
získání IP adresy ze serveru DHCP možné.
Host Name option
Vyberte, zda volitelný hostname pro DHCP přidat či ne
None ................ Nepřidat.
Request ............ Přidat v okamžiku DHCP_REQUEST
Discover/Request ... Přidat v okamžiku DHCP_DIS
COVER a DHCP_REQUEST
Host Name
Vepište hostname. Pole je dostupné pouze když “Request” nebo “Discover/Request”.
Client-identifier option
Vyberte, zda volitelný client-identifier pro DHCP přidat
či ne
None ................ Nepřidat.
Request ............ Přidat v okamžiku DHCP_REQUEST
Discover/Request ... Přidat v okamžiku DHCP_DIS
COVER a DHCP_REQUEST
Use MAC address
Zapněte pro požití MAC address pro Client-identifier.
Client-identifier
Vepište client-identifier
Klíč lze rovněž nastavit v hexadecimálních znacích
* Hexadecimální používá 0 až 9 a A až F.
* V 64-bitové délce lze nastavit až 10 znaků, ve
128-bitové až 26 znaků
74
Návod k obsluze
Projektory NEC GT5000/6000
Test Mail: Pro odkoušení, zda jsou vaše nastavení
správná můžete poslat testovací mail.
Mail
POZNÁMKA: Pokud jste v testu vložili nesprávnou
adresu, nemusíte obdržet varovné hlášení. Pokud se to
stane překontrolujte zda je adresa příjemce správně
nastavena.
POZNÁMKA: Dokud není zvolena buď “Senders
Address”, “SMTP Server Name” nebo “Recipient´s Address 1-3”, pak “Test Mail” není dostupný.
POZNÁMKA: Před provedením “Test mail” zvýrazněte
“OK” a stiskněte ENTER
Alert Mail (varovné hlášení):
Zaškrtnutí políčka zapíná funkci Alert Mail. Při použití v
bezdrátové nebo drátové síti LAN umožňuje tato funkce
zaslat chybové hlášení e-mailem do vašeho PC. Chybové hlášení je sděleno v případě, že výbojka dosáhla
konce své životnosti nebo pokud dojde k problému s
projektorem.
Příklad hlášení zaslaného z projektoru:
The lamp is at the end of its usable life. Please replace the lamp. (Výbojka je u konce své životnosti.
Prosím vyměňte výbojku).
Projector Name: X X X X
Lamp 1 Hour Meter: xxxx [H] (Počítadlo výbojky 1)
Lamp 2 Hour Meter: xxxx [H] (Počítadlo výbojky 2)
Projector Usage: xxxxxx [H] (Používání projektoru)
Senders Address (adresa odesílatele): Vyspecifikujte
adresu odesílatele. Použijte softwarovou klávesnici.
Můžete použít až 60 alfanumerických znaků a symbolů.
Viz. “použití softwarové klávesnice” na str. xx.
SMTP Server Name (jméno serveru SMTP): Pro
připojení
k projektoru vepište jméno SMTP serveru. Můžete použít
až 60 alfanumerických znaků.
Recipient´s Address (adresa příjemce): Vepište adresu
příjemce. Použijte softwarovou klávesnici. Můžete
použít až 60 alfanumerických znaků a symbolů.
Projektory NEC GT5000/6000
Návod k obsluze
75
Nastavení hesla (Password)
Delete
Pro ochranu před zneužitím neautorizovanými osobami
mů-žete nastavit pro projektor heslo. Existují dva typy
hesel: jed-no pro menu a jedno pro logo. Je-li heslo
nastaveno, pak kte-rákoliv z níže uvedených činností
zobrazí obrazovku hesla:
Pro Menu:
* změna menu na Advanced (pokročilé menu)
* editace zákaznického menu
Pro Logo:
* změna pozadí
* změna dat loga v PC Card Files
Procedury nastavení hesla se týkají jak Menu tak Loga.
Entry
Pro přidělení hesla (lze přidělit až 15 číslic).
Pro zrušení hesla:
1. Zvolte [Delete] a stiskněte tlačítko ENTER. Objeví se
hlášení “Current Password! (“Platné heslo”).
2. Pomocí softwarové klávesnice vepište heslo.
Zvýrazněte “OK” v obrazovce “Current Password” a
stiskněte ENTER.
Heslo bude vymazáno.
Pokud heslo zapomenete, postupujte následovně.
1. Z Basic menu zvolte Advanced menu. Zobrazí se
“Password” - vstupní obrazovka hesla.
1. Vepište heslo.
Zvolte [Entry] a stiskněte tlačítko ENTER. Objeví se
obrazovka “Enter the Password” (“Vložte heslo”).
Ujistěte se, že je zvýrazněn “” a stiskněte ENTER.
Objeví se softwarová klávesnice. Vepište heslo a
zvýrazněte “OK” v obrazovce “Enter the Password”.
Stiskněte ENTER. Objeví se obrazovka [Confirm
Password] - potvrzení hesla.
2. Vepište stejné heslo ještě jednou. V hlášení “Enter the
Password” zvýrazněte “OK” a stiskněte ENTER.
Heslo bude přiděleno.
2. Pomocí softwarové klávesnice vepište “1111”.
V obrazovce “Password” zvýrazněte “OK” a
stiskněte ENTER.
Objeví se “Password Warning !!” (“Pozor heslo!!”)
3. Pomocí softwarové klávesnice vepište “3333”.
V obrazovce “Password” zvýrazněte “OK” a
stiskněte ENTER.
Objeví se “Password Warning !!” (“Pozor heslo!!”)
4. Pomocí softwarové klávesnice vepište “5555”.
V obrazovce “Password” zvýrazněte “OK” a
stiskněte ENTER.
Objeví se dialog “Delete Password / Are you
sure? Yes/No” (“Zrušit heslo/ Jste si jisti? Ano/Ne”).
5. Použijte tlačítka SELECT  nebo  , zvolte “Yes”
a stiskněte ENTER.
Heslo se vymaže.
76
Návod k obsluze
Projektory NEC GT5000/6000
Security (bezpečnost)
Pro použití PC-karty jako bezpečnostního klíče
Bezpečnostní funkce vám umožní ochránit váš projektor tím, že bez zadání klíčového hesla projektor nebude
promítat. Máte možnost projektor zablokovat i použitím
registrované PC-karty coby ochranného klíče. Jakmile
jednou zaregistrujete vaší PC-kartu jako ochranný klíč,
pak musíte tuto registrovanou kartu vložit do zdířky
pro PC-karty pokaždé, když chcete projektor zapnout.
Vypnout bezpečnostní funkci můžete pouze použitím
klíčového hesla.
1. Vložte PC-kartu do příslušného slotu projektoru.
2. Tlačítkem SELECT  zvolte “Use Protect key” a
stiskněte ENTER. Objeví se zatržítko.
3. Tlačítkem SELECT  zvolte “Read” a stiskněte
ENTER.
Data PC-karty budou načtena do projektoru.
4. Tlačítkem SELECT  zvolte “Register” a
stiskněte ENTER.
Stažená data jsou registrována a zobrazí se v okně.
5. Tlačítkem SELECT  zvolte “Keyword” (“klíčové
heslo”) a použijte softwarovou klávesnici pro vložení
hesla. Heslo si poznamenejte.
Tím je registrace PC-karty dokončena.
Pro zapnutí bezpečnostní funkce: Tlačítkem SELECT
 zvolte “Enable” , poté zvole tlačítkem SELECT
 “OK” a bezpečnostní funkci zapněte. Objeví se
hlášení “Are you sure?” (“Jste si jisti ?”). Použijte
tlačítko SELECT  a stiskněte ENTER. Bezpečnostní
funkce je zapnutá.
Enable/Disable ..... Zapíná či vypíná bezpečnostní
funkci
Keyword ................ Vložte příslušné klíčové heslo pro
použití bezpečnostní funkce. Můžete
použít až 10 znaků.
Bezpečnostní funkce je dostupná
pouze když vložíte klíčové heslo.
Use Protect Key ... Políčko zaškrtněte pro zamčení
projektoru používáte-li PC-kartu. Pro
použití klíčového heslabez PC-karty
políčko nezaškrtávejte.
Drive .................... Přepíná mezi slotem 1 a 2
Read ..................... Čte data PC-karty
Register ................ Registruje data PC-karty.
Bezpečnostní funkce není dostupná dokud není registrována alespoň
jedna PC-karta (je-li zaškrtnuto
políčko “Use Protect Key” - “Použít
bezpečnostní klíč”)
Delete ................... Maže data registrované PC-karty.
Pro nastavení klíčového hesla bezpečnostní funkce
bez použití registrované PC-karty.
1. Tlačítkem SELECT  zvolte “Keyword” (“klíčové
heslo”) a použijte softwarovou klávesnici pro vložení
hesla. Heslo si poznamenejte !
2. Tlačítkem SELECT  zvolte “Enable”, poté
zvolte tlačítkem SELECT  “OK” a bezpečnostní
funkci zapněte. Objeví se hlášení “Are you sure?”
(“Jste si jisti ?”). Použijte tlačítko SELECT  a
stiskněte ENTER.
Bezpečnostní funkce je zapnutá.
Projektory NEC GT5000/6000
Zapnutí projektoru je-li bezpečnostní funkce zapnutá
(pouze s použitím klíčového hesla)
1. Stiskněte POWER a držte jej min. dvě vteřiny.
Projektor se zapne a zobrazí hlášení, že je zapnutá
bezpečnostní funkce.
2. Z menu zvolte [Projector Options]  [Security] a
stiskněte ENTER. Objeví se obrazovka hesla (Release
Code)
3. Vložte heslo. Můžete promítat.
POZNÁMKA: Heslo nezapomeňte. Pokud jej přece jen
zapomenete kontaktujte NEC či vašeho prodejce. Více
informací naleznete na konci tét kapitoly.
Zapnutí projektoru je-li bezpečnostní funkce zapnutá
(s použitím PC-karty jako bezpečnostního klíče)
1. Do slotu PC-karty vložte registrovanou PC-kartu.
2. Stiskněte POWER a držte jej min. dvě vteřiny. Projek
tor se zapne a rozpozná PC-kartu. Jakmile obraz svítí,
projektor zůstane zapnutý i bez PC-karty.
- režim vypnuté bezpečnostní funkce bude funkční do
kud projektor nevypnete (hlavní vypínač do polohy
“O” nebo odpojení od el. sítě). V následujících
případech budete vyzváni ke kontrole ochranného
klíče nebo vložení hesla
(1) zvolíte-li “OK” u zabezpečeného snímku a
vypnete a zapnete projektor
(2) vypnete a zapnete-li hlavní vypínač při zapnuté
bezpečnostní funkci
(3) pokusíte-li se promítnout zabezpečený snímek při
zapnuté bezpečnostní funkci
- v sekci hesla (Keyword) nelze používat mezery
Návod k obsluze
77
Vymazání registrované PC-karty
1. Tlačítkem SELECT  zvolte “Delete” a tlačítkem SELECT  zvolte okno.
2. Tlačítkem SELECT  zvolte data PC-karty,
která chcete vymazat.
3. Tlačítkem SELECT  zvolte “Delete” a stiskněte
ENTER.
Tím se data PC-karty vymažou.
Ztratíte-li registrovanou PC-kartu, postupujte
následovně:
Tools (Nástroje)
Nástroje pro nastavení funkcí časovače (On/Off timer,
sleep timer), zachycení snímků (capture), zobrazení
položek (files) nebo změnu nastavení loga na pozadí
apod.
Timer (Časovač)
Umožňuje vám projektor automaticky zapnout a vypnout
v daný čas. K dispozici jsou dvě funkce: On/Off Timer a
Sleep Timer
On/Off Timer
POZNÁMKA: NEC nebo váš prodejce vám dodá
uvolňovací kód výměnou za vaše registrované klíčové
heslo a kód požadavku. Více informací naleznete na
konci této kapitoly.
1. Stiskněte POWER a držte jej min. dvě vteřiny.
Projektor se zapne a zobrazí hlášení, že je zapnutá
bezpečnostní funkce.
2. Z menu zvolte [Projector Options]  [Security] a
stiskněte ENTER. Objeví se obrazovka uvolňovacího
hesla (Release Code) spolu s kódem požadavku (Re
quest Code - 24 alfanumerických znaků)
3. Do vstupní obrazovky uvolňovacího kódu (Release
Code) vepište uvolňovací kód (Release Code).
* Zapnete-li projektor vložením uvolňovacího kódu,
bezpečnostní funkce se vypne.
POZNÁMKA:
* Některé typy PC-karet nelze registrovat jako ochr. klíč.
* Doporučujeme jako ochranný klíč registrovat ne jednu,
ale více karet. Pro případ ztráty či zničení.
* Formátováním registrované PC-karty vypnete funkci
ochranného klíče.
Můžete naprogramovat až 10 nastavení:
- před nastavením On/Off Timer nastavte Datum a Čas
- i po nastavení On/Off Timer můžete projektor
zapnout a vypnout dálkovým ovladačem
Nastavení On/Off Timer
1. Otevřete nastavovací okno On/Off Timer
POZNÁMKA: Další informace naleznete na
USA: http://www.necvisualsystems.com
Evropa: http://www.nec-europe.com/
Celosvětově: http://www.nec-pj.com/
2. Pomocí tlačítek SELECT  nebo  zvolte číslo
programu (č. 1 až 10).
78
Návod k obsluze
Projektory NEC GT5000/6000
3. Zvolte “Edit” a pro otevření editovacího okna
stiskněte tlačítko ENTER.
Zapnutí On nebo Off Timer
4. Pomocí tlačítek SELECT a softwarové klávesnice (1
až 10) nastavte Den, Čas (formát 24 hod.), čas
zapnutí (On-Time) a vypnutí (Off-Time)
2. Zvolte “OK” a stiskněte ENTER
1. Pro spuštění nastavení zvolte “Active”
POZNÁMKA: Je-li specifikován jeden nebo více
programů jsou aktivní všechna nastavení.
POZNÁMKA: Nastavení se provedou v numerickém
pořadí. Dokončená nastavení se automaticky vymažou.
POZNÁMKA: Když běží větráky nebo se objeví chybové hlášení nebude On/Off Timer fungovat. V takovém
případě nevypínejte hlavní vypínač.
Vypnutí On nebo Off Timer
Pro vypnutí nastavení zvolte “Inactive”. Zvolte “OK” a
stiskněte ENTER.
5. Vyberte On Timer nebo Off Timer
Vynulování nastavení On nebo Off Timer
1. Zvolte nastavení, které chcete vynulovat.
6. Opakování Timer
Pro zopakování programu On Timer nebo Off Timer
zaškrtněte “Repeat”.
2. Zvolte “Delete” a stiskněte ENTER.
7. Pro dokončení nastavení zvolte “OK” a stiskněte
ENTER. Pro zrušení a návrat na přechozí obrazovku
zvolte “Cancel”.
POZNÁMKA: Pokud je projektor 4 a více hodim po
zapnutí funkcí On-Timer nečinný, přepne se do režimu
standby nebo idle.
3. Pro dokončení zvolte “OK” a stiskněte ENTER.
4. Pro návrat na předchozí obrazovku zvolte “Delete”
ještě jednou a stiskněte ENTER.
Projektory NEC GT5000/6000
Návod k obsluze
79
Chalk Board (použití tabule)
Sleep Timer (časovač)
Funkce vám umožní psát a vytvářet zprávy do
promítaného obrazu. Viz. str. 39.
POZNÁMKA: Funkce je dostupná pouze s použitím USB myši.
1. Zvolte požadovaný čas v intervalu mezi 30 minutami a
16 hodinami: Off (vypnuto), 0:30, 1:00, 2:00, 4:00,
8:00, 12:00, 16:00.
2. Zvolte “Set” a stiskněte ENTER na dálkovém
ovladači.
3. Zbylý čas se začne odpočítávat.
4. Po skončení odpočtu se projektor vypne.
Help (nápověda)
Contents (obsah)
POZNÁMKA:
- Funkci vypnete přepnutím na “Off” nebo vypnutím
projektoru
- Jakmile odpočet dosáhne 3 minut před vypnutím projektoru, objeví se hlášení “Projector will turn off in 3
minutes”.
Capture (zachycení) - pouze GT5000
Umožní vám zachytit snímek z aktuálně promítaného
zdroje. Snímek se uloží na PC-kartu jako JPEG. Zvolíteli Capture z menu, objeví se lišta s nástroji. Není-li zobrazeno menu můžete snímek zachytit přímo s použitím
lišty. Viz str. 44.
Online nápověda jak používat menu. Podtržený odkaz
znamená, že můžete přejít k nastavení položky přímo.
Zvolení podtržené položky a stisknutí ENTER znamená
přechod k odpovídající položce.
PC Card Files (položky PC-karty)
Source Information
Zobrazí údaje o stávajícím signálu. Dialog má dvě strany.
Strana 1 [Page 1]
PC Card Files (položky PC-karty)
Funkce vám umožní zobrazit seznam všech položek
uložených na PC-kartě tak, že můžete zvolit tu položku,
kterou chcete zobrazit. Můžete položky také seřadit podle jména či data nebo je jednoduše zobrazit. Viz. str. 39.
Source Name, Input Terminal, Entry No., Horizontal
Frequency, Vertical Frequency, Sync Polarity.
Background Logo (změna loga pozadí)
Pomocí funkce PC Card Files můžete změnit logo pozadí. Viz. str. 39.
POZNÁMKA: Soubor nesmí mít víc než 256 KB. Jiné
formáty než JPEG či BMP nelze použít. Viz. str. 39.
80
Návod k obsluze
Projektory NEC GT5000/6000
Strana 2 [Page 2]
Strana 2 [Page 2]
Signal Type, Video Type, Snyc Type, Interlace, Direct Key.
Filter Usage, Projector Usage, Projector ID.
Strana 3 [Page 3]
Projector Information
Zobrazí údaje o projektoru jako je použití lampy, použití
filtru, verzi apod. Dialog má tři strany:
Strana 1 [Page 1]
Verze (BIOS, Firmware/Data/FPGA)
Remaining Lamp 1 Time, Remaining Lamp 2 Time,
Lamp 1 Hour Meter, Lamp 2 Hour Meter
Ukazuje zbylý čas lampy 1 a 2v procentech. Když
počítadlo dosáhne 0, indikátor zbylého času se přepne z
0% na 100 hodin a začne odpočítávání. Dosáhne-li zbylý
čas 0 hodin, projektor se nezapne.
Typ
Standardní
Prodloužená
životnost
Životnost (h)
Normální
Eco
2000h
3000h
4500h
Testovací obrazec - Test Pattern
Stisknete pro zobrazení testovacího obrazce. Postupně
můžete zobrazit až 10 testovacích obrazců pro červenou,
zelenou a modrou.
Model
GT60LP
GT60LPS
POZNÁMKA: Životnost standardní lampy je 2000 hod v režimu Normal (3000 v režimu Eco).
Může všask dojít k tomu, že lampa přestane fungovat aniž
dosáhne své nominální životnosti
Projektory NEC GT5000/6000
Návod k obsluze
81
9
ÚDRŽBA
1. Výměna lampy .............................. 83
2. Čištění nebo výměna filtrů ............ 84
3. Čištení přístroje a optiky ................ 85
82
Návod k obsluze
Projektory NEC GT5000/6000
1. Výměna lampy
Projektor je osazen dvěma lampami. Výměna se týká
obou lamp. Poté, co lampy 1 a 2 odsvítily 2000 hodin či
více (v režimu Normal s běžnou lampou), se na projektoru červeně rozsvítí kontrolka “Lamp” a objeví se
hlášení. I kdyby lampa ještě fungovala, důrazně doporučujeme ji vyměnit.
POZNÁMKA: Lampy 1 i 2 musí být stejného typu.
POZNÁMKA: V žádném případě neobcházejte ochranný
spínač, kt. je prevencí proti úderu el. proudem.
3. Instalujte novou jednotku s lampou (lamp housing)
dokud nezaskočí do zarážky.
POZOR: Používejte pouze originální náhradní lampu
NEC (se standardní životnostní: GT60LP;
s prodlouženou životností: GT60LPS).
POZOR
• NEDOTÝKEJTE SE LAMPY krátce po jejím vypnutí.
Je extrémně horká. Vypněte projektor, vyčkejte 90
vteřin, vypněte hlavní vypínač a odpojte přístroj od
el. sítě. Nechte lampu nejméně hodinu vychladnout.
• NEODSTRAŇUJTE ŽÁDNÉ ŠROUBY kromě těch,
které drží kryt lampy. Mohlo by dojít k úderu el.
proudem.
• Projektor se po 2100 hodinách (v režimu Normal
s běžnou lampou) provozu lampy vypne a přepne
do režimu standby. Jakmile k tomu dojde, musíte
lampu vyměnit. Budete-li lampu používat i přes
prošlou životnost 2000 hodin (v režimu Normal s
běžnou výbojkou), nedá se vyloučit možnost
exploze lampy, přičemž se střepy mohou dostat do
přístroje a poškodit jej nebo způsobit zranění.
Dojde-li k tomu, kontaktujte autorizovaného
prodejce nebo servis projekční techniky NEC a
nechte výbojku vyměnit a projektor překontrolovat.
• Je-li v „Lamp Settings“, „Lamp Select“ zvoleno
„Dual“, vyměňte obě lampy 1 i 2 ve stejném okamžiku,
aby se zachovala barevná homogenita obrazu.
4. Zajistěte ji oběma šrouby. Ujistěte se, že šrouby jsou
utažené.
5. Vraťte krytku lampy na místo.
Pro výměnu lampy:
1. Uvolněte šroub krytu lampy a krytku sejměte. Šroub
nelze sejmout.
6. Utáhněte šrouby.
2. Uvolněte oba šrouby jistící výbojku. Šrouby nelze
sejmout. Vyjměte lampu za držadlo.
POZNÁMKA: Výměna lampy za novou automaticky
vynuluje počítadlo životnosti lampy.
ochranný spínač
Projektory NEC GT5000/6000
POZNÁMKA: Modul lampy má zabudovanou paměť
EEPROM, která sleduje stav opotřebení lampy. Počet
nasvícených hodin můžete prověřit v menu Information.
I když výbojku z přístroje vyndáte, počet nasvícených
hodin je uchován v EEPROM paměti lampy.
Návod k obsluze
83
2. Čištění nebo výměna filtru
Výměna filtrů
- Vyměňte oba filtry současně
- Před výměnou filtru očistěte vlastní přístroj
od prachu a nečistot
- Projektor obsahuje přesné součástky. V průběhu výměny filtrů zamezte vniknutí prachu
a nečistot
- Filtry nevymývejte vodou. Voda poničí membránu filtru
- Dbejte na řádné nasazení krytu filtru.
Příprava: Před výměnou filtrů vyměňte lampu.
Čištění vzduchového filtru:
Vysajte filtr vysavačem přes kryt filtru.
(jak na levé, tak na pravé straně)
kryt filtru
Filtr chrání vnitřek přístroje před prachem a špínou
a měl by se čistit přibližně každých 100 hodin provozu (v případě provozu ve zhoršených podmínkách
i častěji). Je-li filtr znečištěný či ucpaný, projektor
se může přehřívat. V důsledku toho může dojít k
poškození přístroje či výbojky, které nejsou pokryty zárukou.
POZOR
- Před čištěním projektor vypněte a odpojte
od el. sítě.
- Filtr vysajte pouze zvnějšku přístroje, přes
kryt filtru.
- Projektor nikdy neprovozujte bez filtru a
krytu filtru.
1. Odmontujte kryt filtru
držák filtru
5. Vynulujte počítadlo filtru.
Vyberte [Menu]  [Projector Options]  [Setup]
 [Page 5]  [Clear Filter Usage Meter]  [OK].
Stiskněte ENTER.
filtr
2. Vyměňte oba filtry
a) Opatrně sejměte filtr a vyčištěte kryt filtru
Hlášení “Please clean the filters” (Prosím vyčistěte filtry)
se bude objevovat po každém zapnutí, překročí-li se 168
hodin používání přístroje. Jakmile se hlášení objeví, filtry
vyčistěte.
b) Vložte nový filtr do držáku.
POZNÁMKA:
- hlášení lze vypnout pomocí položky „Message“ v menu
Setup. Viz. str. 67.
- Po vyčištění filtrů a vynulování počítadla hlášení zmizí.
3. Namontujte kryt filtru (jak na levé, tak na pravé
straně).
4. Připojte projektor k el. síti a zapněte jej.
84
Návod k obsluze
Projektory NEC GT5000/6000
3. Čištění přístroje a optiky
1. Před čištěním projektor vypněte.
2. Tělo projektoru čistěte pravidelně navlhčenou tkaninou. Při velkém znečištění použijte jemný saponát. Nikdy
nepoužívejte agresivní saponáty či chemikálie jako např. alkohol či rozpouštědlo.
3. Objektiv čistěte tkaninou pro čištění optiky či jinou jemnou tkaninou. Dbejte, abyste objektiv nepoškrábali.
Projektory NEC GT5000/6000
Návod k obsluze
85
10
DODATEK
1. Indikátory ........................................ 87
2. Rozměry ........................................ 88
86
Návod k obsluze
Projektory NEC GT5000/6000
1. Indikátory
Indikátor POWER
Stav indikátoru
Stav projektoru
Vypnutý
Bliká
Hlavní vypínač je vypnutý
-
0,5 s zapnuto,
0,5 s vypnuto
Projektor je připraven na
zapnutí.
Vyčkejte okamžik
2,5 s zapnuto,
0,5 s vypnuto
Je aktivní Off Timer nebo
Sleep Timer.
-
0,5 s zapnuto,
0,5 s vypnuto
Projektor se chladí.
Vyčkejte okamžik
2,5 s zapnuto,
0,5 s vypnuto
Je aktivní On Timer
-
Zeleně
Projektor je zapnutý.
-
Oranžově
Projektor je v režimu Standby nebo Idle
-
Bliká zeleně
Bliká oranžově
Svítí
Poznámka
Indikátor STATUS
Stav indikátoru
Stav projektoru
Vypnutý
Bliká
Svítí
Bliká červeně
Normální
Poznámka
-
1 cyklus (0,5 s zapnuto, Závada krytu lampy nebo
0,5 s vypnuto)
optiky
Nainstalujte správně kryt
lampy nebo optiky
2 cykly (0,5 s zapnuto,
0,5 s vypnuto)
Problém s teplotou
Projektor je přehřátý. Přemístěte jej na chladnější místo
3 cykly (0,5 s zapnuto,
0,5 s vypnuto)
Problém s napájením.
Zdroj nefunguje správně.
4 cykly (0,5 s zapnuto,
0,5 s vypnuto)
Závada ventilátoru.
Větrák se zastavil. Kontaktujte svého prodejce
Červeně (pouze GT6000)
Závada okruhu
Kontaktujte svého prodejce
Zeleně
Ovládací tlačítko je zamčené
Stiskli jste ovládací tlačítko
při zamčené klávesnici
Oranžově
Režim Idle
-
Indikátor LAMP
Stav indikátoru
Stav projektoru
Vypnutý
Bliká
Svítí
Bliká červeně
2,5 s zapnuto, 0,5 s
vypnuto)
Poznámka
Světlo nesvítí
-
Lampa dosáhla konce životnosti. Objeví se hlášení.
Vyměňte lampu.
1 cyklus (0,5 s zapnuto, Není lampa.
2,5 s vypnuto)
Lampa není nainstalována.
Vypněte projektor a lampu
nainstalujte
6 cyklů (0,5 s zapnuto,
0,5 s vypnuto)
Problém s lampou.
Lampa nechce startovat. Vyčkejte celou
minutu azkuste to znovu. V případě
neúspěchu kontaktujte svého prodejce
7 cyklů (0,5 s zapnuto,
0,5 s vypnuto)
Problém s lampou.
Nelze přečíst zapsaná data o lampě. Kontaktujte svého prodejce.
Bliká zeleně
Opětovný start lampy
Vyčkejte okamžik.
Bliká oranžově
Přepínání z lampy 1 na 2
Vyčkejte okamžik.
Červeně
Limit lampy je přečerpán.
Projektor se nezapne, dokud
lampu nevyměníte
Vyměňte lampu.
Zeleně
Ovládací tlačítko je zamčené
-
Oranžově
Režimu Idle
-
Projektory NEC GT5000/6000
Návod k obsluze
87
2. Rozměry
Rozměry v mm
Český návod k projektoru NEC GT5000/6000 © IMAGE CZ, s.r.o.
Překlad: Mgr.Iveta Habětínová, 2005
88
Návod k obsluze
Projektory NEC GT5000/6000

Podobné dokumenty

NEC VT460/560/660

NEC VT460/560/660 vnitřní části výrobku, které může být dostatečně vysoké, aby došlo k úderu

Více

MultiSync MT850 / MT1050

MultiSync MT850 / MT1050 alespoò 60 minut vychladnout.

Více

MultiSync MT840/1040/1045

MultiSync MT840/1040/1045 vìtrací prùduchy pøístroje nejsou zakryté. Mezi stìnou a projektorem nechejte prostor asi 10 cm. 2. Zabraòte, aby dovnitø projektoru zapadly cizí pøedmìty. Pokud se tak stane, nepokoušejte se je sa...

Více

ZDE

ZDE a zakotvené na vnitřní stranu trubice. Přeměna probíhá s vysokou účinností. Standardní zářivky obsahují jeden druh luminoforu apatitového typu s aktivátorem. Barva světla je nejčastěji CHLADNÁ BÍLÁ...

Více

123 LM Reverse-Miner - popis implementace - LISp

123 LM Reverse-Miner - popis implementace - LISp Základní modul pro generování dat je LMReverseMiner.exe. Ten je možné spustit, aniž by se musel ukončovat kterýkoliv z dříve spuštěných jiným modulů LISp-Mineru. Po výběru právě asociované metabáze...

Více

Návod k obsluze navijáku

Návod k obsluze navijáku Navíjení přerušíme ve vzdálenosti min 1 metr od navijáku. Tento postup opakujeme, dokud lano není navinuté v požadovaném rozsahu. Při navíjení dávejte pozor, aby bylo lano rovnoměrně navinuté a nup...

Více